Vyhodnocení ankety
k řešení kapacity kostela
Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách
Petr Nohel
Struktura dokumentu
Úvodní informace a věková struktura respondentů
02
Vyhodnocení údajů
Otázka č. 2 – frekvence docházení do kostela
Otázka č. 3 – zaplněnost kostela
Otázka č. 4 – důležitost řešení kapacitní otázky
Otázka č. 5 – ochota pomáhat na stavbě
Otázka č. 6 – ochota podílet se na úklidu
03
03
04
05
06
06
Vyhodnocení jednotlivých variant
Varianta A – rozšíření kostela
Varianta B – stavba nového kostela
Varianta C – rozšíření kůru
Varianta D – využití fary
Varianta E – experimentální přidání večerní nedělní Mše
Varianta F – přesunutí hlavní nedělní Mše do Únětic
Varianta 0 – ponechání stávajícího stavu
07
07
08
09
10
11
12
13
Vyhodnocení úspěšnosti variant
Odpověď ano
Odpověď spíše ano
Odpověď spíše ne
Odpověď ne
Součet variant ano a spíše ano
Součet variant ne a spíše ne
14
14
15
16
17
18
19
Financování stavebních variant
Jednorázový příspěvek
Měsíční příspěvek
Celkové financování v součtu
20
21
22
23
Celkové hodnocení
Shrnutí
24
24
1
Úvodní informace a věková struktura respondentů
Anketu k řešení kapacity roztockého kostela vyplnilo smysluplně 97 respondentů.
Průměrný věk roztockého respondenta je 44,04 let.
Věkové rozvrstvení respondentů je následující:
rozmezí (5 let)
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
neuveden
rozmezí (10 let)
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
neuveden
počet
1
3
8
4
8
20
16
7
3
6
4
6
1
2
2
3
3
počet
4
12
28
23
9
10
3
5
3
2
Vyhodnocení údajů
Otázka č. 2
Do kostela v Roztokách docházíte:
více než 1x za týden
každou neděli
1x za 14 dní
cca 1x měsíčně
neuvedeno
7
44
31
14
1
3
Otázka č. 3
Kostel je v neděli a svátky dle Vašeho názoru:
přeplněný
přiměřeně naplněný
mohl by být plnější
téměř prázdný
neuvedeno
50
41
5
1
0
4
Otázka č. 4
Je pro Vás osobně důležité řešit otázku kapacity roztockého kostela?
ano
spíše ano
spíše ne
ne
neuvedeno
32
36
22
7
0
5
Otázka č. 5
Jste v případě realizace stavebního řešení nebo údržby ochoten/ochotna fyzicky pomáhat?
ano
ne
neuvedeno
48
49
0
Otázka č. 6
Jste ochoten/ochotna se i po ukončení realizace podílet na udržování nových či inovovaných prostor (úklid)?
ano
ne
neuvedeno
48
48
1
6
Vyhodnocení jednotlivých variant
Varianta A – rozšíření kostela
ano
spíše ano
spíše ne
ne
neuvedeno
finance v tis. Kč
jednorázově
měsíčně
tj. při 7 měsících
celkem
25
42
17
21
48
27
7
592
21
144
736
7
Varianta B – stavba nového kostela
ano
spíše ano
spíše ne
ne
neuvedeno
finance v tis. Kč
jednorázově
měsíčně
tj. při 24 měsících
celkem
12
22
10
12
68
56
7
502
5
118
620
8
Varianta C – rozšíření kůru
ano
spíše ano
spíše ne
ne
neuvedeno
finance v tis. Kč
jednorázově
měsíčně
tj. při 6 měsících
celkem
28
55
27
18
35
17
7
437
18
109
546
9
Varianta D – využití fary
ano
spíše ano
spíše ne
ne
neuvedeno
finance v tis. Kč
jednorázově
měsíčně
tj. při 2 měsících
celkem
9
29
20
26
61
35
7
104
7
13
117
10
Varianta E – experimentální přidání večerní nedělní Mše svaté
ano
spíše ano
spíše ne
ne
neuvedeno
38
60
22
16
30
14
7
Bez finanční účasti.
11
Varianta F – přesunutí hlavní nedělní Mše do Únětic
ano
spíše ano
spíše ne
ne
neuvedeno
10
21
11
19
69
50
7
Bez finanční účasti.
12
Varianta 0 – ponechat stávající stav
ano
spíše ano
spíše ne
ne
neuvedeno
7
30
23
24
61
37
6
Bez finanční účasti.
