ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK
KAPSAMINDA ARALIK/2013 DÖNEMĠ BAġVURULARININ
TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
01/02/2014
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair
Tebliğin 10 uncu maddesi gereğince, listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde
Şirketimize yazılı olarak başvuruda bulunulması durumunda, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı
Mektubu şahsen veya vekâleten tebellüğ ettirilerek verilecektir. Aksi takdirde, bağlantı görüşü
kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
Bir irtibat merkezi itibariyle rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı başvurular için TEİAŞ
görüşü sorulan başvurular için teknik değerlendirme durdurulmuştur. Söz konusu TEİAŞ
görüşünün Şirketimize ulaştığı ay, durdurulmuş olan başvuruların teknik değerlendirilmesine
kaldığı yerden devam edilecektir.
27.11.2013 tarihli ve 1390 sayılı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) yazısında,
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulması
planlanan rüzgar ve güneĢ enerjisine dayalı teknik değerlendirme formları ile güneş
enerjisine dayalı çatı uygulamaları ve kurulu gücü 11 kW altında olan güneş uygulamaları
haricindeki başvurular için koordinatlı aplikasyon krokisinin Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü'ne (Kurum'a) Şirketimizce gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bahse konu
dokümanlar gerek Teknik Değerlendirme Raporunun gerekse Teknik Etkileşim Analizi (TEA)
başvurusunun girdisini oluşturacak olması nedeniyle, başvuru sahiplerince hatasız ve
eksiksiz bir biçimde hazırlanması büyük önem arz ettiği ifade edilmiştir. Ayrıca, Kurumca
yapılacak teknik değerlendirme sürecinin kısaltılması amacıyla, dokümanların yazılı ve
elektronik ortamda (Microsoft Excel formatında) gönderilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı teknik değerlendirme formları için formatlar Şirketimiz
internet sayfasında yayınlanmıştır. (www.meramedas.com.tr – Bilgi Bankası – Lisanssız
Elektrik Üretimi)
Bu itibarla, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında
Şirketimize yapılan rüzgar ve/veya güneş kaynaklı başvurunuz/başvurularınız için yukarıda
ifade edilen belgelerin (imzalı olarak yazılı hali ve CD ortamında elektronik olarak teknik
değerlendirme formu ve koordinatlı aplikasyon krokisi) istenilen formatta hazırlanması ve
Şirketimize ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından Şirketimize gönderilen Teknik
Değerlendirme Sonuçları, Şirketimiz internet sayfasında yayınlanmaktadır. Dolayısıyla,
değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis etmesi gerekmektedir.
1-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Karatay Karma Ortaokulu Müdürlüğü
229527
Kuzgunkavak Mh. Sultan Velet Cd. No:52 Karatay /
KONYA
GÜNEŞ
4,2 kW
Bağlantı Noktası uygun görülmüştür. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden
teslim alınması gerekmektedir.
2-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Niğde İl Özel İadaresi
249295
Niğde İli Merkez İlçesi Kırbağları Mh. 71 Pafta 420 Ada 17
Parsel
GÜNEŞ
40 kW
Bağlantı Noktası uygun görülmüştür. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden
teslim alınması gerekmektedir.
3-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Hatrettin Özülüp
251591
Niğde İli Merkez İlçesi Sazlıca Köyü Karayer Mevkii 0 Ada
539 Nolu Parsel
GÜNEŞ
20 kW
Bağlantı Noktası uygun görülmüştür. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden
teslim alınması gerekmektedir.
4-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü
248966 252233
Niğde İli Merkez İlçesi Hıdırlık mh. 67 Pafta 454 Ada 7
Parsel
GÜNEŞ
21 kW
Bağlantı Noktası uygun görülmüştür. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden
teslim alınması gerekmektedir.
5-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
ER-BUZ Ereğli Soğu Hava Deposu İnş. Ve San. İşletmeciliği
Tic. A.Ş.
229586
Konya Adana Yolu 9. Km. Ereğli / KONYA
GÜNEŞ
1000 kW
Bağlantı Noktası uygun görülmüştür. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden
teslim alınması gerekmektedir.
6-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Makascı Müh. Mim. San. Tic. Ltd. Şti.
249163
Konya İli Tuzlukcu İlçesi Pazarkaya Köyü Kayaaltı Mevkii 3
Pafta 315 Parsel
GÜNEŞ
500 kW
Bağlantı Noktası uygun görülmüştür. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden
teslim alınması gerekmektedir.
