EKC54550OW
EKC54550OX
EKC54551OX
CS SPORÁK
SK SPORÁK
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
28
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................5
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................8
5. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...............................................................9
6. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY.......................................................................10
7. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................... 11
8. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ ...................................................................... 11
9. TROUBA - FUNKCE HODIN............................................................................ 13
10. TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.......................................................... 14
11. TROUBA - TIPY A RADY............................................................................... 14
12. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA....................................................................20
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 22
14. INSTALACE....................................................................................................24
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 26
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez dozoru
může být nebezpečná a způsobit požár.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oheň se nikdy nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
Nepokládejte věci na varnou desku.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu
elektrickým proudem.
Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se
topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání
příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské
chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Při manipulaci s odkládací zásuvkou buďte opatrní.
Může být horká.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
V pevné elektrické instalaci musí být začleněn prvek
pro odpojení od sítě v souladu s platnými
elektroinstalačními předpisy.
ČESKY
5
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Kuchyňská skříňka a výklenek musí
mít vhodné rozměry.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
Některé části spotřebiče jsou pod
proudem. Uzavřete spotřebič pomocí
nábytku, abyste zabránili kontaktu s
nebezpečnými částmi.
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
Spotřebič neumísťujte na podstavec.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Zajistěte instalaci stabilizačního
prvku, který bude bránit převržení
spotřebiče. Řiďte se pokyny v části
„Instalace“.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Použití spotřebiče
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Síťové kabely se nesmí nacházet v
blízkosti dveří spotřebiče nebo se jich
dotýkat, obzvláště jsou-li dveře horké.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnící jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Před zapojením síťové zástrčky do
síťové zásuvky zcela zavřete dveře
spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí úrazu a popálení.
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
Tento spotřebič používejte pouze v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nemají vliv na výkon
•
•
•
•
•
•
•
•
spotřebiče. Nejedná se o závadu z
hlediska ustanovení záruky.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nebo přímo na dno
spotřebiče nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.4 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Před prováděním údržby spotřebič
vypněte.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči
mohou způsobit požár.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
ČESKY
•
•
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
•
•
2.6 Likvidace
2.5 Vnitřní osvětlení
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1 2 3 4 5 6 1
4
7
8
1
2
3
4
5
6
3
11
2
9
1
10
7
8
9
10
11
7
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
Ovladače varné desky
Kontrolka / symbol / ukazatel teploty
Ovladač teploty
Elektronický programátor
Ovladač funkcí trouby
Kontrolka / symbol / ukazatel varné
desky
Gril
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
8
www.electrolux.com
3.2 Uspořádání varné desky
1
2
140 mm
3
180 mm
120/180 mm
6
140 mm
5
4
3.3 Příslušenství
•
•
1 Varná zóna 1 200 W
2 Výstup páry - počet a poloha závisí
na modelu
3 Varná zóna 1 800 W
4 Varná zóna 1 200 W
5 Ukazatel zbytkového tepla
6 Varná zóna 700 / 1 700 W
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
•
•
Volitelné teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení. Lze je
objednat zvlášť.
Zásuvka
Zásuvka je umístěna pod vnitřkem
trouby.
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 První čištění
Ze spotřebiče odstraňte veškeré
příslušenství a vyjímatelné drážky na
rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
4.2 Nastavení času
Před provozem trouby musíte nastavit
čas.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti,
po výpadku elektrického proudu nebo
není-li nastaven časovač, ukazatel
funkce Denní čas bliká.
Stiskněte tlačítko
nebo
a nastavte
správný čas.
Asi po pěti sekundách blikání přestane a
na displeji se zobrazí nastavený denní
čas.
4.3 Změna času
Denní čas nelze měnit,
pokud je aktivní funkce
Trvání
nebo Ukončení
.
Opakovaně stiskněte , dokud nezačne
blikat ukazatel Denního času.
Pro nastavení nového času viz
„Nastavení času“.
ČESKY
4.4 Předehřátí
Předehřátí prázdného spotřebiče ke
spálení zbytkové mastnoty.
a maximální teplotu.
1. Zvolte funkci
2. Nechte spotřebič pracovat jednu
hodinu.
3. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
Maximální teplota při této funkci je
210 °C.
4. Nechte spotřebič pracovat 15 minut.
9
Horký vzduch vypouštěný z výstupu páry
může způsobovat zabarvení bílého víka
varné desky. Postižená plocha může
zežloutnout. Zabráníte tomu instalací
krytu výstupu páry.
1. Umístěte háčky krytu pod přední
hranu otvorů výstupu páry.
2. Zatlačte zadní hranu, aby zajistila
kryt.
a maximální teplotu.
5. Zvolte funkci
6. Nechte spotřebič pracovat 15 minut.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Ze spotřebiče může vycházet
zápach a kouř. To je normální jev.
Zajistěte v místnosti dostatečné větrání.
4.5 Instalace krytu výstupu páry
Týká se pouze bílého víka varné desky.
Pouze u vybraných modelů.
5. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Teplotní nastavení
Sym‐
boly
Funkce
Poloha Vypnuto
Dvojitá zóna
1-9
Nastavení teploty
Pomocí zbytkového tepla
snížíte spotřebu energie.
Přibližně 5–10 minut před
koncem vaření varnou zónu
vypněte.
Otočte voličem na požadovanou teplotu.
Rozsvítí se provozní kontrolka varné
desky.
Vaření ukončíte otočením ovladače do
polohy vypnuto.
Pokud jsou všechny varné zóny vypnuty,
provozní kontrolka varné desky zhasne.
5.2 Zapnutí a vypnutí vnějších
okruhů
Účinnou varnou plochu můžete
přizpůsobit velikosti varné nádoby.
Zapnutí vnějšího okruhu: otočte
ovladačem ve směru hodinových ručiček
proti lehkému odporu na
. Poté otočte
ovladačem proti směru hodinových
ručiček a nastavte požadovanou teplotu.
Vypnutí vnějšího okruhu: proveďte
postup znovu. Kontrolka zhasne.
5.3 Kontrolka zbytkového tepla
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem.
Ukazatel se rozsvítí, když je varná zóna
horká.
10
www.electrolux.com
6. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Nádobí
•
•
•
Dno nádoby musí být zcela
rovné a co nejsilnější.
Nádoby ze smaltované oceli
nebo s hliníkovým či
měděným spodkem mohou
na povrchu sklokeramické
desky zanechávat barevné
skvrny.
Nádobu postavte na varnou zónu a
teprve potom ji zapněte.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
Dno nádoby musí být stejně velké
jako příslušná varná zóna.
6.3 Příklady použití varné
desky
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
6.2 Úspora energie
•
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
1
Udržení teploty hotového jí‐
dla.
dle
Nádobu zakryjte pokličkou.
potřeby
1-2
Holandská omáčka, rozpouš‐ 5 - 25
tění: másla, čokolády, želati‐
ny.
Čas od času zamíchejte.
1-2
Zahuštění: nadýchané omel‐
ety, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
2-3
Dušení jídel z rýže a mléč‐
ných jídel, ohřívání hotových
jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla
během ohřívání občas zamí‐
chejte.
3-4
Podušení zeleniny, ryb, ma‐
sa.
20 - 45
Přidejte několik lžic tekutiny.
4-5
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na
750 g brambor.
4-5
Vaření většího množství jí‐
60 del, dušeného masa se zele‐ 150
ninou a polévek.
6-7
Mírné smažení: plátků masa dle
V polovině doby obraťte.
nebo ryb, Cordon Bleu z tele‐ potřeby
cího masa, kotlet, masových
kroket, uzenin, jater, jíšky,
vajec, palačinek a koblih.
Až 3 l vody a přísady.
ČESKY
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
7-8
Prudké smažení, pečená
5 - 15
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
11
Tipy
V polovině doby obraťte.
7. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
7.2 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii nebo jídlo obsahující
8. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota
může varnou desku poškodit.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s malým množstvím
mycího prostředku. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
12
www.electrolux.com
8.1 Zapnutí a vypnutí
spotřebiče
8.2 Bezpečnostní termostat
Podle daného modelu má
váš spotřebič symboly
ovladače, ukazatele nebo
kontrolky:
• Ukazatel se rozsvítí, když
trouba začne hřát.
• Kontrolka se rozsvítí,
když je spotřebič v
provozu.
• Symbol ukazuje, zda
ovladač řídí jednu z
varných zón, funkce
trouby nebo teplotu.
Nesprávná obsluha spotřebiče nebo
vadné součásti mohou způsobit
nebezpečné přehřátí. Aby se tomu
zabránilo, je tato trouba vybavena
bezpečnostním termostatem, který
přeruší napájení. Po poklesu teploty se
trouba opět automaticky zapne.
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
3. Spotřebič vypnete otočením
ovladače funkcí a teploty trouby do
polohy vypnuto.
8.3 Funkce trouby
Sym‐
bol
Funkce trouby
Použití
Poloha Vypnuto
Spotřebič je vypnutý.
Konvenční ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni
trouby.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a za‐
vařování potravin.
Mírné pečení
K pečení ve formách a k sušení potravin na jedné
úrovni trouby při nízké teplotě.
Gril
Ke grilování plochých pokrmů a opékání chleba.
Pravý horký vzduch
K pečení jídla na dvou úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší než při
použití funkce Konvenční ohřev.
Rozmrazování
K rozmrazování potravin.
ČESKY
13
9. TROUBA - FUNKCE HODIN
9.1 Displej
A
B
C
A) Ukazatele funkcí
B) Displej času
C) Ukazatel funkcí
9.2 Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Popis
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
PLUS
Slouží k nastavení času.
9.3 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
Denní čas
K nastavení, změně nebo kontrole denního času.
Minutka
K nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá žádný
vliv na provoz spotřebiče.
Trvání
K nastavení doby přípravy v troubě.
Ukončení
K nastavení doby vypnutí trouby.
Funkce Trvání
9.4 Nastavení funkcí hodin
a
Ukončení
lze použít
současně k nastavení délky
provozu spotřebiče a doby
jeho vypnutí. Díky tomu lze
spotřebič spustit s určitou
časovou prodlevou. Nejprve
nastavte funkci Trvání
poté Ukončení
.
a
U funkce Trvání
a Ukončení
nastavte funkci trouby a teplotu přípravy
jídla. Toto není nutné u funkce Minutka
.
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat ukazatel požadované
funkce hodin.
2. Pomocí
nebo
nastavte čas
požadované funkce hodin.
Funkce hodin je spuštěna. Na displeji se
zobrazí ukazatel nastavené funkce
hodin.
14
www.electrolux.com
U funkce Minutka se na
displeji zobrazí zbývající
čas.
3. Po uplynutí času začne blikat
ukazatel funkce hodin a zazní
zvukový signál. Chcete-li zvukový
signál vypnout, stiskněte libovolné
tlačítko.
4. Otočte ovladač funkcí trouby a
ovladač teploty do polohy vypnuto.
U funkce Trvání
9.5 Zrušení funkce hodin
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat ukazatel požadované
funkce.
2. Stiskněte a podržte .
Funkce hodin by měla zhasnout během
několika sekund.
a
Ukončení
se spotřebič
vypne automaticky.
10. TROUBA - POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Plech na pečení:
Plech na pečení nezasunujte
zcela dozadu k zadní stěně
vnitřku trouby. Zabránili
byste tak cirkulaci tepla
kolem plechu. Jídlo by se
mohlo připálit, obzvláště pak
v zadní části plechu.
10.1 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Tvarovaný rošt má speciálně
tvarovanou zadní část, která
napomáhá šíření tepla.
Zasuňte rošt mezi drážky zvolené úrovně
roštu. Okraje po obou stranách by měly v
troubě směřovat dozadu a směrem dolů.
Pekáč nebo plech na pečení zasuňte
mezi vodicí lišty drážek roštů. Ujistěte se,
že se nedotýká zadní stěny trouby.
11. TROUBA - TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
11.1 Všeobecné informace
•
•
Spotřebič má čtyři úrovně roštů.
Polohy roštů ve spotřebiči se počítají
zdola.
Tento spotřebič je vybaven
speciálním systémem, který zajišťuje
oběh vzduchu a stálou recyklaci páry.
Tento systém umožňuje pečení a
vaření v páře, takže jídla jsou uvnitř
měkká a na povrchu mají kůrčičku.
ČESKY
•
•
•
Doba pečení a spotřeba energie jsou
sníženy na minimum.
Ve spotřebiči nebo na skleněných
panelech dvířek se může srážet
vlhkost. To je normální jev. Při
otvírání dvířek spotřebiče během
přípravy jídla vždy odstupte.
Kondenzaci snížíte, když spotřebič
vždy před přípravou jídla na 10 minut
předehřejte.
Po každém použití spotřebiče setřete
vlhkost.
Při přípravě jídel na dno spotřebiče
nestavte žádné předměty a žádnou
část spotřebiče nezakrývejte
hliníkovou fólií. Mohlo by to ovlivnit
výsledky pečení a poškodit smalt.
11.3 Pečení moučníků
•
•
•
•
•
•
•
Vaše trouba může péct jinak, než jak
jste byli zvyklí u starého spotřebiče.
Svá obvyklá nastavení (teplotu, doby
pečení) a polohy roštů byste měli
proto upravit podle doporučení
uvedených v tabulkách.
Výrobce doporučuje při prvním pečení
použít nižší teploty.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
určitý recept, snažte se vybrat
podobné jídlo.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou nejprve nerovnoměrně
zhnědnout. V takovém případě ale
hned neměňte teplotu. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
Při delší době pečení můžete troubu
vypnout asi 10 minut před koncem
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou
3/4 času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy
na pečení, musí být mezi plechy
jedna úroveň drážek volná.
11.4 Pečení masa a ryb
•
11.2 Pečení moučných jídel
•
15
pečení, abyste využili zbytkového
tepla.
Při pečení zmraženého jídla se mohou
plechy v troubě během pečení zkroutit.
Po ochlazení se opět vyrovnají.
•
•
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v
troubě nevytvořily skvrny, které by již
nemusely jít odstranit.
Před podáváním nechte maso
odpočívat asi 15 minut, a teprve
potom ho krájejte, aby nevytekla
šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře
zabráníte dolitím vody pokaždé, když
se odpaří.
11.5 Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu
pečení, apod.) pro nádobí, recepty a
množství potravin, které s tímto
spotřebičem používáte.
11.6 Konvenční ohřev
Jídlo
Množství
(g)
Teplota (°C) Čas (min)
Pruhy těsta
250
150
25 - 30
3
plech na pečení
Plochý koláč 1) 1 000
160 - 170
30 - 35
2
plech na pečení
Kynutý koláč s
jablky
170 - 190
40 - 50
3
plech na pečení
2 000
Poloha
roštu
Příslušenství
16
www.electrolux.com
Jídlo
Množství
(g)
Teplota (°C) Čas (min)
Jablečný ko‐
láč 2)
1 200 + 1
200
180 - 200
50 - 60
1
2 kruhové hliní‐
kové plechy
(průměr: 20 cm)
Malé koláčky 1) 500
160 - 170
25 - 30
2
plech na pečení
Piškotový koláč 350
bez tuku 1)
160 - 170
25 - 30
1
1 kruhový hliní‐
kový plech
(průměr: 26 cm)
Koblihy
1 500
160 - 170
45 - 55 3)
2
plech na pečení
Celé kuře
1 350
200 - 220
60 - 70
2
tvarovaný rošt
1
plech na pečení
Půlka kuřete
1 300
190 - 210
35 + 30
3
tvarovaný rošt
1
plech na pečení
3
Tvarovaný rošt
1
plech na pečení
Vepřová kotleta 600
190 - 210
30 - 35
Poloha
roštu
Příslušenství
Dortový kor‐
pus 4)
800
230 - 250
10 - 15
2
plech na pečení
Plněné kynuté
koláče 5)
1 200
170 - 180
25 - 35
2
plech na pečení
Pizza
1 000
200 - 220
25 - 35
2
plech na pečení
Tvarohový ko‐
láč
2 600
170 - 190
60 - 70
2
plech na pečení
Švýcarský ja‐
blečný koláč 5)
1 900
200 - 220
30 - 40
1
plech na pečení
Vánoční dort 5) 2 400
170 - 180
55 - 65 6)
2
plech na pečení
Slaný lotrinský
koláč 5)
1 000
220 - 230
40 - 50
1
1 kruhový plech
(průměr: 26 cm)
Venkovský
chléb 7)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 hliníkové ple‐
chy (délka: 20
cm)
Rumunský piš‐
kot 1)
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 hliníkové ple‐
chy (délka: 25
cm) na stejné
úrovni trouby
ČESKY
Jídlo
Množství
(g)
Teplota (°C) Čas (min)
Rumunský piš‐
kot – tradiční
600 + 600
160 - 170
Sladké peči‐
vo 5)
800
Roláda 1)
17
Poloha
roštu
Příslušenství
30 - 40
2
2 hliníkové ple‐
chy (délka: 25
cm) na stejné
úrovni trouby
200 - 210
10 - 15
2
plech na pečení
500
150 - 170
15 - 20
1
plech na pečení
Pusinky
400
100 - 120
40 - 50
2
plech na pečení
Koláč s dro‐
benkou 5)
1 500
180 - 190
25 - 35
3
plech na pečení
Piškotový ko‐
láč 1)
600
160 - 170
25 - 35
3
plech na pečení
Máslový ko‐
láč 1)
600
180 - 200
20 - 25
2
plech na pečení
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
2) Předehřejte troubu po dobu 15 minut.
