Přehled oborů vzdělání středních škol
v Královéhradeckém kraji
pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015
Předmluva
Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání. Královéhradecký kraj zřizuje po celém svém území 61 středních škol. Vedle
nich jsou v kraji ještě střední školy zřízené obcemi, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, církvemi a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami (soukromé školy).
Těch je dohromady 21.
Krajské školy nabízí ucelenou nabídku různých oborů vzdělání od ekologie přes obecnou přípravu až po umění a užité umění. Na žádné střední škole zřízené
Královéhradeckým krajem se neplatí školné. Naopak jsou žáci vybraných strojírenských, elektrotechnických a stavebních oborů během studia finančně motivováni. Část
středních škol je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na vybraných středních školách jsou obory vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Krajský úřad má podle školského zákona povinnost zveřejňovat přehled středních škol, ve kterých ředitel školy vyhlásil další kola přijímacího řízení spolu s údaji o
počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Nejen tyto informace zveřejňuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje na Školském informačním portálu
Královéhradeckého kraje - www.sipkhk.cz. Údaje na portálu jsou pravidelně doplňovány a tak zde zájemci najdou vždy
aktuální přehled. Další možností jak získat informace o oborech vzdělání a školách je tato elektronická publikace, která
přináší přehled oborů vzdělání středních pro školní rok 2014/2015. Je v ní přehled všech středních škol
v Královéhradeckém kraji, rozdělený po okresech bez ohledu na zřizovatele. Její největší část obsahuje tabulky
s informacemi o jednotlivých školách.
Protože tato publikace vzniká dlouho před vyhlášením prvního kola přijímacího řízení na střední školy, je potřeba nabídku oborů vzdělání pravidelně sledovat
například na internetových stránkách škol nebo na webu www.sipkhk.cz.
Věříme, že tato brožura bude dobrou pomůckou žákům a jejich rodičům při výběru střední školy.
2
Harmonogram přijímacího řízení na střední školy
Průběh přijímacího řízení upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Výběr
nejdůležitějších informací z obou právních předpisů je v následující tabulce a pod ní.
Pro obory vzdělání s talentovou zkouškou
Pro ostatní obory
Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení
do 31. října 2013
do 31. ledna 2014
Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy
vzdělávání řediteli střední školy
do 30. listopadu
do 15. března
Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy
vzdělávání, odevzdá přihlášku řediteli střední školy
do 30. listopadu
do 20. března
od 2. do 15. ledna
(přesný den určí ředitel školy)
od 22. dubna do 30. dubna
(přesný den určí ředitel školy)
Pokud se koná přijímací zkouška v prvním kole
přijímacího řízení, musí být v termínu
Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.
Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích
přijímacího řízení stanovené ředitelem školy.
3
Podpora středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních.
Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje je vyplácena žákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy
finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Od školního roku 2014/2015 jsou do tohoto systému nově zařazeny i červeně označené obory vzdělání na konci
následující tabulky.
4
Strojní mechanik
23-51-H/01
Nástrojař
23-52-H/01
Klempíř
23-55-H/01
Obráběč kovů
23-56-H/01
Elektrikář
26-51-H/01
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
Instalatér
36-52-H/01
Tesař
36-64-H/01
Zedník
36-67-H/01
Strojírenské práce
23-51-E/01
Malířské a natěračské práce
36-57-E/01
Stavební práce
36-67-E/01
Tesařské práce
36-64-E/01
Zemědělec - farmář
41-51-H/01
Zahradník
41-52-H/01
Řezník - uzenář
29-56-H/01
Zemědělské práce
41-51-E/01
Zahradnické práce
51-52-E/01
Kominík
36-56-H/01
Finanční motivace:
1. ročník: 300,- Kč měsíčně,
za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,-Kč,
za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,-Kč,
2. ročník: 400,- Kč měsíčně,
za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,-Kč,
za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,-Kč,
3. ročník: 500,- Kč měsíčně,
za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,-Kč,
za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,-Kč.
Finanční podpora bude vyplacena pouze za vzdělávání v denní formě studia.
Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin ani po dobu přerušení
studia.
V případě, že žák přestoupí z jiné školy, popř. změní obor z nepodporovaného na
některý z podporovaných vybraných oborů, má při dodržení všech podmínek na
finanční podporu nárok počínaje následujícím měsícem po dni přestupu.
Seznam středních škol na území Královéhradeckého kraje
Okres Název školy
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové
CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o.
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682
Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77
Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o.
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové
Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, s.r.o.
Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu 1212
První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.
Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110
Střední škola Sion High School, Hradec Králové
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
Adresa střední školy
Orlické nábřeží 1, Hradec Králové
Hradecká 1151, Hradec Králové
Pospíšilova tř. 324, Hradec Králové
Tylovo nábř. 682, Hradec Králové
Komenského 77, Nový Bydžov
Československé armády 274/55, Hradec Králové
Hradecká 1231, Hradec Králové
Nerudova 1180, Hradec Králové
V Lipkách 692, Hradec Králové
Strana
10
10
11
11
12
12
13
13
14
SNP 170, Hradec Králové 3
15
17. listopadu 1212, Hradec Králové
Brandlova 875, Hradec Králové
Vocelova 1338, Hradec Králové
Pražská 68, Hradec Králové
Pospíšilova tř. 787, Hradec Králové
Hradební 1029, Hradec Králové
Hradecká 1151, Hradec Králové
Gen. Govorova 110, Smiřice
Hradecká 1151, Hradec Králové
Velká 3, Hradec Králové
Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov
Černilovská 7, Hradec Králové – Rusek
Štefánikova 549, Hradec Králové
17. listopadu 1202, Hradec Králové
Heldovo náměstí 231, Třebechovice pod Orebem
Jana Maláta 1869, Nový Bydžov
Komenského 234, Hradec Králové
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
29
5
Okres
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
6
Název školy
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.
Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.
Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673
Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197
Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
Adresa střední školy
Kumburská 740, Nová Paka
Husova 1414, Hořice
Kumburská 846, Nová Paka
Jiráskova 30, Jičín
17. listopadu 220, Jičín
Havlíčkova 54, Hořice
Na Tobolce 389, Jičín
Zámecká 478, Lázně Bělohrad
Husova 675, Hořice
Masarykovo nám. 2, Nová Paka
náměstí Hilmarovo 1, Kopidlno
Pod Koželuhy 100, Jičín
Smiřických 740, Náchod
Lužická 423, Jaroměř
Hradební 218, Broumov
Řezníčkova 451, Náchod
Denisovo nábřeží 673, Náchod
Kladská 335, Náchod
Hostovského 910, Hronov
Školní 1377, Nové Město nad Metují
Husovo nám. 1218, Nové Město nad Metují
Čapkova 193, Hronov
Střmenské podhradí 218, Teplice nad Metují
17. listopadu 1197, Červený Kostelec
Náchodská 285, Velké Poříčí
Studničkova 260, Jaroměř
Pražská 931, Náchod
Strana
31
31
32
32
33
34
35
36
36
37
38
39
41
41
42
42
43
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Okres
RK
RK
RK
RK
RK
RK
RK
RK
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
Název školy
Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola
CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o.
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov
Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282
Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158
Odborné učiliště a Základní škola Sluneční, Hostinné
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Hostinné, B. Smetany 474
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303
Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí
Adresa střední školy
Hrdinů odboje 36, Rychnov nad Kněžnou
Pulická 779, Dobruška
Komenského 522, Kostelec nad Orlicí
Čs. odboje 670, Dobruška
Pulická 695, Dobruška
Komenského 873, Kostelec nad Orlicí
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Kolowratská 485, Rychnov nad Kněžnou
17. listopadu 177, Malé Svatoňovice
Polská 357, Trutnov
Lesnická 9, Trutnov
Horská 309, Hostinné
nám. Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem
Jiráskovo náměstí 325, Trutnov
Komenského 586, Vrchlabí
Horská 160, Trutnov
Havlíčkova 812, Úpice
Obchodní 282, Janské Lázně
Malé náměstí 158, Trutnov
Mládežnická 329, Hostinné
Volanovská 243, Trutnov
Krkonošská 265, Vrchlabí
Školní 101, Trutnov
E. Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem
B. Smetany 474, Hostinné
Procházkova 303, Trutnov
Přemyslova 479, Dvůr Králové nad Labem
Komenského 616, Vrchlabí
Strana
54
54
55
55
56
57
58
59
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
68
69
70
71
71
72
72
73
7
Seznam zkratek použitých v textu
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
anglický jazyk
biologie
cizí jazyk
český jazyk
dějepis
dle zaměření
francouzský jazyk
fyzika
hudební výchova
chemie
informatika
italský jazyk
jiné
latina
matematika
německý jazyk
obecné studijní předpoklady
pohovor
polský jazyk
psychologické testy
ruský jazyk
španělský jazyk
talentové zkoušky
tělesná výchova
testy logiky
test všeobecných znalostí
výtvarná výchova
zeměpis
zkouška zručnosti
žádné
bude upřesněno
AJ
B
CJ
ČJ
D
DZ
FJ
F
HV
CH
IF
IJ
JI
L
M
NJ
OP
PO
PJ
PS
RJ
ŠJ
TZ
TV
TL
VZ
VV
Z
ZR
??
CIZÍ JAZYK
anglický jazyk
český jazyk
francouzský jazyk
italský jazyk
latina
maďarský jazyk
německý jazyk
polský jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
PRO ŽÁKY
žáci s ukončenou povinnou školní
docházkou
žáci 5. tříd ZŠ
žáci 7. tříd ZŠ
vyučenci
maturanti
dospělí s ukončenou povinnou školní
docházkou
absolventi se středním vzděláním (J)
AJ
ČJ
FJ
IJ
L
MJ
NJ
PJ
RJ
ŠJ
UKONČENÍ STUDIA
výuční list
maturita
absolutorium
závěrečná zkouška
osvědčení
jiné
VL
MT
A
ZZ
OS
JI
FORMA STUDIA
denní
dálková
večerní
distanční
kombinovaná
jiná forma
DE
DA
VE
DI
KS
JI
DRUH STUDIA
řádné
nástavbové
zkrácená forma studia s výučním listem
zkrácená forma studia s maturitou
pomaturitní
vyšší odborné
DALŠÍ ZKRATKY
den otevřených dveří
osoba se zdravotním postižením
povinná lékařská prohlídka
přijímací zkouška
talentová zkouška
výpočetní technika
rámcový vzdělávací program
školský vzdělávací program
bude upřesněno
ZŘIZOVATEL
kraj
soukromý subjekt
církev
stát
obec
jiný zřizovatel
NA
ZV
ZM
PMS
VO
TYP ŠKOLY
státní
soukromá
církevní
družstevní
vojenská
PŠD
ZŠ 5
ZŠ 7
VYU
MAT
DZŠ
SVB
DOD
OZP
PLP
PZ
TZ
VT
RVP
ŠVP
??
OKRES
HRADEC KRÁLOVÉ
9
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové
Orlické nábřeží 1/356, Hradec Králové 500 03
71341072
Ředitel:
Mgr. Jiří Vojáček
691000749
Kontakt.os.: Simona Vicencová
691000749
Fax:
církevní
E-mail:
[email protected]
církev
WEB:
www.bisgymbb.cz
není
Ubytování:
Stravování:
Cizí jazyky: Aj, Nj, Fj, Šj
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
tel: 777 638 548
tel: 495 513 744
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Poznámka ke škole:
DOD: Ano - příští bude 8.1.2013
Délka
studia
Ukončení
studia
4
8
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
104
204
30
60
30
60
2 000
2 000
M, ČJ
M,ČJ
DE
DE
Druh
studia
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
79-41-K/81
gymnázium
gymnázium
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o.
Hradecká 1151
25262190
600011755
soukromá
soukromý subjekt
Ředitel:
Kontakt.os.:
Mgr. Monika Benešová
Mgr. Monika Benešová
Fax:
E-mail:
WEB:
[email protected]
www.voshk.cz
tel: 777 792 668
tel: 777 792 668
Pro žáky
Prospěch
PŠD
ZŠ 5
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, Rj, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Poznámka ke škole: Jsme internátní střední odborná škola, která si klade za cíl připravit pro pracovní trh kvalitní obchodníky. Školné se po dobu studia neplatí. Pro studenty jsou připraveny odpolední sportovní
aktivity a víkendové aktivity v angličtině s rodilými mluvčími. Díky internátnímu režimu je naše škola dostupná pro studenty ze vzdálenějších regionů. Máme vlastní výukové materiály, na kterých spolupracovali
nejlepší obchodníci světa.
Naše VOŠ je zaměřená na praxi. Po skončení studia jsou absolventi připraveni řídit menší firmu nebo se uplatňují na středních manažerských pozicích ve větších firmách.
DOD: školu lze navštívit kdykoliv po předchozí dohodě.
Kód oboru
Název oboru
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání
(Obchodní manažer)
10
Délka
studia
4
Ukončení
studia
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
16
16
20
0
ANO
DE
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové
62690043
Ředitel:
Mgr. Jan Štěrba
62690043
Kontakt.os.: Mgr. Iveta Jalůvková
600011666
Fax:
495514693
státní
E-mail:
[email protected]
kraj
WEB:
www.gybon.cz
tel: 495 511 624
tel: 495 518 194
Ubytování: není
Kč/měsíc
Stravování: ANO
528 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, L
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: Přijímáme 3 třídy šestiletého studia. Třídy jsou všeobecné s velkou volitelností ve dvou posledních letech studia. Cena oběda 24 Kč.
DOD: 15. 1. 2014
Délka
studia
Ukončení
studia
6
MT
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/61
Gymnázium
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové
Tylovo nábř. 682, 500 02 Hradec Králové
62690060
Ředitel:
062690060
Kontakt.os.:
600011674
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
243
90
90
0
M, ČJ
DE
-
ZŠ 7
Mgr. Robert Novák
Ing. Milena Hálková
495 075 153
[email protected]
www.gjkt.cz
tel: 495 075 154
tel: 495 075 155
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
NE
Ubytování: není
Kč/měsíc
Stravování: ANO
500 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, FJ, Nj, Rj, ŠJ, L
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: Z důvodu rekonstrukce budovy školy stravování zatím probíhá ve ŠJ Hradecká, kde je cena jednoho oběda 24 Kč. Po dokončení rekonstrukce školy bude ŠJ v budově školy.
Přijímací zkoušky a výuka žáků budoucího 1. roč. bude probíhat již v původní budově na Tylově nábř. 682.
DOD: : 16. 1. 2014 DOD bude probíhat ještě v budově bývalého Ústavu hluchoněmých na Pospíšilově tř. 365.
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
Gymnázium
Délka
studia
Ukončení
studia
4
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
307
150
150
0
ČJ, M, OP
DE
-
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
NE
11
Škola:
Adresa:
IČ:
Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77
Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov
62690221
Ředitel:
PaedDr. Jaroslav Šedivý
tel: 495 490 377
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
062690221
600011682
státní
kraj
RNDr. Jiří Ort
495490357
[email protected]
www.gnb.cz
tel: 495 490 377
Kontakt.os.:
Fax:
E-mail:
WEB:
Ubytování: ANO
800 Kč/měsíc
Stravování: ANO
550 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, L
ANO
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole:
DOD: 12. 12. 2013
Délka
studia
Ukončení
studia
Gymnázium
4
79-41-K/61
Gymnázium
6
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o.
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
MT
36
28
30
0
ČJ, M
DE
-
MT
41
30
30
0
ČJ, M
DE
-
Československé armády 274/55, 500 03 Hradec Králové
25262131
Ředitel:
Hájek Petr, PaedDr.
620628830
Kontakt.os.: Jana Machová
600011771
Fax:
495 592 287
soukromá
E-mail:
[email protected]
soukromý subjekt
WEB:
www.hotelovka.cz
tel: 495 592 288
tel: 495 592 288
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
ANO
NE
ZŠ 7
ANO
NE
Prospěch
Ubytování: ANO
1200 Kč/měsíc
Stravování: ANO
700 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: Stravování ve vlastní školní jídelně. Žáci mají možnost zúčastnit se 1. až 4. měsíční zahraniční praxe. Organizujeme barmanské a baristické kurzy. Součástí výuky jsou kurzy tance a základy
golfu. Žáci se účastní v 1. ročníku Zimního adaptačního kurzu a ve 2. ročníku Letního sportovního kurzu.
Výuka dálkové formy nástavbového studia oboru Podnikání probíhá o víkendech.
