STAVEBNÍ ÚPRAVY
Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov
--F.1.2
TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET
STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ
ST 01
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
OBSAH
PODKLADY A POUŽITÉ NORMY .......................................................................................................... 3
TECHNICKÁ ZPRÁVA ........................................................................................................................... 3
1. Úvod ........................................................................................................................................... 4
2. Stavební úpravy.......................................................................................................................... 4
STATICKÝ VÝPOČET............................................................................................................................. 5
1. Souhrn zatížení........................................................................................................................... 5
2. Stropní nosník 2.NP.................................................................................................................... 7
3. Trapézový plech – montážní stav............................................................................................... 7
4. Ocelový rám krovu OR1.............................................................................................................. 7
5. Ocelový rám krovu OR2.............................................................................................................. 9
6. Zesílení vaznice 160x180mm ................................................................................................... 10
VÝKRESY ........................................................................................................................................... 13
ZÁVĚR ............................................................................................................................................... 21
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
2/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET
PODKLADY A POUŽITÉ NORMY
Pro navrhování a provádění veškerých konstrukcí projekt pokládá za závazné dodržování
relevantních ustanovení českých norem (EN, ČSN), v jejich platném znění.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
Výkresy v elektronické podobě – Ing. Marek (Meridin s.r.o. - 02/2012)
ČSN EN 1990 (730002) - Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí, březen 2004
ČSN EN 1991-1-1 (730035) - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - březen 2004
Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
Program Scia Engineer, SCIA CZ s.r.o., Brno
ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí,
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 12/2006
ČSN EN 1992 -1-1 Navrhování betonových konstrukcí
ČSN EN 1991-1-3 (730035) - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - červen 2005
Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
ČSN EN 1991-1-4 (730035) - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - duben 2007
Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
ČSN EN 1997-1 - Navrhování geotechnických konstrukcí
Podklady KOVPROF
Vlastní zaměření (02/2012)
TECHNICKÁ ZPRÁVA
Textové přílohy, tj. technické zprávy, statické výpočty apod. jsou nedílnou součástí projektové
dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak výkresovou, tak také textovou a rozpočtovou část.
Stavbu podle této PD musí provádět odborná firma k tomu způsobilá podle platných zákonů ČSN,
norem a případných dalších závazných předpisů. Postup výstavby musí být chronologicky
zaznamenán ve stavebním deníku a nejasnosti v dokumentaci je třeba projednat s projektantem a
investorem v dostatečném předstihu tak, aby se neplýtvalo s prostředky žádné z účastněných stran.
Investor:
Jiří Novotný
Komenského 16
Nový Bydžov
Zpracovatel posudku:
Ing. J. Faltus
Pavla Hanuše 252, HK
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
Generální projektant:
Meridin s.r.o.
Bří Štefanů 238, HK 500 03
Akce:
Stupeň:
Část:
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
Stavební úpravy,
Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov
PD pro provedení stavby
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ
02/2012
3/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
1. Úvod
Zpracovaná projektová dokumentace obsahuje návrh nosných konstrukcí spojených se stavebními
úpravami podkroví stávajícího objektu v ulici Komenského 16 v Novém Bydžově. Stávající objekt má
tři nadzemní podlaží a podkroví. Zastřešení stávajícího objektu valbovou střechou se sklonem 36° a
40°. Konstrukční systém je stěnový, stropní konstrukce se předpokládají jako dřevěné trámové.
Tento návrh vychází ze stavebního řešení [1]. Objekt je postaven v Novém Bydžově. Nové nosné
konstrukce jsou navrženy podle platných norem ČSN EN.
Vybraný zhotovitel v rámci své dílenské dokumentace dopracuje případné odlišnosti nebo
podobnosti vyplývající z jeho materiálové, výrobkové či technologické základny.
Pro lokalitu stavby uvádí EN 1991-1-3 – Zatížení stavebních konstrukcí následující hodnoty
klimatického zatížení pro I. sněhovou oblast 0,7 kN/m2. Užitné zatížení uváženo hodnotou
1,5 kN/m2 (kat.A-obecně), 4 kN/m2 (kat.A-terasa).