7-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Ahmet Emin MAKASCI
249155
Konya İli Tuzlukcu İlçesi Pazarkaya Köyü Kayaaltı Mevkii 3
Pafta 315 Parsel
GÜNEŞ
500 kW
Bağlantı Noktası uygun görülmüştür. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden
teslim alınması gerekmektedir.
8-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Arsolar Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
252061
Konya İli Hadşm İlçesi Dülgerler Köyü Yoncalık Mevkii
334 Ada 4 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Bağlantı Noktası uygun görülmüştür. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden
teslim alınması gerekmektedir.
9-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Halkacı Teknoloji İlt. Enerji Bilişim Dan. İth. İhr. Tic. Ve
San. Ltd. Şti.
252418
Konya İli Kadınhanı İlçesi Mescit Mh. Kolukısa Köyü
Akinyolu Mevkii 236 Ada 35 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Bağlantı Noktası uygun görülmüştür. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden
teslim alınması gerekmektedir.
10-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Halkacı Teknoloji İlt. Enerji Bilişim Dan. İth. İhr. Tic. Ve
San. Ltd. Şti.
252434
Konya İli Kadınhanı İlçesi Mescit Mh. Kolukısa Köyü
Akinyolu Mevkii 236 Ada 36 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Bağlantı Noktası uygun görülmüştür. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden
teslim alınması gerekmektedir.
11-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Yeni Alkan Yatırım ve Danışmanlık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
229453
Kalaba TM Nevşehir Kalaba
GÜNEŞ
999 kW
Alternatif Bağlantı Noktası uygun görülmüştür. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden
teslim alınması gerekmektedir.
12-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Bendis Yatırım ve Danışmanlık Proje Maden Ltd. Şti.
245613
Kırşehir TM / KIRŞEHİR Kırşehir İli Mucur İlçesi Yeşilyurt
Köyü İğdederesi Mevkii 309 Parsel
GÜNEŞ
999 kW
Alternatif Bağlantı Noktası uygun görülmüştür. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden
teslim alınması gerekmektedir.
13-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Eletcon Legal Uluslar arası Yatırım ve Danışmanlık Proje
A.Ş.
245641
Kırşehir TM / KIRŞEHİR Kırşehir İli Mucur İlçesi Yeşilyurt
Köyü İğdederesi Mevkii 313 Parsel
GÜNEŞ
999 kW
Alternatif Bağlantı Noktası uygun görülmüştür. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden
teslim alınması gerekmektedir.
14-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Som Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
251577
Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş Köyü Şarbeli Mevkii 0 Ada
2790 Nolu Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Alternatif Bağlantı Noktası uygun görülmüştür. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubunun 1 ay içerisinde elden
teslim alınması gerekmektedir.
15-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Yeni Alkan Yatırım ve Danışmanlık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
229469
Kalaba TM Nevşehir Kalaba
GÜNEŞ
999 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
16-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Beyaz Piramit Tarım Hayvancılık Enerji Dağıtım ve
Danışmanlık A.Ş.
237992
Konya İli Çumra İlçesi Avdul Köyü Bozundere Mevkii
adresinde N29-A-15B Pafta 600 Parselde
GÜNEŞ
750 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
17-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Beyaz Piramit Tarım Hayvancılık Enerji Dağıtım ve
Danışmanlık A.Ş.
238000
Konya İli Çumra İlçesi Avdul Köyü Bozundere Mevkii
adresinde N29-A-15B Pafta 600 Parselde
GÜNEŞ
750 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
18-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Tuncel Enerji Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.
237292
Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Köyü İbsala Akşehir
Yolu Mevkii N31A44A Pafta 3646 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
19-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Emre Enerji Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.
237281
Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Köyü İbsala Akşehir
Yolu Mevkii N31A44A Pafta 3646 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
20-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Cerrahi Eğitim İnş. Ve Özel Sağlık Hiz. A.Ş.
237972
Konya İli Güneysınır İlçesi Karasınır Mahallesi N29-A-20B
Pafta 340 Ada 35 Parselde
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
21-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Eragro Enerji Tarım ve Hayvancılık Tic. San. Ltd. Şti.
237981
Konya İli Güneysınır İlçesi Karasınır Mahallesi N29-A-20B
Pafta 340 Ada 35 Parselde
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
22-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Eragro Enerji Tarım ve Hayvancılık Tic. San. Ltd. Şti.
