Kamerové systémy ve vztahu k plnění
povinností uložených zákonem o ochraně
osobních údajů
David Buria ([email protected])
Praha
Listopad 2012
Materiál připravovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů pro
potřeby provozovatelů KS s názvem:
Provozování kamerových systémů
Metodika pro splnění základních povinností
ukládaných zákonem o ochraně osobních údajů
Obsah metodiky
1. Provozování kamerového systému
2. Oznamovací povinnost
3. Dokumentace ke kamerovému systému
4. Dokumentace přijatých technicko-organizačních opatření
5. Udělení souhlasu se zpracováním
6. Označení prostorů monitorovaných KS
7. Obsah podrobné informace poskytované subjektu údajů
8. Poskytnutí osobních údajů z KS
9. Seznam literatury
Provozování kamerového systému je považováno za zpracování
osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování:
• prováděn záznam pořizovaných záběrů (obrazový či zvukový),
• účelem pořizovaných záznamů je využití k identifikaci (přímé či
nepřímé) fyzických osob v souvislosti s jejich určitým jednáním.
Oznamovací povinnost
• Provozování kamerového systému se záznamem podléhá
oznamovací povinnosti.
• Pro plnění registrační povinnosti lze použít elektronický formulář na
www.uoou.cz/registr.
• Lhůta 30 dnů na zapsání oznámení o zpracování osobních údajů do
registru. Správce může zahájit zpracování okamžikem zápisu do
registru.
• Registrace není povolením.
• Nejčastější registrační oznámení KS: pracoviště a bytové domy.
„je vhodné napsat, že zaměstnanci byli informováni o tom, že
pracoviště je sledováno kamerovým systémem, čímž zároveň
byli upozorněni na to, že své pracoviště nemohou dále
považovat za místo svého soukromí…“
Zdroj: společnost NetRex s. r.o. zabývající se poskytováním služeb
spojených s videotechnologií
Dokumentace ke KS
•
Provozování KS musí předcházet analýza možností ochrany sledovaného
objektu:
- převáží ochrana jiného chráněného práva nad ochranou soukromí
sledovaných osob,
- je KS vhodným prostředkem k naplnění stanoveného účelu (je možné
objektivně dosáhnout jeho prostřednictvím, tak jak je nastaven a umístěn,
vytýčeného cíle),
- je KS nutný prostředek k řešení daného problému (tzn. že není možné
použít jiný, srovnatelný prostředek z hlediska efektivity, nákladů apod., který
by zasahoval do soukromí subjektů údajů méně invazivním způsobem).
Vzor informační tabulky
obrázek/piktogram kamery
Objekt/Prostor je monitorován kamerovým
systémem se záznamem
Správcem zpracování je (doplňuje se název subjektu, IČO)
Podrobnější informace o kamerovém systému je možno získat
(doplňuje se např. odkaz na osobu – jméno a příjmení nebo název,
telefonní číslo, e-mail nebo odkaz na místo – pokladna, recepce,
vrátnice, vývěska, webová stránka).
Obsah podrobné informace poskytované
subjektu údajů (žadateli)
•
Správce má povinnost poskytnout subjektu údajů další informace
v souvislosti s jeho právy vyplývajícími z § 12 a § 21 zákona č. 101/2000
Sb.
•
Obsah informace:
– účely zpracování (ochrana majetku apod.),
– místo/místa zpracování (adresy),
– příjemce/kategorie příjemců/zpřístupněných údajů,
– popis umístění kamer,
– doba uchování záznamů, včetně způsobu vymazání údajů po uplynutí
doby uchování (např. přepisem ve smyčce),
– režim fungování kamer ( např. na základě detekce pohybu, nepřetržitý,
mimo pracovní dobu/vyučování apod.),
– kontaktní údaje pro přijímání žádosti (např. jak, kdy a komu je možno
podat stížnosti.
Děkuji Vám za pozornost!
David Burian ([email protected])
Download

Kamerové systémy ve vztahu k plnění povinností uložených