3) Po vypnutí spotřebiče ponechte moučník v troubě dalších 7 minut.
4) Předehřejte troubu po dobu 20 minut.
5) Předehřejte troubu po dobu 10 - 15 minut.
6) Po vypnutí spotřebiče ponechte moučník v troubě dalších 10 minut.
7) Nastavte teplotu na 250 °C a předehřejte troubu po dobu 18 minut.
11.7 Pravý horký vzduch
Jídlo
Množství
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Proužky těs‐
ta 1)
250
155
20
3
plech na pe‐
čení
Proužky těs‐
ta 1)
250 + 250
150
20
1+3
plech na pe‐
čení
Plochý koláč 1) 1 000
155
35
2
plech na pe‐
čení
Plochý koláč 1) 1 000 + 1
000
145
50
1+3
plech na pe‐
čení
Kynutý koláč s
jablky 1)
170 - 180
40 - 50
3
plech na pe‐
čení
2 000
Poloha
roštu
Příslušenst‐
ví
18
www.electrolux.com
Jídlo
Množství
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Jablečný ko‐
láč 1)
1 200 + 1
200
175
55
1
2 kruhové
hliníkové ple‐
chy (průměr:
20 cm)
Malé koláčky 1) 500
150
35
3
plech na pe‐
čení
Malé koláčky 1) 500 + 500
145
30
1+3
plech na pe‐
čení
Piškotový koláč 350
bez tuku 1)
160
30
3
1 kruhový
hliníkový
plech (prům‐
ěr: 26 cm)
Koblihy
1 200
150 - 160
40 - 50 2)
3
plech na pe‐
čení
Celé kuře
1 400
200
50
2
tvarovaný
rošt
1
plech na pe‐
čení
2
tvarovaný
rošt
1
plech na pe‐
čení
Vepřová kotleta 600
180 - 200
30 - 40
Poloha
roštu
Příslušenst‐
ví
Dortový kor‐
pus 3)
800
230 - 250
10 - 15
2
plech na pe‐
čení
Plněné kynuté
koláče
1 200
160 - 170
20 - 30
3
plech na pe‐
čení
Tvarohový ko‐
láč
2 600
150 - 170
60 - 70
2
plech na pe‐
čení
Švýcarský ja‐
blečný koláč 3)
1 900
180 - 200
50 - 40
3
plech na pe‐
čení
Vánoční dort 1) 2 400
150 - 170
50 - 60 4)
3
plech na pe‐
čení
Slaný lotrinský
koláč 3)
1 000
210 - 230
35 - 45
2
1 kruhový
plech (prům‐
ěr: 26 cm)
Venkovský
chléb 5)
750 + 750
180 - 190
50 - 60
3
plech na pe‐
čení
ČESKY
Poloha
roštu
19
Jídlo
Množství
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Příslušenst‐
ví
Rumunský piš‐
kot 1)
600 + 600
150 - 170
40 - 50
2
2 hliníkové
plechy (dél‐
ka: 25 cm)
na stejné úr‐
ovni trouby
Rumunský piš‐
kot – tradiční
600 + 600
160 - 170
30 - 40
2
2 hliníkové
plechy (dél‐
ka: 25 cm)
na stejné úr‐
ovni trouby
Sladké peči‐
vo 1)
800
190
15
3
plech na pe‐
čení
Sladké peči‐
vo 1)
800 + 800
200
15
1+3
plech na pe‐
čení
Roláda 1)
500
150 - 170
10 - 15
3
plech na pe‐
čení
Pusinky
400
100 - 120
50 - 60
2
plech na pe‐
čení
Pusinky
400 + 400
100 - 120
55 - 65
1+3
plech na pe‐
čení
Koláč s droben‐ 1 500
kou 1)
170 - 180
20 - 30
2
plech na pe‐
čení
Piškotový ko‐
láč 1)
600
150 - 170
20 - 30
2
plech na pe‐
čení
Máslový ko‐
láč 1)
600 + 600
150 - 170
20 - 30
1+3
plech na pe‐
čení
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
2) Po vypnutí spotřebiče ponechte moučník v troubě dalších 7 minut.
3) Předehřejte troubu po dobu 15 minut.
4) Po vypnutí spotřebiče ponechte moučník v troubě dalších 10 minut.
5) Nastavte teplotu na 230 °C a předehřejte troubu po dobu 15 minut.
11.8 Mírné pečení
Jídlo
Množství
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Proužky těs‐
ta 1)
250
150 - 160
20 - 25
Poloha
roštu
2
Příslušenst‐
ví
plech na pe‐
čení
20
www.electrolux.com
Jídlo
Množství
(g)
Plochý koláč 1) 500
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Příslušenst‐
ví
160 - 170
35 - 40
2
plech na pe‐
čení
Pizza 1)
1 000
200 - 210
30 - 40
2
plech na pe‐
čení
Roláda 1)
500
160 - 170
20 - 30
2
plech na pe‐
čení
Pusinky 2)
400
110 - 120
50 - 60
2
plech na pe‐
čení
Piškotový ko‐
láč 1)
600
160 - 170
25 - 30
2
plech na pe‐
čení
Máslový ko‐
láč 1)
600
160 - 170
25 - 30
2
plech na pe‐
čení
Celé kuře
1 200
220 - 230
45 - 55
2
tvarovaný
rošt
1
plech na pe‐
čení
1) Nastavte teplotu na 250 °C a předehřejte troubu po dobu 20 minut.
2) Nastavte teplotu na 250 °C a předehřejte troubu po dobu 10 minut.
12. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čištění
•
•
•
•
•
•
Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
běžný čisticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by
dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
12.2 Spotřebiče z nerezové
oceli nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze
vlhkou houbou. Osušte je
měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové
drátěnky, kyseliny nebo
abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly
poškodit povrch trouby.
Ovládací panel vyčistěte se
stejnou opatrností.
ČESKY
21
12.3 Vyjmutí drážek na rošty a
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
30°
2. Uchopte okrajovou lištu na horní
straně dvířek (B) na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
B
1
2
1
3. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte
ji.
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
12.4 Odstranění a instalace
skleněných panelů trouby
Skleněné panely lze při čištění vyjmout.
Počet jednotlivých skleněných panelů se
liší dle modelu.
UPOZORNĚNÍ!
Při čištění nechte dvířka
trouby lehce otevřená. Když
jsou plně otevřená, může
jejich náhodné zavření něco
poškodit.
UPOZORNĚNÍ!
Spotřebič bez skleněných
panelů nepoužívejte.
1. Otevírejte dvířka, dokud nedosáhnou
úhlu přibližně 30°. Dvířka zůstanou
při lehkém otevření na svém místě.
UPOZORNĚNÍ!
Při vyjímání skleněných
panelů se mohou dvířka
zavírat.
4. Uchopte horní okraj skleněných
panelů dvířek a vytáhněte je jeden po
druhém nahoru.
5. Skleněný panel omyjte vodou se
saponátem. Skleněný panel pečlivě
osušte.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte. Proveďte výše
uvedené kroky v opačném pořadí.
