Střední škola EDUCHEM,a.s.
OPRAVNÉ A KLASIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
ZKUŠEBNÍ OKRUHY
zkoušející
Ing. Dana Bártíková
předmět
obsah a forma zkoušky
Strojnictví - 1. ročník
Žáci, kteří nebyli klasifikováni i v prvním pololetí se budou připravovat na zkoušku v
celém rozsahu. Ti, kteří nebyli klasifikváni jenom ve druhém pololetí se budou
připavovat v rozsahu 2. pololetí.
1. pololetí
TECHNICKÉ MATERIÁLY - základní rozdělení; vlastnosti materiálů fyzikální, mechanické, technologické; zkoušky materiálů
MECHANIKA -silové soustavy, gafické řešené silových soustav, druhy
namáhání
2. pololetí
ČÁSTI STROJŮ - druhy spojů, spojovací součásti, součásti k přenosu
otáčivého pohybu, převody
Počítačové praktikum - 1.
ročník
Technické kreslení
Žákům bude při zkoušce zadána praktická práce ze zadaných okruhů:
Microsoft Office - Word (texty, záhlaví, zápatí, hromadná korespondence,
vkládání objektů - obrázky, grafy, tabulky), Excel (tabulky, výpočty, grafy),
Power Point (prezentace), Publisher (plakáty, pozvánky)
Žáci vypracují test, který bude obsahovat:
pravoúhlé promítání - doplňování chybějícího průmětu; čtení výkresů
jednotlivých součástí a sestav, kótování, základní značky pro kreslení potrubí
zkoušející
Burdych
předmět
obsah a forma zkoušky
AUTOMATIZACE
ACH1
Měření teplot, hustota látek, vlhkost, viskozita.
AUTOMATIZACE
ACH2
1.pol. Měření tlaku, výšky hladiny, průtoků
2. pol. Měření teplot, hustota látek, vlhkost, viskozita.
zkoušející
Vladimíra Doová
předmět
obsah a forma zkoušky
Matematika
1.ročník, 2. pololetí
-zkouška v náhradním termínu, opravná zkouška, proběhne písemnou formou
-pokud by bylo třeba, bude žák zkoušen i ústně
-obsah : hodnota výrazu, matematické operace s výrazy, rozklad výrazů,
lomené výrazy, soustava 2 lineárních rovnic o dvou neznámých, soustava 2
lineárních nerovnic o jedné neznámé, lineární rovnice s absolutní hodnotou
Matematika
1. ročník, 1. i 2.pololetí
-zkouška v náhradním termínu, opravná zkouška, proběhne písemnou formou
-pokud by bylo třeba, bude žák zkoušen i ústně
-obsah : výpočty v množině reálných čísel (včetně zlomků a desetinných
čísel),mocniny s přirozeným mocnitelem, hodnota výrazu, matematické
operace s výrazy, lineární funkce, lineární rovnice a nerovnice
Matematika
2.ročník, 2.pololetí
-zkouška v náhradním termínu, opravná zkouška, proběhne písemnou formou
-pokud by bylo třeba, bude žák zkoušen i ústně
- obsah : kvadratická rovnice, exponenciální funkce, počítání s logaritmy,
logaritmická funkce a rovnice
Chemie
- zkouška v náhradním termínu, opravná zkouška,proběhne formou písemných
Střední škola EDUCHEM,a.s.
1. ročník, 1. i 2.pololetí
OPRAVNÉ A KLASIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
ZKUŠEBNÍ OKRUHY
testů
-obsah : popis a třídění látek, stavba atomu, periodický zákon, tabulka
chemických prvků, názvosloví binárních sloučenin,kyselin a solí, voda a
vzduch
zkoušející
Karel Dvořák
předmět
obsah a forma zkoušky
Český jazyk, 1.ročník
Dějepis, 1.ročník
Občanská nauka, 3.ročník
Občanská nauka, 2.ročník
6x písemný test (každý pouze ten, který mu chybí) – témata:
1) Počátky českého písemnictví a literatura doby Karla IV.
2) Husitská literatura
3) Renesanční a humanistická literatura – světová
4) Shakespeare
5) Světová barokní a česká renesanční literatura
6) Česká barokní literatura (Komenský)
Ústní přednes referátu o knize dle vlastního výběru
4x písemný test (každý pouze ten, který mu chybí) – témata:
1) Velká Morava a Přemyslovci
2) Lucemburkové a husité
3) Počátky novověku (Anglie, Francie, Rusko, Polsko a Prusko)
4) Život v renesančních Čechách
Ústně připravené kalendárium – přehled významných událostí, které se staly
v den zkoušky v minulosti (lze najít na wikipedie.cz)
Ústní zkoušení, témata:
1) pojem politologie + předmět
2) národ
3) náš stát (vznik státu, státní symboly)
4) demokracie
5) státní moc
6) politika (strany, ideologie, extremismus)
7) volby
Ústní zkoušení, témata:
1) povaha, emoce
2) mezilidské vztahy
3) fantazie, představivost
4) závislosti
5) náboženství, sekty
zkoušející
Ing. Knittlová Petra
předmět
obsah a forma zkoušky
Chemická laboratorní cvičení
I.pololetí
Chemická laboratorní cvičení
II.pololetí
Domácí příprava prezentace bezpečnosti práce v laboratoři
Měření hustoty
Příprava soli
Chemické výpočty
Domácí příprava: prezentace rozdělení chemických reakcí
Destilace
Příprava soli
Chemické výpočty
Střední škola EDUCHEM,a.s.
OPRAVNÉ A KLASIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
ZKUŠEBNÍ OKRUHY
zkoušející
Ing. Tomáš Kraj
předmět
obsah a forma zkoušky
ELN 2. ročník
ELN 3. ročník
A 2. ročník
A 3. ročník
Polovodiče – druhy a rozdělení, tranzistor, vývoj, princip, druhy, použití.
Aplikace polovodičů v současné technice, vysvětlení na principu vybraného
přístroje např. digitální fotoaparát.
Detailní popis tranzistorů, vysvětlení funkce na principu číslicového hradla
NAND a NOR. Použití těchto hradel s využitím minimalistických metod (
karnaughovy mapy a aplikace De Morganových zákonů).
Měření obsahu plynů – analyzátory. Měření pH a vlhkosti.
ASŘ 3. ročník
Regulační obvod, detailní popis všech členů a veličin vyskytujících se v RO.
Spojité a nespojité regulátory, přímé a nepřímé regulátory, principy regulátorů
P, I, D a sdružených.
PLC použití, HW+SW.
zkoušející
Ing. Jan Krenc
předmět
obsah a forma zkoušky
Anglický jazyk, ročník 1
Rozlišit použití přít. času prostého a průběhového. /tj. tvoření otázek,
oznamovacích vět, záporů/ Používat sloveso to be , to have ve větách. Používat
minulý čas /tj. tvoření otázek, oznamovacích vět, záporů/ Minulý čas
pravidelných a nepravidelných sloves. Přídavná jména – stupňování. Základní
předložky in at on, přečtení jednoduchého článku + odpovídání na otázky
učitele týkající se článku
Rozlišit použití přít. času prostého a průběhového. /tj. tvoření otázek,
oznamovacích vět, záporů/ Používat sloveso to be , to have ve větách. Používat
minulý čas /tj. tvoření otázek, oznamovacích vět, záporů/ Minulý čas
pravidelných a nepravidelných sloves. Přídavná jména – stupňování. Příslovce.
Základní předložky in at on, přečtení jednoduchého článku + odpovídání na
otázky učitele týkající se článku
Rozlišit použití přít. času prostého a průběhového. /tj. tvoření otázek,
oznamovacích vět, záporů/ Používat sloveso to be , to have ve větách. Používat
minulý čas /tj. tvoření otázek, oznamovacích vět, záporů/ Minulý čas
pravidelných a nepravidelných sloves. Předpřítomný čas. Přídavná jména –
stupňování. Příslovce. Použití would could should Základní předložky in at
on, přečtení jednoduchého článku + odpovídání na otázky učitele týkající se
článku
Anglický jazyk, ročník 2
Anglický jazyk, ročník 3
zkoušející
Kuscheová
předmět
obsah a forma zkoušky
Chemie 1.ročník
Základy ekologie 1. ročník
Vypracovat samostatné práce vzácné plyny a halogeny (doplnění zadaného
učiva písemně na vytištěné elektronické podklady), písemka z učiva prvního
ročníku. Referát na téma periodická tabulka a její vlastnosti.
Referát na téma vývoj člověka. Prezentace na téma voda, její využití a
znečištění. Písemka na základní pojmy z ekologie: abiotické faktory,
biocenóza, biom, biotické faktory, biotop, ekologická stopa,
ekosystém, ekotop, endemit, chráněná území, ekologie.
Chemie 2. ročník
Písemka alkoholy a fenoly, sirné deriváty uhlovodíků. Odevzdat samostatné
práce, ústní zkouška přehled derivátů uhlovodíků:
- charakteristická skupina
- názvosloví
- obecná charakteristika
- příklady sloučenin
Střední škola EDUCHEM,a.s.
