*MVCRX01HOJZF*
MVCRX01HOJZF
prvotní identifikátor
odbor veřejné správy a eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21
Č. j. MV- 61883-6/VEG-2013
Praha 20. května 2013
Počet listů: 2
Přílohy: 1/elektronicky
Vážený pan
Jiří Skuhrovec
Datlab s.r.o.
ID DS: uat9wps
Vyřízení stížnosti ve věci rozesílání hromadných systémových datových zpráv
iniciovaných provozovatelem ISDS
Ministerstvo vnitra (odbor veřejné správy a eGovernmentu), jakožto správce
informačního systému datových schránek (podle zák. č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), obdrželo dne 14. 5.
2013 Vaše podání prostřednictvím postoupení z Úřadu pro ochranu osobních údajů
z důvodu jeho věcné nepříslušnosti (§ 12 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). K Vámi
podané stížnosti sdělujeme následující.
Plán aktivace datového trezoru na zkušební období byl v předstihu projednán
mezi provozovatelem ISDS (Českou poštou, s. p.) a správcem ISDS (Ministerstvem
vnitra). Správce ISDS MV ČR požadavku České pošty, s. p. o hromadné rozeslání
této informace formou systémové zprávy vyhověl. Systémovou zprávu dostali všichni
držitelé datových schránek, kterým provozovatel zadarmo na dobu dvou měsíců
aktivoval službu Datový trezor. Uživatelům nevzniká žádná povinnost jakkoli
reagovat ani žádný finanční závazek. Pokud nemají zájem o prodloužení služby,
nemusí dělat nic. Dle sdělení provozovatele si můžete službu Datový trezor
v nastavení Vaší datové schránky rovněž sami deaktivovat, pokud si jí nepřejete dále
využívat. Postup pro okamžitou deaktivaci služby Datový trezor zasíláme
pro případné využití v příloze.
Informace, která byla Českou poštou, s. p., zaslána do datové schránky, nebyla
veřejnoprávní datovou zprávou, ale tzv. systémovou zprávou zaslanou ze systémové
datové schránky provozovatele s ID „zzzzzzq“ (nejednalo se o datovou schránku
České pošty, s. p., jako právnické osoby). Systémová zpráva se používá
k informování všech uživatelů ISDS o významných událostech týkajících se provozu
systému a také o důležitých změnách jeho služeb (včetně aditivních). Za systémové
zprávy stát neplatí a náklady jsou čistě v režii provozovatele.
1
Dle názoru Ministerstva vnitra se v tomto případě nejednalo o nevyžádané obchodní
sdělení, neboť Česká pošta, s. p., má povinnost provozovat aditivní služby
k informačnímu systému datových schránek (tzn. i uváděný Datový trezor a Kreditní
systém) na základě přímého zmocnění ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. Ministerstvo vnitra si
je nicméně vědomo, že formulace vlastní datové zprávy nebyla vzhledem k užitému
typu datových zpráv zvolena právě nejvhodněji a na tuto skutečnost Českou poštu,
s. p., také upozornilo.
Vzhledem k tomu, že se změnily podmínky poskytování služeb Datového trezoru,
Česká pošta, s. p., jakožto provozovatel musela o změnách informovat uživatele a
k tomu použila jediný komunikační kanál, který má vzhledem k charakteru služeb
k dispozici. Jednalo tak se výjimečné použití tohoto komunikačního nástroje, které
bylo aplikováno s vědomím Ministerstva vnitra. Provozní řád ISDS navíc hromadné
rozesílání systémových datových zpráv umožňuje – viz příslušné části a kapitoly
tohoto materiálu uvedené níže (Provozní řád ISDS - Komplet ke stažení s přílohami):
Technická příloha 2
Dokument Webové služby rozhraní ISDS pro manipulaci s datovými zprávami
1. Webové služby ISDS pro manipulaci s datovými zprávami
1.6. Systémové datové zprávy (SDZ)
1.6.2. Notifikační systémové zprávy
1.6.3. Hromadné systémové zprávy iniciované správcem či provozovatelem ISDS
Mgr. Bohdan Urban
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Požár
tel. č.:
974 816 628
e-mail:
[email protected] r.cz
2
Download

MVCRX01HOJZF