VÝROČNÍ ZPRÁVA
Charita Valašské Meziříčí
2011
Vydala: Charita Valašské Meziøíèí
Rok vydání: 2012
Náklad: 500 kusù
S
S
t i s k a g r a fi c k á ú p r a v a
t i s k a g r a fi c k á ú p r a v a
w w w . g r a fi a n o v a . c z
w w w . g r a fi a n o v a . c z
Úvodní slovo ředitele
„ Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův ”
list sv. Pavla Galaťanům, 6. kapitola
Vážení přátelé,
letošní výroční zpráva je oproti minulým letům výjimečná v tom, že poprvé
hodnotíme „novou“ sloučenou Charitu Valašské Meziříčí. Od 1.1.2011 totiž došlo
ke sloučení dříve samostatných Charit v děkanátu (Charita Valašské Meziříčí, Farní
charita Rožnov pod Radhoštěm, Charita Valašská Bystřice).
Vzhledem k tomu, že jsem nastoupil na pozici ředitele k 1.9.2011, mohu
hodnotit uplynulý rok od tohoto data. Navázal jsem a pokračoval v započaté práci
mé předchůdkyně Mgr. Zdislavy Odstrčilové, která odvedla viditelný kus dobré práce,
zajistila fungování jednotlivých služeb, dostatek vzdělaných a fundovaných pracovníků
a jejího přínosu si velmi vážíme. Pro mě osobně byla tato krátká část roku poznáváním
pracovních kolektivů, navazováním spolupráce se zástupci Zlínského kraje, měst
a obcí, budováním vztahů s kněžími v děkanátu a získávání zkušeností v řízení této
organizace.
Nemusím snad příliš zdůrazňovat, že veškeré naše snažení a práce je směřována
ve prospěch našich uživatelů, tzn. těch, kteří se ocitli v určité životní nouzi.
Nejvýznamnějším počinem loňského roku bylo, po různých odkladech
a složitých jednáních, konečně zahájení stavebních prací na výstavbě „ Centra služeb
pro seniory a osoby se zdravotním postižením “ v Rožnově pod Radhoštěm. Moje
poděkování patří zejména stavebnímu dozoru Ing. Stanislavu Mrňkovi, technickému
administrátorovi panu Jaškovi a hlavně stavební společnosti Radekov spol. s r.o.
vedenou Ing. Antonínem Hadačem, díky kterým se podařilo za pouhé tři měsíce
dostat stavbu pod střechu a dát tím reálný základ pro její otevření v příštím roce.
I přes některá organizační opatření v závěru roku se nepodařilo hospodaření
v prvním roce společné práce ve sloučené Charitě dotáhnout alespoň k vyrovnanému
rozpočtu. Ztráta je způsobena zejména srovnáním mezd zaměstnanců ve sloučené
Charitě. Účetní ztráta se však v prvním roce sloučení předpokládala a v následujícím
roce musíme pokračovat v organizačních změnách a hledání úspor tak, aby výsledek
byl příznivější.
K dobrému fungování Charity Valašské Meziříčí je potřebná úzká spolupráce na
úrovni měst a obcí a ta se nám postupně daří rozvíjet na všech úrovních.
Příjemným překvapením byla pro mě ochota pomoci našim službám od řady
sponzorů, ale i například pokračování v pořádání tradičních adventních koncertů se
ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm.
Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům a zaměstnancům za odvedenou
práci. Díky nim se daří udržet kvalita a šíře nabízených služeb v sloučené Charitě
Valašské Meziříčí i přes přetrvávající problémy v oblasti dotací sociálních služeb.
Poděkování patří také všem kněžím v děkanátu, charitní radě, revizní komisi
a dobrovolníkům za celoroční práci ve prospěch charitního díla.
Ing. Jiří Gavenda
ředitel Charity Valašské Meziříčí
Úvodní slovo předsedy charitní rady
Vážení přátelé charitního díla,
Charita Valašské Meziříčí, která svojí působností od 1.1.2011 pokrývá nejen
Valašské Meziříčí, Kelč a okolí, ale také Rožnov pod Radhoštěm a jeho okolí,
včetně Valašské Bystřice, má za sebou první rok fungování v této podobě. Díky píli
a obětavosti všech pracovníků tří původních charit se podařilo toto nelehké období
překonat bez výraznějších obtíží. Jednoduché to jistě nebylo. Proto patří všem, kteří
se i přes určité problémy neobrátili ke svému poslání zády, veliký dík. Jistě k tomu
přispěly i Vaše podpora, pomoc a modlitby. Dík jim patří i za to, že přes přístup státu
k sociálním službám, mají pořád odhodlání, sílu a odvahu pomáhat těm, kteří naši
pomoc potřebují.
Rok 2011 přinesl pro zdejší charitu také změnu na postu ředitele. Na místo Mgr.
Zdislavy Odstrčilové, které patří dík za to, v jakém stavu zdejší charitu zanechala,
nastoupil Ing. Jiří Gavenda, kterému přejme zdar v charitním díle.
Stejně jako loni Vás prosím, abyste i Vy, každý podle svých možností, nezapomínali
na charitní dílo církve, které je jedním ze svědectví o lásce Kristově.
Mgr. Pavel Kotrady
předseda charitní rady Charity Valašské Meziříčí
2
výroční zpráva 2011
Veřejný závazek Charity Valašské Meziříčí
Charita (latinsky caritas) v překladu znamená křesťanská láska k bližnímu
a dobročinnost na základě této lásky prokazovaná nebo organizovaná.
Motto Charity Valašské Meziříčí
Podílíme se na přinášení naděje prostřednictvím našich služeb
Proč tu jsme ?
Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat
potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi.
Pro koho tu jsme ?
•
•
•
•
•
•
•
Lidé v krizi, nouzi nebo v nepříznivé sociální situaci
Rodiny ve složité životní situaci
Lidé se zdravotním postižením
Lidé s duševním onemocněním
Senioři
Příjemci humanitární a náhlé krizové pomoci
Veřejnost
Co je v naší práci důležité ?
• Ochrana důstojnosti člověka
Věříme, že každý člověk má neodejmutelnou důstojnost a hodnotu, která je
podstatou člověka, stvořeného k Božímu obrazu (srovnej Gn 1,27).
Vnímáme člověka v jeho celistvosti, jehož nedílnou součástí je oblast tělesná,
psychická a duchovní.
Chceme chránit lidský život od početí do smrti a kde je tento život ohrožen nouzí
(ve všech oblastech), chceme jej doprovázet svou podporou.
Hájíme zájmy těch, kteří jsou v ohrožení života, žijí na okraji společnosti nebo
jsou přehlíženi.
Usilujeme o to, aby se člověk stal aktérem svého rozvoje a změny a aby se nestal
objektem našeho soucitu a pomoci. Cílem naší práce je proto podporovat člověka tak,
aby si byl schopen pomoci sám a aby byl schopen rozhodovat sám o sobě.
www.valmez.charita.cz
3
• Kvalita
„Odborná kompetence je prvním a základním předpokladem, ale sama
o sobě nestačí. Jedná se totiž o lidské bytosti, které vždy potřebují něco víc nežli pouze
technicky správně prováděnou péči. Potřebují lidskost. Potřebují pozorné srdce.“
(Benedikt XVI, DCE čl. 31)
Kvalita má svůj odborný, ekonomický a ekologický, ale i biblicko-teologický
a etický rozměr.
Proto chceme být organizací, kde jednotlivé činnosti vykonávají pracovníci
s odpovídajícím vzděláním, kompetencemi a zkušenostmi, jejíchž způsob práce
vychází z osvědčených metod. Sledujeme také nejnovější vývoj a trendy a tyto
poznatky zapojujeme do naší práce. Chceme být organizací, v níž vytváříme prostředí
pro rozvoj odbornosti jednotlivých pracovníků i jednotlivých činností.
Kvalita naší práce je však především zaměřena na zdařilé vztahy a setkávání mezi
lidmi. Zdařilé vztahy a setkávání předpokládají vzájemné uznání. Z tohoto základu
může vyrůstat nezbytná důvěra. Usilujeme o to, aby pracovníci naší organizace byli
nejen nositeli odborných dovedností a znalostí, ale i lidskosti.
Činnost naší organizace je charakteristická svou otevřeností a transparentností,
která pomáhá udržovat a posilovat důvěru sponzorů, spolupracovníků a příjemců
pomoci; informace o činnosti jsou přístupné pro všechny zainteresované lidi.
• Solidarita
Lidský život se rozvíjí v různorodých mezilidských vztazích v rodině, v zaměstnání,
v sousedských vazbách, v politických společenstvích, v soužití různých názorových
a zájmových skupin, kultur a náboženství.
Naše organizace tuto pestrost přijímá a spolu se všemi lidmi dobré vůle chce
budovat solidární soužití, v němž není místo pro předsudky a v němž je možno
přispívat ke tvorbě všeobecného blaha.
Při své činnosti naše organizace plně respektuje autonomii ostatních
charitativních organizací, naše spolupráce s nimi je založena na vzájemné podpoře
a partnerství. Chceme sdílet své zkušenosti se svými partnery a také čerpat ze společně
dosažených úspěchů ve prospěch různě nezvýhodněných skupin.
Život v důstojnosti pro všechny bez rozdílu je možný jen za předpokladu svobody,
spravedlnosti a celosvětového míru a za předpokladu respektu vůči celému stvoření,
proto se podílíme na pomoci i za hranicemi naší územní působnosti.
Chceme být solidární i vůči budoucím generacím, a proto přijímáme závazek
trvale udržitelného života a vytváření udržitelného světového řádu včetně zdravého
a ekologického řádu pro budoucnost.
4
výroční zpráva 2011
• Společenství služby
Věříme, že každý člověk má svůj osobní příběh s Bohem, ať už si je toho vědom
nebo ne.
Chceme být organizací, jejíž činnost je založena na vzájemném respektu a přijetí
duchovní a životní cesty ostatních spolupracovníků, kde se vzájemně podporujeme
ve službě potřebným i ve vlastní duchovní cestě, kde si vzájemně předáváme naději i
v přicházejících těžkostech
Jak toho chceme dosáhnout ?
Zajištění služeb tak, aby byly dlouhodobě udržitelné a kvalitní
Prvořadým cílem naší organizace je poskytování kvalitních sociálních služeb.
S platností zákona 108/2006 Sb. O Sociálních službách se ukázala ještě intenzivněji
nutnost transformovat naše služby v návaznosti na krajské i místní plánování
s důrazem na potřeby místní komunity i jednotlivců. Chceme se zaměřit se na stabilitu
personálního zajištění a efektivitu služeb. Jednou z priorit je také vyřešení vhodných
prostor pro jejich potřebný rozvoj.
Posílení charitního cítění v církvi
Závazkem každého křesťana je všeobecná diakonie. Bez ní nelze naplnit
Kristovu výzvu vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi, což je poslání naší
organizace. Profesionalizace naší charity znamenala pro mnohé farníky naplnění
této výzvy i bez jejich osobní účasti. Naším cílem je změnit toto vnímání a vyzvat je
k aktivnější spolupráci.
Zvýšení příjmů z jiných, než státních zdrojů a snaha o stabilizaci veřejných finančních zdrojů
Financování naší činnosti není žádným způsobem stabilně zajištěno. Proto
chceme rozvinout i další činnosti, které nám zajistí jiné než veřejné finance. Z tohoto
důvodu je nutné stále usilovat o změnu povědomí u veřejnosti a politiků na všech
úrovních o sociálních službách. Výsledkem by měla být změna legislativy směrem
k zajištění stability a spravedlivějšího financování sociálních služeb.
www.valmez.charita.cz
5
Základní údaje o organizaci
Charita Valašské Meziříčí je součástí Charity Česká republika, která je účelovým
zařízením Římskokatolické církve pro službu všem potřebným bez rozdílu. Naše
organizace je samostatná církevní právnická osoba (podle ustanovení kánonu 114 Kodexu
kanonického práva a podle zák. 3/2002 Sb.). Zřizovatelem Charity Valašské Meziříčí je
Arcibiskupství olomoucké. Charita Valašské Meziříčí organizačně spadá pod Arcidiecézní
charitu Olomouc a řídí se jejími stanovami. Statutární zástupce – ředitel – je jmenovaný
olomouckým arcibiskupem a jeho důležitá rozhodnutí jsou podmíněna souhlasem
Charitní rady. Hospodaření charity je kontrolováno nezávislou Revizní komisí.
Název organizace: Charita Valašské Meziříčí
Sídlo: Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 47997885
účelové zařízení římskokatolické církve
Právní forma: (církevní právnická osoba)
Vznik: 31.7.1992
Registrace u Ministerstva kultury: 30.10.1996 (č. 8/1-02-707/1996)
Telefony: 571 619 979 statutární zástupce (ředitel/ka)
571 619 981 koordinátor ředitelství
(do 31.10.2011) zástupce
ředitele (od 1.11.2011)
(provozní oddělení)
571 619 980 úsek správy
(ekonom, provozní a mzdová
účetní – pokladní, administra-
tivní koordinátorka veřejných
zakázek)
E-mail: [email protected]
Stránky na internetu:
www.valmez.charita
Konto: Česká spořitelna, a.s.
1766921369/0800
Statutární zástupce (ředitel/ka): Mgr. Zdislava Odstrčilová (do 31.8.2011)
Ing. Jiří Gavenda (od 1.9.2011)
Charitní rada v roce 2011: Mgr. Pavel Kotrady (předseda charitní rady) , Ing. Miroslav
Martinek, Ing. Jana Tichavská, Ing. arch. Alena Vráželová, MUDr. Libuše Rohanová, Mgr.
Miroslav Frňka, MUDr. Milena Blahová.