DOD: 23.11.2013 a 11.1.2014 (návštěva školy je možná po předchozí dohodě kdykoliv)
Délka
studia
Ukončení
studia
Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch)
4
MT
Gymnázium
Kadeřník
Podnikání
Podnikání
4
3
2
3
MT
VL
MT
MT
Kód oboru
Název oboru
65-42-M/01
79-41-K/41
69-51-H/01
64-41-L/51
64-41-L/51
12
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
46
25
60
20 000
PO
DE
-
12
30
30
30
60
20 000
15 000
20 000
15 000
PO
PO
PO
-
DE
DE
DE
DA
NA
NA
15
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
NE
ANO
PŠD
PŠD
VYU
VYU
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
Prospěch
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové
Hradecká 1231, Hradec Králové, 500 03
62693514
Ředitel:
600023974
Kontakt.os.:
110013387
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
PaedDr. Pavel Svoboda
PaedDr. Pavel Svoboda
495518661
[email protected]
www.specialnihk.cz
tel: 495 518 661
tel: 495 518 661
Ubytování: není
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Kč/měsíc
480 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: Stravování je zajištěno ve školní jídelně v Hradecké ulici, která se honosí vysokou kvalitou služeb. Škola je určena žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, přijímáme i žáky s
postižením kombinovaným. Přijímací zkoušky se s ohledem na speciální vzdělávací potřeby a mentální úroveň našich žáků nekonají. Škole je velice moderní, splňující nejvyšší kritéria na podmínky pro výuku a její
personální zajištění. Je koncipována jako škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, bezbariérový přístup je samozřejmostí. Žákům nabízíme vlídné, přátelské a bezpečné prostředí, kamarády na
stejné úrovni. Nabízíme také nebývale širokou nabídku bezplatných zájmových aktivit s různorodým zaměřením.
DOD: plánujeme v prosinci 2013 v rámci DOD celé školy, všech součástí. Jinak prohlídka školy a informace od kompetentních pracovníků jsou možné kdykoli po domluvě.
1.kolo 2013/2014
2014/2015
Délka
studia
Ukončení
studia
Praktická škola jednoletá
1
78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
2
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta s.r.o.
Kód oboru
Název oboru
78-62-C/01
Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové
25262165
Ředitel:
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
ZZ
1
1
2
ZZ
6
5
10
Mgr. Bourová Monika
Fax:
E-mail:
WEB:
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
0
DE
-
0
DE
tel: 495 530 549
tel:
Kontakt.os.:
600023940
soukromá
soukromý subjekt
Přijímací
zkoušky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
ANO
ANO
PŠD
ANO
ANO
Ubytování: není
Stravování: ANO
Cizí jazyky: není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
[email protected]
www.daneta.cz
Prospěch
Kč/měsíc
700 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: soukromá speciální střední škola poskytuje vzdělávání a komplexní péči žákům se zdravotním postižením, škola má bezbariérový přístup, zajišťuje odborný výcvik na pracovištích
zaměstnavatelů, v OU příprava na práci pro konkrétního zaměstnavatele, terapie, péče specialistů a lékařů, obědy a svačiny denně v ceně 33,-Kč/1den, školné 300,-Kč/1měsíc,
DOD: 5.11.,13.11.2013
Délka
studia
Ukončení
studia
Praktická škola jednoletá
1
ZZ
Provozní služby
2
VL
Kód oboru
Název oboru
78-62-C/01
69-54-E/01
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
3
3
2
3 000
ne
DE
-
PŠD
ANO
ANO
4
3 000
ne
DE
-
PŠD
ANO
ANO
Prospěch
13
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
V Lipkách 692, 500 02 Hradec Králové
62690272
Ředitel:
62690272
Kontakt.os.:
600011739
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Mgr. Jana Vitvarová
Ing. Michaela Ivaničová
tel: 731 470 478
tel: 495 514 801
Ubytování:
ANO
1250 Kč/měsíc
Stravování:
ANO
cca 600 Kč/měsíc
Cizí jazyky:
AJ, FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ
ANO
Přípravný kurz k PZ: ANO
[email protected]
www.oahk.cz
Poznámka ke škole: Škola sídlí ve dvou budovách. Na pracovišti v Hradci Králové se vzdělávají žáci v oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Na pracovišti ve Stěžerách se vzdělávají žáci v oboru
Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost. Ubytování: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 (www.dmhk.cz); přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (únor-duben), přijímací
zkoušky nanečisto (duben); zohledňování individuálních potřeb žáků (poruchy učení, zdravotní znevýhodnění, sport)
DOD: Hradec Králové (obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum): 27. 11. 2013, 5. 2. 2014 (15:00 – 17:00)
Stěžery (obory Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost): 20. 11. 2013, 15. 1. 2014, 12. 2. 2014 (15:00 – 17:00)
Kód oboru
Název oboru
63-41-M/02
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum (Ekonomické lyceum s
rozšířenou výukou AJ)
Veřejnosprávní činnost
Sociální činnost
Obchodní akademie
Sociální činnost
78-42-M/02
68-43-M/01
75-41-M/01
63-41-M/02
75-41-M/01
14
1.kolo 2013/2014
přihl.
přij.
Délka
studia
Ukončení
studia
4
MT
141
60
4
MT
121
4
4
5
5
MT
MT
MT
MT
71
39
2014/2015
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
60
ČJ, M
DE
-
PŠD
ANO
NE
30
30
ČJ, OP
DE
-
PŠD
ANO
NE
30
24
30
30
20
20
ČJ, M
ČJ, M
ČJ, M
ČJ, M
DE
DE
DA
DA
-
PŠD
PŠD
DZŠ,SVB
DZŠ,SVB
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
Prospěch
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, s.r.o.
SNP 170, 500 03 Hradec Králové
25262327
Ředitel:
44445288
Kontakt.os.:
600011798
Fax:
soukromá
E-mail:
soukromý subjekt
WEB:
PaedDr. Eva Petřikovová
Bc. Tereza Bečková
[email protected]
www.soavoshk.cz
tel: 495 541 548
tel: 495 541 548
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, SJ, RJ
ANO
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Kč/měsíc
Kč/měsíc
DOD: 23.11.2013, 11.1.2014
Kód oboru
Název oboru
63-41-M/02
78-42-M/02
75-31-M/01
75-31-M/01
65-43-N/01
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Cestovní ruch
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
4
2
3
MT
MT
MT
MT
A
1.kolo 2013/2014
přihl.
přij.
2014/2015
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
30
30
30
30
50
23 000
23 000
23 000
25 000
23 000
ne
ne
ano
ano
ne
DE
DE
DE
DA
DE
ZM
VO
PŠD
PŠD
PŠD
MAT
MAT
1,5
1,5
1,5
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
15
Škola:
Adresa:
IČ:
REDIZO:
IZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu 1212
17. listopadu 1212, 500 03 Hradec Králové
62690400
Ředitel:
PaedDr. Libor Mojžíš
600024024
Kontakt.os.: PaedDr. Zita Horáková
62690400
Fax:
není
státní
E-mail:
[email protected]
kraj
WEB:
www.ouhk.cz
tel: 495 000 666
tel: 495 000 677
Ubytování: není
Stravování: není
Cizí jazyky: ne
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Poznámka ke škole: Střední škola poskytující střední vzdělání s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Obory vzdělání jsou vhodné pro méně úspěšné absolventy ZŠ. Ubytování a
stravování poskytuje Domov mládeže a školní jídelna v areálu škol.
DOD: Veřejná prohlídka školy s podáním informací se pořádá ve čtvrtek 16.1.2014. Individuální návštěvy školy jsou možné po dohodě.
Kód oboru
Název oboru
(název ŠVP)
Délka
studia
Ukončení
studia
23-51-E/01
Strojírenské práce
(Stavebně zámečnické práce)
3
29-51-E/01
Potravinářská výroba
(Cukrářské práce)
29-51-E/02
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
VL
13
5
14
0
ne
DE
-
3
VL
17
7
14
0
ne
DE
Potravinářské práce
(Pekařské práce)
2
VL
7
5
14
0
ne
36-64-E/01
Tesařské práce
(Tesařské práce)
3
VL
12
12
14
0
36-67-E/01
Zednické práce
(Zednické práce)
3
VL
5
3
14
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby
(Kuchařské práce)
3
VL
15
9
66-51-E/01
Prodavačské práce
(Prodavačské práce)
3
VL
5
69-54-E/01
Provozní služby
(Práce ve službách a domácnostech)
2
VL
75-41-E/01
Pečovatelské služby
(Pečovatelské práce)
3
VL
16
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
ANO
ANO
-
PŠD
ANO
ANO
DE
-
PŠD
ANO
ANO
ne
DE
-
PŠD
ANO
ANO
0
ne
DE
-
PŠD
ANO
ANO
14
0
ne
DE
-
PŠD
ANO
ANO
4
14
0
ne
DE
-
PŠD
ANO
ANO
3
3
14
0
ne
DE
-
PŠD
ANO
ANO
4
3
14
0
ne
DE
-
PŠD
ANO
ANO
Prospěch
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové
REDIZO:
600011615
Fax:
Typ školy:
Zřizovatel:
soukromá
soukromý subjekt
E-mail:
WEB:
Brandlova 875, Hradec Králové 50003
25262297
Ředitel:
11586771
Kontakt.os.:
PhDr. Ladislav Bartůška
Ladislav Bartůška
tel: 604 200 183
tel: 604 200 183
Ubytování: ANO
1200 Kč/měsíc
Stravování: ANO
Kč/měsíc
Aj, Fj, Nj, Rj, Šj, Ij, L, Arabský j.,
Cizí jazyky:
Japonský j., Čínský j., Mj
ANO
Přípravný kurz k PZ (TZ):
[email protected]
www.psjg.cz
Poznámka ke škole: Ve šk.r. 2011/2012 - 14. místo v ČR u MT, ve šk.r. 2012/2013 56% studentů u MT vyznamenání, nikdo nepropadl. 50% maturantů v AJ vykonalo mezinárodní zkoušku na úrovni B2 a 50% na
úrovni C1. V informatice vykonali studenti zkoušku MOS konanou v Aj,. Od sexty se studenti dále dělí do zaměření humanitního, ITC a přírodovědného. 6 zahraničních lektorů. Kapacita školy 300 studentů.
Předměty vyučované v AJ.
DOD: 14.1.2014 od 15.15 do 18.00, 18.1.2014 od 9.00 do 13.00. Žáci s prospěchem do 1,3 jsou přijímáni bez konání přijímacích zkoušek až do naplnění kapacity.
Délka
studia
Ukončení
studia
gymnázium
4
gymnázium
6
Kód oboru
Název oboru
7941K41
7941K61
1.kolo 2013/2014
2014/2015
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
25
ČJ, PS
25
ČJ, PS
přihl.
přij.
plánov.
MT
60
30
MT
70
39
Roční
školné
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
DE
DZŠ
1,3
NE
NE
DE
ZŠ 7
1,3
NE
NE
17
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
Vocelova 1338
175790
600170764
státní
kraj
Ředitel:
Kontakt.os.:
Ing. Vladislav Košťál
Marie Blehová
tel: 495 212 569
tel: 495 212 861
Fax:
E-mail:
WEB:
[email protected]
www.sosasou-vocelova.cz
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
1200 Kč/měsíc
1500 Kč/měsíc
ANO
pozn. ke stravování-oběd Kč 26, celodenní strava Kč 1500,- měsíčně
DOD: pátek 29.11.13 od 14.00 do 18.00, sobota 30.11.13 od 8.00 do 12.00, středa 11.12.13 od 9.00 do 16.00, pátek 10.1.14 od 14.00 do 18.00
Kód oboru
Název oboru
2345M/01
3741M/01
3941M/01
3941M/01
2355H/01
2355H/01
2361H/01
2368H/01
2368H/01
2657H/01
3652H/01
3652H/01
3664H/01
3666H/01
3667H/01
3667H/01
3941H/01
3941L/51
3944L/51
Dopravní prostředky
Provoz a ekonomika dopravy
Autotronik
Mechnik instal. a elektrotech. zař.
Klempíř
Karosář
Autolakýrník
Mechanik opravář motorových vozidel
Mech.opr.mot.vozidel-zkr.forma studia
Autoelektrikář
Instalatér
Instalatér - zkr.forma
Tesař
Montér suchých staveb
Zedník
Zedník - zkr. forma
Malíř a lakýrník
Autotronik
Stavební provoz
18
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
4
4
3
3
3
3
1
3
3
1
3
3
3
1
3
2
2
MT
MT
MT
MT
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
MT
MT
1.kolo 2013/2014
přihl.
přij.
2014/2015
plánov.
30
30
30
30
12
24
12
36
24
30
20
14
12
24
24
24
12
15
15
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
ČJ,M
ČJ,M
ČJ,M
ČJ,M
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
??
??
??
ČJ,M
ČJ,M
Druh
studia
ZV
ZV
ZV
NA
NA
Pro žáky
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
SVB
PŠD
PŠD
SVB
PŠD
PŠD
PŠD
SVB
PŠD
VYU
VYU
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Pražská 68, 501 01, Hradec Králové
62690281
Ředitel:
108 007 863
Kontakt.os.:
600011801
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Ing. Bc. Hana Rubáčková
Ing. Regína Čížková
495 535 400
[email protected]
www.sosvet.cz
tel: 495 535 386/113
tel: 495 535 386/104
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ, L
Přípravný kurz k PZ (TZ):
1250 Kč/měsíc
650 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole:Ubytování zajištěno u jiného subjektu. Školní stáj, školní uzenářství a sýrárna, včely, laboratoře, odborné učebny.
DOD: 2.10.2013, 20.11.2013, 8.1.2014
Kód oboru
Název oboru
1.kolo 2013/2014
přihl.
přij.
Délka
studia
Ukončení
studia
4
MT
159
4
MT
46
2014/2015
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
60
60
0
B,CH
DE
-
30
30
0
B,CH
DE
-
43-41-M/01
Veterinářství
43-41-M/01
Veterinářství
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787
(Zaměření: Veterinární technik)
(Zaměření: Veterinární technik - laborant)
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787, 500 03 Hradec Králové
62690035
Ředitel:
Mgr. Nataša Ungermannová
tel: 495766114
600011658
Jana Hysková
tel: 495766116
Kontakt.os.:
62690035
Fax:
495511377
státní
E-mail:
[email protected]
kraj
WEB:
www.spsstavhk.cz
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
NE
ANO
PŠD
NE
ANO
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Prospěch
1250 Kč/měs
560 Kč/měs
ANO
Poznámka ke škole: cena oběda je 28 Kč. Ubytování DMIŠJ HK cena 1250,-Kč. OZP - NE: žáci absolvují v rámci výuky praxi v dílnách a souvislou praxi u firem.
DOD: 11.9.2013 Projektový den pro ZŠ, 14.9.2013 od 8:30 do 16:00, Výstava SŠ 15. - 16.11.2013, Den stavitelství a architektury 23.11.2013 od 8:30 do 12:00, 10.12.2013 od 8:30 do 17:00, 16.1.2014 od 14:00 do
17:00, další možnosti návštěvy školy - výuky dle telefonické domluvy, v měsíci lednu 2014 výstava ve SVK HK.
Kód oboru
36-47-M/01
Název oboru
Stavebnictví (Pozemní stavitelství)
od 3.roč. zaměření - BIM projektování, Stavby a
konstrukce, Geodézie
36-45-M/01
Technická zařízení budov
78-42-M/01
Technické lyceum
36-45-M/01
Technická zařízení budov
36-46-M/01
Geodézie a katastr nemovitostí
(Teplo, voda, vzduch)
(Lyceum se zaměřením na architekturu)
(Teplo, voda, vzduch)
Délka
studia
Ukončení
studia
4
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
MT
128
101
90
0
VZ
DE
-
PŠD
NE
ANO
4
MT
37
30
30
0
VZ
DE
-
PŠD
NE
ANO
4
MT
88
47
30
0
ČJ, OP
DE
-
PŠD
NE
ANO
2
MT
1
1
30
0
VZ
DE
ZM
MAT
NE
ANO
2
MT
0
0
30
0
VZ
DE
ZM
MAT
NE
ANO
Prospěch
19
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Hradec Králové, Hradební 1029, 500 03
15062848
Ředitel:
15062848
Kontakt.os.:
600011828
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
PaedDr. Pavel Jankovský
Ing. Josef Kopecký
495511518
[email protected]
www.hradebni.cz
tel: 495 511 518
tel:
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky:
Přípravný kurz k PZ (TZ):
1050 Kč/měsíc
1280 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: Prezentace školy ALDIS Hradec Králové dne 15. a 16.11.2013, obory a třídy budou otevírány podle zájmu žáků. Cena za oběd činí 26,50 Kč, cena za snídani 13,50 Kč, za večeři 24,- Kč.
DOD: 9. listopadu 2013 - od 9 hod. do 12 hod., 7. prosince 2013 - od 9 hod. do 12 hod., 17. ledna 2014 - od 13 hod. do 17 hod., 18. ledna 2014 - od 9 hod. do 12 hod. Prezentace školy - ALDIS Hradec Králové dne
01. 10. 2013, IDEON Pardubice dne 1. a 2. 11. 2013.
Kód oboru
Název oboru
18-20-M/01
23-45-L/01
23-44-L/01
26-41-L/01
26-41-L/01
16-02-M/01
72-41-M/01
23-56-H/01
23-55-H/02
23-51-H/01
23-52-H/01
26-52-H/01
26-51-H/01
26-51-H/01
26-51-H/02
82-51-H/01
21-53-H/01
21-55-H/01
26-41-L/52
23-43-L/51
26-41-L/52
23-43-L/51
Informační technologie
Mechanik seřizovač
Mechanik strojů a zařízení
Mechanik elektrotechnik - elektronik
Mechanik elektrotechnik -silnoproud
Průmyslová ekologie
Informační služby
Obráběč kovů
Karosář
Strojní mechanik
Nástrojař
Elektromechanik pro zařízení a příst.
