Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
1.
Zdeněk Bernatík, nar. 14.5.1954
a Jarmila Bernatíková, nar. 30.12.1956
oba bytem Staroveská 270/87, Ostrava-Proskovice
oba jako „Smluvní strana 1“
a
2.
Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě
IČ 44937661
sídlem Petřvald 122, Petřvald u Nového Jičína
jednající ……………………
jako „Smluvní strana 2“
a
3.
a
4.
Obec Petřvald
IČ 00298263
sídlem Petřvald 175, Petřvald u Nového Jičína
zastoupena starostou Zdeňkem Pexou
jako „Smluvní strana 3“
CML s.r.o.
IČ 26000857
sídlem U Cihelny 457, Hradec Králové
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 19299
jednající jednatelem Ing. Leošem Holasem
jako „Smluvní strana 4“
a
5.
JUDr. Lubor Bernatík
advokát, ev. č. ČAK 0026
sídlem Preslova 9, Ostrava-Moravská Ostrava
jako „Advokát“
dále též všichni dohromady jako „Smluvní strany“
tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy
(dále jen „Dodatek č. 1“)
I.
1.
Dne …………… uzavřely Smluvní strana 1, Smluvní strana 2, Smluvní strana 3 a
Advokát smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy (dále jen „Smlouva o
úschově“).
2.
Advokát podpisem Dodatku č. 1 potvrzuje, že Smluvní strana 1 složila na Depozitní účet
finanční částku 500.000,- Kč (slovy pětsettisíckorunčeských) v souladu s odst. 1. čl. II.
Smlouvy o úschově.
3.
Advokát podpisem Dodatku č. 1 potvrzuje, že Smluvní strana 3 složila na Depozitní účet
finanční částku 900.000,- Kč (slovy devětsettisíckorunčeských) v souladu s odst. 1. čl. II.
Smlouvy o úschově.
4. Dne …………… uzavřely Smluvní strana 1, Smluvní strana 2, Smluvní strana 3 a
Smluvní strana 4 dohodu o zániku zástavního práva (dále jen „Dohoda“), jejíž fotokopie je
přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1.
II.
Smluvní strany se dohodly, že Smluvní strana 4 přistupuje podpisem Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o úschově.
III.
Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o úschově, a to o podmínky, za kterých
bude Advokát povinen v souladu s odst. 4. čl. III. Dohody vyplatit úplatu pro Smluvní stranu
4, a to následovně:
Advokát je povinen částku 1,400.000,- Kč uvedenou v odst. 3. čl. III. Dohody poukázat
na účet Smluvní strany 4 č.ú. …………………… do pěti pracovních dnů poté, kdy mu budou
předloženy současně tyto listiny:
a) list vlastnictví č. 500 uvedený v odst. 1. čl. I. Dohody, na kterém již v části C)
nebude zapsáno žádné zástavní právo založené Zástavní smlouvou,
b) list vlastnictví č. 826 uvedený v odst. 2. čl. I. Dohody, na kterém již v části C)
nebude zapsáno žádné zástavní právo založené Zástavní smlouvou,
c) i) pravomocný rozsudek soudu ve věci uvedené v odst. 11. čl. I. Dohody, v jehož
výrokové části bude uvedeno, že nemovitosti uvedené v odst. 1. čl. I. Dohody se
vylučují z konkurzní podstaty,
nebo (u listin uvedených pod písm. c) stačí Advokátovi předložit pouze jednu z
těchto listin)
ii) písemné potvrzení SKP, že nemovitosti uvedené v odst. 1. čl. I. Dohody vymazal
d) i)
z konkurzní podstaty úpadce Ctirada Konečného, IČ 46534466, r.č. 510215/098,
pravomocný rozsudek soudu ve věci uvedené v odst. 11. čl. I. Dohody, v jehož
výrokové části bude uvedeno, že nemovitosti uvedené v odst. 2. čl. I. Dohody se
vylučují z konkurzní podstaty,
nebo (u listin uvedených pod písm. d) stačí Advokátovi předložit pouze jednu z
těchto listin)
ii) písemné potvrzení SKP, že nemovitosti uvedené v odst. 2. čl. I. Dohody vymazal
z konkurzní podstaty úpadce Ctirada Konečného, IČ 46534466, r.č. 510215/098.
IV.
1. Ta vzájemná práva a povinnosti v Dodatku č. 1 výslovně neupravená podléhají režimu
občanského zákoníku.
2.
Příloha tvoří nedílnou součást Dodatku č. 1.
3.
…………………… (schvalovací doložka zastupitelstva obce)
4. Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 v pěti vyhotoveních, z nichž každá převzala po
jednom vyhotovení.
V Ostravě dne ……………………
Příloha:
- Fotokopie smlouvy o úschově ze dne ………………
…………………………………
Zdeněk Bernatík
…………………………………
Jarmila Bernatíková
…………………………………
Tělovýchová jednota Petřvald na Moravě
zast. ……………………
…………………………………
Obec Petřvald
zast. ……………
…………………………………
CML, s.r.o.
…………………………………
Advokát
Download

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky