Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0375-T
Adresi :
Büyükesat Mahallesi, Kaptanpaşa Sokak
No:2 D:1-2 06700
ANKARA / TÜRKİYE
: 0 312 447 29 99
Faks
: 0 312 447 86 66
E-Posta : [email protected]
Website : www.duzennorwest.com.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) ve
ATIKSU
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H⁺ B
Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 B
İletkenlik ve Tuzluluk Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Yağ ve Gres Tayini
Sokslet Ektraksiyon Metodu
SM 5520 D
Toplam Askıda Katı Madde tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 C
Çökebilen Katı Madde Tayini
Hacimsel Gravimetrik Metot
SM 2540 F
Çözünmüş Oksijen Tayini
Oksijen Doygunluğu Tayini
Elektrokimyasal Sonda Metodu
TS EN ISO 5814
Sülfür Miktar Tayini
İyodometrik Metot
SM 4500-S²⁻ F
Sülfür ve Siyanür Tayini
İyon Kromatografik Metot
İşletme İçi Metot (KYTÇ
504-87)
(Journal of Chromatography
A,
1023 (2004) 105-112)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) ve
ATIKSU Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Serbest Klor ve Toplam Klor Tayini
DPD Titrimetrik Metot
SM 4500-Cl F
Klorür Miktarı Tayini
Argentometrik Metot
SM 4500-Cl- B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks Titrimetrik Metot
SM 5220 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
SM 5220 C
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ Testi
SM 5210 B
Civa Tayini
AAS Soğuk Buhar Metodu
SM 3112 B
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
TS EN ISO 7887 B
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NO₂⁻ B
Sülfit Tayini
İyodometrik Metot
SM 4500-SO₃⁻² B
Krom (VI) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500-Cr B
Krom (VI) Tayini
İyon Kromatografi Metodu
SM 3500-Cr C
Toplam ve Serbest Siyanür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-CN⁻ C
SM 4500-CN⁻ E
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) ve
ATIKSU Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sülfat Tayini
Turbidimetrik Metot
SM 4500-SO₄⁻² E
Toplam Fosfor (P) Tayini
Ön İşlem: Digestion Metodu
Analiz: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P E
Bromat ve Klorat Tayini
İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 D
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Toplam Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500-Norg B
Amonyak/Amonyak Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Analiz: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NH₃ B
SM 4500-NH₃ F
Çözünmüş, İnorganik ve Toplam Organik
Karbon Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
SM 5310 B
Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini
Hidrokarbonlar
SM 5520 F
Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
GC-FID Metodu
ISO 9377-2
Metilen Mavisi ile Reaksiyon Veren Yüzey
Aktif Maddeler (MBAS) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 5540 C
Permanganat İndeksi (Organik Madde)
Tayini
Titrimetrik Metot
TS 6288 EN ISO 8467
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) ve
ATIKSU Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Klorofil-a Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 10200 H
Anyonların Tayini
(Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu,
Ortofosfat, Bromür, Nitrat/Nitrat Azotu,
Sülfat)
İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 B
Katyonların Tayini
Çözünmüş Lityum (Li), Sodyum (Na),
Amonyum (NH4), Kalsiyum (Ca),
Magnezyum (Mg), Potasyum (K)
İyon Kromatografi Metodu
TS EN ISO 14911
Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Fenol Tayini
HPLC UV Metot
İşletme İçi Metot (KYTÇ
504-60)
(OSHA Method 32)
Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Tayini
Hesaplama Metodu
TS EN ISO 14911
SM 2320 B
Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) Tayini
Hesaplama Metodu
TS 7739
Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP) Tayini
Hesaplama Metodu
TS EN ISO 14911
SM 2320 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) ve
ATIKSU Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Metallerin Tayini
Gümüş (Ag), Aluminyum (Al), Arsenik (As),
Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be),
Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Kobalt
(Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe),
Potasyum (K), Lityum (Li), Magnezyum
(Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo),
Sodyum (Na), Nikel (Ni), Kurşun (Pb),
Antimon (Sb), Selenyum (Se), Stronsiyum
(Sr), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Fosfor (P),
Bizmut (Bi), Kalay (Sn), Silisyum (Si),
Titanyum (Ti),Sülfür (S)
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Metodu
Analiz: ICP-OES Metodu
EPA 3015
SM 3030 A,B,C,D,E,F,K
SM 3120 B
TS EN ISO 11885
Arsenik Tayini
ICP-OES Hidrür Sistem
SM 3114 C
SM 3120 B