Elektrikář - slaboproud
Elektrikář
Elektrikář - silnoproud
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Modelář
Slévač
Provozní elektrotechnika
Provozní technika
Provozní elektrotechnika
Provozní technika
20
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
MT
MT
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
45
34
19
25
14
28
31
16
4
24
7
22
10
12
22
6
0
0
22
12
13
14
39
29
18
22
11
27
29
11
4
24
7
22
10
12
22
5
0
0
17
9
13
14
60
30
30
30
30
30
30
12
20
30
30
24
30
30
30
7
8
12
30
30
30
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
M
M
M
M
M
Přírodopis
ČJ
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
TZ
Ne
Ne
M
M
Ne
Ne
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DA
DA
Druh
studia
NA
NA
NA
NA
Pro žáky
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
VYU
VYU
VYU
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
Škola:
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové - pokračování
Kód oboru
Název oboru
26-51-H/01
23-41-M/01
26-41-M/01
26-45-M/01
Elektrikář
Strojírenství
Elektrotechnika
Telekomunikace
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.
Hradecká 1151, 50003 Hradec Králové
25261991
Ředitel:
11021420
Kontakt.os.:
600011631
Fax:
soukromá
E-mail:
jiný zřizovatel
WEB:
Délka
studia
Ukončení
studia
3
4
4
4
VL
MT
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
15
15
30
Ing. Jan Lang
sekretariát
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Ne
DA
DE
DE
DE
NA
tel: 495 518 777
tel: 495 518 777
Pro žáky
VYU
PŠD
PŠD
PŠD
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
[email protected]
http://www.ssakhk.cz/
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
1900 Kč/měsíc
1000 Kč/měsíc
Poznámka ke škole: Škola je vybavena nejmodernější technikou i softwarem. Má velmi dobré připojení k Internetu a WI-FI. Informační systém školy poskytuje informace o studiu žákům i rodičům. Škola
spolupracuje na projektech s řadou firem (Microsoft, Cisco a další). Žáci školy dlouhodobě dosahují výborných výsledků v odborných soutěžích. Žáci získávají certifikát ECDL i další certifikáty. Výuka je výrazně
zaměřena na používání počítačů.
DOD: 18.10.2013;16.11.2013;6.12.2013;18.1.2014;7.2.2014;14.3.2014;11.4.2014;17.5.2014;6.6.2014; Pá 13-17hod.; So 9-13 hod
Délka
studia
Ukončení
studia
Informační technologie
4
Multimediální tvorba
4
Kód oboru
Název oboru
18-20-M/01
82-41-M/17
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
MT
43
43
60
45 600
TZ, PO
DE
-
PŠD
ANO
NE
MT
20
19
30
45 600
-
DE
-
PŠD
ANO
NE
Prospěch
21
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110
Gen. Govorova 110, Smiřice, PSČ 50303
15061507
Ředitel:
015061507
Kontakt.os.:
600011607
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Baboráková Ema, Ing.
Ježková Eva, Ing.
495421058
[email protected]
www.ssp-smirice.cz
tel: 495 421 058
tel: 495 421 058
Ubytování: není
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Kč/měsíc
540 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: 14 denní cyklus výuky, dopravní dostupnost, doplňkové odborné kurzy, víceúčelové hřiště, odborné učebny.
DOD: 22. 11.; 6. 12. 2013; 17. 1. 2014; 21. 2. 2014 vždy od 8,00 do 16,00 hod. Návštěva školy je možná kdykoliv i mimo dny otevřených dveří po předešlé telefonické domluvě.
Kód oboru
Název oboru
2953H/01
2954H/01
6551H/01
6441L/01
Pekař
Cukrář
Kuchař-číšník
Podnikání
22
Délka
studia
Ukončení
studia
3
3
3
2
VL
VL
VL
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
5
9
17
0
5
9
17
0
24
30
60
30
0
0
0
0
NE
NE
NE
ANO
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola Sion High School, Hradec Králové
Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové
71 341 501
Ředitel:
181 035 618
Kontakt.os.:
691 004 048
Fax:
soukromá
E-mail:
církev
WEB:
Mgr. Michal Řada
[email protected]
495 270 153
[email protected]
http://www.highschool.cz
tel: 495 263 623
tel: 777 253 383
Ubytování: ANO
1250 Kč/měsíc
Stravování: ANO
Kč/měsíc
Cizí jazyky: Aj, Nj, dále dle zájmu
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: Ubytování zajišťuje DM v Hradci Králové. Škola nabízí 4 hlavní směry studia (Střední pedagogická škola, Střední sportovní škola, gymnaziální studium a učňovské studium prodavač). Přijímací
zkoušky na gymnaziální obor se konají z matematiky a českého jazyka. Přesná kritéria ke všem oborům jsou zveřejněna vždy koncem ledna. Na pedagogické obory není nezbytné v době přijímání ovládat hru na
hudební nástroj. Škola nabízí rodinou atmosféru, individuální přístup i prostupnost mezi obory. Součástí týmu Sion High School jsou i učitelé z USA. Škola chce nabízet i stážní pobyty v zahraničí. Ve škole se platí
školné, ale základní filosofií je, že se nikdy nesmí stát, aby kdokoli chce být žákem našich škol, tak nemohl kvůli finančním důvodům, proto jsou pro nás obvyklé různé individuální slevy i sociální stipendia.
DOD: budou několikrát během podzimu a zimy. Přesné termíny budou umístěny na webových stránkách. Školu je možné navštívit i kdykoli po předchozí domluvě.
Délka
studia
Ukončení
studia
Gymnázium
4
MT
Gymnázium se sport. zaměřením
Pedagogické lyceum
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Prodavač
Provozní služby
Pedagogické lyceum
4
4
4
4
3
2
4
MT
MT
MT
MT
VL
VL
MT
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
79-41-K/41
78-42-M//03
75-31-M/01
75-31-M/01
66-51-H/01
69-54-E/01
78-42-M//03
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
23
12
20
18
50
48
13
35
30
20
35
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
DE
DE
DE
DA
DE
DE
DE
DA
ANO
ANO
ANO
ANO
23
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3
503 41 Hradec Králové 7, Velká 3
527939
Ředitel:
Kontakt.os.:
600 011 712
státní
kraj
Fax:
E-mail:
WEB:
PhDr. Helena Matyková
Ing. Vladimíra Baranová
495 212 860
[email protected]
www.sssoghk.cz
tel: 495 212 860
tel: 495 581 439
Ubytování: není
Kč/měsíc
Stravování: ANO
500 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: DOD: 24.1. 2014 (14-18 hod); 25.1.2014 (8-12 hod) - jinak dle dohody. Odborný výcvik a praxe probíhá v HK, ev. pro obor Kadeřník také v Pardubicích. Ubytování poskytuje jiný subjekt - cca
1250 Kč za měsíc bez stravy - zprostředkujeme. Stravování je zajištěno - poskytují jiné subjekty (cena oběda je cca 25 Kč). OZP pouze u oboru Zahradník (část. sluch. post.) a pouze na doporučení lékaře; není
bezbariérový přístup.Škola organizuje další vzdělávání pro dospělé. Nástavbové studium je určeno absolventům všech 3-letých oborů s VL typu H; v dálkové formě se uskuteční konzultace 1x odpoledne v každém
týdnu.
DOD: 24.1. 2014 (14-18 hod); 25.1.2014 (8-12 hod) - jinak dle dohody.
Kód oboru
63-41-M/01
63-41-M/01
65-42-M/01
41-44-M/01
41-44-M/01
69-41-L/01
34-56-L/01
34-56-L/01
66-51-H/01
65-51-H/01
65-51-H/01
69-51-H/01
41-52-H/01
64-41-L/51
64-41-L/51
24
Název oboru
Ekonomika a podnikání
(Sportovní management)
Ekonomika a podnikání
(Obchodní management)
Hotelnictví
Zahradnictví
(Floristika)
Zahradnictví
(Projektování zahrad)
Kosmetické služby
Fotograf(Fotograf)
Fotograf
(Technický fotograf)
Prodavač
Kuchař-číšník
(Kuchař)
Kuchař-číšník
(Číšník)
Kadeřník
Zahradník
Podnikání
Podnikání
Délka
studia
Ukončení
studia
4
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
MT
43
20
20
0
ČJ, CJ
DE
-
PŠD
NE
NE
4
MT
16
3
10
0
ČJ, CJ
DE
-
PŠD
NE
NE
4
MT
48
27
30
0
ČJ, CJ
DE
-
PŠD
NE
ANO
4
MT
0
0
15
0
ČJ, CJ
DE
-
PŠD
NE
ANO
4
MT
5
1
15
0
ČJ, CJ
DE
-
PŠD
NE
ANO
4
4
MT
MT
29
29
12
17
30
20
0
0
ČJ, CJ
ČJ, CJ
DE
DE
-
PŠD
PŠD
NE
NE
ANO
ANO
4
MT
1
0
10
0
ČJ, CJ
DE
-
PŠD
NE
ANO
3
VL
13
5
30
0
není
DE
-
PŠD
NE
ANO
3
VL
45
24
37
0
není
DE
-
PŠD
NE
ANO
3
VL
36
8
37
0
není
DE
-
PŠD
NE
ANO
3
3
2
3
VL
VL
MT
MT
103
8
60
30
49
3
30
43
75
29
30
30
0
0
0
0
není
není
ČJ, CJ
není
DE
DE
DE
DA
NA
NA
PŠD
PŠD
VYU
VYU
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
Prospěch
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov
87751
Ředitel:
Mgr. Vladimír Blažej
tel: 495 490 328
600011763
Mgr.
Václav
Dostálek
tel: 495 490 328
Kontakt.os.:
600011763
Fax:
495493016
státní
E-mail:
[email protected]
kraj
WEB:
www.sstrnb.cz
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
1000 Kč/měsíc
1560 Kč/měsíc
Poznámka ke škole:
Dny otevřených dveří - 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12. 2013
Kód oboru
23-45-M/01
23-45-M/01
23-68-H/01
23-68-H/01
26-51-H/02
26-57-H/01
41-55-H/01
65-51-H/01
29-54-H/01
26-56-H/01
23-43-L/51
64-41-L/51
Název oboru
Dopravní prostředky
(Silniční doprava)
Dopravní prostředky
(Operátor SD)
Mechanik opravář motorových vozidel
(Automechanik)
Mechanik opravář motorových vozidel
(Řidič nákladní a osobní dopravy)
Elektrikář-silnoproud
Autoelektrikář
Opravář zemědělských strojů
Kuchař-číšník
Cukrář
Řezník-uzenář
Provozní technika
Podnikání
Délka
studia
Ukončení
studia
4
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
MT
16
13
30
0
ČJ,M
DE
-
PŠD
ANO
4
MT
8
4
30
0
ČJ,M
DE
-
PŠD
ANO
3
VL
58
30
30
0
DE
-
PŠD
ANO
3
VL
14
11
30
0
DE
-
PŠD
ANO
3
3
3
3
3
3
2
2
VL
VL
VL
VL
VL
VL
MT
MT
16
12
36
30
10
5
27
33
8
5
21
14
6
3
27
25
25
25
30
30
30
25
30
25
0
0
0
0
0
0
0
0
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
NA
NA
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
VYU
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ČJ,M
ČJ,M
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
25
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.
Černilovská 7
25918583
600011623
12996050
soukromá
soukromý subjekt
Ředitel:
Kontakt.os.:
Ing. Mgr. Milan Jedlička
Ing. Mgr. Milan Jedlička
Fax:
E-mail:
WEB:
[email protected]
www.vizualskola.cz
tel: 495 221 811
tel: 495 221 811
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Kč/měsíc
Kč/měsíc
ANO
Poznámka ke škole: STŘEDNÍ ŠKOLA VIZUÁLNÍ TVORBY jako jediná v ČR poskytuje čtyřleté vzdělávání v uměleckém maturitním oboru podle vlastních školních programů FLORISTICKÝ DESIGN a BRANDING
DESIGN. Obor je založen na znalostech a užití estetických pravidel, tvorbě návrhů, uměleckých instalací, log, plakátů, reklam a vlastní realizaci expozic a grafických prací.
Spolupracujeme s odbornými institucemi – Asociace floristického designu, SSŠČMS, profesními organizacemi Interflora, FDF. Učitelé se vzdělávají v zahraničí na workshopech a sympóziích.
Studenti pracují v zahraničí na stážích.
Poskytujeme bohaté vybavení a silné materiálové zázemí – vybavené učebny, dataprojektory, počítače, internet, digitální fotoaparáty a kamery, tiskárny, skenery, tablety, velkoformátové tiskárny, florální a
neflorální materiály, malířské stojany, zahraniční odbornou literaturu a časopisy, ateliéry...
Pořádáme pravidelné zahraniční exkurze. Nabízíme studentům mimoškolní aktivity a možnosti realizace, podporujeme kreativitu, nápaditost a tvořivost.
Absolventi jsou díky množství realizovaných akcí během studia připraveni do praktického života a jsou přijímáni na vysoké a vyšší školy.
Jsme certifikovanou společností CQS, IQ Net – Quality Management System ISO 9001, SSŠČMS – zlatý certifikát kvality Sdružená soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.
DOD: 14.9.2013, 19.10.2013, 13.11.2013, 23.11.2013, 29.11.-1.12.2013, 18.1.2014, 15.2.2014, 15.3.2014, 5.4.2014, 11.4.-13.4.2014, 17.5.2014, 13.6.-15.6.2014, jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách a
seminářích.
Kód oboru
Název oboru
82-41-M/05
GRAFICKÝ DESIGN
ŠVP Floristický design
ŠVP Branding design
26
Délka
studia
Ukončení
studia
4
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
71
52
60
10 000
VV-TZ, ČJ
DE
-
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
ANO
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové 11
62690361
Ředitel:
Mgr. Iva Rindová
110013450
Kontakt.os.: Ing. Helena Urbanová
600024016
Fax:
státní
E-mail:
[email protected]
kraj
WEB:
http://www.neslhk.com/
tel: 495 272 398
tel: 495 272 394
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
900 Kč/měsíc
1600 Kč/měsíc
Poznámka ke škole: Střední škola je zaměřena na vzdělávání žáků se sluchovým, zrakovým a řečovým postižením.
Stravování ve vlastní školní jídelně, cena oběda je 27 Kč.
DOD: pátek 29. 11. 2013 8:00-13:00 hod. a pondělí 9. 12. 2013 10:00 - 16:00 hod.
Délka
studia
Ukončení
studia
Potravinářská výroba
3
Cukrář
Nábytkářská a dřevařská výroba
Truhlářská a čalounická výroba
Truhlář
Reprodukční grafik pro média
Podnikání
Stravovací a ubytovací služby
Kuchař – číšník
(Kuchař)
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Umělecký truhlář a řezbář
(Umělecký truhlář)
Kód oboru
Název oboru
29-51-E/01
29-54-H/01
33-42-L/51
33-56-E/01
33-56-H/01
34-53-L/01
64-41-L/51
65-51-E/01
65-51-H/01
75-31-M/01
82-51-H/02
1.kolo 2013/2014
2014/2015
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
5
PO
DE
-
0
0
0
3
3
3
1
10
10
5
10
10
10
5
PO
ČJ, M
PO
PO
ČJ, PS, VV
ČJ, M
PO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
9
6
10
PO
MT
5
4
10
VL
0
0
10
přihl.
přij.
plánov.
VL
0
0
4
3
3
4
5
3
3
VL
MT
VL
VL
MT
MT
VL
0
0
0
5
3
4
1
4
VL
5
4
Roční
školné
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
ANO
ANO
NA
NA
-
PŠD
VYU
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
PŠD
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
DE
-
PŠD
ANO
ANO
ČJ, PS
DE
-
PŠD
ANO
ANO
PO
DE
-
PŠD
ANO
ANO
Prospěch
27
Škola:
Adresa:
IČ:
REDIZO:
IZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202
17. listopadu 1202, Hradec Králové
145 238
Ředitel:
600011747
Kontakt:
110100867
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Mgr. Václav Kosina
Lenka Čápová DiS.
495 514 891
[email protected]
www.hnn.cz
tel: 49 49 46 033
tel: 49 49 46 034
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
1200 Kč/měsíc
1200 Kč/měsíc
ANO
Poznámka ke škole: Cena za oběd: 24Kč. Cena ostatních jídel: snídaně: 15Kč, večeře 22Kč.
Teorie, praxe, ubytování a stravování přímo v Hradci Králové. K dispozici internet 40Mb/s a také WIFi na DM. Na škole vyučují rovněž špičkoví odborníci z praxe. Výuka je doplňována odbornými exkurzemi,
výstavami a studentskými soutěžemi. Výuka na CNC strojích.
DOD: 19.10.2013, 6.11.2013, 27.11.2013, 11.12.2013, 19.2.2014, 12.3.2014.
Kód oboru
Název oboru
82-41-M/11
Design interiérů
Uměleckořemeslné zpracování dřeva
(zaměření práce truhlářské nebo
řezbářské)
Uměleckořemeslná stavba hudebních
nástrojů (zaměření klávesové nebo
strunné nástroje)
Truhlář
82-51-L/02
82-51-L/06
33-56-H/01
2013/2014
2014/2015
Délka
studia
Ukončení
studia
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
4
MT
0
0
28
0
TZ
DE
-
PŠD
NE
NE
4
MT
21
18
48
0
TZ
DE
-
PŠD
NE
ANO
4
MT
10
9
24
0
TZ
DE
-
PŠD
NE
ANO
3
VL
22
14
30
0
-
DE
-
PŠD
NE
ANO
Prospěch
Pozn.: obory, ve kterých je počet žáků přihl. a přij. 0/0 se otevírají pouze každý druhý rok.
