informační
magazín
pro naše
nájemníky
01
duben 2011
Závěr roku byl pro nás všechny
velmi náročný. Všichni jsme věděli,
že nastává období končící deregulace nájemného, ale nikdo neměl
jasnou představu o tom, jak se tento
stav bude řešit. Dlouho jsme zvažovali, jak podmínky nastavit, aby byly
přijatelné pro obě strany. O tom, že
se nám to povedlo, svědčí především skutečnost, že více než 95 procent z vás na námi navržené podmínky navýšení nájmu
přistoupilo. Za to vám všem velmi děkujeme.
Pro koncept postupného navyšování nájemného jsme
považovali za důležité, abychom vám nájemníkům zajistili především klid a dlouhodobou jistotu. Nezvolili jsme
variantu okamžitého navýšení nájmů na úroveň, kterou
nám povoloval zákon, chtěli jsme se i v tomto případě
zachovat jako sociálně citlivá společnost, pro kterou
je důležitá především spokojenost nájemníků. Proto jsme vytvořili koncept výhod spojených s přijetím
návrhu dodatku nájemní smlouvy. Mezi nimi jsme vám
nabídli úspory v řádu stovek korun měsíčně díky prioritnímu zařazení do programu výměny oken a zateplování
domů, možnost čerpání příspěvku až 500 Kč měsíčně z „RPG fondu bydlení“ pro seniory či korektní
smluvní podmínky. Abychom vám dokázali, že nám
skutečně záleží na vaší spokojenosti, vstoupili jsme
v jednání také s vašimi zástupci v podobě Sdružení
nájemníků ČR (SON). Souhlasili jsme s požadavkem
sdružení, abychom každému nájemníkovi zaslali spolu
s podepsanými dokumenty také právně závazné potvrzení toho, na co má díky přijetí našeho návrhu nárok.
Za to, že některým nájemníkům byly dokumenty
zaslány až v prvním únorovém týdnu místo avizovaného
konce ledna, bychom se rádi omluvili. Prodleva byla
způsobena zapracováním dohodnutých připomínek ze
strany SON a také zvýšenou náročností administrativního zpracování těchto zásilek. Každou jednotlivou smlouvu nebo dodatek podepsaný ze strany nájemníka bylo
nutné pečlivě zkontrolovat, neboť někteří nájemníci přímo do těchto dokumentů dopisovali údaje, které jejich
obsah měnily, popř. nám zasílali dokumenty nekomplet-
ně vyplněné nebo bez podpisu na všech vyhotoveních
a tyto případy bylo nutné řešit. Všechny zásilky musely
být kompletovány individuálně s ohledem na různost
jejich obsahu, což opět znamenalo zvýšení administrační náročnosti oproti původním předpokladům.
Velmi nás těší, že s většinou nájemníků jsme se
dokázali dohodnout. To vždy bylo a i nadále je naší
prioritou.
Nyní již přistupujeme k plnění našich slibů.
Připravili jsme plán oprav a investic pro rok 2011. Na
ně plánujeme vynaložit zhruba 1,3 miliardy Kč. Podrobný seznam ulic a domů, v nichž se budou opravy provádět, je k dispozici od konce ledna na internetových
stránkách společnosti www.rpgbyty.cz v sekci Informace
pro nájemníky. Nejvýznamnější položku v rámci oprav
a investic v roce 2011 bude tvořit masivní výměna oken.
Ta je plánována u 11 390 bytů v 1149 domech. Pokud se
nám v tomto tempu podaří pokračovat i v dalších letech,
je reálné, že okna ve všech našich bytech budou vyměněna do konce roku 2013, tedy o rok dříve než jsme
slíbili. Pokračovat bude i Program Exteriér a Program
Bezpečnost, napříč bytovým fondem pak bude samozřejmě probíhat běžná údržba dle aktuálních potřeb.
Postupně se nám daří regenerovat celý bytový fond,
který byl desítky let velmi zanedbáván, a nebylo
do něj vůbec investováno. Za období 2005-2010
byly do regenerace bytového fondu RPG vynaloženy
4 miliardy korun, v období 2011-2014 by to mělo být
přes 5 miliard korun.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem nájemníkům,
kteří přijali náš návrh na úpravu výše nájemného a mají
stejně jako my zájem na dalším zlepšování kvality bydlení.
Pavel Klimeš
Ředitel rezidenčního portfolia
skupiny RPG Real Estate
Neplacení se nevyplácí
Komíny
Investiční plány
str. 4
str. 10
str. 11
www.rpgbyty.cz
2
Potřebným nájemníkům pomohou
Fond bydlení a Záchranný fond
Při úpravě výše nájemného od roku 2011 se společnost RPG Byty rozhodla nevyužít možnosti skokového
navýšení přímo na tržní výši nájemného, ale šla cestou
postupného, sociálně a ekonomicky citlivého sbližování
doposud regulovaného a tržního nájemného v průběhu
příštích čtyř až osmi let. Zároveň byl připraven i speciální doprovodný program „RPG fond bydlení“, který
má v roce 2011 pomoci snížit dopady navyšování nájemného na osaměle žijící seniory, kteří mohou být procesem úpravy výše nájemného nejvíce dotčeni.
