| Březen | Marec | 2012
Nové trendy v herbicidní
regulaci plevelů
v kukuřici a slunečnici
Zkušenosti
s přípravkem Caryx
Novinky a balíčky
pro sezónu 2012
Předpisy EU u přípravků
na ochranu rostlin
26
Escort Nový
| Březen | Marec | 2012
Představujeme Vám nový herbicidní přípravek pro časně postemergentní
ochranu hrachu a pelušky proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům. Je nástupcem známého a oblíbeného herbicidu Escort.
Obsah čísla
Nové trendy v herbicidní regulaci
plevelů v kukuřici a slunečnici
1
Stellar Pack
4
Technológia Clearfield®
8
CARYX – nová možnost
ošetření řepky ozimé
10
Zkušenosti s přípravkem
Caryx a možnosti jeho využití
na jaře 2012
4
V roce 2012 přichází BASF s novým
herbicidem do kukuřice, s přípravkem
Stellar, který díky kombinaci dvou
účinných látek zasahuje mimořádně
široké spektrum plevelů.
8
Technológia Clearfield®, toto slovné
spojenie je v posledných rokoch
počuť veľmi často. Je to integrovaný
produkčný systém, ktorý kombinuje
osivá tolerantné na herbicídnu účinnú
látku imazamox a herbicíd Pulsar 40 ®.
14
Aplikace předpisů EU u přípravků
na ochranu rostlin po 14. 6. 2011 18
Správným směrem proti plevelům
Amiral + Azimut Pack
Arrat + Protugan
20
Nabídka BASF ve fungicidech
do obilnin v roce 2012
22
Novinky a balíky
pre sezónu 2012
24
Výsledky pokusů s řepkou - 2011
25
Escort Nový – návrat
starého mistra
Doporučená aplikace
herbicidů BASF v cukrovce
Regionální info
Foto na titulní straně: M. Bajgar
26
28
18
Oblast povolování a používání
přípravků na ochranu rostlin se ode
dne 14. června 2011 řídí Nařízením
Evropského parlamentu a Rady
č. 1107/2009. Tento předpis přinesl
výrobcům a dovozcům možnost podat
žádost o povolení přípravku současně
ve všech zemích EU, v nichž chtějí
přípravek uvést na trh.
Agrotip
Informační měsíčník BASF. Vychází 12× ročně v ČR a SR.
Vydavatel: BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, 155 00 Praha 5, IČO: 41195469
Tel.: 235 000 111, www.agro.basf.cz. Místo vydání: Praha.
Číslo 3/2012. Den vydání: 15. 3. 2012. MK ČR E 16516
Tento materiál BASF má poradit. V každém případě je však třeba se řídit platnou
etiketou, která je součástí každého balení přípravků na ochranu rostlin v ČR.
Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť sa platnou etiketou a platným
Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín.
BASF spol. s r.o.
Šafránkova 3, 155 00 Praha 5
Česká republika
tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz
BASF Slovensko spol. s r. o.
Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 258 266 111
www.agro.basf.sk
| Kukuřice, slunečnice |
Herbicidy
Nové trendy v herbicidní
regulaci plevelů v kukuřici
a slunečnici
V posledních letech dochází k postupnému vyřazování starších herbicidů s horším ekotoxickým profilem, přičemž
tento trend bude pokračovat i v budoucnu. Ohroženy jsou především herbicidy obsahující úč. látky acetochlor,
terbuthylazin, isoproturon, chlorotoluron atd., s jejichž restrikcí se počítá v horizontu několika málo let.
Na druhou stanu jsou současně zaváděny
(především v kukuřici) nové moderní herbicidy vyznačující se příznivějším dopadem na životní prostředí, vyšší účinností
na odolnější plevele, přičemž tyto herbicidy často působí i ve vyšších růstových fázích plevelů. Délka reziduálního působení
těchto herbicidů je však většinou poněkud
kratší nebo téměř žádná, a proto je velmi
důležité správné načasování aplikace, aby
nedocházelo k druhotnému zaplevelení.
Kukuřice – časné postemergentní
ošetření
Jak již bylo uvedeno, počet účinných látek
herbicidů registrovaných k preemergentnímu ošetření kukuřice postupně klesá
a nově zaváděné herbicidy, jejichž reziduální působení je obvykle poněkud kratší,
jsou proto doporučovány především k tzv.
časnému postemergentnímu ošetření. Jde
o ošetření krátce po vzejití kukuřice (obvykle do 2 až 3 listů), přičemž o termínu ap-
Porovnání účinnosti preemergentního (PRE) a časného postemergentního (EPOST)
ošetření kukuřice půdními herbicidy (terbuthylazin + acetochlor, terbuthylazin + dimethenamid, terbuthylazin + metolachlor); průměr z 10 pokusů, 2005–2010
bažanka roční
plevele tvořící velká semena
opletka obecná
laskavec ohnutý
plevele tvořící malá semena
merlík bílý
EPOST
PRE
horší listový příjem
ježatka kuří noha
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
likace rozhoduje především fáze plevelů,
které by měly být už vzešlé (po hlavní vlně
vzcházení), avšak neměly by mít vytvořeny více než 4 pravé listy. Maximální růstová
fáze, ve které jsou ještě plevele dostatečně
potlačovány, se však u jednotlivých herbicidů dost výrazně liší a aplikaci je proto
třeba přesně načasovat tak, jak doporučuje
etiketa přípravku. Zajištění optimálního termínu ošetření, zejména při dlouhotrvajících
nepříznivých povětrnostních podmínkách
a pracovních špičkách, může být určitou
nevýhodou tohoto aplikačního termínu, který v sobě jinak snoubí řadu výhod preemergentního a klasického postemergentního
ošetření:
„ ošetřujeme cíleně vzešlé plevele (známe
druhové spektrum)
„ plevele jsou potlačeny před jejich možným konkurenčním působením
„ v raných růstových fázích jsou plevele
velmi citlivé k většině herbicidů
„ snižuje se riziko selhání vlivem sucha
„ některými herbicidy můžeme významně
zasáhnout také vytrvalé plevele.
100
Agrotip 3/2012
|1
| Kukuřice, slunečnice |
K časnému postemergentnímu ošetření
kukuřice je registrována celá řada herbicidů používaných původně především
k preemergentnímu ošetření (terbuthylazin,
pendimethalin, acetochlor, pethoxamid,
metolachlor atd.). Dostatečná účinnost
těchto látek je však podmíněna velmi ranou růstovou fází plevelů při aplikaci (nejlépe vzcházení, max. 1–2 pravé listy), což
je důležité především u trávovitých plevelů
(Obr. 1). Termín aplikace těchto herbicidů je
proto vhodné volit především podle aktuální půdní vlhkosti. V humidnějších oblastech
(vyšší polohy), či v případě intenzivnějších
srážek před setím nebo krátce po něm je
vhodnější preemergentní aplikace, naopak
v aridnějších oblastech (Polabí, Poohří, Jižní Morava) bývá vhodnější vyčkat s aplikací až po provlhčení půdy (déšť), či vzejití
plevelů (příjem přes list), a to bez ohledu
na růstovou fázi kukuřice (vyšší účinnost
především na merlík bílý, opletku obecnou,
bažanku roční atd.). Problém však může
nastat, pakliže očekávaný déšť je příliš intenzivní či srážky trvají příliš dlouho, takže ošetření není možné technicky provést
a plevele přerostou.
Z výše uvedeného hlediska se jako velmi
perspektivní jeví nově zaváděné HPPD inhibitory (inhibitory syntézy p-hydroxyfenyl
pyruvát dioxygenázy) mesotrione, tembotrione, isoxaflutole, topramezone a sulcotrione, které působí na plevele i v pokročilejších růstových fázích a částečně také
na vytrvalé plevele (Obr. 2). Jejich selektivita ke kukuřici je obvykle velmi vysoká, takže problémy s fytotoxicitou nebývají.
Účinná látka mesotrione vykazuje velmi
dobrou účinnost především na jednoleté
dvouděložné plevele (merlík bílý, laskavec
ohnutý, mračňák Theophrastův, lilek černý
atd.). Reziduální působení ovšem nemusí být dostatečně dlouhé, především při
pomalejším zapojování porostu (chladné
počasí) a etapovitém vzcházení méně citlivých plevelů (ježatka kuří noha, opletka
obecná, svízel přítula, béry atd.). Po časnější aplikaci proto mohou vzcházet nové
plevele, které se sice v dobře zapojených
porostech příliš neuplatní, přesto se mohou
reprodukovat (zdroj zaplevelení pro další
roky). Naopak při opožděné aplikaci (počátek odnožování ježatky) dochází často
k regeneraci plevelů a konečná účinnost
nemusí být na plevelné trávy dostatečná.
Z těchto důvodů je vhodné na pozemcích
2 | Agrotip 3/2012
Herbicidy
s velmi vysokou intenzitou zaplevelení trávovitými plevely používat tento herbicid
v TM kombinaci s herbicidem vykazujícím
vysokou reziduální účinnost na ježatku kuří
nohu, případně použít směsný herbicid
(mesotrione + terbuthylazin + metolachlor).
Další účinnou látkou ze skupiny HPPD inhibitorů je tembotrione. Hlavní výhodou této
účinné látky oproti mesotrione je vyšší účinnost na trávovité plevele (především ježatku
kuří nohu), která je spolehlivě potlačována
až do fáze plného odnožování, což umožňuje provést aplikaci v pozdějším termínu.
Naopak reziduální působení bývá jen minimální a při použití v raných růstových fázích
kukuřice je proto vhodná TM kombinace
s některým z půdních herbicidů (terbuthylazin, acetochlor, dimethenamid atd.).
Do skupiny HPPD inhibitorů náleží také úč.
látka isoxaflutole, která je k časnému postemergentnímu ošetření registrována pouze
v přípravku, který obsahuje safener cyprosulfamide a další úč. látku thiencarbazone.
Hlavní předností úč. látky isoxaflutole je
dlouhého reziduálního působení na poměrně široké spektrum především dvouděložných plevelů.
Také úč. látka topramezone obsažená
v nově zaváděném herbicidu Stellar patří
do skupiny HPPD inhibitorů. Mimo úč. látky
topramezone je v herbicidu Stellar také úč.
látka dicamba. Reziduální působení tohoto
herbicidu na plevele (především na trávovité) není příliš dlouhé, aplikaci je proto nutné
správně načasovat nebo použít v tank-mixu
s půdním herbicidem, nejlépe ze skupiny
acetamidů (Outlook, Trophy atd.).
Přes všechny výše uvedené výhody časného postemergentního ošetření může být
v některých případech preemergentní ošetření vhodnější. Před vlastním výběrem herbicidu je proto vhodné nejprve se rozhodnout pro aplikační termín, a to především
s ohledem na:
„
Plevelné spektrum: plevele vzcházející z větších hloubek (ježatka kuří noha,
béry, svízel přítula, mračňák Theophrastův,
bažanka roční, durman obecný, opletka
obecná, výdrol slunečnice a řepky, atd.)
jsou obvykle odolnější k preemergentnímu
ošetření a na pozemcích s vyšší intenzitou
výskytu těchto plevelů nemusí být jejich
účinnost dostatečná.
Obr. 2: Většina HPPD inhibitorů vykazuje uspokojivou účinnost na vytrvalé dvouděložné plevele.
„
Termín výsevu kukuřice: časněji seté
porosty je vhodné ošetřit preemergentně či
časně postemergentně, neboť oddalování
herbicidního zásahu může vést k „přerůstání“ plevelů, které pak již postemergentním
zásahem nemusí být dostatečně zasaženy,
nebo může dojít k výraznému potlačení kukuřice konkurencí plevelů, či jejich alelopatickým působením.
„
Sorpční schopnost půdy: čím je sorpční schopnost vyšší (těžší půdy s vyšším obsahem humusu), tím je vyšší riziko selhání
účinnosti půdních herbicidů, naopak je nižší riziko poškození kukuřice méně selektivními herbicidy.
„
Vlhkost půdy: vlhkost půdy zásadním
způsobem ovlivňuje účinnost preemergentního ošetření. S rostoucí půdní vlhkostí
obvykle účinnost roste, naopak za sucha
může u některých preemergentních herbicidů dojít k naprostému selhání účinnosti.
„
Nadmořskou výšku: sorpční schopnost
a vlhkost půdy velmi úzce souvisí s nadmořskou výškou. S rostoucí nadmořskou
výškou totiž obvykle roste roční úhrn srážek a klesá teplota (vlhčí klima). Ve vyšších
polohách jsou také obvykle lehčí půdy, což
je příznivé pro účinnost preemergentních
herbicidů, které se ve středních a vyšších
polohách s oblibou používají.
„
Technologií založení porostu: účinnost
preemergentních herbicidů bývá významným způsobem snížena pokud je pozemek
extrémně hrudovitý nebo pokud je na povrchu půdy velké množství posklizňových zbytků. Ošetření preemergentními herbicidy proto
nebývá příliš vhodné při uplatňování minimalizačních technologií zpracování půdy, zejména pak v případě přímého setí do mulče
(meziplodina či strniště předplodiny).
„
Intenzitu zaplevelení: na pozemcích
s velmi vysokou intenzitou zaplevelení není
příliš vhodné oddalovat termín ošetření.
Vhodné je ošetření provést tak, aby byla
zachována možnost opravného zásahu
a vyloučena konkurence plevelů.
„
Velikost plochy kukuřice v podniku:
rozložení pracovních operací v případě
pracovních špiček je důležité především
v případě špatného počasí v době postemergentního ošetření, které pak bývá
opožděno, což zvyšuje riziko fytotoxicity,
dochází ke snížení účinnosti na odolnější
plevele a plevele mohou plodině déle konkurovat, což se může projevit snížením výnosu.
Obr. 3. Herbicid Pulsar 40 vykazuje v Clearfield ® slunečnici významnou vedlejší účinnost na pcháč rolní, ošetření je
však třeba provést včas, nejlépe v dělené aplikaci.
Slunečnice – nové možnosti účinného
a selektivního postemergentního
ošetření
Regulace plevelů ve slunečnici byla v ČR až
dosud postavena téměř výhradně na aplikaci preemergentních herbicidů, resp. jejich TM kombinací. Za sucha a především
na těžších půdách však v některých letech
dochází ke snížení účinnosti, a to zejména
na plevele vzcházející z hlubších vrstev
půdního profilu. Problémem preemergentního ošetření je také nedostatečná účinnost
na vytrvalé plevele, především pcháč rolní, kdy na pozemcích se středním a silným
zaplevelením tímto plevelem nebylo možné
slunečnici pěstovat. S ohledem na výše
uvedené skutečnosti byly vyšlechtěny hybridy slunečnice tolerantní k některým herbicidům ze skupiny ALS inhibitorů (HT technologie). Nejedná se o GM technologie, ale
o přirozené mutace acetolaktát syntetázy.
Jejich pěstování je proto v ČR povoleno
a nepodléhá ohlašovacím ani jiným administrativním a technickým povinnostem, jako
je tomu u GM plodin. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti došlo v zemích, kde byly HT technologie zavedeny,
k jejich rychlému a masivnímu uplatnění.
Např. v Maďarsku, kde je slunečnice pěstována na téměř 500 tis. hektarech, je polovina těchto ploch HT.
Celosvětově nejpoužívanější HT technologií u slunečnice je Clearfield®. Tato technologie využívá odolnosti vyšlechtěných
hybridů k imidazolinonovým herbicidům.
U nás nebyl dosud zatím žádný „IMI“ hybrid slunečnice zaregistrován, ale je možné
použít hybridy ze Společného evropského
katalogu. Tyto hybridy slunečnice bude
Obr. 4: Dělená aplikace herbicidu Pulsar 40 (0,6 l + 0,6 l/ha) v Clearfield ® slunečnici vykazuje obvykle výrazně lepší
celkovou účinnost než jednorázové ošetření dávkou 1,2 l/ha.
možné od letošního roku ošetřit herbicidem
Pulsar 40 (imazamox), který byl počátkem
roku zaregistrován. Hlavní předností tohoto herbicidu je jeho široké spektrum účinku. Působí i na prosovité trávy, parazitické
plevele (velmi důležité především v jižní
Evropě) a částečně také na plevele vytrvalé (Obr. 3). Určitou nevýhodou herbicidu
Pulsar 40 je jeho nižší účinnost ve vyšších
růstových fázích plevelů, kterou jsme zaznamenali u merlíku bílého, bažanky roční
a mračňáku Theophrastova. K pokrytí širšího plevelného spektra je proto třeba provést aplikaci včas, nejlépe těsně po vzejití
plevelů (slunečnice obvykle ve fázi dvou
pravých listů) a po vzejití nových plevelů
(nejčastěji dva týdny po první aplikaci) provést „dočištění“. Celková dávka herbicidu
Pulsar 40 však nemusí přesahovat dávku
určenou k sólo aplikaci, tedy 1,25 l/ha. Obvykle se proto používá dělená aplikace 0,6
l + 0,6 l/ha (Obr. 4), přičemž při nízkém tla-
ku plevelů a dynamickém vývoji porostu lze
druhé ošetření vypustit. I u této technologie
lze samozřejmě využít preemergentního
ošetření některého z registrovaných herbicidů (doporučován bývá herbicid Wing-P)
a herbicid Pulsar 40 pak plní funkci jakési
pojistky, kterou je možné použít v případě
selhání účinnosti preemergentního ošetření.
Od roku 2011 je v ČR zaregistrovaná také ExpressSun® technologie, jež využívá odolnosti
vyšlechtěných hybridů k úč. látce tribenuron.
Také k této technologii není v ČR dosud registrován žádný hybrid, lze však použít hybridy
ze Společného evropského katalogu.
Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.,
Prof. Ing. Josef Soukup. CSc., ČZU Praha
Foto autoři
Agrotip 3/2012
|3
| Kukuřice |
Nové herbicidní technologie BASF
Stellar Pack
Plocha, na které se v České republice pěstuje kukuřice, v posledních
letech pomalu, ale vytrvale stoupá.
Zatímco v roce 2009 byla kukuřice
pěstována na ploše 273 000 ha,
v roce 2011 už kukuřice rostla
na 307 000 ha orné půdy (zdroj
Kleffmann). Tento nárůst není
bohužel způsoben renesancí chovu
skotu u nás, ale především rostoucí spotřebou kukuřičné siláže
v bioplynových stanicích. Ty se
staly významným prvkem stabilizujícím ekonomiku zemědělských
podniků a nelze se divit, že v posledních letech rostou jako houby
po dešti.
4 | Agrotip 3/2012
Stellar Pack , Kostelec
Spolu s rostoucím výkonem bioplynových
elektráren poroste v budoucnu i spotřeba
kukuřičné siláže jako hlavního „paliva“. Některé výhledy říkají, že pokud instalovaný
výkon v bioplynových elektrárnách dosáhne plánovaných 400 MW, celková plocha,
na které se bude v ČR pěstovat kukuřice,
překročí 400 000 ha. To je zhruba tolik, kolik dnes zabírá řepka olejka. Z kukuřice se
tak stane jedna z nejvýznamnějších plodin
našeho zemědělství. Pravděpodobně tomu
nezabrání ani omezení v pěstování kukuřice vyplývající z požadavků GAEC 2 a komplikace vznikající omezením aplikace přípravků na ochranu rostlin v kukuřici. Spíše
se dá očekávat přesun kukuřice na plochy,
kde se omezení nevyskytují nebo nejsou
tak výrazná. Na těchto plochách pak nutně
vzroste koncentrace a zastoupení kukuřice
v osevních postupech. Stejně tak vzrostou
požadavky na vyšší výnosy a tím i vyšší
intenzitu pěstování kukuřice na těchto plochách. Porosty kukuřice bez konkurence
plevelů už od začátku vegetace jsou toho
nezbytným předpokladem, dopad nezvládnutého zaplevelení na výnos a ekonomiku
pěstování kukuřice je zdrcující.
nad Orlicí 10. 6. 2011
Firma BASF je známa špičkovými fungicidy do obilí a širokou paletou přípravků pro
ochranu řepky ozimé. V posledních letech
ale rychle roste i plocha kukuřice, která
je v České republice ošetřena herbicidy
BASF. Je to především zásluhou narůstající
obliby preemergentní kombinace Outlook
+ Click a nového přípravku Wing P, který byl
uveden na trh v loňském roce. Kromě toho
nabízíme na českém trhu i kombinaci Kelvin
Cambio Pack pro komplexní postemergentní ošetření.
V roce 2012 přichází BASF
s dalším herbicidem do kukuřice
– s přípravkem Stellar
Stellar je přípravek založený na nové účinné látce topramezone, která byla vyvinuta
firmou BASF. Topramezone patří z hlediska
způsobu účinku do skupiny tzv. inhibitorů
4-HPPD. V metabolismu citlivých rostlin
nepřímo blokuje syntézu karotenoidů, což
následně vede k degradaci chlorofylu.
