Monika Brenišínová
* Monika Brenišínová
E-mail: [email protected]
[email protected]
Typ studia: presenční
Předpokládané ukončení studia: 2015
* Vzdělání:
2011 interní doktorandské studium SIAS FF UK
2009-2011 magisterské studium Iberoamerikanistika FF UK
2003-2009 bakalářské studium FHS UK
* Zahraniční pobyty:
2013 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
2010 Instituto Tecnológico de Monterrey, Estados unidos de México
* Publikace:
BRENIŠÍNOVÁ, Monika. Jak se dostat do San Cosme? Systém značení mexického metra. In Dějiny a současnost,
2015/1. ISSN 0418-5129.
BRENIŠÍNOVÁ, Monika. Millénarisme des ordres mendiants en Nouvelle Espagne du XVIe siecle et ses manifestations
dans l’art et l'architecture. In Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and
the Mediterranean. Seminarium Kondakovianum Series Nova, 2014, I, c. 1, s. 32-48. ISSN 2336-3452.
BRENIŠÍNOVÁ, Monika. Reprezentace eschatologických představ v klášterní architektuře Nového Španělska 16. století.
In Ondrej Jakubec a Radka Miltová (ed.). Umění a politika: sborník 4. sjezdu historiků umění: Brno, 13.-14. září 2012.
1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2013. 381 s. ISBN 978-80-7485-023-3.
BRENIŠÍNOVÁ, M. 2011: Význam představ o konci světa v procesu dobývání a kolonizace Ameriky. Diplomová práce.
SIAS, FF UK. Vedoucí práce: M. Křížová.
BRENIŠÍNOVÁ, M. 2008: Význam zobrazení Posledního soudu v české nástěnné malbě 14. století. Bakalářská práce.
FHS UK. Vedoucí práce: B. Altová.
BRENIŠÍNOVÁ, M. 2008: Symbolická historie středověkého západu. Bakalářský překlad. FHS UK. (Z francouzského
originálu: PASTOUREAU, Michel. Une histoire symbolique du Moyen Age occidental. Paris : Seuil, 2004.)
* Konference
2014 "Millénarisme des ordres mendiants en Nouvelle Espagne du XVIe siecle et ses manifestations dans l’art et
l'architecture ", 1. ročník konference "Circulation as a Factor of Cultural Aggregation: Relics, Ideas and Cities in the
Middle Ages", Seminář dějin umění FF v mezinárodní spolupráci s Université de Lausanne a Ústavem dějin umění AV
ČR v Praze
2013 "Ikonografie mexického metra", 2. ročník konference „Vizuální studia - věda, umění, instituce“, FSS MU v Brně
2012 "Reprezentace eschatologických představ v klášterní architektuře Nového Španělska 16. století ", "Umění a
politika: IV. sjezd historiků umění", FF MU v Brně
2011 "La representación del Juicio Final en la Nueva Espana del siglo XVI", konference "Jornada de hispanistas",
Univerzita Palackého v Olomouci
2011 "Význam zobrazení Posledního soudu v klášterní architektuře Nového Španělska 16. století", konference „Vizuální
studia - věda, umění, instituce“, FSS MU v Brně
* Přednášky
2015 "Mexické kláštery. Na pomezí mezi pohanstvím a křesťanskou vírou", Uměleckoprůmyslové muzeum ve spolupráci
s Moravskou galerií, Brno
2014 "Kukuřiční lidé. Umění evangelizace Nového Španělska 16. století", Ústav dějin umění Akademie věd, Praha
2012 "Studijní pobyt na Tec v Monterrey", FF UK v Praze, Seminář ke studiu a stážích v Latinské Americe
2013 "Barokní architektura v Novém Španělsku 16. století", Česko-brazilské a česko-španělskoamerické vztahy:
exkurze do východních Čech s workshopem, Eliška Dobrzenská málem na brazilském trůně
2012 "Aztékové včera a dnes", Regionální muzeum a galerie Křivoklátska, Fara ve Slabcích
Compiled 23.3.2015 15:24:31 by Document Globe ®
1
2012 "Internetové stránky SIAS FF UK v Praze" Ralsko u Liberce, Muzem českého vysvěhovalectví do Brazílie
2012 "Evangelizace nativních obyvatel Nového Španělska v 16. století", Univerzita třetího věku a Univerzita volného
času, Domov seniorů v Rudné u Prahy
* Kurzy
2014/2015 Dějiny umění Latinské Ameriky
2013/2014 Dějiny umění Latinské Ameriky
Viz Facebook - Dějiny umění Latinské Ameriky
Dějiny umění LtainskéAmeriky
* Granty a projekty
2015 Architektura konverze a její význam v procesu dobývání a kolonizace Nového světa,Vnitřní grant FF UK
2014 Dějiny umění Latinské Ameriky, Vnitřní soutěž FF UK pro rozvojové programy na rok 2014, hlavní řešitel: Doc.
Markéta Krížová. Ph.D., řešitelský tým: Mgr. Monika Brenišínová.
* Workshopy
2012 Česko-brazilské a česko-španělskoamerické vztahy: exkurze do západních Čech s workshopem, Simona Binková,
Petr Polakovič, Monika Brenišínová
* Disertační práce: Význam klášterního umění v procesu
dobývání a kolonizace Nového světa v 16. století
Název práce v angličtině: The Significance of Monasterial Art in the Process of Conquest and Colonization of the New
th
World in the 16 Century
Disertační práce bude formou i obsahem navazovat na výzkum započatý během magisterského studia na SIAS FF
UK, v rámci něhož vznikla diplomová práce na téma „význam představ o konci světa v procesu dobývání a kolonizace
Ameriky“, jež se věnovala problematice zobrazování Posledního soudu v centrální oblasti Nového Španělska 16. století.
Dizertační práce se bude zabývat klášterní architekturou a problematikou klášterního umění, jež v sobě jedinečným
způsobem spojuje prvky evropské a indiánské kultury. Bude se opírat o terénní výzkum spočívajícího v pořízení
fotografického materiálu a seznámení se s danou architekturou in situ, a po metodologické stránce bude vycházet z
kombinace uměnovědných a antropologických přístupů. Cílem práce bude odhalit obraz světa, tj. soubor představ o
světě, zachycený v klášterní architektuře a umění, odpovědět na otázku do jaké míry je zobrazován evropský obraz
světa a obraz světa nativních obyvatel, a zda a jak se tyto dva obrazy prolínají; konečným cílem bude tento obraz světa
zrekonstruovat a zhodnotit jeho možný dopad na společnost žijící v Americe 16. století a její vývoj, tj. odhalit význam
křesťanského klášterního umění a jeho roli v procesu dobývání a kolonizace Nového světa.
Compiled 23.3.2015 15:24:31 by Document Globe ®
2
Download

Monika Brenišínová