Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Dobříkov 1/2015
konaného dne 03.02.2015, od 18:30hodin.
Přítomni: Miloš Vích, Jiří Svatoš, Jana Pinkasová , Tomáš Hebr,Vladimír Hájek,Aleš
Sloup.
Omluven: Pavel Pinkas
Hosté: Věra Paličková , Soňa Němcová
Zasedání Zastupitelstva obce Dobříkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:33hodin starostou obce Jiřím Svatošem („dále jako „předsedající“).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobříkov určuje ověřovateli zápisu Vladimíra Hájka, Aleše
Sloupa a zapisovatelem Jiřího Svatoše
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobříkov schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
Smlouva s Městem Choceň (knihovna)
Smlouvy na odvoz a likvidaci bioodpadů
Výsledek přezkumu hospodaření obce za rok 2014
Ostatní .
Diskuse
Bod Smlouva s Městem Choceň
Předsedající seznámil přítomné s dodatkem smlouvy s Městem Choceň která upravuje vztah
a financování knihoven .Bylo navrhnuto usnesení. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit svá stanoviska. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobříkov schvaluje dodatek smlouvy s Městem Choceň upravující
finanční narovnání nákladů spojených s výpůjčním provozem dobříkovské knihovny .
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Bod 2 Smlouva na odvoz a likvidaci bioodpadů
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o svozu bioodpadů s panem Horáčkem a
s návrhem smlouvy o likvidaci bioodpadů s Kompostárnou Slatina s.r.o. .Bylo navrhnuto
usnesení.Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit svá stanoviska. Jiné návrhy
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobříkov souhlasí se zněním smlouvy, která upravuje svoz bioodpadů
s panem Zdeňkem Horáčkem ,Slatinská 339 , 56601 Vysoké Mýto a se smlouvou na
likvidaci bioodpadů se společností Kompostárna Slatina s.r.o. Slatinská 339 , 56601 Vysoké
Mýto.
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Bod 3 Výsledek přezkumu hospodaření obce za rok 2014
Předsedající seznámil přítomné s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2014 .
Kontrolou nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky .Kontrola shledala jako nedostatek
nesprávnou formulaci zápisu č. 7/2014 Bod4 ,písmeno b. Bylo navrhnuto usnesení. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelů sdělit svá stanoviska. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobříkov schvaluje výsledek přezkumu s výhradou a revokuje své
usnesení č.7/2014 ze dne 8.12.2014 Bod 4 písmeno b . Stanoví poskytování odměn
neuvolněným členům zastupitelstva a místostarosty ode dne schválení výše odměny tj. od
08.12.2014
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Bod 4 Ostatní
1- Zastupitelstvo obce Dobříkov souhlasí s dotací 8000,- Kč pro Základní a Mateřskou
školu Dobříkov na náklady spojené s činností speciálního pedagoga na škole.
2- -Zastupitelstvo obce Dobříkov nesouhlasí s žádostí Charity Nová Hrady o finanční
podporu.
3- Zastupitelstvo obce Dobříkov souhlasí s 20% podílem na projektu Náboženské obce
Církve československé husitské Vysoké Mýto na restaurování dvou korouhví
v kostele v Dobříkově.
4- Zastupitelstvo obce Dobříkov souhlasí s dodatkem smlouvy se společností Jelsta
s.r.o. Dolní Jelení na opravo soc. zřízení v sokolovně.
5 - Zastupitelstvo obce Dobříkov souhlasí se záměrem Základní a Mateřské školy
v Dobříkově požádat o grant Nadaci ČEZ v programu Oranžové hřiště.
6- Zastupitelstvo obce Dobříkov ukládá starostovi obce Dobříkov zajistit realizaci
obecních vyhlášek na nakládání s odpadem a zákaz podomního prodeje.
7- Zastupitelstvo obce Dobříkov souhlasí se zapojením obce do akce „Vlajka pro Tibet“
dne 10.3.2015.
8- Zastupitelstvo obce Dobříkov projednalo na svém zasedání návrh rozpočtu na rok
2015
9- Zastupitelstvo obce Dobříkov souhlasí s poplatkem dvacet korun na obyvatele ve
prospěch svazků: Mikroregion Vysokomýtsko,Dobrovolný svazek obcí Holicka a MAS
NAD ORLICÍ.
Zasedání ukončeno 03.02.2015 ve 20:50
Zapsal: 11.02.015
Ověřili:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Jiří Svatoš
Download

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Dobříkov 1/2015 konaného