GERÇEK KİŞİLER İÇİN DANIŞMAN VE BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU
CONSULTANT AND EXPERT APPLICATION FORM
Doküman No: 1
Yayın Tarihi:09/04/2014
Rev. Date:
Rev. No :
Page: 1 / 6
BAŞVURU KATEGORİSİ / APPLICATION CATEGORY
Danışman
Consultant
Bilirkişi
Expert
Danışman ve Bilirkişi
Consultant and Expert
BELGELENDİRME
Certification
DENEY/TEST
Testing
KALİBRASYON
Calibration
MUAYENE VE GÖZETİM
Inspection and Surveillance
CE İŞARETİ
CE Marking
HİZMET ALANI/ SERVICE AREA
ULAŞIM VE LOJİSTİK*
Transportation and Logistics
EĞİTİM
Education
BAŞVURU ŞARTLARI / APPLICATION CONDITIONS
-Başvuru yaptığı hizmet alanı/alanlarında TSE’nin ilgili alandaki hizmeti ile ilgili eğitimi almış olmak.
-Başvuru yaptığı hizmet alanı/alanlarına iş tecrübesine sahip olmak (Bu tecrübe ilgili alan/alanlarda üretim,
hizmet, denetim, danışmanlık, vb. faaliyetleri kapsar).
- Must have received relevant training of TSE in the related field concerning the service area/areas of the application.
- Must have professional experience concerning the service area/areas of the application (this experience shall include
activities such as manufacturing, service, inspection, consultancy, etc. in the related field/fields)
*Yurt içinde gerçekleştirilen ve yasal alanlarda zorunluluk içeren hizmetler hariç olmak üzere
(except the services carried out inland and having legal obligation)
GERÇEK KİŞİLER İÇİN DANIŞMAN VE BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU
CONSULTANT AND EXPERT APPLICATION FORM
Doküman No: 1
Yayın Tarihi:09/04/2014
Rev. Date:
Rev. No :
Page: 2 / 6
BÖLÜM 1 /SECTION 1:KİŞİSEL BİLGİLER/ PERSONAL INFORMATION
ADI VE SOYADI /
NAME AND SURNAME
MESLEĞİ /
OCCUPATION
ÇALIŞTIĞI KURUM /
ORGANIZATION
Fotoğraf
Son 6 ayda çekilmiş
(Photograph taken
since last 6 months)
GÖREVİ / POSITION
SOSYAL GÜVENCESİ
ÇALIŞMA BİLGİSİ/
WORKING
INFORMATION
( ) EMEKLİ SANDIĞI ( ) BAĞ-KUR
( ) SSK
( ) DİĞER ………………….
( ) ÇALIŞAN / EMPLOYEE
( ) EMEKLİ / RETIRED
( ) İŞSİZ / UNEMPLOYED
( ) DİĞER / OTHER ……………………………
İŞ ADRESİ / WORK ADDRESS
EV ADRESİ / HOME ADDRESS
E-POSTA/ E-MAIL
FAKS / FAX
TEL – EV/ TEL – HOME
TEL – İŞ/ TEL – WORK
TEL – GSM/ TEL – GSM
TERCİH EDİLEN YAZIŞMA ADRESİ:
EV/HOME
PREFERRED CORRESPONDENCE ADDRESS
SEYAHATE ENGEL DURUMU:
YOK/NO
ANY OBSTACLE TO TRAVELLING
İŞ/BUSINESS
VAR/YES
BÖLÜM 2/SECTION 2 :ÖĞRENİM BİLGİLERİ / EDUCATIONAL INFO
Üst doktora çalışmanız veya ikinci bir dalda lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmanız var ise aşağıda
belirtiniz / Please indicate that if you have graduate, post graduate, PhD. degree or any other graduation etc.
Mezuniyet
Yılı
(Year of
Graduation )
Öğrenim Kurumu
Şehir , Ülke
(Name of the School
City,Country)
Bölüm
(Department)
Branşı/Konusu
(Field of Study)
Mezuniyet
Durumu
(Ön Lisans,
Lisans, Lisanüstü
Doktora vb)
(Associate degree,
graduate, post
graduate, PhD
degree etc.)