Nejprve vraťte menší a potom větší
panel.
POZOR!
Oblast potisku vnitřního
skleněného panelu musí
směřovat k vnitřní straně
dvířek.
22
www.electrolux.com
POZOR!
Po instalaci se dále ujistěte,
že povrch rámu skleněného
panelu s potiskem skla není
na dotek drsný.
POZOR!
Dávejte pozor, abyste vnitřní
skleněný panel nainstalovali
správně do jeho umístění.
12.5 Vysazení zásuvky
UPOZORNĚNÍ!
V zásuvce neskladujte
hořlavé věci a materiály
(jako např. čisticí prostředky,
plastové sáčky, textilní
chňapky, papír nebo čisticí
spreje). Při použití trouby se
může zásuvka značně
zahřát. Hrozí nebezpečí
požáru.
Zásuvku pod troubou lze při čištění
vyjmout.
1. Vytáhněte zásuvku až na doraz.
2. Pomalu zásuvku zdvihněte.
3. Zásuvku zcela vytáhněte.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Zásuvku vložíte stejným postupem jako
výše, ale v opačném pořadí.
12.6 Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte
měkkou látku. Zabráníte tak poškození
krytu žárovky a vnitřku trouby.
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! Před výměnou
žárovky vypněte pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové
skříňce nebo vypněte jistič.
Zadní žárovka
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
ČESKY
23
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Nelze zapnout spotřebič.
Spotřebič není zapojený
do elektrické sítě nebo je
připojený nesprávně.
Zkontrolujte, zda je
spotřebič správně zapoje‐
ný do elektrické sítě.
Varnou desku nelze zapn‐
out ani používat.
Trouba nehřeje.
Je uvolněná pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka uvolňuje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Trouba / varná deska zo‐
Jedná se závadu na elek‐
brazuje chybový kód, který troinstalaci.
není uvedený v této tabu‐
lce.
Spotřebič vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v po‐
jistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu, kon‐
taktujte oddělení péče o
zákazníky.
Varnou desku nelze zapn‐
out ani používat.
Je uvolněná pojistka.
Zapněte varnou desku
znovu a maximálně do 10
sekund nastavte teplotu.
Nerozsvítí se Kontrolka
zbytkového tepla.
Varná zóna byla zapnutá
jen krátkou dobu, a není
proto horká.
Jestliže byla varná zóna
zapnutá dostatečně dlou‐
ho, aby byla horká, obraťte
se na autorizované servis‐
ní středisko.
Vnější topný okruh nelze
zapnout.
Zapněte nejprve vnitřní ok‐
ruh.
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15–20 minut.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou nas‐
tavení správná.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla
připraví příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká ne‐ Nastavte teplotu podle
bo nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
24
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Na displeji se zobrazuje
chybový kód, který není
uvedený v tabulce.
Jedná se závadu na elek‐
troinstalaci.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v po‐
jistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu, kon‐
taktujte oddělení péče o
zákazníky.
Na displeji se zobrazí
„12.00“.
Došlo k přerušení dodávky Nastavte znovu čas.
elektrického proudu.
13.2 Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
14. INSTALACE
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
14.1 Umístění spotřebiče
B
Tento volně stojící spotřebič můžete
umístit s kuchyňskou skříňkou po jedné
nebo po obou stranách nebo v rohu.
C
A
Pro minimální vzdálenosti při instalaci viz
tabulka.
Minimální vzdálenosti
Rozměry
mm
A
400
B
650
C
150
ČESKY
25
14.2 Technické údaje
Rozměry
mm
Výška
858
Šířka
500
Hloubka
600
Celkový elektrický výkon 7935.4 W
Třída spotřebiče
1
14.3 Vyrovnání spotřebiče
Pomocí seřiditelných nožiček na spodku
spotřebiče nastavte výšku horní pracovní
plochy do stejné úrovně s ostatními
povrchy.
14.4 Ochrana proti překlopení
Nastavte správnou výšku a umístění
spotřebiče, než připojíte ochranu proti
překlopení.
1. Nainstalujte ochranu proti překlopení
ve výšce 317 - 322 mm pod úrovní
horní pracovní plochy a 80 - 85 mm
od strany spotřebiče skrze kruhový
otvor na konzole. Přišroubujte jej do
pevného materiálu nebo použijte
vhodnou oporu (zeď).
80-85
mm
317-322
mm
POZOR!
Ujistěte se, že jste ochranu
proti překlopení nainstalovali
ve správné výšce.
Přesvědčte se, že je plocha
za spotřebičem hladká.
Je nutné nainstalovat ochranu proti
překlopení. Pokud ji nenainstalujete,
spotřebič se může překlopit.
Na vašem spotřebiči se nachází symbol
zobrazený na obrázku (dle modelu),
který vás upozorňuje na instalaci
ochrany proti překlopení.
2. Tento otvor naleznete na levé straně
zadní části spotřebiče. Nadzdvihněte
přední stranu spotřebiče a umístěte ji
doprostřed prostoru v kuchyňské
lince. Jestliže je prostor mezi
pracovními plochami kuchyňské linky
větší, než je šířka spotřebiče, pak
26
www.electrolux.com
musíte pro vystředění spotřebiče
upravit postranní rozměr.
Pokud jste změnili rozměry
sporáku, je nutné správně
vyrovnat zařízení proti
překlopení.
POZOR!
Jestliže je prostor mezi
pracovními plochami
kuchyňské linky větší, než je
šířka spotřebiče, pak musíte
pro vystředění spotřebiče
upravit postranní rozměr.
14.5 Elektrická instalace
UPOZORNĚNÍ!
Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či
škody způsobené
nedodržením
bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.
UPOZORNĚNÍ!
Než zapojíte síťový kabel do
svorkovnice, změřte napětí
mezi fázemi v místní síti. Pro
správnou elektrickou
instalaci se následně řiďte
informacemi o připojení na
štítku na zadní straně
spotřebiče. Tímto postupem
předejdete chybám v
instalaci a poškození
elektrických součástí
spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ!
Napájecí kabel se nesmí
dotýkat části spotřebiče
zobrazené na obrázku.
Spotřebič se dodává bez zástrčky a
napájecího kabelu.
Vhodný typ kabelů: H05 RR-F s
příslušným průřezem.
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
15.1 Produktový list a informace o troubách dle směrnice komise
EU 65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
Označení modelu
EKC54550OW
EKC54550OX
EKC54551OX
Index energetické účinnosti
96.2
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.84 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0.76 kWh/cyklus
Počet otvorů
1
ČESKY
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
57 l
Typ trouby
Trouba ve volně stojícím sporá‐
ku
Hmotnost
EKC54550OW
EKC54550OX
EKC54551OX
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
15.2 Trouba - Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven funkcemi,
které vám pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
•
Všeobecné rady
– Ujistěte se, že při provozu
spotřebiče jsou dvířka trouby
správně zavřená, a během
přípravy jídla je ponechte zavřená
co nejvíce.
– Pro efektivnější úsporu energie
používejte kovové nádobí.
•
•
27
42.0 kg
42.0 kg
42.0 kg
– Je-li to možné, jídlo vkládejte do
trouby, aniž byste ji předehřívali.
– Je-li doba pečení delší než 30
minut, snižte teplotu trouby na
minimum 3 - 10 minut před
koncem pečení (v závislosti na
době pečení). Pečení nadále
zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
– Zbytkové teplo můžete využít k
ohřevu jiného jídla.
Horkovzdušné pečení - je-li to
možné, pro úsporu energie používejte
funkce s ventilátorem.
Uchování teploty jídla - chcete-li
využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty.
16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
28
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................29
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 31
3. POPIS SPOTREBIČA.......................................................................................33
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................34
5. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................. 35
6. HORÁK - RADY A TIPY................................................................................... 36
7. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE..............................................37
8. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE ........................................................... 37
9. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE.............................................................................39
10. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA......................................................40
11. RÚRA - RADY A TIPY.................................................................................... 40
12. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................46
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 49
14. INŠTALÁCIA...................................................................................................50
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 53
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a
štýlový – pri jeho návrhu sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete
byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
29
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci.
Prístupné časti sú horúce.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli bez
dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť
požiar.
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nikdy sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite
spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou
alebo hasiacou prikrývkou.
Na varnom povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič, aby ste vylúčili možnosť úrazu
elektrickým prúdom.
Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na
vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v
spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva
alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské
rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové
prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by
mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie
skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Buďte opatrní, keď sa dotýkate zásuvky na
skladovanie. Môže byť horúca.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Odpájacie zariadenie musí byť začlenené v pevnej
kabeláži v súlade s pravidlami a predpismi, ktoré sa
týkajú zapájania.
SLOVENSKY
31
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Kuchynská skrinka a príslušný
výklenok musia mať vhodné rozmery.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými
a vedľa ktorých je spotrebič
nainštalovaný, sú bezpečné.
Niektoré súčasti spotrebiča sú pod
napätím. Spotrebič zabudujte do
nábytku, aby ste zabránili kontaktu s
nebezpečnými časťami.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
Spotrebič neinštalujte na podstavec.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Aby ste predišli prevrhnutiu
spotrebiča, nezabudnite nainštalovať
stabilizačné pomôcky. Pozrite si časť
„Inštalácia”.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka).
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite
dvierka spotrebiča.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo zranenia a
popálenín.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
Tento spotrebič používajte iba v
domácom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
32
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
VAROVANIE!
Riziko požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
jedla musia byť plamene alebo horúce
predmety v dostatočnej vzdialenosti
od tukov a olejov.
Výpary uvoľňované veľmi horúcim
olejom môžu spôsobiť spontánne
vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy
jedla,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zmena farby smaltu nemá žiadny
vplyv na výkon spotrebiča. Nie je to
nedostatok, na ktorý sa vzťahuje
záruka.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Nenechajte obsah kuchynského riadu
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Do spotrebiča ani priamo na jeho dno
neklaďte hliníkovú fóliu.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie. Pri premiestňovaní
týchto predmetov po varnom povrchu
ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
Pred údržbou vypnite spotrebič.
Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite
zo sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na servisné
stredisko.
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli opotrebeniu povrchového
materiálu.
Zvyšky tuku alebo potravín v
spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
SLOVENSKY
•
•
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
•
•
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
2.5 Vnútorné osvetlenie
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
3. POPIS SPOTREBIČA
3.1 Celkový prehľad
1 2 3 4 5 6 1
4
7
8
3
11
2
9
1
10
33
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
1 Ovládače varného panela
2 Svetelný ukazovateľ / symbol /
indikátor teploty
3 Ovládač teploty
4 Elektronický programátor
5 Ovládač funkcií rúry
6 Svetelný ukazovateľ / symbol /
indikátor varného panela
7 Gril
8 Osvetlenie
9 Ventilátor
10 Zasúvacia lišta, vyberateľná
11 Úrovne v rúre
34
www.electrolux.com
3.2 Rozloženie varného povrchu
1
2
140 mm
180 mm
120/180 mm
6
3
140 mm
5
4
3.3 Príslušenstvo
•
•
1 Varná zóna 1 200 W
2 Vývod pary - počet a poloha závisí
od modelu
3 Varná zóna 1 800 W
4 Varná zóna 1 200 W
5 Ukazovateľ zvyškového tepla
6 Varná zóna 700/1 700 W
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
•
•
Voliteľné teleskopické lišty
Pre rošty a plechy. Môžete si ich
objednať samostatne.
Skladovacia zásuvka
Skladovacia zásuvka sa nachádza
pod dutinou rúry.
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
4.1 Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na pôvodné miesto.
4.2 Nastavenie času
Pred prvým použitím rúry je potrebné
nastaviť čas.
Ukazovateľ funkcie denného času bliká,
keď zapojíte spotrebič do elektrickej
siete, po výpadku prúdu alebo ak nie je
nastavený časovač.
Stláčaním tlačidla
alebo
nastavte
správny čas.
Približne po piatich sekundách prestane
zobrazenie času blikať a displej bude
zobrazovať nastavený denný čas.
4.3 Zmena času
Ak je spustená funkcia
Trvanie
alebo Koniec
denný čas nie je možné
zmeniť.
,
Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
nezačne blikať ukazovateľ funkcie
denného času.
Pri nastavovaní nového času postupujte
podľa časti Nastavenie času.
SLOVENSKY
4.4 Prvé zohriatie rúry
35
Pred prvým použitím treba prázdny
spotrebič zohriať, aby sa vypálil zvyšný
tuk.
Horúci vzduch vystupujúci z vývodu pary
môže spôsobiť sfarbenie bieleho veka
varného panela. Táto oblasť zožltne. Aby
ste tomu predišli, nainštalujte kryt vývodu
pary.
a maximálnu
1. Nastavte funkciu
teplotu.
2. Spotrebič nechajte spustený jednu
hodinu.
1. Háky krytu umiestnite pod predný
okraj otvorov vývodu pary.
2. Zatlačením zadného okraja nadol
upevnite kryt.
3. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu. Maximálna teplota pre túto
funkciu je 210 °C.
4. Nechajte spotrebič v činnosti 15
minút.
a maximálnu
5. Nastavte funkciu
teplotu.
6. Nechajte spotrebič v činnosti 15
minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Spotrebič môže produkovať
zápach a dym. Je to normálne.
Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
4.5 Inštalácia krytu vývodu pary
Iba pre biele veko varného panela. Iba
pri vybraných modeloch.
5. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Varný stupeň
Sym‐
boly
Popis
Poloha Vypnuté
Dvojitá zóna
1-9
Varné stupne
Spotrebu energie znížte
využitím zvyškového tepla.
Varnú zónu vypnite približne
5 – 10 minút pred
dokončením procesu
prípravy jedla.
Ovládač otočte na požadovaný varný
stupeň.
Ukazovateľ varného panelu sa rozsvieti.
Proces varenia ukončíte nastavením
otočného ovládača do polohy Vypnuté.
Ak vypnete všetky varné zóny,
ukazovateľ varného panelu zhasne.
5.2 Zapnutie a vypnutie
vonkajších okruhov
Varný povrch možno prispôsobiť veľkosti
kuchynského riadu.
36
www.electrolux.com
Zapnutie vonkajšieho okruhu: otočný
ovládač otočte proti miernemu odporu v
smere hodinových ručičiek na
. Potom
otočte ovládač proti smeru hodinových
ručičiek na požadovaný varný stupeň.
5.3 Ukazovateľ zvyškového
tepla
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenia zvyškovým
teplom.
Vypnutie vonkajšieho okruhu:
zopakujte postup. Ukazovateľ zhasne.
Ukazovateľ sa rozsvieti, keď je varná
zóna horúca.
6. HORÁK - RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Kuchynský riad
Dno kuchynského riadu
musí byť hrubé a ploché.
Kuchynský riad zo
smaltovanej ocele s
hliníkovým alebo medeným
dnom môže spôsobiť zmenu
sfarbenia na
sklokeramickom povrchu.
6.2 Šetrenie energie
•
•
•
•
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
Varnú nádobu položte na varnú zónu
pred zapnutím.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
Veľkosť dna varnej nádoby a varnej
zóny musí byť rovnaká.
6.3 Príklady použitia na varenie
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
Varný stup‐
eň
Použitie:
Čas
(min)
Rady
1
Udržiavanie teploty hotových podľa
Na kuchynský riad položte
jedál.
potreby pokrievku.
1-2
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25
Z času na čas premiešajte.
1-2
Zahustenie: nadýchané
omelety, volské oká.
10 - 40
Varte s pokrievkou.
2-3
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐ 25 - 50
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne
jedlá počas prípravy premie‐
šajte.
3-4
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa. 20 - 45
Pridajte niekoľko polievko‐
vých lyžíc tekutiny.
4-5
Dusenie zemiakov v pare.
20 - 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
4-5
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 150
Max. 3 l tekutiny plus prísa‐
dy.
SLOVENSKY
Varný stup‐
eň
Použitie:
Čas
(min)
6-7
Jemné vyprážanie: rezne, te‐ podľa
Po uplynutí polovice času
ľacie cordon bleu, kotlety,
potreby obráťte.
mäsové guľky, klobásky, pe‐
čeň, zásmažka, vajíčka, liev‐
ance, šišky.
7-8
Vyprážanie pri vyššej teplote, 5 - 15
zemiakové placky, steaky,
rezne.