2. Stavební úpravy
Jejich předmětem je vytvoření celoplošně nového stropu v podkroví nad stávajícím dřevěným
stropem. Strop bude tvořen ocelovými válcovanými IPE 200 (respektive IPE160), na které se položí
trapézový plech TR 50/250/0,63. Ten bude sloužit jako ztracené bednění pro želbet desku o celkové
tloušťce 100 mm. Nosníky budou uloženy na stěně na podbetonávce min. 200x200 mm. Ocel
nosníků S235. Beton desky C20/25 XC1, výztuž B500A ØR8 po 250 mm do vlny. K hornímu líci
celoplošně sítě Sz-KARI 5/150-5/150.
Pro uvolnění dispozice podkroví bylo třeba nahradit plné vazby krovu novými ocelovými rámy
z profilu HEA 180, 160. Tyto rámy budou vynášet středové vaznice, zajistí tak prostorovou tuhost
krovu. Vaznice budou po celé délce zesíleny ocelovým válcovaným nosníkem U160, který se propojí
svorníky ø12 mm po 400 mm. Připojení vaznice k rámům pomocí plechu P10 se svorníkem ø14 mm.
Rámy budou navařeny na výměny IPE200 ve stropě. V prostoru nové terasy se odstraní vazné
trámy, sloupky se nastaví ocelovým svařencem a uloží na stropní nosník IPE200. Veškeré ocelové
prvky jsou opatřeny antikorozní úpravou – nátěry.
Jelikož se jedná o zásah do stávající konstrukce, je třeba postupovat velice obezřetně, sledovat
chování konstrukcí při bourání. V případě výskytu neočekávaných skutečností či poruch dodavatel
ihned uvědomí projektanta a ten na místě rozhodne o dalším postupu.
Veškeré rozměry jsou pouze orientační, před výrobou prvků je třeba provést vlastní zaměření!
Pro zajištění bezbarierového vstupu do prostorů podkroví je navržen výtah. Jeho nosná
konstrukce je tvořena svařovanými ocelovými jakly TR 120x120x4, TR 120x120x5 a paždíky
z ohýbaného plechu U100x50x4. Spodní a horní segment je zavětrován diagonálami Ø 15 mm
s napínákem. Tato ocelová kostra je z boku chemicky kotvena ke stávajícímu objektu závitovými
tyčemi M20. Založení je řešeno základovou deskou tl. 200 mm opřenou do drážky ve stávajícím
zdivu suterénu, na protější straně je deska uložena na pasu. Beton C20/25 XC1, výztuž B500A. Ocel
nosné konstrukce výtahu S235. Veškeré ocelové prvky výtahu jsou žárově pozinkovány.
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
4/21
Technická zpráva a statický výpočet
STATICKÝ VÝPOČET
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
1. Souhrn zatížení
2
STÁLÉ ZATÍŽENÍ: [kN/m ]
ČSN EN 1991-2-1 (730035) ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ A ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ,
Část 2-1: Zatížení konstrukcí - Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení
G1: skladba střešního pláště
tloušťka
materiál vrstvy/popis
[mm]
γ
g1,k
3
[kN/m ]
[kN/m2]
krytina skládaná betonová
-
-
0,80
laťování 40x50 á 320mm + kontralatě 40x60 á 1050m
-
-
0,10
0,20
krov odhad
tepelná izolace
SDK podhled
-
-
240
1
0,24
-
-
0,25
stálé zatížení celkem: g1,k=
1,59
[kN/m 2]
G2: skladba stropu 2.NP - ocelobetonový
g3,k
γ
[mm]
[kN/m3] [kN/m2]
0,1
55
21
1,16
40
1,5
0,06
100
24
2,4
stálé zatížení celkem: g2,k=
3,72
[kN/m 2]
tloušťka
materiál vrstvy/popis
PVC
anhydrid tl. 55mm
EPS tl.40mm
žlb deska tl. 100mm s trapézem
PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ: UŽITNÉ
ČSN EN 1991-2-1 ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ A ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ,
Část 2-1: Zatížení konstrukcí - Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení
Q1: Obytné místnosti - obecně
kategorie zatížení: A - obecně
A - obecně
stanovené použití: plochy pro domácí a obytné činnosti, místnosti obytných budov a domů, místnosti a čekárny v
nemocnicích, ložnice hotelů a nocleháren, kuchyně a toalety
užitné zatížení celkem: q1,k=
Q1,k=
1,5
1,5
[kN/m 2]
[kN]
Poznámka: soustředěné břemeno se uvažuje samostatně a uvažuje se na kterémkoli místě konstrukce na ploše 50x50mm
Q2: Terasa
kategorie zatížení: A - balkóny
A - balkóny
stanovené použití: balkóny v obytných domech, nemocnicích, hotelech a nocleháren apod.