Významným okamžikem celého programu úpravy
výše nájemného v bytech RPG byl podpis memoranda
o součinnosti při řešení problematiky nájemního bydlení, které podepsali zástupci RPG Byty, s. r. o. a Sdružení
nájemníků ČR (SON). V této souvislosti se obě strany dohodly na řadě bodů, jejichž cílem je ještě více
podpořit konkrétní pomoc potřebným nájemníkům
a eliminovat obavy z případného nedodržení závazků
ze strany RPG.
Proto se obě strany mimo jiné dohodly, že:
• zástupce SON bude účastníkem kontrolního výboru
pro vyplácení příspěvků z RPG fondu bydlení,
• nad rámec RPG fondu bydlení zřídí RPG Záchranný
fond, z něhož budou podporováni nájemníci, kteří
se ocitnou v mimořádné životní tísni, přičemž zástupce SON bude účastníkem v orgánu rozhodujícím
o poskytování plnění ze Záchranného fondu RPG,
• zástupce SON bude účastníkem v kontrolním výboru
pro plnění investičního plánu,
• SON bude hrát ve specifických případech roli prostředníka mezi nájemníkem a RPG.
FOND BYDLENÍ
V bytech RPG žije 6095 seniorů
nad 60 let, kteří jsou jediným
uživatelem bytu.
na bydlení, maximálně však činí 500
Kč měsíčně. Příspěvek je poskytován
formou slevy z nájemného.
RPG vyčlení pro rok 2011 do
Fondu bydlení až 37 mil Kč.
Nájemník může čerpat z Fondu
bydlení maximálně tři měsíce, po
které je mu vyplácen přiznaný příspěvek na bydlení.
O příspěvek z Fondu bydlení může
žádat nájemník s řádně uzavřenou
nájemní smlouvou, který splňuje
následující kritéria:
• ke dni podání žádosti dosáhl žadatel 60 let,
• ke dni podání žádosti je jediným
uživatelem bytu,
• nemá vůči společnosti RPG Byty,
s. r. o. žádné nedoplatky za nájemné a služby,
• byl mu přiznán v plné výši státní
příspěvek na bydlení.
Výše příspěvku se rovná rozdílu
mezi skutečnými náklady na bydlení žadatele a normativními náklady
www.rpgbyty.cz
Příspěvek je možné poskytnout opakovaně (pouze však pro rok 2011).
Podmínky kladného vyřízení žádosti:
• žádost musí mít písemnou formu
a musí být podána na předepsaném formuláři, který je k dispozici na všech klientských centrech
nebo je ke stažení na internetových stránkách www.rpgbyty.cz,
• žádost je nutno odevzdat osobně
na kterémkoli klientském centru,
kde bude posouzena a vyřízena.
Nájemník bude následně vyrozuměn,
• k žádosti je nutné doložit:
- Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
na bydlení.
- Rozhodnutí o stanovení nároku,
popř. jiné dokumenty, které budou
prokazovat skutečnosti rozhodné
pro podání žádosti.
• žádost se podává zpětně za uplynulé kalendářní čtvrtletí.
3
informační magazín pro naše nájemníky
ZÁCHRANNÝ FOND
Je to fond na podporu nájemníků, kteří se ne vlastní vinou
ocitnou v mimořádné životní
tísni.
RPG vyčlení pro rok 2011 do
Záchranného fondu až 2 mil
Kč.
Příspěvek je možné poskytnout
opakovaně. Příspěvek bude poskytován formou slevy z nájemného.
Příspěvek bude poskytnut v případě,
že:
• žadateli byl přiznán v plné výši
státní příspěvek na bydlení, nebo
o něj požádal a přiznán nebyl
z důvodů nikoliv na straně nájemce,
• žadateli byl přiznán v plné výši státní doplatek na bydlení, nebo o něj
požádal a přiznán nebyl z důvodů
nikoliv na straně nájemce, • žadatel nemá vůči společnosti
RPG Byty, s. r. o. žádné neodů-
vodněné nedoplatky za nájemné
a služby.
• pouhým podáním žádosti nevzniká nájemníkovi na příspěvek ze
Záchranného fondu žádný nárok.
Podmínky kladného vyřízení žádosti:
• žádost musí mít písemnou formu,
• žádost musí být doručena společnosti RPG Byty, s. r. o.,
• obálka s žádostí musí být označena slovy „Záchranný fond“,
• žádost musí obsahovat podrobné
zdůvodnění, navrhovanou výši
slevy a určení doby, na kterou by
měla být sleva poskytnuta,
• žádost musí být doložena doklady, které prokazují tvrzené skutečnosti a doklady, které prokazují,
že žadatel využil všech možností
čerpat státní příspěvek na bydlení
a doplatek na bydlení,
• doručené žádosti budou posuzovány jednou měsíčně a o výsledku
posouzení žádosti bude nájemník
písemně informován,
Výsledky deregulace nájemného
v bytech RPG
Jak jistě víte, společnost RPG Byty přišla v polovině
listopadu 2010 s návrhem nové výše nájemného pro ty
nájemníky, u jejichž bytů končila k 31. 12. 2010 regulace nájemného. Velmi nás těší, že se nepotvrdily skeptické scénáře pesimistů, kteří nevěřili, že se pronajímatelé budou schopni na nových podmínkách s nájemníky
dohodnout, a mysleli si, že soudy budou zavaleny žalobami na určení výše nájemného. S velkým potěšením
můžeme konstatovat, že ke dni 25. 3. 2011 má již na
základě vzájemné dohody nové smlouvy nebo dodatky ke smlouvám 95,4 % nájemníků RPG. Pouze 129
oslovených nájemníků a uživatelů bytů zatím výslovně
odmítlo na návrh společnosti RPG Byty přistoupit. Těch,
kteří podali svůj vlastní protinávrh, zbývá už jen 683.