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Trivis - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o.
Heldovo náměstí 231, 503 46 Třebechovice pod Orebem
27482073
Ředitel:
Ing. Miroslav Hofman
Kontakt.os.: Kateřina Havelková
651014646
Fax:
495593971
soukromá
E-mail:
[email protected]
soukromý subjekt
WEB:
www.trivistreb.cz
tel: 724 614 691
tel: 495 593 074
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ,NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
1250 Kč/měsíc
500 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: Ubytování v DM Vocelova, Hradec Králové.
DOD: 23. 11. 2013 a 11. 1. 2014.
Kód oboru
Název oboru
68-42-M/01
68-42-L/51
Bezpečnostně právní činnost
Bezpečnostní služby
28
Délka
studia
Ukončení
studia
4
3
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
41
19
26
6
60
60
17 500
12 500
X
X
DE
DA
NA
PŠD
VYU
1,9
NE
NE
ANO
NE
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869
VOŠ a SOŠ Nový Bydžov, Jana Maláta 1869, 504 01 Nový Bydžov
62690159
Ředitel:
Ing. Blanka Macháčková
Kontakt.os.: Alena Vodáková
600011780
Fax:
495 490 347
státní
E-mail:
[email protected]
kraj
WEB:
www.sosnb.cz
tel: 495 490 347
tel: 495 490 353
Ubytování: ANO
850 Kč/měsíc
Stravování: ANO
80 Kč/den*
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, IJ
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: *Cena oběda je 30 Kč. V oboru EP jsou dva ŠVP - Ekonomika a finanční služby a Sportovní management. V oboru OA je možná rozšířená výuka cizích jazyků. Možnost získat Cambridge exam
certificate, ECDL, řidičský průkaz za výhodných podmínek, certifikát rozhodčích v aktuálně nabízených sportech. Partnerské zahraniční školy - Německo (Coburg), Itálie - (Staranzano). Škola má vlastní stravovací
zařízení, sportovní areál, tělocvičnu, informační středisko - vše v areálu školy.
DOD: 27. 11. 2013, 18. 1. 2014.
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
13
25
13
25
30
30
0
0
ano
ano
DE
DE
-
PŠD
PŠD
Kód oboru
Název oboru
63-41-M/02
63-41-M/01
Obchodní akademie
Ekonomika a podnikání
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
Komenského 234, Hradec Králové 500 03
581101
Ředitel:
110030591
Kontakt.os.:
600019772
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
PaedDr. Soňa Lamichová
p. Marta Vyčítalová
495 513 485
[email protected]
www.zshk.cz
tel: 495 075 201
tel: 495 075 111
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
NE
Ubytování: ANO
1 160 Kč/měsíc
Stravování: ANO
1 856 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ, IJ
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: Stravování: ceny jednotlivých jídel: snídaně 24 Kč, svačina 8 Kč, oběd 28 Kč, večeře 28 Kč, 2. večeře 12 Kč. Místa výkonu praktického vyučování všech oborů jsou zdravotnická zařízení v
regionu. PZ v oboru AZT označená jako ZR je: kresba podle modelu a modelace z křídy podle vzoru.
DOD: pro SZŠ: 21.11. 2013 a 15.1.2014
Kód oboru
Název oboru
53-41-M/01
78-42-M/04
53-44-M/03
Zdravotnický asistent (Praktická sestra)
Zdravotnické lyceum
Asistent zubního technika
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
4
MT
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
116
140
60
60
60
60
30
0
0
0
B
B
B + ZR
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
29
OKRES JIČÍN
30
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740
Kumburská 740, 509 01 Nová Paka
60117001
Ředitel:
000401170
Kontakt.os.:
600012026
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Mgr. Pavel Matějovský
Mgr. Pavel Matějovský
není
[email protected]
www.gymnp.cz
tel: 493 721 322
tel: 493 721 322
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
1000 Kč/měsíc
1556 Kč/měsíc
ANO
Poznámka ke škole: Bezbariérový přístup, Škola podporující zdraví, cena stravování: viz www.gymnp.cz/školní jídelna
DOD: úterý 3.12.2013
1.kolo 2013/2014
2014/2015
Délka
studia
Ukončení
studia
Gymnázium
4
79-41-K/81
Gymnázium
75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
Husova 1414, Hořice 508 01
60116927
110200039
600012085
státní
kraj
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
30
ČJ, M
DE
-
22
30
DE
30
30
ČJ, M
Č, TV, HV,
VV
DE
přihl.
přij.
plánov.
MT
57
30
8
MT
25
4
MT
50
Ředitelka: Mgr. Hana Richtermocová
Kontakt.os.: Lucie Hlavatá, DiS.
Fax:
E-mail:
[email protected]
WEB:
www.gozhorice.cz
Roční
školné
tel: 493 623 821
tel: 493 623 821
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
ANO
NE
-
ZŠ 5
ANO
NE
-
PŠD
NE
ANO
Prospěch
Ubytování: ANO
1000 Kč/měsíc
Stravování: ANO
1400 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: cena za oběd žáci do 14 let - 23 Kč, žáci 15 let a straší 25 Kč; speciální vybavení školy - hala s horolezeckou stěnou, školní statek; zahraniční spolupráce se slovenskou školou, s německým
gymnáziem v Cottbusu, výměnné pobyty s Francouzi, zájezdy do Velké Británie; studentský časopis Tempus; literární besedy se známými umělci; výuka jezdectví; latina; historický kroužek; šachy; studentské akce
- Zobácký bál, Pestrý zábavný večer; kurzy - adaptační, lyžařský, vodácký, cyklo-turistický, plavecký, autoškola B, T
DOD – 29. a 30. 11. 2013
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/81
41-41-M/01
75-41-M/01
63-41-M/02
66-51-H/01
Gymnázium
Agropodnikání
Sociální činnost
Obchodní akademie
Prodavač
Délka
studia
Ukončení
studia
8
4
4
4
3
MT
MT
MT
MT
VL
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
29
41
53
34
8
28
28
28
12
4
30
30
30
30
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
VZ
VZ
VZ
VZ
DE
DE
DE
DE
DE
-
ZŠ 5
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
ANO
NE
NE
NE
31
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
Kumburská 846, 509 31 Nová Paka
15055663
Ředitel:
600170781
Kontakt.os.:
600070781
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Mgr. Zbyněk Hruška
Benešová Š.
493 723 576
[email protected]
www.issnp.cz
tel: 493 723 727
tel: 493 723 576
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: Aj, Nj
Přípravný kurz k PZ (TZ):
1000 Kč/měsíc
580 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: Výuka umožňuje vzájemnou prostupnost mezi studijními a učebními obory. Žáci každoročně reprezentují školu v soutěžích SOČ a Enersol, kde dosahují vynikajících výsledků.
Informace k nástavbovému studiu: toto studium je určeno pro absolventy s výučním listem v oboru elektrikář a ve strojírenském oboru. Konzultace probíhají vždy 1 x za 14 dní a to ve všední den.
DOD: 25. 11. 2013 a 13. 1 2014 ve všech objektech školy. Návštěvní doba 8,00 - 16,00 hodin
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
3
3
3
3
3
3
MT
MT
VL
VL
VL
VL
MT
MT
Kód oboru
Název oboru
26-41-M/01
26-41-L/01
26-51-H/01
26-51-H/02
23-52-H/01
23-56-H/01
23-43-L/51
26-41-L/52
Elektrotechnika
Mechanik elektrotechnik
Elektrikář
Elektrikář - silnoproud
Nástrojař
Obráběč kovů
Provozní technika
Provozní elektrotechnika
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
Jiráskova 30, 506 01 Jičín
60116781
Ředitel:
Kontakt.os.:
600011992
státní
kraj
Fax:
E-mail:
WEB:
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
14
29
13
15
12
3
3
1
8
12
4
6
10
0
3
1
30
60
30
30
20
20
20
30
Mgr.Miloš Chlumský
Jana Koudelková
493532404
[email protected]
www.gymjc.cz
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
VZ
VZ
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DA
DA
tel: 493 532 404
tel: 493 533 005
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NA
NA
Ubytování: není
Stravování: ANO
500 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ,NJ,FJ,RJ,L
ANO
Přípravný kurz k PZ :
Poznámka ke škole: PZ formou písemných testů z českého jazyka a matematiky.
DOD: 10.12.2013
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/61
79-41-K/41
Gymnázium všeobecné
Gymnázium všeobecné
32
Délka
studia
Ukončení
studia
6
4
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
74
66
30
30
30
30
0
0
ČJ, M
ČJ, M
DE
DE
-
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
NE
NE
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
17. listopadu 220
60116935
000087513
600012000
státní
kraj
Ředitel:
Kontakt.os.:
Fax:
E-mail:
WEB:
Ing. Jiří Tajč
Soňa Zavadilová
493 535 125
[email protected]
www.moa-jc.cz
tel: 493 535 125
tel: 493 532 515
Ubytování: není
Kč/měsíc
Stravování: ANO
640 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ
ANO
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole:
PZ nanečisto 9.1.2014 od 14:00 h. Stravování v ŠJ SPŠ a 1. ZŠ, oběd 32 Kč. Další nový ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch. 80% absolventů na VŠ, certifikáty: Deutsch als Fremdsprache,
anglický jazyk PET, Průvodce cestovního ruchu. Vysoká úroveň technického vybavení školy.
DOD:12.12.2013 a 9.1.2014 od 16:00 h
Délka
studia
Ukončení
studia
Obchodní akademie
(OA a OA se zaměřením na CR)
4
Informační technologie
(Informatika v ekonomice)
4
Kód oboru
Název oboru
6341M02
1820M01
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
MT
89
60
60
0
ČJ, M
DE
-
PŠD
ANO
NE
MT
31
9
30
0
ČJ, M
DE
-
PŠD
ANO
NE
Prospěch
33
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Odborné učiliště a Praktická škola Hořice, Havlíčkova 54
Havlíčkova 54
87998
600024113
87998
státní
kraj
Ředitel:
Kontakt.os.:
Fax:
E-mail:
WEB:
Mgr.Bc. Jiří Kopecký
Mgr. Josef Hora
493623587
[email protected]
www.ouhorice.cz
tel: 493 623 598
tel: 493 623 121
Ubytování: ANO
650 Kč/měsíc
Stravování: ANO
80 Kč/den
Cizí jazyky: nevyučujeme
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: Škola je komplexní učňovské zařízení, které zajišťuje školní výuku(všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi), odborný výcvik, ubytování a stravování ve vlastních budovách. Celý
areálu školy je umístěn v sousedství autobusového násdraží a je velmi dobře vybaven. Odborné učebny a dílny, učebna výpočetní techniky, tělocvična, posilovna, hřiště s umělým povrchem, sauna, společenské
místnosti pro trávení volného času s kulečníkem, šipkami a Cola-barem. V rámci mimoškolní výchovy pracují na internátě zájmové kroužky jako např. judo, sebeobrana atp. Pravidelně organizujeme výlety na
horských kolech, turnaje v kopané, nohejbalu, florbalu a šipkách. Škola je zapojena do projektů EU Galileo a organizuje výměny žáků společně s učilištěm z Drážďan (SRN).
Dny otevřených dveří jsou ve škole vždy po telefonické domluvě.
Kód oboru
Název oboru
36-67-E/01
36-57-E/01
75-41-E/01
33-56-E/01
41-51-E/01
41-52-E/01
78-62-C/02
Zednické práce
Malířské a natěračské práce
Pečovatelské služby
Čalounická výroba
Změdělské práce
Zahradnické práce
Praktická škola dvouletá
34
Délka
studia
Ukončení
studia
3
3
3
3
3
3
2
VL
VL
VL
VL
VL
VL
OS
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
8
7
8
4
7
1
0
7
7
8
3
7
0
0
14
14
14
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s. r. o.
506 01 Jičín, Na Tobolce 389
25270044
60115645
600012093
soukromá
soukromý subjekt
Ředitel:
Kontakt.os.:
Mgr. Renata Motyčková
Jana Chrtková
Fax:
E-mail:
WEB:
[email protected]
www.sposka.cz
tel: 493 535 618
tel: 493 535 618
Ubytování: není
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Kč/měsíc
Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: Obor Ekonomika a podnikání se zaměřením: řízení firem, cestovní ruch, kapitálový trh a bankovnictví, obor Podnikání se zaměřením řízení firem a cestovní ruch. Škola je zapojena do projektu
IES CERTIFICATE.
DOD: 13. 11. 2013, 4. 12. 2013 od 8.00 do 17.00 hodin, po telefonické domluvě návštěva školy možná kdykoliv
Kód oboru
Název oboru
63-41-M/01
63-41-M/01
64-41-L/51
64-41-L/51
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Podnikání
Podnikání
Délka
studia
Ukončení
studia
4
1
2
3
MT
MT
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
17
12
12
20
17
12
12
15
30
30
30
30
16 800
17 000
20 400
16 800
ne
ne
ne
ne
DE
DE
DE
DA
Druh
studia
PMS
NA
NA
Pro žáky
PŠD
MAT
VYU
VYU
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
35
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad, Zámecká 487
Zámecká 487, 50781 Lázně Bělohrad
87726
Ředitel:
Kontakt.os.:
600012051
státní
kraj
Fax:
E-mail:
WEB:
Mgr. Pavel Petr
Ing. Pavel Bryknar
493 792 382
[email protected]
www.soulb.cz
tel: 493 792 381
tel: 493 792 381
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
1100 Kč/měsíc
1950 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: Cena za oběd je 33,20 Kč, ubytovaní mají možnost objednat navíc ještě snídaně, přesnídávky, svačiny a večeře.
Jednou za 2 roky škola přijímá absolventy učebních oborů s výučním listem do maturitního nástavbového studia 6441L/51 Podnikání (nejbližší termín je šk. r. 2015/2016).
DOD: 5. 12. 2013 a 16. 1. 2014
1.kolo 2013/2014
přihl.
přij.
2014/2015
plánov.
Roční
školné
3
15
5
29
7
8
15
60
30
30
Délka
studia
Ukončení
studia
Obráběč kovů
3
VL
11
36-67-H/01
41-55-H/01
53-41-H/01
65-51-H/01
Zedník
Opravář zemědělských strojů
Ošetřovatel
Kuchař-číšník
3
3
3
3
VL
VL
VL
VL
10
41
13
22
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675
Kód oboru
Název oboru
23-56-H/01
508 01 Hořice, Husova 675
60116871
87343
600012077
státní
kraj
Ředitel:
Kontakt.os.:
Fax:
E-mail:
WEB:
Ing. Josef Moravec
Miroslava Šimbovská
493 623 177
[email protected]
www.spsks.cz
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
0
DE
-
0
0
0
0
DE
DE
DE
DE
-
tel: 493 623 177
tel: 493 623 226
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
NE
ANO
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
Prospěch
Ubytování: ANO
1200 Kč/měsíc
Stravování: ANO
800 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ nebo NJ
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole:
DOD: 24., 25. 10. 2013
Kód oboru
Název oboru
21-42-M/01
21-42-M/01
21-42-M/01
82-41-M/16
82-42-M/01
82-41-M/01
Geotechnika
Geotechnika
Geotechnika
Kamenosochařství
Konzervátorství a restaurátorství
Užití Malba
36
Délka
studia
Ukončení
studia
4
5
3
4
4
4
MT
MT
MT
MT
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
5
0
0
7
9
3
5
0
0
7
8
3
20
30
30
10
10
10
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
PZ
TZ
TZ
TZ
DE
DA
DA
DE
DE
DE
PMS
-
PŠD
VYU
MAT
PŠD
PŠD
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka
Masarykovo nám. 2, 509 27 Nová Paka
15055256
Ředitel:
Kontakt.os.:
600170802
státní
kraj
Fax:
E-mail:
WEB:
Mgr. Milan Pospíšil
Ladislava Trnková
493 722 880
[email protected]
www.ssgs.cz
tel: 493 723 464
tel: 603 546 067
Ubytování: ANO
1000 Kč/měsíc
Stravování: ANO
520 Kč/měsíc
Cizí jazyky: Aj, Nj, Rj, Fj
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole:
DOD: 13.11., 23. 11., 29.11. 2013, 15.1., 18.1., 15.2. 2014, více na webových stránkách školy.
