Výroční zpráva
2013
LINEA NIVNICE, a.s.
Telefon +420 572 616 211
Fax +420 572 616 219
U Dvora 190
687 51 Nivnice
www.lineanivnice.cz
[email protected]
Obsah
Obsah
Profil společnosti ______________________________________________ 1
Statutární orgány společnosti ____________________________________ 2
Management společnosti _______________________________________ 2
Zpráva představenstva za rok 2013 _______________________________ 3
Zpráva dozorčí rady____________________________________________ 4
Záměry 2014 _________________________________________________ 5
Zpráva nezávislého auditora _____________________________________ 6
Profil společnosti
Str. 01
Profil společnosti
LINEA NIVNICE, a.s. byla založena 1. 1. 1994 transformací státního podniku
téhož jména.
Patří mezi největší nápojářské firmy v ČR.
Vyráběný sortiment se dělí na:
• ovocné šťávy, nektary a nápoje
• sirupy
• ovocné přesnídávky
• ovocná vína
• lihoviny
LINEA NIVNICE, a.s. je největším zpracovatelem ovoce v ČR. Ovocné šťávy
a koncentráty pak zpracovává výhradně na hotové produkty.
Prodej se uskutečňuje prostřednictvím obchodních týmů v ČR (79%), ve SR
(17%), vývoz na ostatní trhy v Evropě a zámoří (4%).
ING. GABRIEL SLANICAY
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
Statutární orgány společnosti
Str. 02
Statutární orgány společnosti
Představenstvo
Předseda
Ing. Gabriel Slanicay
Místopředseda
Ing. Stanislav Hanák
Člen
Ing. Petr Malík
Člen
Ludmila Hrašáková
Dozorčí rada
Předseda
MVDr. Pavel Ambros
Člen
Ing. Petr Ambros
Člen
Jaroslav Hamada
Management společnosti
Generální ředitel
Ing. Gabriel Slanicay
Obchodní ředitel
Barunka Hrabánková
Ředitel zahraničního obchodu
Ing. Stanislav Hanák
Ředitel marketingu
Ing. Petr Ambros
Ekonomická ředitelka
Ing. Blanka Zdráhalová
Výrobní ředitelka
Ludmila Hrašáková
Technický ředitel
Ing. Petr Malík
Zpráva představenstva za rok 2013
Str. 03
Zpráva představenstva za rok 2013
LINEA NIVNICE, a.s. překonala v roce 2013 důsledky krize z let 2010 – 2012
a vytvořila spolu s dceřinou firmou LINEA Slovensko spol. s r.o. rekordní
hospodářský výsledek.
Hlavní příčinou byl pokles cen vstupních surovin a polotovarů, minimalizace
nákladů na marketingovou činnost a růst prodejů ovocných přesnídávek a
ovocných vín. Oslabení české koruny v závěru roku již pozitivní vývoj zisku
nezvrátilo.
2011
2012
2013
Výkony
982 832
951 422
954 696
Výkonová spotřeba
848 670
815 279
775 925
Přidaná hodnota
134 161
136 143
178 771
10 376
7 479
45 012
Hospodářský výsledek
údaje v tis. Kč po zdanění
Zpráva dozorčí rady
Str. 04
Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada vyvíjela v průběhu roku svou činnost v souladu s čl.23 až 28
Stanov akciové společnosti LINEA NIVNICE.
Dozorčí rada oznamuje, že přezkoumala roční účetní závěrku, seznámila se
s auditorskou zprávou o provedení auditu účetní závěrky společnosti a
návrhem na rozdělení zisku z výsledku hospodaření za rok 2013.
Dozorčí rada doporučuje, aby valná hromada schválila účetní závěrku a
navrhované rozdělení zisku.
V Nivnici dne 18.června 2014
MVDR. PAVEL AMBROS
PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY
Záměry 2014
Str. 05
Záměry 2014
Představenstvo předpokládá, že zmíněné převážně pozitivní faktory přetrvají
v roce 2014.
V souladu s tímto očekáváním stanovuje tyto základní cíle společnosti (údaje
v tis. Kč)
Výnosy
1 000 000
Náklady
980 000
Hospodářský výsledek před zdaněním
ING. GABRIEL SLANICAY
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
20 000
Str. 06
Zpráva nezávislého auditora
Zpráva nezávislého auditora
Str. 07
Zpráva nezávislého auditora
Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni
LINEA NIVNICE, a.s.
31.12.2013
(v celých tisících Kč)
Rok
Měsíc
IČO
2013
12
49970666
Označení
AKTIVA
Číslo
řádku
a
b
c
AKTIVA CELKEM
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B. I.
687 51 Nivnice
Běžné účetní období
Brutto
1
Korekce
2
Minulé úč. období
Netto
3
Netto
4
001
904 738
-344 711
560 027
579 164
002
0
0
0
0
(ř. 04 + 13 + 23)
003
600 335
-340 808
259 527
264 768
(ř. 05 až 12)
004
11 573
-10 770
803
1 526
(ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67
Zřizovací výdaje
005
0
0
0
0
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
0
0
0
0
3.
Software
007
10 887
-10 165
722
1 380
4.
Ocenitelná práva
008
400
-392
8
25
5.
Goodwill
009
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
286
-213
73
121
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
0
0
0
0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
0
0
0
0
013
587 783
-329 970
257 813
262 407
Dlouhodobý hmotný majetek
(ř. 14 až 22)
1.
Pozemky
014
4 368
0
4 368
4 368
2.
Stavby
015
197 200
-76 121
121 079
122 412
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
374 713
-248 576
126 137
131 190
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
017
0
0
0
0
5.
Dospělá zvířata a jejich skupiny
018
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
11 228
-5 273
5 955
2 178
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
274
0
274
2 259
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
0
0
0
0
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)
022
0
0
0
0
023
979
-68
911
835
B. III.
B. III.
U Dvora 190
1.
B. II.
B. II.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště
Dlouhodobý finanční majetek
(ř. 24 až 30)
1.
Podíly - ovládaná osoba
024
979
-68
911
835
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
0
0
0
0
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
0
0
0
0
4.