Cílem společnosti RPG Byty i nadále zůstává v první
řadě se s nájemníky dohodnout, byť již ne za tak výhodných původních podmínek. Proto v současné době
probíhají s doposud nerozhodnutými nájemníky individuální jednání a pouze v těch krajních případech, kdy
dohoda skutečně nebude možná, nezbude, než požádat
o určení výše nájemného soud. Jsme však přesvědčeni,
že takových případů bude skutečně minimum. Všem
nájemníkům, s nimiž se podařilo novou výši nájemného již dohodnout, proto touto cestou děkujeme, neboť
i díky jim můžeme dále urychlovat tempo regenerace
našeho bytového fondu.
www.rpgbyty.cz
4
Neplacení se nevyplácí
Řádné a včasné placení nájemného
a služeb spojených s užíváním bytu je
základní povinností každého nájemníka a pro všechny řádné nájemníky
je tato povinnost naprostou samozřejmostí. Bohužel, počet těch, kteří tuto základní povinnost platební
nekázní hrubě porušují, dlouhodobě narůstá, a to i přesto, že každý
měsíc proběhne kolem 20 soudních
vystěhování z bytů. Ke konci ledna
bylo mezi nájemníky a uživateli bytů
RPG evidováno celkem 3463 dlužníků. Je však zcela mylné, pokud se
tito neplatiči domnívají, že svým přístupem něco ušetří.
Společnost RPG Byty využívá
k vymáhání nezaplacených pohledávek celou řadu prostředků a zavádí i nové postupy vedoucí ke snížení
pohledávek. Již v minulém roce
byla například navázána spolupráce
s externí inkasní společností a tato
spolupráce bude pokračovat i letos.
Nadále bude využíváno také služeb
advokátních kanceláří, které zajišťují
vymáhání pohledávek soudní cestou. Tento způsob vymáhání však
kromě jiného znamená, že v případě úspěchu pronajímatele v soudním
sporu o zaplacení dluhu uhradí dlužník v konečném důsledku částku,
která může několikanásobně překročit samotný dluh na nájemném.
V soudním řízení jsou totiž uplatňovány i náklady řízení, které zahrnují
jak odměnu advokáta, tak odměnu
exekutora.
V loňském roce zahájila společnost
RPG Byty i další způsob vymáhání
pohledávek, a to formou osobních
návštěv uskutečňovaných zaměstnanci RPG přímo v bytech dlužníků.
Kromě jednání o uznání a úhradě
dluhu zjišťují referenti také to, proč
ke vzniku dluhu vlastně došlo, a díky
tomu, že jsou vždy vybaveni aktuální kartou úhrad dlužníků, mohou
si s nimi přímo na místě vzájemně odsouhlasit uskutečněné platby
a vyčíslit konečný zůstatek dluhu.
www.rpgbyty.cz
Další novinkou ve způsobu řešení
pohledávek je změna celkového systému vymáhání, který umožní přistoupit k podání žaloby pro nezaplacené dluhy u vybraných případů do
3 měsíců po splatnosti pohledávky.
Výsledkem všech zaváděných
a využívaných postupů by měl být
aktivnější a modernější přístup
k dlužníkům při řešení jejich nezaplacených závazků.
Tento článek je cíleně zaměřen
na ty nájemníky, kteří dosud přistupovali lehkovážně k povinnosti
řádně a včas hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu a u nichž
byly či jsou vykazovány dluhy na
nájemném. Věříme však, že u těchto osob dojde k nápravě a nebude
nutné uplatnit vůči nim žádné z výše
uvedených opatření.
Nájemníkům, kteří se ocitnou ve
složité situaci doporučujeme, aby se
co nejdříve obrátili na naši společnost a společně budeme hledat vhodné řešení. Vaši situaci může pomoci
vyřešit např. RPG Fond bydlení, RPG
Záchranný fond nebo máte možná
nárok na příspěvek na bydlení.
Pokud si tento článek přečetli
i nájemníci, kteří si své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy
řádně plní, pak bychom jim chtěli
poděkovat. Jejich svědomitého přístupu si nesmírně vážíme, neboť
řádné placení nájemného nám jako
pronajímateli umožňuje urychlovat realizaci dlouhodobého plánu
regenerace našeho bytového fondu.
5
informační magazín pro naše nájemníky
Směny bytů
Ke směnám bytů budeme přistupovat aktivně
Někteří naši nájemníci žijí z různých důvodů ve velkém bytě, platí zbytečně vysoké nájemné, spoustu prostoru nevyužijí, a proto by rádi svůj velký nájemní byt
vyměnili za byt menší. V opačné situaci se může nacházet rodina s několika dětmi tísnící se v malém bytě.
Proč si tedy vzájemně nevyjít vstříc?
V rámci projektu navyšování nájemného a s tím souvisejícím zkvalitňováním služeb našim nájemníkům se
společnost RPG Byty rozhodla v takovýchto případech
aktivně pomoci.
Jak má postupovat nájemník, který chce vyměnit byt?