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2550 B
Işık Geçirgenliği Tayini
Secchi Disk Metodu
EPA 841-B-97-003
Hidrazin Tayini
ASTM D 1385
Debi Ölçümü
EPA 841-B-97-003
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
AB-0375-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) ve
ATIKSU Devam)
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Pestisit Tayini
(1,3,5-Trichlorobenzene, Alpha-BHC,
1,2,4-Trichlorobenzene, Gamma-BHC,
1,2,3-Trichlorobenzene,
Pentachlorobenzene Hexachlorobenzene,
Beta-BHC,
Delta-BHC Pentachloronitrobenzene
Heptachlor, Aldrin, Isodrin,
Heptachlorepoxide
Trans chlordane, Endosulfan I, Dieldrin,
4,4'-DDE, Endrin, Endosulfan II, 4,4'-DDD
2,4'-DDT, Endrin Aldehyde, Endosulfan
sulfate
4,4'-DDT, Parathion Ethyl, Dichlorvos)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ön İşlem: Katı Faz Ekstraksiyon Metodu
Analiz: GC/MS-ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 3535 A
EPA 8121
EPA 8081 B
EPA 8141 B
Pestisit Tayini
(Alachlor, Atrazine, Chlorfenvinphos,
Dichlorvos, Diuron, Isoproturon, Linuron,
Mevinphos, Simazine, Triazophos)
Analiz: UPLC MS-MS Kullanılarak
İşletme İçi Metot (KYTÇ
504-86)
(Worrall, K Jenkins,
Application Note, Waters)
Adsorblanabilen Organik Halojenler) (AOX)
Tayini
Coulumetrik Titrasyon Metodu
EPA 1650
Toplam Organik Halojenlerin (TOX) Tayini
Coulumetrik Titrasyon Metodu
EPA 9020 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
AB-0375-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) ve
ATIKSU Devam)
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fenol Tayini
2-Chlorophenol
2-Methylphenol (o-Cresol)
2-Nitrophenol
2,4-Dimethylphenol
2,4-Dichlorophenol
4-Chloro-3-methylphenol
2,4,6-Trichlorophenol
2,4-Dinitrophenol
4-Nitrophenol
2-Methyl-4,6-dinitrophenol
Pentachlorophenol
Ön İşlem: Katı Faz Ekstraksiyonu
Analiz: GC/MS Metodu
EPA 528
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
Vinyl chloride (Chloroethene) Chloroform
(Trichloromethane) Benzene
1,2-Dichloroethane
Trichloroethene Bromodichloromethane
Tetrachloroethene
Dibromochloromethane
Bromoform (Tribromomethane)
Allylchloride (Epichloridine)
Analiz: GC/MS Purge and Trap
EPA 5030 C
EPA 8260 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
AB-0375-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) ve
ATIKSU Devam)
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Poliaromatik Hidrokarbonların Tayini
Naphthalene, Acenaphthylene,
Acenaphthene
Flourene, Phenanthrene, Anthracene
Fluoranthene, Pyrene, Benzo (a)
anthracene
Chrysene, Benzo (b) fluoranthene
Benzo (k) fluoranthene, Benzo (a) pyrene
Dibenzo (a,h) anthrecene ,
Benzo (g, h,i) perylene,
Indeno (1,2,3-c-d) pyrene
Analiz: HPLC Metodu
EPA 550-1
PCB'lerin Tayini
(18, 28, 31, 44, 52, 101, 118, 138, 149,
153, 170, 180, 194 ve 209)
Analiz: GC/ECD Metodu
TS 2627 EN ISO 6468
Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH)
Tayini
Naphthalene, Acenaphthalene,
Asenaphthane, Flourene, Phenanthrene,
Anthrecene, Flouranthene, Pyrene,
Benzo(a)anthracene,
Chrysene, Benzo(b)flouranthene
Benzo(k)flouranthene Benzo(a)pyrene,
Dibenzo(a,h)anthrecene, Benzo (g,h,i)
perylene
Indeno (1,2,3-c-d) pyrene
Analiz: GC/MS Metodu
EPA 525.2
Sülfit Tayini
İyon Kromatografi Metodu
TS EN ISO 10304-3
Koliform Bakteri, Termotolerant Koliform
Bakteri ve Escherichia coli Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
SM 9221 B,E,F
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) ve
ATIKSU Devam)
Deniz Suyu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Koliform Bakteri, Fekal Koliform ve
Escherichia coli Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 B
Koloni Sayımı
SM 9215 B
Pseudomonasaeruginosa Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 16266
Fekal Streptokok Enterokok Sayımı
Çoklu Tüp Tekniği
SM 9230 B
Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Salmonella Tespiti
National Standard Method
(HPA)
Legionella Tespiti
TS ISO 11731
Pestisitlerin Tayini
(Parathion, HCH, Dieldrin)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ön İşlem: Katı Faz Ekstraksiyon Metodu
Analiz: GC/MS-ECD Metodu
EPA 3535 A
EPA 3510 C
EPA 8081 B
EPA 8141 B
Krom +6 Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500 Cr B
Krom +6 Tayini
İyon kromatografi Metodu
SM 3500 Cr C
Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-CN⁻ C
SM 4500-CN⁻ E
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
AB-0375-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Deniz Suyu
Devam)
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Metallerin Tayini
Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr),
Bakır (Cu), Nikel (Ni), Kruşun (Pb), Çinko
(Zn)
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Metodu
Analiz: ICP-OES Metodu
EPA 3015
SM 3030 A,B,C,D,E,F,K
SM 3120 B
Civa Tayini
AAS Soğuk Buhar Metodu
EPA 245.2
Methods of Sea Water
Analysis Grosshoff K.