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
027
0
0
0
0
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
0
0
0
0
6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
0
0
0
0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
030
0
0
0
0
Označení
AKTIVA
a
Oběžná aktiva
C. I.
Zásoby
Netto
4
(ř. 32 + 39 + 48 + 58)
031
303 391
-3 903
299 488
313 759
(ř. 33 až 38)
032
163 184
0
163 184
150 673
71 469
0
71 469
65 955
2.
Nedokončená výroba a polotovary
034
54 007
0
54 007
54 878
3.
Výrobky
035
34 880
0
34 880
29 762
4.
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
036
0
0
0
0
5.
Zboží
037
0
0
0
0
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
2 828
0
2 828
78
039
0
0
0
0
Dlouhodobé pohledávky
(ř. 40 až 47)
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
040
0
0
0
0
2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
041
0
0
0
0
3.
Pohledávky - podstatný vliv
042
0
0
0
0
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
043
0
0
0
0
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
0
0
0
0
6.
Dohadné účty aktivní
045
0
0
0
0
7.
Jiné pohledávky
046
0
0
0
0
8.
Odložená daňová pohledávka
047
0
0
0
0
048
129 170
-3 903
125 267
158 900
Krátkodobé pohledávky
(ř. 49 až 57)
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
049
121 377
-3 246
118 131
147 903
2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
050
0
0
0
0
3.
Pohledávky - podstatný vliv
051
0
0
0
0
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
052
0
0
0
0
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
0
0
0
0
6.
Stát - daňové pohledávky
054
3 267
0
3 267
7 232
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
3 802
-341
3 461
3 401
8.
Dohadné účty aktivní
056
0
0
0
0
9.
Jiné pohledávky
057
724
-316
408
364
058
11 037
0
11 037
4 186
Krátkodobý finanční majetek
(ř. 59 až 62)
1.
Peníze
059
1 549
0
1 549
1 251
2.
Účty v bankách
060
9 488
0
9 488
2 935
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
0
0
0
0
4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
0
0
0
0
063
1 012
0
1 012
637
D. I.
D. I.
Minulé úč. období
Netto
3
033
C. IV.
C. IV.
Korekce
2
Materiál
C. III.
C. III.
Běžné účetní období
Brutto
1
1.
C. II.
C. II.
c
b
C.
C. I.
Číslo
řádku
Časové rozlišení
(ř. 64 až 66)
1.
Náklady příštích období
064
1 008
0
1 008
637
2.
Komplexní náklady příštích období
065
0
0
0
0
3.
Příjmy příštích období
066
4
0
4
0
Označení
PASIVA
Číslo
řádku
Stav v běžném
účetním období
Stav v minulém
účetním období
a
b
c
5
6
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I.
560 027
579 164
(ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87)
068
269 149
226 130
(ř. 70 až 72)
069
109 107
109 107
Základní kapitál
070
109 107
109 107
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
0
0
3.
Změny základního kapitálu (+/-)
072
0
0
073
-20 047
-20 128
Kapitálové fondy
(ř. 74 až 79)
1.
Emisní ážio
074
0
0
2.
Ostatní kapitálové fondy
075
267
267
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
076
124
43
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
077
-20 438
-20 438
5.
Rozdíly z přeměn společností
078
0
0
6.
Rozdíly z ocenění při přeměnách společností
079
0
0
080
21 821
21 821
A. III.
A. III.
067
1.
A. II.
A. II.
(ř. 68 + 88 + 121) = ř. 001
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
(ř. 81 + 82)
1.
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
081
21 821
21 821
2.
Statutární a ostatní fondy
082
0
0
083
113 257
107 851
A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let
(ř. 84 až 86)
1.
Nerozdělený zisk minulých let
084
113 257
107 851
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
085
0
0
3.
Jiný výsledek hospodaření minulých let
086
0
0
A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
(ř. 01 - 69 - 73 - 80 - 83 - 88 - 121) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu
087
45 011
7 479
B.
Cizí zdroje
(ř. 89 + 94 + 105 + 117)
088
285 699
349 055
B. I.
Rezervy
(ř. 90 až 93)
089
0
0
A. IV.
B. I.
1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
090
0
0
2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
091
0
0
3.
Rezerva na daň z příjmů
092
0
0
4.
Ostatní rezervy
093
0
0
094
23 530
24 211
B. II.
B. II.
Dlouhodobé závazky
(ř. 95 až 104)
1.
Závazky z obchodních vztahů
095
0
0
2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
096
0
0
3.
Závazky - podstatný vliv
097
0
0
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
098
0
0
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
099
0
0
6.
Vydané dluhopisy
100
0
0
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
101
0
0
8.
Dohadné účty pasivní
102
0
0
9.
Jiné závazky
103
0
0
Odložený daňový závazek
104
23 530
24 211
10.
Označení
PASIVA
a
b
B. III.
B. III.
Krátkodobé závazky
Stav v minulém
účetním období
c
5
6
105
134 356
143 005
Závazky z obchodních vztahů
106
51 704
72 436
2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
107
0
0
3.
Závazky - podstatný vliv
108
0
0
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
109
43 770
44 620
5.
Závazky k zaměstnancům
110
6 187
4 344
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
111
2 884
2 305
7.
Stát - daňové závazky a dotace
112
27 525
16 778
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
113
278
159
9.
Vydané dluhopisy
114
0
0
10.
Dohadné účty pasivní
115
0
53
11.
Jiné závazky
116
2 008
2 310
117
127 813
181 839
Bankovní úvěry a výpomoci
(ř. 118 až 120)
1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
118
0
0
2.
Krátkodobé bankovní úvěry
119
113 373
168 189
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
120
14 440
13 650
121
5 179
3 979
C. I.
C. I.
Stav v běžném
účetním období
1.
B. IV.
B. IV.
(ř. 106 až 116)
Číslo
řádku
Časové rozlišení
(ř. 122 + 123)
1.
Výdaje příštích období
122
5 178
3 978
2.
Výnosy příštích období
123
1
1
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby,
která je účetní jednotkou:
Sestaveno dne:
21.05.2014
Právní forma účetní jednotky:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
výroba nealkoholických nápojů, lihovin,
obchodní činnost
Poznámka:
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
LINEA NIVNICE, a.s.
ke dni
31.12.2013
(v celých tisících Kč)
Označení
Měsíc
IČO
2013
12
49970666
A.