Na internetových stránkách společnosti RPG Byty
(www.rpgbyty.cz) je od 21. března umístěna aplikace, kam mohou naši nájemníci zapisovat své požadav-
ky na směnu bytu a speciální program jim bude automaticky přiřazovat z databáze odpovídající nabídky
o směnu z řad dalších nájemníků RPG. Podmínkou pro
zadání požadavku na směnu bude zadání systémového
čísla (variabilní symbol platby nájemného), data narození a adresy nájemníka.
V případě, že si nájemník vybere z nabídky vhodný
byt, získá z aplikace tel. kontakt na druhého nájemníka,
kterého bude poté sám kontaktovat a společně si směnu
bytu dohodnou. Pokud nájemník nemá přístup k internetu, poskytne mu dané informace pracovník klientského
centra nebo Zákaznické linky.
Při směně bytů zůstávají podmínky jednotlivých nájemních smluv nezměněny.
www.rpgbyty.cz
6
Státní příspěvek na bydlení - v roce
2011 může žádat více domácností
Od 1. 1. 2011 roku došlo k řadě
změn ve vyplácení dávek státní sociální podpory. Mnohé dávky byly
sníženy, ale v případě státního příspěvku na bydlení došlo k jeho zvýšení. Navíc bude mít v roce 2011
nárok na příspěvek na bydlení větší
počet domácností.
Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty pro rok 2011
Počet obyvatel obce
Počet
osob
v rodině
Praha
Nad 100 tis.
obyvatel
50 000 – 99 999
obyvatel
10 000 – 49 999
obyvatel
do 9 999
obyvatel
1
6 363 Kč
5 117 Kč
4 863 Kč
4 406 Kč
4 293 Kč
Přesto se stále ještě mnoho nájemníků stydí, zažádat si o tento příspěvek. Řada lidí, kteří celý svůj život
poctivě pracovali, mají nyní problém
pokrýt náklady na bydlení. Není
ostudou si požádat stát o pomoc,
když ji skutečně potřebují.
(+ 8,27 %)
(+ 6,25 %)
(+ 5,79 %)
(+ 2,25 %)
(+ 6,90 %)
2
9 183 Kč 7 478 Kč
7 130 Kč
6 505 Kč 6 350 Kč
(+ 8,05 %))
(+ 6,27 %)
(+ 5,82 %)
(+ 2,54 %)
(+ 6,85 %)
3
12 557 Kč
10 328 Kč
9 872 Kč
9 056 Kč
8 852 Kč
(+ 7,90 %)
(+ 6,05 %)
(+ 5,61 %)
(+ 2,54 %)
(+ 6,54 %)
Kdo má na příspěvek nárok
Pro přiznání nároku na příspěvek
na bydlení není rozhodující, zda
rodina bydlí v nájemním bytě či ve
vlastním (vlastníci ovšem musí splnit
náročnější kritéria a jejich příspěvek
je za jinak stejných okolností nižší).
Rozhodující je, zda má nájemník
či vlastník v bytě, na jehož provoz
žádá o příspěvek, trvalé bydliště.
4 a více
15 744 Kč
13 055 Kč
12 506 Kč
11 521 Kč
11 276 Kč
(+ 7,86 %)
(+ 6,08 %)
(+ 5,67 %)
(+ 2,75 %)
(+ 6,56 %)
Příspěvek na bydlení i nárok na něj
je určován podle příjmu domácnosti
a normativních nákladů na bydlení.
Skutečné náklady na bydlení (včetně
Údaj v závorce znamená navýšení normativních nákladů oproti roku 2010.
energií, vodného a stočného, vytápění a svozu odpadu) musí přesahovat
30 % příjmů domácnosti a zároveň
oněch 30 % příjmů nesmí přesahovat normativní náklady. A právě
normativní náklady vláda zvýšila.
Díky tomu přibude domácností, které za jinak stejných okolností splní
podmínky pro přidělení příspěvku.
Jak spočítat příspěvek na bydlení
Výše příspěvku na bydlení vychází
z normativních nákladů na bydlení,
skutečných nákladů na bydlení placených domácností a příjmů domácností. Příjem je testován čtvrtletně
vždy za uplynulé čtvrtletí. Do příjmů
se přitom počítají i přídavky na děti
a rodičovský příspěvek.
Výše příspěvku na bydlení se spočítá jako rozdíl mezi náklady na bydlení a 30 % příjmů domácnosti. Pro
výpočet se přitom použijí buď skutečné, nebo normativní náklady na
bydlení podle toho, které jsou nižší.
Čím nižší jsou příjmy domácnosti,
tím vyšší je příspěvek na bydlení.
www.rpgbyty.cz
Nejvyšší příspěvek na domácnost
může být v hodnotě normativních
nákladů na bydlení.
Příklad:
Předpokládejme jednočlennou domácnost s náklady na bydlení ve výši
6210 Kč a příjmem ve výši 10 tis.
Kč, žijící v Ostravě v nájemním bytě.
Normativní náklady na bydlení činí
5117 Kč, tedy méně, než skutečné
náklady. Pro výpočet se tedy použijí
normativní náklady.
5117 Kč - (10 000 x 0,3 Kč) = 2117
Kč. Výše příspěvku na bydlení činí
2117 Kč.
O příspěvek na bydlení je nutno
požádat. Žádosti vyřizují kontaktní
místa příslušných úřadů práce podle místa trvalého pobytu. Žádosti se
podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.