Kód oboru
Název oboru
29-53-H/01
29-54-H/01
31-58-H/01
33-56-H/01
65-51-H/01
65-42-M/01
64-41-L/51
64-41-L/51
Pekař
Cukrář
Krejčí
Truhlář
Kuchař-číšník
Hotelnictví
Podnikání
Podnikání
Délka
studia
Ukončení
studia
3
3
3
3
3
4
2
3
VL
VL
VL
VL
VL
MT
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
14
50
2
20
68
40
14
50
2
20
60
30
28
28
12
30
24
30
60
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
ne
ne
ne
ne
ne
ANO
ANO
ne
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DA
NA
NA
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
VYU
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
37
Škola:
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno
64812201
Ředitel:
87629
Kontakt.os.:
600012018
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Ing. Lenka Nosková
Ing. Ludmila Šulcová
493552122
[email protected]
www. zahradnicka-skola-kopidlno.cz
tel: 493 552 121
tel: 493 552 121
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ,NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
1110 Kč/měsíc
1300 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole:
DOD: 12.10.2013, 29. - 30.11.2013, 15.1.2014, 13.2.2014
Kód oboru
Název oboru
41-44-M/01
41-43-M/01
41-52-H/01
36-54-H/01
41-52-E/01
41-44-L/51
Zahradnictví
Rybářství
Zahradník
Kameník
Zahradnické práce
Zahradnictví
38
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
3
3
3
2
MT
MT
VL
VL
VL
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
9
3
23
0
8
11
4
0
9
0
4
10
30
15
30
15
28
30
0
0
0
0
0
0
ČJ, M, B
ČJ, M, B
DE
DE
DE
DE
DE
DE
NA
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
ČJ, M
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín
60116820
Ředitel:
87297
Kontakt.os.:
600012069
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Ing. Alena Žalská
tel: 493 533 137, 736 441 706
Ing. Jiří Šafránek
tel: 493 534 730
493533137
[email protected], [email protected]
www.vos-sps-jicin.cz
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
850 Kč/měsíc
1500 Kč/měsíc
ANO
Poznámka ke škole: Škola má výborné technické zázemí pro výuku nabízených oborů, má vlastní domov mládeže a školní kuchyni, spolupracuje se školami v zahraničí a s firmami v regionu i v zahraničí, je
zapojena do mnoha projektů EU, má středisko Cisco Networking Academy,dobrou dopravní dostupnost, sportovní zázemí, kroužky robotiky, volejbalu a další, vydává europassy, pořádá přípravné kurzy pro
přijímací zkoušky aj.
DOD: 19.11.2013, 7.12.2013, 5.2.2014
Kód oboru
Název oboru
18-20-M/01
Informační technologie
Strojírenství
(Mechatronika a programování CNC)
Elektrotechnika
(Automatizace a aplikovaná
elektrotechnika)
Obráběč kovů
Strojní mechanik
(Zámečník)
23-41-M/01
26-41-M/01
23-56-H/01
23-51-H/01
Délka
studia
Ukončení
studia
4
1.kolo 2013/2014
2014/2015
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
OZP
Pov. lék.
prohlídka
90
M
DE
PŠD
ANO
NE
30
60
M
DE
PŠD
ANO
ANO
39
22
30
M
DE
PŠD
ANO
ANO
VL
9
8
22
DE
PŠD
NE
ANO
VL
4
0
12
DE
PŠD
ANO
ANO
přihl.
přij.
plánov.
MT
69
43
4
MT
49
4
MT
3
3
Roční
školné
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
39
OKRES NÁCHOD
40
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s. r. o.
Smiřických 740, 547 01 Náchod
6202851
Ředitel:
Kontakt.os.:
soukromá
soukromý subjekt
Fax:
E-mail:
WEB:
Mgr. Dana Sharplesová
Mgr. Dana Sharplesová
491 426 893
[email protected]
www.academiamercurii.cz
tel: 491 426 893
tel: 491 426 893
Ubytování: ANO
1400 Kč/měsíc
Stravování: ANO
1320 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: Stravování a ubytování: ano.
PZ: na základě vysvědčení a pohovoru. Obory a zaměření: Cestovní ruch-jazyky,multimedia,ekonomika,Ekonomické lyceum-jazyky,právo,ekonomika,účetnictví,management a marketing, Gymnázium-všeobecné.
Projekty UNESCO, projekt Comenius (výjezdy Turecko,Dánsko,Anglie),výměnné stáže s Holandskem, studentské firmy (reálné podnikání studentů). Rodinné prostředí-individuální přístup 20 let existence školy.
DOD: 18.-19.10., 22.-23.11., 6.-7.12.2013, 17.-18.1. a 31.1.2014; po telefonické dohodě kdykoliv.
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
4
MT
MT
MT
1.kolo 2013/2014
Kód oboru
Název oboru
65-42-M/02
78-42-M/02
79-41-K/41
Cestovní ruch
Ekonomické lyceum
Gymnázium
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Gymnázium a Střední odborná škola Jaroměř
Lužická 423, 551 23 Jaroměř
48623695
102266255
600012123
státní
kraj
Ředitel:
Kontakt.os.:
Fax:
E-mail:
WEB:
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
25
20
0
18
10
0
30
24
20
15 000
15 000
15 000
PO
PO
PO
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
Mgr. Karel Hübner
Veronika Gavlasová
491810167
[email protected]
www.goajaro.cz
tel: 491 810 167
tel: 491 812 498
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
Ubytování: ANO
900 Kč/měsíc
Stravování: ANO
520 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: Další důležité informace na www.goajaro.cz. Při přijímacím řízení jsou zohledněny výsledky znalostních soutěží a olympiád.
Dny otevřených dveří: 27. 11. 2013 a 14. 1. 2014 od 15 do 17:30 hodin.
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
79-41-K/81
Gymnázium
Gymnázium
Délka
studia
Ukončení
studia
4
8
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
80
47
29
30
30
30
0
0
ČJ, M, OP
ČJ, M, OP
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 5
1,9
1,5
ANO
ANO
NE
NE
41
Škola:
Adresa:
IČ:
REDIZO:
IZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Hradební 218, 550 01 Broumov
48623679
Ředitel:
600012107
Kontakt:
102266239
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
PaedDr. Karel Výravský
Jaroslava Hornychová
491423253
[email protected]
www.gybroumov.cz
tel: 731 159 960
tel: 731 159 961
Ubytování: není
Kč/měsíc
Stravování: ANO
650 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, L
ANO
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole:
1. Cena jednoho oběda je 32,- Kč. Škola poskytuje stravování ve školní jídelně základní školy.
2. Škola zajišťuje čtyřleté a osmileté studium zakončené maturitní zkouškou. Absolventi ovládají základy většiny vědních oborů, a jsou tak dobře připraveni ke studiu na všech druzích vysokých škol. Úspěšnost na
vysoké školy je 90%. V učebních plánech je posílena výuka cizích jazyků, matematiky a výpočetní techniky. Ke studiu se přijímá na základě vykonání přijímací zkoušky z obecných studijních předpokladů a českého
jazyka a přihlíží se také k prospěchu na základní škole. K přijímacím zkouškám škola organizuje přípravné kurzy.
DOD: 30. 11. 2013
2013/2014
Ukončení
studia
přihl.
přij.
plánov.
4
8
MT
MT
46
25
27
23
30
30
Název oboru
79-41-K/41
79-41-K/81
Gymnázium
Gymnázium
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Řezníčkova 451, 547 01 Náchod
48623687
Ředitel:
102 266 247
Kontakt.os.:
600012115
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
2014/2015
Délka
studia
Kód oboru
Pavel Škoda
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
OP, ČJ
OP, ČJ
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 5
1,6
1,3
ANO
ANO
NE
NE
tel: 491 423 219
tel: 491 423 243
491423243
[email protected]
www.gymnachod.cz
Ubytování: není
Kč/měsíc
Stravování: ANO
550 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: Cena oběda pro žáky do 15-ti let 24 Kč, od 15-ti let 27 Kč. Další podrobnosti o škole na www.gymnachod.cz.
DOD: 16. 1. 2014
Délka
studia
Ukončení
studia
4
8
MT
MT
1.kolo 2013/2014
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
120
120
60
60
60
60
0
0
OP, ČJ, M
OP, ČJ, M
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 5
Název oboru
79-41-K/41
79-41-K/81
Gymnázium
Gymnázium
Škola:
Adresa:
Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673
42
Denisovo nábřeží 673, 547 21 Náchod
2014/2015
přihl.
Kód oboru
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
NE
NE
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
48623661
Ředitel:
102 266 263
600012255
státní
kraj
Kontakt.os.:
RNDr. Věra Svatošová
Mgr. Jitka Kumpoštová
Fax:
E-mail:
WEB:
[email protected]
www.oanachod.cz
tel: 494 948 561
tel: 491 426 748
Ubytování: není
Kč/měsíc
Stravování: ANO
525 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, FJ
ANO
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: PZ budou z M a ČJ. Zohledňujeme prospěch ze ZŠ. Výsledné body u přijímacího řízení tvoří 1/3 M, 1/3 ČJ a 1/3 prospěch ze ZŠ. 70% absolventů pokračuje ve studiu na VŠ nebo VOŠ.
Ubytování možno zajistit na SPŠS.
DOD: 6.12.2013 od 10 do 18 hodin a 23.1.2014 od 10 do 17 hodin, v obou termínech je možné absolvovat přijímací zkoušky nanečisto. Ubytování lze zajistit na SPŠS.
1.kolo 2013/2014
Délka
studia
Ukončení
studia
Obchodní akademie
4
18-20-M/01
Informační technologie
4
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední odborná škola sociální-Evangelická akademie
Kód oboru
Název oboru
63-41-M/02
Kladská 335
189391
600012247
církevní
církev
Ředitel:
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
MT
83
57
60
0
M, ČJ
DE
-
MT
21
10
30
0
M, ČJ
DE
-
Kontakt.os.:
Mgr. David Hanuš
Mgr. David Hanuš
Fax:
E-mail:
WEB:
[email protected]
www.socea.cz
tel: 491 427 850
tel: 491 427 850
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
ANO
NE
PŠD
ANO
NE
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ,NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Prospěch
1 400 Kč/měsíc
1 320 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: Cena oběda je 27,- Kč
Žáci jsou přijímáni do oboru Sociální činnost. Od 3. ročníku se dělí do dvou oborů dle ŠVP, a to do oboru Sociální vychovatelství nebo oboru Sociální pečovatelství.
DOD: Srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří 27.11.2013 ve 12:00-18:00 hodin a 29. 1. 2014 ve 14:00-17:00 hodin
Kód oboru
Název oboru
75-41-M/01
Sociální činnost
Délka
studia
Ukončení
studia
4
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
57
55
60
0
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
DE
-
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
NE
43
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Hostovského 910, 549 31 Hronov
14450356
Ředitel:
110028881
Kontakt.os.:
600170829
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Ing. Josef Matyáš
Ing. Josef Matyáš
tel: 725 815 110
tel: 491 485 048
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
[email protected]
www.spshronov.cz
1 400 Kč/měsíc
525 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: Stravování ANO, poskytuje jiný subjekt, cena za oběd Kč 26,--/den. Ubytování ANO, poskytuje jiný subjekt (Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí a VOŠ a SPŠ stavební
Náchod). Možnost získat certifikát SW AUTODESK, CAD/CAM ALPHACAM, ECDL. Škola spolupracuje s úřadem práce a podniky regionu. Posilovna.
DOD: 7. 11. 2013, 21. 11. 2013 od 14.30 do 16.30 hod a 7. 12. 2013 od 9.00 do 12.00 hod.
Kód oboru
Název oboru
23-41-M/01
Strojírenství
26-41-M/01
Elektrotechnika
23-52-H/01
26-51-H/01
23-68-H/01
31-57-H/01
44
(Výrobní a informační systémy)
(Počítačové řídicí systémy)
Nástrojař
(Nástrojař)
Elektrikář
(Elektrotmechanik)
Mechanik opravář motorových vozidel
(Automechanik)
Výrobce textilií
Délka
studia
Ukončení
studia
4
1.kolo 2013/2014
2014/2015
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
30
ČJ, M
DE
-
PŠD
ANO
ANO
19
30
ČJ, M
DE
-
PŠD
ANO
ANO
40
17
24
DE
-
PŠD
ANO
ANO
VL
27
12
24
DE
-
PŠD
ANO
ANO
3
VL
51
18
24
DE
-
PŠD
ANO
ANO
3
VL
0
0
15
DE
-
PŠD
ANO
ANO
přihl.
přij.
plánov.
MT
40
26
4
MT
27
3
VL
3
Roční
školné
Prospěch
Škola:
Adresa:
IČ:
REDIZO:
IZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377
Školní 1377, Nové Město nad Metují
14450453
Ředitel:
600012204
Kontakt:
107860244
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Ing. Jaromír Holeček
Blanka Němečková
491 470 174
[email protected]
www.spsnome.cz
tel: 491 470 158
tel: 491 477 032
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
800 Kč/měsíc
1500 Kč/měsíc
NE
Poznámka ke škole: Stravování: cena za jeden oběd je 30,- Kč.
Obor ve schvalovacím řízení: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
DOD: 6.- 7. 12. 2013.
Kód oboru
Název oboru
18-20-M/01
23-41-M/01
78-42-M/01
23-45-L/01
26-41-L/01
65-41-L/01
23-51-H/01
23-55-H/02
23-56-H/01
26-51-H/02
26-52-H/01
33-56-H/01
29-54-H/01
65-51-H/01
69-51-H/01
64-41-L/51
Informační technologie
Strojírenství
Technické lyceum
Programátor CNC strojů
Mechanik elektrotechnik
Gastronomie
Strojní mechanik
Karosář
Obráběč kovů
Elektrikář - silnoproud
Elektromechanik pro zař. a přístroje
Truhlář
Cukrář
Kuchař - číšník
Kadeřník
Podnikání
2012/2013
2013/2014
Délka
studia
Ukončení
studia
přihl.
přij.
plánov.
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
MT
MT
MT
MT
MT
MT
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
MT
35
28
8
10
8
13
22
29
8
15
8
18
17
34
34
0
23
16
0
0
5
8
9
17
0
6
0
10
7
18
19
0
30
30
30
24
24
30
12
24
12
12
12
12
17
30
30
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
CJ,AJ,NJ,M
CJ,AJ,NJ,M
CJ,AJ,NJ,M
CJ,AJ,NJ,M
CJ,AJ,NJ,M
CJ,AJ,NJ,M
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
NA
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
45
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Husovo náměstí 1218, 549 01, Nové Město nad Metují
48 623 725
Ředitel:
PaedDr. Olga Talášková
102730148
Kontakt.os.: Mgr. Sobotková, Mgr. Barešová
600 024 211
Fax:
491 474 022
státní
E-mail:
[email protected]
kraj
WEB:
www.skolynome.cz
tel: 491 474 022
tel: 731 443 913
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: Aj, Nj
Přípravný kurz k PZ (TZ):
800 Kč/měsíc
1600 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: SŠ pro žáky se specific. vzděl. potřebami, 3 pracoviště - NM, Opočno, Broumov, vlastní školní jídelna, cena obědu 29Kč, tělocvična+posilovna v NM i v Opočně, moderní PC učebny, kvalitní
dílny pro OV, nová cukrárna, vybavené kuchyňky, škol.bistro a bufet, internáty se soc. zař. na pokoji, klubovny a herny, služby škol. psychologa, etopeda, sociál. pracovníka
Pro zájemce kurz křovinořezu a motor. pily, možnost autoškoly, škola vlastní kola, lodě, brusle, lyže
DOD: kdykoliv po tel. dohodě
Kód oboru
78-62-C/02
69-54-E/01
41-52-E/01
29- 51-E/01
65-51-E/01
41-55-E/01
41-51-E/01
75-41-E/01
23-51-E/01
23-51-E/01
33-57-E/01
66-51-E/01
46
Název oboru
Praktická škola dvouletá
(Příprava pro život)
Provozní služby
(Rodinka)
Zahradnické práce
(Aranžér)
Potravinářská výroba
(Cukrář)
Stravovací a ubytovací služby
(Kuchař)
Opravářské práce
Zemědělské práce
Pečovatelské služby
Strojírenské práce
(Zámečník - údržbář)
Strojírenské práce
(Pracov. v autoservisu)
Dřevařská výroba
Prodavačské práce
Délka
studia
Ukončení
studia
2
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ZZ
3
2
12
0
ne
DE
-
PŠD
ANO
ANO
2
VL
11
10
21
0
ne
DE
-
PŠD
ANO
ANO
3
VL
2
2
30
0
ne
DE
-
PŠD
ANO
ANO
3
VL
14
14
22
0
ne
DE
-
PŠD
ANO
ANO
3
VL
21
21
55
0
ne
DE
-
PŠD
ANO
ANO
3
3
3
VL
VL
VL
9
8
10
10
14
24
24
24
0
0
0
ne
ne
ne
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
14
3
VL
7
6
14
0
ne
DE
-
PŠD
ANO
ANO
3
VL
0
0
14
0
ne
DE
-
PŠD
ANO
ANO
3
3
VL
VL
7
7
10
10
26
28
0
0
ne
ne
DE
DE
-
PŠD
PŠD
ANO
ANO
ANO
ANO
Prospěch
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.