U Dvora 190
Číslo
řádku
c
b
I.
687 51 Nivnice
Skutečnost v účetním období
běžném
1
minulém
2
Tržby za prodej zboží
01
0
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
0
0
(ř. 01 - 02)
03
0
0
(ř. 05 + 06 + 07)
04
954 696
951 422
+
Obchodní marže
II.
Výkony
II.
Rok
TEXT
a
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště
1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
950 317
932 261
2.
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
06
4 379
19 161
3.
Aktivace
07
0
0
08
775 925
815 279
B.
Výkonová spotřeba
(ř. 09 + 10)
B.
1.
Spotřeba materiálu a energie
09
636 556
676 611
B.
2.
Služby
10
139 369
138 668
(ř. 03 + 04 - 08)
11
178 771
136 143
(ř. 13 až 16)
12
94 545
87 608
+
Přidaná hodnota
C.
Osobní náklady
C.
1.
Mzdové náklady
13
69 335
63 564
C.
2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
420
420
C.
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
24 230
23 056
C.
4.
Sociální náklady
16
560
568
D.
Daně a poplatky
17
2 158
2 575
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
26 905
27 748
19
8 059
2 012
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
(ř. 20 + 21)
1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
2 156
0
2.
Tržby z prodeje materiálu
21
5 903
2 012
22
6 330
8 089
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
(ř. 23 + 24)
F.
1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
250
0
F.
2.
Prodaný materiál
24
6 080
8 089
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období (+/-)
25
-23
234
Ostatní provozní výnosy
26
5 477
6 492
Ostatní provozní náklady
27
4 294
3 190
Převod provozních výnosů
28
0
0
Převod provozních nákladů
29
0
0
Provozní výsledek hospodaření
[ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]
30
58 098
15 203
G.
IV.
H.
V.
I.
*
Označení
TEXT
Číslo
řádku
a
VI.
J.
běžném
1
c
b
Skutečnost v účetním období
minulém
2
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
0
0
Prodané cenné papíry a podíly
32
0
0
33
0
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VII. 1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem
34
0
0
VII. 2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
0
0
VII. 3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
0
0
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
0
0
Náklady z finančního majetku
38
0
0
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
0
0
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
0
0
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)
41
5
-2
Výnosové úroky
42
7
9
Nákladové úroky
43
3 188
4 505
Ostatní finanční výnosy
44
4 862
5 977
Ostatní finanční náklady
45
5 393
7 569
Převod finančních výnosů
46
0
0
Převod finančních nákladů
47
0
0
Finanční výsledek hospodaření
[ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)]
48
-3 717
-6 086
49
9 370
1 638
K.
IX.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
(ř. 34 + 35 + 36)
(ř. 50 + 51)
Q.
1.
- splatná
50
10 051
720
Q.
2.
- odložená
51
-681
918
52
45 011
7 479
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
(ř. 30 + 48 - 49)
XIII.
Mimořádné výnosy
53
0
0
R.
Mimořádné náklady
54
0
0
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
55
0
0
(ř. 56 + 57)
S.
1.
- splatná
56
0
0
S.
2.
- odložená
57
0
0
58
0
0
59
0
0
(ř. 52 + 58 - 59)
60
45 011
7 479
(ř. 30 + 48 + 53 - 54)
61
54 381
9 117
*
W.
Mimořádný výsledek hospodaření
(ř. 53 - 54 - 55)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby,
která je účetní jednotkou:
Sestaveno dne:
21.05.2014
Právní forma účetní jednotky:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
výroba nealkoholických nápojů, lihovin,
obchodní činnost
Poznámka:
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
za rok 2013
Obecné údaje
- firma
LINEA NIVNICE, a. s.
- sídlo
U Dvora 190, 687 51 Nivnice
- IČO
499 70 666
- právní forma
akciová společnost
- datum vzniku
1. 1. 1994
- základní kapitál
109 107 000 Kč
- vlastní kapitál
- osoby, které se podílejí 20 a více procenty
na základním jmění
Ing. Gabriel Slanicay
- rozhodující předmět činnosti
výroba a úprava kvasného lihu, lihoviny a ostatních
alkoholických nápojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona
Silniční motorová doprava
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
- jméno a příjmení členů představenstva
k datu účetní závěrky
Ing. Gabriel Slanicay (předseda představenstva)
Ing. Stanislav Hanák
Ing. Petr Malík
Ludmila Hrašáková
- jméno a příjmení členů dozorčí rady
k datu účetní závěrky
MVDr. Pavel Ambros
Jaroslav Hamada
Ing. Petr Ambros
1
-
organizační struktura společnosti a změny v účetním období
Veškerá činnost společnosti je soustředěna ve
výrobním
areálu společnosti tj. v Nivnici, sídle
společnosti.
V organizační struktuře nedošlo v průběhu roku 2013
ke změně.
Od 1. 1. 2014 byl do vedení společnosti uveden Mgr.
Kamil Hrašák – ředitel zahraničního obchodu a u Ing.
Stanislav Hanáka byla změněna funkce na obchodního
ředitele pro Slovenskou republiku.
Vedení společnosti v roce 2013:
generální ředitel
finanční ředitel
technický ředitel
výrobní ředitel
ředitel zahraničního obchodu
obchodní ředitel
ředitel marketingu
Ing. Gabriel Slanicay
Ing. Blanka Zdráhalová
Ing. Petr Malík
Ludmila Hrašáková
Ing. Stanislav Hanák
Barunka Hrabánková
Ing. Petr Ambros
Obchodní společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20%-ní podíl na jejich základním kapitálu
Název a sídlo společnosti
Základní kapitál
Podíl na zákl.
Hosp. výsledek
Vlastní kapitál
kapitálu
za úč. období
k 31.12.2013
LINEA SLOVENSKO s.r.o.
Dolný Šianec 1, Trenčín
Slovenská republika
33 200 EUR
100 %
H.E.L.L.O. d.o.o.
Franje Beluloviča 1, Rijeca
Chorvatsko
18 000 HRK
80 %
318
608
Smluvní dohody mezi akcionáři (společníky), které zakládají rozhodovací práva:
Mezi akcionáři neexistují žádné smluvní dohody, které by zakládaly jiná rozhodovací práva, než jaká vyplývají
z podílu na základním kapitálu.
