POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
Ing. Marie Birnbaumová
Ředitelství silnic a dálnic ČR
ÚKKS, oddělení zkušebnictví
Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby
Praha 14. 3. 2013
Obsah prezentace
 Předpisy MD, TKP, TP, aktualizace
 Trvanlivost (životnost) betonu
 Kritéria shody pro odolnost betonu proti CHRL
 Příčiny nevyhovující odolnosti betonu proti CHRL
 Předpisy MD - prefabrikáty
 Impregnace na beton
 Sanační hmoty
 Návrhy konstrukcí – třídy betonu, SVP
 Ukázky vzhledu vzorků po ukončení zkoušek, odolnosti
Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby
Praha 14. 3. 2013
Předpisy MD
TKP 18 Beton pro konstrukce 2005
Revize - připravována už od roku 2008
TKP 18 po revizi
Provádění betonových konstrukcí a mostů
Bohužel nevyjde asi ani v roce 2013, musí se
aktualizovat (znění, které je k dispozici, je z
konce roku 2011)
Předpisy MD
Připravená revize TKP 18
 Je navázána na Z3 ČSN EN 206-1 s některými
upřesněními
Tabulka F.2 ČSN EN 206-1, Změna 3 Mezní hodnoty pro
složení a vlastnosti betonu platné v ČR pro dopravní a
jiné významné stavby s předpokládanou životností
100 let
Tvarový index pro beton XD a XF - SI20
(většina kamenolomů v ČR má SI mezi 15 – 25 %)
Předpisy MD
V revizi TKP 18 – tato změna vůči Z3
 Tvarový index: Použití kameniva kategorie
SI20 pro betony stupně vlivu prostředí XD1 –
XD3 a XF1 – XF4 se požaduje pouze pro
betony s vysokými nároky na vlastnosti –
vysokopevnostní beton (C60/75 a vyšší),
beton odolný proti abrazivním účinkům vody
a splavenin. V ostatních případech se mění
kategorie na SI40.
Co ovlivňuje trvanlivost (životnost)
betonu v silničním stavitelství?
Působení vody, mrazu a CHRL
Odolnost proti těmto vlivům je definována jako:
 mrazuvzdornost
 odolnost proti působení vody a chemických
rozmrazovacích látek (tento název není naprosto
přesný, protože zahrnuje i působení mrazu)
Tyto požadované vlastnosti zajišťuje provzdušnění
betonu – účinný vzduch – velikost pórů do 300  min.
1,0 % (XF2 a XF3) a 1,8 % (XF4) objemu celkového
obsahu, vzduchových pórů. Pro XF1 není obsah
vzduchu předepsán, ale odolnost ano.
Maximální průsak tlakovou vodou při
zkoušce dle ČSN EN 12390-8
Nezkouší se u provzdušněného betonu
Max. povolená hodnota:
 50 mm pro XC3, XC4, XD1, XD2, XF1, XA1
 35 mm pro XF2 a XA2
 20 mm pro XD3, XF3, XF4 a XA3
Při průkazních zkouškách musí být hloubka průsaku o
20 % nižší
Kritéria shody pro odolnost, TKP 18,
tab.18-6
SVP
XF 2
XF 3
XF 4
Kontrolní zkoušky
Metoda
XF1
Průkazní zkoušky
Počet
cyklů
Max.
odpad
g/m2
Počet
cyklů
Max.
odpad
g/m2
A
100
800
67
1250
C
75
A
150
C
115
A
150
C
115
A
150
C
115
50
800
100
1250
75
800
100
1250
75
600
100
75
1000
Přípustná
odchylka a), b)
+ 20 %
a) Počet výsledků mimo
mezní hodnoty nesmí
být větší než přejímací
číslo dle tab. 19b ČSN
EN 206-1
b) U stejného druhu a
třídy betonu lze
hodnotit v rámci
objektu všechny
výsledky zkoušek v
jednom souboru
ČSN EN 206-1, tabulka 19 b – Přejímací čísla pro
kritéria shody pro jiné vlastnosti než pevnost
Počet výsledků zkoušek
Přejímací číslo
1–2
0
3–4
1
5–7
2
8 – 12
3
13 – 19
5
20 – 31
7
32 – 49
10
50 – 79
14
80 - 100
21
Kontrolní zkoušky odolnosti TKP
čl. 18.5.2.8
Zkouška odolnosti se provádí v četnosti dle ZTKP. Nejméně
však jedna zkouška na 450 m3 betonu stejné pevnostní
třídy pro stupeň FX4, avšak nejméně 1x za týden
betonáže jednoho objektu.