237976
Konya İli Güneysınır İlçesi Karasınır Mahallesi N29-A-20B
Pafta 340 Ada 35 Parselde
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
23-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Epis Otomotiv Kiralama İth.İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
245619
BOR TM / NİĞDE BOR Niğde İli Bor İlçesi Karamahmutlu
Köyü Kayaburnu Mevkii 323 Parsel
GÜNEŞ
999 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
24-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Epis Otomotiv Kiralama İth.İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
245629
BOR TM / NİĞDE BOR Niğde İli Bor İlçesi Karamahmutlu
Köyü Kayaburnu Mevkii 323 Parsel
GÜNEŞ
999 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
25-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
249168
Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mh. 3911 Ada 8 Parsel
GÜNEŞ
500 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
26-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Bekir Sinan MAKASCI
249159
Konya İli Tuzlukcu İlçesi Pazarkaya Köyü Kayaaltı Mevkii 3
Pafta 315 Parsel
GÜNEŞ
500 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
27-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Hakanc Gıda Tem. İnş.Enerji Tic.Ltd. Şti.
249165
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü Köyü Kafirağılı Mevkii 35
Pafta 1792 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
28-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
HAZAL Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
250430
Konya İli Karatay İlçesi Karadona Köyü Sarnıçaltı Mevkii
13-19 Pafta 539 Parsel
GÜNEŞ
432 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
29-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
HASAT Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
250440
Konya İli Karatay İlçesi Karadona Köyü Sarnıçaltı Mevkii
13-14 Pafta 534 Parsel
GÜNEŞ
576 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
30-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Panel Enerji A.Ş.
250191
Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu Köyü Yan Ağıl Mevkii
2987 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
31-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Panel Enerji A.Ş.
250201
Konya İli Altınekin İlçesi Yenice Mh. Aldıvermez Mevkii 6
Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
32-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
İMAJ Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
250452
Konya İli Karatay İlçesi Karadona Köyü Sarnıçaltı Mevkii
13-14 Pafta 534 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
33-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
İMAJ Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
250450
Konya İli Karatay İlçesi Karadona Köyü Sarnıçaltı Mevkii
13-14 Pafta 534 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
34-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
İMAJ Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
250446
Konya İli Karatay İlçesi Karadona Köyü Sarnıçaltı Mevkii
13-14 Pafta 534 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
35-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
HASAT Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
250444
Konya İli Karatay İlçesi Karadona Köyü Sarnıçaltı Mevkii
13-14 Pafta 534 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
36-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
HASAT Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
250442
Konya İli Karatay İlçesi Karadona Köyü Sarnıçaltı Mevkii
13-14 Pafta 534 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
37-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
HAZAL Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
250436
Konya İli Karatay İlçesi Karadona Köyü Sarnıçaltı Mevkii
13-19 Pafta 539 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
38-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
HAZAL Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
250433
Konya İli Karatay İlçesi Karadona Köyü Sarnıçaltı Mevkii
13-19 Pafta 539 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
39-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Panel Enerji A.Ş.
250209
Konya İli Meram İlçesi Çarıklar Mevkii Budak Mevkii 1998
Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
40-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Panel Enerji A.Ş.
250217
Konya İli Sarayönü İlçesi Burçalıkkaşı Mevkii 36 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
41-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Panel Enerji A.Ş.
250227
Niğde ili Merkez İlçesi Aşlama Köyü Çarıklı değirmen yol
74 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
42-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Panel Enerji A.Ş.
250180
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü Yalvaç ve Ağca Mevkii
2255 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
43-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Enertek Yenilenebilir Enerji Harf. İnş. San. Ve Tic. A.Ş.
250305
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü Yalvaç ve Ağca Mevkii
Pafta No:9 Parsel 2264
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
44-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Hisar Yenilenebilir Enerji Harf. İnş. San. Ve Tic. A.Ş.
250311
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü Yalvaç ve Ağca Mevkii
Pafta No:9 Parsel 2264
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
45-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Burç Yenilenebilir Enerji Harf. İnş. San. Ve Tic. A.Ş.
250310
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü Yalvaç ve Ağca Mevkii
Pafta No:9 Parsel 2264
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
46-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Küre Yenilenebilir Enerji Harf. İnş. San. Ve Tic. A.Ş.
250325
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü Yalvaç ve Ağca Mevkii
Pafta No:9 Parsel 2267
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
47-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Selener Yenilenebilir Enerji Harf. İnş. San. Ve Tic. A.Ş.
250314
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü Yalvaç ve Ağca Mevkii
Pafta No:9 Parsel 2267
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
48-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Seher Yenilenebilir Enerji Harf. İnş. San. Ve Tic. A.Ş.
