MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY
odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy
tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
OVÚP/5631/11/Ka
OVÚP/7025/11/Ka
I.Kamenová
376 347 323
V Klatovech, dne : 12.10.2011
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na podkladě žádosti o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 9.8.2011 podal
Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1,
kterého zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČ 64832911, Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona
prodlužuje
na 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které vydal
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování dne 24.9.2009 pod č.j. OVÚP/5946/09/Ka
na stavbu
Javorná - kanalizace Buchar
prodloužení platnosti územního rozhodnutí
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 296 (zas.pl., nádvoří), parc. č. 11 (lesní pozemek), 12 (lesní
pozemek), 14 (trvalý travní porost), 15 (trvalý travní porost), 25/2 (trvalý travní porost), 56/5 (lesní
pozemek), 117/2 (lesní pozemek), 117/8 (ost. plocha-ost.komunikace), 134/1 (trvalý travní porost),
134/2 (ostatní plocha - neplod.půda), 141 (ost.plocha - manipulační plocha), 142/1(ost. plocha neplod.půda), 142/2 (ost. plocha - neplod.půda), 143/1 (ost.plocha - manipulační plocha), 332/1 (trvalý
travní porost), 332/3 (ostatní plocha - neplod.půda), 332/5 (ost. plocha - jiná plocha), 332/6 (ostatní
plocha - jiná plocha), 332/7 (ost. plocha - jiná plocha), 332/8 (ostatní plocha - jiná plocha), 332/9 (ostatní
plocha - jiná plocha), 332/10 (trvalý travní porost), 333/1 (lesní pozemek), 333/5 (lesní pozemek), 1390
(ost. plocha-ost.komunikace), 1399/1 (ost. plocha-ost.komunikace), 1400/1 (ost. plocha-ost.komunikace),
1400/2 (ost. plocha-ost.komunikace), 1400/3 (ost. plocha-ost.komunikace), 1400/4 (ost. plochaost.komunikace), 1413/5 (ost. plocha-ost.komunikace), 1444/1 (vodní pl.-koryto vodního toku přirozené
nebo upravené), p. p. p. 117/6(přídělový plán) v katastrálním území Javorná na Šumavě, parc. č.
101/1 (vodní pl.-zsmokřená pl.), 111/3 (ost. plocha-ost. komunikace), 112/1 (orná půda), 112/2 (orná
půda), 112/4 (orná půda), 112/5 (orná půda), 121/2 (ost. plocha- neplodná půda), 121/3 (ost.plochaost.komunikace), 122/2 (ost.pl.-jiná plocha), 122/5(ost.pl.-jiná plocha), 122/8 (orná půda), 346
(ost.plocha-ost.komunikace) v katastrálním území Svinná na Šumavě.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1,
Č.j. OVÚP/7025/11/Ka
str. 2
Odůvodnění:
Vydané územní rozhodnutí č.j. OVÚP/5946/09/Ka ze dne 24.9.2009 platí ve smyslu § 93
odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal
žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že termín plánovaného zahájení stavby je odsunut,
projektová dokumentace není zpracována a nemůže být dosud požádáno o vydání stavebního povolení.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a
veřejnosti a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných
stanovisek, námitek a připomínek. Za účastníky řízení byli vzati vlastníci pozemků dotčených stavbou a
vlastníci nemovitostí sousedících s pozemky dotčenými stavbou. Obec Javorná nemá dosud platnou
územně plánovací dokumentaci. Vzhledem k počtu účastníků se jednalo o řízení s velkým počtem
účastníků, a proto v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu, bylo účastníkům doručováno veřejnou
vyhláškou a žadateli (tj. obci) a dotčeným orgánům doručováno do vlastních rukou.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože
předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti
resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Ing. Josef Havlíček, Ing. Josef Havlíček, Ing. Eva Tučková, Lesy České republiky, s.p., Povodí Vltavy,
Pozemkový fond České republiky, Irmgard Jonášová, Ing. Václav Jonáš, Jitka Bohůnková, Jan Jonáš,
Hana Puchtová, Helena Řánková, Ing. František Klug, Jiřina Klugová, Anna Jedlíková, Darie Rumlová,
Jaroslav Popr, Stanislava Poprová, Jan Lomický, Jindřiška Lomická, Jana Mikulášková, Vilma Hartlová,
Drahomíra Marešová, Zdeňka Zitová, Ing. Miroslav Milata, Simona Juračková, Oldřich Milata, Milan
Hrdlička, Eva Michňáková, Ing. Josef Hošťálek, Bohumil Gargulák, Ing. Pavel Mareš, RNDr. Karel
Šamberger, Ivona Šambergerová, Ing. Karel Fabris, Jana Hřebcová, Anna Bártová, Jaroslav Hřebec, Josef
Bárta, RNDr. Petr Krákora, František Krpata, Michaela Marešová, Vojtěch Rojík, Jana Rojíková, Vilma
Hartlová, Simona Juračková, Jiřina Mašková, Patricie Noemi Auš, Markéta Halamásková, Jaroslav Strejc,
Dagmar Strejcová, Igor Šesták, Jana Šestáková, Ing. Miloslava Menclová, František Smorávek, Jana
Smorávková, Anna Švajcrová, Ing. Jiří Rob, Eva Robová, Antonín Vovolka, Jiřina Vovolková, František
Valenta, Karel Kašpar, Hana Kašparová, Ing. Markéta Jelínková, Luboš Matějka, Ing. Jiří Mašek, Jiřina
Mašková, MUDr. Eliška Frimlová
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Připomínky veřejnosti nebyly předloženy.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajského
úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Č.j. OVÚP/7025/11/Ka
str. 3
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
„otisk úředního razítka“
Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech, po dobu
15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)
- Úřad městyse Čachrov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obcích Čachrov, Javorná a Svinná po
dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 (dodejky)
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby jako zástupce Městyse Čachrov, IDDS: t6vaum5
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 - doručení veřejnou vyhláškou:
Ing. Josef Havlíček, ul. 5. května č.p. 83, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Ing. Eva Tučková, Sportovní č.p. 645, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
Irmgard Jonášová, Javorná č.p. 20, Čachrov, 339 01 Klatovy 1
Ing. Václav Jonáš, U Pazderny č.p. 411, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Jitka Bohůnková, Vaňkova č.p. 120, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Jan Jonáš, Spolková č.p. 94/26, Lobzy, 312 00 Plzeň 12
Hana Puchtová, Javorná č.p. 37, Čachrov, 339 01 Klatovy 1
Helena Řánková, Rychtaříkova č.p. 2170/30, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Ing. František Klug, Revoluční č.p. 1020, 330 23 Nýřany
Jiřina Klugová, Revoluční č.p. 1020, 330 23 Nýřany
Anna Jedlíková, Vojanova č.p. 737/3, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Darie Rumlová, Pod Hradem č.p. 197/17, Hradiště, 326 00 Plzeň 26
Jaroslav Popr, Revoluční č.p. 952/90, Lobzy, 312 00 Plzeň 12
Stanislava Poprová, Revoluční č.p. 952/90, Lobzy, 312 00 Plzeň 12
Jan Lomický, Snp č.p. 500, 330 21 Líně
Jindřiška Lomická, Snp č.p. 500, 330 21 Líně
Č.j. OVÚP/7025/11/Ka
str. 4
Jana Mikulášková, Javorná č.p. 19, Čachrov, 339 01 Klatovy 1