Čapkova 193, Hronov, 549 31
48153281
Ředitel:
600012212
soukromá
soukromý subjekt
Kontakt.os.:
Mgr. Štěpánka Thérová
Ivana Šimková
Fax:
E-mail:
WEB:
[email protected]
www.hshronov.cz
tel: 602 163 051
tel: 602 163 890
Ubytování: není
Kč/měsíc
Stravování: ANO
700 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ,FJ, RJ
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: Škola je centrem odborné přípravy v hotelnictví, gastronomii, cestovním ruchu, nabízíme nástavbové studium v oboru Podnikání. Pro naše studenty máme připraveny kurzy studené kuchyně,
italské kuchyně, carwingu, kurz barmanský, sommeliérský a baristický. Praktické vyučování probíhá ve vlastních a pečlivě vybraných smluvních zařízeních. Zajišťujeme výborné studijní a sociální podmínky,
dobrou atmosféru, personální a finanční stabilitu, rozsáhlou nabídku zahraničních praxí. Máme pracoviště v Hronově a Vrchlabí.
DOD: Každou středu 13:00-17:00 hod. po ohlášení na tel: 602 163 890
Kód oboru
2014/2015
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
7
90
17 400
NE
DE
-
10
5
80
17 400
NE
DE
MT
0
0
30
16 000
NE
3
MT
0
0
30
18 840
2
MT
0
0
30
(Kuchař - číšník, Kuchař, Číšník, Kuchař - číšník pro
dietní stravování)
3
VL
15
14
Cukrář
3
VL
2
2
Název oboru
65-42-M/01
Hotelnictví a turismus
65-42-M/02
Cestovní ruch
65-42-M/01
Hotelnictví a turismus
64-41-L/51
Podnikání
64-41-L/51
Podnikání
65-51-H/01
29-54-H/01
(Hotelnictví a turismus, Hotelnictví a wellness)
(Management turismu a služeb, Úředník pro EU)
(Hotelnictví a turismus, Hotelnictví a wellness)
(Moderní podnikatel)
(Moderní podnikatel)
Kuchař – číšník
1.kolo 2013/2014
přihl.
přij.
Délka
studia
Ukončení
studia
4
MT
9
4
MT
5
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
NE
ANO
-
PŠD
NE
ANO
DA
NA
DZŠ
NE
ANO
NE
DA
NA
VYU
NE
ANO
18 840
NE
DE
NA
VYU
NE
ANO
136
2 400
NE
DE
-
PŠD
NE
ANO
30
2 400
NE
DE
-
PŠD
NE
ANO
Prospěch
47
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
Střmenské podhradí 218, Teplice nad Metují
15046249
Ředitel:
Ing. Petra Jansová
Mgr. Soňa Šrůtková
Kontakt.os.:
600012239
Fax:
491 581 281
státní
E-mail:
[email protected]
kraj
WEB:
www.sshssteplicenm.cz
tel: 491 581 520
tel: 491 581 279
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
1000 Kč/měsíc
Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: Stravování: celodenní stravování pro ubytované žáky 80,- Kč (snídaně 21,-Kč, oběd 31,-Kč, večeře 28,-Kč); PZ pro obor 65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví pro život), 65-41-L/01
Gastronomie (nástavbové studium) (ŠVP Gastronomické služby), výhody pro žáky školy: atraktivní a moderně vybavená škola "rodinného typy", individuální přístup ke vzdělávání žáků s PU, další aktivity školy:
zahraniční stáže (Itálie, Německo), projekty mobility, odborné kurzy (barmanský, studená kuchyně), workshopy, účast na odborných soutěžích, spolupráce s oborovými profesními komorami, dílčí profesní
zkoušky
DOD: po telefonické domluvě každý pracovní den od 08:00- 14:00 hod., Gastro den 22. 11. 2013;
Kód oboru
65-42-M/01
65-41-L/01
65-51-H/01
65-51-H/01
64-51-H/01
48
Název oboru
Hotelnictví
(Hotelnictví pro život)
Gastronomie
(Gastronomické služby)
Kuchař- číšník
(ŠVP - Gastronomie pro život - Kuchař,
číšník)
Kuchař- číšník
(ŠVP - Gastronomie pro život - Číšník,
barman)
Kuchař-číšník
(ŠVP - Gastronomie pro život - Kuchař)
Délka
studia
Ukončení
studia
4
1.kolo 2013/2014
2014/2015
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
30
OP
DE
-
PŠD
NE
ANO
10
25
OP
DE
NA
VYU
NE
ANO
18
16
25
DE
-
PŠD
NE
ANO
VL
7
7
25
DE
-
PŠD
NE
ANO
VL
10
10
25
DE
-
PŠD
NE
ANO
přihl.
přij.
plánov.
MT
17
13
2
MT
12
3
VL
3
3
Roční
školné
Prospěch
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197
17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec
653705
Ředitel:
Ing. Marek Špelda, Ph.D.
600 012 221
Kontakt: Lenka Vondrová, DiS.
150 009 127
Fax:
státní
E-mail:
[email protected]
kraj
WEB:
www.ssck.cz
tel: 491 461 825
tel: 491 461 823
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
800 Kč/měsíc
1000 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: Výhody pro studenty: moderní budova v centru města, kvalitní výpočetní technika, relaxační zóny, jídelna v budově školy, ve škole fungují dvě fiktivní firmy - účast na mezinárodních
veletrzích, jediné zařízení kraje specializující se na tvorbu a realizaci návrhů oděvů - účast na republikových soutěžích a přehlídkách, celá řada školních akcí apod. Škola spolupracuje s podniky regionu - možnost
dalšího uplatnění.
DOD: 22. - 23. 11. 2013 a 24. - 25. 1. 2014, módní přehlídky od 10 hod., návštěva školy možná kdykoliv po domluvě.
Kód oboru
Název oboru
82-41-M/07
31-43-M/01
63-41-M/01
68-43-M/01
64-41-L/51
64-41-L/51
Modelářství a návrhářství oděvů
Oděvnictví
Ekonomika a podnikání
Veřejnosprávní činnost
Podnikání
Podnikání
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
4
4
2
3
MT
MT
MT
MT
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
8
2
25
36
7
0
23
33
30
28
30
30
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
TZ
VZ
VZ
VZ
VZ
-
DE
DE
DE
DE
DE
DA
Druh
studia
NA
NA
Pro žáky
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
VYU
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
49
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Náchodská 285
Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
13584898
Ředitel:
102 101 515
Kontakt.os.:
Fax:
600170811
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Mgr. Rudolf Volhejn
Jana Fialová
491481940
[email protected]
www.ssptp.cz
tel: 491 485 041
tel: 491 485 041, 042
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ,NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
1000 Kč/měsíc
1400 Kč/měsíc
ANO
Poznámka ke škole: Škola je zaměřena na grafický design, moderní tiskové technologie, design interieru a exterieru, propagaci a služby v obchodu. Škola je členem Asociace středních škol s uměleckými obory ČR
a členem Svazu polygrafických podnikatelů ČR.
DOD: pátek 22.11. 2013 9:00 - 17:00, sobota 23. 11. 2013 8:00 - 12:00, středa 11.12. 2013 od 14:00 do 17:00, středa 15. 1. 2014 od 14:00 do 17:00
Délka
studia
Ukončení
studia
Grafický design
(Propagační design)
4
34-53-L/01
Reprodukční grafik pro média
34-53-H/01
Reprodukční grafik
Kód oboru
Název oboru
82-41-M/05
34-52-L/01
34-52-H/01
66-52-H/01
69-51-H/01
50
Tiskař na polygrafických strojích
(Polygrafie)
Tiskař na polygrafických strojích
(Technologie tisku)
Aranžér
(Interiérový a propagační design)
Kadeřník
(Vlasová tvorba)
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
MT
49
25
25
0
TZ, ČJ
DE
-
PŠD
1,7
ANO
ANO
4
MT
23
14
14
0
ČJ, M, DZ
DE
-
PŠD
2,0
ANO
ANO
1
VL
11
7
7
0
-
DE
ZV
VYU
2,0
ANO
NE
4
MT
5
2
18
0
ČJ, M
DE
-
PŠD
2,0
ANO
ANO
3
VL
6
4
20
0
-
DE
-
PŠD
2,3
ANO
ANO
3
VL
30
15
22
0
-
DE
-
PŠD
2,3
ANO
ANO
3
VL
25
17
24
0
-
DE
-
PŠD
2,3
NE
ANO
Škola:
Adresa:
IČ:
REDIZO:
IZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
87815
Ředitel:
600012158
Kontakt:
107860601
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Mgr. Jitka Kočišová
Ing.Ondřej Štajgl
tel: 491 812 425
tel: 734 319 797
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
[email protected]
http://skola-jaromer.odnas.cz
850 Kč/měsíc
1470 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: TZ, VT, ŠVP
DOD: 9.11.2013, 7.12.2013, 11.1.2014, 8.2.2014
2013/2014
2014/2015
Délka
studia
Ukončení
studia
přihl.
přij.
plánov.
truhlář
3
VL
22
16
tesař
Podkovář a zemědělský kovář
Opravář zemědělských strojů
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Umělecký keramik
Podnikání
3
3
3
3
3
2
VL
VL
VL
VL
VL
MT
20
12
47
11
7
41
13
10
30
10
3
30
Kód oboru
Název oboru
33-56-H/01
36-64-H/01
41-54-H/02
41-55-H/01
82-51-H/01
82-51-H/04
64-41-L/51
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
9
DE
-
21
9
30
14
7
0
DE
DE
DE
DE
DE
DE
NA
TZ
TZ
ano
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
ANO
ANO
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
Prospěch
51
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
Pražská 931, 547 01 NÁCHOD
48653717
Ředitel:
102266271 / 102754535
Kontakt.os.:
600012263
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Ing. Milan Smola
Mgr. Jakub Fabián
—
[email protected]
www.voss-na.cz
tel: 491 420 339
tel: 491 426 243
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
1400 Kč/měsíc
1320 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: snídaně: 15 Kč, oběd: 27 Kč, večeře: 24 Kč
Dny otevřených dveří:
23. listopad 2013, 8:30 - 12:00
22. leden 2014, 13:00 - 17:00
Kód oboru
Název oboru
36-47-M/01
23-55-H/01
36-64-H/01
36-67-H/01
36-69-H/01
39-41-H/01
Stavebnictví
Klempíř
Tesař
Zedník
Pokrývač
Malíř, lakýrník
52
Délka
studia
Ukončení
studia
4
3
3
3
3
3
MT
VL
VL
VL
VL
VL
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
54
10
2
5
1
1
52
10
0
0
0
0
60
12
8
24
8
8
0
0
0
0
0
0
ČJ, MZ, VZ
-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
OKRES RYCHNOV
NAD KNĚŽNOU
53
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
60884703
Ředitel:
Mgr. Petr Kačírek
060804703
Kontakt.os.: Mgr. Jaroslav Kotlář
600012557
Fax:
státní
E-mail:
[email protected]
kraj
WEB:
www.grk.cz
tel: 603 269 035
tel: 603 269 036
Ubytování: není
Stravování: není
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
ANO
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Poznámka ke škole:
DOD: 18. - 19. 10. 2013
Délka
studia
Ukončení
studia
4
8
MT
MT
Kód oboru
Název oboru
79-02-K/41
79-02-K/81
Gymnázium
Gymnázium
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
Pulická 779, 518 01 Dobruška
60884762
Ředitel:
Kontakt.os.:
600012549
Fax:
E-mail:
WEB:
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
90
57
58
30
60
30
Mgr. Jiří Macek
Mgr. Jiří Macek
494622291
[email protected]
http://gympl.dobruska.cz
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ČJ, OP
OP
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 5
2,5
2,0
ANO
ANO
NE
NE
tel: 494 623 071
tel: 494 623 071
Ubytování: není
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Kč/měsíc
500 Kč/měsíc
Poznámka ke škole: Škola nemá bezbariérovou úpravu. Typ OZP je nutno předem konzultovat s vedením školy. Cena za oběd 24 Kč nebo 26 Kč (podle věku).
DOD: 15. 11. 2013, 16. 11. 2013 a 10. 1. 2014
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
79-41-K/81
Gymnázium
Gymnázium
54
Délka
studia
Ukončení
studia
4
8
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
86
57
30
30
30
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
M, ČJ, OP
M, ČJ, OP
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 5
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
NE
NE
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522
Komenského 522, Kostelec nad Orlicí, 517 41
60884711
Ředitel:
Mgr. Václav Pavelka
Kontakt.os.: Eva Šilhánová
600012581
Fax:
státní
E-mail:
[email protected]
kraj
WEB:
www.oakostelec.cz
tel: 494 942 440
tel: 494 942 443
Ubytování: ANO
900 Kč/měsíc
Stravování: ANO
1200 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ
ANO
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: Vyučované obory: obchodní akademie, ekonomické lyceum, informační technologie. Certifikát English for Business, certifikát ECDL, Zertifikat Deutsch B1, Goethe Zertifikat B2. Fiktivní firmy,
OA IT EXPO - přehlídka studentských prací. Kulturní studentská vystoupení. Adaptační kurz "Vítej mezi námi".
DOD: 22.11.2013, 17.1.2014.
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
4
MT
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
56
54
40
25
25
30
30
30
30
0
0
0
ČJ, M
ČJ, M
ČJ, M
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
Kód oboru
Název oboru
63-41-M/02
78-42-M/02
18-20-M/01
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Informační technologie
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška
60884746
Ředitel:
600012590
Kontakt.os.:
600012590
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Ing. Milan Maršík
Ing. Zdeněk Sokol
tel: 776 884 544
tel: 774 684 544
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
Ubytování: ANO
1000 Kč/měsíc
Stravování: ANO
1100 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ nepovinný
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
[email protected]
www.spse.dobruska.cz
Poznámka ke škole: cena oběda/večeře 27/25 Kč.
Škola má 65letou tradici ve výuce tech. oborů. Nabídka pokrývá spektrum elektrotechniky a informačních technologií, od počítačových řídicích systémů, které podporují firmy v regionu, přes zaměření na pc a
správu sítí, oblíbené chlapci, po firemní aplikace, kde najdou uplatnění i dívky.
DOD: 22.11.2013 (9-17), 23.11.2013 (8-12), 17.1.2014 (9-17)
Kód oboru
2641M/01
1820M/01
1820M/01
Název oboru
Elektrotechnika (Počítačové řídicí
systémy a elektrotechnika)
Informační technologie
(Aplikace počítačů a správa sítí)
Informační technologie
(Obsluha a tvorba firemních aplikací)
Délka
studia
Ukončení
studia
4
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
MT
56
56
60
0
M
DE
-
PŠD
ANO
ANO
4
MT
55
34
38
0
M
DE
-
PŠD
ANO
NE
4
MT
41
29
30
0
M
DE
-
PŠD
ANO
NE
Prospěch
55
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola - podorlické vzdělávací centrum Dobruška
Pulická 695, 518 01 Dobruška
71340726
Ředitel:
651017459
soukromá
jiný zřizovatel
Kontakt.os.:
Ing. Vladimír Voborník
Olga Uhlířová
tel: 605 210 021
tel: 491 618 930
Fax:
E-mail:
WEB:
[email protected]
www.sspvc.cz
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: Aj, Nj
Přípravný kurz k PZ (TZ):
800 Kč/měsíc
700 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: Zřizovatelem školy jsou hlavní organizace regionu sdružené v nestátní neziskovou organizaci: Podorlické sdružení zaměstnavatelů. Tato vazba je zárukou efektivní výuky nejnovějších
technologií ve výpočetní, informativní a technické oblasti, zajištění kvalitních praxí a jistota budoucího uplatnění.
Součástí školy je Pedagogicko - kinezologická poradna a Středisko činnostního učení - nabídka efektivních metodických přístupů ve výuce a cílem zaujmout.
DOD: Dny otevřených dveří se budou konat 5.12. a 6.12.2014. a po dohodě průběžně.
Kód oboru
18-20-M/01
18-20-M/01
23-44-L/01
23-45-L/01
23-51-H/01
23-52-H/01
23-55-H/01
23-56-H/01
64-41-L/51
64-41-L/01
56
Název oboru
Informační technologie se zaměřením na
programování, vývoj aplikací a robotiky
Informační technologie se zaměřením na
počítačovou grafiku a audio - video
tvorbu
Mechanik strojů a zařízení
Mechanik seřizovač
Strojní mechanik se zaměřením na
Zámečníka
Nástrojař s rozšířenou výukou CNC
Klempíř se zaměřením na Autoklempíře
s rozšířenou výukou na Auto mechanika
Obráběč kovů s rozšířenou výukou CNC
systémů
Podnikání
Podnikání
Délka
studia
Ukončení
studia
4
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
MT
17
17
30
0
NE
DE
4
MT
12
12
30
0
NE
4
4
MT
MT
1
2
1
2
12
24
0
0
3
VL
4
4
12
3
VL
2
2
3
VL
4
3
VL
2
3
MT
MT
Druh
studia
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
ANO
ANO
DE
PŠD
ANO
ANO
NE
NE
DE
DE
PŠD
PŠD
ANO
ANO
ANO
ANO
0
NE
DE
PŠD
ANO
ANO
12
0
NE
DE
PŠD
ANO
ANO
4
24
0
NE
DE
PŠD
ANO
ANO
3
3
12
0
NE
DE
PŠD
ANO
ANO
42
34
42
34
50
60
0
12 000
NE
NE
DE
DA
VYU
VYU
ANO
ANO
NE
NE
NA
NA
Pro žáky
Prospěch
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky
Kostelec nad Orlicí, Komenského 873
60884690
Ředitel:
60884690
Kontakt.os.:
Mgr. Yvona Bůžková
Mgr. Yvona Bůžková
600012573
státní
kraj
Fax:
E-mail:
WEB:
[email protected]
www.szeskostelec.cz
tel: 739 624 647
tel: 739 624 647
Ubytování: ANO
900 Kč/měsíc
Stravování: ANO
1200 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole:Obor Agropodnikání se 3 specializacemi: chovatelství a kynologie, zemědělský a lesní provoz, agroturistika a ekoagroturistika. Obor Ekologie a životní prostředí 2 zaměření: lesnictví, myslivost
a rybářství a přírodovědně lycejní. Obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje ŠVP Elektromechanik pro chladicí a klimatizační techniku a tepelná čerpadla.