Typickým příznakem působení účinných
látek z této skupiny je zesvětlání až vybělení zasažených rostlin, ke kterému dochází
zhruba 5–7 dní po aplikaci. Citlivé plevele
Neošetřená kontrola
spektrum účinku o další jednoleté i vytrvalé dvouděložné plevele. Působí převážně
přes listy a má minimální půdní účinek.
Doporučení pro aplikaci v kukuřici
1.
PRE aplikace
půdního herbicidu
2.
POST aplikace (BBCH 14–16)
na vzešlé plevele
Outlook
1 l/ha
Stellar + Dash
1 l/ha + 1 l/ha
00
09
11
12
13
14
15
16
16
17
*balíček Stellar pack obsahuje smáčedlo Dash HC
následně hnědou a usychají. Topramezone
je přijímán rostlinami listy i kořeny plevelů
a jako systémová účinná látka je rozváděn
akropetálně i bazipetálně. Kromě systémového účinku na vzešlé plevele se topramezone vyznačuje i poměrně dlouhým
reziduálním působením a to především
proti dvouděložným plevelům. V případě
jednoděložných plevelů je reziduální účinek relativně krátký a v praxi není možno
se na něj plně spolehnout. Kromě topramezone je součástí přípravku Stellar i účinná látka dicamba, která je specialistou
na dvouděložné plevele. Dicamba narušuje
biochemické procesy auxinu a tím dělení buněk a růst rostlin. Dicamba rozšiřuje
Přípravek Stellar díky kombinaci dvou
účinných látek zasahuje mimořádně široké spektrum plevelů. Z trávovitých plevelů
kromě ježatky kuří nohy hubí velmi dobře
i rosičky, béry, prosa a čirok (s výjimkou
čiroku halepského). Nedostatečný účinek
má na pýr plazivý. Stellar výborně účinkuje
proti nejběžnějším dvouděložným plevelům
v kukuřici, jako jsou merlíky, lebedy, laskavce, pěťour maloúborný, brukvovité plevele
včetně výdrolu řepky, rdesna, lilek černý,
hluchavky, rozrazily, ptačinec aj. Dobrý je
i účinek na svízel přítulu, pohanku svlačcovitou, rdesno ptačí, šťovíky, mračňák Theophrastův a vytrvalé plevele, zejména pcháč
oset a svlačec rolní. Optimální termín pro
aplikaci Stellaru je v raných růstových fázích plevelů do 4–6 listů. Na heřmánkovité
plevele účinkuje Stellar do fáze dvou pravých listů, slabší je účinek na violky.
Agrotip 3/2012
|5
| Kukuřice |
Nové herbicidní technologie BASF
Přípravek je možno aplikovat do fáze 6. listu
kukuřice. Kukuřicí je přípravek velmi dobře
snášen. Pokud je to možné, vyvarujte se
ošetření kukuřice stresované nízkými teplotami, zejména když v době aplikace a několik dní po ní noční teploty klesají pod 2 °C
a denní nedosahují 10 °C.
Pro spolehlivý účinek je třeba Stellar aplikovat vždy společně se smáčedlem Dash
HC. Smáčedlo je v ceně a bude součástí
balení. Dávkování přípravku je jednoduché
1 l Stellar + 1 l Dash HC na hektar. Vzhledem k tomu, že u smáčedla Dash HC je
důležitá správná koncentrace v postřikové
jíše, nemá smysl zvyšovat množství vody
použité k postřiku. Postačuje 200–250 l/ha.
Smáčedlo Dash HC kromě zrychlení příjmu
účinných látek i výrazně zlepšuje odolnost postřiku k následným srážkám. Déšť
za dvě hodiny po aplikaci nesnižuje účinek
přípravku. Při dodržení předepsané dávky
neomezuje Stellar pěstování následných
plodin.
Reziduální účinek přípravku Stellar zabezpečuje i kontrolu plevelů, které nejsou
v době aplikace vzešlé. To se týká dvouděložných plevelů, které vzcházejí ze semen.
Vytrvalé plevele vzcházející z vegetativních
orgánů, jako pcháč oset nebo svlačec rolní,
musí být v době aplikace vzešlé. Pro zabezpečení dlouhodobého reziduálního účinku
i proti jednoletým trávovitým plevelům bude
Stellar prodáván společně s přípravkem
Outlook (úč. látka dimethenamid-P). Jedná
se o preemergentní herbicid, který kromě
jednoletých trav účinkuje i na některé dvouděložné plevele, např. na heřmánky, laskavce, kakosty apod. Tím získáme kombinaci,
která bude mít na hlavní plevele v kukuřici
Zkušenosti ze zahraničí s časně POST aplikací
V zahraničí je Stellar Pack doporučován ve fázi kukuřice BBCH 12–14 => časně POST
Stellar Pack*
Stellar + Outlook
1 l/ha + 1 l/ha
00
09
11
12
13
*balíček Stellar Pack obsahuje smáčedlo Dash HC
Stellar - Maďarsko 20
6 | Agrotip 3/2012
(s výjimkou pýru plazivého) jak systémový
účinek přes list, tak i dlouhodobý reziduální
účinek přes půdu. Balíček Stellar+Outlook
Pack tvoří společné balení 5 l Stellar + 5 l
Dash HC + 5 l Outlook v jedné krabici. Je
určen k ošetření plochy 5 ha. Účinkuje proti velmi širokému spektru jednoděložných
i dvouděložných plevelů včetně vytrvalých. Díky účinku přes list i půdnímu účinku umožňuje flexibilní ošetření s ohledem
na klimatické podmínky.
09
14
15
16
16
17
Stellar + Outlook Pack
je možno použít:
+ v systému dělené aplikace
preemergentně Outlook v dávce
1 l/ha a následně po vzejití kukuřice
Stellar 1 l/ha + Dash HC 1 l/ha
odstraní plevele, které ještě případně
vzejdou
nebo
+ časně postemergentně (C-post)
ve fázi 2. - 3. litu kukuřice,
oba přípravky aplikujeme společně
Při tzv. C-post aplikaci jsou plevele vyřazeny
v raných růstových fázích, kdy ještě nestačí
nepříznivě ovlivnit výnos kukuřice a zároveň
jsou velmi snadno hubeny. Plevele, které nejsou v době aplikace vzešlé, jsou eliminovány půdním účinkem přípravků.
S přáním vysokých výnosů kukuřice
ing. Libor Svatoň
Foto autor
Tento systém odstraňuje nevýhodu preemergentních ošetření - nižší spolehlivost při
nedostatku srážek i nevýhodu postemergentních ošetření - konkurenční působení
plevelů v časných fázích vývoje kukuřice
a nebezpečí vzcházení následných vln plevelů po aplikaci.
Stellar + Outlook Pack představuje novou a zajímavou možnost
v ochraně kukuřice proti plevelům. Cena za ošetření 1 ha Stellar
+ Outlok Packem by neměla přesáhnou 1 500 Kč.
Agrotip 3/2012
|7
| Slunečnice |
Produkční systém Clearfield
Technológia
®
Clearfield
Technológia Clearfield®, toto slovné spojenie je v posledných rokoch počuť veľmi často. Je to integrovaný
produkčný systém, ktorý kombinuje osivá tolerantné
na herbicídnu účinnú látku imazamox a herbicíd
Pulsar 40 ®. V žiadnom prípade nejde o genetickú modifikáciu, ale o výsledok klasického šľachtenia, v rámci
ktorého sa do rodičovského komponentu spätným
krížením implementuje získaný gén rezistencie.
Clearfield® je globálny svetový projekt, ktorým sa do tohto procesu okrem slnečnice
dostávajú aj ďalšie plodiny, napr. repka,
pšenica, kukurica, ryža a šošovica. Clearfield®slnečnica je zaregistrovaná v Slovenskej republike od roku 2005 a postupne sa
stáva veľmi obľúbenou medzi pestovateľmi
práve pre jej možnosť riešenia zaburinenia
počas vegetačného obdobia. V súčasnej
dobe je zaregistrovaných množstvo výkonných hybridov, ktoré je možné v tejto technológii pestovať, a pestovatelia si naozaj
majú z čoho vyberať. Clearfield® hybridy
majú takmer všetci významní šľachtitelia
a dodávatelia osív slnečnice (Limagrain,
Syngenta, RAGT, Euralis, Pioneer a iní).
Výsledkom tejto širokej ponuky hybridov
a nesporných výhod technológie Clearfield®je aj to, že pestovanie konvenčných
hybridov sa pomaly znižuje, veď v sezóne
2011 sa Clearfield® hybridy pestovali na 40
tisíc hektároch, čo je takmer polovica celej
výmery slnečnice na Slovensku. Výmery
Clearfield® slnečnice neustále stúpajú a je
predpoklad, že v najbližších rokoch bude
Clearfield® slnečnica pestovaná na viac
ako 70 % celkovej plochy slnečnice.
Na začiatku sezóny 2012 prichádza aj vynikajúca správa pre pestovateľov slnečnice
v Českej republike. Aj keď slnečnica pre
pestovateľov nie je tak významnou plodinou ako na Slovensku či dalších južných
státoch, jej pestovatela určite ocenia, že
v tohto ročnej sezóne už aj oni budú mať
možnosť využiť technológiu Clearfield®
a vybrať si zo širokej palety hybridov slneč-
8 | Agrotip 3/2012
nice od rôznych osivárskych spoločností,
ako napríklad Limagrain, RAGT, VP Agro,
Syngenta, Sumitomo a iné.
Schema pohybu účinné látky
prípravku Pulsar 40
Příjem herbicidu
Technológia Clearfield je jedinečné
riešenie proti burinám v slnečnici:
®
70 % listy
„ po zlyhaní preemergentných herbicídov
najmä v období dlhotrvajúceho sucha
„ hlavne proti problémovým trávovitým
(ježatka, moháre, prosá,...) aj trvácim
burinám (pichliač,...) počas vegetácie
na pozemkoch, kde nevieme, aké buriny
môžeme očakávať
30 % kořeny
Aplikácia prípravku Pulsar 40 je možná buď
v plnej dávke 1,25 l/ha alebo v delenej aplikácii dvakrát 0,6 l/ha (podľa vlny vzchádzajúcich burín) a to v období BBCH 12–32,
to znamená od vytvorenia dvoch pravých
listov do konca tvorby šiestich pravých listov. V tomto období listy slnečnice ešte neprekrývajú medziriadky. Dvojklíčnolistové
buriny majú v tomto štádiu 2–4 pravé listy,
jednoklíčnolistové buriny majú 1–1,5 pravých listov. Nakoľko je Pulsar 40 kontaktným
a pôdnym herbicídom, práve v tomto čase
ma ideálne podmienky na likvidáciu nežiadúcej vegetácie. Hlavný účinok Pulsaru 40
je cez listovú plochu burín, no nezanedbateľný je aj účinok cez pôdu, ktorý významne
kontroluje vzchádzanie nových burín.
Spektrum účinku na buriny je veľmi široké.
Z jednoklíčnolistových burín účinkuje proti
ježatke, prstovke, prosu, mohárom, ciroku,
výdrvu obilnín a pod. U dvojklíčnolistových
účinkuje proti problémovým burinám, ako
sú napr. podslnečník, mrlíky, ambrózia, výdrv repky, pastierska kapsička, láskavce,
durman, lipkavec, výdrv bežnej slnečnice,
ibištek, rumany, bažanka, mak vlčí, pupenec, horčiaky, ohnica, horčica roľná, ľuľok,
čistec, hviezdica, voškovník a pod.
Hlavné benefity systému Clearfield®
v slnečnici:
„ účinná a unikátna možnosť postemergentnej likvidácie burín
„ široké spektrum a dlhotrvajúci účinok
proti trávovitým a širokolistým burinám
„ jednoduchosť aplikácie – stačí len
Pulsar 40 bez pridania akýchkoľvek
partnerov
„ kombinácia kontaktného a pôdneho
účinku
„ účinnosť aj v suchých podmienkach
„ vynikajúca plodinová selektivita
s Clearfield® hybridmi slnečnice
„ nezávislosť na výkyvoch počasia
Pokiaľ v systéme Clearfield® použijete
aj preemergentné ošetrenie prípravkom
Wing P, dosiahnete vynikajúcu kontrolu
burín na pozemku nezávisle od počasia
– hlavne vlahy. Pokiaľ je po aplikácii preemergentného prípravku Wing P sucho, tak
nie sú aktivované jeho účinné látky a buriny
môžu prerásť, pretože na klíčenie využijú
vodu, ktorá je nižšie v pôdnom profile. Následne sú tieto vzídené buriny zlikvidované
postrekom Pulsaru 40. Na ďalšiu vlnu burín
sú potrebné zrážky a keď spadnú, tak vtedy sa aktivujú účinné látky prípravku Wing
P, ktorý má až 6 týždňovú dobu reziduálného pôsobenia a zabránia tak vyklíčeniu
novej vlny burín v poraste slnečnice. Na základe viacročných skúseností s aplikáciou
prípravku Wing P vyplýva, že vždy prispel
k dosiahnutiu vynikajúceho účinku proti burinám, a to aj v prípadoch, keď prvý dážď
prišiel až vo fáze 4 listov slnečnice. Z uvedeného vyplýva, že v systéme Clearfield®
slnečnice, kde sa preemergentne použije
prípravok Wing P a následne Pulsar 40, nehrozí, že by bola slnečnica obmedzovaná
v raste konkurenciou burín. Porasty slnečnice sú čisté od začiatku až do konca vegetácie nezávisle na počasí.
Produkčný systém Clearfield® je možné
používať len pri hybridoch slnečnice, ktoré
sú označené logom Clearfield®. Klasické
hybridy nemajú odolnosť proti účinnej látke
prípravku Pulsar 40, preto pri prípadnom
použití tohto prípravku budú totálne zničené.
Jednoducho povedané, hybridy označené
Clearfield ® hybridy - výměry
logom Clearfield® môžu byť bez problémov
ošetrované Pulsarom aj klasickými herbicídnymi prípravkami, Pulsar 40 ale v žiadnom
prípade nie je možné použiť na ošetrenie
konvenčného hybridu slnečnice!
Záverom len pripomeniem, že v tomto roku
si modernú technológiu Clearfield® môžu
na svojich poliach vyskúšať aj českí pestovatelia a sami sa presvedčiť o nesporných
výhodách tohto systému.
Ing. Anton Onufer
Foto autor
Účinnost přípravku Pulsar 40
Pulsar 40
1,25 l/ha
Dvouděložné plevele
33
47
68
65
15
75
100
13
42
28
6
4
3
6
10
3
2006
2007
2008
2009
Konvenční hybridy
2010
2011
®
ExpresSun
Clearfield
Doporučená aplikace Pulsaru 40 ve slunečnici
Pulsar 40
1,25 l/ha
Slunečnice roční
Helianthus annuus
Rdesno červivec
Polygonum persicaria
Řepeň
Xanthium
Durman obecný
Datura stramonium
Laskavec bílý
Amaranthus albus
Merlík bílý
Chenopodium album
Laskavec žmindovitý
Amaranthus blithoides
Ibišek trojdílný
Hibiscus trionium
Bažanka roční
Mercurialis annua
Pcháč oset (výhonky)
Cirsium arvense
Svlačec rolní (výhonky)
Convolvulus arvensis
Pouva řepňolistá
Iva xanthiifolia
Laskavec zelenoklasý
Amaranthus chlorostachys
Rdesno blešník
Polygonum lapathifolium
Ambrózie peřenolistá
Ambrosia artemisifolia
Merlík zvrhlý
Chenopodium hybridum
Ředkev ohnice
Raphanus raphanistrum
Mračňák Theophrastův
Abutilon Theophrasti
Merlík mnohosemenný
Chenopodium polyspermum
Laskavec ohnutý
Amaranthus retroflexus
Pohanka svlačcovitá
Fallopia convolvulus
Lebeda rozkladitá
Atriplex patula
Hořčice rolní
Sinapis arvensis
Jednoděložné plevele
01
10
12
16
18
32
Bér sivý
Setaria glauca
Čirok halepský
Sorghum halepense
Čirok halepský (výhonky)
Sorghum halepense
Ježatka kuří noha
Echinochloa crus-galli
Rosička krvavá
Digitaria sanguinalis
Bér přeslenitý
Setaria verticilata
Proso seté
Panicum miliaceum
Bér zelený
Setaria viridis
Agrotip 3/2012
|9
| Řepka |
Morforegulace
CARYX – nová možnost
ošetření řepky ozimé
Řepka ozimá je naší nejpěstovanější olejninou, která pro letošní sezónu představuje více než patnáctiprocentní
zastoupení na orné půdě v České republice. Pro rok 2012 je oseto téměř 385 tis. hektarů, což znamená
navýšení ploch oproti roku 2011, a to dokonce o 20 tis. hektarů. Vzhledem k tomuto faktu je nutné
si uvědomit, že díky stále se zvyšující výměře řepky narůstají problémy s dodržováním správných
technologických postupů, agrotechnických lhůt a samozřejmě i s výskytem chorob a škůdců.
Caryx 1,0 l/ha
kontrola
Caryx (vlevo) na jaře zcela mění habitus řepky ve prospěch větví
Na stále větším výskytu houbových chorob
se samozřejmě významně podílí i redukce
zpracování půdy a jiných zásahů do úrodnosti půdy. Houbové choroby v porostech
řepky se staly jedním z podstatných faktorů ovlivňujících celkovou kvalitu a výnos
semen. Moderní pěstitelská technologie
řepky je postavena již na třech nezbytných
fungicidních vstupech. Podzimní aplikace fungicidů s výrazným morforegulačním
účinkem, jarní aplikace k potlačení chorob
a zlepšení organizace porostů a aplikace
v období květu nebo těsně před ním v boji
proti hlízence obecné.
V loňském roce firma BASF přišla se zcela
novým regulátorem růstu s výrazným fungicidním účinkem pod obchodním názvem
CARYX. Tento přípravek v roce 2011 přinesl pěstitelům mnoho výhod, z nichž je třeba vyzdvihnout především jeho výbornou
biologickou účinnost, širší aplikační okno,
menší závislost na počasí a teplotě, výraz-
10 | Agrotip 3/2012
Jarní aplikace Caryxu omezuje poléhání a urychluje sklizeň (Polní dny Groitzsch, Německo)
nou fungicidní účinnost, větší univerzálnost
a vynikající pokryvnost postřikové jíchy díky
formulaci speciálně vyvinuté pro řepku.
Na jaře loňského roku přípravek Caryx
bezesporu potvrdil svoje přednosti oproti
ostatním azolovým přípravkům. V důsledku pozdního setí v roce 2010 a ne příliš
příznivého průběhu zimy, v jejímž závěru
panovaly značné holomrazy, došlo k častému poškození porostů ozimých řepek.
Po zimě řada z Vás stála před zásadním
rozhodnutím, zda ponechat tyto porosty či
je zaorat. Vzhledem k prognózám vysokých
cen za řepku jste se mnozí rozhodli pro udržení těchto slabších porostů a provedli jste
řadu pěstitelských zásahů s cílem aktivně
podpořit a pozitivně ovlivnit růst rostlin. Nedílnou součástí těchto zásahů byla právě
aplikace na podporu větvení na porosty
s nižším počtem jedinců na m2 nově přicházejícím přípravkem Caryx. Díky této časně
jarní aplikaci došlo k výrazné podpoře růstu
bočních větví, eliminaci poškození fomovou
hnilobou a k celkovému vyrovnání těchto
porostů. Samozřejmě nezbytnou podmínkou tohoto ošetření byla zvládnutá problematika výživy a ochrany proti škůdcům.
Na jaře v roce 2011 však u mnohých pěstitelů převažovaly porosty, které byly v dobré kondici a byly předpokladem slušného
výnosu. Tyto porosty bylo zpravidla nutné
ošetřit v pozdější fázi pro zvýšení odolnosti vůči polehnutí a pro ošetření proti fomě.
I zde se velice osvědčil CARYX, ale v pozdějším termínu ošetření.
A jak budou vypadat porosty
po letošní zimě?
V době, kdy píši tento článek, se asi těžko najde někdo, kdo by dokázal s jistotou
říci, v jakém stavu řepka vstoupí do jarního období. Nicméně můžeme konstatovat,
že díky včasnému setí, optimálním podmínkám pro růst a vývoji během podzimu
Jarní aplikace Caryxu omezuje poléhání a urychluje sklizeň. Caryx vlevo.
a mírnějšímu průběhu zimy až do poloviny
ledna byly porosty převážně ve velmi dobré
kondici, a to nejen u nás na Vysočině. Podle
informací SPZO je rozdílná situace porostů
řepek dle oblastí - v Čechách byly na podzim 2011 porosty zpravidla lepší než na Moravě. K zásadnímu zlomu v dosavadním
průběhu zimy došlo na konci měsíce ledna, kdy celou republiku sevřely silné mrazy. Řada oblastí ovšem byla bez sněhové
pokrývky, což mohlo mít negativní vliv pro
tyto porosty. To však v tuto chvíli nijak neovlivníme, ale můžeme jen doufat, že příroda
je mocná čarodějka a nějak si s tím poradí.
