Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
VIRY
Škola
SOŠ a SOU Milevsko
Autor
Mgr. Jaroslava Neumannová
Název
VY_32_INOVACE_07_B_16_ZDR
Téma
Viry
Datum tvorby
2.5.2013
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Anotace a metodické pokyny:
Tato prezentace je určena pro výuku předmětu
Zdravotní nauka, který se vyučuje ve 2. ročníku. Předmět
je součástí odborného vzdělávání. Nejprve jsou uvedeny
obecné informace, popsána stavba, rozmnožování,
dělení virů, virová onemocnění, problematika očkování.
Str. 9 – obr. zleva – druhy virů, pronikání HIV viru do buňky.
Str. 10, 11 – úkoly – můžeme použít funkci pera v Office
2010.
Materiál je interaktivní a inovativní především díky propojenosti
výkladu učitele a samostatné práce žáků, a to za využití ICT.
-Latinsky virus znamená jed
-Jsou to nebuněčné částice – velikost 15 –
390 nm
-Nejsou viditelné běžným optickým
mikroskopem, ale pouze elektronovým
-Jsou schopny rozmnožování pouze v
hostitelské buňce
-Nemají vlastní metabolismus –
nitrobuněční parazité
-Stavba: jednotlivé virové částice – viriony –
uloženy v bílkovinném plášti (kapsidě),
jedna nebo více molekul nukleové kyseliny
nesoucí geny
-Rozmnožování: virion přilne na povrch
buňky
pronikne do hostitelské buňky a
v ní vyvolá podle svých genů tvorbu
bílkovin, které jsou nutné pro rozmnožení
viru
buňka replikuje nukleovou
kyselinu a nové kapsidy viru
nové
viriony
ty napadají další buňku
rozpad napadené buňky
Dělení:
- Podle typu nukleové kyseliny – RNA viry
- DNA viry
- diplo - RNA viry
- Podle hostitele – bakteriofágy – bakterie
- fytopatogenní – rostliny
- zoopatogenní – živočichy
- mykoviry – houby
Přenos virů:
Vzduchem, prachem, potravinami, vodou,
hmyzem, přímý kontakt s kůží nebo krví
nemocného, pohlavním stykem
Onemocnění:
- Proti nim nejsou účinná antibiotika, ale
ochranou může být očkování
- U člověka – spalničky, příušnice, neštovice,
opary, bradavice, dětská mozková obrna,
zánět mozkových blan, zarděnky, rýma,
chřipka, žloutenka, AIDS, nádory (onkoviry)
- U zvířat – kulhavka, slintavka, vzteklina,
drůbeží mor
- U rostlin – mozaikové onemocnění tabáku
Očkování (vakcinace):
- Očkovací látka (vakcína) – je oslabený
původce onemocnění nebo jeho určitá část,
vpraví se do organismu a tam stimuluje
imunitní systém k tvorbě protilátek
- Očkovací látka (vakcína) – je přímo z
vyrobené protilátky
- Slovo vakcína pochází z latinského slova
vacca – kráva – první vakcína proti pravým
neštovicím obsahovala viry tzv. kravských
neštovic (Eduard Jenner)
Viry:
Obr.
chřipka
Obr.
herpes
1)
Zjistěte si, proti jakým onemocněním jste vy
očkováni
2)
HIV – co o něm víš, jaké buňky napadá, jak se
přenáší, ochrana
3) Jaký je rozdíl mezi epidemií a pandemií?
4) Co jsou to priony a jaké onemocnění
mohou způsobit?
Obrázky z klipartu Microsoft Power Pointu 2010
ZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk. Praha:
Scientia, 2006, ISBN 80-86960-15-3.
AUTOR NEUVEDEN. Odmaturuj! z biologie.
Brno: Didaktis, 2003, ISBN 80-86285-67-7.
Download

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777