DOD: 30. 11. 2013 a 10. 1. 2014
Délka
studia
Ukončení
studia
Agropodnikání
4
16-01-M/01
Ekologie a životní prostředí
26-52-H/01
64-41-L/51
26-41-L/51
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
MT
53
32
60
0
ČJ, B
DE
-
4
MT
21
8
30
0
ČJ, B
DE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
3
VL
15
6
24
0
Podnikání
Mechanik elektrotechnik
2
2
MT
MT
17
0
0
30
30
0
0
Kód oboru
Název oboru
41-41-M/01
ČJ
ČJ
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
NE
ANO
-
PŠD
NE
NE
DE
-
PŠD
NE
ANO
DE
DE
NA
NA
VYU
VYU
ANO
NE
NE
ANO
Prospěch
57
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
75137011
Ředitel:
60884720
Kontakt.os.:
691000107
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Mgr. Dana Havranová
Klugerová Libuše
494 539 233
[email protected]
www.vosrk.cz
tel: 494 539 220
tel: 494 539 226
Ubytování: ANO
950 Kč/měs
Stravování: ANO
82 Kč/den
Cizí jazyky: AJ,NJ,RJ
Přípravný kurz k PZ (TZ): ANO není
Poznámka ke škole: Stravování - cena oběda Kč 30,-, snídaně Kč 24,- a večeře Kč 28,-. Ubytování ve vlastním domově mládeže. Obor strojírenství se ve třetím ročníku větví na zaměření: CAD/CAM systém, CNC
stroje, automatizační techniku a robotiku, informatiku a diagnostiku motorových vozidel, ekonomiku a řízení firem. Moderní učebny, autoservis, lakovna, dřevodílny, svářecí škola, emisní stanice, informační
centrum, 8 učeben PC, chata. Přijímací řízení bude probíhat podle metodických pokynů zřizovatele a platných právních ustanovení.
DOD: Dny otevřených dveří: 18.10.2013, 19.10.2013, 13.12.2013, 24.1.2014, 28.2.2014.
Délka
studia
Ukončení
studia
Strojírenství
4
Dopravní prostředky
Obchodník
Autotronik
Gastronomie
Provozní technika
Provozní technika
Mechanik opravář motorových vozidel
(automechanik)
Karosář
Autolakýrník
Truhlář
Kuchař-číšník
Prodavač
Nástrojař
Obráběč kovů
Autoelektrikář
Kominík
Podnikání
Kód oboru
Název oboru
23-41-M/01
23-45-M/01
66-41-L/01
39-41-L/01
65-41-L/01
23-43-L/51
23-43-L/51
23-68-H/01
23-55-H/02
23-61-H/01
33-56-H/01
65-61-H/01
66-51-H/01
23-52-H/01
23-56-H/01
26-57-H/01
36-56-H/01
64-41-L/51
58
1.kolo 2013/2014
2014/2015
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
60
ČJ nebo MA
DE
0
10
15
16
7
16
30
30
30
25
25
25
ČJ nebo MA
ne
DE
DE
DE
DE
DE
DA
56
56
60
ne
23
20
7
16
10
2
3
13
4
0
23
20
7
16
10
0
0
13
4
0
30
24
30
30
30
24
24
24
24
30
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
přihl.
přij.
plánov.
MT
41
38
4
4
4
4
2
3
MT
MT
MT
MT
MT
MT
1
11
15
16
8
16
3
VL
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
MT
Roční
školné
ČJ nebo MA
ČJ nebo MA
ČJ nebo MA
ČJ nebo MA
ČJ nebo MA
Druh
studia
OZP
Pov. lék.
prohlídka
PŠD
ANO
ANO
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
VYU
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
DE
PŠD
ANO
ANO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NA
NA
NA
Pro žáky
Prospěch
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
Kolowratská 485, Rychnov nad Kněžnou
70 152 497
Ředitel:
181 007 304
Kontakt.os.:
600024300
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Hana Fuksová
Hana Fuksová
494 534 203
[email protected] cz
www.zskolowratska.unas.cz
tel: 494 534 203
tel: 494 534 203
Ubytování: není
Kč/měsíc
Stravování: ANO
650 Kč/měsíc
Cizí jazyky: angličtina
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: Škola je zařazena do sítě středních škol a byla zřízena za účelem poskytování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost školy je vymezena zákonem č. 561/ 2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jednoletý obor je určen především pro absolventy základní školy speciální a nižších ročníků základní školy praktické.
Dvouletý obor je určen především pro absolventy základní školy praktické a nižších ročníků základní školy. Vzdělávání žáků probíhá podle ŠVP, který je zpracován podle RVP praktické školy, s využitím speciálně
pedagogických metod.
Žáci se mohou stravovat v městské školní jídelně, cena za 1 oběd je cca 30 Kč.
DOD: 21. 11. 2013 a 16. 1. 2014.
Délka
studia
Ukončení
studia
Praktická škola jednoletá
1
Praktická škola dvouletá
2
Kód oboru
Název oboru
78-62-C/01
78-62-C/02
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
ZZ
3
3
4
0
ZZ
4
4
4
0
Přijímací
zkoušky
ústní
pohovor
ústní
pohovor
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
DE
-
PŠD
ANO
ANO
DE
-
PŠD
ANO
ANO
Prospěch
59
OKRES TRUTNOV
60
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola (Dříve: Stř. odb. škola ochr. osob
a majetku Malé Svatoňovice s.r.o.)
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice
27121313
Ředitel:
Ing. Bc. Vladimír Janus
tel: 739 613 669
651014271
tel: 499 829 720
Kontakt.os.: Romana Čanigová
151014507
Fax:
soukromá
E-mail:
[email protected]
soukromý subjekt
WEB:
www.sosoom-svatonovice.cz, www.bpa-svatonovice.cz
Ubytování: ANO
1000 Kč/měsíc
Stravování: ANO
1500 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, RJ, NJ,
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: Škola má dlouholetou tradici ve výuce bezpečnostně právních maturitních oborů s velmi dobrými výsledky u státních maturitních zkoušek. Součástí výuky je výuka sebeobrany, judo, karate (5
hodin týdně), lyžařský, horolezecký, branný a střelecký kurz. Škola realizuje sportovní aktivity a týdenní kurzy ve vlastním areálu s vlastní jídelnou a ubytováním na DM, k dispozici žákům je sportovní hala,
tělocvična, posilovna, sauna, umělá lezecká stěna a venkovní sportoviště. Pro všechny žáky sportoviště školy v odpoledních hodinách zdarma, pro ubytované na DM k dispozici internet na pokojích. Všichni žáci
on-line připojeni na elektronickou knihovnu školy s přístupem ke všem učebním materiálům všech předmětů.
DOD: 7. 12. 2013, 18. 1. 2014, školu možno navštívit kdykoliv.
Kód oboru
68-42-M/01
78-42-M/01
68-43-M/01
68-42-L/51
68-42-L/51
Název oboru
Bezpečnostně právní činnost
(Ochrana osob a majetku)
Technické lyceum
(Specifický záměr vojenský a hasičský)
Veřejnosprávní činnost
(Právní administrativa)
Bezpečnostní služby dálkové studium
Bezpečnostní služby distanční studium
Délka
studia
Ukončení
studia
4
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
MT
43
36
90
16 800
TV, PS
DE
-
PŠD
2,0
NE
ANO
4
MT
12
12
32
16 800
TV, PS
DE
-
PŠD
2,0
NE
ANO
4
MT
0
0
32
16 800
NE
DE
-
PŠD
2,0
ANO
NE
3
3
MT
MT
0
15
0
15
32
32
15 300
15 300
NE
NE
DA
DI
NA
NA
VYU
VYU
NE
NE
ANO
ANO
61
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o.
Polská 357, 541 01 Trutnov
25262181
600012913
110011830
soukromá
soukromý subjekt
Ředitel:
Kontakt:
Fax:
E-mail:
WEB:
Mgr. Ludmila Pěnčíková
Mgr. Petra Velebová
499810368
[email protected]
www.sosptu.cz
tel: 499 811 491
tel: 499 815 223
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, FJ
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
0 Kč/měsíc
Kč/měsíc
Poznámka ke škole: Odložené školné pro denní formu vzdělávání, zřizovatel přispívá na mimoškolní činnost, hradí žákům ubytování, učebnice zapůjčeny. Stravování zajištěno v jiném zařízení. Přijímací zkouška
pro denní formu vzdělávání se skládá z písemné části (psychologický dotazník a popis obrázku v AJ) a ústní části (pohovor). Zkrácené jednoleté studium nebo dvouleté studium v denní formě vzdělávání určeno
pro uchazeče se středním vzdělávání s maturitní zkouškou, kteří chtějí získat další kvalifikaci. Dálková forma vzdělávání je 5letá pro absolventy ZŠ, rep. 2 - 3letá pro absolventy se středním vzděláním (přijetí do
vyššího ročníku s podmínkou vykonání postupových a rozdílových zkoušek). Škola aktivně zapojena do mezinárodních projektů.
DOD: 23. listopadu 2013 (od 10 do 14 hodin), 17. ledna 2014 (od 12 do 17 hodin), individuálně po celý rok na základě domluvy - telefon, e-mail.
Délka
studia
Ukončení
studia
4
2
1
5
MT
MT
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
20
20
20
15
0
0
18 900
21 000
PS, AJ, PO
PS, AJ, PO
PO
DE
DE
DE
DA
ZM
ZM
-
PŠD
MAT
MAT
DZŠ
1,8
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
Kód oboru
Název oboru
63-41-M/01
63-41-M/01
63-41-M/01
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov
60153296
60153296
600012905
státní
kraj
Ředitel:
Kontakt.os.:
Mgr. Jan Korbelář
RNDr. Petr Kejklíček
Fax:
E-mail:
WEB:
[email protected]
www.clatrutnov.cz
přihl.
přij.
tel: 603 490 143
tel: 603 898 102
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
1 200 Kč/měsíc
1 400 Kč/měsíc
Poznámka ke škole: Na škole existují kroužky trubačský, sokolnický, preparátorský, včelařský, vábičský a sportovní. V oboru Lesnictví absolventi získávají zdarma oprávnění pro práce s pilou, křovinořezem, zbrojní
průkaz a řidičský průkaz na osob. aut. V oboru Mechanizace a služby je součástí studia zdarma získání řidič. oprávnění a studenti se mohou uplatnit jako operátoři harvestorů.
DOD: 8.11.2013, 6.12.2013 a 10.1.2014 vždy od 13:00 hod., po telefonické domluvě je možné navštívit školu za plného provozu kdykoliv.
Kód oboru
Název oboru
16-01-M/01
41-45-M/01
41-46-M/01
41-56-H/01
41-46-M/01
Ekologie a životní prostředí
Mechanizace a služby
Lesnictví
Lesní mechanizátor
Lesnictví
62
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
4
3
5
MT
MT
MT
VL
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
25
18
56
33
25
25
18
45
33
25
30
30
60
30
30
0
0
0
0
0
ČJ, M
ČJ, M
ČJ, M
-
DE
DE
DE
DE
DA
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
DZŠ
2,00
2,00
1,90
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309
Horská 309, Hostinné 543 71
60153326
108026736
600013014
státní
kraj
Ředitel:
Kontakt.os.:
Fax:
E-mail:
WEB:
Mgr. Ivana Mědílková
PhDr. Lenka Neumannová
499441442
[email protected]
www.gymhost.cz
tel: 499 404 275
tel: 499 441 442
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ,NJ,RJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
650 Kč/měsíc
528 Kč/měsíc
ANO
Poznámka ke škole:
DOD: 9.1.2014
Délka
studia
Ukončení
studia
8
4
MT
MT
1.kolo 2013/2014
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/81
75-41-M/01
Gymnázium
Sociální činnost
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
24
17
24
15
30
30
Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304
60153393
Ředitel:
PhDr.Ing.Petr Minář, Ph.D.et Ph.D.
Kontakt.os.: RNDr. Vladimír Hušek
600 012 867
Fax:
státní
E-mail:
[email protected]
kraj
WEB:
www.gym-dk.cz
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
M, ČJ
ČJ, PO
DE
DE
-
ZŠ 5
PŠD
tel: 499 320 188
tel: 499 320 330
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
NE
ANO
Ubytování: ANO
1200 Kč/měsíc
Stravování: ANO
26 Kč
Cizí jazyky: AJ, NJ, FR, RJ
ANO
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Poznámka ke škole: Škola se nachází v centru města pět minut od autobusového nádraží. Vlastní ubytovací a stravovací zařízení nemáme, ale jak stravování, tak i ubytování můžeme zajistit na SŠIS Dvůr Králové n.
L. Studium je čtyřleté a šestileté s všeobecným zaměřením.
DOD: 15. 1. 2014.
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
79-41-K/61
Gymnázium-všeob. čtyřleté studium
Gymnázium-všeob. šestileté studium
Délka
studia
Ukončení
studia
4
6
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
48
18
24
17
30
30
0
0
ANO
ANO
DE
DE
Druh
studia
Pro žáky
PŠD
ZŠ 7
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
NE
NE
63
Škola:
Adresa:
IČ:
REDIZO:
IZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov
60153237
Ředitel:
600012875
Kontakt:
60153237
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Mgr. Petr Skokan
Ing. Karel Urban, CSc.
499 811 303
[email protected]
www.gymnaziumtu.cz
tel: 499 840 093
tel: 499 840 093
Ubytování: není
Kč/měsíc
Stravování: ANO
540 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ
Přípravný kurz k PZ (TZ): není
Poznámka ke škole:PZ podle SCIO; ŠJ - výběr ze tří druhů jídel; OZP jen některé - nutná domluva; kvalitní výuka přírodovědných předmětů a cizích jazyků, možnost složení mezinárodních zkoušek z AJ a NJ,
jazykové kurzy pro veřejnost; široké kulturní a sportovní aktivity; školní galerie, výuka RJ pouze v případě zájmu žáků
DOD: 2. 12. 2013
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
4
8
MT
MT
62
70
43
30
60
30
0
0
ČJ, M, OP
ČJ, M, OP
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 5
79-41-K/41
79-41-K/81
Gymnázium
Gymnázium
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586
Kontakt.os.:
600012891
státní
kraj
Fax:
E-mail:
WEB:
2014/2015
Ukončení
studia
Název oboru
Komenského 586, 543 01Vrchlabí,
60153245
Ředitel:
2013/2014
Délka
studia
Kód oboru
Mgr. Miroslav Šafránek
Mgr. Miroslav Šafránek
499421544
[email protected]
www.gymvr.cz
tel: 499 421 544
tel: 499 421 544
Prospěch
Ubytování: není
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
Přípravný kurz k PZ (TZ): není
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
NE
NE
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Poznámka ke škole:
DOD: 27.11.2013 a 22.1.2014
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
79-41-K/81
Gymnázium
Gymnázium
64
Délka
studia
Ukončení
studia
4
8
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
36
40
22
30
30
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
ČJ, OP
OP
DE
DE
-
PŠD
ZŠ 5
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
NE
NE
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov
Horská 160, Trutnov 541 02
70841179
600024610
600024610
státní
kraj
Ředitel:
Mgr. Jaromír Vašíček
Kontakt.os.: Mgr. Irena Hejnová
Fax:
E-mail:
[email protected]
WEB:
www.mzpstrutnov.cz
tel: 499 733 386
tel: 499 733 386
Ubytování: není
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Kč/měsíc
540 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: cena za jeden oběd 27,00 Kč. Škola pro žáky se zdravotním postižením.
DOD: Po předchozí telefonické domluvě návštěva možná kdykoliv.
Délka
studia
Ukončení
studia
1
2
JI
JI
1.kolo 2013/2014
Kód oboru
Název oboru
78-62-C/01
78-62-C/02
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice
Havlíčkova 812, 542 32 Úpice
72 073 209
Ředitel:
15 037 789
Kontakt.os.:
691 002 142
Fax:
státní
E-mail:
obec
WEB:
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
2
2
2
2
14
14
Ing. Jana Nývltová, CSc.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
OP
OP
DE
DE
tel:
tel:
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
Druh
studia
Pro žáky
PŠD
PŠD
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
499 781 311
[email protected]
www.gymsos-upice.cz
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
ANO
ANO
1 200 Kč/měsíc
600 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: Vlastní školní jídelna: cena oběda 25,- (mladší žáci), 30,- (starší žáci). Škola pořádá: cvičení v přírodě, lyžařský, cyklistický a ekologický kurz, rafting, výměnné a poznávací jazykové
zájezdy: Rakousko, Anglie, Litva, Německo. Volný čas studentů: šachový, biologický, chemický a dramatický kroužek, aktivní činnost Mládeže ČČK, využití internetu zdarma. Přijímací zkoušky: 8l
gymnázium - uchazeči s průměrem do 1,5 za 1. a 2. pololetí 4.r. a 1.pol. 5.r. ZŠ přijímací zkoušky nekonají, 4l gymnázium - uchazeči s průměrem do 1,5 za 1. a 2.pol. 8.r. a 1. pol. 9.r. ZŠ přijímací zkoušky
nekonají.