Přesto určitě doporučujeme jako nezbytně
nutné provést jarní agrobiologickou kontrolu a s ohledem na případný možný stupeň
poškození porostů po letošní zimě naplánovat řadu agrotechnických opatření. Jedno
ze zásadních je právě ovlivnění organizace
porostu vhodným účinným morforegulátorem. CARYX se přímo nabízí!
Hodnocení účinnosti fungicidů v ozimé řepce (Top Agrar, říjen 2011)
Přípravek
Účinné látky
/ Obsah v g/l, kg
Používané
dávky l/ha
Cena
Odolnost
Účinnost
za
vyzimování na Phoma
l/kg
Odolnost
poléhání
na jaře
Carax
Metconazol 30
Mepiquat-Chl. 210
0,5 až 1,0
27 ¤
„„„
„„(„)
„„„
Caramba
Metconazol 60
0,5 až 1,0
25 ¤
n.r./„„(„)
„„(„)
„„(„)
Folicur
Tebuconazol 250
0,5 až 1,0
25 ¤
„„(„)
„„(„)
„„(„)
Orius
Tebuconazol 200
0,6 až 1,25
21 ¤
„„(„)
„„(„)
„„(„)
Matador
Tebuconazol 225
Triadimenol 75
0,6 až 1,0
24 ¤
„„
„„(„)
„„
Tilmor
Tebuconazol 160
Prothioconazol 80
0,75 až 1,0
27 ¤
„„
„„„
„„
Cantus Gold
Boscalid 200
Dimoxystrobin 200
0,25 až 0,4
94 ¤
n.r.
„„
n.r.
Cantus
Boscalid 500
0,25 až 0,4
96 ¤
n.r.
„„
n.r.
Score
Difenoconazol 250
0,4
73 ¤
n.r.
„„
n.r.
Toprex
Difenoconazol 250
Paclobutrazol 125
0,35 až 0,5
62 ¤
„„(„)
„„(„)
„„
* n.r. = není registrace pro tuto indikaci
Agrotip 3/2012
| 11
| Řepka |
Morforegulace
Co nám přináší jarní aplikace morforegulátoru
Caryx v ozimé řepce?
Caryx zajišťuje vyšší počet větví. Slabé porosty řepek
bude zapotřebí na jaře podpořit v navětvení a částečně omezit prodlužovací růst. Po aplikaci Caryxu
v dávce 1 l/ha řepka více větví, zároveň má větve delší
s větším počtem šešulí. Aplikace by měla proběhnout
co nejdříve, tj. při začátku prodlužovacího růstu. Navíc
je vědecky prokázán i pozitivní vliv na růst kořenové
soustavy po ošetření Caryxem. Na základě zkušeností
z loňského roku se jeví jako optimální termín aplikace
Caryxu pro podporu větvení při výšce porostu okolo
15 cm, každopádně v době, kdy řepka již aktivně roste.
Caryx se může použít při nižších teplotách
Při pomalu nastupujícímu jaru může významnou roli
sehrávat teplota při aplikaci přípravků. Caryx na rozdíl
od klasických azolů (alespoň 10 °C) se může používat
podstatně dříve – již od 5 °C. Je to právě díky jeho složení, kdy mepiquat-chlorid má podstatně nižší nároky
na teplotu než metconazole (azol). Právě včasností
aplikace docílíte maximálního účinku na výnos řepky.
Této přednosti využijete především při omezené kapacitě postřikovačů a nejistém počasí.
Caryx má novou formulaci
Formulace byla speciálně vyvinuta pro tento produkt.
Praxe to především ocení u dávky postřikové jíchy
na hektar, rovnoměrnosti rozprostření účinné látky
na listu a jejího zabudování do rostliny a výrazném
omezení smyvu deštěm. Příjem účinné látky je rychlejší a tím i nástup biologické účinnosti. Není třeba se
obávat použití nižší dávky vody okolo 200 l/ha. Díky
vynikajícímu smáčedlu je třeba myslet pouze na pokryvnost po celé rostlině – čím vyšší porost, tím je třeba pracovat s vyšší dávkou vody.
Zkrácení = prevence proti poléhání = nárůst výnosu
Caryx® v porovnání s čistým azolovým fungicidem přesvědčí
účinkem proti poléhání a přírůstkem výnosu.
Délka hlavního stonku, relativní (%)
Poléhání
70
120
116
115
60
110
50
105
105
40
100
100
20
95
90
30
Neošetřeno
Azolový fungicid
1,0 l/ha
Caryx
1,0 l/ha
10
Výnos (q/ha)
40
37,5
38
36
34
32
Nárůst výnosu
+ 5,7
Nárůst výnosu
+ 4,4
31,8
30
28
Neošetřeno
Azolový fungicid
1,0 l/ha
Caryx
1,0 l/ha
Caryx se může kombinovat
Přípravek Caryx je možné míchat s insekticidy (např.
Vaztak + Mospilan Pack), aktivátory, stimulátory, listovými hnojivy. Nedoporučujeme ho míchat s hnojivem
DAM 390 v koncentrované formě. Maximální množství
DAMu do 10 l/ha, což je již bráno jako listové hnojivo.
Nejsou dosud známy případy, že by některé přípravky nebyly s Caryxem kombinovatelné. Doporučujeme
však raději provést vlastní zkoušku mísitelnosti před
aplikací. V případě nezbytnosti kombinace s graminicidy je třeba mít na paměti, že účinek obou přípravků
může být „silnější“ – v graminicidech jsou obsažena
další smáčedla. Toto neplatí při kombinaci se Stratosem
Ultra, protože smáčedlo Dash HC, které je součástí balení, můžeme v tankmixu vyloučit či použít nižší dávku.
Poléhání po jarní aplikaci
Aplikace přípravku Caryx značně snižuje riziko poléhání.
Výsledky pokusů BASF z EU (CZ, FR, PL, DE) 2008–2010)
Polehnutí (%)
50
Výnos v q/ha
42
46 %
40,4
40
40
38
30
35,4
36
20
34
11 %
Caryx výrazně ovlivňuje poléhání
U hustších porostů může nastat problém s polehnutím, tedy ztížená sklizeň a snížení výnosů. Předejít této
komplikaci můžete Caryxem v dávce 1 l/ha v období,
kdy řepka má výšku kolem 25–40 cm (BBCH 35).
12 | Agrotip 3/2012
41,3
10
0
Neošetřeno
Standard
0,5 l/ha
9%
Caryx
1,0 l/ha
32
30
Caryx a další přednosti
Dalším přínosem jarní aplikace je sjednocení kvetení
a tím rovnoměrné dozrávání šešulí. Porosty ošetřené
Caryxem přecházejí na závěr vegetace do stejných
fází, čímž se zcela prokazatelně sjednotí vývoj i slabších větví a následuje plynulé dozrávání větví všech
řádů. To má vliv na jednodušší sklizeň porostu s nižší
a vyrovnanější vlhkostí sklizených semen. Pěstitelé,
kteří nepoužívají různá lepidla nebo desikanty, tuto
vlastnost zcela jistě ocení.
Caryx je i fungicid
Vzhledem k vysoké koncentraci ploch řepky roste infekční tlak chorob. V jarním období je největší
rozvoj chorob na počátku prodlužování stonku. Tedy
během března a dubna se mohou projevit příznaky
hlavně fomové hniloby, která poškozuje kořenový krček a kořeny, dochází ke zpomalení růstu a rostliny
postupně zakrňují a nouzově dozrávají. Řešením proti fomové hnilobě (Phoma lingam) je Caryx (1 l/ha).
Caryx je plnohodnotným fungicidem do řepky a četné
výsledky to dokazují.
Nárůst výnosu s přípravky Caryx + Pictor, řepka, Rokytnice 2011
Ošetření přípravkem Caryx na podzim a na jaře a následné ošetření
ve fázi kvetení přípravkem Pictor vede k maximálním výnosům.
6,5
Výnos t/ha
5,94
6,0
5,5
5,2
5,0
4,5
4,04
Nárůst
výnosu
+ 1,2 t
4,0
3,5
Kontrola
Caryx
0,7 l/ha (BBCH 15)
1,0 l/ha (BBCH 51)
Caryx a doporučení pro jaro
Doporučovaná jarní dávka Caryxu je 1 l/ha. Dávka
vody by se měla pohybovat v rozmezí 100–300 l/ha
podle stavu porostu a zkušeností pěstitele. Díky ojedinělé formulaci přípravku je možno použít menší dávku
postřikové jíchy na hektar než u jiných přípravků.
Caryxem to v řepce ale nekončí
Pro pojištění předchozích vstupů vynaložených
do porostů řepek již od podzimu doporučujeme provést aplikaci kvalitního fungicidu do květu (nejen proti
hlízence), který nám zajistí nárůst výnosu i v době nízkého infekčního tlaku. Takovým fungicidem je PICTOR
ze skupiny AgCelence v dávce 0,5 l/ha.
Jakékoliv dotazy nejen k novému přípravku Caryx
směřujte na své regionální obchodní zástupce BASF.
Ing. Ondřej Klap, Ing. Antonín Dostál,
Ing. Markéta Říhová, foto BASF a Kurent
Nárůst
výnosu
+ 1,9 t
Caryx
0,7 l/ha (BBCH 15)
1,0 l/ha (BBCH 51)
Pictor 0,5 l/ha
(BBCH 65)
Fungicidní účinek jarní aplikace
Jarní ošetření přípravkem Caryx® vykazuje dobrý účinek proti houbovým
chorobám řepky, jako je např. Cylindrosporium concentricum.
Napadení Cylindrosporium concentricum (%), n = 9
60
51
50
40
30
20
11
11
Azolový fungicid
1,2 l/ha
Caryx
1,0 l/ha
10
0
Neošetřeno
Agrotip 3/2012
| 13
| Řepka |
Zkušenosti s Caryxem
Zkušenosti s přípravkem
Caryx a možnosti jeho využití
na jaře 2012
Způsob využití regulace porostů v jarním období by se měl především odvíjet od jejich stavu po zimním
období. Hlavně se jedná o případné prořídnutí porostů a celkové poškození rostlinných pletiv mrazy,
z kterého vyplývá potřeba případného zahuštění porostu a jeho ošetření proti napadení houbovými
chorobami časného jara. Předpovědět vývoj porostů a jejich zdravotního stavu v jarním období letošního
roku není v této době (polovina února) vůbec jednoduché.
Stav porostů podzim 2011
Zima byla sice téměř do konce ledna velice
příznivá, ale nástup arktických mrazů v počátku února s teplotami v měřené výšce okolo
-17 až -22 °C byl velikou prověrkou připravenosti porostů na zimní období. V současné
době se dá vycházet pouze ze stavu porostů
před příchodem zimy a ze zatím předběžných výsledků vegetačních zkoušek odebraných vzorků rostlin po mrazech. Ale i přes to,
že tyto zatím nenaznačují, že by se mělo jednat o nějaké extrémní poškození rostlin, není
ještě vyhráno. Vše bude záležet na dalším
průběhu klimatických podmínek.
Vzhledem k velké zámrzné hloubce, která
podle druhu půdy a její vlhkosti dosahuje
40–50 cm, bude rozhodující nástup jara,
hlavně rychlost rozmrznutí půdy a pohyby
jejich vrstev, které mohou způsobit další
poškození již narušených rostlinných pletiv.
14 | Agrotip 3/2012
Vývoj porostů založených pro sklizeň 2012
se zásadně odlišuje od sezóny minulé.
Od samotného počátku byl provázen snahou o co nejčasnější založení porostů, jejichž vývoj byl výrazně podpořen i příznivými klimatickými podmínkami (viz graf č. 1).
Teplotně mírně podprůměrný a naopak
srážkově nadprůměrný průběh července byl zdrojem dostatku vláhy pro časně
založené porosty. Srpnové srážky se sice
pohybovaly na cca 80% normálu, ale vyskytovaly se ve třech intenzivnějších periodách, dostatečných i pro vzejití porostů
setých v druhé polovině srpna. Obdobný
průběh srážek provázel i průběh měsíce
září a října. Střídání srážek a sušších období, včetně abnormálně suchého listopadu,
podpořil zakořenění porostů.
Porosty, až na oblast srážkového stínu
Krušných hor a na část východní a severovýchodní Moravy, velice dobře vzešly.
Srážkové a teplotní podmínky podporovaly
mineralizaci půdního dusíku a vývoj porostů založených časně, byl velice rychlý. Již
ve fázi pěti pravých listů byla řada porostů,
hlavně tam kde nebylo přistoupeno k časné
regulaci, zapojená a rostliny začaly prodlužovat vegetační vrcholy. Aplikované, mnohdy nižší dávky fungicidů s regulačním účinkem se často míjely účinkem a musely být
opakovány. I přes veškerou snahu agronomů
zregulovat tyto porosty je v letošním roce cca
20–25 % porostů v různém stupni přerůstání
(loni 30 % slabých a velmi slabých porostů).
Rychlé zapojení porostů tak částečně
omezilo vývoj kořenů. Přesto byl ale vliv
regulátorů v kombinaci se sušším průběhem počasí dominantní a kořenová hmota dosažená letos v porostech je od doby
jejího sledování na našich pokusech historicky nejvyšší, jak je vidět z výsledků
uvedených v grafech 3 a 4. Navíc vlivem
dlouhého podzimu a vyšších teplot i v průběhu prosince a ledna tato neustále narůstala a od doby v grafech uvedeného měření v polovině listopadu narostla o dalších
cca 10–15 %. Pokud jsme na podzim roku
2010 dosahovali na poloprovozních pokusech s regulátory růstu hmotnosti kořenů
na úrovni cca 73 % roku 2009 a kontrolní
varianty dosahovaly pouze 5,8 g/rostlinu,
tak v roce 2011 (graf č. 2) byla dosažena hmotnost kořenů kontrol 12,8 g, což je
221 % roku 2010. Obdobné zvýšení hmoty kořenů bylo dosaženo i na všech variantách s aplikovanými RR, a to od 200%
u CCC až po cca 213 % u metconazole.
V porovnání s dlouhodobým průměrem
dosahovaných hmotnosti kořenů od roku
2005 (graf č. 3) se dokonce jedná o nejvyšší dosaženou úroveň vývoje kořenů
za sledované období. Obdobný stav byl
zaznamenán i u nadzemní hmoty a všech
výnosových prvků rostlin. Velice dobrý vývojový stav a zvýšené dávky RR na běžných plochách dávají určitou šanci, že
rostliny období extrémně nízkých teplot,
byť s většími či menšími následky, překonají.
Regionálna príloha Slovenská republika
PEXESO BASF 2011
„ Obsah prílohy „
„ Hodina deťom
Spoločnosť BASF v spolupráci s nádáciou Hodina Deťom spustila v minulom
roku projekt, kde sme spolu s Vami chceli vyzbierať určitú sumu peňazí
a prispieť na slovenskú nadáciu Hodina Deťom. Prečo práve na deti? Deti
sú naša budúcnosť, všetko čo robíme koniec koncov smeruje, alebo by malo
smerovať ku tomu aby, mali naše deti o niečo ľahší život ako máme my.
„ Konferencie BASF
„ Kopeme pre budúcnosť
„ Caryx akcia na baterky
„ Cestujme s Capalom po svete
„ Akcia Tango Super
No nie všetky deti majú rovnaké podmienky, ktoré sa im snažia zabezpečiť rodičia
a práve preto sme urobili projekt v spolupráci s nadáciou. Hodina deťom podporuje prostredníctvom rôznych projektov deti,
ktoré žial nemali to šťastie, že sa o ne postarali vlastní rodičia.
Čo bolo treba urobiť? Jednoducho – sledovať inzerciu, ktorá bola robená formou
pexesa a jednotlivé nálepky pexesa správne nalepiť do hracieho plánu. Za každú nálepku BASF prispelo 1 € na nadáciu Hodina Deťom, za správne vyplnený celý hrací
plán to bolo 20 €. Celkovo nám došlo viac
ako 120 plánikov s nálepkami, čo dokopy
činilo takmer 1800 €. Ďalšou z možností
ako ste môhli prispieť, bolo pripnutím mincí
na zbernú tabuľu a BASF túto sumu zamenila pomerom 1:5 a tiež pripísala na účet
Hodiny deťom – takto sa nám podarilo
vyzbierať takmer 2000 €. Celú túto sumu
spoločnosť BASF viac ako zdvojnásobila
a celkovo sme v spolupráci s vami prispeli
na Hodinu Deťom sumou 10 000 €.
Cenou pre vás za zaslanie vyplneného plániku Pexesa bol okrem dobrého pocitu, že
ste pomohli prispieť na dobrú vec, aj koník
BASF. Tento červený koník je vyrobený
z plastu BASF ktorý je zdravotne nezávadný neobsahuje žiadne ftaláty a používa sa
aj na výrobu zdravotníckych potrieb.
Ešte raz ďakujeme za spoluprácu
a zapojenie sa do akcie
PEXESO – Hodina Ďeťom
Andrej Kohaut
marketingový manažér BASF SK
PEXESO
Agrotip 3/2012
|I
„ Pomáháme detskému a mládežníckemu futbalu „
BASF konferencie 2012
„Kopeme pre budúcnosť“
Spoločnost BASF Slovensko, Agro
oddelenie usporiadalo tento rok
už tradičné konferencie, na ktoré
pozvala farmárov, distribútorov
a autority, aby sa spolu opäť
dozvedeli, čo môžu v sezóne 2012
očakávať.
Konferencie sa konali v 24.1.–26.1. v Nitre, ktorá je
bez pochýb centrom poľnohospodárstva na Slovensku, v Lučenci a v Košiciach. Dokopy sme
s radosťou privítali takmer 1000 účastníkov.
Ing. Maria Torma hovorila o novinke
- herbicíde Stellar do kukurice
Obchodný riaditeľ agro Slovensko
Ing. Marián Čeleš a predstavil nového
oblastného riaditeľa pre Česko
a Slovensko Dr. Andreasa Schumachera
II | Agrotip 3/2012
Tohtoročné konferencie sa niesli v duchu hesla
„Kopeme pre budúcnosť“, ktorá dvojvýznamovo
spája klasické kopanie do lopty – futbal a kopanie na poliach – poľnohospodárstvo. Kopeme
pre budúcnoť je voľné pokračovanie úspešnej
kampane PEXESO, ktorá vo svojej podstate znamenala výchovu novej generácie, podporu našej
budúcnosti – našich detí. Preto aj „Kopeme pre
budúcnosť“ pokračuje v tradícii podpory detí,
tentokrát detského a mládežníckeho futbalu.
Zákazníci majú opäť šancu podporiť dobrý
úmysel, zdvihnúť úroveň mládežníckeho futbalu
a v neposlednom rade prezentovať aj seba nie
len ako ľudí, ktorí jazdia na traktoroch, ale ako dôležitú súčasť spoločnosti, ktorá sa stará nie len
o to, aby sme mali zdravé a čerstvé potraviny, ale
svojou prácou prispievajú aj na rozvoj mládeže.
Preto v kampani „Kopeme pre budúcnosť“ môžu
zákazníci vyhrať pre svoje futbalové družstvo
sadu profesionálnych futbalových dresov pre domácich a hostí od slovenského výrobcu.
Okrem novej kampane sme za pomoci našich hostí -odborníkov predstavili novinky, ktoré v roku 2012
uviedla naša spoločnosť na trh. Pani Ing. Plachká
a pani Ing. Bernardová zo skúšobnej stanice Kluky
v Českej republike priblížili prípravky Caryx, Capalo a horúcu novinku Swing Top.
Prípravok Caryx bol k dispozícii v obmedzenom
množstve už v sezóne 2011, tento rok sme tento
prípravok plne zaradili do nášho portfólia. Caryx
je vynikajúci rastový regulátor vo forme kvapalného koncentrátu s fungicídnym účinkom, určený
na ošetrenie repky ozimnej, ktorý v jesennom období reguluje rast, ovplyvňuje hrúbku koreňového
krčka, a tým zvyšuje istotu prezimovania a potláča rozvoj fómovej hniloby. V jarnom období
reguluje rast, ovplyvňuje rovnomerné zapojenie
porastu, počet a nasadenie plodných vetiev a obmedzuje poliehanie repky.