9
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprá‐
žané hranolčeky.
37
Rady
Po uplynutí polovice času
obráťte.
7. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
•
cukru. V opačnom prípade môžu
nečistoty poškodiť varný panel.
Špeciálnu škrabku priložte na
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou a malým
množstvom umývacieho prostriedku.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
7.2 Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastovú fóliu a potraviny s obsahom
8. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
38
www.electrolux.com
8.1 Zapnutie a vypnutie
spotrebiča
8.2 Bezpečnostný termostat
V závislosti od modelu
môže mať váš spotrebič
ovládače, indikátory,
svetelné ukazovatele
alebo žiarovky:
• Ukazovateľ sa rozsvieti,
keď sa rúra zohrieva.
• Žiarovka sa rozsvieti, keď
je spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či
otočný ovládač ovláda
jednu z varných zón,
funkcií rúry alebo teplotu.
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť
nebezpečné prehriatie. Aby sa tomu
predišlo, rúra je vybavená
bezpečnostným termostatom, ktorý
preruší dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
otočné ovládače funkcií rúry a teploty
do polohy vypnutia.
8.3 Funkcie rúry
Sym‐
bol
Funkcie rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Spotrebič je vypnutý.
Tradičné pečenie
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrov‐
ni.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým spodkom a na
zaváranie.
Ľahké pečenie
Na pečenie vo formách a sušenie na jednej úrovni
rúry pri nízkej teplote.
Grilovanie
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hria‐
nok.
Teplovzdušné pečenie
Na pečenie zároveň na 2 úrovniach a sušenie po‐
travín.
Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu teplotu ako pri funkcii
pre Tradičné pečenie.
Rozmrazovanie
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
SLOVENSKY
39
9. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE
9.1 Displej
A
B
C
A) Ukazovatele funkcií
B) Displej časomeru
C) Ukazovateľ funkcie
9.2 Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
MINUS
Na nastavenie času.
CLOCK (hodiny)
Nastavenie časovej funkcie.
PLUS
Na nastavenie času.
9.3 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
Presný čas
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.
Kuchynský
časomer
Na nastavenie času odpočítavania. Táto funkcia nemá
vplyv na prevádzku spotrebiča.
Trvanie
Na nastavenie doby pečenia v rúre.
Koniec
Na nastavenie času, kedy sa má rúra vypnúť.
Funkcie Trvanie
a Koniec
môžete použiť aj
súčasne, aby ste nastavili,
ako dlho má byť spotrebič
zapnutý a kedy sa má
vypnúť. To vám umožní
automatické zapnutie
spotrebiča s časovým
oneskorením. Najprv
nastavte Trvanie
Koniec
.
a potom
9.4 Nastavenie časových
funkcií
Pre funkcie Trvanie
a Koniec
nastavte funkciu a teplotu pre prípravu
pokrmu. Toto nie je potrebné v prípade
kuchynského časomera
.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo
dovtedy, kým nezačne blikať
ukazovateľ požadovanej časovej
funkcie.
2. Stláčaním tlačidla
alebo
nastavte čas pre požadovanú časovú
funkciu.
40
www.electrolux.com
Časová funkcia sa spustí. Na displeji sa
zobrazí ukazovateľ časovej funkcie, ktorú
ste nastavili.
Pri použití funkcie
kuchynského časomera
displej zobrazuje zostávajúci
čas.
3. Po uplynutí príslušného času začne
ukazovateľ časovej funkcie blikať a
zaznie zvukový signál. Signál sa
vypína stlačením ľubovoľného
tlačidla.
4. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
Pri funkciách Trvanie
a
Koniec
sa spotrebič
automaticky vypne.
9.5 Zrušenie časových funkcií
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým nezačne blikať ukazovateľ
požadovanej funkcie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo .
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd
vypne.
10. RÚRA - POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.1 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Drôtený rošt má špeciálny
tvar zadnej časti, čo
napomáha cirkulácii tepla.
Rošt zasuňte medzi vodiace lišty
zvolenej úrovne rúry. Dvojité bočné
hrany by mali byť na zadnej strane rúry a
smerovať nahor.
Plech:
Plech na pečenie
nezasúvajte úplne k zadnej
stene dutiny rúry. Tým by sa
zabránilo cirkulácii horúceho
vzduchu okolo plechu. Jedlo
môže prihorieť, najmä v
zadnej časti plechu.
Plech alebo pekáč vložte medzi vodiace
tyče zasúvacích líšt. Skontrolujte, či sa
nedotýka zadnej steny dutiny rúry.
11. RÚRA - RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
SLOVENSKY
11.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Spotrebič má štyri úrovne na
zasunutie príslušenstva. Úrovne sa
číslujú smerom od dna spotrebiča.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné
vo vnútri a chrumkavé na povrchu.
Skracuje čas varenia a znižuje
spotrebu energie na minimum.
V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môže
kondenzovať vlhkosť. Je to normálne.
Pri otváraní dvierok počas pečenia
vždy ustúpte od spotrebiča. V záujme
zníženia kondenzácie nechajte
spotrebič zapnutý 10 minút pred
varením.
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
Neumiestňujte predmety priamo na
dno rúry ani neprikrývajte časti rúry
alebo jej príslušenstvo alobalom.
Mohlo by to zmeniť výsledky pečenia
a poškodiť smalt.
11.2 Pečenie
•
•
•
•
•
Vaša rúra môže pri pečení fungovať
inak ako spotrebič, ktorý ste používali
doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné
nastavenia (teplota, čas prípravy
jedla) a úrovne v rúre hodnotám v
tabuľkách.
Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát
použili nižšiu teplotu.
Ak nemáte k dispozícii informácie pre
konkrétny recept, riaďte sa pokynmi
pre veľmi podobný pokrm.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach spočiatku neopečú rovnako
41
dohneda. V takomto prípade nemeňte
nastavenie teploty. Rozdiely sa
vyrovnajú počas pečenia.
• Pri dlhších časoch pečenia môžete
približne 10 minút pred uplynutím
času pečenia rúru vypnúť a využiť tak
zvyškové teplo rúry.
Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy
v rúre sa môžu počas pečenia
zdeformovať. Keď plechy znova
vychladnú, deformácia zmizne.
11.3 Pečenie koláčov
•
•
Neotvárajte dvierka rúry pred
uplynutím 3/4 nastaveného času
pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
11.4 Pečenie mäsa a rýb
•
•
•
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby
ste predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré
môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte
odstáť približne 15 minút, aby z neho
nevytiekla šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do
hlbokého pekáča trochu vody.
Kondenzácii dymu zabránite, ak vodu
pridáte vždy, keď sa odparí.