13
Vyhodnocení úspěšnosti variant
Odpověď ano
E - přidání Mše
C - kůr
A - rozšíření
B - nový kostel
F - do Únětic
D - fara
0 - nic neměnit
38
28
25
12
10
9
7
14
Odpověď spíše ano
C - kůr
0 - nic neměnit
E - přidání Mše
D - fara
A - rozšíření
F - do Únětic
B - nový kostel
27
23
22
20
17
11
10
15
Odpověď spíše ne
D - fara
0 - nic neměnit
A - rozšíření
F - do Únětic
C - kůr
E - přidání Mše
B - nový kostel
26
24
21
19
18
16
12
16
Odpověď ne
B - nový kostel
F - do Únětic
0 - nic neměnit
D - fara
A - rozšíření
C - kůr
E - přidání Mše
56
50
37
35
27
17
14
17
Součet variant ano a spíše ano
E - přidání Mše
C - kůr
A - rozšíření
0 - nic neměnit
D - fara
B - nový kostel
F - do Únětic
60
55
42
30
29
22
21
18
Součet variant ne a spíše ne
F - do Únětic
B - nový kostel
D - fara
0 - nic neměnit
A - rozšíření
C - kůr
E - přidání Mše
69
68
61
61
48
35
30
19
Financování stavebních variant (vše v tis. Kč)
Jednorázový příspěvek
A - rozšíření
B - nový kostel
C - kůr
D - fara
592
502
437
104
20
Měsíční příspěvek – absolutní
A - rozšíření
C - kůr
D - fara
B - nový kostel
21
18
7
5
Měsíční příspěvek vypočtený dle max. doby realizace
A - rozšíření
B - nový kostel
C - kůr
D - fara
A – 7 měsíců
B – 24 měsíců
C – 6 měsíců
D – 2 měsíce
21
144
118
109
13
Celkové financování v součtu
A - rozšíření
B - nový kostel
C - kůr
D - fara
736
620
546
117
poměr k nutnému výběru
varianta
A - rozšíření
B - nový kostel
C - kůr
D - fara
max. spoluúčast farnosti
3 200
23%
10 000
6%
500
109%
50
234%
22
Celkové hodnocení
Anketu vyplnilo celkem 97 respondentů, přičemž nejsilnější populační jádro představují ročníky mezi 35 a 45
lety věku.
Těsná polovina respondentů dochází do Roztockého kostela alespoň na nedělní Mši svatou.
Prakticky všichni vnímají prostor roztockého kostela jako naplněný či přeplněný, ale jen pro dvě třetiny z nich
je tento stav důvodem pro řešení kapacitní otázky kostela.
Polovina respondentů je ochotna na stavbě pomáhat a také v renovovaných prostorech uklízet.
Největší počet kladných hlasů (38) získala varianta E – experimentální přidání Mše svaté, nejvíce záporných
(56) pak stavba zcela nového kostela (varianta B).
Sečteme-li kladné a spíše kladné hlasy pro jednotlivé varianty, je jejich pořadí následující:
E - přidání Mše
60
C - kůr
55
A - rozšíření
42
0 - nic neměnit
30
D - fara
29
B - nový kostel
22
F - do Únětic
21
Sečteme-li záporné a spíše záporné hlasy, je pořadí přesně opačné avšak s tím, že počet záporných hlasů
je vždy vyšší než počet kladných. Respondenti se tedy celkově vyjadřovali k variantám spíše záporně.
Jiná je situace v hodnocení výběru finančních příspěvků na jednotlivé stavební varianty. Zde jsou pořadí a
vybrané částky (v tis. Kč) následující:
A - rozšíření
736
B - nový kostel
620
C - kůr
546
D - fara
117
Poměr těchto příspěvků vzhledem k celkovým potřebným částkám je následující (opět v tis. Kč):
varianta
max. spoluúčast farnosti
A - rozšíření
3 200
23%
B - nový kostel
10 000
6%
C - kůr
500
109%
D - fara
50
234%
Shrnutí
Z ankety vyplývá, že respondenti by dali nejprve přednost vyzkoušení experimentální Mše svaté a až
v případě, že by toto opatření nefungovalo, by zvažovali stavební varianty. V úvahu podle výsledků ankety
připadá buď rozšíření kůru, na které by se vybralo 109% potřebné částky nebo rozšíření kostela, na které
je většina ochotna přispět zatím největší měrou.
Je třeba vzít také v úvahu, že téměř nikdo (6-14%) neprojevil ochotu přispívat měsíčně a na jednorázový
příspěvek na rozšíření kostela či kůru se v tuto chvíli cítí 44% respondentů. Čtvrtina by přispěla i na nový
kostel, byť si ho z větší části nepřeje a necelá pětina i na využití fary, což si ale ve skutečnosti přeje ještě
méně z nich.
23
Download

Vyhodnocení ankety k řešení kapacity kostela ZDE