O prípravku Capalo hovorila pani inžinierka Bernardová, ktorá má s týmto fungicídom bohaté
skúsenosti aj napriek tomu, že sa prípravok uviedol na slovenský trh len v minulom roku. Prípravok Capalo testujú v skúšobnej stanici Kluky už
niekoľko rokov. Capalo je veľmi účinný vďaka
svojej formulácii „Stick and Stay“ čo znamená, že
postreková kvapalina dokonale priľne na plochu
listu a sú minimalizované straty prípravku. V prípravku Capalo je kombinácia troch účinných látok
(epoxiconazole, metrafenone a fenpropimorph),
a preto Capalo účinkuje prakticky proti všetkým
chorobám v obilninách a od tohto roku je aj registrovaný vo všetkých obilinách – pšenica ozimná,
pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž,
ovos a tritikale.
Auditórium v Nitre bolo úplne zaplnené
V Košiciach si prišlo vypočuť prednášky tiež množstvo zákazníkov
Horúcu novinku – prípravok Swing Top skúšala
pani inžinierka Bernardová v skúšobnej stanici
Kluky v Českej republike a so svojimi skúsenosťami sa podelila aj na našich konferenciách, kde
bol Swing Top predstavený po prvý krát. Swing
Top je fungicíd proti listovým, ale hlavne proti klasovým chorobám pšenice ozimnej, s účinnosťou
proti múčnatke, fuzáriám, hrdziam, septóriam
a helmintosporióze.
Kolegyňa z BASF Hungaria pani Dr. Maria Torma
predstavila ďalšiu novinku pre sezónu 2012 – prípravok Stellar, ktorý už v Maďarsku zožal úspech.
Stellar je herbicídny prípravok, ktorý má široké
spektrum účinnosti proti jednoročným trávam
i dvojklíčnolistovým burinám. Na Slovensku to bude
prvá sezóna tohto prípravku a bude sa predávať
v balíku s prípravkom Spectrum, ktorý predlžuje reziduálnu účinnosť kombinácie a zmáčadlom Brejk
Tru. Možnosť aplikácie tohto balíku je veľmi flexibilná, možete urobiť delenú aplikáciu prípadne kombináciu ako skorú post emergentnú aplikáciu, alebo
aplikovať postemergentne. Voľba termínu aplikácie
závisí od vašich možností a stavu porastov.
Okrem nových prípravkov sme Vám – našim
zákazníkom predstavili aj komplexný informačný systém, ktorý Vám umožňuje rozhodovať sa
správne a včas, aby ste dosiahli čo najvyššiu úrodu a výnos. Práve k tomu slúžia:
„ V tlačenej forme – náš firemný časopis Agrotip. Poskytuje aktuálne informácie ochrane
rastlín, nových aj praxou overených prípravkoch, reportáže a iné aktuality v oblasti poľnohospodárstva.
Lučenec
Losovanie o cenu v tombole bolo tentokrát trochu akčnejšie - hral sa futbal.
„ K rýchlemu rozhodnuti pomáha aj naše SMS
centrum, ktoré posiela sms info o riziku vzniku
choroby, či výskytu buriny a samozrejme odporúčanie na aplikáciu správneho prípravku.
„ V roku 2012 už druhý rok sa môžete prihlásiť
do signalizačného systému ProPlant, ktorého
fungovanie priamo na konferenciách objasnil
sám spoluzakladateľ Dr. Thomas Volk z Nemecka. Pokiaľ sa chcete prihlásiť, stačí poslať
mail na [email protected] s menom, adresou a meteostanicou z ponuky, ktorá najlepšie
pokrýva vašu oblasť.
„ Výraznými zmenami prešla aj naša internetová
stránka www.agro.basf.sk na ktorej nájdete
všetky potrebné informácie o našich prípravkoch, marketingových akciách, novinkách,
predpoveď počasia, interaktívny produktový
katalóg a iné potrebné informácie. Na internetovej stránke sú na stiahnutie aj všetky tlačoviny
(Agrotip, prospekty, prihlášky...), ktoré spoločnosť BASF vydáva v elektronickej forme.
„ Samozrejme v neposlednej rade aj práca
našich kolegov sales reprezentantov, ktorí sú
vždy ochotní pomôcť a poradiť to najideálnejšie riešenie v oblasti ochrany rastlín na Vašom
podniku.
Naše konferencie sú okrem zdroja nových, užitočných informácií, aj skvelou príležitosťou stretnúť
sa s priateľmi, či obchodnými partnermi, ktorým
to povinnosti cez rok nedovoľujú.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník úspešných
konferencií.
Tatiana Murcková, marketing officer, BASF SK
Agrotip 3/2012
| III
„ Komunikačná kampaň BASF „
BASF – Kopeme pre budúcnosť
Komunikačná kampaň
sa v minulom roku niesla
v duchu spolupráce
s Hodinou ďeťom
a projektom PEXESO.
„ Deti – naša budúcnosť „
Rozhodli sme sa, že aj v tomto
roku budeme pokračovať v tom,
že urobíme v spolupráci s vami
niečo pre naše deti a mládež.
Každý z nás bol raz dieťa a mal
svoje sny. Častokrát sa vyskytoval práve sen byť úspešným
športovcom. Určite na to, aby sa
človek stal úspešným športovcom treba talent a tvrdú drinu,
no v súčasnosti na to treba aj
peniaze a to čím ďalej tým viac.
Výrobca dresov Atak má dlhoročnú tradíciu a kvalitu a dresy
sú kompletne vyrábané na Slovensku, podpora domáceho
trhu je dôležitá, veď veľmi dobre to viete z vlastnej skúsenosti
pri predaji komodít.
IV | Agrotip 3/2012
Kopeme pre budúcnosť – heslo našej komuni
komunikačnej kampane, má viacero významov. Hovorí
že, spoločnosť BASF je inovatívnou firmou a prináša stále nové technológie a produkty, ktoré
napomáhajú pestovateľom byť produktívnejší
a dosahovať lepšie výsledky aj zisk, preto názov
kopeme pre budúcnosť. My, spoločnosť BASF
chceme, aby ste spolu s našou pomocou boli
ešte úspešnejší v budúcnosti.
Ďalším význam vás určite napadne keď sa pozriete na obrázky. Kopeme – futbal, za budúcnosť – deti. V tomto roku sme pripravili súťaž, kde
máte možnosť pre váš futbalový oddiel v obci získať celú sadu dresov v domácom aj hosťovskom
prevedení s logom vašej spoločnosti. Sú to práve
deti a dorast, ktorí hrajú futbal preto, lebo ich baví
a nie pre peniaze. Sú to práve deti a dorast ktorí
sú nádejou pre náš futbal a sú to práve deti a dorast, ktorí majú na svoj šport najmenej peňazí.
Futbalové oddiely v obciach sú častokrát financované len z príspevkov rodičov prípadne nadšencov zapálených pre túto loptovú hru. Málokedy sa
pošťastí nájsť sponzora, ktorý zakúpi vybavenie
pre futbalový oddiel. Veď pri niektorých detských
futbalových kluboch vôbec nie je prekvapením,
že nemajú ani rovnaké klubové dresy. Je to kvôli financiám, futbalové dresy nie sú práve lacnou
záležitosťou veď suma za celý oddiel sa môže
vyšplhať aj na niekoľko tisíc eur. Ponúkame vám
možnosť, práve tieto dresy pre váš futbalový oddiel zabezpečiť a urobiť našim budúcim športovcom radosť a možno i naliať do žíl ďalšiu energiu,
aby ďalej športovali a pracovali na sebe. Ktovie,
možno je práve vo Vašom obecnom oddiele
schovaná budúca futbalová legenda.
Pravda,
Pravda je treba na to urobiť niečo aj z vašej strastra
ny. No nie je to nič, čo by vás stálo námahu naviac,
stačí zostať našim zákazníkom, použiť na svojich
poliach prípravky spoločnosti BASF za minimálne 33 000 €, vyplniť objednávkový formulár, ktorý
nájdete na www.agro.basf.sk alebo u obchodného zástupcu a máte šancu získať 2 sady dresov
pre váš oddiel v hosťovskom a domácom prevedení, vo farbe podľa vášho výberu. 1 sada dresov obsahuje 17× tričko, 17× trenírky, 17× štulpne
a 1× komplet dres pre brankára. Značka dresov je
Atak. Prvých 15 zákazníkov, ktorí odošlú vyplnenú prihlášku spolu aj s kópiami faktúr dokladujúcimi nákup, získajú sady dresov (hostia+domáci)
automaticky. Ďalších 15 zákazníkov bude vylosovaných zo všetkých zúčastnených účastníkov,
ktorí odošlú prihlášku. Každých 10 000 € obratu
s prípavkami BASF naviac je jeden hlas do losovanie navyše a zvyšuje vám šancu na výhru.
Ďalšou z možností ako získať sadu futbalových
dresov je sledovať našu inzerciu a zadať číselný
kód na www.agro.basf.sk. Inzercia pôjde počas
celého roku, a losovať o sadu dresu sa bude na
jeseň tohto roku. Okrem toho budete môcť vyhrať
2x vstupenku aj s ubytovaním na zaujímavý zápas niektorej z významných európskych líg (Anglicko, Španielsko...)
Celkovo plánujeme v súťaži kopeme pre budúcnosť odovzdať 30-tim podnikom sady dresov, je
to vo vašich rukách, či práve futbalový oddiel
vo vašej obci bude mať tú česť a hrdo ponesie
na svojich dresoch logo vášho podniku.
Andrej Kohaut, marketingový manažér BASF SK
CENY
5x
500 €
4x
800 €
3x 1000 €
2x 1500 €
1x 2000 €
3x
bonus 1500 €
S Capalom do sveta
vyhrajte dovolenku svojich snov
V minulom roku sme
na Slovenský trh zaviedli fungicídny prípravok
na ošetrenie obilnín Capalo. Jeho nástup na trh
bol fantastický – prípravok
bol vypredaný do 2 týžňov. Prípravok Capalo
obsahuje 3 účinné látky
má flexibilné dávkovanie
1–1,5 l a účinkuje na kompletné spektrum chorôb
v obilninách.
V tomto roku sa podarilo
aj rozšírenie prípravku,
takže použitie Capala je
registrované do všetkých
obilnín – jarný aj ozimný
jačmeň, jarná aj ozimná
pšenica, ovos, raž
a tritikale.
VI | Agrotip 3/2012
K prípravku sa v tomto roku bude viazať aj súťaž
„S Capalom do sveta“. Princíp súťaže je jednoduchý: na každom kartóne prípravku Capalo (4x5L)
bude korešpondenčný lístok, stačí ho len vyplniť, vhodiť do schránky a mať kúsok šťastia pri
losovaní cien. Nemusíte platiť žiadne poplatky
na pošte, jednoducho len vyplníte lístok a pošlete. Čím viac lístkov pošlete, tým vyššia je pravdepodobnosť, že to budete práve Vy, kto bude
vylosovaný a získa cenu.
a sú pre zákazníkov, ktorí v tohtoročnej sezóne
nakúpia najviac prípravku Capalo. Tí nemusia
s očakávaním sledovať losovanie či im šťastena
bude priať, ale automaticky získávajú cenu. Získanie bonusu však nevylučuje možnosť že môžu
byť vylosovaní a súťažiť o hlavnú cenu.
Cenami v tejto súťaži sú dovolenkové poukazy v rôznych cenových hladinách, ktoré môžete
využiť ako odmenu pre vašich zamestnancov
v podniku. Najnižšou sumou je 500 € a najvyššou 2 000 €. Losovanie bude prebiehať v dvoch
kolách. Prvé losovanie prebehne 7. 6. na celoslovenských poľných dňoch zo všetkých doručených návratiek Capalo. Vyžrebuje sa celkovo
15 účastníkov užšieho losovania, ktorí budú pozvaní 26. 7. na vyhodnotenie, kde sa bude ďalej
losovať o jednotlivé výhry v tejto súťaži.
„ Capalo + Arrat - univerzálny a spoľahlivý
herbicíd do obilnín
„ Capalo + Swing Top - novinka roku 2012,
vynikajúci prípravok na riešenie klasových
chorôb v pšenici
„ Capalo + Caramba - spoľahlivé riešenie
listových a klasových chorôb v jačmeni
i pšenici
Pochopiteľne máme aj možnosť pre zákazníkov,
ktorí majú radi svoj osud pevne v rukách. Pre nich
je pripravená možnosť bonusových výhier. Celkovo sú tieto výhry tri, každá má hodnotu 1500 €
Prípravok Capalo si môžete kúpiť ako sólo prípravok ale v tomto roku sme pripravili aj cenovo zvýhodnené obchodné balíky a to:
S prípravkom Capalo spoľahlivo vyriešite fungicídnu ochranu všetkých obilnín a zvýšite si svoj
zisk, to je tou najväčšou výhrou, ale pri troche
šťastia, i cestovať po svete s Capalom nie je
na zahodenie.
„ Súťaž „
Oficiálne podmienky
a pravidlá súťaže
„S Capalom do sveta“
1. Organizátor: Spoločnosť BASF Slovensko spol.s.r.o so sídlom v Bratislave, Prievozská 2, 821 09, zapísaná v obchodnom registri vedeného na okresnom súde Bratislava
I, IČO:31345603, vložka 4634/B (ďalej len
organizátor alebo BASF) usporiadáva súťaž
s názvom
„S Capalom do sveta“ (ďalej len
„súťaž“) so značkou BASF
2. Doba a miesto trvania súťaže:
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a trvá od 1.2.2012 do 1.6.2012 (ďalej len
súťažné obdobie)
3. Ako sa dá vyhrať
Súťaže sa môže zúčastniť každý podnikateľ
podnikajúci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby na území Slovenskej republiky, pričom právnická osoba musí mať sídlo na území
Slovenskej republiky a fyzická osoba – podnikateľ miesto podnikania alebo svoju prevádzku na území Slovenskej republiky, ktorý si ako
konečný užívateľ kúpi fungicíd Capalo alebo
balíky Capalo+Swing Top, Capalo+Arrat alebo Capalo+Caramba (ďalej len „účastník“).
Účastník sa súťaže môže zúčastniť tak, že
počas súťažného obdobia odošle správne vyplnený originálny lístok na adresu BASF spol.
s r.o., Prievozská 2, 821 09, Bratislava.
Účastníkom je vždy osoba uvedená v odpovednom lístku ako účastník a výhercom sa
stane účastník, ktorý získal v súlade s pravidlami a podmienkami tejto súťaže nárok
na výhru alebo výhry.
Každý účastník môže poslať ľubovolný počet
vyplnených lístkov. Každý účastník, ktorý sa
súťaže zúčastní, je povinný na výzvu organizátora preukázať nákup množstva fungicídu
Capalo alebo balíkov zodpovedajúce počtu poslaných návratiek z balenia prípravku
Capalo. V prípade, že účastník takto nákup
prípravku Capalo nepreukáže, nárok na akúkoľvek hore uvedenú výhru stráca.
4. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie
výhier a cien:
Prvé
vyhodnotenie
súťaže
prebehne
6. 6. 2012 kde budú z riadne vyplnených
a doručených originálnych lístkov vylosovaní účastníci užšieho losovania. Účastníkov
užšieho losovania bude 15, miesto vyhodnotenia bude zverejnené organizátorom súťaže
3 týždne pred jeho uskutočnením. Každý
účastník súťaže môže byť vylosovaný len jeden krát na postup do užšieho losovania (ďalej „vyhodnotenie súťaže“). Na mieste vyhodnotenia súťaže prebehne ďalšie losovanie
priamo o jednotlivé ceny medzi účastníkmi
vylosovanými v prvom losovaní. Ceny sú poukazy na dovolenku v hodnotách 5 × 500 €,
4 × 800 €, 3 × 1000 €, 2 × 1500 €, 1 × 2000 €.
Bonus 3x poukazy na dovolenku v hodnote
1500 € získajú traja účastníci súťaže s najvyšším nákupom fungicídu Capalo vydokladovanom faktúrami.
5. Doplňujúce pravidlá súťaže:
Účasťou v súťaži potvrdzuje účastník súhlas
s podmienkami súťaže.
Balením prípravku Capalo sa rozumie jeden
kartón s obsahom 4 × 5 l t. j. celkom 20 l prípravku.
Balíky sú:
Capalo 3× (4 × 5 l) + Swing Top 3× (4 × 5 l)
(dokopy 60 l Capalo, 60 l Swing Top)
Capalo 3× (4 × 5 l) + Caramba 3× (4 × 5 l)
(dokopy 60 l Capalo, 60 l Caramba)
Capalo 3× (4 × 5 l)+ Arrat 10 × 0,8 kg)
(dokopy 60 l Capalo, 8 kg Arrat)
Platným originálnym lístkom sa rozumie súťažný leták so správne a úplne vyplnenými
údajmi a vlastnoručným podpisom súťažiaceho, poslaný na adresu spoločnosti. Za neplatné budú považované akékoľvek kópie
a iné reprodukcie lístku.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci
firmy BASF Slovensko spol. s.r.o. vrátane ich
príbuzných a im blízkych osôb, spoločnosti
v priamom zmluvnom vzťahu s organizátorom súťaže vrátane ich príbuzných a osôb im
blízkym.
Organizátor v žiadnom prípade nie je zodpovedný za stratu, poškodenie alebo zničenie
lístkov s odpoveďou a cien z dôvodov spočívajúcich na strane doručovateľa (pošty).
Zodpovednosť organizátora za príslušné
vady výhry sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka.
Účastníci súťaže dávajú súhlas na použitie
svojich osobných údajov podľa zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov spoločnosti
BASF Slovensko spol.s.r.o so sídlom v Bratislave, Prievozská 2, 821 09, zapísaná v obchodnom registri vedeného na okresnom
súde Bratislava I, IČO:31345603, vložka
4634/B, s využitím svojich osobných údajov
pre marketingové účely, t.j. s uložením do databázy a využitím pre lepšiu informovanosť
o ponuke tovaru a aktuálnych akciách firmy
BASF a pre spracovanie v súvislosti so súťažou S Capalom do sveta po dobu piatich
rokov od udelenia tohto súhlasu.
6. Spôsob uverejnenia výsledkov súťaže
Výsledky súťaže zverejní organizátor súťaže
do konca roku 2012 na svojich internetových
stránkach – www.agro.basf.sk a v časopise
BASF – Agrotip.
Všeobecné podmienky
Organizátor nemá žiadnu povinnosť vstúpiť
do korešpondencie týkajúcej sa platnosti
alebo neplatnosti poslaných lístkov s odpoveďou zaslaných účastníkmi súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať
podľa svojho voľného uváženia o všetkých
záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže, urobiť akúkoľvek zmenu, teda i prípadne túto
súťaž s okamžitou platnosťou zrušiť alebo
rozšíriť, alebo vymeniť výhry a garantované
ceny za iné.
Výsledky súťaže sú konečné bez možnosti
odvolania. Výhry nie je možné vyplácať v hotovosti a nie je možné ich súdne vymáhať,
ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu
finančnej alebo nefinančnej povahy.
Zapojením sa do tejto súťaže účastník vyjadruje svoj súhlas s oficiálnymi podmienkami
tejto súťaže.
Všetky ostatné náležitosti týmito pravidlami
výslovne neupravené sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky.
Tieto súťažné pravidlá sú k dispozícii u organizátora súťaže BASF Slovensko spol.s.r.o. so
sídlom v Bratislave, Prievozská 2.
Agrotip 3/2012
| VII
„Váha“ kvality
l
0
0
2
a
G
I
príl
a
B
r teraz! konca
e
p
Su návajtezená do
o
g Objed bmed
n
a
o
T
ovo
Tá istá
á váha
vá
áha
a
kvality,
y,, ale
ale
e
výrazne
ne lepšia
lep
pšia
a
cena
-15
%
as
č
a je
uk
Pon
Výborná účinnosť na kľúčové choroby obilnín
Preventívny, kuratívny aj eradikatívny účinok
Moderná formulácia - suspenzná emulzia
Vysoké zhodnotenie a návratnosť investície
Bližšie informácie získate na adrese: BASF Slovensko spol. s r. o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2, tel.: 02/58 266 111, fax: 02/58 266 566
odchylka teplot °C
3
200
2,5
150
2
100
1,5
srážkový úhrn v %
Graf č. 1. Průběh srážek a teplot podzim 2011
1
50
0,5
0
0
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Předpoklad výskytu houbových
chorob na jaře 2012
-0,5
-50
-1
-100
-1,5
odchylka °C
srážky %
16
212,8
221,1
206,8
220
14,2
12,8
12
15,3
14
16,6
200,0
200
180
160
8
140
7,4
7,1
6
7,8
10
hmota kořenů v %
240
5,8
hmota kořenů v g/ks
Graf č. 2. Porovnání hmoty kořenů 2010 a 2011
18
120
100
4
kontrola
CCC
Tebuconazole
2010
2011
Jaro 2012 a regulace porostů
%
16
150
133,6
16,6
12,2
15,3
130
120
9,6
10
11,4
12,8
14,2
12
8
6
140
135,7
14
110
4
100
kontrola
CCC
Tebuconazole
průměr 05-10
2011
Metconazole
%
hmota kořenů v %
148,1
8,1
hmota kořenů v g/ks
160
158,6
18
Průvodním jevem letošního jara budou
s největší pravděpodobností poškozené
a prořídlé porosty. Vyjdeme-li ze zmíněného stavu a průvodních klimatických podmínek, můžeme předpokládat, že v oblastech
s minimální sněhovou pokrývkou budou
porosty na jaře sice poškozené mrazy, prořídlé, ale životaschopné. Silné poškození
a prořídnutí porostů pak lze očekávat v oblastech bez sněhové pokrývky. Rostliny se
silnými kořeny však mají obrovskou schopnost regenerace ze záložních pupenů kořenových krčků. Bude proto nutné konečné
rozhodnutí o porostu nechat až na dobu
obnovení vegetace. Z hlediska výskytu
chorob v časném jarním období, hlavně
Phomy lingam a plísně šedé, lze očekávat
jejich zvýšený infekční tlak, a to právě pro
výskyt silných mrazových poškození rostlinných pletiv.