užitné zatížení celkem: q2,k=
Q2,k=
4
2
[kN/m 2]
[kN]
Poznámka: soustředěné břemeno se uvažuje samostatně a uvažuje se na kterémkoli místě konstrukce na ploše 50x50mm
Q3: Příčky celoplošně
kategorie zatížení: přemístitelné příčky s vl. tíhou < 3,0 kN/m
užitné zatížení celkem: q4,k=
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
1,2
[kN/m 2]
5/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
NAHODILÉ ZATÍŽENÍ: SNÍH
ČSN EN 1991-1-3
Eurokód 1: ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
POZNÁMKA: Zatížení sněhem je vztaženo na půdorysný průmět střechy, tj. k vodorovné rovině
S1: Střecha nad objektem, přístřešek
15
lokalita: Nový Bydžov
sněhová oblast: II
typ krajiny: normální
normální
sklon střechy α1= 37°
sklon střechy α2= 37°
charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi s 0,k = 0,7 kN/m2
součinitel expozice Ce= 1,0
součinitel tepla Ct = 1,0
tvarový součinitel µ1(α1)= 0,61
tvarový součinitel µ1(α2)= 0,61
s1,µ 1(α 1),k = µ 1(α 1).Ce.Ct.s0,k=
0,43 kN/m 2
s1,µ 1(α 2),k = µ 1(α 2).Ce.Ct.s0,k=
0,43 kN/m 2
PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ: VÍTR
ČSN EN 1991-1-4
Eurokód 1: ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
POZNÁMKA: Zatížení větrem je vztaženo kolmo k povrchu konstrukce
S1: SEDLOVÁ STŘECHA NAD OBJEKTEM
větrová oblast: IIII
lokalita: Nový Bydžov
h = 17 m
b = 26,1 m
d = 11,3 m
…
výška objektu
…
šířka objektu
…
hloubka objektu
α = 37 °
…
úhel sklonu střechy
z = 17 m
ce(z) = 2,07
kategorie terénu: III
III
…
referenční výška
= 25,0 m/s
v0,b
= 1,0
cdir
cseason = 1,0
= 25,0 m/s
vb
ρ
= 1,25 kg/m3
…
součinitel expozice
qb
PŮDORYS STŘECHY
c' F
f' = 2,61 m
g' = 13,05 m směr větru
g' G
h' = 3,04 m
i' = 3,04 m
j' = 2,61 m
h'
j'
H
J
f'
e = 26,1 m
c' = 6,525 m
Θ =0°
2
= 391
N/m
…
výchozí základní rychlost větru
…
součinitel směru větru
…
součinitel ročního období
…
…
základní rychlost větru vb=cdir.cseason.v0,b
měrná hmotnost vzduchu
…
zákl. dynamický tlak větru qb=1/2.ρ.vb
POHLED NA ŠTÍT
2
POHLED NA ŠTÍT
5° < α ≤ 75°
-45° ≤ α < -5°
i'
α
I
α
α
b
α
h
h
c' F
d
hodnoty
zatížení
větrem
oblast
plocha
[m 2]
F
oblast G
we,k
plocha
2
[kN/m 2] [m ]
cpe
0,7
maximum
21,32
minimum
plocha
2
[kN/m 2] [m ]
cpe
0,565
-0,267 -0,215
oblast H
w e,k
-0,267 -0,215
plocha
2