ZAMĚSTNANCI A JEJICH OSOBNÍ NÁKLADY (tis. Kč)
Osobní náklady
průměrný
počet
CELKEM
Mzdové
Odměny
Náklady na
Sociální
náklady
členů orgánů
soc. zabezp.
náklady
spol.
Zaměstnanci celkem
2013
251
94 544
69 335
420
23 408
1 381
2012
251
87 607
63 564
420
22 246
1 377
2013
7
10 703
10 403
300
2012
7
6 964
6 544
300
Ostatní členové statutárních
2013
2
347
227
120
a dozorčích orgánů
2012
2
419
299
120
z toho: řídící pracovníci
1)
1)
Řídící pracovníci = ředitelé, management
2
Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících
orgánů včetně jejich bývalých členů ( tis. Kč )
půjčky
1. představenstvo
2. dozorčí rada
3. řídící pracovníci
úvěry
poskytnuté
záruky
Ost. pln. pen.
Penzijní
připoj.
ostatní plnění
nepeněžní
2013
48
Osobní automobil
9
2012
48
Osobní automobil
32
2013
12
Osobní automobil
8
2012
12
Osobní automobil
2013
24
Osobní automobil
2012
24
Osobní automobil
63
Řídícím pracovníkům (vrcholový management + členové statutárních orgánů) je poskytnuto k bezplatnému
užívání osobní automobil i pro soukromé účely. V těchto případech se postupuje dle zákona o dani z příjmu č.
586/1992 Sb. a pozdějších předpisů. Příspěvek na platby důchodového připojištění je poskytován všem
zaměstnancům, řídícím pracovníkům je platba penzijního připojištění ve vyšší hodnotě. Řídícím pracovníkům je
poskytnuta dovolená ve výši 6 týdnů, ostatním zaměstnancům činí výměra dovolené 4 týdny.
Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách,
obecných účetních zásadách a způsobech oceňování
Způsob ocenění
a) ZÁSOBY
Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A.
1. Nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou. Do pořizovací ceny nakupovaných zásob se obvykle
zahrnují tyto druhy vedlejších pořizovacích nákladů: dopravné, provize, clo a veškeré další náklady
související s jejich pořízením, pokud jsou podle zákona o dani z příjmu výdajem na dosažení, zajištění
a udržení příjmu. Tato pořizovací cena je v analytické evidenci rozdělena na cenu pořízení a náklady
s pořízením související. Při vyskladnění zásob je úbytek oceňován způsobem FIFO. Vedlejší
pořizovací náklady se při vyskladnění zásob rozpouštějí na vrub nákladů ve výši podílu vedlejších
pořizovacích nákladů na ceně pořízení. Vratné obaly jsou oceněny pevnou cenou.
2.
Zásoby vytvořené ve vlastní režii se oceňují přímými materiálovými náklady.
3.
Grafické návrhy obalů jsou v průběhu účetního období účtovány na analytický účet 112015 a dle
vnitropodnikové směrnice o časovém rozlišení je rozhodnuto na konci účetního období, zda tyto
náklady budou časově rozlišeny, nebo zaúčtovány přímo do nákladů. Ve vnitropodnikové směrnici je
z důvodu opatrnosti měřítkem pro toto posouzení výše celkové částky za účetní období. V případě kdy
dosahuje do 0,5% z celkového obratu společnosti je tato hodnota přímým nákladem.
b) POHLEDÁVKY NABYTÉ POSTOUPENÍM jsou v účetnictví (rozvaze) oceněny pořizovací cenou a jejich
nominální hodnota je evidována v podrozvahové evidenci.
c) CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI se v účetnictví oceňují pořizovací cenou. Pro ocenění úbytku
cenných papírů stejného druhu, stejného emitenta, stejné nominální hodnoty a stejné měny se používá
cena zjištěná váženým aritmetickým průměrem.
3
Způsob stanovení opravných položek k majetku a zdroj informací pro jejich stanovení
Opravná položka k majetkové účasti ve společnosti H.E.L.L.O. d.o.o.Franje Beluloviča 1, Rijeca Chorvatsko byla
vytvořena ve výši 100% její pořizovací ceny.
U opravných položek k pohledávkám bylo postupováno dle zákona o rezervách.
Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení
účetních odpisů
Předměty s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou do 3000 Kč jsou považovány za zásoby a dále
se nevedou ani v operativní evidenci.
Předměty s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou nad 3000 Kč a do 40 000 Kč jsou považovány
za zásoby a je o nich i účtováno při výdeji do používání jako o zásobách a vedou se v operativní evidenci.
Předměty s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou nad 40 000 Kč jsou považovány za hmotný
dlouhodobý majetek. Tento majetek je po jeho vydání do užívání postupně odpisován metodou časového
lineárního odpisu.
Způsob použitý při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu se v účetnictví používají běžné kurzy ČNB a
přepočítací poměry denominací eura platné ke dni uskutečnění účetního případu.