Revizní komise v roce 2011: Ing. Jiří Lev, JUDr. Marie Pernická, Jaroslava Žilinská
Územní působnost v roce 2011: Valašské Meziříčí, Krhová, Hrachovec, Podlesí, Poličná,
Juřinka, Bynina, Lhotka u Choryně, Branky na Moravě, Jarcová, Lešná, Lhotka nad Bečvou,
Jasenice, Vysoká, Příluky, Mštěnovice, Choryně, Kelč, Loučka, Police, Němetice, Perná,
Kunovice, Zašová, Střítež nad Bečvou, Vidče, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská
Bystřice, Malá Bystřice, Velká Lhota, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, HutiskoSolanec, Vigantice.
6
výroční zpráva 2011
Ředitelství Charity Valašské Meziříčí
Statutární zástupce – ředitel/ka
Mgr. Zdislava Odstrčilová (do 31.8.2011)
Ing. Jiří Gavenda (od 1.9.2011)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koordinátor ředitelství (od 1.11.2011 zástupce ředitele) – Mgr. Petr Liška
Pomocná administrativní pracovnice – Marcela Baletková (do 14.7.2011)
Vedoucí úseku správy (ekonom, personalista) – Ing. Elena Stáňová
(od 1.7.2011)
Ekonom – Ing. František Bažacký (do 31.8.2011)
Provozní a mzdová účetní, pokladní – Blanka Gregorková
Administrativní koordinátorka veřejných zákazech v rámci Poskytování
služeb sociální prevence ve Zlínském kraji – Ing. Gabriela Galetková
Správce IT – Marek Ševčík (DPČ)
Správce www stránek – Kateřina Jugová (DPP)
Údržbář – Jan Gilar (DPČ)
www.valmez.charita.cz
7
ÚSEK VALAŠSKÁ BYSTŘICE
CHARITNÍ DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ
VALAŠSKÁ bYSTŘICE
Adresa: Valašská Bystřice 275, 756 27 Valašská Bystřice
Telefon: 571 646 501, 603 549 618
E-mail: [email protected]
Vznik zařízení: rok 1992
Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: 8071473
Pracovní tým:
•
Ing. Pavel Morcinek – úsekový vedoucí, vedoucí Charitního domu
pokojného stáří; správce, hospodář (od listopadu)
•
Bc. Martina Holčáková – koordinační sociální pracovník (od listopadu)
•
Bc. Barbora Zuzaňáková – sociální pracovník (do srpna)
•
Simona Fojtíková – vrchní sestra (do června)
•
Jana Řiháková – vrchní sestra (od července)
•
Michaela Stavinohová – zdravotní sestra
•
Jindřiška Fusková – pracovnice v sociálních službách
•
Marta Křenková – pracovnice v sociálních službách
•
Aneta Kubjátová – pracovnice v sociálních službách (od února)
•
Bohuslav Ulrych – pracovník v sociálních službách (od května)
•
Milan Fusek – pracovník v sociálních službách (do ledna, poté DPP)
•
Marta Válková – pracovnice v sociálních službách (do srpna, poté DPP)
•
Ludmila Pastorková – pracovnice v sociálních službách (DPČ)
•
Marie Martinátová – pracovnice v sociálních službách (DPP)
•
Marie Jurajdová – uklízečka
•
Ladislav Martinát – topič, údržbář
Poslání
Posláním Charitního domu pokojného stáří je umožnit lidem prožít klidné stáří bez
obav, že zůstanou bez pomoci.
Služba je určena seniorům, kteří nemohou dlouhodobě zajistit své životní potřeby
ve svém domácím prostředí.
Poslání naplňujeme poskytnutím pobytu v prostředí co nejvíce podobném rodinnému
a zajištěním nepřetržité péče s individuálním přístupem a respektem k duchovním
hodnotám. Snažíme se zachovat dosavadní schopnosti každého uživatele co nejdéle.
Cíl
Služba podporuje původní životní styl v prostorech, které nahrazují domov. Usiluje
o zachování dosavadního způsobu života každého uživatele a respektuje jeho zvyklosti
a zvláštnosti.
8
výroční zpráva 2011
Hlavním rozpoznávacím znakem kvality je individuální plánování služby zaměřené na
práci s biografií, která musí být zavedena pro všechny uživatele.
Cílová skupina
Služba je určena seniorům se sníženou schopností zvládnout svou životní situaci
vlastními silami bez pomoci jiné osoby, kteří nemohou zůstat ve vlastním domácím
prostředí.
typy činností, nabízené našim klientům
Charitní dům pokojného stáří nabízí uživatelům služby dle zákona č. 108/2006
Sb., O Sociálních službách, v tomto rozsahu:
•
poskytnutí ubytování
•
poskytnutí stravy
•
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
•
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
•
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•
sociálně terapeutické činnosti
•
aktivizační činnosti
•
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
Nad rámec těchto základních činností poskytujeme pomoc při uspokojování duchovních
potřeb uživatelů.
statistika
Služba byla poskytnuta 12 uživatelům – 10 ženám a 2 mužům (kapacita je z důvodu
rekonstrukce domova přechodně snížena z 16 lůžek na 12).
události v Charitním domě pokojného stáří
V rámci rekonstrukce Charitního domu pokojného stáří, kterou za podpory dotace
ze státního rozpočtu z dotace MPSV realizuje Obec Valašská Bystřice, jež je vlastníkem
budovy, byla provedena první etapa rekonstrukce - v lednu se za účasti mnoha vzácných
hostů konalo slavnostní otevření přístavby Charitního domu pokojného stáří. V polovině
roku byla zahájena druhá etapa – rekonstrukce stávající budovy. V objektu Charitního
domu pokojného stáří se kromě pobytové služby pro seniory plánuje v roce 2012 zahájit
i poskytování Odlehčovací služby. Služba má na přechodnou dobu poskytnout ubytování
a individuální podporu a pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří mají
sníženou soběstačnost, o které jinak pečují pečující osoby v jejich přirozeném prostředí.
Celková kapacita po rekonstrukci bude 26 lůžek v domově pro seniory, 3 lůžka v odlehčovací
službě.
www.valmez.charita.cz
9
Pečovatelská služba V Obci
valašská bystřice a malá bystřice
Valašská Bystřice 275, 756 27 Valašská Bystřice
571 646 501
[email protected]
rok 1995
Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: 4049388
Adresa: Telefon: E-mail: Vznik zařízení: Pracovní tým:
• Michaela Stavinohová DiS. – koordinační pracovník
(vedoucí pečovatelské služby) 0,2 úv.
• Jana Zuzaňáková - pracovnice v sociálních službách (pečovatelka)
• Jana Řiháková - pracovnice v sociálních službách (pečovatelka) DPP
• Bc. Barbora Zuzaňáková - sociální pracovnice 0,2 úv. (do srpna)
• Ing. Pavel Morcinek – sociální pracovník 0,2 úv. (od srpna)
• Ladislav Martinát – údržbář 0,2 úv.
Poslání
Služba řeší situaci seniorů, kteří nemohou dlouhodobě zajistit své životní potřeby.
Poskytuje individuální služby jako zajištění stravy, pomoc při péči o vlastní osobu
nebo při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.
Posláním služby je poskytnout uživatelům praktickou pomoc pro setrvání
v přirozeném prostředí.
Cíl
Služba podporuje původní životní styl ve vlastním domácím prostředí. Usiluje
o zachování dosavadního způsobu života každého uživatele a respektuje jeho zvyklosti
a zvláštnosti.
Cílová skupina
Služba je určena seniorům se sníženou schopností zvládnout svou životní situaci
vlastními silami bez pomoci jiné osoby, kteří mohou zůstat ve vlastním domácím
prostředí.
Služba je poskytována na území obce Valašská Bystřice a Malá Bystřice.
Typy činností
Charitní pečovatelská služba poskytuje pečovatelské služby dle zákona
č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, v tomto rozsahu:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
10
výroční zpráva 2011
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Charitní pečovatelská služba dále poskytuje:
• základní sociální poradenství
statistika
V roce 2011 jsme poskytovali naše služby celkem 65 klientům. Z toho bylo
14 klientů, kterým jsme poskytli pečovatelskou službu, ostatním jsme pouze
rozváželi obědy.
Podle zákona č. 108/2006 Sb., O Sociálních službách, § 75, odst. 2 jsme
poskytovali 2 klientům pečovatelskou službu zdarma.
www.valmez.charita.cz
11
ÚSEK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Provozní doba:
Vedoucí úseku:
Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
571 654 954, mobil: 603 549 688
[email protected]
Pondělí – Pátek 7:00 – 15:00
Jana Šedinová
Služby:
• Pečovatelská služba – terénní forma
• Ošetřovatelská služba – terénní forma
• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
– ambulantní forma
Akce
V květnu a listopadu 2011 se uskutečnil humanitární sběr použitého ošacení
a věcí denní potřeby. Akce byla zorganizována ve spolupráci s Diakonií Broumov, sběr
probíhal přímo do vagónů přistavených na nádraží ČD v Rožnově p. R. Sesbíranými
věcmi byly pokaždé naplněny téměř dva vagóny. Zájem o tuto aktivitu trvale vzrůstá,
a to jak ze strany veřejnosti, tak ze strany města.
6. října 2011, přesně 1 rok po položení a posvěcení základního kamene, byla
zahájena dlouho očekávaná výstavba nové budovy Centra služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením. Díky příznivému počasí se podařilo do konce roku dokončit
hrubou stavbu a objekt zastřešit.
V prosinci 2011 se uskutečnily dva adventní koncerty, uspořádané ZUŠ Rožnov p.
R. (v Rožnově p. R. a na Dolní Bečvě). Jejich výtěžek bude použit na vybavení nového
Centra služeb.
Sponzoři
CS CABOT spol. s r.o., VAKUUM SERVIS spol. s r.o., VODO-TOPO-PLYN
Roman Dostal, Jaroslav Dohnal, ST Logistic spol s r.o., Ing. Antonín Rozsypal
Děkujeme také všem dárcům, kteří nechtějí být jmenováni.
12
výroční zpráva 2011
Pečovatelská služba Rožnov pod Radhoštěm
Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
571 654 954, mobil: 739 524 318
[email protected]
Pondělí – Pátek 7:00 – 15:00
rok 1992
1. 1. 2006 připojení státní pečovatelské služby
1. 1. 2011 sloučení s Charitou Valašské Meziříčí
Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: 1933912
Region působnosti: Rožnov p. R., Zubří, Vigantice, Vidče, Hutisko-Solanec, Dolní
Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Provozní doba:
Vznik zařízení:
Pracovní tým:
• Petra Mizerová – koordinátorka služby
• Bc. Zlatuše Lušovská, DiS. – sociální pracovnice
• Dana Boborasová – pečovatelka
• Renata Dostalová – pečovatelka
• Dana Křesalová – pečovatelka
• Ilona Matúšová – pečovatelka
• Marieke Petřeková – pečovatelka
• Eva Slováčková – pečovatelka
• Božena Stošková – pečovatelka (do konce listopadu 2011)
• Iva Škabrahová – pečovatelka (od prosince 2011)
• Marie Špůrková – pečovatelka
• Anna Trčková – pečovatelka
• Marie Veithová - pečovatelka
• Anna Koláčková – DPČ
• Ludmila Liďáková – DPČ
• Hana Tichavská - DPP
Poslání
Posláním Charitní pečovatelské služby je pomáhat lidem se sníženou
soběstačností v naplňování jejich tělesných, duševních duchovních a sociálních potřeb
v jejich přirozeném - domácím prostředí.
Poslání naplňujeme tím, že poskytujeme uživatelům praktickou pomoc
při zvládání běžných každodenních úkonů podle individuálních potřeb, tak aby mohli
co nejdéle setrvat ve své domácnosti.
Cíle
Hlavním cílem služby je co nejdéle zachovat kvalitu života uživatelů v jejich
vlastním prostředí. Je určena pro ty, kteří nejsou schopni vlastními silami ani za
pomoci rodiny řešit svou nepříznivou situaci, do které se dostali v důsledku věku nebo
zdravotního stavu.
www.valmez.charita.cz
13
Služba pomáhá zachovat či zlepšit dosavadní způsob života každého uživatele
při respektování jeho zvyklostí, využívání přirozené vztahové sítě, místních institucí
a vlastních možností uživatele.
Cílová skupina
Služby poskytujeme seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří
si nemohou zajistit základní životní potřeby vlastními silami ani za pomoci blízkých.
Rozsah poskytování služby
•
•
•
•
•
V rámci služby zajišťujeme dle zákona 108/2006 Sb., O Sociálních službách tyto činnosti:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití,
pomoc při oblékání, při samostatném pohybu, při přesunu na lůžko nebo vozík)
pomoc při osobní hygieně (úkony osobní hygieny, základní péče o vlasy a nehty,
pomoc při použití WC)
pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů, pomoc při přípravě jídla a pití)
pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba
domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, donáška
vody a topení v kamnech, běžné nákupy a pochůzky včetně donášky léků, velký
nákup (např. týdenní), praní a žehlení osobního a ložního prádla)
doprovázení dospělých do škol, zaměstnání, k lékaři, na instituce apod. a zpět
Rozsah činností se řídí individuálními potřebami uživatelů a poskytují se
na požádání. Uživatelé si služby hradí dle aktuálního ceníku.
Službu zajišťujeme v domácnostech uživatelů v pracovních dnech od 7 do 15
hodin. Rozvoz obědů a podání jídla zajišťujeme v Rožnově p. R., Viganticích a Zubří
rovněž o víkendech (kromě státních svátků). Podle potřeb uživatele je možné
mimořádně poskytnout další služby v odpoledních, příp. večerních hodinách
a o víkendech. O službu je možné požádat telefonicky nebo osobně v kanceláři Charity
na Městské poliklinice v Rožnově p. R.
Nabízíme také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek, a to i lidem, kteří
nevyužívají naše terénní služby. Seznam pomůcek i aktuální ceník je k dispozici
v kanceláři PS a na webových stránkách organizace.
Statistika
Počet uživatelů: 208; z toho 76 mužů a 132 žen
Počet rozvezených obědů: 28 246
Počet hodin strávených při rozvozu stravy: 3 195
Počet hodin přímé péče: 4 805
Počet návštěv: 30 738
Počet zapůjčených kompenzačních pomůcek: 98
Počet uživatelů, kterým jsme podle zákona 108/2006 Sb. poskytli službu zdarma: 4
14
výroční zpráva 2011
Projekty
V roce 2011 jsme díky prostředkům získaným z Tříkrálové sbírky zakoupili
nezbytné kompenzační pomůcky, které je potřeba průběžně doplňovat a obměňovat
(nafukovací antidekubitní matraci s kompresorem, 2 běžné antidekubitní matrace
k lůžku, 4 WC židle, žebříček k lůžku).
Z těchto prostředků jsme rovněž zakoupili přepravky a termojídlonosiče
pro rozvoz obědů.
Akce
V měsíci březnu 2011 jsme ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově p. R.
zahájili novou službu pro uživatele pečovatelské služby, a to dovoz knih vypůjčených
z knihovny přímo do jejich domácností. Zájemci, kteří této nabídky využili, byla služba
velmi kladně přijata; byli spokojeni, že mají možnost se takto dostat ke knihám, které
by si sami jinak neopatřili.
Začátkem prosince odešla do zaslouženého důchodu naše dlouholetá
spolupracovnice, pečovatelka Božena Stošková. Za dlouholetou obětavou práci
pro potřebné si zaslouží velký obdiv a naše poděkování. Na její místo pečovatelky
nastoupila paní Iva Škabrahová, které přejeme mnoho síly a vytrvalosti pro tuto
nelehkou službu.
Dotace
Provoz pečovatelské služby Rožnov p. R. byl v roce 2011 podpořen Ministerstvem
práce a sociálních věcí, Zlínským krajem, městem Rožnov p. R., Zubří a obcemi Dolní
Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec a Vidče.
www.valmez.charita.cz
15
DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - Ošetřovatelská
služba Rožnov pod Radhoštěm
Adresa:
Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon:
571 654 954, mobil: 603 549 680
E-mail:
[email protected]
Provozní doba: Pondělí – Pátek 7:00 – 15:00
Vznik zařízení: rok 1993 (1. 1. 2011 sloučení s Charitou Valašské Meziříčí)
Registrace nestátního zdravotnického zařízení
na Krajském úřadě Zlínského kraje: č. j.: KUZL 67589/2011 ZD – Hd
Region působnosti: Rožnov p. R., Zubří, Zašová, Střítež nad Bečvou, Vigantice, Vidče,
Hutisko-Solanec, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Valašská Bystřice
Pracovní tým:
•
Marie Billová – vrchní sestra
•
Renata Dostalová – zdravotní sestra
•
Marie Veithová – zdravotní sestra
•
Olga Jachková – zdravotní sestra, DPP
•
Vlasta Minarčíková - zdravotní sestra, DPP
•
Sylva Ryšková - zdravotní sestra, DPP
•
Michaela Videcká - zdravotní sestra, DPP
Ošetřovatelská služba zajišťuje zdravotní péči seniorům a lidem se zdravotním postižením
v jejich domácnostech.
Zahrnuje především tyto úkony:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kontrola hladiny krevního cukru
měření tlaku krve
ošetření a převazy proleženin, bércových vředů, pooperačních ran
ošetření stomií a katetrů
aplikace injekcí
aplikace inzulínu; nácvik a zaučování aplikace inzulínu
podání léků
odběry biologického materiálu (krev, moč)
ošetřovatelská rehabilitace (např. po CMP, zlomenině krčku, náhradě kyčelního
a kolenního kloubu), kondiční a dechová cvičení, nácvik sebeobsluhy apod.
Ošetřovatelská služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami klientů na základě
indikace ošetřujícího lékaře a je vykonávána registrovanými zdravotními sestrami.
V případě potřeby službu zajišťujeme i v odpoledních hodinách a o víkendech.
Statistika
Počet ošetřených pacientů: Počet ošetřovatelských návštěv: Počet zdravotních výkonů:
16
výroční zpráva 2011
114
4 059
6 914
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Adresa:
Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
(kancelář, základní sociální poradenství)
Chodská 537, 756 61 Rožnov p. R. (cvičení na míčích)
Pivovarská 31, 756 61 Rožnov p. R. (ostatní aktivity)
Telefon:
571 654 954, mobil: 603 549 642
E-mail:
[email protected]
Provozní doba: Pondělí 8:00 – 10:00, 14:00 – 17:00
Středa 8:00 – 10:00, Čtvrtek 8:00 – 9:00
Vznik zařízení: 1. 10. 2009
Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: 5476695
Pracovní tým
Bc. Zlatuše Lušovská, DiS. – koordinátorka služby a sociální pracovnice
Mgr. Alena Jbaili – aktivizační pracovnice, DPP
Poslání
Posláním služby je pomoci uživatelům co nejdéle zachovat tělesnou, duševní
i mentální svěžest a také pomoci těm, kdo potřebují radu či pomoc při řešení své
nepříznivé sociální situace.
Cílová skupina
Službu poskytujeme seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením.
Rozsah poskytování služby
Našim uživatelům zajišťujeme základní činnosti podle zákona, kterými jsou:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
Dvakrát týdně poskytujeme základní sociální poradenství, které je povinnou
součástí každé sociální služby.
Činnosti
Uvedené činnosti naplňujeme prostřednictvím pestré nabídky aktivit, kterými
jsou zejména velmi oblíbené kurzy trénování paměti a cvičení na velkých míčích,
hodina zpěvu, modlitební a biblická setkání, promítání filmů, přednášky, pohybové
aktivity apod.
www.valmez.charita.cz
17
V průběhu roku jsme zahájili pravidelné pletení obvazů pro nemocné leprou
v rozvojových zemích, uskutečnil se předprázdninový táborák, několik lekcí
muzikoterapie, tradiční podzimní pouť na sv. Hostýn, a také předvánoční posezení
u cimbálu. Proběhly rovněž dva počítačové kurzy, které byly zcela naplněné a velmi
úspěšné. O kurzy je stále velký zájem, proto v jejich realizaci budeme pokračovat
i v příštím roce.
Statistika
V roce 2011 jsme poskytli službu 52 uživatelům při cca 1000 kontaktech.
Dotace
Na provoz této služby nemáme možnost čerpat dotace ze státního rozpočtu
ani z prostředků Zlínského kraje. Provoz služby byl finančně podpořen pouze městem
Rožnov p. R.
18
výroční zpráva 2011
ÚSEK SLUŽEB PRO RODINU V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI
Adresa: Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 616 657 , 605 179 402 , 777 672 904
E-mail: [email protected]
Provozní doba: nepřetržitá
Vznik zařízení: rok 2000
Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: 3701441
Pracovní tým:
• Bc. Naděžda Gilarová – vedoucí úseku služeb pro rodinu v obtížné životní
situaci
• Bc. Markéta Krhutová - koordinátorka služby a sociální pracovnice
• Bc. Simona Babicová - sociální pracovnice
• Helena Kyšáková - sociální asistentka – animátorka
• Dana Pelcová – sociální asistentka - animátorka
• Zuzana Chroustová - sociální asistentka - animátorka
• Hana Mikušková - sociální asistentka - animátorka
• Ing. Ludmila Plevová - sociální asistentka - animátorka
• Mgr. Renata Václavková - sociální asistentka - animátorka
• Mgr. Jana Kleinová - sociální asistentka – animátorka
• Mgr. Darina Gilarová - sociální asistentka – animátorka
• Eva Ježíková – sociální asistentka - animátorka
• Iveta Dolečková – sociální asistentka – animátorka
Poslání
Posláním Azylového domu pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí je vytváření
bezpečného prostředí, ve kterém podporujeme matky s dětmi a těhotné ženy ve
vyřešení jejich problematické situace tak, aby mohly žít co nejdříve samostatně
a nezávisle.
www.valmez.charita.cz
19
Služba je poskytována na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje
ze dne 29.10.2007 pod registračním číslem 3701441 . Zařízení má ode dne 14.8.2003
uděleno Krajským úřadem Zlínského kraje pověření k výkonu sociálně právní ochrany
dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.
Cíl
 ke klientům:
1.
2.
podporovat samostatnost a soběstačnost každého klienta
podporovat každého klienta v začlenění do společnosti
 k naší službě:
1. budovat stabilní tým na základě vzájemného respektu, podpory
a rozvoje kompetencí a dovedností jednotlivých pracovníků
2. zvýšit kvalitu poskytované služby – zlepšit spolupráci s organizacemi,
jejichž činnost souvisí s poskytováním naší služby, zviditelnit službu
laické i odborné veřejnosti
 k veřejnosti:
1. předcházet negativnímu vnímání cílové skupiny ze strany veřejnosti
2. podporovat solidaritu ve společnosti – účast na komunitním plánování,
tvorbě rozvojových plánů v sociální oblasti na různých úrovních
územních celků apod.
Cílová skupina
 matky starší 18 let nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy prožívající domácí násilí
 matky starší 18 let s nezaopatřenými dětmi nebo těhotné ženy potřebující
podporu a vedení při naplňování své mateřské role a péči o domácnost
 matky starší 18 let s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy hledající východisko
či pomoc z nucené prostituce
 matky starší 18 let s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy v krizové situaci
spojené s akutní ztrátou bydlení
Typy činností (služeb)
1) Základní sociální poradenství
(např. o druhu sociálních služeb, o sociálních dávkách, možnosti nalezení bydlení)
2) Pomoc při zajištění stravy
Tato činnost znamená vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc
s přípravou stravy.
Uživatelům je v rámci zařízení poskytujícího sociální službu zajištěna kuchyňská
linka s příslušným vybavením, kde si mohou samostatně připravit jak studené, tak
teplé jídlo. Uživatelům je dle jejich individuálních potřeb poskytována také podpora
pracovníků při přípravě stravy. Důraz je přitom kladen na osvojení návyků a dovedností
20
výroční zpráva 2011
nezbytných k samostatné přípravě stravy.
(Ubytované ženy - matky mají ve svém bytě vybavenou kuchyňskou linku, kde
si mohou samy připravovat jídlo. Pokud to ubytovaná matka potřebuje, poskytujeme
i pomoc a podporu při přípravě stravy. Může se jednat buď o nácvik vaření, pečení
nebo pomoc s plánováním vhodného jídelníčku zohledňujícího potřeby dětí i možnosti
matky.)
Poskytnutí ubytování
3) Tato činnost znamená ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok:
Matky s dětmi jsou ubytovány v samostatném pokoji s kuchyňským koutem
a koupelnou, která má buď sprchový kout nebo vanu, umyvadlo a toaletu. Pouze
u dvou pokojů je koupelna společná. Pokoj pro matku a děti je vybaven nábytkem,
lůžkovinami, ložním prádlem, nádobím a základními kuchyňskými elektrospotřebiči,
jako je lednička, vařič a varná konvice.
Součástí každého pokoje jsou i potřeby pro úklid. K zapůjčení nabízíme také
pračku, žehličku, vysavač a další elektrospotřebiče.
4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
Jedná se o zprostředkování možnosti kontaktů s rodinnými příslušníky, kontaktů
na další služby, na pracovní i volnočasové aktivity. Také nabízíme podporu při
plánování důležitých kroků, které vedou k řešení nepříznivé situace, hledání bydlení,
popř. i doprovody klienta na úřady, k zaměstnavateli, k lékaři, do školy, apod.
a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
a) Každý uživatel má nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy o poskytování
sociálních služeb vytvořen individuální plán, který je pravidelně aktualizován
a přehodnocován.
b) Pracovníci zajišťují uživatelům pomoc a podporu při vyřizování osobních
dokladů, zajišťování finančního zabezpečení, bydlení, příp. pracovního
uplatnění.
b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování
zákonných nároků a pohledávek
V azylovém domě umožňujeme matkám i jejich dětem navázat nebo dále
rozvíjet své vztahy s rodinou a přáteli. Pro tento účel mohou u nás používat
návštěvní místnost, ale i telefon a internet. Matkám i dětem nabízíme informace
o běžných službách ve Valašském Meziříčí a okolí. Seznam služeb je dostupný v našem
adresáři. Matkám poskytujeme také pomoc a podporu při řešení jejich problémů se
zajištěním péče o děti, domácnost a finančního hospodaření rodiny, včetně nácviku
těchto situací, popř. i doprovodů na různé instituce. Poskytujeme také poradenství a
podporu při řešení problémů spojených s domácím násilím. Smyslem služby je vést
www.valmez.charita.cz
21
matku k zodpovědnému rodičovskému chování. V akutních situacích poskytujeme
i poradenství v oblasti zákona o rodině, v oblasti řešení dluhů a krizovou intervenci
5) Kromě těchto činností nabízíme matkám také účast na tématické skupině řešící
problémy vzájemných vztahů mezi matkami spojené s dlouhodobým pobytem
v zařízení.
Statistika
V roce 2011 byla poskytována služba 35 matkám a 83 dětem.
Projekty
Činnost zařízení byla financována z veřejné zakázky „Poskytování služeb
sociální prevence ve Zlínském kraji.“
Akce ve službě
Ve službě organizujeme ve spolupráci s ubytovanými matkami akce pro ně
a jejich děti jako je maškarní karneval, Mikulášská besídka, rozloučení s prázdninami,
apod. Již šestým rokem nám pomáhají dobrovolníci z dobrovolnického centra ADRA,
kteří se o letních prázdninách intenzivně věnují práci s dětmi. Také máme několik
stálých celoročních dobrovolníků z řad studentů.
Sponzoři služby
• Firma Váhala, spol. s.r.o.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM
OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
22
výroční zpráva 2011
SASanky
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)
Adresa: Telefon: E-mail: Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí
571 616 024 , 605 045 952 , 777 672 904
[email protected]
Provozní doba:
Terénní službu poskytujeme v pracovny dny, vždy po osobní domluvě
v rozmezí od 7:00 do 18:00 hod .
Vznik zařízení:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi roce 2007 se začaly transformovat
z charitního zařízení Zeferino (to existuje od roku 1999). V takové podobě jaké jsou
dnes existují SAS pro rodiny s dětmi od září 2008.
Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: 8253969
Pracovní tým:
• Bc. Naděžda Gilarová – vedoucí úseku služeb pro rodinu v obtížné životní situaci
• Mgr. Kateřina Sigmundová – koordinátorka služby a terénní pracovnice
• Bc. Markéta Dřímalová – terénní soc. pracovnice
• Bc. Kristýna Indráková – terénní soc. pracovnice
• Ivana Hlavicová DiS. – terénní soc. pracovnice
• Mgr. Vendula Štěpánová – terénní soc. pracovnice
• Mgr. Jana Kleinová – terénní soc. pracovnice
• Jana Hasalíková DiS. – terénní pracovnice
• Anna Pavelková – terénní pracovnice
Poslání
Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Charity Valašské
Meziříčí je aktivizace rodin s nezaopatřenými dětmi, v situaci, kdy není v možnostech,
schopnostech, dovednostech a postojích rodiny samostatně plnit své základní funkce.
Smyslem naší služby je podpora a vedení jednotlivých členů při obnově těchto funkcí.
Své služby poskytujeme v domácím prostředí rodiny v ORP Valašské Meziříčí a Rožnov
pod Radhoštěm. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny.
www.valmez.charita.cz
23
Základní funkce rodiny:
1.
2.
3.
4.
Vytváření zdravých citových vztahů mezi rodiči a dětmi (vzájemný pocit lásky,
bezpečí, jistoty, přijetí a vzájemného respektu)
Vytváření bezpečného prostředí pro zdravý rozvoj všech členů rodiny (otevřenost
a respekt, přiměřená kontrola dětí, nastavovaní hranic, neagresivní prostředí,
vnímání každého dítěte jako jedince, vnímání a respektování potřeb odpovídající
danému věku dítěte a pod)
Vytváření prostoru pro výchovu a vzdělávání dětí (vedení dítěte k hodnotám
a normám společenského chování, učení společenskému chování, podpora
a vytváření prostoru pro zájmové aktivity odpovídající věku dítěte a běžně
dostupným možnostem, kamarádi, zacházení s komunikačními prostředky,
vhodný výchovný přístup rodičů k dítěti, společné trávení volného času rodičů
a dětí)
Zabezpečení životních potřeb všech členů rodiny (oblečení adekvátní době
a věku, vybavené prostory pro bydlení, hygiena, školské pomůcky, lékařská péče)
Cíl
Cílem služby je rodina, která je v daném prostředí a sociální pozici:
1.
2.
3.
4.
5.
sama schopná účelně hospodařit s přijatými prostředky
zabezpečit pravidelnou školní (předškolní) docházku a vhodné prostředí pro
studium
zabezpečit vhodné prostředí pro zdravý vývoj dětí
umí využívat příležitostí a obecných institucí k dobru svého růstu a uplatnění
svých členů v daném společenském prostředí
dokáže udržet svou situaci na úrovni neohrožující bezpečí a zdravý vývoj všech
svých členů
Cílová skupina
Cílovou skupinu SAS tvoří:
- Rodiny s dětmi maximálně do ukončení jejich středoškolského studia žijící v ORP
Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm, které potřebují podporu při obnově
svých základních funkcí.
- Rodiny s dětmi maximálně do ukončení středoškolského studia žijící v ORP
Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm, které usilují o navrácení dětí
z ústavní výchovy a potřebují podporu při obnově svých základních funkcí
Typy činností (služeb)
Nabízíme tyto služby:
1. Poskytování základního sociálního poradenství (např. o druhu sociálních služeb,
o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o bydlení)
2. Výchovné, vzdělávání a aktivizační činnosti
a)
Pracovně výchovná činnost s dětmi (např. podpora zapojení dětí do domácích prací)
24
výroční zpráva 2011
b)
c)
d)
e)
Pracovně výchovná činnost s dospělými (např. podpora a nácvik
rodičovského chování, společná činnost dětí a rodičů, vedení
hospodaření, udržování domácnosti, vedení k pravidelné zdravotnické
péči o sebe a děti, k hygienickým návykům, podpora a nácvik schopností
a dovedností v jednání na úřadech a školách)
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních činností
a dovedností dítěte (např. nácvik rodičů při přípravě dětí do školy, rozvoj
grafomotoriky dětí pomocí pracovních listů,vedení k zásadám slušného
chování)
Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání
dětí (např. vedení rodičů k vytváření denního režimu dětí, vedení
k pravidelné docházce do školy a školky, vedení k zajištění klidného
prostředí dítěte pro přípravu do školy)
Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např.
motivace rodičů k návštěvám dětí do kroužků, včetně doprovodů,
motivace k využívání možností dostupného doučování)
3.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. zkontaktování na
odborníky, jiné organizace a instituce, doprovody rodičů)
4.
Sociálně terapeutické činnosti (např. posilování vlastní hodnoty, hledání
vnitřních a vnějších zdrojů při řešení nepříznivé situace, podpora k přebírání
zodpovědnosti za svá rozhodnutí, vedení ke společenským hodnotám, budování
/ upevňování vlastních hranic)
5.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní
osobních záležitostí
a)
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. doprovod při vyřizování
dávek, k jednání na úřadech, k lékaři, vyřizování dokladů)
b)
Pomoc při obnovení nebo upevňování rodinných kontaktů, společenských
kontaktů, motivace k zapojení blízké rodiny do řešení situace
Statistika
Za rok 2011 jsme poskytovali službu 68 rodinám.
Projekty
Činnost zařízení byla financována z veřejné zakázky „Poskytování služeb
sociální prevence ve Zlínském kraji.“
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM
OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
www.valmez.charita.cz
25
KLUB ZEFERINO
Adresa: Telefon: E-mail: Vznik zařízení: Masarykova 291, 757 01 Valašské Meziříčí
776 771 441
[email protected]
rok 1999
Pracovní tým:
• Bc. Naděžda Gilarová – vedoucí úseku služeb pro rodinu v obtížné životní
situaci
• Ing. Irena Ševčíková – koordinátorka Klubu Zeferino
• Kateřina Pechová – pedagogická asistentka
• Anna Jelínková – odborná pracovnice učební metody FIE
Poslání
Nabídnout romským dětem a dětem z rodin v nepříznivé sociální situaci
možnosti, které jim pomohou být rovnocennými partnery dětí z většinové společnosti
a povedou je k smysluplnému využívání volného času a k harmonizaci jejich osobnosti.
Poskytované služby a jejich cíle
1.Doučování
a) pomoci dětem v učení, aby v průběhu studia zvládaly látku probíranou ve škole
b) motivovat je k pravidelné školní docházce, k dokončení úplného základního vzdělání a k následnému studiu.
2. Kroužky
a) podpořit různorodou činností harmonický rozvoj osobnosti dítěte
b) nabídnout dětem hodnotné možnosti trávení volného času
c) nabídnout způsoby a možnosti, jak mohou děti rozvinout své schopnosti
a dovednosti, vlohy a talenty (obdarování)
d) zprostředkovat dětem kontakt se společenským a kulturním prostředím
3.Terénní práce
a) informovat rodiče o chystaných akcích
b) vzájemně se s rodiči informovat a domluvit na způsobu naplňování potřeb 26
výroční zpráva 2011
4.
jejich dětí v souvislosti s nabídkou služeb klubu
c) motivovat rodiče k zájmu o vzdělávání jejich dětí
Předškolní příprava
a) nabídnout předškolním dětem možnost klidné, systematické a cílené přípravy na zápis a vstup do ZŠ
b) podpořit v domácím prostředí předškolní děti i jejich maminky k soustavné práci na vzdělávání dětí ukázat dětem i maminkám prostředky a způsoby učení a her, které by mohly využívat
Cílová skupina
a)
b)
Děti z romských rodin a rodin v nepříznivé sociální situaci ve věku 4-7 let
(předškolní věk) a jejich rodiče.
Děti z romských rodin a rodin v nepříznivé sociální situaci ve věku 6 – 15 let
(školní věk).
Pravidelné aktivity
• 4x týdně cílené doučování a pomoc při zpracovávání domácích úkolů
• denně Po-Pá klub „Poledníček“ – časový úsek od skončení vyučování do
•
•
•
•
•
začátku kroužku (11:30 - 13:30) nebo do odchodu dětí domů, pokud kroužek
není.
Děti v rámci Poledníčku navštěvují pevně stanovené aktivity, a to kroužek
metody FIE (podle tříd), domluvené doučování, kroužek Mojžíš, ve ostatním
čase si hrají dle svého výběru v různých centrech klubu.
1x týdně kroužek mladších dětí - Zeferino
(výtvarné a pracovní aktivity, soutěže, hry, sport, návštěvy kulturních akcí)
1x týdně kroužek starších dětí – Sára
(reality hry ze života, návštěvy akcí, besedy, hry, výtvarná činnost)
1x týdně dle ročníků kroužek křesťanské výchovy - Mojžíš
1x týdně kroužek PC
1x týdně dle rozpisu tříd vyučování metodou FIE
Statistika
Za rok 2011 jsme měli celkem 3243 kontaktů s dětmi v kroužcích, doučování,
předškolní přípravě a poledním klubu a v kroužku metody FIE.
Celkem se aktivit roku 2011 účastnilo 51 dětí.
Dobrovolníci
V roce 2011 u nás pomáhalo 8 dobrovolníků: Jiří Dřímal, Veronika Majerová,
Petra Ondřejová, Lucie Dunová, Xenie Šándorová, Marie Pechová, David Kandráč
a Ervín Baláž.
Podíleli se na doučování mladších i starších školních dětí, asistovali v kroužcích
a při jednorázových akcích a výletech s dětmi. Celkem odpracovali 1418 hodin.
www.valmez.charita.cz
27
Projekty
Činnost Klubu Zeferino byla financována prostřednictvím projektu „Most
mezi dítětem a školou“. Ten byl realizován z finančních prostředků státního rozpočtu
České republiky poskytovaných Úřadem vlády ČR a z prostředků Zlínského kraje. Jeho
součástí byl rovněž příspěvek Nadace rozvoje občanské společnosti, ze sbírkového
projektu ,Pomozte dětem!´ a příspěvek Města Valašské Meziříčí.
Děkujeme také drobným sponzorům, kteří nabídli čokoládové ceny pro děti, chleba
a špekáčky na letní akce.
Akce
• Tříkrálová sbírka - leden
• Karneval pro děti - únor
• Den otevřených dveří pro ZŠ Masarykova - duben
• Bohoslužba v kostele na Mezinárodní den Romů – duben
• Den matek, Den dětí – květen
• Cesta do Nového Jičína – nákupy za kapesné, návštěva Hendikepiády
•
•
•
•
28
v Olomouci, Se školou za školou – se ZŠ Masarykova - červen
Romská pouť do Poličné – oslava 150 let od narození blahoslaveného Zeferina
– srpen
Pouť do Olomouce do baziliky na Svatém Kopečku - mše svatá, vystoupení
zpěváků a tanečníků v ambitech – září
Účast na podzimním Valašském krajkářském s výrobky dětí – malba na sklo,
adventní věnce – listopad
Vlastní divadelní ztvárnění betlémských událostí - prosinec
výroční zpráva 2011
„ZASTÁVKA“
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Adresa:
Nábřeží 268, 757 01 Valašské Meziříčí
(v budově kina Svět, 2.patro, vchod ze strany náměstí)
Telefon:
734 435 314 , 734 435 316 , 732 702 882
E-mail:
[email protected]
Vznik zařízení: rok 2010
Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: 2193113
Pracovní tým:
• Bc. Naděžda Gilarová – vedoucí úseku služeb pro rodinu v obtížné životní
situaci
• Bc. Hana Benčáková – koordinátorka služby a sociální pracovnice
• Eva Hilská DiS. – sociální pracovnice
• Žaneta Čápová, DiS. – sociální pracovnice
• Bc. Karolína Palacká – sociální pracovnice
• Bohuslav Ulrych – DPP pracovník v sociálních službách (vedení řezbářského
kroužku)
Poslání
Posláním služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je vytvořit prostor
a podnětné prostředí mladým lidem, kteří hledají své místo v dnešním světě.
Cíl
Cílem služby je předejít tomu, aby společnost negativně vnímala mladé
lidi, hledající svou životní cestu, podporovat mladé lidi stát se samostatnými
a zodpovědnými členy společnosti. Chceme také vytvořit kvalitní službu se stabilním
týmem pracovníků, kteří budou na této jejich cestě dobrými průvodci.
www.valmez.charita.cz
29
Cílová skupina
Cílovou skupinou je mládež ve věku 12-26 let, která pochází ze znevýhodněného
prostředí, tráví volný čas na ulici, případně experimentuje s návykovými látkami
a hledá své místo v dnešním světě
Typy činností (služeb)
1.
2.
3.
4.
Zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností – přijatelné
volnočasové aktivity (ping pong, stolní fotbálek, šipky, stolní hry, PC), pracovně
výchovná činnost – pravidelná řezbářská dílna
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – informační servis
o dostupných volnočasových aktivitách, filmové kluby, besedy na preventivní
témata, zprostředkování informací o problematice návykových látek, sociálně
patologických jevech, závislostním jednání, bezpečném sexuálním jednání
Sociálně-terapeutické činnosti – poskytování poradenství
Poskytnutí pomoci a podpory ve školních záležitostech, v oblasti vzdělání,
občansko-správních záležitostech, pracovníci jsou nápomocni při obstarávání
osobních zájmů klientů – vždy s jejich souhlasem
Statistika
Počet klientů za rok 2011 - klientů ve věku 12 - 15 let – 29
- klientů ve věku 15 – 26 let - 79
Projekty (granty, dotace)
• Program prevence kriminality Ministerstva vnitra – 86 000,- Kč
• Město VM – spoluúčast na programu prevence kriminality – 10 400,- Kč
• Veřejná zakázka Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji.