Zdroj. MPSV
7
informační magazín pro naše nájemníky
Reklamace vyúčtování
Tématice vyúčtování služeb se v magazínu Bydlíme
věnujeme pravidelně, a protože se opět blíží termín
vyúčtování, připomínáme některé základní informace.
Do konce měsíce dubna bude do vašich schránek doručeno Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok
2010. V případě, že budete k doručenému vyúčtování
požadovat jakékoliv vysvětlení, je možné se obrátit na
Zákaznickou linku nebo na příslušné klientské centrum, kde vám naši zaměstnanci poskytnou vysvětlení
k doručenému „letáčku vyúčtování služeb“. V případě, že budete mít za to, že při zpracování vyúčtování
služeb spojených s bydlením za rok 2010 došlo k chybnému výpočtu, je nutné podat písemnou reklamaci.
Reklamace vyúčtování musí být podána písemnou
formou, ve lhůtě uvedené na letáčku vyúčtování a musí
obsahovat:
1. Konkrétní reklamační důvody, pro které je reklamace
podávána (nestačí pouze napsat např.: „Nesouhlasím
s vyúčtováním služeb“ nebo „Platím vyšší nedoplatek
než loni“ apod.)
2. Adresu, podpis a kontaktní údaje nájemce (telefon,
e-mail).
6. V případě, že se nájemce stěhoval v průběhu roku
(např. nájemce se odstěhoval k 30. 4. 2010 nebo se
nastěhoval od 1. 9. 2010), může vzniknout nedoplatek na topení. Zálohy na topení na daný rok jsou rozloženy do měsíčních splátek, a to včetně letních měsíců
(tzn. také mimo topnou sezónu). V případě stěhování
v průběhu roku, kdy není hrazeno všech 12 splátek,
může na dané službě vzniknout nedoplatek.
Reklamace je v souladu se zákonem vyřízena do
30 dnů, přičemž v případě oprávněně podané reklamace bude nájemci zasláno opravné vyúčtování služeb
za rok 2010. Některým nájemcům může být naopak
doručeno opravné vyúčtování, aniž by jakoukoliv reklamaci podali. Tato skutečnost nastane v případech, kdy
oprávněná reklamace některého z jiných nájemců má
vliv na správné provedení vyúčtování daného nájemce. K této problematice je nutné dále uvést, že dalším
důležitým datem v souvislosti s vyúčtováním služeb
je 31. červenec, kdy jsou splatné všechny přeplatky
a nedoplatky z vyúčtování. V případě oprávněné reklamace se splatnost přeplatku či nedoplatku z vyúčtování
posouvá k 31. srpnu.
Případné reklamace zasílejte na adresu: RPG Byty,
s. r. o., Administrativní centrum, Gregorova 3/2582,
701 97 Moravská Ostrava.
Na základě zkušeností z minulých let uvádíme některé důvody, které byly při reklamacích uváděny, ale pro
které nebylo možné reklamaci uznat:
1. Jiný stav vodoměru – v případě, že nájemce nezpřístupnil byt k provedení odečtu, popř. nesdělil stav
potřebný pro provedení vyúčtování naší společnosti,
byla konečná spotřeba stanovena nikoliv dle skutečného stavu, ale administrativně v souladu s příslušnými právními předpisy.
2. Při provádění odečtu nájemce řádně nezkontroloval
údaje uvedené na odečtovém archu a svým podpisem
stvrdil stav vodoměru, který následně reklamoval jako
nesprávný.
3. V případě, že nájemce neprovedl úřední ověření
podružného vodoměru na studenou vodu, jenž si pořídil na vlastní náklady, v zákonné lhůtě (6 let), nebylo
k tomuto vodoměru přihlíženo. Spotřeba byla rozúčtována dle počtu osob v bytě.
4. Ze strany nájemce nedošlo ke splnění ohlašovací
povinnosti týkající se změny počtu osob bydlících
v bytě, a to ani přesto, že skutečný počet osob bydlících v bytě bylo možné nahlásit až do 15. ledna.
5. Nájemce reklamoval náklady účtované pronajímatelem, které dle příslušného nařízení vlády spadají mezi
náklady účtovatelné k tíži nájemce.
Ilustrační foto
www.rpgbyty.cz
8
Probíhá kontrola a pasportizace
bytů RPG
Společnost RPG Byty, s. r. o.
v současné době provádí ve svých
domech kontrolu řádného užívání bytů a jejich pasportizaci, což je
hodnocení technického stavu těchto
nemovitostí. Toto hodnocení se provádí z důvodu správného rozvržení
a nasměrování dalších investic do
oprav. Kontrola řádného užívání
a pasportizace se týká všech bytů,
společných prostor, nebytových prostor a domů, které patří společnosti
RPG Byty, s. r. o.
V bytech se v rámci kontroly
a pasportizace hodnotí stavy a typy
zařízení bytu jako jsou okna, topení, koupelny, baterie atd. a případně
havarijní stavy. Dále se zjišťuje, který
sklep patří k bytu a tyto skutečnosti se
zapisují do projektové dokumentace
a do přenosných počítačů. V nemovitostech se pořizuje také fotodokumentace, nájemníci ale nemusejí
mít obavu z narušování soukromí,
neboť v bytech se fotí pouze detaily havarijních stavů (např. fotografie
kapajícího ventilu topení, netěsnícího okna apod.).