[kN/m 2] [m ]
cpe
0,565
0,7
42,65
0,493
99,35
oblast I
we,k
cpe
0
0,398
-0,107 -0,086
99,35
oblast
plocha
2
[kN/m 2] [m ]
we,k
0,000
-0,307 -0,248
cpe
0
85,3
J
w e,k
[kN/m 2]
0,000
-0,407 -0,328
POZNÁMKA: ZÁPORNÉ ZNAMÉNKO ZNAČÍ SÁNÍ VĚTRU, PŘI VÝPOČTU VNITŘNÍCH SIL JSOU V KAŽDÉ OBLASTI UVÁŽENY
OBĚ HODNOTY ZATÍŽENÍ VĚTREM
PŮDORYS STŘECHY
k'
e' = 11 m
k' = 1 m
l' = 3 m
m' = 5 m
n' = 20 m
směr větru
l'
L
Θ =90°
l'
L
n'
M
N
p'
M
N
p'
d
o' K
o' = 3 m
p' = 6 m
b
oblast
hodnoty
zatížení
větrem
m'
o' K
plocha
[m 2]
cpe
K
oblast
we,k
plocha
[kN/m 2]
[m 2]
cpe
L
oblast
w e,k
plocha
[kN/m 2]
[m 2]
cpe
M
oblast
we,k
plocha
[kN/m 2]
[m 2]
3,997 -1,259 -1,017 3,997 -1,639 -1,323 31,98 -0,847 -0,684 144,7
cpe
-0,5
N
we,k
[kN/m 2]
-0,404
POZNÁMKA: ZÁPORNÉ ZNAMÉNKO ZNAČÍ SÁNÍ VĚTRU
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
6/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
2. Stropní nosník 2.NP
Navržený průřez IPE200: Wy,pl= 220,6*103 mm3, fy= 235MPa, Avz= 1400 mm2,
Iy= 19,43*106 mm4, G3=0,224 kN/m, L= 5,0m, prostý nosník reprezentuje nejvíce namáhaný prvek
pod terasou: z.š.= max 1,06m
Charakteristická kombinace – stálé+proměnné
Návrhová kombinace – stálé *1,35+ proměnné*1,5
Charakteristické zatížení překladu
fk = (g2,k + q2,k )*zš + G3 = 8,1 kN/m
Návrhové zatížení překladu
fd = (g2,k *1,35+ q2,k *1,5)*zš + G3 *1,35= 11,6 kN/m
Průběhy vnitřních sil na překladu
Med= 1/8 * fd * L2 = 36,3 kNm
Ved= ½ * fd * L = 29 kN
1.MSÚ:
MEd = 36,3 kNm < MR,d= Wy*fy= 51,8 kNm => vyhoví!
VEd= 29 kN < 0,5*VR,d= 0,5*Avz*fy/√3= 94,98 kN => malý smyk, vyhoví!
2.MSÚ:
5/384*fk*L4/(E*Iy)= 16,6mm < L/300 = 16,7mm => vyhoví!
3. Trapézový plech – montážní stav
TR 50/250/0,63 (G4= 0,1 kN/m2), spojitý nosník 3 pole, vzdálenost podpor max 1,1m. Posudek
tabulkou dle [10]
Stálé - čerstvý beton 0,07m * 26 kN/m3 = 1,82 kN/m2
Proměnné (montážní zvýšené) – 1,5 kN/m2
Charakteristická kombinace – stálé + proměnné
Návrhová kombinace – stálé *1,35+ proměnné *1,5
Charakteristické zatížení stropu
fk =(1,82+0,1+1,5)=3,42 kN/m2 je menší než požadovaná hodnota gRk = 3,72kN/m2 (L/400)=> vyhoví!
Návrhové zatížení stropu
fd =(1,92*1,35 + 1,5*1,5)= 4,85 kN/m2 > gRd = 4,39kN/m2 => jelikož je v tabulce min. rozpon 1,5 m,
lze konstatovat, že plech vyhoví!