Zdeňka Zitová, Lábkova č.p. 822/83, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Ing. Miroslav Milata, Družstevní č.p. 2334/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Simona Juračková, Klenová č.p. 26, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Oldřich Milata, Suvorovova č.p. 622, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Milan Hrdlička, Houškova č.p. 596/11, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Eva Michňáková, Za Beránkem č.p. 758, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1
Ing. Josef Hošťálek, Štěpánovice č.p. 97, 339 01 Klatovy 1
Bohumil Gargulák, Javorná č.p. 21, Čachrov, 339 01 Klatovy 1
Ing. Pavel Mareš, náměstí Generála Píky č.p. 2094/32, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
RNDr. Karel Šamberger, Taškentská č.p. 1416/2, Vršovice, 101 00 Praha 101
Ivona Šambergerová, Na Václavce č.p. 1529/26, Smíchov, 150 00 Praha 5
Ing. Karel Fabris, Vilímovská č.p. 668/4, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jana Hřebcová, Mohylová č.p. 1060/105, Doubravka, 312 06 Plzeň 4
Anna Bártová, K Lomu č.p. 1087, 332 02 Starý Plzenec
Jaroslav Hřebec, Mohylová č.p. 1060/105, Doubravka, 312 06 Plzeň 4
Josef Bárta, K Lomu č.p. 1087, 332 02 Starý Plzenec
RNDr. Petr Krákora, Jugoslávská č.p. 1860/26, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
František Krpata, Velhartice č.p. 205, 341 42 Kolinec
Michaela Marešová, Podhůrecká č.p. 812, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Vojtěch Rojík, Újezdská č.p. 151/33, Újezd, 312 00 Plzeň 12
Jana Rojíková, Újezdská č.p. 151/33, Újezd, 312 00 Plzeň 12
Vilma Hartlová, Přátelství č.p. 35, Nová Huť, Dýšina
Simona Juračková, Klenová č.p. 26, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Jiřina Mašková, Za Beránkem č.p. 766, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1
Patricie Noemi Auš, Varšavská č.p. 746/35, 120 00 Vinohrady (Praha 2)
Markéta Halamásková, Světova č.p. 542/6, Libeň, 180 00 Praha 8
Jaroslav Strejc, Žerovice č.p. 62, Přeštice, 334 01 Pýeçtice
Dagmar Strejcová, Žerovice č.p. 62, Přeštice, 334 01 Pýeçtice
Igor Šesták, A.P.Čechova č.p. 164, Plzeňské Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
Jana Šestáková, A.P.Čechova č.p. 164, Plzeňské Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
Ing. Miloslava Menclová, Elišky Krásnohorské č.p. 742/24, Severní Předměstí, 323 11 Plzeň 1
František Smorávek, Revoluční č.p. 947/80, Lobzy, 312 00 Plzeň 12
Jana Smorávková, Revoluční č.p. 947/80, Lobzy, 312 00 Plzeň 12
Anna Švajcrová, Čižická č.p. 516, 332 09 Štěnovice
Ing. Jiří Rob, Borová č.p. 355/3, Doubravka, 312 12 Plzeň 4
Eva Robová, Borová č.p. 355/3, Doubravka, 312 12 Plzeň 4
Antonín Vovolka, Waltrova č.p. 977/2, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Jiřina Vovolková, Waltrova č.p. 977/2, Skvrňany, 318 10 Plzeň 3
František Valenta, Na Kovárně č.p. 1094/5, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
MUDr. Eliška Frimlová, Rabštejnská č.p. 1571/21, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Karel Kašpar, Máchova č.p. 426, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Hana Kašparová, Máchova č.p. 426, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Ing. Markéta Jelínková, Jílovská č.p. 420/33, Lhotka, 142 00 Praha 411
Luboš Matějka, Javorná č.p. 17, Čachrov, 339 01 Klatovy 1
Ing. Jiří Mašek, Ke Koulce č.p. 1169/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Jiřina Mašková, Ke Koulce č.p. 1169/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Dále obdrží:
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
LESY ČR s.p., lesní správa Železná Ruda, Šumavská č.p. 4, 340 04 Železná Ruda
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Download

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí Javorná