Metconazole
Graf č. 3. Porovnání hmoty kořenů podzim 2011
20
Suchý průběh klimatických podmínek
podzimu 2011 se projevil i ve velice dobrém zdravotním stavu. Napadení porostů v tomto období Phomou lingam, jako
rozhodující chorobou podzimu bylo minimální. Svůj nemalý podíl na tomto stavu
má i intenzivní ošetření ploch fungicidy
s regulačním účinkem, jejichž aplikace se
vzhledem k rychlému vývoji porostů musely opakovat a celkové dávky přípravků
se pohybovaly na úrovni až 1,5 násobku
běžné dávky.
Porost řepky díky tvorbě fytohormonů
a schopnosti regulace jejich vzájemných
poměrů disponuje do určité míry možností autoregulace svých výnosových prvků.
V letošním roce lze díky očekávanému poškození rostlin předpokládat, že tato schopnost autoregulace bude silně zeslabená
a její nástup zpožděný, a to o dobu potřebnou k dostatečné regeneraci nadzemní hmoty. Pokud navíc dojde i ke zpoždění
nástupu jara, bude výrazně zkrácená doba
přechodu do generativní fáze rostlin. To
se může negativně promítnout v množství
diferencovaných květních orgánů, potažmo šešulí. Tuto fázi vývoje rostlin je možné
zefektivnit ve prospěch lepší diferenciace
květů aplikacemi syntetických antigiberelinů, tedy obecně regulátorů růstu.
Ale pozor! Reakce rostlin na tyto růstově
aktivní látky je závislá kromě teploty a in-
Agrotip 3/2012
| 15
| Řepka |
Zkušenosti s Caryxem
tenzity růstu rostlin, také na délce dne
a výživném stavu porostu. Pokud tedy
budeme chtít prořídlé a poškozené porosty podpořit v jejich větvení aplikacemi
RR a získat maximální efekt těchto zásahů, je nutné aplikace uskutečnit co možná
nejdříve, jak to teploty dovolí. K tomu je
však zapotřebí dostatečné listové plochy.
Důležitým opatřením proto bude maximální urychlení její regenerace včasným
dodáním dusíkaté výživy, a to v hnojivech
rychle působících, tedy s vyšším podílem
NO 3 formy dusíku.
K urychlení regenerace listové plochy u poškozených porostů bude vhodné použít
i přípravky obsahující auxin nebo jeho prekurzory, jako jsou Energen aktivátor, Trisol
aktivátor, Lexin nebo Sunagreen. Vhodné
jsou i Almiron, Hergit a Rexan. Jejich účinek je ale díky obsahu fenolátů pomalejší.
Fenoly a nitrofenoláty sice působí protistresově, ale zároveň zpomalují nástup účinku
auxinů a jejich využití. Vhodné jsou i zinečnaté přípravky jako Route, Carbon bor–zinek, které podporují tvorbu auxinů. Nástup
jejich účinku je ale pomalejší. K urychlení
regenerace listové plochy v období, kdy
ještě kořenový systém nebude plně funkční, lze využít i aplikace roztoku močoviny
s koncentrací do 8 %. Její zabudování je
však energeticky náročné, a proto aplikace vyžaduje současné dodání volných uhlíkových řetězců ve formě například cukru
nebo volného C v Carbonboru. Jinak dojde
k uvolnění potřebných vazeb ze zdrojů rostliny, což by vedlo k jejímu dalšímu zeslabení a v lepším případě ke zpomalení vývoje.
Zkušenosti s přípravkem Caryx
a možnosti jeho využití na jaře 2012
Od doby zařazení Caryxu do ověřování
jeho účinnosti na poloprovozních pokusech
SPZO s regulátory růstu byly s tímto přípravkem získány mnohaleté zkušenosti a to
v různých aplikačních podmínkách. Jeho
účinnost byla porovnávána při podzimním
i jarním ošetření, a to nejen s Carambou
(metodika pokusu tab. č. 1), ale i s ostatními běžně používanými RR. Za dobu zkoušení byla získána řada pozitivních výsledků a zkušeností s jeho používáním a to jak
na podzim, tak i v jarním období. Výsledky
z pokusů porovnání účinnosti Caryxu a Caramby jsou uvedeny v grafech č. 3 a 4.
Pro hodnocení výsledků je důležité upozornit na podmínky, které provázely jarní apli-
16 | Agrotip 3/2012
kace přípravků. V obou letech uvedených
v grafu č. 3, byl nástup jara zpožděn, ale
s vyššími a stabilními teplotami. Vývoj byl
charakterizován snahou o rychlejší přechod rostlin do generativní fáze.
Pokud hodnotíme vliv aplikací na snížení
výšky porostů v následném jarním období,
je vidět z výsledků, že samotné podzimní
použití regulátorů snížilo výšku porostů jen
minimálně, a to o 3,6–3,7 %, přičemž nebyl
zaznamenán zásadní rozdíl mezi přípravky.
Z praktického hlediska, při průměrné výšce
kontroly 151,9 cm se jedná o snížení porostů o cca 5,5 cm. Výraznější vliv ale už
měly varianty s kombinovaným podzimním
a jarním ošetřením porostů. Vzájemné porovnání pak vyznívá ve prospěch variant
s aplikací Caryxu. Ten při aplikaci v podzimním i jarním období snížil porost o 11 %
= 16,7 cm, zatímco obdobně použitá Caramba o 9,0 %=13,7 cm. Největší omezení výšky porostu pak bylo zaznamenáno
v průběhu dvou let zkoušení u kombinace
Caramba podzim a Caryx jaro, kde rozdíl
oproti kontrole byl 11,8 % = cca 18 cm.
Důležitým efektem, a to především v letošním roce, kdy lze očekávat prořídlé porosty
s nutností podpory vývoje větví pro jejich
zahuštění, je vliv provedených regulací
na zvýšení počtu produktivních větví.
Z výsledků uvedených v grafu č. 4 je vidět,
že všechny varianty zaznamenaly zvýšený
počet větví s tím, že varianty s podzimními aplikacemi zvýšily počet produktivních
větví o 2,2–2,4 ks/r, ale podstatně lepšího
výsledku bylo dosaženo při kombinovaném ošetření porostu podzim – jaro, kde se
počet produktivních větví zvýšil o více jak
3,4–3,8 ks/r. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo na variantě s podzimní a jarní aplikací Caryxu. Z výsledků zároveň vyplývá,
že všechny varianty, kde byl zařazen Caryx, byly v navýšení počtu větví efektivnější
oproti využití samotné Caramby. Nižší efekt
ošetření na variantách s pouze jarní regulací,
a to nárůst počtu větví pouze o 1,7–1,9 ks/r,
je logickým důsledkem chybějící podpory
kvalitního podzimního založení větevních
pupenů a také toho, že tyto varianty dosahovaly při podzimním hodnocení menší
hmotnosti kořenů, která se mohla negativně promítnout do snížené schopnosti autoregulace porostu a mohla být i příčinou
horšího přístupu rostlin k vodě a živinám.
Poslední rok zkoušení, tedy rok 2011 (graf
č. 5) uvádím zvlášť z toho důvodu, že jeho
Tabulka č. 1.
Termín aplikace
Varianta
B
K
Přípravek
A
Kontrola
Ca podzim Caramba
Podzim
Jaro
fáze
4–6 listů
výška
30 cm
S
F
0
0
0,8
-
Ca jaro
Caramba
-
1
Ca p+j
Caramba
0,8
1
Cx p
Caryx
0,8
-
Cx j
Caryx
-
1
Caryx
0,8
1
Caramba
0,8
-
Caryx
-
1
Caryx
Cx p+j
Ca p+Cx j
Cx p+Ca j
K
0,8
-
Caramba
-
1
Kontrola
0
0
výsledky v porovnání s předchozími jasně dokumentují zásadní vliv podmínek při
aplikaci na konečný efekt provedených zásahů. Jaro roku 2011 bylo provázeno sice
poměrně časným nástupem, ale teploty až
do konce první dekády dubna byly nízké
s nočními mrazy. To zpozdilo termín aplikací a ovlivnilo i jejich účinnost (delší den
a nízké teploty).
Výška porostu se snížila jen u jarních aplikací, a to pouze o 4 %. Varianty s kombinovaným ošetřením podzim a jaro reagovaly jen
minimálně nebo vůbec. U variant s pouze
podzimním ošetřením pak byla výška rostlin dokonce vyšší, což může být důsledkem toho, že hmotnost kořenů byla u těchto
variant zvýšena cca o 25–30 %. Tím měly
rostliny v suchém průběhu jara 2011 lepší
přístup k vodě a živinám. Vzhledem k tomu,
že zde potom neproběhla jarní regulace tak
jako na kombinovaných variantách, projevilo se to ve vyšším vzrůstu rostlin. Podstatným výsledkem pro využití v letošním roce
při potřebě zahustit prořídlé porosty je ale
dosažené zvýšení vyvinutých větví, které
bylo v tomto roce výrazně nižší, ovlivněné
dlouhým dnem a nízkými teplotami v době
aplikace. To zvýrazňuje nutnost včasné jarní aplikace, ihned jak to regenerace listové
plochy a teplotní podmínky dovolí. Jarní aplikace RR však nepřináší jen zvýšení počtu
větví, ale podporují i jejich délku. Kvetení
tak probíhá v horním patře porostu, kde
jsou lepší světelné podmínky. Ty mají vliv
Graf č. 4. Zvýšení počtu větví, 2009–2010
180
3,8
3,4
160
3,7
2,4
2,2
100
3,0
Výnosové hodnocení aplikací
2,5
Pokud hodnotíme výnos dosažený na poloprovozních pokusech, který je uveden
v grafu č. 6, je vidět, že tento koresponduje s dosaženým zvýšením počtu větví.
Nejvyššího zvýšení výnosu, za sledované období od roku 2009, bylo dosaženo
na variantách s kombinovaným ošetřením
podzim–jaro, a to 9,9–11,9 % oproti kontrole, která dosáhla úrovně 3,51 t/ha. Jedná se
tedy o zvýšení výnosu v průměru za tři roky
o 0,35–0,42 t/ha, které při ceně řepky 8 000
Kč/t poskytlo zvýšení tržeb o 2 800–3 360
Kč/ha. Při loňské ceně 10 800 Kč se potom jedná o navýšení tržeb o 3 780–4 540
Kč/t. Po odečtení nákladů na aplikace tak
toto ošetření při obou cenových úrovních
bez problémů poskytuje zisk z ošetření.
Obdobně lze hodnotit i samotné podzimní aplikace, které zvýšily výnos o 7,2–8,2
% a měly poloviční náklady na aplikaci.
Nejnižšího přírůstku výnosu pak bylo dosaženo na variantách ošetřených pouze
v jarním období, a to 4,7–5,2 %. Na nich se
negativně, kromě nižšího počtu produktivních větví, projevil horší zdravotní stav, a to
zvýšeným poškozením kořenových krčků
podzimním napadením Phomou lingam,
které se projevilo i částečným prolehnutím
dotčených variant, hlavně v roce 2010.
4,0
3,6
140
120
3,5
na lepší a rovnoměrnější vývoj šešulí, který
se projevuje i v rovnoměrnějším dozráváním, sklizňové vlhkosti a menších ztrátách
při sklizni.
1,7
1,9
2,0
80
1,5
60
1,0
40
0,5
20
0,0
0,0
ko
nt
ro
la
C
ar
am
ba
p
C
ar
yx
C
ar
p
am
ba
p
+
C
j
ar
yx
p
+
C
j
ar
a
+ m
C ba
ar p
yx
C C j
ar ar
am yx
b p
C aj
ar
am
ba
j
C
ar
yx
j
0
výška porostu %
počet větví v %
zvýšení počtu větví
106
1,4
1,1
1
0,4
0,2
98,7
90
výška rostlin 2011 %
přírůstek počtu větví 2011
Graf č. 6. Výnos v %, 2009-2011
114
100
98
104,7
111,1
111,9
111,7
100,0
102
105,2
106
107,2
108
108,2
110
109,9
112
104
96
92
ko
nt
ro
la
C
ar
am
ba
j
C
ar
yx
j
C
ar
am
ba
p
C
ar
yx
C
ar
p
am
ba
p
+
C
j
ar
yx
p
+
C
j
ar
+ am
C ba
ar p
yx
C C j
ar ar
am yx
ba p
j
0
100
94
0,2
0
102
98
96,4
96
0,6
0,7
0,7
95,9
0,8
0,7
99,3
1
98
1,2
104
1,2
104,8
105
1,4
96
ko
nt
ro
la
C
ar
am
ba
j
C
ar
yx
C
j
ar
am
ba
p
C
ar
yx
C
ar
p
am
ba
p
+
C
j
ar
yx
p
+
C
j
ar
a
+ m
C ba
ar p
yx
C C j
ar ar
am yx
ba p
j
94
výška porostu v %
1,6
100
zvýšení počtu větví ks/r
Graf č. 5. Výška porostu a počet větví, 2011
Závěr
Výsledky, které uvádíme v tomto příspěvku,
hovoří ve prospěch silnějšího regulačního
účinku Caryxu, což potvrzují i výsledky
podzimních, zde neuvedených sledování
vlivu přípravku na hmotnost kořenů, sílu kořenových krčků a celkového utváření habitu
rostlin. Silnější regulační účinnost přípravku
Caryx se projevila i v rozhodujícím ukazateli, tedy ve výnosu, kdy všechny varianty´ mimo vzájemných kombinací, kde byl
Caryx aplikován, dosáhly lepších výsledků než varianty s Carambou. Proto bude
Caryx, a to hlavně u ploch s vyšší potřebou posílení větvení, které byly na podzim
ošetřeny fungicidy s regulačním účinkem,
zajímavou možností zvýšení produkce v letošním roce.
Ing. Jaromír Šaroun,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
Agrotip 3/2012
| 17
| Přípravky na ochranu rostlin |
Legislativa
Aplikace předpisů EU
u přípravků na ochranu
rostlin po 14. 6. 2011
Hlavní změny v povolování přípravků
Oblast povolování a používání přípravků
na ochranu rostlin se ode dne 14. června
2011 řídí Nařízením Evropského parlamentu
a Rady č. 1107/2009. Tento předpis přinesl výrobcům a dovozcům možnost podat
žádost o povolení přípravku současně
ve všech zemích EU, v nichž chtějí přípravek uvést na trh. Úřady, jimž byla žádost podána, jsou povinny spolupracovat při hodnocení dokumentace a rozhodnutí je tak
dosaženo v těchto zemích přibližně ve stejné době. Předpisem byly sjednoceny i lhůty pro délku řízení. Nový systém neodstranil
závislost na volbě výrobců, kteří nebudou
chtít distribuovat stejné přípravky ve všech
zemích EU, nebo alespoň ve všech zemích
jedné ze tří zón. Hlavním důvodem, proč
Evropská komise tento stav akceptovala,
byl ohled na lokální producenty, kteří chtějí
přípravek prodávat jen v jedné zemi a v jejichž finančních možnostech není vytvářet
dokumentaci pro celou EU a platit povolovací poplatky ve všech zemích.
Na nové nařízení reagoval český právní řád
novelou zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, která nabyla účinnosti 1. září
2011 pod č. 245/2011 Sb. Část, vztahující
se k přípravkům na ochranu rostlin byla
oproti předchozímu textu silně redukována,
protože nové nařízení je předpisem přímo
aplikovatelným, který nesmí být přenášen
do národní legislativy.
I nadále je podmínkou pro použití nebo
prodej přípravku to, že musí být povolen
v dané zemi. Není tedy možno automaticky použít v Německu přípravek povolený
pouze v Nizozemí nebo v České republice.
Předpokladem pro povolení je zohlednění
zemědělských a environmentálních podmínek, souvisejících právních předpisů dané
země (např. v oblasti zdrojů pitné vody,
hygieny práce, ochrany životního prostředí
18 | Agrotip 3/2012
apod.) a stanovení návodu k použití v úředním jazyce. Členská země, na jejímž území
je přípravek používán nebo prodáván, musí
mít též k dispozici dokumentaci o analytických metodách pro stanovení účinné látky
a o složení přípravku, neboť jinak by byla
znemožněna kontrolní činnost (kontrola
složení a kvality a identifikace originálního
výrobku).
Česká republika nicméně využila všech
možností, které nové nařízení poskytuje
pro řešení chybějící chemické a biologické
ochrany u některých plodin a škodlivých
organismů. Státní rostlinolékařská správa
získala možnost řešit tyto případy i bez
podání žádosti výrobce či distributora (ex
offo) i na základě podnětu zemědělské veřejnosti. Případy řešené ve veřejném zájmu
jsou podle zákona zpracovány jak SRS, tak
i Ministerstvem zdravotnictví bez úhrady
nákladů za odborné hodnocení. Podněty
a žádosti se podávají SRS, která samostatně zajišťuje komunikaci s Ministerstvem
zdravotnictví. Podněty je vhodné předávat
prostřednictvím zemědělských sdružení,
aby bylo zajištěno, že jde z pohledu pěstitelů o skutečné priority.
Omezení v návodu k použití
Vstup do Evropské unie přinesl povinnost
postupného přehodnocování všech přípravků a uvedení jejich povolení do souladu s požadavky evropských předpisů. Termíny přehodnocení (tzv. reregistraci nebo
přeregistraci) přípravků s konkrétní účinnou
látkou stanovuje Evropská komise. První
kolo revizního programu by měl být dokončeno do roku 2014. Kromě toho se podmínky použití přípravků mění i na žádost držitele registrace. Takových žádostí je ročně
předkládáno několik desítek.
Pěstitelé někdy podléhají názoru, že se
v povolovacím řízení nejdříve rozhodne
o povolení přípravku a teprve poté se stanovují omezení dle úvahy SRS nebo MZe.
To neodpovídá skutečnosti. Aby mohl být
přípravek povolen v členské zemi EU, musí
rizika spojená s jeho použitím splnit harmonizovaná kritéria. Omezení použití se stanovuje v případě tří situací:
„ v souladu s údaji v podané žádosti (žadatel např. na počátku řízení stanoví, že
přípravek má být použit např. maximálně
2×). Splnění kritérií pro povolení se pak
provede pouze pro tento rozsah a etiketa
tomu musí odpovídat.
„ na základě předložených dat je zjištěno,
že přípravek nesplňuje kritéria pro povolení (např. množství účinné látky, které
se dostane např. smyvem do povrchové
vody je o 50 % vyšší, než je přípustné).
V takovém případě se zkoumá, zda
je splnění kritérií možno dosáhnout
omezením použití, např. snížením dávky,
omezením počtu aplikací nebo stanovením bezpečné vzdálenosti od povrchové
vody. Pokud je takové omezení možné
a žadatel s ním souhlasí, je možno jej
využít a přípravek takto povolit.
„ omezení je se souhlasem žadatele použito jako překlenutí chybějících podkladů, aby bylo možno přípravek povolit.
Omezení se tedy stanovuje proto, aby bylo
riziko z použití sníženo na přijatelnou mez
a aby přípravek mohl být podle kritérií EU
povolen.
Plnění nejčastěji diskutovaných
podmínek použití
Dávka přípravku
Dávka uvedená v návodu k použití je podle nařízení 1107/2009 dávkou maximální přípustnou. To znamená, že je možno
použít tuto dávku, nebo jakoukoli dávku
nižší. Maximální dávka ovšem by být překročena neměla a pěstitel by měl aplikaci
provádět tak, aby překročení předcházel.