Plech je slouží pouze jako ztracené bednění, ohybovou únosnost stropu při provozu zajistí vložená
výztuž do každé vlny.
4. Ocelový rám krovu OR1
Navržen z válcovaného průřezu HEA 180, rozpon rámu 10,72m, zš= 3,6m, délka střešní roviny
4,75m (průmět 3,85m), zatížení stanoveno ze zatěžovací plochy
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
7/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
Charakteristická kombinace – g1,k+sk,1+0,6* w,k
Návrhová kombinace – g1,k*1,35 + sk,1 *1,5 + 0,6* w,k *1,5
Charakteristické zatížení od vaznice na rám
Stálé – g1,k * 3,6m * 4,75m = 27,4 kN
Sníh – s1,k * 3,6m * 3,85m = 6 kN
Vítr tlak – w1,k * 3,6m * 4,75m = 8,6 kN
Vítr sání – w1,k * 3,6m * 4,75m = 4,75 kN
Zatěžovací stavy
Zatěžovací stav – stálé ostatní; sníh, vítr
Vnitřní síly
Průběh ohybového momentu [kNm]
Průběh normálové síly [kN]
Průběh posouvající síly [kN]
Průběh deformace [mm]
Průběh posudku –Scia Eng. [-]
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
8/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
5. Ocelový rám krovu OR2
Navržen z válcovaného průřezu HEA 160, rozpon rámu 9,15m, zš= 3,7m, délka střešní roviny 4,31m
(průmět 3,3m), zatížení stanoveno ze zatěžovací plochy
Charakteristická kombinace – g1,k+sk,1+0,6* w,k
Návrhová kombinace – g1,k*1,35 + sk,1 *1,5 + 0,6* w,k *1,5
Charakteristické zatížení od vaznice na rám
Stálé – g1,k * 3,7m * 4,31m = 25,5 kN
Sníh – s1,k * 3,7 m * 3,3m = 5,25 kN
Vítr tlak – w1,k * 3,7m * 4,31m = 8,0 kN
Vítr sání – w1,k * 3,7m * 4,31m = 4,47 kN
Zatěžovací stavy
Zatěžovací stav – stálé ostatní; sníh, vítr
Vnitřní síly
Průběh ohybového momentu [kNm]
Průběh normálové síly [kN]
Průběh posouvající síly [kN]
Průběh deformace [mm]
Průběh posudku –Scia Eng. [-]
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
9/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
6. Zesílení vaznice 160x180mm
Navržena z C24 , rozpon = 4,2m (prostý nosník), zš= 4,31m (průmět 3,3m), reprezentant pro nejvíce
zatížený prvek.
Zesílení navrženo z důvodů odstranění pásků, posunu podpor (sloupky nahrazeny rámy) respektive
odstranění plné vazby nároží. Příložka je uvážena po celé délce vaznic.
Charakteristická kombinace – g1,k+sk,1+0,6* w,k
Návrhová kombinace – g1,k*1,35 + sk,1 *1,5 + 0,6* w,k *1,5
Charakteristické zatížení na vaznici
Stálé ST – g1,k * 4,31m = 6,9 kN/m
Sníh SN – s1,k * 3,3m = 1,42 kN/m
Vítr tlak W – w1,k * 4,31m = 2,16 kN/m
fk= ST + SN + W + G = 10,67 kN/m
Návrhové zatížení na vaznici
fd= ST*1,35 + SN*1,5 + W*0,9 + G*1,35 = 13,61 kN/m
1.MSÚ:
MEd= 1/8* fd*L2 = 30 kNm
VEd= ½* fd*L= 28,6 kN
Zesílení vaznice ocelovou příložkou
vnitřní síly
kN
fd := 13.61
m
M ed := 30kN ⋅ m
vaznice
b := 160mm
h := 180mm
fm.k := 24MPa
γM := 1.3
fv.k := 2.5 ⋅ MPa
kcr := 0.67
C24
kmod := 0.6
1
3
7
4
Idř :=
⋅ b ⋅ h = 7.776 × 10 mm
12
1
2
5
3
Wdř := ⋅ b ⋅ h = 8.64 × 10 mm
6
Návrhová pevnost v ohybu
fm.k
fm.d := kmod ⋅
= 11.077 ⋅ MPa
γM
ocelová příložka U160
fy := 235MPa
6
4
Io := 9.25⋅ 10 ⋅ mm
3
3
Wo := 116 ⋅ 10 mm
j := 21
Io
Idř
= 2.498
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
10/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
výsledná ohybová napětí v prvcích
Med
1
σm.y :=
⋅
= 9.926 MPa
1 + j Wdř
<
M ed
j
σo :=
⋅
= 184.688 MPa <
1 + j Wo
fm.d = 11.077 MPa
fy := 235MPa
=> VYHOVUJE!