• MPSV
Akce ve službě
• Pravidelné návštěvy v tělocvičně leden – duben 2011
• Pingpongový turnaj
• Maškarák
• Filmové kluby
• Výtvarné workshopy
• Palačinková párty
• Řezbářská dílna
• Tematicky zaměřené programy – drogy, alkohol, mezilidské vztahy, hledání
•
•
•
•
•
30
brigády
Spring fire
Turnaj ve fotbálku
Dámská jízda, pánská jízda
Májový koncert pro veřejnost
Cviky triků s flowersticky
výroční zpráva 2011
•
•
•
•
•
•
Nocovka v klubu
Den otevřených dveří v rámci Týdne nízkoprahových klubů
Projekt streetdance a DJ-ingu
Ice-fire - skoro zimní táborák s opékáním špekáčků
Návštěva psího útulku
Pečení perníků, výroba adventních věnců, korálkové workshopy
Sponzoři služby
• Bonver
• KVS Light Technic s.r.o.
• Váhala, spol. s.r.o.
• Pizzerie Al Ponte, Valašské Meziříčí
• AC akustika, Andrej Cimbala
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM
OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
www.valmez.charita.cz
31
ÚSEK SLUŽEB PRO LIDI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM
TERÉNNÍ SLUŽBA DOMINO
„ Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných “
(Václav Havel)
Adresa:
ul. Zámecká 1, 757 01 Valašské Meziříčí
Adresa pro písemný poštovní styk: ul. Kpt.Zavadila 1345,
757 01 Valašské Meziříčí
Telefon:
571 670 997, 739 706 634, 737 401 368
E-mail:
[email protected]
Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: 6155658
Vznik zařízení:
1.1.2009
Pracovní tým:
Bc. Hana Sulovská - vedoucí úseku služeb pro lidi ohrožení sociálním vyloučením
Mgr. Lucie Kettnerová - koordinační sociální pracovník do června 2011
(přestup na Denní centrum)
• Mgr. Iveta Kubíčková – terénní sociální pracovník - od září 2011
• Petr Kyselý - terénní pracovník – do června 2011 (ukončení PP)
• Zdeněk Perdoch – terénní pracovník - od září 2011
• Valentýn Alekseyeyevets – terénní pracovník, od 1.10.2011 – koordinátor služby
•
•
Poslání
Posláním Terénní služby Domino je monitorovat a mapovat lokality kde se cílová
skupina zdržuje, udržovat kontakty s lidmi dlouhodobě na ulici, za účelem podpory
a prevence a motivovat je ke změně jejich obtížné životní situace související se ztrátou
domova.
Cíl služby
• vyhledávat osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci související se ztrátou
•
32
bydlení,
předcházet jejich vyloučení a pomáhat v návratu zpět do běžného života
společnosti
výroční zpráva 2011
•
•
•
•
zmírňovat dopady bezdomovectví v ORP Valašské Meziříčí a Zlínském kraji
pomocí samotné realizace služby
snižovat sociální a zdravotní rizika související s životem uživatelů na ulici
snižovat kriminalitu a podporovat prevenci sociálně patologických jevů
prostřednictvím realizace služby
objasňovat problematiku bezdomovectví na veřejnosti prostřednictvím článků
a reportáží v médiích, účastí na pracovních skupinách KPSS
Cílová skupina
Naši cílovou skupinou jsou osoby v krizi a osoby bez domova, bez přístřeší muži i ženy ve věku od 18-ti let.
Typy činností (služeb)
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Aktivity umožňující lepší orientaci odehrávající se ve společenském prostředí
- jedná se především o poskytování informací o celkové situaci ve společnosti,
o možnostech využívání všech dostupných zdrojů, o jejich provázanosti a vlivu na
celkové zlepšení sociální a životní situace uživatele
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
1) pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Terénní pracovníci pomáhají uživatelům při sepsání písemností pro úřady,
s vyplněním tiskopisů, vyřízení osobních dokladů (např. občanský průkaz, rodný list,
výuční list apod.), při hledání zaměstnání, bydlení, nabízí pomoc s hospodařením
s finančními prostředky, poskytují informace týkající se vyřizování dávek hmotné
nouze, státní sociální podpory, atd. Dále zprostředkovávají kontakty, v případě potřeby
i doprovod na úřady instituce, zdravotnická zařízení a další návazné služby
2) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, pomoc
a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob
K těmto účelům mohou uživatelé využít služební mobil terénních pracovníků,
v nabídce je také dopisní papír, obálka a známka.
3) sociálně terapeutické činnosti, jejíchž pomoc vede k rozvoji nebo udržení osobních
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
Terénní pracovníci podporují u uživatelů tvořivost a aktivní přístup v trávení
volného času, pomáhají uživatelům zprostředkovat kontakty na organizace poskytující
poradenské služby v oblasti zaměstnávání, na úřady práce a snaží se uživatele zapojit
do aktivizačních programů.
www.valmez.charita.cz
33
4) poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života
a snižování těchto rizik
Terénní pracovníci poskytují uživatelům pravidelné aktuální informace o rizicích
současného způsobu života uživatelů a alternativách řešení, a to např. formou letáků
či brožur.
Provozní doba
Úterý, středa a čtvrtek pracují pracovníci v terénu, v pondělí a v pátek jsou
k zastižení ve své kanceláři na Denním centru na ul. Zámecká.
Kapacita služby 6 osob za den
Projekty
Ke 31.12.2011 byl ukončen Individuální projekt Zlínského kraje, ze kterého
byla služba od 1.10.2009 plně financována. Za dobu trvání Individuálního projektu
proběhlo 3 399 kontaktů - setkání s uživateli a uskutečnilo se 459 intervencí, které
směřovaly k podpoře a aktivizaci uživatelů.
Statistika
V roce 2011 bylo podpořeno 65 uživatelů. Z toho 12 žen a 53 mužů
Sponzoři
Našimi významnými sponzory jsou: Pekárna Lešňanka spol.s.r.o., Mlékárna
Valašské Meziříčí, spol. s.r.o., Váhala a spol.s.r.o., Restaurace Pod Lipami, Gastro
Produkt, Městské lesy a zeleň Valašské Meziříčí.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM
OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
34
výroční zpráva 2011
DENNÍ CENTRUM
„ Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných “
(Václav Havel)
Adresa:
ul. Zámecká 1, 757 01 Valašské Meziříčí
Adresa pro písemný poštovní styk: ul. Kpt.Zavadila 1345,
757 01 Valašské Meziříčí
Telefon:
571 670 997, 739 706 634, 739 706 574
E-mail:
[email protected]
Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: 5937705
Vznik zařízení: 1.3.2004
Pracovní tým:
Bc. Hana Sulovská - vedoucí úseku služeb pro lidi ohrožení sociálním vyloučením
Bc. Ivana Holubová, DiS. - koordinátorka služby a sociální pracovnice - do června 2011
Mgr. Lucie Kettnerová - koordinátorka služby a sociální pracovnice - od srpna 2011
Mgr. Jana Sedlářová - kontaktní pracovník - do 14. 9. 2011 (ukončení PP)
Petr Kyselý - pracovník v sociálních službách - do června 2011 (ukončení PP)
Valentýn Aleksyeyevets – pracovník v sociálních službách - od května 2011
Zdeněk Perdoch - pracovník v sociálních službách - od září 2011
•
•
•
•
•
•
•
Poslání
Posláním Denního centra ve Valašském Meziříčí je poskytnout na přechodnou
dobu lidem bez domova pomoc, podporu a zázemí při zajištění základních lidských
potřeb v přijatelných podmínkách, důstojným způsobem a pomáhat jim při
začleňování do běžného života společnosti.
Cíl služby
• zmírňovat dopady bezdomovectví v ORP Valašské Meziříčí a Zlínském kraji
• pomocí samotné realizace služby
• podporovat samostatnost, soběstačnost každého uživatele.
• podporovat uživatele v začlenění do společnosti.
• snižovat sociální a zdravotní rizika související s životem uživatelů na ulici
• snižovat kriminalitu a podporovat prevenci sociálně patologických jevů
prostřednictvím realizace služby
www.valmez.charita.cz
35
•
objasňovat problematiku bezdomovectví na veřejnosti prostřednictvím článků
a reportáží v médiích, účastí na pracovních skupinách KPSS
Cílová skupina
Muži a ženy ve věku od 18 let bez domova, bez přístřeší, kteří potřebují pomoc
při řešení své nepříznivé životní situace související se ztrátou bydlení.
Typy činností (služeb)
a) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- umožnění celkové hygieny těla, pomoc při osobní hygieně
K provedení osobní hygieny mají uživatelé k dispozici sociální zařízení zvlášť pro
muže a zvlášť pro ženy. Zapůjčit si mohou ručník, mýdlo, šampón, holící potřeby.
K dispozici je taktéž pračka na vyprání prádla. V případě potřeby mají uživatelé
možnost odběru oblečení z charitního šatníku, který je samostatným dobrovolnickým
projektem Charity Valašské Meziříčí.
b) potravinová pomoc - poskytnutí stravy nebo pomocí při zajištění stravy
K dispozici je vždy teplá polévka s chlebem. Dále si uživatelé mohou vybrat
potraviny z aktuální nabídky za symbolické ceny. Po celý den je ve společenské
místnosti připraven zdarma čaj, v letních měsících šťáva. K přípravě vlastní stravy mají
uživatelé k dispozici vybavenou kuchyňskou linku ve společenské místnosti. Vlastní
potraviny je možno uschovat v lednici.
c) základní sociální poradenství - pomocí při uplatňování práv , oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
Sociální pracovnice pomáhá při vyřizování běžných záležitostí jako jsou např.:
sepsání písemností pro úřady, pomoc s vyplněním tiskopisů, vyřízení osobních
dokladů (např. občanský průkaz, rodný list, výuční list apod.), pomoc při hledání
zaměstnání, bydlení, pomoc s hospodařením s finančními prostředky, poskytování
informací týkající se vyřizování dávek hmotné nouze, státní sociální podpory, atd.
Dále zprostředkovávají kontakty, v případě potřeby i doprovod na úřady instituce,
zdravotnická zařízení a další návazné služby. Uživatelé Denního centra mohou také
obnovit či upevnit kontakty s rodinou pomocí telefonu či internetu.
Akce ve službě
V lednu se uskutečnila opět soutěž o nejlepší polévku, která se stala na Denním
centru již tradicí. Potřebné suroviny zajistili pracovníci. Soutěžily tři dvoučlenné týmy.
Vítězný tým byl odměněn potravinovým balíčkem a soškou „putovním polévkovým
Oskarem“. Cílem této aktivity bylo odvést pozornost uživatelů od běžných starostí
a těžkostí a vyzkoušet si manuální zručnost. Na velikonoce se pak barvily vajíčka.
V průběhu roku byli naší uživatelé zapojováni průběžně do pomocných prací
v Charitním šatníku. Pomáhali při odvozu věcí do Diakonie Broumov. Taktéž udržování
36
výroční zpráva 2011
pořádku v okolí budovy patří k jejím každodenním povinnostem. Již tradiční se stalo
„Vánoční posezení„ , které se koná každoročně 23.12. den před Štědrým dnem. Po
celý den bylo připraveno v Denním centru pohoštění, nechybělo ano domácí vánoční
cukroví a příjemná atmosféra. Každý uživatel obdržel vánoční balíček, ve kterém byly
jak potraviny, tak také sladkosti a ovoce.
Projekty
Ke 31.12.2011 byl na Denním centru ukončen Individuální projekt Zlínského kraje,
ze kterého byla služba od 1.10.2009 plně financována. Za dobu trvání Individuálního
projektu proběhlo 10 154 kontaktů s uživateli a uskutečnilo se 2008 intervencí, které
směřovaly k podpoře a aktivizaci uživatelů.
Statistika
V roce 2011 zaznamenalo Denní centrum 5114 návštěv (kontaktů) s uživateli.
Bylo vydáno 1968 porcí polévek s chlebem. Celkem bylo podpořeno 104 uživatelů.
Z toho 21 žen a 83 mužů.
Provozní doba PO - ČT 8:00 – 15:00,
PÁ 8:00 – 12:00
SO - NE a svátky zavřeno
Kapacita služby 15 osob za den
Sponzoři
Našimi stálými sponzory jsou: Pekárna Lešňanka spol. s.r.o., Mlékárna Valašské
Meziříčí, spol. s.r.o., Váhala a spol. s.r.o., Restaurace Pod Lipami, Gastro Produkt,
Městské lesy a zeleň Valašské Meziříčí.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM
OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
www.valmez.charita.cz
37
NOCLEHÁRNA
„ Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných “
(Václav Havel)
Adresa:
ul. Zámecká 1, 757 01 Valašské Meziříčí
Adresa pro písemný poštovní styk: ul. Kpt.Zavadila 1345,
757 01 Valašské Meziříčí
Telefon:
571 670 997, 739 706 634, 731 626 134
E-mail:
[email protected]
Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: 8800127
Vznik zařízení: 1.2.2006
Pracovní tým:
Bc. Hana Sulovská - vedoucí úseku služeb pro lidi ohrožení sociálním
vyloučením
• Pavel Březovják - koordinátor Noclehárny a pracovník v sociálních službách
• Pavel Sadila - pracovník v sociálních službách
• Zdeněk Perdoch – pracovník v sociálních službách (DPČ)
• Bc.Ivana Holubová DiS.- sociální pracovnice do června, pak Mgr.Lucie
Kettnerová
•
Poslání
Posláním Noclehárny ve Valašském Meziříčí je poskytnout mužům a ženám
starším osmnácti let, kteří se ocitli bez domova, bez přístřeší, možnost provedení
osobní hygieny, přenocování a emoční podpory a snížit tak riziko hlubšího propadu
v jejich nepříznivé životní situaci.