běžné
Položky zahrnované do peněžních prostředků a ekvivalentů v cash-flow, resp. uplatňovaná zásada přijatá pro
určování jejich obsahu
Do peněžních prostředků a ekvivalentů v cash-flow se zahrnují:
- peněžní prostředky, tj. peníze, ceniny, účty v bankách
- ekvivalenty:
- peněžní úložky u peněžních ústavů s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou
- likvidní a obchodovatelné cenné papíry pořízené za účelem jejich prodeje
Podstatné změny způsobů oceňování, postupů odepisování a účtování oproti předcházejícímu účetnímu
období, jejich důvod a konkrétní dopad těchto změn na výši majetku, závazků a hosp. výsledku
a) změny ve způsobu oceňování
b) změny v postupu odepisování investičního majetku
-
žádné
žádné
c) změny v postupech účtování
-
žádné
Změny v metodě, konstrukci, v obsahové náplni peněžních prostředků a ekvivalentů a v obsahové náplni
ostatních ukazatelů v přehledu o peněžních tocích oproti předcházejícímu účetnímu období:
a) změny v metodě
-
žádné
b) změny v konstrukci
-
žádné
c) změny v obsahové náplni peněžních prostředků a ekvivalentů
d) změny v obsahové náplni ostatních ukazatelů cash-flow
-
žádné
žádné
4
ROZPIS NEHMOTNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU (tis. Kč)
CELKEM
zřizova
projekty
licence
software
DDNM
cí
ostatní
DNM
výdaje
1.1.2013
pořizovací cena
17 478
400
16 552
240
286
15 952
375
15 172
240
165
= zůstatková cena
1 526
25
1 380
0
121
+ nedok. investice
0
0
1 526
25
1 380
0
169
- oprávky
CELKEM NDM
přírustky
+ nákup
172
172
6 077
6 073
4
+ vlastní činnosti
+ dary
úbytky
- odpisy
- likvidace /oprava (PC)
(PC)
(ZC)
- prodej
(PC)
(ZC)
- dary
(PC)
(ZC)
31.12.2013 pořizovací cena
- oprávky
= zůstatková cena
11 573
400
10 651
236
286
10 770
392
9929
236
213
803
8
722
0
73
803
8
722
0
73
+ nedok. investice
CELKEM NDM
(PC) = pořizovací cena, (ZC) = zůstatková cena
Nehmotný majetek neuvedený v rozvaze:
V roce 2013 nebyl pořízen drobný nehmotný majetek. Technické zhodnocení na nehmotném majetku
nedosahující ceny Kč 40 000 bylo celkem ve výši 57 tis. které bylo zaúčtováno do nákladů.
5
ROZPIS HMOTNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU ( tis. Kč )
CELKEM
1.1.2013
+ pořizovací cena
575 969
- oprávky
315 820
= zůstatková cena
260 149
+ nedok.investice
2 259
+ zálohy na HDM
0
262 408
CELKEM HIM
přírustky
+ nákup
Pozemky
4 369
4 369
budovy
a stavby
samost.
movité
věci
DDHM
ostatní
DHM
194 694
365 329
4 914
6 663
72 283
234 139
4 914
4 484
122 411
131 190
0
2 179
432
1 827
0
2 179
0
4 369
25 682
122 843
133 017
2 505
18 612
4 565
+ vlastní činnost
+ dary
úbytky
14 142
13 894
248
197 199
370 047
4 666
11 228
76 121
243 910
4 666
5 273
121 078
126 137
0
5 955
126 137
0
5 955
(ZC)
31.12.2013 pořizovací cena
587 509
- oprávky
329 970
= zůstatková cena
257 539
+ nedok. investice
274
4 369
4 369
274
+ zálohy na HDM
CELKEM HIM
257 813
4 369
121 352
(PC) = pořizovací cena, (ZC) = zůstatková cena
Hmotný majetek neuvedený v rozvaze
Vedení společnosti LINEA NIVNICE a.s. rozhodlo, že od 1.1.2002 bude o drobném hmotném majetku při pořízení
účtovat do nákladů společnosti a evidovat v operativní evidenci majetek v hodnotě od 3 tis. do hodnoty pro
ocenění dlouhodobého hmotného investičního majetku , tj. nyní 40 tis. Pořizovací cena tohoto majetku za rok
2013 činila 688 tis. Kč.
6
Hmotný majetek zatížený zástavním právem, popř. věcným břemenem
Zástavní právo na níže uvedené nemovitosti je zřízeno ve prospěch Raiffeisenbank a.s. k zajištění závazků
společnosti z titulu přijatých úvěrů na provozní prostředky.
k.ú. Nivnice
LV 2171
parcela
1966/3
1967/1
1967/3
1967/4
1967/5
1967/6
1967/7
1967/8
1968
1969/1
1969/2
1969/3
1970
1971/1
1971/2
1971/3
1972/1
1972/2
1973/6
1973/7
1973/8
1973/9
1974/1
1974/4
1974/5
1974/6
1974/7
1974/8
1974/9
1974/10
1974/18
1974/24
1975/1
1975/2
1975/3
1975/6
3034/6
2
1 093 m
2
889 m
2
161 m
2
1 280 m
2
407 m
2
126 m
2
425 m
2
1 702 m
2
441 m
2
1 462 m
2
410 m
2
253 m
2
357 m
2
2 845 m
2
1 050 m
2
937 m
2
460 m
2
31 m
2
1 124 m
2
268 m
2
16 m
2
88 m
2
14 279 m
2
4 718 m
2
2 614 m
2
3 385m
2
548 m
2
5 955 m
2
22 841m
2
2 719 m
2
74 m
2
482 m
2
2 345 m
2
788 m
2
824 m
2
40 m
2
33 m
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
pozemek a stavba č. p. 190
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
zastavěná plocha
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek
ostatní plocha
Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem podle obč. zák. na pohledávky do celkové výše CZK
300 000 tis. včetně příslušenství ze dne 31. 10. 2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 29. 11. 2005.
7
Zástavní právno smluvní k zajištění pohledávek do výše 200 000 000,-- Kč s příslušenstvím, které budou vznikat
od 1. 1.2016 do 31. 10. 2021 .
ve prostěch Raiffeisenbank, a.s.
IČO 49240901
k.ú. Nivnice
LV 2171
parcela
1964/2
1966/3
1967/1
1967/3
1967/4
1967/5
1967/6
1967/7
1967/8
1968
1969/1
1969/2
1969/3
1970
1971/1
1971/2
1971/3
1972/1
1972/2
1973/6
1973/7
1973/8
1973/9
1973/10
1973/51
1974/2
1974/22
1974/1
1974/4
1974/5
1974/6
1974/7
1974/8
1974/9
1974/10
1974/18
1974/24
1975/1
1975/2
1975/3
1975/6
3034/6
2
807 m
2
1 093 m
2
889 m
2
161 m
2
1 280 m
2
407 m
2
126 m
2
425 m
2
1 702 m
2
441 m
2
1 462 m
2
410 m
2
253 m
2
357 m
2
2 845 m
2
1 050 m
2
937 m
2
460 m
2
31 m
2
1 124 m
2
268 m
2
16 m
2
88 m
2
10108 m
2
631 m
2
1415 m
2
359 m
2
14 279 m
2
4 718 m
2
2 614 m
2
3 385m
2
548 m
2
5 955 m
2
22 841m
2
2 719 m
2
74 m
2
482 m
2
2 345 m
2
788 m
2
824 m
2
40 m
2
33 m
zahrada
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
pozemek a stavba č. p. 190
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
zastavěná plocha
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek a stavba na pozemku
pozemek
ostatní plocha
Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem podle obč. zák. ze dne 30.10. 2013. Právní účinky vkladu
práva ke dni 06. 11. 2013.
Smlouva o zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro společnost :
1.
Jihomoravská plynárenská, a. s.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno–střed- Zábrdovice
IČO49970607
č. 1974/24
8
č. 1975/6
č 1971/3
č. 3034/6
Smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 25. 4. 2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 28. 4.
2005.
2.
RWE GasNet, s. r.o.,
Klišská 940/96
Klišé, 40001 Ústí nad Labem
IČO 27295567
Na parcelách
č. 1974/1
č. 1974/4
č. 1974/5
č. 1974/6
č. 1974/8
č. 1974/22
č. 3034/6
Smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 25. 4. 2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 28. 4.
2005.
3.
Obec NIVNICE
Sídliště 1000
687 51
IČO 00291170
„Cyklostezka Nivnice – Uherský Brod
Na parcelách:
č. 1969/1
Č. 1974/9
Č. 3034/6
Č. 1974/5
Č. 1974/4
Smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 3. 11. 2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 4. 11.
2009.
4.
MĚSTO UHERSKÝ BROD
Masarykovo nám 100
688 01 Uherský Brod
IČO 0291463
parcela č. 1974/9
právo vstupu a vjezdu za účelem oprav, údržby a rekonstrukce stavby „Revitalizace Nivničky a obnova Mlýnského
náhonu – „ Otevřený náhon“
Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 02. 08. 2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 21. 8.
2012
Majetek s výrazně vyšším tržním oceněním, než je oceněn v účetnictví
Společnost za období roku 2013 nevykazuje majetek s výrazně vyšším tržním ocenění, než je oceněn
v účetnictví.
9
INFORMACE O FINANČNÍM PRONÁJMU ( tis. Kč )
součet splátek
uhrazené splátky
nájemného za celou
dobu pronájmu
BUDOUCÍ SPLÁTKY NAJEMNÉHO
...............................................................................
v roce 2012
nemovitosti
výrobní stroje
dopravní prostředky
inventář
CELKEM
Společnost LINEA NIVNICE, a. s. neměla ve sledovaném období uzavřené smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí
majetku
( údaje jsou v cenách bez DPH )
PODÍLOVÉ CENNÉ PAPÍRY A VKLADY (tis. Kč)
druh
Emitent
obchodní společnost
MAJETKOVÉ
ÚČASTI
podíl na
počet
nominál.
cena
poslední
finanční
ZJ v %
CP
hodnota
pořízení
kurz BCP
výnos
podíl na
cena
splacená
nesplacená
termín
finanční
ZJ v %
pořízení
část
část
splacení
výnos
835
835
0
0
65
65
0
0
LINEA SLOVENSKO s.r.o.
2013
100 %
Trenčín / Slovensko
2012
100 %
H.E.L.L.O. d.o.o.
2013
80 %
Rijeca / Chorvatsko
2012
80 %
10
POHLEDÁVKY (tis. Kč)
běžné účetní období
minulé účetní období
brutto
korekce
netto
brutto
korekce
129 170
3 903
125 257
162 827
3 927
158 901
121 377
3 246
118 131
151 187
3 284
147 903
7 260
3 246
4 014
13 349
3 284
10 065
- Do 180 dní po lhůtě splatnosti
4 122
98
4 024
9 989
- Do 1 roku po lhůtě splatnosti
-10
0
-10
650
574
76
CELKEM
1. Pohledávky z obchodního styku
Z toho po splatnosti
- Více než 1 rok
netto
9 989
1 402
1 402
0
1 050
1 050
0
více jak 5 let
1 746
1 746
0
1 660
1 660
0
2. Krátkodobé poskytnuté zálohy
3 802
341
3 461
3 728
327
3 401
341
341
0
327
327
0
3 267
7 233
-
z toho:
- do 180 dní po lhůtě splatnosti
- do 1 roku po lhůtě splatnosti
- více než 1 rok po lhůtě splatnosti
3. Daňové pohledávky
z toho:
3 267
7 233
- do 180 dní po lhůtě splatnosti
- do 1 roku po lhůtě splatnosti
4. Jiné pohledávky
z toho:
724
316
408
680
316
364
316
316
0
316
316
0
- do 180 dní po lhůtě splatnosti
- do 1 roku po lhůtě splatnosti
- více než 1 rok po lhůtě splatnosti
- pohledávky za dlužníky v konkursu
Pohledávky zatížené zástavním právem
Na pohledávkách v brutto ocenění 64 587 tis. Kč vázlo k 31.12.2013 zástavní právo ve prospěch Raiffeisenbank
a.s. k zajištění poskytnutého krátkodobého úvěru , u UniCredit Bank vázlo zástavní právo na pohledávky ve výši
26 598 tis. Kč.
Pohledávky v konsolidačním celku (krátkodobé)
Dlužník
LINEA SLOVENSKO, spol. s.r.o.