=> VYHOVUJE!
svorníky
charakteristika spoje
α := 90°
dřevo-ocel jednostřižný
ρk := 350
C24
kg
3
m
d := 12mm
svorníky - ocel 8.8
fu.k := 800 ⋅ MPa
fy.k := 640MPa
plech
t := 7.5mm
fu := 360MPa
t 1 := 160mm
γM := 1.3
kmod := 0.6
2.6
My.Rk := 0.3 ⋅ fu.k⋅ d
(
2.6
My.Rk := 0.3 ⋅ 800 ⋅ 12
)⋅N⋅mm = 0.153⋅kN⋅m
fh.0.k := 0.082 ⋅ ( 1 − 0.01d) ρk
fh.0.k := [ 0.082⋅ ( 1 − 0.01⋅ 12) ⋅ 350 ] ⋅ MPa = 25.256⋅ MPa
k90 := 1.3 + 0.015 ⋅ d
k90 := 1.3 + 0.015 ⋅ 12 = 1.48
fh.α.k :=
fh.0.k
2
k90⋅ sin( α) + cos( α)
2
= 17.06 ⋅ MPa
minimální rozteče
a1 := ( 4 + cos( α) ) ⋅ d = 0.048 m
a2 := 4 ⋅ d = 0.048 m
a3.t := max( 7d , 80mm) = 0.084 m
a4.t := max[ ( 2 + 2 sin( α) ) ⋅ d , 3d] = 0.048 m
a4.c := 3⋅ d = 0.036 m
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
11/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
únosnost jednoho střihu
Fv.Rk.1 := 0.4 ⋅ fh.α.k ⋅ t1 ⋅ d = 13.1 kN
Fv.Rk.2 := 1.15⋅ 2 ⋅ M y.Rk⋅ fh.α.k⋅ d = 9.1 kN
(
)
Fv.Rk := min Fv.Rk.1 , Fv.Rk.2 = 9.1 kN
výsledná únosnost
Fv.Rk.ef := Fv.Rk
Fv.Rd := kmod ⋅
Fv.Rk.ef
γM
= 4.2 kN
vzdálenost ϕ12 svorníků
q o :=
e :=
j
1+j
Fv.Rd
qo
⋅ fd = 9.719
= 0.433 m
kN
m
...volím po 400mm
Pokud bude styk vaznic mimo podporu (rám), je nutný podrobný posudek svorníku.
2.MSP:
Průběh lineární deformace ideálního průřezu [mm]
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
12/21
Technická zpráva a statický výpočet
VÝKRESY
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
VÝKRES SKLADBY STROPNÍCH NOSNÍKŮ
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
13/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
14/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
VÝKRES OCELOVÝCH RÁMŮ
(KÓTY NA STŘEDNICI)
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
15/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
16/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
17/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
18/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
VÝKRES NOSNÉ KONSTRUKCE VÝTAHU
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
19/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
20/21
Technická zpráva a statický výpočet
STAVEBNÍ ÚPRAVY, Vestavba podkroví, Komenského 16, Nový Bydžov, DPS
ZÁVĚR
Nosná konstrukce podkroví je navržena na zatížení podle EN 1991-1, konstrukce vyhoví.
V Hradci Králové dne 29.2. 2012
Ing. Jakub Gembal
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
02/2012
21/21
Download

F_1_2_TECHNICKA ZPRAVA_rekonstrukce_r1