N A K L Á D Á N Í S O D PA D Y
Redukce objemu odpadu
snižuje výrazně náklady
Zvyšující se náklady na dopravu nutí
provozovatele řešit ekonomiku a logistiku
přepravy. Objemy odpadu se zvyšují, ten se
dopravuje na větší vzdálenosti do centrálních
skládek, spaloven, kompostáren či recyklačních
linek. Přímý transport svozovými vozy je kvůli
jejich omezené nosnosti, personálním potřebám
a účelu použití spojen s vysokými náklady.
J
edním z řešení je redukce objemu
přepravovaného materiálu. Komunální odpad je nehomogenní
a zmenšení jeho objemu lze dosáhnout
lisováním nebo drcením. Úsporu nabízí
slisování na překladové stanici do velkokapacitních kontejnerů a následná přeprava na větší vzdálenosti pomocí
souprav v době mimo dopravní špičku.
Kontejnery jsou při odvozu maximálně
vytíženy, snižuje se četnost přepravy,
svozové vozy nejsou využívány k přepravě na větší vzdálenosti. Nelze také
opomenout zmírnění zatížení okolí nadměrnou dopravou, provoz na skládkách
a dalších centrálních místech zpracování je podstatně redukován.
Několik variant řešení
Německý výrobce Husmann, kterého na českém a slovenském trhu
zastupuje výhradně společnost MOUDER, s. r. o., nabízí celou řadu kvalitních
variant řešení nakládání s odpady. Stojí
za ním nespočet úspěšných projektů
podpořených letitým vývojem, které
zaručují bezchybné provedení vysoce
kvalitních zařízení. Výslednou technologií jsou speciální zařízení v podstatě
ušitá na míru místním poměrům
s ohledem na konkrétní potřeby konečného klienta.
Další možnosti redukce odpadů lze
dosáhnout drcením na pomaloběžných
a rychloběžných drtičích, drcením
a lisováním v otevřených kontejnerech
pomocí válcového drtiče GIGANT GT
1750 nebo lisováním v samolisovacích
kontejnerech či balíkovacích lisech.
Tyto tradiční technologie Husmann již
běžně nalezneme téměř v každém větším provoze.
Překladiště odpadů
Ovšem významnou součástí přepravy
a slisování odpadů v této oblasti jsou
překladové stanice. Ty slouží ke slisování
odpadů ze svozových vozů do kontejnerů
Překladová stanice odpadů společnosti AVE v maďarském Miskolci
46
a další přepravě na skládku nebo transportu již vytříděného, popřípadě spalitelného materiálu a alternativních paliv do
spaloven, tepláren a cementáren.
Překladiště jsou vybavena lisy o tlaku
až 70 t a následná přeprava probíhá
na soupravách v lisovacích kontejnerech, ve speciálních lisovacích návěsech nebo v lisovacích kontejnerech
přepravovaných po železnici. Způsob
plnění do násypky je řešen pomocí zařízení umožňujícího vysypání jednoho
i několika vozů současně z rampy nebo
pomocí pásového dopravníku. Překladiště jsou alternativně vybavena například
posunovacími zařízeními kontejnerů,
váhou, zastřešením, ale dobře fungují
i otevřená překladiště.
U těchto technologií se používají dva
způsoby slisování materiálu – přímé
a s předlisovací komorou. Ta stlačí materiál a dále ho posouvá k dalšímu slisování
do transportního kontejneru nebo návěsu,
což umožňuje využít plnou nosnost přepravních prostředků pro následnou možnost volby několika druhů transportu – po
silnici, železnici nebo lodí.
Zajímavý je náhled na způsob nakládání s odpadem u našich sousedů, například v překladišti odpadů v německém
Warngau nebo překladové stanici společnosti AVE v Miskolci v Maďarsku.
Objekt na okraji města známého především svými termálními prameny zahrnuje nejen překladiště odpadů, ale také
třídicí linku a zpracovatelskou halu
Posunovací podvozky pro kontejnery
s hlášením a kontrolou pozic
WWW.KOMUNALWEB.CZ
•
2/2012
N A K L Á D Á N Í S O D PA D Y
Lis překladové stanice v německém Warngau pro připojení
lisovacího návěsu
s výkonným kanálovým balíkovacím lisem
na papír společnosti PAAL GROUP,
podobně jako ve Warngau.