Na straně druhé se při kontrole ve většině
případů vychází ze záznamů o spotřebě,
které vede pěstitel. Tyto záznamy jsou
vždy zatíženy určitou chybou při výpočtu dosažené dávky na pozemku. Důvody jsou obecně známy (nepřesnosti při
měření, nepřesnost při určení ošetřené
plochy, zbytky aplikační kapaliny v postřikovači, úlet aplikační kapaliny, přestřiky
ošetřovaných pásů aj.). Při kontrole evidence spotřeby zaměstnanci SRS berou
tyto vlivy do úvahy. Evidovaná odchylka
do 10% oproti maximální povolené dávce
se automaticky považuje za chybu měření
a výpočtu, nikoli jako důkaz o překročení
povoleného dávkování. Nehovoříme tedy
o toleranci při překročení dávky, ale o chybě při výpočtu dávky.
Ochranné vzdálenosti s ohledem
na ochranu vodních organismů
U řady přípravků je při aplikaci stanovena
ochranná vzdálenost od povrchové vody,
aby nedošlo k úletu a následně průsaku
nebo smyvu chemikálií v množství, které by
přesáhlo kritéria přijatelnosti. Příkladem je
věta: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením ochranného
pásma x metrů vzhledem k povrchové vodě.
Uživatel je povinen toto omezení respektovat. V nově vydávaných povoleních již jsou
uvedeny možnosti redukcí při použití protiúletových zařízení v přehledné tabulkové
podobě a pěstitel se je tak dozví přímo
z etikety přípravku.
Omezení počtu aplikací
Pokud je v návodu k použití uvedeno omezení počtu aplikací bez návaznosti na vývoj
rezistence (např. „Max. počet aplikací: 2x
v plodině“), jedná se o povinnou podmínku
při aplikaci, kterou je třeba dodržet a která
může být předmětem kontroly. Její splnění
totiž zajišťuje, že aplikace odpovídá kritériím pro povolení. Omezení má většinou
souvislost s ochranou podzemní vody nebo
ji žadatel uvedl už při podání žádosti a tím
na ní bylo navázáno celé posouzení bezpečnosti přípravku.
Ochrana vodních zdrojů je prioritou Evropské unie i ČR, která se promítá do souvisejících právních předpisů. V zemích jako Irsko,
Velká Británie, Německo, Nizozemí, Belgie
aj. je kontrola dodržování ochranných vzdáleností k povrchové a podzemní vodě součástí kontrol cross-compliance. Standardně se odebírají vzorky půdy z ochranných
pásů a posuzuje se, zda nedošlo k jejich
ošetření. V ČR je možno vzdálenosti stanovené větou SPe3 od roku 2011 redukovat
při použití protiúletových trysek obdobně,
jako je tomu ve většině zemí na západ a jih
od nás. Kontrola dodržování těchto vzdáleností nicméně není zařazena do kontrol
v rámci cross-compliance v roce 2012.
Omezení počtu aplikací v souvislosti
s rezistencí („antirezistenní strategie“)
Věty, které vyzývají k dodržení určitého počtu aplikací, uvozené slovy „K zabránění
vzniku rezistence neaplikujte...“ považuje
SRS za informativní a nejsou předmětem
kontrol a sankcí. Hlavním důvodem je, že
využívání antirezistentních strategií bude
řešeno v rámci obecných zásad integrované ochrany, které budou povinně aplikovány až po 1. 1. 2014.
Ochranné vzdálenosti pro ochranu
necílových členovců a rostlin
Používají se omezení ve formě ochranných
vzdáleností od okraje pozemku nebo od nezemědělské půdy, v nichž by přípravek neměl
být aplikován. Hlavním důvodem je omezení
vlivu aplikace jen na zemědělsky využívané
pozemky, případně umožnění reintrodukce
druhů, které byly aplikací zničeny. To má význam v systémech ochrany, které vyžadují
udržování přirozené rovnováhy ekosystému
a udržení biodiverzity. Vzhledem k současnému přístupu ostatních zemí EU a tomu, že
obecné zásady integrované ochrany mají být
aplikovány až od 1. 1. 2014, nepovažuje SRS
tato omezení za povinná. Předpokládá se,
že upřesnění k těmto vzdálenostem budou
začleněna do novely vyhlášky č. 327/2004
Sb., v platném znění. Ochranné vzdálenosti od okraje pozemku a od nezemědělské
půdy nejsou předmětem kontrol ze strany
SRS v roce 2012 ani 2013.
Kontrola používání přípravků v roce
2012
Po odstartování kontrolního systému cross-compliance v oblasti používání přípravků
v lednu 2011 bylo patrné, že pěstitelé pečlivě čtou i ty části etiket, které dříve přehlíželi. SRS ve snaze pomoci pěstitelům proto
od roku 2011 výrazně rozšířila registr přípravků na svých internetových stránkách.
Rozsahem možností vyhledávání a podrobnostmi tento registr v současné době nemá
srovnatelný protějšek v jiných zemích EU (viz
např. seznamy v Německu, Francii, Velké
Británii, Polsku, Maďarsku, Belgii, Rakousku,
na Slovensku). Od června 2011 jsou držitelé povolení povinni před prvním uvedením
přípravku na trh a po každé změně poskytnout SRS aktuální etiketu. SRS takto získané
etikety umisťuje na své internetové stránky.
Kromě toho je v záložce každého přípravku
v on-line registru uvedena tzv. dodatečná informace, v níž může návštěvník stránek nalézt výňatek z rozhodnutí o povolení s hlavními podmínkami použití.
Samotný rozsah kontrolovaných bodů
v rámci kontrol cross-compliance je v roce
2012 obdobný jako v roce 2011 a nebude
rozšířen.
Ing. Pavel Minář, Ph.D.,
Státní rostlinolékařská správa
foto Kurent
Agrotip 3/2012
| 19
| Obilniny |
Herbicidy
Správným směrem proti plevelům
Amiral
+ Azimut Pack
V letošním roce uvádíme na trh herbicidní novinku určenou proti
spektru jednoděložných a dvouděložných plevelných rostlin
v porostech ozimé pšenice, tritikale a žita. Jedná se o kombinaci dvou
účinných látek s odlišným spektrem účinku: Amiral je považován
za jednoho ze specialistů na chundelku metlici, přičemž vykazuje
vysokou vedlejší účinnost také na oves hluchý. Azimut účinkuje velmi
dobře na široké spektrum dvouděložných plevelů.
Účinné látky přípravků (pyroxsulam, florasulam) jsou přijímány přes listovou plochu
plevelů a dále jsou systémově rozváděny
rostlinnými pletivy. Žádná z účinných látek
nemá výrazné reziduální působení.
Amiral + Azimut Pack nelze použít v ozimém ječmeni z důvodu špatné selektivity
a tím i následného snížení výnosu!
Výhody nové kombinace:
Balení: 1 Pack obsahuje
3 kg Amiralu + 2 l Azimutu.
Při dávce 0,12 kg + 0,08 l/ha
tak ošetříte 25 ha obilnin.
20 | Agrotip 3/2012
„ mimořádná selektivita
obou účinných látek
„ bez omezení pro následné plodiny
„ možnost použití již od 7 °C
„ široký termín aplikace
(BBCH plodiny 13–32)
Aplikace přípravků v ozimých obilninách
se provádí na jaře, v rozmezí růstové fáze
obilnin BBCH 13–32. V dávce 0,12 kg/ha
Amiral + 0,08 l/ha Azimut vykazuje vynikající účinnost na celou řadu jednoděložných a dvouděložných plevelů (chundelka
metlice, svízel přítula, heřmánky, ptačinec,
vydrol řepky, atd.). Chundelka metlice je
spolehlivě hubena až do fáze konce odnožování. Nižší účinnost je na některé druhy
hluchavek. Pro zvýšení spolehlivosti a rychlosti účinnosti je možné použít kombinaci
s běžnými smáčedly nebo kapalným hnojivem DAM 390. V zahraničí je registrované i použití ve vyšších dávkách na ostatní
jednoděložné plevele (např. psárku rolní).
Dalšími přednostmi herbicidů Amiral + Azimut je vynikající selektivita, vysoká odolnost vůči smytí deštěm a žádné omezení
pro následně pěstované plodiny.
Přípravky se budou dodávat na trh ve společném balení Amiral + Azimut Pack. Jeden
balíček obsahuje 3 kg přípravku Amiral a 2 l
přípravku Azimut. Jeden balíček je určen
k ošetření 25 ha obilnin. Jedná se o podobné řešení, které se používá velmi úspěšně
např. v Německu
Ing. Jan Truneček
Připomenutí
Arrat + Protugan
Kompletní ošetření 20 ha pšenice
ozimé proti plevelům na jaře
Doporučení pro aplikaci Amiral + Azimut Pack
Doporučení pro aplikaci Arrat + Protugan
Arrat
Arrat 0,2
kg + Protugan 50 SC
+ Protugan 50 SC0,15
2,0kg
l/ha
+ 1,5 l/ha
Amiral 0,12 kg + Azimut 0,08 l/ha*
* přídavek smáčedla zvyšuje a zrychluje účinnost
* obdobný efekt má aplikace s DAM 390
Aplikace již od 7–10 °C
13
21
25
k smáčedla
zvyšuje
a zrychluje
účinnost
Komplexní
řešení
dvouděložných
ý efekt má iaplikace
s DAM 390
jednoděložných
plevelů
iž od 7–10 °C
29
30
32
21
25
29
30
Chundelka nejpozději ve fázi do konce odnožování
Možnost společných aplikací Amiral + Azimut Pack
Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost uvedených přípravků v místních podmínkách.
Fungicid
Insekticid
CCC
CCC
+ Moddus
Listová
hnojiva
DAM
9
9
9
9
9
9
AMIRAL 0,12 kg/ha + AZIMUT 0,08 l/ha
Pšenice ozimá
Žito ozimé
Tritikale
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
V TM s přípravky Amiral + Azimut je dle dosavadních zkušeností akceptovatelná dávka přípravku Moddus max. 0,2 l/ha.
Protugan 50 SC a Arrat jsou herbicidy prověřené zemědělskou praxí a mezi agronomy velmi oblíbené pro
svoji spolehlivou účinnost a příznivou cenu ošetření.
Naše nabídka společného prodeje obou herbicidů
jistě potěší stávající uživatele a zaujme další z Vás.
Výhody použití Arrat + Protugan
„ Účinnost na chundelku metlici, svízel
a dvouděložné plevele včetně plevelů
spodního patra
„ Flexibilita dávkování podle velikosti plevelů
„ Účinnost při teplotách od 7 °C
„ Tank mix s DAM 390,
regulátory růstu (CCC a pod.), listovými hnojivy
„ Pěstování následných plodin bez omezení.
Agrotip 3/2012
| 21
| Obilniny |
Fungicidy - novinky a balíčky v České republice
Nabídka BASF ve fungicidech
do obilnin v roce 2012
V minulých letech jsme přišli s několika výraznými novinkami
v segmentu fungicidy v obilninách. Konkrétně to byly v roce 2008
Swing Top, v roce 2010 Duett Top a Capalo a v minulém roce jsme
nabídli packy Opera Top + Corbel a Capalo + Swing Top. V letošním
roce nepřicházíme s úplně novým fungicidem do obilnin s novou
účinnou látkou, nejlépe z nové chemické skupiny, ale výrazně jsme
rozšířili registraci přípravku Capalo.
22 | Agrotip 3/2012
Další významnou aktivitou letošního roku
bude pokračování oblíbených packů
Opera Top + Corbel a Capalo + Swing
Top, které vytvářejí komplexní a logické
doporučení ve fungicidní ochraně obilnin.
Z dalších fungicidů do obilnin budeme
dále nabízet nejrozšířenější obilní fungicid českého zemědělství Tango Super,
specialistu na klasové choroby zejména
v ječmenech Carambu a levnější systém
fungicidního ošetření pro extenzivní porosty pšenice Duett Top.
CAPALO
+ SWING TO
P
PACK
KONTROLA
CAPALO
OPERA TOP + CORBEL Pack
V letošním roce došlo k výraznému rozšíření registrace Capala. Tento produkt byl zaregistrován v dávce 2 l/ha do ozimé a jarní
pšenice, ozimého a jarního ječmene, žita
a tritikale. Zároveň byla výrazně snížena
vzdálenost od povrchových vod (myšleno
břehové čáry) ze 100 m na 20 m na svažitých pozemcích se sklonem vyšším než 3°.
Vzhledem k očekávaným cenám komodit
bude obecná snaha více investovat do výživy a ochrany rostlin. Pokud někdo chce
aplikovat jen jeden fungicid s širokým záběrem listových houbových chorob, s dlouhou dobou působení a s ochranou před
stresovými faktory, pak je nejvhodnější řešení Opera Top + Corbel (1,5 l/ha + 0,5 l/
ha).
CAPALO + SWING TOP Pack,
systém 4 × 4 × 4
Je fungicidní systém pro farmy s vysokou
intenzitou, které chtějí mít jistotu, že budou v pšenici potlačeny všechny významné choroby od období sloupkování až
po kvetení. Capalo + Swing Top obsahuje
4 účinné látky ze 4 chemických skupin, což
vytváří jedinečnou kombinaci proti všem
významným chorobám.
Původní registrace roku 2010
Plodina
Indikace
Dávka
Pšenice
ozimá
padlí travní, rez pšeničná
1,4 l/ha
Platná registrace roku 2012
Plodina
Indikace
Dávka
Pšenice
helmintosporióza,
braničnatka pšeničná,
braničnatka plevová,
stéblolam
2,0 l/ha
Ječmen
padlí travní, rynchosporiová skvrnitost, hnědá
skvrnitost
2,0 l/ha
Žito
rez žitná
2,0 l/ha
Tritikale
padlí travní, rez žitná
2,0 l/ha
Nová registrace má nejvýznamnější vliv
na pěstování jarního ječmene, protože umožňuje nový přístup při potlačení padlí. Capalo obsahuje 3 účinné látky - epoxiconazole
(preventivní a kurativní účinnost), metrafenone (preventivní a dlouhodobá účinnost) a fenpropimorph (kurativní – léčebný efekt), což
dohromady vytváří ojedinělý systém ve fungicidní nabídce všech firem. Doporučená dávka BASF při sólo aplikaci Capala bude 1,4 l/
ha a při systému dvojího ošetření 1,2 l/ha.
Optimálním termínem v pšenici je vývojová
fáze BBCH 37 (objevení se praporcového
listu), kdy jedna aplikace udrží zdravý porost až 6 týdnů. Termín aplikace v ječmeni
je spíše v ranějším termínu od konce odnožování až do sloupkování, což je optimální
termín při výskytu hnědé skvrnitosti i padlí.
Vzhledem k širokému fungicidnímu působení Opery Top + Corbelu lze danou aplikaci dělat skoro naslepo jako nejlepší pojistku v systému jednoho ošetření.
Opera Top + Corbel se letos opět budou
prodávat v balení na 10 ha, to znamená 15 l
Opery Top + 5 l Corbelu.
Opera
Top
5l
Opera
Top
5l
Opera
Top
5l
V letošním roce Vám opět nabízíme široké možnosti pro ochranu
obilnin proti houbovým chorobám. Naše řešení je komplexnější
a má širší použití než tomu bylo v minulých letech.
Corbel
5l
Capalo řeší choroby pat stébel a je prvním
hráčem proti listovým chorobám. Swing
Top prodlužuje působení na listové choroby
a přidává efekt na klasové choroby. Minulý
rok se potvrdilo, že bylo vhodné s aplikací
Capala vyčkat do fáze sloupkování a aplikaci Swingu Top udělat následovně nejpozději do 4 týdnů. Zemědělci používají tento
fungicidní systém na nejlepší porosty, kde
aplikují 140–180 kg N /ha z důvodu nejvyšších výnosů s nejvyšší kvalitou.
V předešlé části textu jsem psal o snížení
omezení Capala na svažitých pozemcích.
Také u Swingu Top se daná vzdálenost
od povrchové vody na svažitých pozemcích snížila až na 10 m.
Capalo + Swing Top se letos opět budou
prodávat v balení na plochu kolem 8 ha,
což znamená 10 l Capala + 10 l Swingu
Top.
Capalo
Capalo
5l
5l
Swing
Top
5l
Swing
Top
5l
Ing. Aleš Raus, Ph.D.
Foto autor
Agrotip 3/2012
| 23
| Novinky 2012 |
Slovensko
Novinky a balíky
pre sezónu 2012
Firma BASF patrí medzi inovatívne spoločnosti a stále sa snaží prinášať
nové produkty a technológie pre poľnohospodársku prax. Aj v roku
2012 sme pre pestovateľov pripravili nie len nové prípravky na ochranu
rastlín, ale aj veľmi zaujímavé balíčky prípravkov.
Do portfólia herbicídov prichádza nový
produkt STELLAR s použitím do kukurice. Tento prípravok je určený na postemergentné ošetrenie kukurice proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným
trávam. Prípravok obsahuje dve účinné
látky (dicamba a topramezone). Vzájomný synergický efekt týchto účinných látok zabezpečuje požadovanú reguláciu
prevažnej väčšiny problémových burín.
Prípravok sa aplikuje v dávke 1,0 l/ha
a pôsobí kontaktne, rastovo a má aj čiastočný reziduálny účinok. Je veľmi vhodným partnerom k prípravkom s pôdnym
účinkom (Spectrum).
Balíky obilniny
Plocha
ošetrenia
Množstvo
v balíku
Zvýhodnenie
oproti sólo nákupu
Capalo / 1,5 l
40 ha
8 kg+60 l
5%
Capalo / 1,2 l
Caramba / 1,2 l
50 ha
60 l + 60 l
5%
Capalo / 1,2 l
Swing Top / 1,2 l
50 ha
60 l + 60 l
10% na Swing Top
200 ha
200 l
Prípravok 1 / dávka
Prípravok 2 / dávka
Arrat / 0,2 kg
Tango Super BIG / 200 l
Fungicídny balík Capalo + Caramba je určený na ošetrenie porastov jačmeňa.
Fungicídny balík Capalo + Swing Top je určený na ošetrenie porastov pšenice.
Balíky kukurica
Prípravok 1 / dávka Prípravok 2 / dávka
Ponuku fungicídov rozširuje prípravok
SWING TOP registrovaný do pšenice
ozimnej. Fungicídny prípravok Swing
Top vo forme suspenzného koncentrátu
je určený na ochranu listového aparátu
a klasov obilnín. Vyznačuje sa systémovým spôsobom účinku s preventívnym
a kuratívnym pôsobením. Prípravok
Swing Top obsahuje dve účinné látky,
ktoré zabezpečia spoľahlivú ochranu
obilnín proti všetkým dôležitým hubovým
chorobám a aplikácia prípravku v dávke
1,0–1,2 l/ha má aj pozitívny vplyv na výnos a kvalitu zrna.
Pre pestovateľov sme v roku 2012 pripravili niekoľko balíkov, ktoré ponúkajú
výhodné technické aj cenové riešenie.
Ing. Miroslav Demo
24 | Agrotip 3/2012
Arrat Plus / 0,2 kg
Brejk Tru / 0,1 l
Stellar / 1,0 l
Spectrum / 1,2 l
Kelvin 4 SC / 1,0 l
Callam / 0,4 kg
Prípravok 3 / dávka Množstvo v balíku
Brejk Tru / 0,2
Plocha
ošetrenia
5,6 kg + 3 l
28 ha
25 l + 30 l + 5 l
25 ha
10 l + 4 kg
10 ha
Balík slnečnica
Prípravok 1 / dávka Prípravok 2 / dávka
Wing P / 4,0 l
Pictor / 0,4 l
Plocha
ošetrenia
Množstvo
v balíku
Zvýhodnenie oproti
sólo nákupu
50 ha
200 l + 20 l
5%
Plocha
ošetrenia
Množstvo
v balíku
Zvýhodnenie oproti
sólo nákupu
15 ha
30 kg + 60 kg
Kumulus zadarmo
Balík vinič
Prípravok 1 / dávka
Prípravok 2 / dávka
Cabrio Top / 2,0 kg
Kumulus / 4,0 kg
| Technické okénko |
Výsledky pokusů - řepka
Stacionár BASF,
Rokytnice u Přerova
Vážení a milí čtenáři, dovolte mi
abych Vás touto cestou seznámil
s výnosovými výsledky řepky ozimé
z demonstračních pokusů ze stacionáru BASF v Rokytnici u Přerova.
Nejprve bych Vás rád v krátkosti
seznámil s průběhem počasí
a výskytem chorob v řepce ozimé
ve vegetační sezóně 2010/2011.
Pro vzcházení a počáteční vývoj porostů řepek měly zásadní význam srážky (40 mm),
které spadly v průběhu 2 týdnů po zasetí
pokusů (26. 8. 2010). Porosty vzešly rychle
a rostliny vytvořily mohutný kořenový systém, který dokázal i v suchém měsíci říjnu
zajistit dostatečný příjem vody z hlubších
vrstev půdy. Díky mimořádně teplému listopadu (průměrné teploty byly vyšší o 3,5 °C
oproti dlouhodobému normálu) a dostatečnému množství srážek byly porosty velmi
bujné (délka listů přes 35 cm).