Cíl služby
• zmírňovat dopady bezdomovectví v ORP Valašské Meziříčí a Zlínském kraji
•
•
•
38
pomocí samotné realizace služby
snižovat sociální a zdravotní rizika související s životem uživatelů na ulici
snižovat kriminalitu a podporovat prevenci sociálně patologických jevů
prostřednictvím realizace služby
objasňovat problematiku bezdomovectví na veřejnosti prostřednictvím článků
a reportáží v médiích, účastí na pracovních skupinách KPSS
výroční zpráva 2011
Cílová skupina
Naše služby poskytujeme mužům a ženám ve věku od 18 let do let bez
domova, bez přístřeší, kteří jsou soběstační a schopni sebeobsluhy, kteří mají zájem
o přenocování a provedení osobní hygieny.
Typy činností (služeb)
a) pomoc při os. hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
•
zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny
•
zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla
K provedení osobní hygieny mají uživatelé k dispozici sociální zařízení zvlášť pro
muže a ženy. Je možnost zapůjčit si ručník, mýdlo, šampón, pěnu na holení. Součástí
pomoci při osobní hygieně je nabídka oblečení z charitního šatníku a možnost vyprání
svých oděvů v automatické pračce.
b) poskytnutí přenocování
• přenocování
• úklid, výměna ložního prádla
Ložnice pro muže a ženy jsou oddělené. Při vstupu na noclehárnu je uživatelům
zapůjčeno čisté ložní prádlo, pyžamo a přezůvky. V ceně poplatku za nocleh je teplá
polévka, dva krajíce chleba a čaj.
Sociální práce na Noclehárně – základní sociální poradenství
Každý zájemce a uživatel má nárok podle zákona č. 108/2006 Sb. na bezplatné
poskytnutí základního sociálního poradenství. Uživatel služby má možnost dle své
svobodné vůle požádat sociální pracovnici o pomoc při řešení své nepříznivé sociální
situace.
V rámci základního sociálního poradenství můžeme pomoci:
• s vyřizováním osobních záležitostí, napsat dopis pro úřady, vyplnit tiskopisy pro
úřad práce, sociální odbor, apod.
• s vyřízením Vašich osobních dokladů (občanský průkaz, rodný list, oddací list,
výuční list)
• poskytneme Vám informace týkající se vyřizování dávek hmotné nouze, státní
sociální podpory, hledání zaměstnání, hledání bydlení
• v případě potřeby Vám zprostředkujeme kontakty na další úřady, instituce,
odbornou lékařskou pomoc
• můžeme Vám pomoci při prvním kroku při navázání kontaktů s rodinou,
k dispozici je internet a telefon
Akce ve službě
1.2.2011 oslavila Noclehárna 5. výročí vzniku této služby. U této příležitosti
proběhlo s uživateli posezení a zavzpomínání na uplynulá léta a začátky. Původně
www.valmez.charita.cz
39
byla Noclehárna vybudována jako zimní nocležna. Její vznik byl významně podpořen
z projektu SROP z ESF. Provozní doba byla od října do dubna. V průběhu uplynulých
pěti let se podařilo zajistit financování a provozní doba je tak celoroční. Taktéž došlo
k navýšení kapacity lůžek u žen ze 4 na 6 lůžek. Celková kapacita nyní činí 20 lůžek.
Statistika
V roce 2011 využilo služeb noclehárny 68 nových uživatelů, z toho 14 žen a 54
mužů. Vytíženost kapacity lůžek u mužů byla v roce 2011 100% u žen 80 %.
Provozní doba
celoroční, otevřeno denně od 19:00 do 7:00 hodin
Sponzoři
Našimi stálými sponzory jsou: Pekárna Lešňanka, spol..s.r.o., Váhala a spol.
s.r.o.,Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s.r.o., Městské lesy a zeleň Valašské Meziříčí,
Finanční podporu na realizaci této služby v roce 2011 poskytlo MPSV a Město
Valašské Meziříčí.
40
výroční zpráva 2011
sOCiální rehaBilitaCe atta
adresa:
telefon:
e-mail:
Vznik zařízení:
typ poskytované služby:
Provozní doba:
ul. Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí
571 672 708, 571 672 709
[email protected]
1.1.2009
ambulantní , terénní
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek : 8 -14 hodin
Pátek: jen pro objednané klienty
registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: 3490404
Pracovní tým:
• Bc. Hana Sulovská - vedoucí úseku služeb pro lidi ohrožené sociálním vyloučením
• Ing. Radmila Táborská – koordinátor služby (od 1.1.2011), odborný konzultant
• Bc. Lucie Krupová – sociální pracovník, odborný konzultant
• Ing. Martina Došková - odborný konzultant
Poslání
Posláním služby Sociální rehabilitace Atta je podpora rozvoje schopností
a dovedností lidí ohrožených sociálním vyloučením, a posilování jejich návyků
potřebných pro samostatný život s důrazem na nalezení vhodného pracovního
uplatnění.
Cíl
Cílem naší služby je poskytnout lidem, kteří patří do naší cílové skupiny, prostor
a podmínky pro zvýšení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v prostředí,
které si sami vybrali k životu a to s co nejnižší mírou trvalé profesionální podpory.
Cílová skupina
Našimi klienty jsou lidé starší 18 let, kteří potřebují podporu při řešení životních
situací, ve kterých si sami neví rady.
www.valmez.charita.cz
41
Nabízíme a poskytujeme tyto činnosti
1) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
• Naučíme Vás obsluhovat běžné spotřebiče a přístroje,
• Seznámíme Vás s tím, jak pečovat o domácnost, oděvy, jak dodržovat
pravidla hygieny, apod.
• Pomůžeme Vám při nakupování a hospodaření s penězi,…
2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
• Pomůžeme Vám při vyhledání kontaktů na úřady, instituce,
• Poradíme Vám při využívání dopravních prostředků, při práci
s informacemi aj.
• Pomůžeme Vám při vyřizování osobních dokladů – OP, rodný list,
průkaz zdravotního pojištění
• Poskytneme Vám asistenci a doprovod při jednání s úřady,
zaměstnavateli, lékaři, …
• Budeme Vám nápomocni při obstarávání osobních záležitostí – vztahy
s rodinou, partnerské soužití, bytová situace,…
3) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
• Pomůžeme Vám při psaní dokumentů – životopisu, motivačního
dopisu, úředního dopisu, vyplnění žádostí, formulářů, tiskopisů
• Pomůžeme Vám při hledání pracovního uplatnění – pracovní
poradenství, nácvik vyhledávání pracovních nabídek
4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
• Poradíme Vám ohledně Vašich práv a povinností při využívání jiných
služeb
• Pomůžeme Vám při získávání informací pro Vaše další rozhodování
Statistika
Sociální rehabilitaci Atta v roce 2011 využilo 112 klientů.
Projekty
Sociální rehabilitaci Atta byla po celý rok zapojena do projektu „ Poskytování
služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“, reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00026. Konkrétně
se jednalo o „Zajištění sítě služeb typu sociální rehabilitace poskytované formou
ambulantní a terénní pro osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji“. Výše jmenovaný
projekt byl ukončen k 31.12.2011. Za celou dobu trvání projektu (1.10.2009 –
31.12.2011) bylo uskutečněno s klienty 4382 kontaktů a 1718 intervencí.
Akce ve službě
Dne 12.dubna 2011 jsme pro klienty uspořádali besedu na téma „ Jak pečovat
o svůj vzhled “, která byla příjemným zastavením v jejich každodenních starostech.
42
výroční zpráva 2011
Na podzim 2011 přesně 16.11. jsme se s klienty sešli opět na besedě, tentokrát na
téma : „Jak hospodařit se svými penězi“. Beseda byla zaměřená na zvládání krizové
siutace, konkrétně na oblast finančního hospodaření.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM
OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
www.valmez.charita.cz
43
ÚSEK SLUŽEB PRO SENIORY A LIDI
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Centrum Amika
sociální rehabilitace pro lidi s chronickým
duševním onemocněním
Adresa: Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 605 478 445 , 737 420 843
E-mail: [email protected]
Vznik zařízení: rok 2010 (služba se transformovala z předešlé služby Sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
která vznikla v roce 2005)
Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: 5305863
Pracovní tým:
• Mgr. Radomír Petr – vedoucí úseku služeb pro seniory a lidi se zdravotním
postižením (do října 2011)
• Hana Zubíková DiS. - koordinátorka služby (do prosince 2011)
• Mgr. Vendula Štěpánová – sociální pracovnice, koordinátorka služby (od
listopadu 2011)
• Vladana Štěpková - pracovnice v sociálních službách
• Monika Tuell, DiS. - sociální pracovnice (do října 2011)
• Mgr. Miroslava Jančová – psychoterapeut – (externí spolupráce)
Poslání
Posláním Centra Amika je poskytnout dospělým lidem s duševním onemocněním
bezpečný prostor pro setkávání, komunikaci, navazování a upevňování sociálních
vztahů a podpořit je při začleňování se do společnosti.
Cíl
Centrum Amika se zaměřuje na všestrannou podporu lidí s duševním onemocněním.
Našim cílem je zejména:
• Podporovat klienty v navázání a zachování sociálních vztahů s rodinou,
přáteli i ostatními lidmi
• Podporovat klienty k samostatnosti a soběstačnosti
44
výroční zpráva 2011
•
•
•
•
•
•
•
(v oblasti péče o sebe, bydlení atd.)
Podporovat klienty k tomu, aby byli schopni trávit svůj čas smysluplně
Poskytnout pomoc při řešení problémů prostřednictvím sociálního poradenství
Poskytovat bezpečný prostor pro setkávání
Zprostředkovat případné další sociální služby, kterých mohou
klienti využít při řešení své osobní situace
Budovat stabilní tým na základě vzájemného respektu, podpory
a rozvoje kompetencí a dovedností
Zvyšování kvality poskytované sociální služby
Předcházet negativnímu vnímání cílové skupiny ze strany veřejnosti
Cílová skupina
Našimi klienty jsou dospělí lidé od 18 do 64 let s dlouhodobým (chronickým)
duševním onemocněním a lidé, kteří se vlivem své životní situace dostali do psychické
krize (požadujeme doporučení ošetřujícího psychiatra, psychologa či psychoterapeuta).
Typy činností, nabízené našim klientům
1)Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti
a dalších činností vedoucích k začleňování prostřednictvím:
a) Nácviku obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (např. mikrovlna,
pračka, bankomat apod.)
b) Nácviku péče o domácnost
c) Nácviku péče o děti nebo další členy domácnosti
d) Nácviku samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním
prostoru (např. orientace na úřadech, veřejných prostorách, u lékaře, aj.)
e) Nácviku dovedností potřebných k úředním úkonům (např. vyplňování
formulářů, orientace v běžných smlouvách apod.)
2)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím prostřednictvím:
a) Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání k lékaři,
na zájmové aktivity a doprovázení zpět
b) Nácviku schopnosti využívat dopravní prostředky (např. orientace v jízdním
řádu, informačních tabulích, nákup jízdenek aj.)
c) Nácviku chování v různých společenských situacích (restaurace, kavárna,
kino, výlety, bowling, aj.)
d) Nácviku běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce
s informacemi (obsluha PC, používání emailu, mobilu apod.)
3) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, které jsou zaměřeny na upevňování
získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
prostřednictvím:
a) ergoterapeutických činností (keramika, pletení z pedigů, malování na
hedvábí, drátkování,…), kdy klienti rozvíjejí tvořivost, zlepšují jemnou
www.valmez.charita.cz
45
b)
c)
d)
motoriku a celkově se u těchto činností uvolní,
sportovně relaxačních aktivit (relaxační cvičení, plavání), které napomáhají
zvýšit celkovou fyzickou odolnost,
deskových her, kdy klienti zábavnou formou získávají schopnost
spolupracovat s ostatními, učí se prohrávat i vyhrávat a pružně reagovat
na změny a přirozeně komunikovat,
výuky anglického jazyka dochází k tréninku a upevňování paměti,
soustředění a rozvoji komunikace.
4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí prostřednictvím:
a) Informačního servisu o možnostech zapůjčení či zakoupení rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
b) zprostředkování sociálních a jiných běžných služeb, kterých mohou klienti
využít při řešení své osobní situace
c) sociálního poradenství, prostřednictvím kterého pomáháme klientům při
řešení jejich situace
Statistika
V roce 2011 navštěvovalo Centrum Amika 20 klientů, z toho 13 mužů a 7 žen.
Akce v Centru Amika
V průběhu roku jsme se společně zúčastnili několika společenských, kulturních
či sportovních akcí. Jednalo se o výlety, návštěvy čajovny, historické kavárny a také
bowlingu. Tyto aktivity jsou důležité z hlediska osamostatňování se klientů, zvyšování
jejich kompetencí a sebedůvěry.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM
OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
46
výroční zpráva 2011
Centrum osobní asistence
Adresa:
Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon:
776 243 674
E-Mail:
[email protected]
Kontaktní hodiny:
Po – Pá 7:00 – 14:30
Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: 9517523
Pracovní tým:
• Mgr. Alena Holešovská - koordinační sociální pracovník, osobní asistentka
• Ivana Malušková - osobní asistentka
• Bohuslav Ulrych - osobní asistent
• Zdeněk Perdoch - osobní asistent – DPP
• Yvona Petříčková - osobní asistentka
• Danuše Pastrnková - osobní asistentka
• Věra Machačová - osobní asistentka
• Marie Beková - osobní asistentka
• Eva Jakšíková - osobní asistentka
• Miroslava Janečková - osobní asistentka
• Zuzana Stolariková - osobní asistentka
• Dagmar Málková - osobní asistentka
• Dana Pelcová - osobní asistentka
Poslání
Osobní asistence je poskytována lidem se sníženou soběstačností, ať již z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž aktuální situace
vyžaduje podporu a pomoc druhého člověka.