Vlastní provoz těchto překladišť potvrzuje, že způsob nakládání s odpadem je
u našich zahraničních sousedů obdobný
a řeší podobné potřeby jako tuzemští
provozovatelé, což potvrzuje zařízení
dodané na sklonku roku významné české
společnosti nakládající s odpady, konkrétně překladové stanice střední třídy,
lisu MP TS 3000 určeného pro hodinové zpracování asi 35 tun odpadu.
Lisovací zařízení
Výkonný lis MP TS 3000 zpracovává
odpad běžnou lisovací silou 400 KN (40
t), dosahuje maximální lisovací síly 500
KN (60 t) a využívá maximálního tlaku
hydrauliky 280 barů. Lis je vybaven chladičem se samostatným čerpadlem,
plně automatickým hydraulickým upínáním, které je uzpůsobené pro posunovací zařízení, násypkou pro přímé plnění
svozovým vozem, zvýšením tří stěn
násypky o 2,5 m nad úroveň rampy,
hydraulickou těsnicí uzavírací deskou,
signalizací a varováním, hlášením přednaplnění a naplnění kontejneru, předehřevem hydraulického oleje, separátně
umístěným ovládacím pultem u hrany
násypky, posunovacím zařízením se stáním pro sedm kontejnerů, posunovacími podvozky pro kontejnery, hlášením
a kontrolou pozic posunovacího podvozku, zajištěním posunovacího podvozku při výměně kontejnerů, pojezdovou
kolejnicí.
Téměř čtyřtunové lisovací kontejnery
typu PM 30 V-E se systémem hákového
natahování abroll jsou zde dodány
2/2012
•
Překladovou stanici lze sestavit za čtyři dny
v zaobleném provedení, o objemu 30 m3.
Pro dodržení mimořádné kvality provedení kontejneru o délce 6570 mm, šířce
a výšce 2500 mm se pro výrobu stropu
a bočnic používají plechy o síle 4 mm,
pro podlahu a zadní stěnu o síle 5 mm.
Kontejnery jsou vybaveny šíbrovým gilotinovým uzavíráním dveří.
Nic není nemožné
Variantní HUSMANN posunovací zařízení se v rámci překladišť používají tam,
kde je třeba manipulovat v příčném
i podélném směru s kontejnery, stacionárními lisy a jinými zařízeními. Pomocí
rozličných promyšlených a vyzkoušených
posunovacích systémů HUSMANN lze
realizovat i velice složité případy. Těchto
zařízení lze využít pro manipulaci od
malých nádob 1,1 m3 přes otevřené kontejnery, stacionární lisy, lisovací kontejnery až po kontejnery 65 m3.
Očekávaný zájem tuzemských společností o tento způsob nakládání s odpady
se potvrdil. Překladové stanice splňují
náročné požadavky českých provozovatelů. Vhodně zvolená zařízení, místně
v souladu s integrovaným řešením odpadového hospodářství respektujícím principy trvale udržitelného rozvoje, potřeby
a možnosti města i jednotlivých individuálních zpracovatelů odpadů, skvěle
dotváří koncept moderního ekologického zpracování odpadů.
ʄ
(red)
Foto archiv/MOUDER
zastoupení Àrem
»
»
»
»
»
»
»
»
technologie pro zpracování odpadu a biomasy
drtící a lisovací technika
samolisovací kontejnery, stacionární lisy
pĥekladové stanice, vybavení sbĕrných dvorĭ
drcení prĭmyslových, domácích odpadĭ a biomasy
drtiĆe plastĭ, fólií a papíru, gumy, hliníku atd.
briketovací technologie
kanálové balíkovací lisy
Jednoduché a praktické ĥešení problémĭ
pomocí kvalitní a výkonné techniky
MOUDER s.r.o., Jevanská 1018, 281 63 Kostelec n.ą.L.
tel.: 739 255 682, 734 491 521, [email protected], www.mouder.cz
WWW.KOMUNALWEB.CZ
47
Download

Překladové stsnice (PDF)