Během kontroly a pasportizace
dochází také k označení bytů, sklepů
a schránek evidenčními štítky s QR
kódem, ve kterém je zakódováno číslo bytu. Toto opatření je důležité pro
snadnější orientaci techniků, kteří
jezdí opravovat nahlášené závady.
Kontroly bytů jsou předem avizovány s týdenním předstihem pomocí
informačních vývěsek.
Kontrolu a pasportizaci provádějí
pracovníci společnosti Korvi s. r. o.,
kteří se při výkonu své práce prokazují platným průkazem sběrače dat.
Délka hodnocení bytu trvá zhruba
20 minut.
Nájemníci mají možnost dohodnout si konkrétní čas kontroly, aby
si kvůli pasportizaci nemuseli brát
dovolenou nebo jinak zasahovat do
svého denního programu. Pracovníci
společnosti Korvi s. r. o. se snaží co
nejvíce přizpůsobit časovým možnostem nájemníků. Kontaktní číslo,
na kterém je možno individuální termín kontroly sjednat, je uvedeno na
vývěskách v těch domech, kde pasportizace právě probíhá.
Žádáme nájemníky, aby v souvislosti s probíhajícími kontrolami
a pasportizací dbali zvýšené opatrnosti a vždy se přesvědčili, že do
bytu vpouští pouze povolané osoby.
V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte prosím Zákaznickou
linku 840 293 546, jejíž pracovníci
mohou ověřit a potvrdit totožnost
pracovníka provádějícího kontrolu
a pasportizaci podle jeho identifikačního čísla.
Zároveň si dovolujeme nájemníky
upozornit, že povinnost zpřístupnit
byt pro účely kontroly vyplývá z ust.
§ 665 odst. 1 Občanského zákoníku.
Všem nájemníkům děkujeme za
ochotu a spolupráci.
Problematika Odběrných plynových zařízení (OPZ) v bytových
domech RPG
Odběrné plynové zařízení v obytných budovách je
vyhrazené technické zařízení, které podléhá pravidelným revizím a kontrolám. Revize a kontroly se provádějí podle Vyhlášky 85/78 Sb. a příslušných norem: ČSN
EN 1775 a TPG 704 01.
Revize zařízení je prováděná jednou za tři roky, kontrola zařízení pak každoročně. V roce, kdy je uskutečněna
revize zařízení, není kontrola nutná. Revizemi zařízení
je pověřen revizní technik plynových zařízení, který má
platné osvědčení vystavené TIČR (Technický inspekce
České republiky).
www.rpgbyty.cz
O provádění revize či kontroly jsou nájemníci informováni předem vývěskou ve společných prostorech domu.
Vaše povinnost zpřístupnit byt pro účely revize či kontroly vyplývá z ust. § 692 odst. 1 Občanského zákoníku, resp. z Vaší nájemní smlouvy. Nezpřístupnění bytu
bez vážných důvodů je také možno považovat za hrubé
porušení povinností nájemce se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
9
informační magazín pro naše nájemníky
Příjem digitálního televizního signálu
Ke dni 28. 2. 2011 byl zajištěn příjem digitálního vysílání pro 11 828 bytů RPG, a to ať již se jedná o technologii spočívající v úpravách STA nebo příjem zajišťovaný
prostřednictvím optického kabelu.
Přehled počtu digitalizovaných bytů dle lokalit:
Ostrava
3 535
Karviná
2 594
Ostrava-Poruba
2 429
Havířov
1 327
Havířov-Prostřední Suchá
731
V dalších lokalitách se počty digitalizovaných bytů
pohybují v řádu několika desítek až stovek.
Harmonogram úprav a zprovozňování digitálního příjmu, který byl dohodnut se společností PODA v měsíci červnu 2010, je v současné době plněn nad stanovený limit. K 28. 2. 2011 mělo být digitalizováno 8319
bytů, skutečností je 11 828 bytů, což znamená, že bylo
na digitální příjem přepojeno o 42 % více bytů oproti
plánu.
Škody na majetku společnosti PODA
Od počátku měsíce února jsou registrovány škody na
rozvodu optických kabelů, které jsou umístěny pod stropem ve sklepních prostorách domů v drátěném programu.
Kabely jsou přestříhány, v mnoha případech odstraněny
(zcizeny) po celé délce, jsou vytrhané krabice ze zdí,
kde je kabeláž uložena. Do 10. 3. 2011 bylo zaregistrováno 29 případů, z toho jenom v Ostravě-Porubě 24 případů, dále 3 případy v Ostravě a 2 případy v Havířově.
Jedná se o škody, které dosahují výše stovek tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu lokalitu v OstravěPorubě, požádala společnost PODA o součinnost Policii
ČR, která ve vymezené lokalitě provádí častější kontroly,
a to i v nočních hodinách. Společnost PODA žádá všechny nájemníky, aby dbali na řádné zamykání vchodových
dveří. Pokud máte poznatky o zdržování bezdomovců
nebo jiných osob v domech, nahlaste tuto skutečnost
Policii ČR nebo Městské Policii.
Jak bylo uvedeno na webu www.digitálne.tv dochází
v nejzazším termínu 30. 4. 2011 k vypnutí analogového vysílání programu ČT 1 pro Frýdek-Místek, vysílač
Lysá hora a programu PRIMA z vysílače OstravaHošťálkovice.