250318
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük Köyü Yalvaç ve Ağca Mevkii
Pafta No:9 Parsel 2267
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
49-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Hidro Elektronik Rasat İnş. Enerji Müh. Taah. San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
249699
Niğde İli Merkez İlçesi Hasaköy Köyü Karatepe Mevkii 7
Pafta 1543 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
50-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Aton Elektrik Üretim A.Ş.
249804
Niğde İli Merkez İlçesi Hasaköy Köyü Karatepe Mevkii 7
Pafta 1543 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
51-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Akım Elektronik İnş. Bilg. Sist. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
249749
Niğde İli Merkez İlçesi Hasaköy Köyü Karatepe Mevkii 7
Pafta 1543 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
52-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
ARF Denetim Eğitim ve Danışnmanlık Ltd. Şti.
251550
Konya İli Kadınhanı İlçesi Şahören Köyü Elmalıağıl Mevkii
0 Ada 1159 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
53-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
ARF Denetim Eğitim ve Danışnmanlık Ltd. Şti.
251538
Konya İli Kadınhanı İlçesi Şahören Köyü Elmalıağıl Mevkii
0 Ada 1159 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
54-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
ARF Denetim Eğitim ve Danışnmanlık Ltd. Şti.
251531
Konya İli Kadınhanı İlçesi Şahören Köyü Elmalıağıl Mevkii
0 Ada 1159 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
55-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
ARF Denetim Eğitim ve Danışnmanlık Ltd. Şti.
251526
Konya İli Kadınhanı İlçesi Şahören Köyü Elmalıağıl Mevkii
0 Ada 1159 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
56-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
ARF Denetim Eğitim ve Danışnmanlık Ltd. Şti.
251514
Konya İli Kadınhanı İlçesi Şahören Köyü Elmalıağıl Mevkii
0 Ada 1159 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
57-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Türkoğlu Petrol Petrol Ürn. Nak. Har. Ve Mobilya Taah.
İşl.San. Tic. Ve Ltd. Şti
251502
Konya İli Karapınar İlçesi Akçayazı Köyü Merdivenli
Mevkii M30-D-05-D Pafta 69 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
58-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Şentav Besicilik Gıda ve Tarım Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.
251610
Konya İli Meram İlçesi Hatunsaray Köyü Beşalıç Mevkii
M28C13D Pafta 206 Ada 62 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
59-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Fer Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
251572
Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş Köyü Şarbeli Mevkii 0 Ada
2790 Nolu Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
60-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Verde Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
251560
Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş Köyü Şarbeli Mevkii 0 Ada
2790 Nolu Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
61-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Efor Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
251565
Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş Köyü Şarbeli Mevkii 0 Ada
2790 Nolu Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
62-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Hasan PEKAK
252616
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii 626
Parsel
GÜNEŞ
500 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
63-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Mahmut AKKAN
252622
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii
N29B12A Pafta 465 Parsel
GÜNEŞ
500 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
64-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Yenişehir Gayrimenkul Otecilik İş. Tic. Ve San. Ltd. Şti
252592
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii 409
Parsel
GÜNEŞ
600 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
65-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Dağ Müh. Müt. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
252605
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii 420
Parsel
GÜNEŞ
600 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
66-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Özdağ İnş. Gıda ve Day. Tük. Malları San. Tic. Ltd. Şti.
252610
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii 435
Parsel
GÜNEŞ
600 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
67-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
CBC Yenilenebilir Enerji Üretim San. Ve Tic A.Ş.
252772
Karaman İli Merkez İlçesi Kisecik Köyü Null Mevkii N30A11-B Pafta 313 Ada 5 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
68-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Şadi ERDOĞANLAR
252627
Konya İli Altınekin İlçesi Oğuzeli Köyü Azapağılı Mevkii
a.12.d Pafta 120 Ada 21 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
69-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Mehmet Tan İNCE
252646
Konya İli Altınekin İlçesi Ölmez Mh. Gözet Mevkii B.23.B
Pafta 306 Ada 17 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
70-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
ACK Enerji Üretim A.Ş.
252279
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu Köyü Dikilitaş Mevkii
Parsel 3162
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
71-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Tekno Doğalgaz Çevirim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
252279
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu Köyü Dikilitaş Mevkii
Pafta K24C07D Parsel 3162 ve 3177
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
72-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Anfa Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.
252279
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu Köyü Dikilitaş Mevkii
Pafta K24C07D Parsel 3172
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
73-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
AFR Makine San. Ve Tic. A.Ş.
252279
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu Köyü Dikilitaş Mevkii
Pafta K24C07D Parsel 3177
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
74-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Tekno İnş. Mak. Tic. Ve San. A.Ş.