částka
splatnost
5 533
Leden 2014
11
ZÁVAZKY (tis. Kč)
běžné účetní období
minulé účetní období
51 704
72 435
2 739
16 292
- do 1 roku po lhůtě splatnosti
29
14
- víc než 1 rok po lhůtě splatnosti
-56
38
43 770
44 620
6 187
4 343
2 884
2 305
27 525
16 778
278
159
0
53
2 008
2 310
113 373
168 189
14 440
13 650
1. Závazky z obchodního styku
z toho:
- do 180 dní po lhůtě splatnosti
- víc než 5 let po lhůtě splatnosti
2. Závazky ke společníkům a sdružení
z toho:
- do 180 dní po lhůtě splatnosti
- do 1 roku po lhůtě splatnosti
- víc než 1 rok po lhůtě splatnosti
3. Závazky k zaměstnancům
z toho:
- do 180 dní po lhůtě splatnosti
- do 1 roku po lhůtě splatnosti
- víc než 1 rok po lhůtě splatnosti
4. Závazky ze sociálního zabezpečení
z toho:
- do 180 dní po lhůtě splatnosti
- do 1 roku po lhůtě splatnosti
- víc než 1 rok po lhůtě splatnosti
5. Daňové závazky
z toho:
- do 180 dní po lhůtě splatnosti
- do 1 roku po lhůtě splatnosti
- víc než 1 rok po lhůtě splatnosti
6. Krátkodobé přijaté zálohy
z toho:
- do 180 dní po lhůtě splatnosti
- do 1 roku po lhůtě splatnosti
- víc než 1 rok po lhůtě splatnosti
7. Dohadné účty pasivní
z toho:
- do 180 dní po lhůtě splatnosti
- do 1 roku po lhůtě splatnosti
- víc než 1 rok po lhůtě splatnosti
8. Jiné závazky
z toho:
- do 180 dní po lhůtě splatnosti
- do 1 roku po lhůtě splatnosti
- víc než 1 rok po lhůtě splatnosti
9. Bankovní úvěry
z toho:
- do 180 dní po lhůtě splatnosti
- do 1 roku po lhůtě splatnosti
- víc než 1 rok po lhůtě splatnosti
10. Krátkodobé finanční výpomoci
z toho:
- do 180 dní po lhůtě splatnosti
12
- do 1 roku po lhůtě splatnosti
- víc než 1 rok po lhůtě splatnosti
Závazky krátkodobé celkem
134 356
143 005
Půjčky zaměstnanců poskytnuté společnosti:
ČÁSTKA V KČ
nad 50 000,--
3 MĚSÍCE
1,6%
6 MĚSÍCŮ
2,0 %
12 MĚSÍCŮ
2,5 %
Zůstatky půjček k 31. 12. 2013
Zůstatek k 31. 12. 2013
Zaměstnanci
14 440
Společníci
43 770
celkem
58 270 tis. Kč
13
Výše splatných závazků k 31. 12. 2013
ČÁSTKA VE VÝŠI KČ
Na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
1 767 135
Veřejného zdravotního pojištění
1 116 562
Evidované daňové nedoplatky u Finančních úřadů

Daň z příjmu fyzických osob

Srážková daň 1%
0

Srážková daň z příjmu fyzických osob
0


Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty – daňová povinnost
-3 266 703

Spotřební daň
17 175 810

Silniční daň

Daň z nemovitostí
1 140 633
-15 903
Závazky kryté podle zástavního práva, nebo jištěné jiným způsobem pro případ jejich nesplacení:
Úvěrový rámec od Raiffeisenbank a. s. do 31.10. 2014 poskytne banka do maximální výše 155 000 000,-- CZK a
a do 30.6. 2014 v případě bankovních záruk. Úvěrový rámec může být využit:
revolvingové úvěry do celkové výše 130 000 000,-- CZK
nezávazný kontokorent do maximální výše 5 000 000,--CZK
bankovní záruky do celkové výše 20 000 000,-- CZK
Prostředky zajištění závazků:
A) zástavní smlouva k Nemovitosti
B) zástavní právo k pohledávkám
C) vinkulace pojistného plnění
Závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze - společnost LINEA NIVNICE, a. s. takové závazky
neeviduje.
14
Závazky v konsolidačním celku (krátkodobé)
Věřitel
částka
Linea Slovensko, s. r. o.
Splatnost
0
Další vysvětlení k významným položkám ve výkazu zisků a ztrát
DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY ( tis. Kč )
objekt úvěru
úvěrující banka
kontokorentní úvěr
zahájení
konečná
celková
čerpání
splatnost
stav k
běžné účetní období
Výše
1. 1.
čerpán
úvěru
2013
o
splaceno
stav k
31.12.2013
Raiffeisenbank
31.10.2014
5 000
3 159
3 159
0
krátkodobý úvěr
Raiffeisenbank
131.10.2014
140 000
137 000
27 000
110 000
Kontokorentní úvěr
UniCredit Bank
31.10.2014
30 000
28 030
24 657
3 373
Bankovní záruka CŘ Olomouc
Raiffeisenbank
30.06.2014
15 000
15 000
5 000
200 934
183 189
5 000
Celkem
20 000
54 816
133 373
15
15
Další poskytnuté záruky od Raiffeisenbank:
ve prospěch:
TetraPak Česká republika
Ředitelství silnic a dálnic
Národná dialničná spoločnost,a.s.
TETRA PAK ČESKÁ REPUBLIKA
Měna
EUR
CZK
EUR
EUR
Platí do
31.1.2014
30.6.2015
30.6. 2014
31.1. 2015
Jistina
23 886,-200 000,00
35 907,68
22 836,--
DOTACE ( tis. Kč )
poskytovatel dotace
účel dotace
celková
běžné účetní období
výše
přijato
vráceno
3 722
3 722
0
PROVOZNÍ
0
INVESTIČNÍ
Ministerstvo zemědělství
Podpora zpracování
zemědělských produktů
15
NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI ( tis. Kč )
účel dotace
poskytovatel dotace
celková
výše
běžné účetní období
přijato
vráceno
Daň z příjmů:
Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zohledněného o daňově
připočitatelné a odpočitatelné položky. Společnosti LINEA NIVNICE, a. s. za rok 2013 vykazuje daňovou
povinnost daně z příjmu právnických osob ve výši Kč 10 050 950,--. Na zálohách bylo uhrazeno Kč 488 750,--.
Při výpočtu daňové povinnosti odložené daně z příjmů společnost LINEA NIVNICE, a.s. vycházela ze všech
přechodných rozdílů mezi daňovými a účetními položkami upravených o sazbu daně pro rok 2013 Sazba daně
z příjmu právnických osob pro rok 2013 je dle zákona ve výši 19 %. Společnost LINEA NIVNICE, a.s. při výpočtu
odložené daně počítá se sazbou 19 % a výsledná odložená daň pro rok 2013 je ve výši 23 530 407,19
Doúčtování odložené daně v roce 2013 ovlivnil výsledek hospodaření zvýšením hospodářského výsledku za
účetní období 2013 o 680718,95 .