V některých domech si nájemníci
oprav neváží
Každý rok projde opravami několik set domů a několik tisíc bytů RPG. Jak se ale ukazuje, v některých domech si
nájemníci provedených oprav příliš neváží. A nejedná se ani zdaleka jen o domy v tzv. vyloučených lokalitách.
Vandalové svým jednáním způsobují ročně škody v řádu stovek tisíc korun, které potom samozřejmě chybí na jiné
potřebné opravy. Následující fotografie samy o sobě hovoří za vše....
www.rpgbyty.cz
10
Komíny
Od 1. ledna 2011 platí nová pravidla pro čištění komínů.
Nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů začalo platit od
1. ledna 2011. Tímto nařízením byla
zároveň zrušena vyhláška č. 111/1981
Sb., o čištění komínů. Nový právní
předpis zohledňuje stav vědy a techniky a reaguje na současné požadavky odborné i laické veřejnosti.
Při jeho tvorbě bylo přihlédnuto
zejména ke skutečnosti, že v posledních letech se zvýšil počet osob,
které zahynuly v důsledku otravy
oxidem uhelnatým. Při tvorbě nového předpisu bylo rovněž zohledněno, že občané i podnikatelé často
nedodržovali lhůty čištění komínů
a kouřovodů podle stávající platné
legislativy. Snahou v novém předpisu je uvést reálné, nezbytné a odborníky uznávané lhůty pro čištění
komínů a kouřovodů, které by v praxi jak občané, tak i právnické a
podnikající fyzické osoby opravdu
dodržovali. V nařízení vlády jsou tedy
lhůty pro čištění komínů a kouřovodů uzpůsobeny odborným požadavkům kominíků a také požadavkům
praxe.
Seznam všech odborně způsobilých osob v oboru kominictví je
k dispozici na místně příslušném
živnostenském úřadu nebo na internetové adrese www.skcr.cz. Nově
zakotvená podmínka nechat vyčistit
komín a kouřovod odborně způsobilou osobou nejméně jednou za rok,
a čistit komín svépomocí častěji, přinese občanům i právnickým a podnikajícím osobám úsporu nákladů na
čištění komínů, popřípadě spalinové
cesty oproti původní právní úpravě.
Čištění svépomocí, které nařízení
vlády nabízí jako možnost, nikoliv jako povinnost, přináší největší
změnu pro podnikající fyzické osoby a pro fyzické osoby (občany),
kteří podle stávajících předpisů tuto
možnost neměly. Právnické osoby
(organizace) měly umožněno čištění
komína svépomocí a pouze za určitých podmínek.
Vaše povinnost zpřístupnit byt pro
účely kontroly vyplývá z ust. § 692
odst. 1 Občanského zákoníku, resp.
z vaší nájemní smlouvy. V případě, že váš byt bez důvodné omluvy
nezpřístupníte ani v náhradním termínu ve smyslu této výzvy, vzniknou vaší vinou náklady, které vám
budou vyúčtovány. Nezpřístupnění
bytu bez vážných důvodů je také
možno považovat za hrubé porušení
povinností nájemce se všemi z toho
vyplývajícími důsledky.
Povinnou kontrolu komínů připojených k funkčním kotlům nařizuje
nový předpis o požární bezpečnosti.
Každý komín, který je připojený
k funkčnímu kotli na vytápění, musí
od ledna alespoň jednou za rok zkontrolovat kominík. Říká to nový předpis o požární bezpečnosti. Týká se to
rodinných a bytových domů, ale také
chat a chalup. Kvůli špatným komínům totiž ročně vyhoří více než tři
sta domácností. Mimo to je potřeba
komín také pravidelně čistit. Komíny, ke kterým jsou připojeny kotle na
tuhá paliva s výkonem do 50 kW:
dvakrát ročně u kotlů s provozem
do šesti měsíců v roce, třikrát ročně
u kotlů s celoročním provozem.
Výběr sazí a dehtu jednou ročně,
rovněž kontrola jednou ročně. U LTO
čištění třikrát ročně, výběr usazenin
a kontrola jednou ročně. U plynových kotlů je čištění, výběr usazenin
a kontrola jednou ročně.
O termínu kontrol a čištění komínů budou nájemníci informováni
s předstihem formou písemného
oznámení na vývěsce ve společných
prostorách.
Významnou součástí údržby komínů je vybírání sazí z čistících otvorů
u paty komína. Pokud není nájemníkem umožněn přístup k tomuto prostoru, vystavuje se nájemník možnosti sankce za porušení této povinnosti
vyplývající z Občanského zákona.
V případě vzniklé škody způsobené
porušením této povinnosti se pronajímatel může domáhat odškodnění.
Příčinou vzniku požárů bývá velmi
často používání nevhodných paliv
a tím poškození komínových cest.
Naprosto nevhodné je spalování bio
odpadu, PET lahví nebo používání
hořlavých kapalin.
Při obsluze kotlů, údržbě a kontrole komínových těles je vždy třeba
dodržovat pokyny výrobce a pronajímatele.
www.rpgbyty.cz
11
informační magazín pro naše nájemníky
Vlhkoměry na plastová okna
Vážení nájemníci, společnost
RPG Byty pokračuje s programem
výměny oken v bytových domech.