252279
Konya İli Cihanbeyli İlçesi İnsuyu Köyü Dikilitaş Mevkii
Pafta K24C07D Parsel 3177
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
75-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Girayhan Tarım Enerji Hayv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
252222
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü Bozyer Mevkii N29A07B
Pafta 149 Ada 12 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
76-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Girayhan Tarım Enerji Hayv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
252218
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü Bozyer Mevkii N29A07B
Pafta 149 Ada 12 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
77-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Makrobim Bigisayar Satış ve Eğitim Merkezi A.Ş.
252669
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii
N29B12D Pafta 0 Ada 498 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
78-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Tekno Girişim Teknoloji Geliştirme Danışmanlık ve Eğitim
San. Tic. A.Ş.
252672
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Köyü Kepirce Mevkii
N29B12D Pafta 0 Ada 517 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
79-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Ali Rıza TANAÇAR
252664
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe Köyü Taşkesti Mevkii
N29B12D-N29B17B Pafta 1084 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
80-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Samat KARAKUŞ
252232
Konya İli Çumra İlçesi Yenimescit Köyü N29A16C2 Pafta
169 Ada 33 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
81-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Eragro Enerji Tarım ve Hayvancılık Tic. San. Ltd. Şti.
252230
Konya İli Çumra İlçesi Yenimescit Köyü N29A16C2 Pafta
169 Ada 33 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
82-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Eragro Enerji Tarım ve Hayvancılık Tic. San. Ltd. Şti.
252228
Konya İli Çumra İlçesi Yenimescit Köyü N29A16C2 Pafta
169 Ada 33 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
83-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Halkacı Teknoloji İlt. Enerji Bilişim Dan. İth. İhr. Tic. Ve
San. Ltd. Şti.
252411
Konya İli Kadınhanı İlçesi Mescit Mh. Kolukısa Köyü
Akinyolu Mevkii 236 Ada 35 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
84-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Halkacı Teknoloji İlt. Enerji Bilişim Dan. İth. İhr. Tic. Ve
San. Ltd. Şti.
252429
Konya İli Kadınhanı İlçesi Mescit Mh. Kolukısa Köyü
Akinyolu Mevkii 236 Ada 36 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
85-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Halkacı Teknoloji İlt. Enerji Bilişim Dan. İth. İhr. Tic. Ve
San. Ltd. Şti.
252444
Konya İli Kadınhanı İlçesi Mescit Mh. Kolukısa Köyü
Akinyolu Mevkii 236 Ada 37 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
86-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Halkacı Teknoloji İlt. Enerji Bilişim Dan. İth. İhr. Tic. Ve
San. Ltd. Şti.
252440
Konya İli Kadınhanı İlçesi Mescit Mh. Kolukısa Köyü
Akinyolu Mevkii 236 Ada 37 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
87-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Makascı Enerji Üretim LTD. ŞTİ.
252568
Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik Köyü Köyaltı Mevkii 103
Ada 44 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
88-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Makascı Enerji Üretim LTD. ŞTİ.
252581
Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik Köyü Köyaltı Mevkii 103
Ada 44 ve 48 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
89-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Tunalı Yumurta Tarım Ün. Hayv. Yem. Üret. Ve Nakl. İşl.
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
252741
Niğde İli Bor İlçesi Bent Kavak Mh. 122 Pafta 92 Ada 38
Parsel
GÜNEŞ
172,8 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
90-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Hakkı CAN
234274 252072
Kızılkuyuköyü Taşlık Mevkiinde 1426 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
91-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Hasan Hüseyin UTCU
234208 252070
Kızılkuyuköyü Taşlık Mevkiinde 1426 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
92-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Necati UTCU
234213 252069
Kızılkuyuköyü Taşlık Mevkiinde 1426 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
93-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Bilhan BAŞEYMEZ
234198 252066
Kızılkuyuköyü Taşlık Mevkiinde 1426 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
94-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Mehmet DEMİREL
234226 252715
Konya İli Emirgazi İlçesi Eskikişla Mevkiinde 4447 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
95-)
Başvuru Sahibinin
Adı
Başvuru Numarası
Üretim Tesisinin
Adresi
Türü / Kullanılan Kaynak
Kurulu Gücü
Değerlendirme Sonucu
Arzu DEMİREL
234268 252712
Konya İli Emirgazi İlçesi Eskikişla Mevkiinde 4447 Parsel
GÜNEŞ
1000 kW
Tebliğ’in 10.11 maddesi gereğince öncelik
değerlendirmesine alınmıştır. İrtibat merkezi kapasite
tahsisi için TEİAŞ’tan gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
Download

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.