Posláním osobní asistence je pomoci lidem se zdravotním znevýhodněním
kompenzovat jejich znevýhodnění tak, aby se mohli v co největší míře zapojovat
do běžného života. Pomoci lidem se zvládáním každodenních dovedností, působit
v jejich přirozeném domácím prostředí, ve školských zařízeních, při doprovodech
a volnočasových aktivitách.
Osobní asistence je terénní služba, která je poskytována ve spádových oblastech
Valašského Meziříčí a Kelče. Od ledna 2011 byly služby rozšířeny na oblast Rožnovska.
www.valmez.charita.cz
47
Cíl
Hlavním cílem osobní asistence je podpora klientů setrvat co nejdéle to půjde
v jejich přirozeném prostředí. Rozvinutí samostatnosti, soběstačnosti a seberealizace,
udržení nezávislého způsobu života a v poslední míře také oddálení nemožnosti
postarat se o sebe, která je způsobena vedením běžného života daného věkem.
Časový rozsah osobní asistence vychází z potřeb klienta. Je možné poskytovat
tuto službu až 24 hodin denně.
Cílová skupina
Osobní asistence je poskytována dětem od 7 let věku, dospělým a seniorům s mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým a kombinovaným postižením, kteří jsou
omezeni v sebeobsluze a potřebují pomoc druhé osoby.
Typy služeb
1.
2.
Osobní asistence – obecný popis úkonů služby osobní asistence
Základní potřeby člověka (jídlo, pití, oblékání, pohyb a přesun)
Pomoc při osobní hygieně (koupání, sprchování, WC)
Pomoc při zajištění stravy (jídlo, pití)
Pomoc s domácností (úklid, nákup, pochůzky)
Výchova, vzdělávání, aktivizace (kroužky, kino, trénink paměti atd.)
Doprovod (škola, zaměstnání, lékař, veřejné instituce)
Pomoc při obstarávání osobních záležitostí (pomůcky, soc. dávky, úřady atd.)
Základní poradenství
•
•
•
•
•
•
•
Statistika za rok 2011
Služby jsme poskytovali celkem 11 klientům. Za rok 2011 jsme poskytli 1096
hodin osobní asistence a uskutečnili 668 kontaktů.
Akce COA
Proběhl první ročník charitního soutěžního dopoledne. Pracovníci Centra osobní
asistence chtěli veřejnosti přiblížit každodenní problémy lidí s postižením, proto
připravili na 14. května 2011 soutěžní dopoledne pro děti a rodiče. Akce probíhala
v areálu Charity v bývalých kasárnách. Během her a soutěží si děti vyzkoušely, jaké
to je mít handicap. Pomocí šátků či klapek na uši při jednotlivých disciplínách samy
neviděly, neslyšely nebo se nemohly pohybovat. Děti spolupracovaly se svými rodiči
a společně si vždy zasloužili sladké čokoládové odměny, které Charitě Valašské
Meziříčí sponzorsky věnoval obchodní dům Kaufland. Po zvládnutí všech disciplín si
ještě mohly děti něco vyřezat ze dřeva nebo vytvořit zvířátko z nafukovacích balónků.
Děkujeme všem, kteří se na této premiérové akci podíleli. Těšíme se na další ročník!
Granty, dotace 2011
Projekt Centra osobní asistence byl v roce 2011 financován Ministerstvem práce
48
výroční zpráva 2011
a sociálních věcí, Zlínským krajem a městem Valašské Meziříčí. Finanční příspěvek
poskytla také obec Vlčnov .Finanční částky věnované Obecním úřadem Vlčnov
a městem Valašské Meziříčí byly použity na provoz Centra osobní asistence.
Sponzoři
V roce 2011 darovala firma OKENTĚS, spol. s r. o. částku 30.000,- jako sponzorský
dar na službu osobní asistence. Poskytnuté prostředky byly použity na provoz služby.
Dárci velmi děkujeme.
www.valmez.charita.cz
49
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KELČ
Adresa:
756 43 Kelč 39 (přístavba radnice)
Vedoucí:
Bc. Iveta Minářová, DiS.
Telefon:
571 641 018, mobil: 776 746 341
E-Mail:
[email protected]
[email protected]
Provozní doba: Po - Pá 7:00 – 15:00
Vznik zařízení: 1. 4. 2007
Registrační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb: 5607581
Region působnosti
Kelč, Komárovice, Němetice, Kladeruby, Babice, Lhota u Kelče, Kunovice, Loučka,
Police, Podolí, Lázy, Choryně, Lhota u Choryně, Branky na Moravě.
Pracovní tým:
• Bc. Iveta Minářová, DiS. - koordinační sociální pracovník
• Renáta Dohnalová - pečovatelka
• Tvrdoňová Helena – pečovatelka
• Müllerová Pavla - pečovatelka – DPČ
• Müllerová Anna - pečovatelka – DPČ
Poslání
Posláním Charitní pečovatelské služby je umožnit lidem se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
setrvat co nejdéle v domácím prostředí, kde jsou vykonávány jednotlivé pečovatelské
úkony.
Cíl
• poskytnout profesionální služby seniorům s chronickým i akutním onemocněním
a všem, kteří potřebují podporu či pomoc při zabezpečení životních potřeb
50
výroční zpráva 2011
•
•
•
•
•
•
z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení
umožnit lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nemohou se o sebe
postarat z výše uvedených důvodů, žít v jejich přirozeném sociálním prostředí
podporovat samostatnost a soběstačnost každého klienta
podporovat každého klienta v začlenění do společnosti
budovat stabilní tým
předcházet negativnímu vnímání cílové skupiny ze strany veřejnosti
zvýšit kvalitu poskytované služby
Cílová skupina
• senioři nad 65, kteří jsou omezeni v sebeobsluze
• těžce zdravotně postižení občané od 19 let věku, kteří jsou omezeni v sebeobsluze
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s mentálním postižením
• osoby s tělesným postižením
Pokud se jedná o kombinované postižení s duševním onemocněním, požadujeme
vyjádření ošetřujícího psychiatra (vzhledem ke specifické problematice duševních
onemocnění je pravidelná odborná péče psychiatra podmínkou pro poskytnutí
služeb).
Typy činnosti
Charitní pečovatelská služba poskytuje pečovatelské služby dle zákona č.
108/2006 Sb. O Sociálních službách v tomto rozsahu:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Charitní pečovatelská služba dále poskytuje:
• základní sociální poradenství
• zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
• použití služebního auta
• dohled na d dospělou osobou
Statistika
V roce 2011 jsme poskytovali naše služby celkem 38 klientům. Z toho bylo
28 klientů, kterým jsme poskytli pečovatelskou službu společně s dovozem obědů
a 10 klientům jsme dováželi jen obědy. Podle zákona č. 108/2006 Sb., O Sociálních
službách, § 75, odst. 2 jsme poskytovali 2 klientům pečovatelskou službu zdarma.
V roce 2011 jsme celkem uskutečnili 4 500 návštěv a 7 000 pečovatelských úkonů.
Do domácností bylo celkem zapůjčeno 43 rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
www.valmez.charita.cz
51
Této služby využilo 29 obyvatel mikroregionu Kelečska. Jedná se také o spoluobčany,
kterým nebyly pečovatelské služby poskytovány.
Dotace
Charitní pečovatelská služba v roce 2011 byla financována Ministerstvem práce
a sociálních věcí a Zlínským krajem.
Akce
Charitní pečovatelská služba Kelč pořádala v roce 2011 4x posezení se seniory
v prostorách místní farnosti, kde jsou prostory, v kterých můžeme připravovat
pohoštění nejen pro seniory, ale i pro ostatní hosty, kteří se účastní posezení. Dále
spolupracujeme se sestřičkou Felicitou, která nám na posezeních promítá filmy
s křesťanskou tématikou. Hosté si mohou také na posezením zazpívat za doprovodu
varhan nebo harmoniky, na které hraje paní Suchánková. V této spolupráci budeme
i nadále pokračovat v roce 2012.
Sponzoři
Charitní pečovatelskou službu v roce 2011 finančně podpořili pan Pajdla Marek,
ing. Gába Karel, společnost Mašlaň s. r. o., klient, kterému byly služby poskytovány,
Městský úřad Kelč a Obecní úřady Kunovice, Loučka, Police a Choryně.
Finanční částky, které byly věnovány sponzory a městskými či obecními úřady
byly použity na provoz Charitní pečovatelské služby Kelč.
52
výroční zpráva 2011
HUMANITÁRNÍ POMOC
Charita Valašské Meziříčí se snaží přispívat do všech sbírek, které probíhají ve
prospěch potřebným v našem okolí nebo obětem přírodních katastrof v ČR či ve světě.
Tříkrálová sbírka 2011
odpovědná osoba: Jan Lušovský, pastorační asistent, tel.: 603 549 682
Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků,
předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal
blízkým a miluje všechny lidi. Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se
zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita
s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své
potřeby a vidět také nouzi druhých. Pokud sami něco dobrého pro druhé vykonáme,
poznáme, že Bůh má pro nás připraveno daleko víc, než jsme schopni si představit.
Zakusíme opravdovou radost a uspokojení, že se můžeme podílet na díle pomoci těm,
kteří tuto pomoc velmi potřebují. Proto upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste se
rozhodli jakýmkoliv způsobem, podle Vašeho uvážení a Vašich možností podpořit
charitní dílo a přejeme Vám k tomu hodně Božího požehnání, pokoje a radosti.
V roce 2011 byl výtěžek Tříkrálové sbírky v oblasti působnosti
Charity Valašské Meziříčí úctyhodných 1 661 728 Kč.
Horní Bečva
56 483 Kč
Prostřední Bečva
60 193 Kč
Dolní Bečva
73 573 Kč
Hutisko - Solanec
105 000 Kč
Vigantice
31 442 Kč
Rožnov pod Radhoštěm
241 438 Kč
www.valmez.charita.cz
53
Valašská Bystřice
100 833 Kč
Velká Lhota
13 026 Kč
Vidče
61 171 Kč
Střítež nad Bečvou
17 977 Kč
Zubří
187 187 Kč
Zašová
Valašské Meziříčí
a místní části
Branky
102 801 Kč
Police
12 649 Kč
Loučka
19 131 Kč
Podolí
5 202 Kč
Kunovice
19 020 Kč
Kelč
62 444 Kč
Kladeruby
12 507 Kč
Choryně
15 163 Kč
Lešná
57 562 Kč
výtěžek za
Charitu Valašské Meziříčí
1 661 728 Kč
388 724 Kč
18 202 Kč
Děkujeme všem, kteří se aktivně do této akce zapojili, za vstřícnost, spolupráci,
pomoc a ochotu při organizaci sbírky a dárcům za finanční podporu !
Rozdělení výtěžku TKS se řídí jednak rozdělením schváleným radou ředitelů
Charity Česká republika a Českou biskupskou konferencí, ale také odhlasovaným
rozhodnutím podzimního setkání ředitelů na Svatém Hostýně v roce 2003 a v případě
Olomoucké arcidiecéze (kam patří také Charita Valašské Meziříčí) je následující:
 58 % přímo k dispozici na záměry Charity Valašské Meziříčí
54
výroční zpráva 2011
 15 % projekty diecézních charit
 10 % humanitární pomoc
 5 % projekty pomoci organizované sekretariátem CHČR
 5 % režijní náklady na pořádání sbírky
 5 % záměry charit na společnou pomoc charitám v existenční krizi – Krizový fond
ACHO
 2 % záměry charit na společnou pomoc potřebným – Nouzový fond ACHO
Z částky vrácené Charitě Valašské Meziříčí byly finanční prostředky použity takto:
- nákup vybavení pro Charitní ošetřovatelskou službu (domácí zdravotní péči)
a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
v Rožnově pod Radhoštěm
- nákup vybavení pro Charitní dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici
- přímá pomoc jednotlivcům a rodinám na Valašskobystřicku
- spolufinancování stavby Centra služeb pro seniory a lidi se zdravotním
postižením v Rožnově pod Radhoštěm
- přímá pomoc jednotlivcům a rodinám na Rožnovsku
- rekonstrukce Azylového domu pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí
- rekonstrukce budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí – služby pro lidi
bez domova
- přímá pomoc jednotlivcům a rodinám na Valašskomeziříčsku-Kelečsku
Postní almužna 2011
odpovědná osoba: Jan Lušovský, pastorační asistent, tel.: 603 549 682
Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení,
smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Postní almužna je výrazem našeho odhodlání
měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým. V takto prožívané postní době je skrytý
hluboký sociální rozměr naší křesťanské víry. Proto postní almužna ani tak nemá
být prostředkem k „léčbě našeho špatného svědomí“, jako spíše výsledkem naší
snahy napravit svůj dosavadní způsob života. Půst totiž obnovuje naše duchovní síly
a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních, kteří jsou v nouzi. Je mnoho
možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých.
Starobylou praxí církve jsou sbírky pro chudé. Křesťané dávají z toho, co si sami
odřekli Postní almužna má charakter osobní snahy po nápravě života. Nenahrazuje
dar, který dáváme pravidelně při bohoslužbách na potřeby církve. Skládací schránka,
kterou jsme před začátkem postní doby distribuovali do okolních farností, sloužila k
www.valmez.charita.cz
55
připomenutí tohoto našeho úsilí během postní doby a také ke střádání peněz, které
jsme svým sebezáporem ušetřili. Věřící si schránku mohli vyzvednout v kostele na
Popeleční středu nebo v 1. neděli postní. Svou „almužnu“ do ní pak vkládali po zralé
úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik byli ve svém postním snažení úspěšní (bylo
možné se zříct nebo alespoň třeba omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu,
televizi, internet, luxus nebo jinou spotřebu, která není pro život nezbytně nutná…
a ušetřili tak peníze, které vkládali do schránky (u dětí bylo možné a vhodné, aby
kromě toho, co si odřekly ze svých peněz měli možnost do schránky přidat ještě
například lístek se svou prosbou za konkrétní nemocné, chudé atp.). Schránka pro
postní almužnu je vhodná jako nástroj k formaci dětí při společné večerní modlitbě
nebo postní katechezi v kruhu rodiny. Je mnoho způsobů, jak se můžeme omezit
a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Ke konci postní doby, na Květnou
neděli, lidé schránky donesli do kostela, kde ji odevzdávali na určené místo. Výtěžek
Postní almužny bývá použit prostřednictvím Charity v součinnosti s místními farními
společenstvími na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.