Doměrky daně z příjmu
V účetním období roku 2013 nebyly vyměřeny žádné doměrky na daň z příjmu.
Významné události po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nejsou známé žádné významné události, které by mohly výrazně ovlivnit hospodaření a
chod společnosti.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL
druh akcií
Kmenové akcie na jméno
počet akcií
nominální hodnota
nominální hodnota
nesplacená
1 akcie
celkem
část
109 107
1 000 Kč
109 107 000
lhůta splatnosti
0
0
celkem
109 107
x
109 107 000
Vydané dluhopisy s právem výměny za akcie:
žádné
16
0
x
Rozdělení zisku (způsob úhrady ztráty) předcházejícího účetního období
Na základě rozhodnutí valné hromady konané 16. května 2012 bylo schváleno, že hospodářský výsledek za
rok 2011 tj. zisk ve výši 10 375 561,17 Kč bude rozdělen:
Dividenda akcionářům ve výši Kč 25,-- na 1 akcii celkem Kč 2 727 675,-Příděl na nerozdělený zisk společnosti Kč 7 647 886,07
ZMĚNY VLASTNÍHO KAPITÁLU ( tis. Kč )
1. 1. 2013
Základní kapitál
- zapsaný v OR
přírůstky
úbytky
109 107
31.12.2013
109 107
- další emise akcií
- zvýšení ZK ze zisku
Vlastní akcie
Kapitálové fondy
-20 128
-81
-20 047
Emisní užil
Zákonný rezervní fond
21 821
21 821
Zákonný rezervní fond k vlastním akciím
Nerozdělený zisk minulých let
107 851
Neuhrazená ztráta minulých let
5 406
113 257
0
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
0
Hospodářský výsledek běžného účetního období
0
45 011
7 479
7 479
CELKEM ZA BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
226 130
50 417
7 398
Náklady na auditorské ověření
Společnost vynaložila na ověření účetní závěrky za rok 2011 auditorem:
Ověření účetní závěrky
Částka Kč v tis.
- povinný audit
60
- jiné ověřovací služby – konsolidované závěrky
20
- daňové poradenství
0
- jiné neauditorské služby
0
Rezervy
Společnost LINEA NIVNICE, a. s. netvořila rezervy.
17
0
45 011
269 149
Další významné potencionální ztráty nekryté rezervou
Společnosti LINEA NIVNICE, a. s nejsou známy jiné významné potencionální ztráty nekryté rezervou.
TRŽBY
VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI (v tis. Kč)
VÝNOSY
TUZEMSKO
EÚ
ZAHRANIČÍ
CELKEM
Tržby za vlastní
výrobky
778 890
167 533
2 625
949 048
Tržby z prodeje
služeb
643
627
Tržby za zboží
0
Celkem
779 533
168 160
1 270
0
0
2 625
950 318
VÝDAJE VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ ( tis. Kč )
běžné účetní období
minulé účetní období
Výzkum
0
0
Vývoj
0
0
18
Přehled o peněžních tocích (cash - flow)
rok 2013
P
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY NA ZAČÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ
P.1.
P.2.
- peněžní prostředky
- peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou
P.3.
- likvidní a obchodovatelné cenné papíry
rok 2012
4 186
5 401
4 186
5 401
Z
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
54 381
9 117
A.1
Úpravy o nepeněžní operace
23 116
32 901
26 938
28 328
806
77
A.1.1.
- Odpisy aktiv
A.1.2.
- Změna stavu opravných položek, rezerv, časového rozlišení
A.1.2.1
- změna stavu opravných položek
- 19
232
A.1.2.2
- změna stavu rezerv
- změna stavu časového rozlišení aktiv
825
-155
-7 809
0
3 181
4 496
A.1.2.3
A.1.3.
- Zisk (-), ztráta (+) z prodeje stálých aktiv
A.1.4.
- Zisk (-), ztráta (+) z prodeje cenných papírů
A.1.5.
- Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)
A.1.6.
- Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
A*
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM, ZMĚNAMI
PROVOZNÍHO KAPITÁLU A MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI
77 497
42 018
A.2.
Změna potřeby pracovní kapitálu
12 498
-15 082
A.2.1.
- změna stavu pohledávek (brutto) z provozní činnosti
33 657
16 628
A.2.2.
- změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
- 8 649
- 22 694
A.2.3.
- změna stavu zásob
-12 510
-9 016
A.2.4
- změna stavu pohledávek z titulu krátkodobých půjček spřízněným osobám
A.2.5
- změna stavu pohledávek z titulu krátkodobých půjček ostatním subjektům
A.2.6.
- změna stavu krátkodobého finančního majetku
A**
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM A
MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI
89 995
26 936
A.3.
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
- 3 188
- 4 505
A.4.
Přijaté úroky
7
9
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá léta
-9 370
-1 638
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
7 432
10 978
A***
PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
77 444
20 802
B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
-21 919
-17 179
21 838
17 203
B.1.1.
- pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
B.1.2.
- pořízení podílových cenných papírů a majetkových účastí
B.2.
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
B.2.1.
- příjmy z prodeje hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
B.2.2.
- příjmy z prodeje podílových cenných papírů a majetkových účastí
B.3.
- 24
0
8 059
0
-13 860
-17 179
Půjčky charakteru dlouhodobého finančního majetku
B.3.1.
- změna stavu poskytnutých úvěrů a půjček charakteru dlouhodobého finanč. majetku
B.3.2.
- změna stavu poskytnutých úvěrů a půjček podnikům ve skupině
B.3.3.
- změna stavu poskytnutých úvěrů a půjček spřízněným osobám
B.3.4.
- změna stavu dlouhodobých termínovaných vkladů
B***
81
8 059
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI
19
C.1.
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z titulu úvěrů a půjček
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
C***
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI
F
R
-54 707
- 1 508
5 406
7 648
-49 301
6 140
Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků
14 283
9 763
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY NA KONCI OBDOBÍ
11 037
4 186
11 037
4 186
R.1.
- peněžní prostředky
R.2.
- peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou
R.3.
- likvidní a obchodovatelné cenné papíry
.
V Nivnici dne 21.5. 2014
..............................................................
podpis statutárního orgánu
20
Download

Výroční zpráva 2013