11.5 Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
42
www.electrolux.com
11.6 Tradičné pečenie
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
Prúžky pečiva
250
150
25 - 30
3
plech na peče‐
nie
Plochý koláč 1) 1000
160 - 170
30 - 35
2
plech na peče‐
nie
Kysnutý koláč s 2000
jablkami
170 - 190
40 - 50
3
plech na peče‐
nie
Jablkový ko‐
láč 2)
1200 +
1200
180 - 200
50 - 60
1
2 okrúhle hliní‐
kové formy
(priemer: 20
cm)
Malé koláči‐
ky 1)
500
160 - 170
25 - 30
2
plech na peče‐
nie
Piškótový koláč 350
bez tuku 1)
160 - 170
25 - 30
1
1 okrúhla hliní‐
ková forma
(priemer: 26
cm)
Koláč pečený v 1500
pekáči
160 - 170
45 - 55 3)
2
plech na peče‐
nie
Celé kura
200 - 220
60 - 70
2
drôtený rošt
1
plech na peče‐
nie
3
drôtený rošt
1
plech na peče‐
nie
3
Drôtená polica
1
plech na peče‐
nie
1350
Kurča, polovica 1300
190 - 210
35 + 30
Bravčová kotle‐ 600
ta
190 - 210
Plackový
chlieb 4)
230 - 250
10 - 15
2
plech na peče‐
nie
Plnený kysnutý 1200
koláč 5)
170 - 180
25 - 35
2
plech na peče‐
nie
Pizza
1000
200 - 220
25 - 35
2
plech na peče‐
nie
Tvarohový ko‐
láč
2600
170 - 190
60 - 70
2
plech na peče‐
nie
800
30 - 35
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota (°C) Čas (min)
Švajčiarsky
jablkový ko‐
láč 5)
1900
200 - 220
Vianočka 5)
2400
Slaný lotrinský
koláč 5)
43
Úroveň
v rúre
Príslušenstvo
30 - 40
1
plech na peče‐
nie
170 - 180
55 - 65 6)
2
plech na peče‐
nie
1000
220 - 230
40 - 50
1
1 okrúhla forma
(priemer: 26
cm)
Gazdovský
chlieb 7)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 hliníkové for‐
my (dĺžka: 20
cm)
Rumunský piš‐
kótový koláč 1)
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 hliníkové for‐
my (dĺžka: 25
cm) na rovnakej
úrovni rúry
Rumunský piš‐
kótový koláč –
tradičný
600 + 600
160 - 170
30 - 40
2
2 hliníkové for‐
my (dĺžka: 25
cm) na rovnakej
úrovni rúry
Kysnuté buch‐
ty 5)
800
200 - 210
10 - 15
2
plech na peče‐
nie
Piškótová rolá‐
da 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
plech na peče‐
nie
Snehové pusin‐ 400
ky
100 - 120
40 - 50
2
plech na peče‐
nie
Koláč s mrve‐
ničkou 5)
1500
180 - 190
25 - 35
3
plech na peče‐
nie
Piškótový ko‐
láč 1)
600
160 - 170
25 - 35
3
plech na peče‐
nie
Maslový ko‐
láč 1)
600
180 - 200
20 - 25
2
plech na peče‐
nie
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
2) Rúru predhrievajte 15 minút.
3) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 7 minút.
4) Rúru predhrievajte 20 minút.
5) Rúru predhrievajte 10 - 15 minút.
6) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 10 minút.
7) Teplotu nastavte na 250 ℃ a rúru predhrievajte 18 minút.
44
www.electrolux.com
11.7 Teplovzdušné pečenie
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Príslušenst‐
vo
Prúžky peči‐
va 1)
250
155
20
3
plech na pe‐
čenie
Prúžky peči‐
va 1)
250 + 250
150
20
1+3
plech na pe‐
čenie
Plochý koláč 1) 1000
155
35
2
plech na pe‐
čenie
Plochý koláč 1) 1000 +
1000
145
50
1+3
plech na pe‐
čenie
Kysnutý koláč s 2000
jablkami 1)
170 - 180
40 - 50
3
plech na pe‐
čenie
Jablkový ko‐
láč 1)
1200 +
1200
175
55
1
2 okrúhle hli‐
níkové formy
(priemer: 20
cm)
Malé koláči‐
ky 1)
500
150
35
3
plech na pe‐
čenie
Malé koláči‐
ky 1)
500 + 500
145
30
1+3
plech na pe‐
čenie
Piškótový koláč 350
bez tuku 1)
160
30
3
1 okrúhla hli‐
níková forma
(priemer: 26
cm)
Koláč pečený v 1200
pekáči
150 - 160
40 - 50 2)
3
plech na pe‐
čenie
Celé kura
200
50
2
drôtený rošt
1
plech na pe‐
čenie
2
drôtený rošt
1
plech na pe‐
čenie
1400
Bravčová kotle‐ 600
ta
180 - 200
Plackový
chlieb 3)
230 - 250
10 - 15
2
plech na pe‐
čenie
Plnený kysnutý 1200
koláč
160 - 170
20 - 30
3
plech na pe‐
čenie
Tvarohový ko‐
láč
150 - 170
60 - 70
2
plech na pe‐
čenie
800
2600
30 - 40
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Švajčiarsky
jablkový ko‐
láč 3)
1900
180 - 200
Vianočka 1)
2400
Slaný lotrinský
koláč 3)
45
Úroveň
v rúre
Príslušenst‐
vo
50 - 40
3
plech na pe‐
čenie
150 - 170
50 - 60 4)
3
plech na pe‐
čenie
1000
210 - 230
35 - 45
2
1 okrúhla for‐
ma (priemer:
26 cm)
Gazdovský
chlieb 5)
750 + 750
180 - 190
50 - 60
3
plech na pe‐
čenie
Rumunský piš‐
kótový koláč 1)
600 + 600
150 - 170
40 - 50
2
2 hliníkové
formy (dĺžka:
25 cm) na
rovnakej úr‐
ovni rúry
Rumunský piš‐
kótový koláč –
tradičný
600 + 600
160 - 170
30 - 40
2
2 hliníkové
formy (dĺžka:
25 cm) na
rovnakej úr‐
ovni rúry
Kysnuté buch‐
ty 1)
800
190
15
3
plech na pe‐
čenie
Kysnuté buch‐
ty 1)
800 + 800
200
15
1+3
plech na pe‐
čenie
Piškótová rolá‐
da 1)
500
150 - 170
10 - 15
3
plech na pe‐
čenie
Snehové pusin‐ 400
ky
100 - 120
50 - 60
2
plech na pe‐
čenie
Snehové pusin‐ 400 + 400
ky
100 - 120
55 - 65
1+3
plech na pe‐
čenie
Koláč s mrve‐
ničkou 1)
1500
170 - 180
20 - 30
2
plech na pe‐
čenie
Piškótový ko‐
láč 1)
600
150 - 170
20 - 30
2
plech na pe‐
čenie
46
www.electrolux.com
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Maslový ko‐
láč 1)
600 + 600
150 - 170
20 - 30
Úroveň
v rúre
Príslušenst‐
vo
1+3
plech na pe‐
čenie
Úroveň
v rúre
Príslušenst‐
vo
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
2) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 7 minút.
3) Rúru predhrievajte 15 minút.
4) Po vypnutí spotrebiča nechajte koláč v rúre ešte 10 minút.
5) Teplotu nastavte na 230 ℃ a rúru predhrievajte 15 minút.
11.8 Ľahké pečenie
Pokrm
Množstvo
(g)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Prúžky peči‐
va 1)
250
150 - 160
20 - 25
2
plech na pe‐
čenie
Plochý koláč 1) 500
160 - 170
35 - 40
2
plech na pe‐
čenie
Pizza 1)
1000
200 - 210
30 - 40
2
plech na pe‐
čenie
Piškótová rolá‐
da 1)
500
160 - 170
20 - 30
2
plech na pe‐
čenie
Snehové pusin‐ 400
ky 2)
110 - 120
50 - 60
2
plech na pe‐
čenie
Piškótový ko‐
láč 1)
600
160 - 170
25 - 30
2
plech na pe‐
čenie
Maslový ko‐
láč 1)
600
160 - 170
25 - 30
2
plech na pe‐
čenie
Celé kura
1200
220 - 230
45 - 55
2
drôtený rošt
1
plech na pe‐
čenie
1) Teplotu nastavte na 250 °C a rúru predhrievajte 20 minút.
2) Nastavte teplotu 250 °C a rúru predhrievajte 10 minút.
12. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
•
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
Na čistenie kovových povrchov
použite bežný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
12.2 Antikorové alebo hliníkové
spotrebiče
Dvierka rúry čistite iba
vlhkou špongiou. Vysušte
ich mäkkou handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani
abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry.
S rovnakou obozretnosťou
čistite aj ovládací panel rúry.
12.3 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty .
1
47
2
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
12.4 Odstránenie a inštalácia
sklenených panelov rúry
Vnútorné sklené panely môžete po
vybraní vyčistiť. Počet sklenených
panelov sa líši v závislosti od modelu.
VAROVANIE!
Počas čistenia nechajte
dvierka rúry mierne
pootvorené. Dvierka sa pri
plnom otvorení môžu
náhodne zatvoriť, čo môže
spôsobiť poškodenie.
VAROVANIE!
Spotrebič nepoužívajte bez
sklenených panelov.
1. Dvierka otvorte do uhla približne 30°.
Dvierka stoja samostatne, keď sú
mierne otvorené.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
30°
2. Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej
steny a lišty vyberte.
2. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
48
www.electrolux.com
12.5 Vybratie zásuvky
2
B
1
3. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
VAROVANIE!
Keď vyberiete sklenené
panely, dvierka rúry sa
pokúšajú zatvoriť.