V roce 2011 se v rámci této sbírky vybralo 108 570 Kč. Finance byly použity
např. na podporu těžce zdravotně postiženého chlapce, matkám s dětmi v tísni, na
stavební práce Centra služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením v Rožnově
pod Radhoštěm.
Adopce na dálku
 odpovědná osoba: Ing. Martina Došková, tel.: 571 619 981, 731 340 299
Program Adopce na dálku je charitní projekt zaměřený na trvalou pomoc
chudým dětem formou podpory jejich vzdělání, aniž by musely opustit vlastní
rodinné a kulturní zázemí. Díky finančnímu příspěvku „adoptivního rodiče“ má
dítě zabezpečenou základní péči v jeho místních podmínkách. Jedná s především
o úhradu školného, o zabezpečení jídla v době vyučování a zajištění pomůcek do školy.
V případě sirotků je příspěvek určen také k zabezpečení jejich ubytování . V současné
době naše organizace podporuje 3 děti z Indie.
Dobrovolnictví
 odpovědná osoba: Ing. Martina Došková, tel.: 571 619 981, 731 340 299
„Možná, že neznamenáš nic pro svět,
ale pro někoho můžeš znamenat celý svět “
„Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase
a bez nároků na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí „ (Zákon
o dobrovolnické službě).
56
výroční zpráva 2011
Důležitou součástí práce naší organizace je práce dobrovolníků. Máme
dobrovolníky pravidelné i jednorázové. Dále nám pomáhá mnoho dobrovolníků na
jednorázových akcích při organizaci, s tvorbou propagačních materiálů a podobně.
Dobrovolnictví Charita Valašské Meziříčí realizuje ve spolupráci s Dobrovolnickým
centrem ADRA. Díky spolupráci s touto organizací se nám zkvalitnila a usnadnila práce
v rámci dobrovolnické služby, která je při naší činnosti nezbytná.
V současné době v Charitě působí dobrovolníci na těchto projektech:
•
Klub Zeferino : doučování romských školáků a odpolední aktivity s dětmi
•
Azylový dům pro matky s dětmi : doučování dětí, hry a volnočasové aktivity
s dětmi
•
Charitní šatník: příjem a třídění šatstva
•
Tříkrálová sbírka : koledníci a vedoucí skupinek
•
Adopce na dálku : korespondence s dětmi z Indie v anglickém jazyce
Máte-li nějaký nápad, jak využít dobrovolnické činnosti v naší organizaci, pak
neváhejte a dejte o sobě vědět. Děkujeme.
Chceš se stát dobrovolníkem?
Charita Valašské Meziříčí uzavřela smlouvu s Dobrovolnickým centrem ADRA
Valašské Meziříčí (dále jen DC ADRA). Díky této spolupráci pro nás DC ADRA hledá
dobrovolníky, následně s nimi sepíše smlouvu, proškolí je v rámci programu, ve
kterém budou dobrovolnickou činnost vykonávat a poté je předá koordinátorovi pro
dobrovolníky v Charitě Valašské Meziříčí.
Přímá pomoc
 odpovědná osoba: Ing. Martina Došková, tel.: 571 619 981, 731 340 299
Charita Valašské Meziříčí má vyčleněny finanční prostředky, které jsou určeny
na finanční výpomoc osobám za účelem zmírnění nebo vyřešení jejich aktuální tíživé
situace .Finanční prostředky pro poskytování přímé pomoci jsou získávány především
z Tříkrálové sbírky, od sponzorů a dárců.
Příjemcem pomoci je zpravidla osoba
• jejíž příjem je na nebo pod hranicí životního či sociálního minima
• u které se neočekávaně vyskytla situace s výdajem silně zatěžujícím její nebo
•
•
•
•
rodinný rozpočet
jejíž životní náklady se neočekávaně zvýšily
která se na tuto situaci nemohla předem dostatečně připravit
která je postižena živelnou nebo jinou katastrofou (požár, povodně, vykradení
bytu nebo domu, aj.)
která se ocitla v krizové situaci (nemoc, ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání apod.)
www.valmez.charita.cz
57
Právo požádat o přímou pomoc má každý člověk, který podá písemnou žádost.
Koordinační pracovník přímé pomoci pak provede se žadatelem sociální šetření
a poté ho spolu se žádostí předloží tříčlenné komisi, která rozhodne o poskytnutí nebo
zamítnutí přímé pomoci.
CHARITNÍ ŠATNÍK
DOBROVOLNICKÝ PROJEKT CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Zahájil svoji činnost v roce 1992 a byl jednou z prvních činností, kterou Charita
Valašské Meziříčí (v té době ještě Farní charita Valašské Meziříčí) vykonávala. Jeho
provoz je postaven na přijímání a zpracování darů veřejnosti v podobě oblečení,
nábytku, hraček, knížek, textilu, nádobí a dalších věcí, které lze nějakou formou dále
využívat a které mohou ještě sloužit svému účelu.
Dobrovolníci charitního šatníku
Práce v charitním šatníku se neobejde bez stálých dobrovolnic, které darované
věci dvakrát týdně třídí a chystají pro následné využití. Jsou to - Emílie Janíková,
Ludmila Baruchová, Věra Komendová, Jarmila Lukášová a Julie Martiňáková.
Co všechno je přijímáno do charitního šatíku
Je to zejména oblečení - dětské, dámské, pánské. Dále obuv, hračky, knihy,
nepotřebné nádobí, utěrky, ložní prádlo, deky, přikrývky, záclony nábytek, zkrátka
to, co je již pro Vás nepotřebné a druhým to ještě může být k užitku. Často se na
nás lidé obracejí s dotazem, zda mohou v létě dovézt zimní oblečení a naopak. Ano,
není potřeba rozlišovat věci na sezónní. Podmínkou však je, aby všechno bylo čisté
a funkční (například zipy u kalhot a bund).
JAK JSOU DAROVANÉ VĚCI VYUŽÍVÁNY ?
1. Podpora služeb Charity Valašské Meziříčí
Díky štědrosti našich dárců můžeme podpořit uživatele služeb charity Valašské
Meziříčí, zejména Denního centra, Noclehárny, Terénního programu a sociální
rehabilitace. Část věcí najde své využití také v Azylovém domě pro matky s dětmi ve
Valašském Meziříčí.
2. Humanitární pomoc
Část, které se nespotřebuje přímo v charitním šatníku se balí a připravuje na
odvoz do humanitárního skladu v Diakonii Broumov. Zde tyto věci dobrovolníci opět
třídí a připravují k humanitárním účelům. Velká část zůstává zde v republice pro případ
požárů, povodní a jiných katastrof. Další část je odvážena například na Ukrajinu a do
58
výroční zpráva 2011
Afghánistánu, kde lidé bojují s velkým nedostatkem a bídou.
V roce 2011 bylo vyexpedováno do Diakonie Broumov 32,5 tun oblečení .
3. Charitní bazar
Je další z činností Charitního šatníku. Část věcí je nabízena na prodej za
symbolické ceny. Vybrat si zde může každý, kdo chce podpořit činnost Charity Valašské
Meziříčí. Proč věci, které získáme zdarma, dále zpoplatňujeme? Hlavním důvodem je
pokrytí nákladů spojených s provozem šatníku. Jedná se o uhrazení nájemného, věcí
potřebných pro balení oblečení a uhrazení příspěvku na odvoz věcí do centrálního
skladu v Diakonii Broumov.
Adresa: ul.Zámecká 1, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Charitní šatník sídlí na ulici Zámecká ve stejné budově jako Denní centrum
a Noclehárna pro lidi bez domova. Příchod je ze Zámecké ulice (mezi železničním
přejezdem a Mlékárnou Valašské Meziříčí. Jakmile se dostanete k Mlékárně a budete
ji mít po levé straně, vstup do Charitního šatníku je hned za Mlékárnou vlevo). Vchází
se k nám zelenou branou z vlnitého plechu. Umístění Charitního šatníku naznačuje
šipka na obrázku.
Vedoucí charitního šatníku: Bc. Hana Sulovská
571 620 997, 739 706 634
[email protected]
Provozní hodiny pro příjem a výdej věcí
• Pondělí, úterý, středa, čtvrtek od 8:00 - do 15:00 hodin
• Pátek od 8:00 do 12:00 hod
• Sobota, neděle a svátky zavřeno
www.valmez.charita.cz
59
60
výroční zpráva 2011
ROZVAHA (BILANCE)
Pozn.: Položka A.II „Výsledek hospodaření celkem“ obsahuje aktuální
rok a minulá období zkompenzovaně.
www.valmez.charita.cz
61
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
62
výroční zpráva 2011
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011
Výsledek hospodaření podle jednotlivých účetních středisek v celých Kč
Název střediska
Správa Charity Valašské Meziříčí - vedení projektů,
humanitární a krizová pomoc
Náklady
Výnosy
Hospodářský
výsledek
239 412
110 376
-129 036
Charitní pečovatelská služba - Kelč
1 060 964
960 277
-100 687
SASanky - Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
3 382 592
3 286 414
-96 179
Klub Zeferino - Most mezi dítětem a školou
1 311 153
1 268 883
-42 270
„Zastávka“ - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
1 653 005
1 520 329
-132 676
Azylový dům pro matky s dětmi
4 351 810
4 496 055
144 245
Rožnov pod Radhoštěm - správa
173 341
271 108
97 767
3 499 617
3 383 367
-116 249
Domácí zdravotní péče (ošetřovatelská služba) Rožnov p.R.
959 461
849 354
-110 107
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením – Rožnov p.R.
167 509
109 525
-57 984
1 434 789
1 318 323
-116 466
943 181
942 450
-731
Centrum AMIKA - sociální rehabilitace pro lidi
s chronickým duševním onemocněním
1 167 407
1 166 895
-512
Denní centrum - pro lidi bez přístřeší
1 342 431
1 263 735
-78 696
Noclehárna – pro muže a ženy bez přístřeší
1 383 850
1 383 722
-128
481 067
485 469
4 402
36 199
111 048
74 849
480 518
460 879
-19 639
3 573 037
3 090 120
-482 917
47 943
58 317
10 374
27 689 287
26 536 646
-1 152 641
Pečovatelská služba - Rožnov p.R.
Sociální rehabilitace Atta
Centrum osobní asistence
Terénní služba Domino – pro muže a ženy bez
přístřeší
Valašská Bystřice - správa
Pečovatelská služba v obci Valašská Bystřice a Malá
Bystřice
Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice
Vedlejší činnost - výdejna léků Valašská Bystřice,
pronájem
Celkem Charita Valašské Meziříčí
www.valmez.charita.cz
63
VÝROK AUDITORA
64
výroční zpráva 2011
Poděkování dárcům a sponzorům
Upřímně děkujeme všem institucím, firmám, sponzorům, rodinám, jednotlivcům,
dobrovolným spolupracovníkům a všem příznivcům Charity Valašské Meziříčí za
jakoukoliv pomoc. Bez vaší velkorysé přízně, osobního nasazení a vašich modliteb by
Charita nemohla naplňovat své poslání – pomáhat těm, kteří se bez pomoci druhých
neobejdou.
Poděkování pro ty, kteří nás v roce 2011 podpořili
Arcidiecézní charita Olomouc, BONVER WIN, a.s., Markéta Burdová, CS CABOT,
spol. s r.o., Cyrilovo pekařství s.r.o., Jaroslav Dohnal., Roman Dostal, Diecézní charita
Brno, farnosti Děkanátu Valašské Meziříčí, Gastro Produkt, Ing. Karel Gába, JUDr.
Miroslava Hořínková, Ing. Jan Hrdý, Kaufland Česká republika v.o.s., Ladislav Kohout,
Pharm.Dr. Luděk Konvička, Miroslav Kunovský, Mgr. Miluše Kurková, Lešňanka Pekárny,
MAŠLAŇ s.r.o., Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Josef Matušík, Město Kelč,
Město Rožnov pod Radhoštěm, Město Valašské Meziříčí, Město Zubří, Městské lesy
a zeleň, s.r.o. (Valašské Meziříčí), Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o., Nadace Dětikultura-sport, Nadace rozvoje občanské společnosti, Obec Dolní Bečva, Obec Horní
Bečva, Obec Hutisko-Solanec, Obec Choryně, Obec Kunovice, Obec Loučka, Obec
Police, Obec Prostřední Bečva, Obec Malá Bystřice, Obec Valašská Bystřice, Obec
Vidče, Obec Vlčnov, Okentěs spol. s r.o., ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.,
právní nástupce, PaPP, spol. s r.o., Marek Pajdla – autodoprava MAPA, MIROSLAV
POSÁD – MONTÁŽE, ROBE lighting s.r.o., JUDr. Bohumil Sadílek, Ing. Antonín Rozsypal,
Restaurace Pod Lipami, Společenství domů se sídlem U Vodojemu ve Valašském
Meziříčí, ST LOGISTIC s.r.o. , Jaroslava Štěfíková, UHER COMPANY s.r.o., VAKUUM
SERVIS s.r.o., Váhala a spol. s.r.o., Zlínský kraj (v roce 2011 podporoval činnost Charity
Valašské Meziříčí již jedenáctým rokem).
Náš dík si zaslouží rovněž všichni sponzoři a dárci, kteří nechtějí být jmenováni
www.valmez.charita.cz
65
Poznámky
66
výroční zpráva 2011
Poznámky
www.valmez.charita.cz
67
Poznámky
68
výroční zpráva 2011
Download

Vyroční zpráva 2011_obalka.indd