[email protected]
AKREDITACE
DOPRAVNÍCH
PSYCHOLOGŮ NA
MD
25.11.2013
současná situace a výhled
1
Právní předpisy
2

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Čl. 2
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji
uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby,
které stanoví zákon.
[email protected]
25.11.2013
Právní předpisy
3

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
§ 2 odst. 2
Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze
k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na jeho
základě svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla
svěřena.
[email protected]
25.11.2013
Právní předpisy
4



Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
§ 87a
Dopravně psychologické vyšetření
kdo je povinen, kdy, u koho (akreditace),
za kolik, výjimky a vybavení
[email protected]
25.11.2013
Právní předpisy
5



Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech
a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
§ 18a
Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně
psychologického vyšetření
[email protected]
25.11.2013
Zákon č. 361/2000 Sb. (do 30. 6. 2013)
6


§ 87a odst. 3
Dopravně psychologickému vyšetření je povinen
se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského
oprávnění podle § 123 d.
[email protected]
25.11.2013
Zákon č. 361/2000 Sb. (od 1. 7. 2013)
7



§ 87a odst. 3
Dopravně psychologickému vyšetření je povinna
se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského
oprávnění, které pozbyla v důsledku:
dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém
hodnocení
[email protected]
25.11.2013
Zákon č. 361/2000 Sb. (od 1. 7. 2013)
8



soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívající
v zákazu řízení motorových vozidel
správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně
6 měsíců
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání
nebo podmíněného zastavení trestního stíhání,
v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet
se řízení motorových vozidel
[email protected]
25.11.2013
Zákon č. 361/2000 Sb. (do 30. 6. 2013)
9


§ 87a odst. 7
Náklady na dopravně psychologické vyšetření
držitelů řidičských oprávnění uvedených v odstavci
1, hradí řidič.
[email protected]
25.11.2013
Zákon č. 361/2000 Sb. (od 1. 7. 2013)
10


§ 87a odst. 7
Náklady na dopravně psychologické vyšetření osob
uvedených v odstavci 1 hradí u osob
v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob
uvedených v odstavci 1, které nejsou
v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených
v odstavci 3 hradí náklady na dopravně
psychologické vyšetření tyto osoby.
[email protected]
25.11.2013
Seznam udělených akreditací
11
[email protected]
25.11.2013
Seznam udělených akreditací
12
[email protected]
25.11.2013
Seznam udělených akreditací
13
[email protected]
25.11.2013
Seznam udělených akreditací
14
[email protected]
25.11.2013
Seznam udělených akreditací
15
[email protected]
25.11.2013
Seznam udělených akreditací
16

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/silnicni_do
prava.htm

K 6. 11. 2013 uděleno 227 akreditací

K uděleným akreditacím průběžně aktuální změny
[email protected]
25.11.2013
17
Počet pozbytých ŘO podle § 123c
vybodovaní
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2012
596 602 666 634 700 653 617 675 580 717 682 558
2013
490 519 596 527 594 542 518 460 449 457
[email protected]
25.11.2013
Počet pozbytých ŘO podle § 94a
zákazy činnosti
18
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2012
4 031 3 842 4 143 3 764 4 178 4 027 3 571 3 927 3 904 4 518 4 123 3 640
2013
3 489 3 717 3 749 3 740 3 773 3 664 3 521 3 200 3 492 3 665
[email protected]
25.11.2013
Udělená řidičská oprávnění
19
C
leden
únor
březen
2012
589
630
876
2013
736
621
766
912
D
leden
únor
březen
2012
136
126
2013
171
138
srpen
září
říjen
679
629
813
1 128 1 171 932
598
612
694
duben
květen
srpen
září
říjen
163
193
183
152
135
143
95
187
139
189
177
161
225
132
153
158
duben
květen
červen červenec
1 102 1 252 1 328 938
červen červenec
[email protected]
listopad prosinec
826
743
listopad prosinec
177
185
25.11.2013
Náměty pro metodiky
20




§ 87a odst. 6 – Dopravně psychologické vyšetření
se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem
k posudku o zdravotní způsobilosti
Zasílat posudek praktickému lékaři
Při negativním posudku
Kladný posudek od druhého psychologa
[email protected]
25.11.2013
Náměty pro metodiky
21





Dotazy
Jak jste spokojen se svou stávající finanční situací?
Jak jste spokojen se současnou vládou?
Jak jste spokojen s volbou prezidenta?
Věříte, že obyčejný člověk má zastání u soudů v ČR?
[email protected]
25.11.2013
Náměty pro metodiky
22





Dotazy
Jaká je platnost negativního posudku, resp. musí
ji dopravní psycholog stanovit?
Má řidič právo se proti němu odvolat a pokud ano,
tak kam?
Jak dlouho platí negativní posudek o zdravotní
způsobilosti, který vydal praktický lékař na základě
závěru psychologa?
Po jak dlouhé době může být provedeno kontrolní
dopravně psychologické vyšetření?
[email protected]
25.11.2013
Náměty pro metodiky
23





Dotazy
Vyšetření v jiné řeči
Vyšetření osoby hluchoněmé
Nepříjemná asistentka
Nakouřeno v místnosti
[email protected]
25.11.2013
24
Děkuji za pozornost
Ing. Jindřich Fučík
[email protected]
[email protected]
25.11.2013
Download

Akreditace dopravních psychologů na MD ČR – současná situace a