V roce 2011 se program výměny
oken dotkne 11 390 domácností.
Nová plastová okna zvyšují komfort
užívání bytu v důsledku jednoduššího ovládání, snižují prostup hluku
z vnějšího prostředí, lépe tepelně
izolují, a tím přispívají ke snížení
nákladů na vytápění. V důsledku
vyšší těsnosti plastových oken oproti
původním dřevěným, však byty po
rekonstrukci vyžadují dodržování
zásad dostatečného a správného větrání tak, aby v bytě nebyla překročena normativní vlhkost. Její zvýšení
může, zejména v zimním období,
zapříčinit vznik plísní. Pro umožnění kontroly vlhkosti bude současně
s prováděnou výměnou stávajících
dřevěných oken za okna nová plas-
tová v každé místnosti na jedno okno
nalepen vlhkoměr, který slouží jako
pomůcka pro identifikaci nutnosti
větrání.
měrů vám umožníme kontrolovat
úroveň vlhkosti tak, aby se omezilo
riziko vzniku tvorby plísní.
Rozhraní šedé (okno zavřené
– nevětrá) a červené (nutno vyvětrat) identifikuje cca 55 % relativní
vlhkosti v místnosti. Ukazatel vlhkoměru musí být v šedém poli, pokud
je ručička vlhkoměru v červeném
poli, je třeba vyvětrat. Větrat je třeba
intenzivně, ale krátce, aby se předešlo přílišným tepelným ztrátám.
Správným větráním se předchází
zvýšené vlhkosti a tím i možnosti
tvorby plísní.
Vážení nájemníci, věříme, že
výměnou oken zvýšíme komfort
vašeho bydlení, snížíme náklady na
vytápění a rovněž instalací vlhko-
Investiční plány RPG na rok 2011
V letech 2005-2010 vložila realitní skupina RPG Real
Estate do oprav čtyři miliardy korun. Jakou investici
máte připravenu na období 2011-2014?
V období 2011-2014 plánujeme vložit do oprav našich
domů přes pět miliard korun.
Která položka v rámci oprav a investic v letošním roce
bude nejvýznamnější?
Půjde o masivní výměnu oken. Ta je plánována
u 11 390 bytů v 1149 domech. Pro letošní rok plánujeme vynaložit na opravy a investice zhruba 1,3 miliardy
korun. Podrobný seznam ulic, kterých se letošní opravy
dotknou, jsme vyvěsili na konci ledna na našich internetových stránkách. Tam mohou nájemníci po zadání
adresy přesně zjistit, které opravy se jich týkají.
ny vstupních dveří, zvonkových tabel, poštovních schránek a dále estetizaci společných prostor domu. V roce
2011 se Program Bezpečnost dotkne 404 domů. Poslední kategorií oprav jsou pak velké opravy. Sem patří např.
generální opravy rozvodů SV a TUV, odpadního potrubí,
elektrorozvodů ve společných prostorách domů, střech
nebo balkónů. Tyto opravy jsou v roce 2011 plánovány v 61 domech. Kromě výše popsaných projektů bude
samozřejmě napříč bytovým fondem RPG probíhat běžná údržba dle aktuálních potřeb.
Jak bude pokračovat Program Exteriér?
Jde o dalším významný program v rámci revitalizace,
který byl zahájen již v roce 2010. Zahrnuje výměny oken,
opravy a zateplení fasád, opravy střech a elektrorozvodů ve společných prostorách domů, výměny vstupních
dveří, zvonkových tabel a poštovních schránek a estetizaci společných prostor domů. V roce 2011 se Program
Exteriér dotkne 158 domů.
Nesmíme zapomenout ani na Program Bezpečnost.
Ten byl také zahájen v minulém roce a zahrnuje výměwww.rpgbyty.cz
12
informační magazín pro naše nájemníky
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Zákaznická linka
Havarijní linka
840 11 33 44
NONSTOP
Po - Pá 7-17 hod.
Otevírací doba
KC Ostrava, Ostrava-Poruba,
Havířov a Karviná
PONDĚLÍ a STŘEDA
ÚTERÝ a ČTVRTEK
PÁTEK
840 29 35 46
8.00 - 17.00
8.00 - 16.00
ZAVŘENO
e-mail: [email protected]
Pokladna
KC Ostrava, Kounicova 5,
Ostrava
PO - ČT
PO - ČT
PÁTEK
8.00 - 10.30
12.00 - 13.30
8.00 - 11.00
Informace pro nájemníky na www.rpgbyty.cz
Na základě opakovaných žádostí ze strany České pošty a dalších doručovatelů žádáme nájemníky,
aby dbali na řádné označení svých poštovních schránek. Děkujeme.
,,Bydlíme,, * Informační magazín pro naše nájemníky * Vydává společnost RPG Byty, s.r.o., Gregorova 3/2582, 701 97 Ostrava.
IČ: 27769127, DIČ: CZ 27769127. * Registrační číslo ministerstva kultury České republiky: MK ČR E 17176 * Vedoucí redakční rady: Jana Palová.
Složení redakční rady: Pavel Klimeš, Petr Nikel, Petr Handl, Karina Vališová. Kontakt na redakci: [email protected]
Tisk: TISKÁRNA PRINTO spol. s r.o. * Distribuce: Česká pošta * Toto číslo vyšlo v dubnu 2011.
Download

01/2011 - RPG byty