U ostatních betonů pro XF1, XF2 a XF3 se kontrolní zkoušky
provedou jen v případě pochybnosti, při překročení
povolené odchylky obsahu vzduchu v betonu anebo při
nedodržení předepsaného postupu betonáže, ukládání,
hutnění a ošetřování.
Ale pozor na požadavky ZTKP, může tam být uveden
požadavek rozšíření zkoušek odolnosti i na XF1, XF2 a
XF3 (po revizi TKP 18 – mělo být 04/2010 - bude
vyžadována i pro XF2 a XF3)
Příčiny nevyhovujících zkoušek odolnosti betonu a
sanačních hmot:
Špatné ošetřování povrchu „spálený povrch“
 větrem
 sluncem
Špatné provzdušnění betonu (nevhodný druh a množství
přísad)
 málo
 mnoho
 nevhodná velikost pórů (napěněný beton)
Narušení mrazem
Nevhodné použití vstupních materiálů
 cement (nesmí být použit směsný nebo
struskoportlandský?)
 nevhodné drobné kamenivo (obsah měkkých
rozpadavých zrn, např. živců)
 použití příměsí (popílek, struska)
Předpisy MD - prefabrikáty
 18.3.5.7 Ochrana a ošetřování ztvrdlého betonu dílců ve
výrobnách
 Základní způsoby ochrany a ošetřování betonu dílců včetně
vibrolisovaných výrobků jsou: ponechání výrobků v prostředí
s relativní vlhkostí vzduchu nad 95 % v dozrávacích komorách,
ponechání výrobku v bednění nebo formě, zakrytí povrchu
parotěsnými foliemi s doplňkovým vlhčením, uložením vlhkých
krytů na povrch s doplňkovým vlhčením, udržování viditelně
mokrého povrchu betonu postřikem vodou resp. vodní mlhou,
užitím nástřikových ošetřovacích prostředků s doplňkovým
zakrytím a vlhčením.
 Způsob provádění ochrany čerstvého a mladého betonu
vibrolisovaných dílců proti škodlivým vlivům prostředí v době
zrání betonu musí být uveden v technologickém nebo pracovním
postupu a ověřen průkazní zkouškou betonu těles odvrtaných
nebo odřezaných z takto ošetřovaných dílců.
Nekonstrukční beton - revize TKP 18
Tab. 18-2N
 Zatřídění částí staveb podle stupně vlivu prostředí – požadavky
na nekonstrukční beton
 Lože pro obrubníky vozovek; lože pro odvodňovací proužky a
prefabrikované odvodňovací žlaby na PK s intenzivním
používáním CHRL C20/25nXF3 na silnicích I. a II. třídy, D+R a
místní komunikace rychlostní a sběrné, odpočívky a parkoviště u
D, R a silnic I tř.2
 dtto na PK s občasným použitím CHRL nebo bez použití CHRL
C16/20nXF1 na silnicích III. třídy, místních a obslužných
komunikacích, účelových komunikacích, obytných a pěších
zónách, cyklistických stezkách, parkovištích zejména v horských
oblastech
Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby
Praha 14. 3. 2013
Nekonstrukční beton – revize TKP
 Pro prosté nekonstrukční betony (převážně jde o podkladní
betony a lože, které nejsou bezprostředně v kontaktu s přímými
vlivy prostředí, tj. jsou překryty min. 80 mm tlustou konstrukcí)
jsou specifikovány požadavky a stanoveny třídy betonu takto
(„n“ znamená „nekonstrukční beton“):
 Mrazuvzdornost a odolnost nekonstrukčních betonů vůči
zmrazování a rozmrazování při zkoušce dle ČSN 73 1326 (metoda
A nebo C) se posuzuje dle kriterií uvedených v TKP kap. 18, tab.
18-3 a čl. 18.2.4.4, ale po 25 cyklech.
 Jiné vlastnosti betonu dle TKP kap. 18, tab. 18-3, nejsou
s ohledem na odlišnou konzistenci betonu pro různé užití a
způsob zhutnění betonu stanoveny
Download

požadavky na betony pozemních komunikací