4. Uchopte horný okraj sklenených
panelov dvierok a nadvihnite ich
jeden po druhom.
5. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenené panely a dvierka rúry. Zvoľte
opačný postup. Najprv namontujte menší
panel, potom ten väčší.
POZOR!
Sklenený panel s potlačou
na vnútornej strane musí
smerovať tvárou k vnútornej
strane dvierok.
POZOR!
Po inštalácii skontrolujte, či
nie je povrch skleného
panela na mieste potlače na
dotyk drsný.
POZOR!
Uistite sa, že ste vnútorný
sklenený panel namontovali
do lôžok správne.
VAROVANIE!
V zásuvke neskladujte
horľavé predmety (ako napr.
čistiace materiály, plastové
tašky, kuchynské rukavice,
papier ani čistiace spreje).
Pri používaní rúry sa
zásuvka môže zohriať. Hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
Zásuvka na riad pod rúrou sa dá pri
čistení vybrať.
1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.
2. Opatrne nadvihnite zásuvku.
3. Zásuvku úplne vytiahnite von.
Ak chcete nainštalovať zásuvku, zvoľte
opačný postup.
12.6 Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku
(spotrebič nesmie byť pod
napätím).
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod
(spotrebič nesmie byť pod napätím).
SLOVENSKY
49
Zadné svetlo
1. Otočte sklenený kryt proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. Vymeňte žiarovku za vhodnú
žiarovku teplovzdornú do teploty 300
°C.
4. Nainštalujte sklenený kryt.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.
Spotrebič nie je pripojený
ku zdroju elektrického na‐
pájania alebo je pripojený
nesprávne.
Skontrolujte, či je spotrebič
správne pripojený k zdroju
elektrického napájania.
Varný panel sa nedá zap‐
núť ani používať.
Rúra sa nezohrieva.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vyhodí opako‐
vane, obráťte sa na kvalifi‐
kovaného elektrikára.
Displej rúry/varného pane‐ Došlo k poruche elektriky.
la ukazuje chybový kód,
ktorý sa nenachádza v tab‐
uľke.
Pomocou domovej poistky
alebo ističa v poistkovej
skrini vypnite spotrebič a
znovu ho zapnite.
Ak sa na displeji znovu zo‐
brazí chybový kód, obráťte
sa na oddelenie starostli‐
vosti o zákazníka.
Varný panel sa nedá zap‐
núť ani používať.
Varný panel znovu zapnite
a do 10 sekúnd nastavte
varný stupeň.
Je vyhodená poistka.
Ukazovateľ zvyškového te‐ Zóna ešte nie je horúca,
pla sa nezapne.
pretože bola zapnutá iba
po krátky čas.
Ak bola zóna zapnutá dos‐
tatočne dlho na to, aby bo‐
la horúca, obráťte sa na
autorizované servisné stre‐
disko.
Vonkajší okruh sa nedá
zapnúť.
Zapnite najprv vnútorný
okruh.
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
50
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
V dutine rúry a na jedlách
sa zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre
dlhšie ako 15 – 20 minút.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Príprava jedla trvá veľmi
dlho alebo naopak, jedlá
sú hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka ale‐
bo príliš vysoká.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
Pomocou domovej poistky
alebo bezpečnostného vy‐
pínača v poistkovej skrini
vypnite rúru a znovu ju
zapnite.
Ak sa na displeji znovu zo‐
brazí chybový kód, obráťte
sa na oddelenie starostli‐
vosti o zákazníka.
Na displeji sa zobrazuje
„12.00“.
Došlo k výpadku elektrick‐
ého napájania.
Znova nastavte presný
čas.
13.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Nastavte čas.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Umiestnenie spotrebiča
Váš voľne stojaci spotrebič môžete
nainštalovať so skrinkami na jednej
alebo po oboch stranách a do rohu.
Minimálne vzdialenosti pre inštaláciu
nájdete v tabuľke.
SLOVENSKY
51
14.4 Ochrana proti prevráteniu
Pred pripevnením ochrany proti
prevráteniu nastavte spotrebič do
správnej výšky a polohy.
B
C
A
POZOR!
Dbajte na to, aby ste
ochranu proti prevráteniu
nainštalovali do správnej
výšky.
Uistite sa, že je povrch za
spotrebičom hladký.
Minimálne vzdialenosti
Rozmer
mm
A
400
B
650
C
150
Je potrebné nainštalovať ochranu proti
prevráteniu. Ak ju nenainštalujete,
spotrebič sa môže prevrátiť.
Spotrebič má symbol uvedený na
obrázku (ak je použitý), ktorý upozorňuje
na inštaláciu ochrany proti prevráteniu.
14.2 Technické údaje
Rozmer
mm
Výška
858
Šírka
500
Hĺbka
600
Celkový elektrický príkon 7935.4 W
Trieda spotrebiča
1
14.3 Vyrovnanie spotrebiča
Na vyrovnanie spotrebiča do vodorovnej
polohy a prispôsobenie okolitým
zariadeniam použite malé nožičky v
spodnej časti spotrebiča.
1. Ochranu proti prevráteniu
nainštalujte 317 - 322 mm pod
horným povrchom spotrebiča a 80 85 mm od strany spotrebiča do
kruhového otvoru na konzole.
Priskrutkujte ju k pevnému materiálu
alebo použite vhodnú výstuž (stenu).
52
www.electrolux.com
Tento spotrebič sa dodáva bez napájacej
zástrčky a kábla.
80-85
mm
317-322
mm
2. Otvor nájdete na ľavej strane v
zadnej časti spotrebiča. Nadvihnite
prednú časť spotrebiča a spotrebič
zasuňte do stredu priestoru medzi
skrinkami. Ak je priestor medzi
skrinkami väčší ako je šírka
spotrebiča, je potrebné upraviť bočnú
vzdialenosť tak, aby bol spotrebič
vycentrovaný.
Ak ste zmenili rozmery
sporáka, musíte správne
zarovnať ochranu proti
prevráteniu.
POZOR!
Ak je priestor medzi
skrinkami väčší ako je šírka
spotrebiča, je potrebné
upraviť bočnú vzdialenosť
tak, aby bol spotrebič
vycentrovaný.
14.5 Elektrická inštalácia
VAROVANIE!
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
opatrenia uvedené v
príslušnej kapitole.
Vhodný druh kábla: H05 RR-F s
vhodným prierezom.
VAROVANIE!
Pred zapojením sieťového
kábla k prívodu elektrickej
energie odmerajte napätie
medzi fázami v domácej
sieti. Potom si pozrite štítok
pripojenia na zadnej strane
spotrebiča a ubezpečte sa,
že použijete správne
elektrické zapojenie. Tento
postup inštalácie zabráni
chybám a poškodeniu
elektrických súčastí
spotrebiča.
VAROVANIE!
Napájací kábel sa nesmie
dotýkať časti spotrebiča
zobrazenej na obrázku.
SLOVENSKY
53
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
15.1 Dátový list produktu a informácie o rúrach podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Identifikácia modelu
EKC54550OW
EKC54550OX
EKC54551OX
Index energetickej účinnosti
96.2
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.84 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.76 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín rúry
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
57 l
Typ rúry
Rúra vnútri voľne stojaceho
sporáka
Hmotnosť
EKC54550OW
EKC54550OX
EKC54551OX
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
15.2 Rúra - Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré vám pomôžu
usporiť energiu pri každodennom pečení.
•
Všeobecné rady
– Uistite sa, že počas prevádzky
spotrebiča sú dvierka rúry
správne zatvorené a počas
pečenia ich zbytočne neotvárajte.
– Úsporu energie podporíte
použitím kovového riadu.
– Ak je to možné, vložte jedlo do
rúry bez predhrievania.
•
•
42.0 kg
42.0 kg
42.0 kg
– Ak proces pečenia pokrmu trvá
viac ako 30 minút, 3-10 minút
pred ukončením pečenia (v
závislosti od času pečenia) znížte
teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
– Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Pečenie s ventilátorom - keď je to
možné, použite funkcie pečenia s
ventilátorom, aby ste ušetrili energiu.
Uchovanie teploty jedla - ak chcete
jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie
možné nastavenie teploty.
54
www.electrolux.com
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
55
867306651-A-292014
www.electrolux.com/shop
Download

Návod k použití - Moje spotřebiče