GERÇEK KİŞİLER İÇİN DANIŞMAN VE BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU
CONSULTANT AND EXPERT APPLICATION FORM
Doküman No: 1
Yayın Tarihi:09/04/2014
Rev. Date:
Rev. No :
Page: 3 / 6
BÖLÜM 3 / SECTION 3: İŞ DENEYİMİ / WORK EXPERIENCE
(Bu bölümü, mevcut işinizden başlayarak, geriye doğru, tarih sırası ile doldurunuz / Fill up this section
chronologically from now to past.)
ÇALIŞILAN KURULUŞUN
ÜNVANI/
NAME OF ORGANIZATION
FAALİYET
ALANI/
FIELD OF
ACTIVITY
ÇALIŞILAN
TARİHLER/
TERM OF
EMPLOYMENT
ÇALIŞILAN BÖLÜMUNVAN/
DEPARTMENT-TITLE
BÖLÜM 4 / SECTION 4 :YABANCI DİL BİLGİSİ / LEVEL OF FOREIGN LANGUAGE
Yabancı Dil
Konuşma Düzeyi
Yazma Düzeyi
Okuma Düzeyi
(Foreign Language)
(Speaking)
(Writing)
(Reading)
Dil seviyesini 1 ile 5 arasında bir rakam ile değerlendiriniz. Belge var ise bir kopyasını ekte veriniz.
Please grade level of languages using the numbers from 1 to 5. Please attach a copy of certificate for each language.
BÖLÜM 5 / SECTION 5 : EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLER/ EDUCATIONS, COURSES AND SEMINARS
KONUSU/
KURULUŞ /
TARİHLER/
SÜRESİ (Gün/Saat)
SUBJECT
ORGANIZATION
DATE
DURATION (Day/Hour)
Bu bölüm de belirtilen eğitimlerle ilgili sertifikaların birer kopyasını ekte veriniz.
Please attach a copy of certificate for each course.
GERÇEK KİŞİLER İÇİN DANIŞMAN VE BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU
CONSULTANT AND EXPERT APPLICATION FORM
Doküman No: 1
Yayın Tarihi:09/04/2014
Rev. Date:
Rev. No :
Page: 4 / 6
BÖLÜM 6 / SECTION 6: DANIŞMANLIK VE BİLİRKİŞİLİK DENEYİMİ / CONSULTANCY AND
EXPERTISE EXPERIENCE
Daha önce bir başka kuruluşta, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri ile ilgili görev almış iseniz, bu bölümü
doldurunuz.
Please fill in this section if you have taken charge in consultancy and expertise services.
Kuruluş/Organization
Sektör/Sector
Görevi/Position
Konusu/Subjects
Çalışma
Süresi/Working
Time
BÖLÜM 7 / SECTION 7: REFERANSLAR / REFERENCES
Hakkınızda bilgi alınabilecek (akrabanız olmayan) üç kişi ile ilgili aşağıdaki bölümü doldurunuz.
Please fill in the following section about three other people (not relatives) to obtain information about you.
Adı ve Soyadı
Name and Surname
Adresi
Address
Telefonu
Phone
Mesleği / Ünvanı
Occupation / Title
EKLER / ANNEXES
(1) Nüfus Cüzdanı Kopyası
(2) Diploma Kopyası
(3) 1 Adet Fotoğraf
(4) Hizmet alanından işaretlenmiş her hizmet için iş
bağlantılarını gösterir bir fizibilite raporu.
Başvuru sahibi olarak, bu formdaki şahsi bilgilerin
doğruluğunu ve Türk Standardları Enstitüsü
tarafından
belirlenmiş
ilgili
dokümanların
gereklerine uyacağımı beyan ederim.
(1) Copy of Identification Card
(2) Copy of Diploma
(3) 1 Photograph
(4)A feasibility report explaining the business contacts
for each service among the service area marked.