Kremling K., Ehrhardt.M.
Amonyak/Amonyak Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Analiz: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NH₃ B
SM 4500-NH₃ F
Anyonların Tayini
(Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu,
Ortofosfat, Bromür, Nitrat/Nitrat Azotu,
Sülfat)
İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 B
Hidrokarbon Yağ İndeksi
Ham Petrol ve Türevleri, Katran Kalıntıları
Tayini
GC Metodu
ISO 9377-2
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Toplam Fosfor (P) Tayini
Ön İşlem: Digestion Metodu
Analiz: Spektrofotometrik Metot
İşletme içi Metot (KYTÇ
504-131)
SM 4500-P B
SM 4500-P E
Çözünmüş Oksijen Tayini
Elektrokimyasal Sonda Metodu
TS EN ISO 5814
Klorofil-a Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 10200 H
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Deniz Suyu
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H⁺ B
Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Katyonların Tayini
(Lityum (Li), Sodyum (Na), Kalsiyum (Ca),
Magnezyum (Mg), Potasyum (K))
İyon Kromatografik Metot
TS EN ISO 14911
İletkenlik ve Tuzluluk Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2550 B
TRIX İndeksi Tayini
Hesaplama Metodu
SM 4500 NH₃ F
SM 4110 B
TS EN 5814
SM 10200 H
Toplam Organik Karbon Tayini
Yüksek Sıcaklık Yakma Metodu
SM 5310 B
Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500-Norg B
Toplam Azot Tayini
Hesaplama Metodu
SM 4500-Norg B
SM 4500-NH₃ C
SM 4500-NO₃⁻ E
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NO₂⁻ B
Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Fenol tayini
HPLC UV Metot
İşletme İçi Metot (KYTÇ
504-60)
(OSHA Method 32)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Deniz Suyu
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Işık Geçirgenliği Tayini
Secchi Disk Metodu
EPA 841-B-97-003
Yağ Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyonu Metodu
SM 5520 D
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks Titrimetrik Metot
TS 2789
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ₅) Tayini
SM 5210 B
Nitrit + Nitrat Tayini
Cd İndirgeme Metodu
SM 4500 NO₃⁻ E
Reaktif Silika Tayini
İşletme İçi Metot (KYTÇ
504-133)
(Methods of Sea Water
Analysis
Grosshoff K. Kremling K.
Ehrhardt.M.)
Çözünmüş İnorganik Fosfor (Ortofosfat)
Tayini
İşletme İçi Metot (KYTÇ
504-132)
(Methods of Sea Water
Analysis
Grosshoff K. Kremling K.
Ehrhardt.M.)
Metilen Mavisi ile Reaksiyon Veren Yüzey
Aktif Maddeler (MBAS) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 5540 C
Permanganat İndeksi (Organik Madde)
Tayini
Titrimetrik Metot
TS 6288 EN ISO 8467
Koliform Bakteri, Termotolerant Koliform
Bakteri ve Escherichia coli Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
SM 9221 B,E,F
Koliform Bakteri, Fekal Koliform ve
Escherichia coli Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Deniz Suyu
Devam)
Havuz Suyu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Koloni Sayımı
SM 9215
Fekal Streptokok, Enterokok Sayımı
Çoklu Tüp Tekniği
SM 9230 B
Bağırsak Enterokoklarının Tespiti ve
Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Salmonella Tespiti
National Standard Method
(HPA)
Legionella Tespiti
TS ISO 11731
Pseudomonas aeruginosa Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 16266
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H⁺ B
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
İyon Kromatografik Metot
SM 4110 B
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Kolorimetrik Metot
SM 4500-NO₂⁻ B
Serbest Klor ve Toplam Klor Tayini
DPD Titrimetrik Metot
TS 5489 EN ISO 7393-1
Serbest Klor ve Toplam Klor Tayini
DPD Kolorimetrik Metot
TS 6229 EN ISO 7393-2
Siyanürik Asit Tayini
HPLC Metodu
İşletme İçi Metot (KYTÇ
504-101) (NIOSH Metot
5030)
Hidrojen Peroksit Tayini
Titrimetrik Metot
İşletme İçi Metot (KYTÇ
504-111)
(DIN 38409-15)
Biguanide Tayini
Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi Metot (KYTÇ
504-141)
(Talanta Vol.71 p964-970)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
AB-0375-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Eluat
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fenol Tayini
Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektrofotometrik Metot
TS EN 12457-4
SM 5530 B
SM 5530 D
Fenol Tayini
Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: HPLC UV Metot
İşletme İçi Metot (KYTÇ
504-60)
(TS EN 12457-4)
Çözünmüş Organik Karbon Tayini
Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
TS EN 12457-4
SM 5310 B
Metallerin Tayini
Bakır (Cu), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb),
Arsenik (As), Molibden (Mo), Nikel (Ni),
Antimon (Sb), Selenyum (Se), Krom (Cr),
Çinko (Zn), Baryum (Ba)
Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Metodu
Analiz: ICP-OES Metodu
TS EN 12457-4
SM 3030 K
SM 3120 B
Civa Tayini
Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: AAS-Soğuk Buhar Metodu
TS EN 12457-4
EPA 245.2
Anyonların Tayini
(Florür, Klorür, Sülfat)
Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: İyon Kromatografik Metot
TS EN 12457-4
SM 4110 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Eluat Devam)
Toprak, Arıtma
Çamuru, Sediman
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH tayini
Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: Elektrometrik Metot
TS EN 12457-4
TS 8332 ISO 10390
İletkenlik Tayini
Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: Laboratuvar Metodu
TS EN 12457-4
SM 2510 B
Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
Ön İşlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: Gravimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 2540 C
PCB’lerin tayini
(18, 28, 31, 44, 52, 101, 118, 138, 149,
153, 170, 180, 194 ve 209)
Ön İşlem: Basınçlı Ekstraksiyon Metodu
Analiz: GC/ECD Metodu
EPA 3545 A
EPA 8082A
EN15308
Nem Tayini
(70ᴼC - 105ᴼC)
AOAC 950.01
Toplam Organik Karbon Tayini
Walkley Black Metodu
İşletme İçi Metot (KYTT
504-03)
(TS 8336)
BTEX Tayini
(Benzen, Toluen, Etilbenzen,
m-Ksilen, o-Ksilen ve p-Ksilen)
GC/MS Headspace Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Adsorblanabilen Organik Halojenler) (AOX)
Tayini
Coulumetrik Titrasyon Metodu
İşletme İçi Metot (KYTÇ
504-123)
(DIN 38414 Bölüm 18)
Toplam Organik Halojenlerin (TOX) Tayini
Coulumetrik Titrasyon Metodu
EPA 1649
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Toprak, Arıtma
Çamuru, Sediman
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH)
Tayini
Naphthalene, Acenaphthalene,
Asenaphthane, Flourene, Phenanthrene,
Anthrecene, Flouranthene, Pyrene,
Benzo(a) anthracene, Chrysene Benzo(b)
flouranthene,
Benzo(k) flouranthene, Benzo(a) pyrene,
Dibenzo (a,h) anthrecene,
Benzo (g,h,i) perylene
Indeno (1,2,3-c-d) pyrene
Ön İşlem: Basınçlı Ekstraksiyon Metodu
Analiz: GC/MS Metot
EPA 3545 A
EPA 8270 D
Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
GC-FID Metodu
TS EN 14039
ISO 16703
LAS (Lineer Alkilbenzen Sülfonat) Tayini
HPLC Kullanılarak
İşletme İçi Metot (KYTÇ
504-98)
(Turk J Chem26, 2002, 669679)
Yağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
EPA 9071 B
Toplam Azot Tayini
Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu
TS 8337 ISO 11261
Klorür Tayini
Argentometrik Metot
EPA 9056 A
SM 4500-CI B
LOI (Kızdırma Kaybı) Tayini
(550-775ᴼC)
TS EN 12879
ASTM D 7348-08 e1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Toprak, Arıtma
Çamuru, Sediman
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Metallerin Tayini
Sodyum (Na), Potasyum (K), Kalsiyum
(Ca), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al),
Bakır (Cu), Demir (Fe), Baryum (Ba),
Gümüş (Ag), Çinko(Zn), Kadmiyum (Cd),
Kalay (Sn), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Arsenik
(As), Molibden (Mo), Kobalt (Co), Nikel
(Ni), Lityum (Li), Mangan (Mn), Berilyum
(Be), Antimon (Sb), Stronsiyum (Sr),
Vanadyum (V), Titanyum (Ti), Bor (B),
Fosfor (P), Talyum (Tl), Selenyum (Se)
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Metodu
Analiz: ICP-OES Metodu
EPA 3051 A
EPA 6010C
TS EN 13650
Civa Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Metodu
Analiz: AAS Soğuk Buhar Metodu
EPA 3051 A
EPA 7471B
Toplam Tuz Tayini
İletkenlik Metodu
TS 8334
Anyonların Tayini
(Florür, Klorür, Bromür, Nitrat/Nitrat
Azotu, Nitrit/Nitrit Azoru, Fosfat)
İyon Kromatografik Metot
EPA 9056 A
pH Tayini
Elektrometrik Metot
ISO 10390
Toplam ve Serbest Siyanür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektrofotometrik Metot
EPA 9013 A
SM 4500-CN E
Katyonların Tayini
Sodyum (Na), Kalsiyum (Ca), Magnezyum
(Mg), Potasyum (K)
İyon Kromatografik Metot
EPA 9056 A
TS EN ISO 14911
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Toprak, Arıtma
Çamuru, Sediman
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam Fosfor Tayini
Olsen Metodu
TS 8340
Fenollerin Tayini
4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chlorophenol
2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol
2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol
Dinoseb, (2-sec-butyl-4,6-dinitrophenol)
2-Methyl-4,6-dinitrophenol,
2-Methylphenol (o-Cresol), 3
-Methylphenol (m-Cresol), 4
-Methylphenol (p-Cresol)
4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol
2,3,4,6-Tetrachlorophenol,
2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6
-Trichlorophenol
Ön İşlem: Basınçlı Ekstraksiyon Metodu
Analiz: GC-FID Metodu
EPA 3545 A
EPA 8041 A
Pestisitlerin Tayini
1,3,5-Trichlorobenzene
1,2,4-Trichlorobenzene
1,2,3-Trichlorobenzene
Pentachlorobenzene Hexachlorobenzene
Pentachloronitrobenzene
Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC
Delta-BHC, Heptachlor, Aldrin, Isodrin
Heptachlorepoxide, Trans chlordane ,
Endosulfan I ,Dieldrin, 4,4'-DDE, Endrin,
Endosulfan II, 4,4'-DDD, 2,4'-DDT
Endrin Aldehyde, Endosulfan sulfate
4,4'-DDT, Parathion Ethyl, Dichlorvos
Ön İşlem: Ultrasonik Ekstraksiyon
Analiz: GC-ECD Metodu
EPA 3550 C
EPA 8121
EPA 8081 B
EPA 8141 B
Toprak Bünyesinin Tayini
Suyla Doygunluk Metodu
ASTM D 422-63
TS 8333
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 19/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
AB-0375-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toprak, Çamur,
Arıtma Çamuru,
Sediman ve Biota
E.coli, Toplam ve Fekal Koliform Tayini
SM 9221 B
Biota
Toplam Organik Karbon Tayini
Walkley Black Metodu
TS 8336
FprEN 15935
LOI (Kızdırma Kaybı) Tayini
(550ᴼC)
TS EN 12879
ASTM D 7348-08 e1
Metallerin Tayini
Sodyum (Na), Potasyum (K), Kalsiyum
(Ca), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al),
Bakır (Cu), Demir (Fe), Baryum (Ba),
Gümüş (Ag), Çinko(Zn), Kadmiyum (Cd),
Kalay (Sn), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Arsenik
(As), Molibden (Mo), Kobalt (Co), Nikel
(Ni), Lityum (Li), Mangan (Mn), Berilyum
(Be), Antimon (Sb), Stronsiyum (Sr),
Vanadyum (V), Titanyum (Ti), Bizmut (Bi),
Bor (B), Fosfor (P), Kükürt (S), Talyum (Tl),
Selenyum (Se)
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Metodu
Analiz: ICP-OES Metodu
EPA 3051 A
TS EN 13650
TS 16170
PCB'lerin Tayini
(18, 28, 31, 44, 52, 101, 118, 138, 149,
153, 170, 180, 194 ve 209)
GC ECD Metodu
TS EN 12766-1
TS EN 12766-2
ASTM D 6160-98
TS EN 61619
Parlama Noktası Tayini
Kapalı Kap Metodu
ASTM D 7094
Toplam Halojen Tayini
Ön İşlem + İyon Kromatografik Metot
EPA 5050
EPA 9056 A
Su Tayini
Karl Fischer Titrasyon Metodu
ASTM D 6304-07
Atık ve Kullanılmış
Yağlar, İzolasyon
Sıvıları
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 20/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Atık ve Kullanılmış
Yağlar, İzolasyon
Sıvıları Devam)
Numune Alma
Gübre
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Metallerin Tayini
Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb),
Arsenik (As)
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Metodu
Analiz: ICP-OES Metodu
EPA 3052
EPA 3031
EPA 3051 A
EPA 6010 C
Parlama Noktası Tayini
Açık Kap Metodu
ASTM D 92-11
TS EN ISO 2592
Su Numunelerinin Muhafazası Taşıma ve
Depolanması
TS EN ISO 5667-3
Su Kalitesi - Atık Sulardan Numune Alma
TS EN ISO 5667-10
Su Kalitesi - Nehirlerden ve Akarsulardan
Numune Alma
TS EN ISO 5667-6
Deniz Suyundan Numune Alma
TS EN ISO 5667- 9
Göl ve Göletlerden Numune Alma
TS 6291
Dip Sedimentlerinden Numune Alma
TS 9547 ISO 5667-12
Katı Atıklardan Numune Alma
Kuralları
TS 12090
Toprak Kalitesi-Yüzey Topraktan Numune
Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza
Kuralları
TS 9923
Su Kalitesi-Numune Alma-Bölüm 13:
Çamur Numunesi Alma Kılavuzu
TS EN ISO 5667-13
Su Kalitesi-Mikrobiyolojik Analizler İçin
Numune Alma
TS EN ISO 19458
Su Kalitesi-Numune Alma-Bölüm:11 Yer
Altı Sularından Numune Alma
TS ISO 5667-11
Petrol Sıvıları-Boru Hattından Otomatik
Numune Alma
TS 900-2 EN ISO 3171
Petrol Sıvıları- Elle Numune Alma
TS 900-2 EN ISO 3170
Yalıtım Sıvıları -Numune Alma Metodu
TS EN 60475 (EN)
pH Tayini
TS 836
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 21/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Gübre Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Nem Tayini
(70ᴼC - 105ᴼC)
AOAC 950.01
TS 2832
Amonyak+Nitrat Azotu Tayini
Devarda Metodu
AOAC 892.01
TS 2832
Amonyak Azotunun Tayini
TS 2832
Toplam Azotun Tayini
AOAC 978.02
TS 2832
Organik + Amonyak Azotunun Tayini
AOAC 955.04
Organik Azot Tayini
Hesaplama Metodu
İşletme İçi Metot (KYTT
504-20)
(Handbook of Soil Analysis,
Springer Verlag 2006, Bölüm
14)
Toplam Organik Karbon Tayini
İşletme İçi Metot (KYTT
504-3)
(TS 8336)
Metallerin Tayini
Bakır (Cu), Demir (Fe), Çinko (Zn),
Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Arsenik (As),
Kurşun (Pb), Stronsiyum (Sr), Bor (B), Nikel
(Ni), Potasyum (K), Alüminyum (Al),
Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Sodyum
(Na), Molibden (Mo), Mangan (Mn),
Kobalt (Co), Antimon (Sb)
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Metodu
Analiz: ICP-OES Metodu
EPA 3051 A
EPA 6010C
AOAC 2006.03
LOI (Kızdırma Kaybı) Tayini
105ᴼC Nem 550ᴼC Yanma
TS EN 12879
ASTM D 7348-08 e1
Civa Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga İle Özütleme
Metodu
AAS Soğuk Buhar Metodu
EPA 3051 A
EPA 245.2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 22/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Gübre Devam)
Serbest Aminoasitlerin Tayini
İşletme İçi Metot (KYTT
504-1)
(Agilent App. Note Amino
Acid Analysis Using Zorbax
Edipse-AAF Columns and the
Agilent 1100 HPLC, John W.
Henderson, Robert D. Ricker)
Atık (Orijinal)
Toplam Organik Karbon Tayini
Walkley Black Metodu
İşletme İçi Metot (KYTT
504-03)
(TS 8336)
BTEX tayini
(Benzen, Toluen, Etilbenzen, m-Ksilen,
o-Ksilen ve p-Ksilen)
GC/MS Headspace Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
PCB'lerin Tayini
(18, 28, 31, 44, 52, 101, 118, 138, 149,
153, 170, 180, 194 ve 209)
Ön İşlem: Basınçlı Ekstraksiyon Metodu
GC/ECD Metodu
EPA 3545 A
EPA 8082A
EN 15308
Hidrokarbon Yağ İndeksi
GC-FID Metodu
TS EN 14039
ISO 16703
LOI (Kızdırma Kaybı) Tayini
550-775ᴼC
TS EN 12879
ASTM D 7348-08 e1
Nem Tayini
(70ᴼC - 105ᴼC)
AOAC 950.01
Yağlar
Metal Analizi
Kurşun (Pb), Demir (Fe), Bakır (Cu),
Arsenik (As)
ICP-OES metodu
Iva Juranovic Cindric ,
Michaela Zeiner , Ilse Steffan
Microchemical Journal 85
(2007) 136-139
Bitkisel Yağ
Serbest Yağ Asitleri Tayini
Titrimetrik Metot
AOAC 940.28
Peroksit Tayini
Titrimetrik Metot
AOAC 965.33
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 23/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
AB-0375-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Bitkisel Yağ
Devam)
Zeytinyağı
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gaz Kromatografide Belirlenen Yağ Asitleri
Kompozisyonu (% m/m Metil Esterleri)
Tayini
Kaproik Asit, Kaprilik Asit, Kaprik Asit,
Laurik Asit, Miristik Asit, Palmitik Asit,
Palmitoleik Asit, Heptadekanoik Asit,
Heptadesenoik Asit, Stearik Asit, Oleik
Asit, Linoleik Asit, Arasidik Asit, Gadoleik
Asit, Eikosadienoik Asit, Behenik Asit,
Erusik Asit, Dokosadienoik Asit, Lignoserik
Asit, Nervonik Asit
EEC 2568/91 (Annex X)
Kapiler Gaz Kromatografi Yöntemi ile
Trans-Doymamış Yağ Asitlerinin Tayini
(C18:1 T, C18:2 T + C18:3 T)
IOOC COI/T.20/Doc. No.17
Rev.1
EEC 2568/91 (Annex X)
Rafine Bitkisel Yağların Tespiti,
Stigmastadienler
Gaz Kromatografik Metot
IOOC COI/T.20/Doc. No: 11
Rev.2
Kapiler Kolon Gaz Kromatografisi ile Sterol
Kompozisyonu ve Miktarının Tayini
Kolesterol, Brassikasterol, Kampesterol,
Stigmasterol, Delta-7-Stigmastenol,
Beta-sitosterol, Delta-5-Avenasterol,
Delta-5,23-Stigmastadienol, Klerosterol,
Sitostanol, Delta-5,24-Stigmastadienol
EEC 2568/91 (Annex V)
UV’de Özgül Soğurma
Spektrofotometrik Metot
EEC 2568/91 (Annex IX)
EEC 299/2013
Tohum Yağlarının Tespiti,
Gerçek ve Teorik ECN42 Trigliserid İçeriği
Arasındaki Maksimum Farkın Tayini
IOOC COI/T.20/Doc. No.20
Rev.3
EEC 2568/91 (Annex XVIII)
Trigliserit Bileşimi ve Trilinolein İçeriğinin
Tayini
EEC 2568/91(Annex VIII)
AOCS Ce 5c-93
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 24/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gaz Kromatografisi ile Mumsu Madde
İçeriğinin Belirlenmesi
(C40+C42+C44+C46)
IOOC COI/T.20/Doc.No.18
Rev.2
EEC 2568/91:2001 (Annex
IV)
α-Tokoferol Tayini
HPLC Kullanılarak
AOCS Ce 8-89
Trigliseritlerin 2-Pozisyonunda Yer Alan
Palmitik Asit Yüzdesinin 2-Gliseril
Monopalmitat Yoluyla Belirlenmesi
IOOC COI/T.20/Doc.no. 23
Yağ Asidi Metil Esterleri ve Yağ Asidi Etil
Esterlerinin İçeriğinin Belirlenmesi
Kapiler Gaz Kromatografisi Kullanılarak
IOOC COI/T.20/ Doc No: 28
Toplam Kül Tayini
AOAC 945.46
Toplam Protein Tayini
AOAC 991.20
Peynir
Toplam Klorür Tayini
AOAC 935.43
Bal ve Pekmez
HMF Tayini
HPLC Kullanılarak
International Honey
Comission (IHC) 5.1
Bal
Rutubet Tayini
TS 13365
Şeker Kompozisyonu (Fruktoz, Glukoz,
Galaktoz, Laktoz, Maltoz, Sakaroz, Ksiloz)
Tayini
HPLC Kullanılarak
İşletme İçi Metot (KYTG
504-61)
(AOAC 980.13, 982.14 ve
984.15)
Reçel
Benzoat ve Sorbat Analizi
HPLC Kullanılarak
İşletme İçi Metot (KYTG
504-64)
(J. Chromatography A, 2000,
883-1, 299-304)
Fıstık Ezmesi,
Antep Fıstığı
Ezmesi, İncir
Ezmesi ve Biber
Aflatoksin (B1) ve Toplam Aflatoksin
(B1+G1+B2+G2) Tayini
AOAC 999.07
(Zeytinyağı Devam)
Süt
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 25/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Tahıl, Tahıl Ürünleri
Meyve ve Meyve
Suları
Gıdalar
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Nikel(Ni),
Selenyum(Se), Arsenik(As) Tayini
ICP-OES Metodu
İşletme İçi Metot (KYTG
504-12
(J. AOAC Int. 2000
Sep-Oct;83 (5): 1218-24-J. of
Food Composition and
Analysis (2002) 15, 593-615
-NMKL No:161)
Selenyum Tayini
Mikrodalga Parçalama Sonrası ICP-OES
Hidrür Sistem Metodu
İşletme İçi Metot (KYTG
504-14)
(Journal of Food
Composition and Analysis
(2002) 15,593-615)
Nem ve Kuru Madde Tayini
TS EN ISO 712
Kül Tayini
TS EN ISO 2171
Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Bakır (Cu),
Demir (Fe), Çinko (Zn), Kalay (Sn), Nikel
(Ni), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg),
Potasyum (K), Fosfor (P) Tayini
ICP-OES Metodu
İşletme İçi Metot (KYTG
504-12)
(J. AOAC Int. 2000
Sep-Oct;83 (5) :1218-24-J. of
Food Composition and
Analysis (2002) 15, 593-615
-NMKL No:161)
Arsenik (As) tayini
ICP-OES Metodu
İşletme İçi Metot KYTG
504-14)
(J. AOAC Int. 2000 Sept.-Oct
83 (5): 1218-24)
Civa (Hg) Analizi
Food Chem., 58 No:1-2,
169-172, 1997
Aerobik Koloni Sayımı
FDA BAM Bölüm 3
Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı
FDA BAM Bölüm 12
Koliform Bakteri ve Escherichia coli Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
FDA BAM Bölüm 4
Bacillus cereus Sayımı
FDA BAM Bölüm 14
Küf ve Maya Sayımı
FDA BAM Bölüm 18
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 26/26)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN NORWEST
Çevre, Gıda Ve Vet. Sğl. Hiz. Eğt. Dnş. Tic. A.ş.
Akreditasyon No: AB-0375-T
Revizyon No: 04 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0375-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Salmonella spp Aranması
TS EN ISO 6579
Salmonella spp Aranması
AOAC 2013.01
bioMeriux VIDAS UP SPT
Clostridium perfringens Sayımı
FDA BAM Bölüm 16
Ayran
Tuz Tayini
İşletme İçi Metot (KYTG
504-56)
(AOAC 935.43)
Süt Ürünleri,
Meyve ve Sebze
Ürünleri
Titrasyon Asitliği
TS 1330, TS 591, TS 1018, TS
1880 EN 13188/T1, TS 1125
ISO 750
İçecekler
Alkol (Etanol ve Metanol) Tayini
ASTM Method D 5135-95
Şarap
Bakır (Cu) Analizi
ICP-OES Metodu
Method OIV-MA-AS322-13
(Gıdalar Devam)
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/26) Akreditasyon Kapsamı