OPRAVNÉ A KLASIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
ZKUŠEBNÍ OKRUHY
zkoušející
Bc. Zdeněk Lochovský
předmět
obsah a forma zkoušky
Algoritmizace – 1. ročník
Základní pojmy
Algoritmus, vlastnosti požadované u algoritmu
Způsoby vyjádření algoritmu
Vývojové diagramy
Typy značek používaných ve VD
Základní struktury vývojových diagramů
Cyklus s počitadlem
Cykly s podmínkou na začátku a na konci
Rozhodovací blok (větvení)
Vícenásobné větvení
Algoritmy elementárních úloh (vyjádřit pomocí VD)
Určení většího čísla ze 2 zadaných čísel
Vypsání tří zadaných hodnot podle velikosti
Určení, zda zadané číslo je prvočíslo
VDP, kterému se zadají dvě hodnoty a znak operace (+, -, *, /), program
operaci provede a vypíše výsledek
určení největší hodnoty z postupně zadávaných čísel
Nalezení nejmenšího (největšího) prvku pole
Algoritmy řazení pole (vyjádři pomocí VD)
Metoda přímého výběru
Metoda Buble Sort (bublinové třídění)
Rekurzivní algoritmy
Princip rekurze
Příklad rekurzivního algoritmu
Hodnocení algoritmů
Možná kritéria hodnocení algoritmů
V čem se vyjadřuje časová složitost
V čem se vyjadřuje paměťová složitost
Co je to odhad složitosti
předmět
IKT – 2. ročník ME
obsah a forma zkoušky
Základní pojmy
Algoritmus, vlastnosti požadované u algoritmu
Překladač, vyšší programovací jazyky, strojový kód, asembler
Syntaxe a sémantika jazyka
Jednoduché příkazy v jazyce Pascal
Syntaxe příkazů, příklady
Příkazy cyklů v jazyce Pascal
Střední škola EDUCHEM,a.s.
OPRAVNÉ A KLASIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
ZKUŠEBNÍ OKRUHY
Cykly s počítadlem a cykly s podmínkou
Syntaxe a příklad použití cyklu for
Syntaxe a příklad použití cyklu repeat - until
Syntaxe a příklad použití cyklu while - do
Příkazy větvení v jazyce Pascal
Syntaxe a příklad použití příkazu if - then - else
Syntaxe a příklad použití příkazu case
Forma zkoušky: písemná příprava zadaných otázek a pak ústní zkoušení
zkoušející
Pavel Podlena
předmět
obsah a forma zkoušky
-písemná část: 1. Značky na stupnici ručkových přístrojů.
EM 2 – druhé pololetí
2. Značky měřících soustav.
3. Výpočet naměřené hodnoty.
- praktická část: 1. Měření odporu rezistorů VA metodou.
- písemná část: 1. Návrh bočníku a předřadníku.
2. Systémy měřících soustav
(magnetoelektrický,elektromagnetický).
EM 3 – druhé pololetí
3. Osciloskop (měření střídavého napětí a
Kmitočtu)
-praktická část: 1. Měření VA charakteristiky polovodičové
diody.
2. Měření výstupní charakteristiky
tranzistoru.
zkoušející
Petr Schaffer
předmět
obsah a forma zkoušky
Odborný výcvik - 3. ročník
Odevzdat práce:
Poplašné zařízení
Nf zesilovač s TDA 2030
Regulátor vrtačky
Střední škola EDUCHEM,a.s.
OPRAVNÉ A KLASIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
ZKUŠEBNÍ OKRUHY
zkoušející
Ing. Dušan VREŠTIAK
předmět
obsah a forma zkoušky
Fyzika,
ME2 druhé pololetí
Základy elektrotechniky
ME2 druhé pololetí
kmitavý pohyb, mechanické vlnění, gravitační pole, elektrické pole a
elektrický proud v látkách.
Metoda lineární superpozice, Thevéniova poučka, Coulombův zákon, veličiny
elektrostatického pole, elektrická indukce, Gaussova věta, elektrostatická pole,
elektrické vlastnosti izolantů, polarizace dielektrika.
Hydrodynamika, Struktura látek, Molekulová fyzika a termika, Skupenské
přeměny
Transfigurace, dělič napětí, dělič proudu, řešení obvodů stejnosměrného
proudu s více zdroji, metody uzlových napětí a smyčkových proudů.
Fyzika
ACH1 druhé pololetí
Eletrotechnika
ACH1 druhé pololetí
Download

Střední škola EDUCHEM,as OPRAVNÉ A KLASIFIKAČNÍ ZKOUŠKY