I, as the applicant, declarate to guarantee the correctness of
the personnel information in this form and comply with the
requirements of the relevant documents which have been
developed by Turkish Standards Institution.
ADI-SOYADI/Name-Surname:
İMZA/SIGNATURE
…. / …. / 20....
Başvurular takdir hakları ve Enstitü menfaatleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Formu
dolduran Danışman ve/veya Bilirkişi adayları ile sözleşme yapma/yapmama kararı TSE Başkanı tarafından
GERÇEK KİŞİLER İÇİN DANIŞMAN VE BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU
CONSULTANT AND EXPERT APPLICATION FORM
Doküman No: 1
Yayın Tarihi:09/04/2014
Rev. Date:
Rev. No :
Page: 5 / 6
verilir. / Applications will be evaluated according to the judicial discretion and interests of the Institution Signing a
contract with candidate Consultant and/or Expert who filled out the form will be decided by TSE President.
TAAHHÜTNAME
TSE Tarafından Danışman veya Bilirkişi Çalıştırılması ile Gerçek ve Tüzel Kişilerle İşbirliği
Tesis Edilmesi Hakkında Yönerge ve Danışmanlık veya Bilirkişilik Hizmet Sözleşmesi
hükümlerine, ilgili TSE sistem dokümanlarına, Yönergelerine, TSE mevzuatının şartlarına uymayı,
Kurum etiği ve kurallarına bağlı kalacağımı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından Danışmanlık
veya Bilirkişilik Hizmet Sözleşmesi imzalamadan TSE faaliyetleri ile ilgili danışmanlık veya
bilirkişilik yapmayacağımı, danışmanlık veya bilirkişilik yaptığım kuruluşlarda son 2 (iki) yılda
TSE adına inceleme/tetkik yapmadığımı ve TSE ile Danışmanlık veya Bilirkişilik Hizmet
Sözleşmesi imzaladığım tarihten itibaren danışmanlık veya bilirkişilik hizmeti verdiğim tüm
kuruluşlara inceleme/tetkik yapmayacağımı, böyle bir ilişkimin olması durumunda bunu TSE’ye
derhal beyan edeceğimi ve Dış İnceleme Uzmanı/Dış Tetkik Görevlisi olarak görevlendirilmem
durumunda ilgili görevi üstlenmeyeceğimi, beyan ve taahhüt ederim.
Bu taahhütnameden doğan anlaşmazlıklarda görev yeri mahkemeleri ile birlikte Ankara
Mahkemeleri ve İcra Daireleri de yetkilidir.
Adı ve Soyadı
:
Tarih
: …./…./……
İmza
:
COVENANT
I declare and undertake that I shall comply with the provisions of the “Directive regarding
the employment of the consultant or expert by TSE and establishing the cooperation with natural
and legal person and service contract for consultancy or expertise” and relevant system documents,
directives and regulation of TSE, shall abide by the rules and ethics of the Institution, shall not
conduct consultancy or expertise in the scope of TSE’s activities before I sign “Service Contract for
consultancy or expertise” with TSE, I have not performed any inspection/audit services on behalf of
TSE at the organizations in which I have carried out consultancy and expertise services for last two
(2) years, shall not perform any inspection/audit services for all such organizations that I took part
after the date of the signing the service contract for consultancy and expertise with TSE, shall
inform TSE immediately if such a case occurs and shall not take over the relevant duty If I am
assigned as External Inspection Expert / External Auditor.
In case of disputes arising out of this covenant, local courts together with Ankara courts and
also enforcement offices are authorized.
Name and Surname :
GERÇEK KİŞİLER İÇİN DANIŞMAN VE BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU
CONSULTANT AND EXPERT APPLICATION FORM
Doküman No: 1
Date
Signature :
Yayın Tarihi:09/04/2014
: …./…./……
Rev. Date:
Rev. No :
Page: 6 / 6
Download

Gerçek Kişiler İçin Danışmanlık ve Bilirkişilik Başvuru Formu