V průběhu zimy nedošlo k významnějšímu
poškození řepky. Vzhledem k sušším podmínkám v měsících březnu (téměř všechny
srážky spadly v polovině měsíce, 1. a 3.
dekáda byly téměř bez srážek) a dubnu
(2/3 srážek spadly v poslední dekádě) byly
porosty až do konce květu bez napadení.
K významnějšímu rozvoji chorob (foma,
verticilium a v menší míře hlízenka), zejména na stoncích, došlo až koncem června
a hlavně v červenci. Pozdní napadení rost-
Výsledky pokusů
s řepkou - 2011
lin již nemělo zásadní vliv na redukci výnosu
(fungicidně neošetřená kontrola 4,04 t/ha,
průměr 8 odrůd). Vlhké počasí v červenci
oddálilo sklizeň řepek až na 3. 8. 2011.
V systému dvou ošetření byly použity 3 fungicidní modely. Nejvýnosnější varianta byla
ošetřena na jaře Caryxem 1,0 l/ha a následně v plném květu přípravkem Pictor v dávce
0,5 l/ha. Výnos se navýšil o +40 %.
Výnosové výsledky
Předplodinou řepky ozimé byla pšenice
ozimá. Do pokusů bylo zařazeno celkem 8
odrůd řepky – 7 hybridních a jedna liniová
odrůda. Fungicidní ochrana byla prováděna v následujících termínech: podzim, jaro,
počátek květu a nebo plný květ. Jednotlivé
fungicidní modely vznikly výběrem některých termínů aplikace nebo jejich kombinací.
V systému jednoho ošetření můžeme
porovnat přínos podzimní a jarní aplikace přípravku Caryx. Vzhledem k tomu, že
na podzim nebyly porosty napadeny chorobami a ani nedošlo k poškození porostů
v průběhu zimy, bylo přínosnější jarní ošetření. Po jarní aplikaci se zvýšil výnos o +26
% oproti neošetřené kontrole, po podzimní
aplikaci o +17 %.
Nejvyššího výnosu dosáhl sled trojího
ošetření. Caryx - podzimní a jarní aplikace a Pictor v plném květu. Tato varianta
měla průměrný výnos 5,94 t/ha (+ 48 %).
Pokud se zaměříme na přínos aplikace
přípravku Pictor, můžeme srovnat výnos
variant neošetřených a ošetřených tímto
přípravkem. Průměrný výnos variant neošetřených Pictorem je +24 % a variant ošetřených Pictorem je +40 %, tj. +1,59 t/ha oproti
kontrole.
Za technické oddělení
Ing. Václav Sklenář, Ph.D.
Výnosová reakce řepky ozimé na aplikaci fungididů BASF (Rokytnice 2011)
6
t/ha
Kontrola
Nárůst výnosu
5
0,67
1,17
1,36
1,60
1,02
1,51
1,90
4
4,04
4,04
4,04
4,04
4,04
4,04
4,04
4,04
Kontrola
(t/ha)
Caryx 0,7 l
podzim
Caryx 1,0 l
jaro
Caryx 0,7 l
podzim
/ Caryx 1,0 l
jaro
Caryx 0,7 l
podzim
/ Pictor 0,5 l
plný květ
Caryx 1,0 l
jaro
/ Pictor 0,5 l
plný květ
Caryx 0,7 l
/ Caryx 1,0 l
/ Pictor 0,5 l
poč květu
Caryx 0,7 l
/ Caryx 1,0 l
/ Pictor 0,5 l
plný květ
3
Agrotip 3/2012
| 25
| Luskoviny |
Herbicidy
NOVÝ
Escort Nový
– návrat starého mistra
Vážení čtenáři Agrotipu, je mou milou povinností, napsat o nově zaregistrovaném a dlouho
Vámi i námi toužebně očekávaném herbicidu do hrachu pod obchodním názvem Escort Nový.
Cesta k jeho registraci byla dlouhá a docela klikatá, ale nakonec se dílo podařilo. A nyní již
Vy, kteří jste zůstali pěstování hrachu, resp. pelušky věrní, můžete ve svých plánech ochrany
s Escortem Novým počítat.
Escort Nový - základní informace
Escort Nový - účinnost na plevele
Složení: 250 g/l pendimethalin + 16,7 g/l imazamox
Dávka: 2,5–3,0 l/ha (Escort Nový je koncentrovanější, takže dávkování je nižší)
Použití v plodinách: hrách na zrno, peluška
Termín aplikace: časně postemergentně, max. do 5 cm výšky hrachu nebo pelušky
Velikost plevelů: 1–4 listy, nejlepší účinnosti je dosaženo při aplikaci ve fázi
1–1,5 listu jednoletých trav a 2 pravých listů dvouděložných plevelů
Způsob účinku: přes list i přes půdu
Balení: 10 l
Následné plodiny: v témže roce po sklizni lze vysévat ozimé obilniny a luskoviny,
v následujícím roce je pěstování následných plodin bez omezení
Bažanka roční
„„„
Čirok halepský
„„„
Violka rolní
„„„
Hluchavky
„„„
Rdesna
„„„
Hořčice rolní
„„„
Ptačinec žabinec
„„„
Ježatka kuří noha
„„„
Charakteristika Escortu Nového
Kokoška pastuší tobolka
„„„
„ nové komplexní řešení v hrachu a pelušce
„ má vynikající účinnost
„ dlouhé reziduální působení
„ hubí velmi široké spektrum jednoděložných i dvouděložných plevelů
„ je vysoce selektivní vůči kulturní plodině
„ jednoduché dávkování
„ ekonomicky zajímavé ošetření
Konopice polní
„„„
Laskavce
„„„
Svízel přítula
„„„
Lebeda rozkladitá
„„„
Lilek černý
„„„
Béry
„„„
Merlíky
„„„
Oves hluchý
„„„
Penízek rolní
„„
Mračňák Theophrastův
„„„
Hodnocení účinnosti na plevele v hrachu setém, Agritec 2011
105
Escort nový 2,5 l
100
Escort nový 3 l
Pohanka svlačcovitá
„„
95
Kopřiva žahavka
„„„
90
Proso obecné)
„„(„)
Proso vláknité
„„(„)
Ohnice polní
„„„
Řepky výdrol
„„„
Heřmánky
„„„
Slunečnice výdrol
„„
Truskavec ptačí
„„„
Rozrazily
„„„
Zemědým lékařský
„„
Stomp 330 3 l + Basagran S. 1,0 čPOST
85
80
75
po
ha
nk
a
o.
70
26 | Agrotip 3/2012
Optimální termín pro aplikaci
Tady už již pozdě!
Termíny aplikací a dávky
Stratos Ultra + DASH HC
Společné balení (pack) = 2 × 5 l Stratos Ultra + 2 × 5 l Dash HC = 10 ha
Společnost BASF dále nabízí do hrachu
i graminicidní kombinaci - balíček Stratos
Ultra + DASH HC. Tuto graminicidní kombinaci jste měli možnost použít již v minulých sezónách, nejen do hrachu, ale hlavně
v řepce, slunečnici, cukrovce, lnu a dalších
plodinách.
Druh plevelů
Jednoleté, jednoděložné,
výdrol obilnin
Vytrvalé jednoděložné,
pýr plazivý
Dávka Stratos Ultra
+ Dash HC
Fáze plevelů
1–3 listy (pro dělenou aplikaci)
0,8 + 0,8 l/ha
od 3. listu do počátku
odnožnování
1 + 1 l/ha
od konce odnožování
1,2 +1,2 l/ha
výška od 10–20 cm
2 + 2 l/ha
Stomp + Basagran Super Pack
Herbicidní pokus v hrachu setém, Agritec 2009-2011
3,6
Mezi její hlavní přednosti patří:
„ jednoduché dávkování, vždy poměr 1:1
„ vysoká selektivita vůči kulturní plodině
„ výhodná cena ošetření
„ rychlý nástup účinku
výborná účinnost
t/ha
3,4
Pokud jste si zvykli na výhodný balíček
Stomp + Basagran Super Pack, bude pro
Vás v nabídce i letos. Tento balíček obsahuje 10 l Stompu 330 E a 5 l Basagranu
Super. Doporučená dávka na hektar je 3 l
Stompu a 1,5 l Basagranu Super, aplikuje
se časně postemergentně, jeden balíček
vystačí k ošetření 3,33 ha.
2,4
Do hrachu Vám opět nabízíme komplexní herbicidní technologii - velmi účinný
Escort Nový v inovované podobě, nicméně ve větší plevelohubné síle. Ti, kteří si zvykli na balíček Stomp + Basagran
Super Pack, ho mohou používat i nadále. V případě potřeby můžete využít také
graminicid Stratos Ultra + Dash HC.
2,2
Mgr. Kateřina Václavíková
3,2
3
2,8
2,6
2
kontrola
Escort New cpost
2,5
Escort New cpost
Stomp 330 +
3,0
Basagran S. cpost
Agrotip 3/2012
| 27
| Cukrovka |
Ochrana proti plevelům
Doporučená aplikace
herbicidů BASF v cukrovce
Pyramin Turbo
Outlook
obsahuje účinnou látkou chloridazon
(520 g/l), která patří v systému pěstování
cukrovky mezi nejpoužívanější účinné látky.
Dřívější nasazení v T2 a T3 aplikacích pro
rozšíření herbicidního spektra a hlavně proti pozdnímu zaplevelení se v poslední době
posunulo i do termínu T1 bez jakéhokoliv
poškození cukrovky.
Herbicid s účinnou látkou dimethenamid-P
720 g/l je herbicid určený k hubení jednoletých trávovitých plevelů a některých
dvouděložných plevelů v cukrovce v BBCH
16–18 v dávce 0,9 l/ha. Plevele musejí být
v době aplikace těsně před vzejitím nebo
maximálně ve fázi děložních listů. Svým
výrazným reziduálním účinkem zabrání
Outlook vzcházení dalších plevelů, což má
příznivý dopad na další druhotné zaplevelování cukrovky. To je především významné
u ježatky a laskavců, které jsou zpočátku
nepatrné, ale nakonec velice znesnadní
sklizeň a zvyšují sklizňové ztráty.
Doporučení pro aplikaci
Naše doporučení se v letošním roce s ohledem na výběr partnerů zásadně nemění
a je na pěstiteli, který systém nakonec zvolí. Přesto za nejpoužívanější herbicidní partnery k Pyraminu Turbo můžeme považovat
Betanaly a produkty firmy Agro Aliance.
Pro jednodušší orientaci uvádíme nejpoužívanější dávky Pyraminu Turbo jak při preemergentních, tak také postemergentních
aplikacích v jednotlivých termínech. Aplikovat by se mělo maximálně 2,6 kg účinné
látky chloridazon na hektar každý třetí rok
na stejném pozemku.
Preemergentní aplikace
Při dostatečné půdní vlhkosti
a pravidelných jarních srážkách se
osvědčilo ošetření bezprostředně
po zasetí dávkou 4–5 l/ha.
Dělená postemergentní aplikace
T1 Pyramin Turbo 0,7–0,8 l/ha
+ kontaktní přípravek
T2 Pyramin Turbo 1,1–2 l/ha
+ kontaktní přípravek
T3 Pyramin Turbo 2–2,5 l/ha
+ kontaktní přípravek
28 | Agrotip 3/2012
Doporučení pro aplikaci
Outlook je možné aplikovat od 6. listu cukrovky jednou za vegetaci. Z praktického
pohledu jde především o T3 aplikaci, která
kromě účinnosti na dvouděložné plevele
bude vykazovat výborný účinek na ježatku.
Do této T3 aplikace doporučujeme především kombinaci Outlook 0,9 l/ha + Pyramin
Turbo 1,5–2 l/ha + partner dle situace. Výsledná kombinace vyřeší nejen vzešlé plevele, ale díky Outlooku a Pyraminu Turbo
i další následné vzcházení plevelů.
Pyramin Turbo
Stratos Ultra + Dash HC
Flirt
Stratos Ultra + Dash HC s účinnou látkou
cycloxidim 100 g/l je postemergentní systémový herbicid se smáčedlem, který se řadí
do skupiny graminicidů. Tato graminicidní
kombinace je určena k hubení jednoletých
i víceletých jednoděložných plevelů.
Na trhu stále zastává významnou roli také
kombinovaný herbicid Flirt (chloridazon 418
g/l + quinmerac 42 g/l), který má i v tomto
roce v nabídce firma AgroAliance. Účinné
látky se dostávají do rostlin přes kořeny i listy. Při ošetření před vzejitím řepy je přijat
kořeny klíčících plevelů, které ještě před
vzejitím nebo krátce po něm hynou. Postřik po vzejití řepy se provádí tehdy, mají-li
plevele vytvořeny děložní, nejvýše však 2
pravé listy. Hlavní účinek se projevuje v narušení fyziologie a retardaci růstu kořene
(quinmerac) a v zastavení fotosyntézy (chloridazon). Obě účinné látky na sebe působí
synergicky.
Doporučení pro aplikaci
Termín ošetření se řídí především růstovou
fází plevelů, méně už růstovou fází kulturní
plodiny. Pokud bude ošetření provedeno
pouze proti jednoletým nebo víceletým travám bez přidání dalšího herbicidního partnera k posílení účinnosti na dvouděložné
plevele, lze použít Stratos Ultra + Dash HC
ve společné aplikaci. V opačném případě
lze použít pouze čistý Stratos Ultra bez
smáčedla.
Jednoleté trávovité plevele
(ježatka kuří noha, oves hluchý):
Stratos Ultra 1–1,2 l/ha
+ Dash HC 1–1,2 l/ha = sólo aplikace
Stratos Ultra 1–1,5 l/ha
+ kontaktní přípravky
Víceleté trávovité plevele
(pýr plazivý):
Stratos Ultra 2 l/ha + 2 l/ha Dash HC
– pouze sólo aplikace
Jako příklad uvádíme možné varianty
ošetření porostů cukrovky herbicidem Flirt
pro rok 2012:
Základní ekonomické ošetření
- řeší běžné plevele (merlíky, lebedy,
laskavce, ale i rdesna a svízel):
T1 Flirt 1,0–1,3 l/ha
+ Corzal/Fenifan 2,0–3,0 l/ha
T2 Flirt 1,0–1,3 l/ha
+ Mix Double 1,2 l/ha
T3 Flirt 1,0–1,3 l/ha
+ Mix Double 1,4–1,5 l/ha
Varianta s rozšířením účinku
především na rdesna a dále
s posílením půdního účinku:
T1 Flirt 1,0–1,3 l/ha
+ Corzal/Fenifan 2,0–2,5 l/ha
+ Stemat Super 0,2 l/ha
T2 Flirt 1,0–1,3 l/ha
+ Mix Double 1,2 l/ha
+ Stemat Super 0,2–0,3 l/ha
T3 Flirt 1,0–1,3 l/ha
+ Mix Double 1,4–1,5 l/ha
+ Stemat Super 0,3 + 0,4 l
Varianta se silným výskytem mrkvovitých plevelů, zejména tetluchy
(zde je nutno aplikovat minimálně 5 l
Flirtu na ha)
T1 Flirt 3,0 l/ha preemergentně
T2 Flirt 1,5 l/ha
+ Corzal/Fenifan 2,0–3,0 l/ha
T3 Flirt 1,5 l/ha
+ Mix Double 1,4–1,5 l/ha
Ing. Ivo Kulhánek
Foto archiv BASF
Agrotip 3/2012
| 29
Pictor vám prácu
neuľahčí, ale výsledky
budú lepšie
®
Pictor – fungicíd na ošetrenie repky a slnečnice
Zaradený do konceptu AgCelence
Účinná eliminácia stresových faktorov
Výnimočná fungicídna účinnosť
Významná redukcia praskania šešúľ repky
Regionálna príloha Slovenská republika
PEXESO BASF 2011
Obsah prílohy Hodina deťom
Spoločnosť BASF v spolupráci s nádáciou Hodina Deťom spustila v minulom
roku projekt, kde sme spolu s Vami chceli vyzbierať určitú sumu peňazí
a prispieť na slovenskú nadáciu Hodina Deťom. Prečo práve na deti? Deti
sú naša budúcnosť, všetko čo robíme koniec koncov smeruje, alebo by malo
smerovať ku tomu aby, mali naše deti o niečo ľahší život ako máme my.
Konferencie BASF
Kopeme pre budúcnosť
Caryx akcia na baterky
Cestujme s Capalom po svete
Akcia Tango Super
No nie všetky deti majú rovnaké podmienky, ktoré sa im snažia zabezpečiť rodičia
a práve preto sme urobili projekt v spolupráci s nadáciou. Hodina deťom podporuje prostredníctvom rôznych projektov deti,
ktoré žial nemali to šťastie, že sa o ne postarali vlastní rodičia.
Čo bolo treba urobiť? Jednoducho – sledovať inzerciu, ktorá bola robená formou
pexesa a jednotlivé nálepky pexesa správne nalepiť do hracieho plánu. Za každú nálepku BASF prispelo 1 € na nadáciu Hodina Deťom, za správne vyplnený celý hrací
plán to bolo 20 €. Celkovo nám došlo viac
ako 120 plánikov s nálepkami, čo dokopy
činilo takmer 1800 €. Ďalšou z možností
ako ste môhli prispieť, bolo pripnutím mincí
na zbernú tabuľu a BASF túto sumu zamenila pomerom 1:5 a tiež pripísala na účet
Hodiny deťom – takto sa nám podarilo
vyzbierať takmer 2000 €. Celú túto sumu
spoločnosť BASF viac ako zdvojnásobila
a celkovo sme v spolupráci s vami prispeli
na Hodinu Deťom sumou 10 000 €.
Cenou pre vás za zaslanie vyplneného plániku Pexesa bol okrem dobrého pocitu, že
ste pomohli prispieť na dobrú vec, aj koník
BASF. Tento červený koník je vyrobený
z plastu BASF ktorý je zdravotne nezávadný neobsahuje žiadne ftaláty a používa sa
aj na výrobu zdravotníckych potrieb.
Ešte raz ďakujeme za spoluprácu
a zapojenie sa do akcie
PEXESO – Hodina Ďeťom
Andrej Kohaut
marketingový manažér BASF SK
PEXESO
Agrotip 3/2012
|I
Pomáháme detskému a mládežníckemu futbalu BASF konferencie 2012
„Kopeme pre budúcnosť“
Spoločnost BASF Slovensko, Agro
oddelenie usporiadalo tento rok
už tradičné konferencie, na ktoré
pozvala farmárov, distribútorov
a autority, aby sa spolu opäť
dozvedeli, čo môžu v sezóne 2012
očakávať.
Konferencie sa konali v 24.1.–26.1. v Nitre, ktorá je
bez pochýb centrom poľnohospodárstva na Slovensku, v Lučenci a v Košiciach. Dokopy sme
s radosťou privítali takmer 1000 účastníkov.
Ing. Maria Torma hovorila o novinke
- herbicíde Stellar do kukurice
Obchodný riaditeľ agro Slovensko
Ing. Marián Čeleš a predstavil nového
oblastného riaditeľa pre Česko
a Slovensko Dr. Andreasa Schumachera
II | Agrotip 3/2012
Tohtoročné konferencie sa niesli v duchu hesla
„Kopeme pre budúcnosť“, ktorá dvojvýznamovo
spája klasické kopanie do lopty – futbal a kopanie na poliach – poľnohospodárstvo. Kopeme
pre budúcnoť je voľné pokračovanie úspešnej
kampane PEXESO, ktorá vo svojej podstate znamenala výchovu novej generácie, podporu našej
budúcnosti – našich detí. Preto aj „Kopeme pre
budúcnosť“ pokračuje v tradícii podpory detí,
tentokrát detského a mládežníckeho futbalu.
Zákazníci majú opäť šancu podporiť dobrý
úmysel, zdvihnúť úroveň mládežníckeho futbalu
a v neposlednom rade prezentovať aj seba nie
len ako ľudí, ktorí jazdia na traktoroch, ale ako dôležitú súčasť spoločnosti, ktorá sa stará nie len
o to, aby sme mali zdravé a čerstvé potraviny, ale
svojou prácou prispievajú aj na rozvoj mládeže.
Preto v kampani „Kopeme pre budúcnosť“ môžu
zákazníci vyhrať pre svoje futbalové družstvo
sadu profesionálnych futbalových dresov pre domácich a hostí od slovenského výrobcu.
Okrem novej kampane sme za pomoci našich hostí -odborníkov predstavili novinky, ktoré v roku 2012
uviedla naša spoločnosť na trh. Pani Ing. Plachká
a pani Ing. Bernardová zo skúšobnej stanice Kluky
v Českej republike priblížili prípravky Caryx, Capalo a horúcu novinku Swing Top.
Prípravok Caryx bol k dispozícii v obmedzenom
množstve už v sezóne 2011, tento rok sme tento
prípravok plne zaradili do nášho portfólia. Caryx
je vynikajúci rastový regulátor vo forme kvapalného koncentrátu s fungicídnym účinkom, určený
na ošetrenie repky ozimnej, ktorý v jesennom období reguluje rast, ovplyvňuje hrúbku koreňového
krčka, a tým zvyšuje istotu prezimovania a potláča rozvoj fómovej hniloby. V jarnom období
reguluje rast, ovplyvňuje rovnomerné zapojenie
porastu, počet a nasadenie plodných vetiev a obmedzuje poliehanie repky.
O prípravku Capalo hovorila pani inžinierka Bernardová, ktorá má s týmto fungicídom bohaté
skúsenosti aj napriek tomu, že sa prípravok uviedol na slovenský trh len v minulom roku. Prípravok Capalo testujú v skúšobnej stanici Kluky už
niekoľko rokov. Capalo je veľmi účinný vďaka
svojej formulácii „Stick and Stay“ čo znamená, že
postreková kvapalina dokonale priľne na plochu
listu a sú minimalizované straty prípravku. V prípravku Capalo je kombinácia troch účinných látok
(epoxiconazole, metrafenone a fenpropimorph),
a preto Capalo účinkuje prakticky proti všetkým
chorobám v obilninách a od tohto roku je aj registrovaný vo všetkých obilinách – pšenica ozimná,
pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž,
ovos a tritikale.
Auditórium v Nitre bolo úplne zaplnené
V Košiciach si prišlo vypočuť prednášky tiež množstvo zákazníkov
Horúcu novinku – prípravok Swing Top skúšala
pani inžinierka Bernardová v skúšobnej stanici
Kluky v Českej republike a so svojimi skúsenosťami sa podelila aj na našich konferenciách, kde
bol Swing Top predstavený po prvý krát. Swing
Top je fungicíd proti listovým, ale hlavne proti klasovým chorobám pšenice ozimnej, s účinnosťou
proti múčnatke, fuzáriám, hrdziam, septóriam
a helmintosporióze.
Kolegyňa z BASF Hungaria pani Dr. Maria Torma
predstavila ďalšiu novinku pre sezónu 2012 – prípravok Stellar, ktorý už v Maďarsku zožal úspech.
Stellar je herbicídny prípravok, ktorý má široké
spektrum účinnosti proti jednoročným trávam
i dvojklíčnolistovým burinám. Na Slovensku to bude
prvá sezóna tohto prípravku a bude sa predávať
v balíku s prípravkom Spectrum, ktorý predlžuje reziduálnu účinnosť kombinácie a zmáčadlom Brejk
Tru. Možnosť aplikácie tohto balíku je veľmi flexibilná, možete urobiť delenú aplikáciu prípadne kombináciu ako skorú post emergentnú aplikáciu, alebo
aplikovať postemergentne. Voľba termínu aplikácie
závisí od vašich možností a stavu porastov.
Okrem nových prípravkov sme Vám – našim
zákazníkom predstavili aj komplexný informačný systém, ktorý Vám umožňuje rozhodovať sa
správne a včas, aby ste dosiahli čo najvyššiu úrodu a výnos. Práve k tomu slúžia:
V tlačenej forme – náš firemný časopis Agrotip. Poskytuje aktuálne informácie ochrane
rastlín, nových aj praxou overených prípravkoch, reportáže a iné aktuality v oblasti poľnohospodárstva.
Lučenec
Losovanie o cenu v tombole bolo tentokrát trochu akčnejšie - hral sa futbal.
K rýchlemu rozhodnuti pomáha aj naše SMS
centrum, ktoré posiela sms info o riziku vzniku
choroby, či výskytu buriny a samozrejme odporúčanie na aplikáciu správneho prípravku.
V roku 2012 už druhý rok sa môžete prihlásiť
do signalizačného systému ProPlant, ktorého
fungovanie priamo na konferenciách objasnil
sám spoluzakladateľ Dr. Thomas Volk z Nemecka. Pokiaľ sa chcete prihlásiť, stačí poslať
mail na [email protected] s menom, adresou a meteostanicou z ponuky, ktorá najlepšie
pokrýva vašu oblasť.
Výraznými zmenami prešla aj naša internetová
stránka www.agro.basf.sk na ktorej nájdete
všetky potrebné informácie o našich prípravkoch, marketingových akciách, novinkách,
predpoveď počasia, interaktívny produktový
katalóg a iné potrebné informácie. Na internetovej stránke sú na stiahnutie aj všetky tlačoviny
(Agrotip, prospekty, prihlášky...), ktoré spoločnosť BASF vydáva v elektronickej forme.
Samozrejme v neposlednej rade aj práca
našich kolegov sales reprezentantov, ktorí sú
vždy ochotní pomôcť a poradiť to najideálnejšie riešenie v oblasti ochrany rastlín na Vašom
podniku.
Naše konferencie sú okrem zdroja nových, užitočných informácií, aj skvelou príležitosťou stretnúť
sa s priateľmi, či obchodnými partnermi, ktorým
to povinnosti cez rok nedovoľujú.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník úspešných
konferencií.
Tatiana Murcková, marketing officer, BASF SK
Agrotip 3/2012
| III
Komunikačná kampaň BASF BASF – Kopeme pre budúcnosť
Komunikačná kampaň
sa v minulom roku niesla
v duchu spolupráce
s Hodinou ďeťom
a projektom PEXESO.
Deti – naša budúcnosť Rozhodli sme sa, že aj v tomto
roku budeme pokračovať v tom,
že urobíme v spolupráci s vami
niečo pre naše deti a mládež.
Každý z nás bol raz dieťa a mal
svoje sny. Častokrát sa vyskytoval práve sen byť úspešným
športovcom. Určite na to, aby sa
človek stal úspešným športovcom treba talent a tvrdú drinu,
no v súčasnosti na to treba aj
peniaze a to čím ďalej tým viac.
Výrobca dresov Atak má dlhoročnú tradíciu a kvalitu a dresy
sú kompletne vyrábané na Slovensku, podpora domáceho
trhu je dôležitá, veď veľmi dobre to viete z vlastnej skúsenosti
pri predaji komodít.
IV | Agrotip 3/2012
Kopeme pre budúcnosť – heslo našej komunikomuni
kačnej kampane, má viacero významov. Hovorí
že, spoločnosť BASF je inovatívnou firmou a prináša stále nové technológie a produkty, ktoré
napomáhajú pestovateľom byť produktívnejší
a dosahovať lepšie výsledky aj zisk, preto názov
kopeme pre budúcnosť. My, spoločnosť BASF
chceme, aby ste spolu s našou pomocou boli
ešte úspešnejší v budúcnosti.
Ďalším význam vás určite napadne keď sa pozriete na obrázky. Kopeme – futbal, za budúcnosť – deti. V tomto roku sme pripravili súťaž, kde
máte možnosť pre váš futbalový oddiel v obci získať celú sadu dresov v domácom aj hosťovskom
prevedení s logom vašej spoločnosti. Sú to práve
deti a dorast, ktorí hrajú futbal preto, lebo ich baví
a nie pre peniaze. Sú to práve deti a dorast ktorí
sú nádejou pre náš futbal a sú to práve deti a dorast, ktorí majú na svoj šport najmenej peňazí.
Futbalové oddiely v obciach sú častokrát financované len z príspevkov rodičov prípadne nadšencov zapálených pre túto loptovú hru. Málokedy sa
pošťastí nájsť sponzora, ktorý zakúpi vybavenie
pre futbalový oddiel. Veď pri niektorých detských
futbalových kluboch vôbec nie je prekvapením,
že nemajú ani rovnaké klubové dresy. Je to kvôli financiám, futbalové dresy nie sú práve lacnou
záležitosťou veď suma za celý oddiel sa môže
vyšplhať aj na niekoľko tisíc eur. Ponúkame vám
možnosť, práve tieto dresy pre váš futbalový oddiel zabezpečiť a urobiť našim budúcim športovcom radosť a možno i naliať do žíl ďalšiu energiu,
aby ďalej športovali a pracovali na sebe. Ktovie,
možno je práve vo Vašom obecnom oddiele
schovaná budúca futbalová legenda.
Pravda
Pravda, je treba na to urobiť niečo aj z vašej stra
strany. No nie je to nič, čo by vás stálo námahu naviac,
stačí zostať našim zákazníkom, použiť na svojich
poliach prípravky spoločnosti BASF za minimálne 33 000 €, vyplniť objednávkový formulár, ktorý
nájdete na www.agro.basf.sk alebo u obchodného zástupcu a máte šancu získať 2 sady dresov
pre váš oddiel v hosťovskom a domácom prevedení, vo farbe podľa vášho výberu. 1 sada dresov obsahuje 17× tričko, 17× trenírky, 17× štulpne
a 1× komplet dres pre brankára. Značka dresov je
Atak. Prvých 15 zákazníkov, ktorí odošlú vyplnenú prihlášku spolu aj s kópiami faktúr dokladujúcimi nákup, získajú sady dresov (hostia+domáci)
automaticky. Ďalších 15 zákazníkov bude vylosovaných zo všetkých zúčastnených účastníkov,
ktorí odošlú prihlášku. Každých 10 000 € obratu
s prípavkami BASF naviac je jeden hlas do losovanie navyše a zvyšuje vám šancu na výhru.
Ďalšou z možností ako získať sadu futbalových
dresov je sledovať našu inzerciu a zadať číselný
kód na www.agro.basf.sk. Inzercia pôjde počas
celého roku, a losovať o sadu dresu sa bude na
jeseň tohto roku. Okrem toho budete môcť vyhrať
2x vstupenku aj s ubytovaním na zaujímavý zápas niektorej z významných európskych líg (Anglicko, Španielsko...)
Celkovo plánujeme v súťaži kopeme pre budúcnosť odovzdať 30-tim podnikom sady dresov, je
to vo vašich rukách, či práve futbalový oddiel
vo vašej obci bude mať tú česť a hrdo ponesie
na svojich dresoch logo vášho podniku.
Andrej Kohaut, marketingový manažér BASF SK
CENY
5x
500 €
4x
800 €
3x 1000 €
2x 1500 €
1x 2000 €
3x
bonus 1500 €
S Capalom do sveta
vyhrajte dovolenku svojich snov
V minulom roku sme
na Slovenský trh zaviedli fungicídny prípravok
na ošetrenie obilnín Capalo. Jeho nástup na trh
bol fantastický – prípravok
bol vypredaný do 2 týžňov. Prípravok Capalo
obsahuje 3 účinné látky
má flexibilné dávkovanie
1–1,5 l a účinkuje na kompletné spektrum chorôb
v obilninách.
V tomto roku sa podarilo
aj rozšírenie prípravku,
takže použitie Capala je
registrované do všetkých
obilnín – jarný aj ozimný
jačmeň, jarná aj ozimná
pšenica, ovos, raž
a tritikale.
VI | Agrotip 3/2012
K prípravku sa v tomto roku bude viazať aj súťaž
„S Capalom do sveta“. Princíp súťaže je jednoduchý: na každom kartóne prípravku Capalo (4x5L)
bude korešpondenčný lístok, stačí ho len vyplniť, vhodiť do schránky a mať kúsok šťastia pri
losovaní cien. Nemusíte platiť žiadne poplatky
na pošte, jednoducho len vyplníte lístok a pošlete. Čím viac lístkov pošlete, tým vyššia je pravdepodobnosť, že to budete práve Vy, kto bude
vylosovaný a získa cenu.
a sú pre zákazníkov, ktorí v tohtoročnej sezóne
nakúpia najviac prípravku Capalo. Tí nemusia
s očakávaním sledovať losovanie či im šťastena
bude priať, ale automaticky získávajú cenu. Získanie bonusu však nevylučuje možnosť že môžu
byť vylosovaní a súťažiť o hlavnú cenu.
Cenami v tejto súťaži sú dovolenkové poukazy v rôznych cenových hladinách, ktoré môžete
využiť ako odmenu pre vašich zamestnancov
v podniku. Najnižšou sumou je 500 € a najvyššou 2 000 €. Losovanie bude prebiehať v dvoch
kolách. Prvé losovanie prebehne 7. 6. na celoslovenských poľných dňoch zo všetkých doručených návratiek Capalo. Vyžrebuje sa celkovo
15 účastníkov užšieho losovania, ktorí budú pozvaní 26. 7. na vyhodnotenie, kde sa bude ďalej
losovať o jednotlivé výhry v tejto súťaži.
Capalo + Arrat - univerzálny a spoľahlivý
herbicíd do obilnín
Capalo + Swing Top - novinka roku 2012,
vynikajúci prípravok na riešenie klasových
chorôb v pšenici
Capalo + Caramba - spoľahlivé riešenie
listových a klasových chorôb v jačmeni
i pšenici
Pochopiteľne máme aj možnosť pre zákazníkov,
ktorí majú radi svoj osud pevne v rukách. Pre nich
je pripravená možnosť bonusových výhier. Celkovo sú tieto výhry tri, každá má hodnotu 1500 €
Prípravok Capalo si môžete kúpiť ako sólo prípravok ale v tomto roku sme pripravili aj cenovo zvýhodnené obchodné balíky a to:
S prípravkom Capalo spoľahlivo vyriešite fungicídnu ochranu všetkých obilnín a zvýšite si svoj
zisk, to je tou najväčšou výhrou, ale pri troche
šťastia, i cestovať po svete s Capalom nie je
na zahodenie.
Súťaž Oficiálne podmienky
a pravidlá súťaže
„S Capalom do sveta“
1. Organizátor: Spoločnosť BASF Slovensko spol.s.r.o so sídlom v Bratislave, Prievozská 2, 821 09, zapísaná v obchodnom registri vedeného na okresnom súde Bratislava
I, IČO:31345603, vložka 4634/B (ďalej len
organizátor alebo BASF) usporiadáva súťaž
s názvom
„S Capalom do sveta“ (ďalej len
„súťaž“) so značkou BASF
2. Doba a miesto trvania súťaže:
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a trvá od 1.2.2012 do 1.6.2012 (ďalej len
súťažné obdobie)
3. Ako sa dá vyhrať
Súťaže sa môže zúčastniť každý podnikateľ
podnikajúci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby na území Slovenskej republiky, pričom právnická osoba musí mať sídlo na území
Slovenskej republiky a fyzická osoba – podnikateľ miesto podnikania alebo svoju prevádzku na území Slovenskej republiky, ktorý si ako
konečný užívateľ kúpi fungicíd Capalo alebo
balíky Capalo+Swing Top, Capalo+Arrat alebo Capalo+Caramba (ďalej len „účastník“).
Účastník sa súťaže môže zúčastniť tak, že
počas súťažného obdobia odošle správne vyplnený originálny lístok na adresu BASF spol.
s r.o., Prievozská 2, 821 09, Bratislava.
Účastníkom je vždy osoba uvedená v odpovednom lístku ako účastník a výhercom sa
stane účastník, ktorý získal v súlade s pravidlami a podmienkami tejto súťaže nárok
na výhru alebo výhry.
Každý účastník môže poslať ľubovolný počet
vyplnených lístkov. Každý účastník, ktorý sa
súťaže zúčastní, je povinný na výzvu organizátora preukázať nákup množstva fungicídu
Capalo alebo balíkov zodpovedajúce počtu poslaných návratiek z balenia prípravku
Capalo. V prípade, že účastník takto nákup
prípravku Capalo nepreukáže, nárok na akúkoľvek hore uvedenú výhru stráca.
4. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie
výhier a cien:
Prvé
vyhodnotenie
súťaže
prebehne
6. 6. 2012 kde budú z riadne vyplnených
a doručených originálnych lístkov vylosovaní účastníci užšieho losovania. Účastníkov
užšieho losovania bude 15, miesto vyhodnotenia bude zverejnené organizátorom súťaže
3 týždne pred jeho uskutočnením. Každý
účastník súťaže môže byť vylosovaný len jeden krát na postup do užšieho losovania (ďalej „vyhodnotenie súťaže“). Na mieste vyhodnotenia súťaže prebehne ďalšie losovanie
priamo o jednotlivé ceny medzi účastníkmi
vylosovanými v prvom losovaní. Ceny sú poukazy na dovolenku v hodnotách 5 × 500 €,
4 × 800 €, 3 × 1000 €, 2 × 1500 €, 1 × 2000 €.
Bonus 3x poukazy na dovolenku v hodnote
1500 € získajú traja účastníci súťaže s najvyšším nákupom fungicídu Capalo vydokladovanom faktúrami.
5. Doplňujúce pravidlá súťaže:
Účasťou v súťaži potvrdzuje účastník súhlas
s podmienkami súťaže.
Balením prípravku Capalo sa rozumie jeden
kartón s obsahom 4 × 5 l t. j. celkom 20 l prípravku.
Balíky sú:
Capalo 3× (4 × 5 l) + Swing Top 3× (4 × 5 l)
(dokopy 60 l Capalo, 60 l Swing Top)
Capalo 3× (4 × 5 l) + Caramba 3× (4 × 5 l)
(dokopy 60 l Capalo, 60 l Caramba)
Capalo 3× (4 × 5 l)+ Arrat 10 × 0,8 kg)
(dokopy 60 l Capalo, 8 kg Arrat)
Platným originálnym lístkom sa rozumie súťažný leták so správne a úplne vyplnenými
údajmi a vlastnoručným podpisom súťažiaceho, poslaný na adresu spoločnosti. Za neplatné budú považované akékoľvek kópie
a iné reprodukcie lístku.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci
firmy BASF Slovensko spol. s.r.o. vrátane ich
príbuzných a im blízkych osôb, spoločnosti
v priamom zmluvnom vzťahu s organizátorom súťaže vrátane ich príbuzných a osôb im
blízkym.
Organizátor v žiadnom prípade nie je zodpovedný za stratu, poškodenie alebo zničenie
lístkov s odpoveďou a cien z dôvodov spočívajúcich na strane doručovateľa (pošty).
Zodpovednosť organizátora za príslušné
vady výhry sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka.
Účastníci súťaže dávajú súhlas na použitie
svojich osobných údajov podľa zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov spoločnosti
BASF Slovensko spol.s.r.o so sídlom v Bratislave, Prievozská 2, 821 09, zapísaná v obchodnom registri vedeného na okresnom
súde Bratislava I, IČO:31345603, vložka
4634/B, s využitím svojich osobných údajov
pre marketingové účely, t.j. s uložením do databázy a využitím pre lepšiu informovanosť
o ponuke tovaru a aktuálnych akciách firmy
BASF a pre spracovanie v súvislosti so súťažou S Capalom do sveta po dobu piatich
rokov od udelenia tohto súhlasu.
6. Spôsob uverejnenia výsledkov súťaže
Výsledky súťaže zverejní organizátor súťaže
do konca roku 2012 na svojich internetových
stránkach – www.agro.basf.sk a v časopise
BASF – Agrotip.
Všeobecné podmienky
Organizátor nemá žiadnu povinnosť vstúpiť
do korešpondencie týkajúcej sa platnosti
alebo neplatnosti poslaných lístkov s odpoveďou zaslaných účastníkmi súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať
podľa svojho voľného uváženia o všetkých
záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže, urobiť akúkoľvek zmenu, teda i prípadne túto
súťaž s okamžitou platnosťou zrušiť alebo
rozšíriť, alebo vymeniť výhry a garantované
ceny za iné.
Výsledky súťaže sú konečné bez možnosti
odvolania. Výhry nie je možné vyplácať v hotovosti a nie je možné ich súdne vymáhať,
ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu
finančnej alebo nefinančnej povahy.
Zapojením sa do tejto súťaže účastník vyjadruje svoj súhlas s oficiálnymi podmienkami
tejto súťaže.
Všetky ostatné náležitosti týmito pravidlami
výslovne neupravené sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky.
Tieto súťažné pravidlá sú k dispozícii u organizátora súťaže BASF Slovensko spol.s.r.o. so
sídlom v Bratislave, Prievozská 2.
Agrotip 3/2012
| VII
„Váha“ kvality
l
0
0
2
a
G
I
príl
a
B
r teraz! konca
e
p
Su návajtezená do
o
g Objed bmed
n
a
o
T
ovo
Tá istá
á váha
vá
áha
a
kvality,
y,, ale
ale
e
výrazne
ne lepšia
lep
pšia
a
cena
-15
%
as
č
a je
uk
Pon
Výborná účinnosť na kľúčové choroby obilnín
Preventívny, kuratívny aj eradikatívny účinok
Moderná formulácia - suspenzná emulzia
Vysoké zhodnotenie a návratnosť investície
Bližšie informácie získate na adrese: BASF Slovensko spol. s r. o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2, tel.: 02/58 266 111, fax: 02/58 266 566
Download

Nové trendy v herbicidní regulaci plevelů v kukuřici a slunečnici