DOD: 22.11.2013 (pá), 23.11.2013 (so), 16.1.2014 (čt).
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/81 Gymnázium
79-41-K/41 Gymnázium
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Délka
studia
Ukončení
studia
8
4
4
MT
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
20
7
34
19
0
20
30
30
30
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
ČJ, M
ČJ, M
-
DE
DE
DE
-
ZŠ 5
PŠD
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
2,5
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
65
Škola:
Adresa:
IČ:
REDIZO:
IZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282
Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně
49 290 274
Ředitel:
600024687
Kontakt:
49 290 274
Fax:
státní
E-mail:
stát
WEB:
Mgr. Jana Marešová
Leona Dolejšková
499 875 234
[email protected]
www.oajl.cz
tel: 499 862 101
tel: 499 862 132
Ubytování: ANO
1600 Kč/měsíc
Stravování: ANO
2910 Kč/měsíc*
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
Přípravný kurz k PZ (TZ): není
Poznámka ke škole: bezbariérovost, asistenti pedagoga, možnost prodloužení studia až o 2 roky, nepřetržitá přítomnost zdravotního personálu, RHB přímo v budově školy, vlastní bazén a tělocvična, ve
škole i na internátu připojení k internetu, široká nabídka volnočasových aktivit (sport, zájmové kroužky, kulturní vyžití)
* celodenní strava = 97 Kč → cena snídaně - 26 Kč; cena oběda - 32 Kč; cena večeře (V1+V2) - 39 Kč
DOD: 8.11. 2013 od 13:00 do 16:00, 9. 11. 2013 od 9:00 do 12:00 hod.
Název oboru
Délka
studia
Ukončení
studia
63-41-M/02 Obchodní akademie
63-51-J/01 Obchodní škola
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
5
3
3
MT
ZZ
ZZ
Kód oboru
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
16
10
10
15
7
8
16
7
5
0
0
0
ČJ, M
ČJ, M
PO
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158
Malé náměstí 158, 541 01 Trutnov
60 153 334
Ředitel:
060 153 334
Kontakt.os.:
600 012 883
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Ing. Miroslav Albrecht
Mgr. Šubr Zdeněk
tel: 499 599 301
tel: 499 599 302
[email protected]
www.oatrutnov.cz
Ubytování: není
Stravování: není
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ
není
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Poznámka ke škole: Ve 3. a 4. roč. si žáci mohou vybrat volitelné předměty (blok předmětů) a tím si zvolit zaměření oboru.
DOD: Pátek 29. 11. 2013 a pondělí 27. 1. 2014, vždy od 14:00 do 17:00 hodin.
Kód oboru
Název oboru
63-41-M/02
Obchodní akademie
Obchodní akademie se zaměřením na
cestovní ruch
Obchodní akademie se zaměřením na
informatiku
66
1.kolo 2013/2014
Délka
studia
Ukončení
studia
přihl.
přij.
4
MZ
81
75
2014/2015
plánov.
Roční
školné
0
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
DE
-
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
NE
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Odborné učiliště, Hostinné, Mládežnická 329
Mládežnická 329, 543 71 Hostinné
60 154 021
Ředitel:
600 024 679
Kontakt.os.:
Fax:
60154021
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Mgr.Zbyněk Rek
Mgr.Irena Mračková
tel: 499 405 422
tel: 499 524 139
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
[email protected]
www.ouhostinne.cz
650 Kč/měsíc
1 400 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: Informace o stravování - cena obědu 29,-Kč, celodenní stravování na internátě 75,-Kč/den. Škola svým zařazením patří do sítě speciálních škol pro profesní přípravu žáků se
specifickými poruchami učení žáků ze základních škol praktických a speciálních a neúspěšné žáky ze základních škol.
DOD: 14.11.2013
Kód oboru
33-56-E/01
33-57-E/01
34-57-E/01
36-67-E/01
65-51-E/01
69-54-E/01
31-59-E/01
Název oboru
Truhlářská a čalounická výroba,
truhlářské práce
Dřevařská výroba
Knihařské práce
Zednické práce
Stravovací a ubytovací služby
Provozní služby
Šití oděvů
Délka
studia
Ukončení
studia
3
3
3
3
3
2
3
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
VL
5
5
28
0
0
DE
-
PŠD
ANO
ANO
VL
VL
VL
VL
VL
VL
2
3
5
13
1
1
0
2
4
11
1
0
8
14
14
14
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Prospěch
67
Škola:
Adresa:
IČ:
REDIZO:
IZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243
Volanovská 243, 541 01 Trutnov
529681
Ředitel:
600012921
Kontakt.os.:
529681
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Mgr. Jiří Zahradník
Renata Matoušková
tel: 724 896 170
tel: 736 619 537
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
[email protected]
www.sou-trutnov.cz
900 Kč/měsíc
1672 Kč/měsíc
ANO
Poznámka ke škole: cena 1 oběda 28 Kč, cena celodenního stravování 76 Kč.
VT: Výuka specializovaných programů - APOST, SAP
PZ: Test ze všeobecného přehledu
JI: Kurzy a zkoušky pro dospělé z profesních kvalifikací: Kuchař, Číšník, Tesař, Zedník, Cukrář, Pekař, Instalatér
Praxe žáků: je konána v odborných dílnách školy a reálných pracovištích v regionu.
Škola nemá bezbariérový přístup. Roční náklady na pomůcky: cca 1000 Kč. Pro žáky je určena řada akcí hrazených z grantových zdrojů Královéhradeckého kraje a EU. Žáci se účastní odborných kurzů a
dosahují v soutěžích výborných výsledků.
Nástavbové studium: denní a dálková forma studia pro obory kuchař, číšník.
DOD: 22.11.2013 od 14 - 18 hodin, 23.11.2013 od 9 - 12 hodin, 17.1.2014 od 14 - 18 hodin, 18.1.2014 od 9 - 12 hodin
Kód oboru
Název oboru
29-53-H/01
29-54-H/01
33-56-H/01
36-52-H/01
36-64-H/01
36-67-H/01
37-42-M/01
37-51-H/01
65-51-H/01
65-51-H/01
65-51-H/01
65-41-L/51
65-41-L/51
Pekař
Cukrář
Truhlář
Instalatér
Tesař
Zedník
Logistické a finanční služby
Manipulant pošt. provozu a přepravy
Kuchař-íšník
Kuchař-číšník zaměření: kuchař
Kuchař-číšník zaměření: číšník
Gastronomie
Gastronomie
68
Délka
studia
Ukončení
studia
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
2
3
VL
VL
VL
VL
VL
VL
MT
VL
VL
VL
VL
MT
MT
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
6
18
16
14
13
10
22
11
31
24
8
27
14
6
8
3
9
7
6
12
6
15
12
4
25
10
12
24
24
24
24
24
30
24
30
17
13
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ano
ne
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DA
NA
NA
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
VYU
2,8
2,8
2,8
2,6
2,8
2,8
2,2
2,8
2,8
2,8
2,8
2,2
2,2
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265
Krkonošská 265, 543 11 Vrchlabí
65715284
Ředitel:
60153288
Kontakt.os.:
600012930
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Mgr. Václav Volejník
Ing. Jana Pršalová
499421195
[email protected]
www.sossou.cz
tel: 499 421 333
tel: 499 421 195
Ubytování: není
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Kč/měsíc
600 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: využíváme ŠJ při ZŠ nám. Míru ve Vrchlabí, cena oběda do 30 Kč.
1. den otevřených dveří se koná 07. prosince 2013 (sobota) od 08.00 do 12.00 hodin,
2. den otevřených dveří se koná 18. ledna 2014 (sobota) od 08.00 do 12.00 hodin.
Délka
studia
Ukončení
studia
Mechanik strojů (mechanik lanovkář)
4
Strojní mechanik (zámečník)
Karosář (autoklempíř)
Kuchař - číšník (kuchař)
Kuchař - číšník (číšník, servírka)
Prodavač (asistent obchodu)
Kód oboru
Název oboru
2344L/01
2351H/01
Mechanik
2355H/02
6551H/01
6551H/01
6651H/01
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
MT
20
11
24
0
ČJ, MA
DE
-
PŠD
NE
ANO
3
VL
8
8
12
0
DE
-
PŠD
NE
ANO
3
3
3
3
VL
VL
VL
VL
8
13
20
0
8
13
20
0
12
24
24
12
0
0
0
0
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
NE
Prospěch
69
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101, 541 01 Trutnov
69174415
610200381
110200403
státní
kraj
Ředitel:
Ing. Vladislav Sauer
tel: 499 814 729
tel: 499 813 071
Kontakt.os.: Jana Krupková
Fax:
499 814 729
E-mail:
[email protected]
WEB:
www.spstrutnov.cz, www.odborne-vzdelavani.cz
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: AJ, NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
900 Kč/měsíc
525 Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: Škola s nadstandardní výukou informačních technologií a výborným materiálně-technickým a personálním zajištění výuky. Škola je zapojena do programu CISCO (počítačové sítě),
Autodesk Academia pro strojírenství (výuka CAD systémů) a Mikrotik Academy (počítačové sítě a Wifi). Úspěšně čerpá finanční prostředky z evropských fondů. Pro žáky pořádá kroužek robotiky, cisco
academie, počítačových sítí, elektrotechniky a strojírenství. Úzce spolupracuje se zaměstnavateli v regionu (Siemens, Continental, KASPER-KOVO, Tyco Electronics, ZPA Smart Energy.
DOD: 19. 10. 2013 a 23. 11. 2013; stravování a ubytování zajišťeno zprostředkovaně u jných subjektů
Kód oboru
Název oboru
18-20-M/01
18-20-M/01
26-41-M/01
23-41-M/01
64-41-L/51
26-51-H/02
26-51-H/01
23-52-H/01
23-51-H/01
Elektronické počítačové systémy
Informační technologie a management
Slaboproudá elektrotechnika
Strojírenství - počítačová grafika
Podnikání
Elektrikář - silnoproud
Elektrikář - slaboproud
Nástrojař
Strojní mechanik
70
Délka
studia
Ukončení
studia
4
4
4
4
2
3
3
3
3
MT
MT
MT
MT
MT
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
55
40
29
41
49
29
32
40
0
26
20
20
24
30
20
20
24
0
30
30
60
30
0
24
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ČJ, M
ČJ, M
ČJ, M
ČJ, M
ČJ, M
-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
NA
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
VYU
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
1,8
1,8
1,8
1,8
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
2,8
2,8
2,8
2,8
Škola:
Adresa:
IČ:
REDIZO:
IZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
67439918
Ředitel: Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy
600013006
Kontakt: [email protected]
110037791
Fax:
státní
E-mail: [email protected]
kraj
WEB:
www.ssis.cz
tel: 499 622 215
tel: 499 320 195
Ubytování: ANO
1350 Kč/měsíc
Stravování: ANO
1360 Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, FJ, IT - kroužek
Přípravný kurz k PZ (TZ): ANO
Poznámka ke škole: celodenní stravování je 68,- Kč/den, škola má vlastní sportovní halu, dvě hřiště s umělým povrchem, tenisové hřiště, posilovnu, informační centrum
18-20-M/01 Informační technologie má tři zaměření ŠVP: - 1) správa počítačových sítí, 2) počítačová grafika a multimédia, 3) programování a vývoj aplikací
28-44-M/01 Aplikovaná chemie má 3 zaměření ŠVP: 1) farmaceutické substance, farmaceutický asistent, 2) analytika životního prostředí, 3) výroba a zpracování polymerů
DOD: sobota 30. listopadu 2013, sobota 25. 01. 2014 - vždy od 8:00 - 12:00
2013/2014
2014/2013
Délka
studia
Ukončení
studia
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
4
4
4
4
4
3
MT
MT
MT
MT
MT
VL
59
32
39
49
42
67
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
OP
OP
OP
OP
OP
NE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
1,8
2,0
2,0
1,8
2,0
2,6
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
Kód oboru
Název oboru
18-20-M/01
28-44-M/01
65-42-M/01
65-42-M/02
69-41-L/01
69-51-H/01
Informační technologie
Aplikovaná chemie
Hotelnictví
Cestovní ruch
Kosmetické služby
Kadeřník
Škola:
Adresa:
IČ:
REDIZO:
IZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Hostinné, B. Smetany 474
B. Smetany 474, 54371 Hostinné
60153385
Ředitel: Mgr. Bc. Petr Chlumák
600029867
Kontakt:
110013638
Fax:
státní
E-mail: [email protected]
stát
WEB:
http://vuhostinne.cz
tel: 499 441 778
tel:
Ubytování: ANO
Stravování: ANO
Cizí jazyky: NJ
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Kč/měsíc
Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole: Škola je určena pro klienty se soudně nařízenou ústavní výchovou
DOD:
Kód oboru
Název oboru
36-67-E/02
78-62-C/02
Stavební práce
Praktická škola dvouletá
Délka
studia
Ukončení
studia
2
2
VL
ZZ
2012/2013
přihl.
přij.
2013/2014
plánov.
Roční
školné
0
0
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
DE
DE
ZV
-
PŠD
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
71
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303
Procházkova 303, 541 01 Trutnov,
13582964
Ředitel:
110010264
Kontakt.os.:
600019829
Fax:
státní
E-mail:
kraj
WEB:
Mgr. Bc. Roman Hásek
Švandová Jana
tel: 499 846 370
tel: 499 840 092
Ubytování: ANO
550 Kč/měsíc
Stravování: není
Kč/měsíc
Cizí jazyky: AJ, NJ, L
Přípravný kurz k PZ (TZ): není
[email protected]
www.szstrutnov.cz
Poznámka ke škole: možnost stravování ve vedlejší budově Gymnázia Trutnov
DOD: 6. 12. 2013 a 5. 1. 2014
Kód oboru
Název oboru
Délka
studia
Ukončení
studia
4
Zdravotnické lyceum
(Promedicus)
Zdravotnický asistent
53-41-M/01
(Praktická sestra)
Zdravotnický asistent
53-41-M/01
(Praktická sestra)
78-42-M/04
Škola:
Adresa:
IČ:
REDIZO:
IZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
1.kolo 2013/2014
2014/2015
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro žáky
OZP
Pov. lék.
prohlídka
MT
36
21
30
0
B, ČJ, OP,
PO
DE
-
PŠD
ANO
NE
4
MT
52
29
30
0
B, PO
DE
-
PŠD
NE
ANO
5
MT
34
28
30
0
B, PO
DA
-
DZŠ
NE
ANO
Prospěch
Základní škola a Praktická škola
Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
60 153 351
Ředitel: Mgr. Eva Hynková
600 024 695
Kontakt: Mgr. Lucie Marková
108026761
Fax:
státní
E-mail: [email protected]
kraj
WEB:
www.zs-dk.cz
tel: 499 62 24 76
tel: 499 62 24 76
Ubytování: není
Stravování: ANO
Cizí jazyky:
Přípravný kurz k PZ (TZ):
Kč/měsíc
Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole:
DOD: 19.11.2012
Kód oboru
Název oboru
78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
72
2012/2013
2013/2014
Délka
studia
Ukončení
studia
přihl.
přij.
plánov.
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
2
ZZ
14
14
14
0
ne
DE
Druh
studia
Pro žáky
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
ANO
Škola:
Adresa:
IČ:
IZO:
REDIZO:
Typ školy:
Zřizovatel:
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí
Komenského 616, 543 01 Vrchlabí
71 197 621
Ředitel:
181045231
Kontakt.os.:
600024636
Fax:
církevní
E-mail:
církev
WEB:
Mgr. Magda Kumprechtová
Mgr. Magda Kumprechtová
tel: 739 379 290
tel: 739 379 290
Ubytování: není
Stravování: ANO
Cizí jazyky:
Přípravný kurz k PZ (TZ):
sps.dcce.vrchlabí@seznam.cz
www.specialniskolavrchlabi.cz
Kč/měsíc
Kč/měsíc
není
Poznámka ke škole:
1. Další důležité informace - Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením,
kteří ukončili: • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením; • povinnou školní docházku v základní škole speciální; • povinnou školní docházku, ale
nezískali základní vzdělání; • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.
2. Uplatnění: absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby, případně k pokračování v dalším vzdělávání.
DOD: kdykoli po telefonické dohodě
Kód oboru
Název oboru
78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
Délka
studia
Ukončení
studia
2
ZZ
1.kolo 2013/2014
přihl.
přij.
2014/2015
plánov.
6
Roční
školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
ne
DE
Druh
studia
Pro žáky
PŠD
Prospěch
OZP
Pov. lék.
prohlídka
ANO
NE
73
Vydal:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor školství
Pivovarské náměstí 1245│500 03│Hradec Králové
www.kralovehradeckykraj.eu│www.kr-kralovehradecky.cz
listopad 2013
74
Download

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro