FINANČNÍ PERSPEKTIVA 2014 - 2020
-  Kohezní politika – strukturální fondy: EU – cca 366 mld. EUR; alokace
21,6 mld. EUR pro Českou republiku v rámci vlastní kohezní politiky
(oproti stále jsoucím téměř 27 mld. EUR); řada nových prvků na úrovni
EU i CZ; EU: kondicionality, tematická koncentrace, integrovaný
územní přístup, vyšší důraz na konkurenceschopnost, lepší
identifikace dopadů a měřitelnost výsledků, nové finanční nástroje,
současně však vyšší podíl projektů financovaných z ESF; CZ:
podstatná redukce počtu OP (především zrušení ROPů a jejich
nahrazení IROPem); poprvé největší kapitola Víceletého finančního
rámce;
-  Dohoda o partnerství obsahově propojuje nástroje Kohezní politiky
(ERDF, ESF a Kohezní fond) s nástroji na podporu zemědělství, rozvoje
venkova a rybářství; přes 312 mld. EUR
1
DOHODA O PARTNERSTVÍ: OBSAHOVÁ
INTERPRETACE A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ
-  Základní strategický dokument pro využívání významné části prostředků
Víceletého finančního rámce 2014 – 2020 v podmínkách České republiky (stejný
nástroj využívají samozřejmě i ostatní členské státy);
-  Měl by být nástrojem pro rozvoj priorit každé jednotlivé členské země EU, jež
jsou kompatibilní s pravidly, danými nařízeními o využívání jednotlivých fondů a
obecným nařízením; měla by tedy na jedné straně reflektovat sadu klíčových,
přirozených priorit v našem případě České republiky, přizpůsobených
možnostem financování a podpory ze zdrojů EU;
-  V období specifickém (2014 = 10 let od našeho vstupu do EU, neutěšený stav
nerostoucí české ekonomiky, potřeba nalézání efektivních stimulů jejího
oživování, atd.) by Dohoda o partnerství měla současně znamenat i primární
strategickou rozvojovou doktrínu České republiky se všemi svými náležitostmi:
důslednou strategickou analýzou, vyúsťující ve SWOT, na ni navazující výčet
národních rozvojových priorit, formulace cílů jak s těmito prioritami naložit a jaké
jsou jejich hodnoty na konci sledovaného období (2020), nástroje jejich
dosažení, finanční alokace, management obsahu Dohody, implementace,
kontrola, zpětná vazba, ukazatele, jimiž budeme měřit její (ne)úspěšnost
2
DOHODA O PARTNERSTVÍ A PROSTŘEDÍ, VE
KTERÉM VZNIKÁ: EU
-  Vzniká v období post-krizovém, kdy se ekonomika EU jen pozvolna
oživuje;
-  V období, kdy EU přijala celou řadu opatření a reakcí na krizi v řadě
oblastí hospodářské politiky, jež jsou explicitně i implicitně s Dohodou
spojeny (buď je obsah Dohody musí respektovat: Strategie Evropa
2020, ale též opatření v oblasti koordinace hospodářských a fiskálních
politik, jejichž nedodržování může vést k sankcím při využívání fondů
EU, či téma kondicionalit anebo zde sice přímá institucionální
provázanost neexistuje, ale obsahová ano, především vůči jiným typům
transferů a redistribucí spojených s řešením krize)
3
DOHODA O PARTNERSTVÍ A PROSTŘEDÍ, VE
KTERÉM VZNIKÁ: ČESKÁ REPUBLIKA
-  České ekonomice se navíc proces oživování příliš nedaří a potřebuje
významný poptávkový stimul: 21,6 mld. EUR pro kohezi + cca 6 mld.
EUR pro zemědělství, venkov a rybářství = celkem cca 20% HDP České
republiky celkem, kumulativně = téměř 3% HDP České republiky ročně;
-  Žádný další podobný poptávkový stimul z jednoho zdroje, bez
významného zatížení domácích veřejných financí, neexistuje;
-  Může mít ambice nejen momentálně poptávkově stimulovat, ale též
opatřeními na nabídkové straně (dlouhodobější horizont) povznést
strukturu a kvalitativní parametry české ekonomiky (odpovídající kvalita
a struktura dopravní sítě, výzkum a vývoj, inovativní prostředí pro
podnikání, šetrné nakládání se zdroji, energetická efektivnost)
4
DOHODA O PARTNERSTVÍ A PROSTŘEDÍ, VE
KTERÉM VZNIKÁ: ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ
ZKUŠENOSTI Z OBDOBÍ 2007 - 2013
-  Čistá pozice; významný rozvojový kontributor české ekonomice – v roce 2012:
73,8 mld. Kč; 2013: 84,1 mld. Kč; na vytvořené čisté pozici se ze 73,5% podílely
prostředky z koheze + dalších téměř 25% prostředky ze zemědělství, rybářství a
rozvoje venkova → obsahové vymezení Dohody o partnerství = téměř veškerá
suma, kterou ČR má z Rozpočtu EU k dispozici; ALE …
-  Mohla by být ještě o něco vyšší zejména v kohezních oblastech; vůbec
nevyužíváme prostor pro větší a velké mezinárodní projekty v kapitole 1a.
-  V kohezních aktivitách: problémy – silná decentralizace systému, jež se poté
obtížně koordinoval, personální nestabilita, nedostatečná institucionální
kapacita, prohřešky na straně příjemců
5
DOHODA O PARTNERSTVÍ A PROSTŘEDÍ, VE
K T E R É M V Z N I K Á : P O T Ř E B A
KOMPLEMENTARITY S OSTATNÍMI
- KAPITOLAMI
Strategie a koncepce
Dohody o partnerství
by měla implicitně
VÍCELETÉHO
FINANČNÍHO
předpokládat propojení a komplementaritu aktivit do Dohody spadající
RÁMCE
(koheze, zemědělství, venkov, rybářství) s:
-  ostatními kapitolami VFR (především programy HORIZON 2020, COSME,
CEF)
-  národními veřejnými zdroji, jež umožní zvýšit absorpční kapacitu
-  soukromými zdroji, zejména v oblastech s přímou finanční návratností
6
DOHODA O PARTNERSTVÍ A PROSTŘEDÍ, VE
KTERÉM VZNIKÁ: NOVĚ VZNIKLÁ KOALICE
-  Pořádek na výdajové straně rozpočtu, hospodaření s majetkem, čistota
veřejných zakázek, účelné vynakládání veřejných zdrojů;
-  Významný stimulační nástroj, podpora růstu a oživení;
-  Současně potřeba respektovat fiskální disciplínu a pravidla
7
Děkuji velmi za Vaši pozornost !
PETR ZAHRADNÍK
Ekonom, Kancelář Brusel, ČEZ, a.s.
[email protected]
Download

Dohoda o partnerství jako základní strategický rámec pro využití