Jak nás kontaktovat
Hlavní kancelář naší společnosti: WinSoft International
24 rue Louis Gagnière
38950 St Martin le Vinoux
FRANCIE
Hlavní linka:
+33(0)4 38 02 22 00
Podpora zákazníků/
Technická podpora:
[email protected]
Obecný fax:
+33(0)4 38 02 22 11
Online
Navštivte náš web na
adrese:
http://www.winsoft-international.com/
Mezinárodní
Obraťte se na místního distributora nebo prodejce. Další podrobné
informace získáte na našem telefonním čísle (viz výše).
Ochranné známky
Na uživatelskou příručku a dokumentovaný software se vztahuje
licenční smlouva s koncovým uživatelem, která je součástí
produktu. V této smlouvě se stanoví povolené a zakázané způsoby
používání.
Ochranné známky
Serif je registrovaná ochranná známka společnosti Serif (Europe)
Ltd.
PagePlus je registrovaná ochranná známka společnosti Serif
(Europe) Ltd.
Všechny názvy produktů společnosti Serif jsou ochrannými
známkami společnosti Serif (Europe) Ltd.
Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation. Všechny ostatní
ochranné známky jsou uznávány.
Windows Vista a tlačítko Windows Vista Start jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
Copyright
Digital Images ©2008 Hemera Technologies Inc. Všechna práva
vyhrazena.
Digital Images ©2008 Jupiterimages Corporation. Všechna práva
vyhrazena.
Digital Images ©2008 Jupiterimages France SAS. Všechna práva
vyhrazena.
Bitstream Font content © 1981-2005 Bitstream Inc. Všechna práva
vyhrazena.
Portions images © 1997-2002 Nova Development Corporation; ©
1995 Expressions Computer Software; © 1996-98 CreatiCom, In.;
1996 Cliptoart; © 1997 Multimedia Agency Corporation; © 199798 Seattle Support Group. Práva všech společností vyhrazena.
Portions graphics import/export technology © AccuSoft Corp. &
Eastman Kodak Company & LEAD Technologies, Inc.
Panose Typeface Matching System ©1991, 1992, 1995-97
Hewlett-Packard Corporation.
THE PROXIMITY HYPHENATION SYSTEM © 1989 Proximity
Technology Inc. Všechna práva vyhrazena.
THE PROXIMITY/COLLINS DATABASE © 1990 William
Collins Sons & Co. Ltd.; © 1990 Proximity Technology Inc.
Všechna práva vyhrazena.
THE PROXIMITY/MERRIAM-WEBSTER DATABASE ©
1990 Merriam-Webster Inc.; © 1990 Proximity Technology Inc.
Všechna práva vyhrazena.
The Sentry Spelling-Checker Engine © 2000 Wintertree Software
Inc.
The ThesDB Thesaurus Engine © 1993-97 Wintertree Software
Inc.
WGrammar Grammar-Checker Engine © 1998 Wintertree
Software Inc.
Extensible Metadata Platform (XMP) Copyright © 2006 Adobe
Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena.
ICC Colour Profiles © 2006 Adobe Systems Incorporated.
Všechna práva vyhrazena.
Barvy PANTONE® zobrazené v softwarové aplikaci nebo v
uživatelské dokumentaci nemusí odpovídat standardům společnosti
PANTONE. Přesný barevný odstín naleznete v publikacích s
definicí barev společnosti PANTONE. PANTONE® a další
ochranné známky Pantone, Inc. jsou vlastnictvím společnosti
Pantone, Inc. ©Pantone, Inc., 2001.
Pantone, Inc. je vlastníkem autorských práv k barevným datům a
softwaru licencovaným společnosti Serif (Europe) Ltd. k distribuci
pouze pro použití společně s aplikací PagePlus. Barevná data a
software PANTONE smí být kopírovány na jiný disk nebo
paměťové médium pouze jako součást práce s aplikací PagePlus.
FontForge © 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 –
George Williams.
Na části tohoto softwaru se vztahují autorská práva © 2008 The
FreeType Project (www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.
ODF Translator © 2006-2008, Clever Age, DIaLOGIKa, Sonata
Software Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Office Binary Translator to OpenXML Copyright © 2008-2009,
DIaLOGIKa. Všechna práva vyhrazena.
Anti-Grain Geometry – verze 2.4
Copyright © 2002-2005 Maxim Shemanarev (McSeem)
Vzory klipartu pro Serif ArtPacks © Serif (Europe) Ltd. a Paul
Harris
Vzory písem TrueType od Serif FontPacks © Serif (Europe) Ltd.
© 2010 Serif (Europe) Ltd. Všechna práva vyhrazena. Bez
výslovného písemného svolení společnosti Serif (Europe) Ltd. není
povoleno jakýmkoli způsobem reprodukovat žádnou část tohoto
uživatelské příručky.
Serif PagePlus X5 © 2010 Serif (Europe) Ltd. Všechna práva
vyhrazena.
Společnosti a jména použitá v ukázkách jsou fiktivní.
Obsah
1. Vítejte ...................................................... 1
Vítejte! ............................................................................ 3
2. Začínáme ................................................ 5
Průvodce spuštěním ...................................................... 7
Vytvoření publikace ze šablony návrhu .......................... 9
Vytvoření nové publikace ............................................. 12
Otevření existující publikace ........................................ 13
Práce s více publikacemi ............................................. 15
Ukládání publikací........................................................ 15
Zavření publikací.......................................................... 16
3. Práce se stránkami ................................ 17
Vytvoření publikace...................................................... 18
Co jsou vzorové stránky ............................................... 23
Zobrazení stránek ........................................................ 31
Navigace mezi stránkami ............................................. 34
Přidání, odebrání a změna uspořádání stránek ........... 35
Práce s vrstvami .......................................................... 36
Nastavení vodítek ........................................................ 43
Používání pravítek a tečkované mřížky........................ 47
Použití záhlaví a zápatí ................................................ 50
Použití číslování stránek .............................................. 51
4. Práce s objekty ...................................... 53
Přichycování ................................................................ 55
Zarovnání a rozmístění objektů.................................... 57
Export jako obrázek ..................................................... 59
Obsah
Otočení objektu............................................................ 59
Převrácení objektu ....................................................... 61
Oříznutí a kombinování objektů ................................... 62
Přidání ukotvení k objektům......................................... 66
Spojování obrysů objektů............................................. 71
Použití obálky pokřivení mřížky ................................... 73
Přidání okrajů............................................................... 75
Přidání loga.................................................................. 77
Přidání efektů............................................................... 80
5. Práce s textem ....................................... 83
Import textu ze souboru ............................................... 85
Co jsou textové rámečky.............................................. 87
Propojení textových rámečků....................................... 92
Přizpůsobení textu do rámečků ................................... 95
Použití uměleckého textu ............................................. 98
Umístění textu na cestu ............................................. 101
Úprava textu na stránce ............................................. 104
Použití funkce Najít a nahradit ................................... 110
Nastavení vlastností textu .......................................... 111
Používání písem ........................................................ 112
Nahrazování písem .................................................... 118
Použití stylů textu ....................................................... 121
Obtékání textu ........................................................... 127
Vytvoření seznamů s odrážkami nebo číslovaného
seznamu .................................................................... 129
Použití automatických oprav překlepů při psaní......... 133
Kontrola pravopisu ..................................................... 135
Automatická korektura ............................................... 137
Vytvoření textových tabulek ....................................... 138
Vkládání kalendáře .................................................... 140
Vkládání tabulek databáze......................................... 143
Vytvoření obsahu ....................................................... 144
Vytvoření rejstříku ...................................................... 145
Obsah
Vytvoření knihy pomocí aplikace BookPlus................ 147
Použití hromadné korespondence ............................. 153
6. Práce s obrázky, čárami a tvary .......... 155
Přidání rámečků obrázku ........................................... 157
Import obrázků ........................................................... 159
Použití Studia výřezu obrázku.................................... 162
Použití filtrů Fotolabu ................................................. 167
Import obrázků TWAIN............................................... 174
Kreslení a úpravy čar ................................................. 175
Nastavení vlastností čáry ........................................... 179
Kreslení a úpravy tvarů .............................................. 182
Použití 2D efektů filtrů ................................................ 185
Použití 3D efektů filtrů ................................................ 190
Přidání dimenzionality (Okamžité 3D) ........................ 194
Použití stylů objektu ................................................... 196
Použití spojovacích čar .............................................. 198
7. Barva, výplně a průhlednost ................ 203
Použití plných výplní .................................................. 205
Použití schémat barev................................................ 207
Přechodové a bitmapové výplně ................................ 210
Práce s průhledností .................................................. 216
8. Tisk publikace ...................................... 221
Základy tisku .............................................................. 223
Interaktivní náhled tisku ............................................. 225
9. Publikování a sdílení ........................... 233
Export souborů PDF .................................................. 235
Vytvoření seznamu záložek PDF ............................... 236
Obsah
Vytváření prezentace PDF ......................................... 238
Sdílení e-mailem ........................................................ 241
10. Použití formulářů ve formátu PDF ........ 245
Začínáme s formuláři PDF ......................................... 247
Vytváření formulářů ve formátu PDF ......................... 248
Shromažďování dat z formulářů ................................. 253
11. Vytváření webových stránek ................ 259
Začínáme ve webovém režimu .................................. 261
Výběr barev pro web .................................................. 263
Nastavení možností zobrazení webového obrázku ... 268
Výběr vlastností webové stránky ............................... 268
Přidání efektů animace .............................................. 269
Přidání zvuků a videí.................................................. 269
Publikování webové stránky do místní složky ............ 272
Zobrazení náhledu webové stránky v prohlížeči ........ 273
Publikování na web .................................................... 273
Údržba webových stránek.......................................... 275
12. Index .................................................... 277
1
Vítejte
2
Vítejte
Vítejte
3
Vítejte!
Vítá vás aplikace PagePlus X5, oceněné řešení pro DTP od
společnosti Serif. Aplikace PagePlus představuje nejsnazší způsob,
jak dosáhnout vynikajících výsledků při publikování ve stolním
počítači i prostřednictvím profesionálních tiskových služeb.
Kdokoliv může jednoduše vytvořit, publikovat a sdílet návrhy v
podobě vynikajících tištěných dokumentů, nádherných souborů
PDF, prezentací PDF, elegantních webů a poutavých e-mailů.
Práci usnadní ohromný výběr šablon návrhu, kreativního obsahu
galerie a stylů, které jsou v rámci aplikace PagePlus připraveny k
použití. Díky tomu je profesionální standard publikování snadno
dosažitelný pro zkušené i začínající uživatele. Importováním
dokumentů PDF a dokumentů textových editorů je také možné
opakovaně použít existující obsah. Naproti tomu lze exportovat
nakreslené objekty do všech nejnovějších formátů grafických
souborů.
Možnosti aplikace PagePlus X5 však nekončí u publikování.
Aplikace PagePlus vyniká díky řadě návrhových studií – Studio
výřezu obrázku pro vyřezávání obrázků z jejich pozadí,
LogoStudio pro návrh vlastních log a Fotolab pro působivé úpravy
obrázků a kombinace efektů. Nesmíte si je nechat ujít!
Podrobnější souhrn funkcí nabízených aplikací PagePlus najdete v
tématu Hlavní funkce (Další informace naleznete v nápovědě
aplikace PagePlus).
Registrace
Nezapomeňte zaregistrovat novou kopii programu pomocí
Průvodce registrací v nabídce Nápověda. Umožníte nám tím
informovat vás o novém vývoji a budoucích inovacích.
2
Začínáme
6
Začínáme
Začínáme
7
Průvodce spuštěním
Při spuštění programu se zobrazí Průvodce spuštěním, který nabízí
několik způsobů zahájení práce s aplikací PagePlus:
•
•
•
•
•
•
Vytvořit novou publikaci – otevření prázdné stránky
Použít šablonu návrhu – vytvoření připraveného
dokumentu z předem navržené šablony
Importovat dokument PDF – vytvoření publikace z
existujícího souboru PDF
Další – přístup k řadě bezplatných zdrojů a šablon
návrhu (s možností zakoupení)
Otevřít – přístup k nedávno otevřeným publikacím.
Umístěním ukazatele myši na položku se zobrazí její
rychlý náhled.
Výuka – přístup k online zdrojům výuky (web a video)
8
Začínáme
Pomocí rozevírací nabídky Zvolit pracovní plochu můžete zvolit
vzhled pracovní plochy (tj. umístění záložek Studia, velikosti
záložek a stav zobrazení nebo skrytí záložek).
Při výběru profilů v nabídce se zobrazí náhledy
pracovní plochy.
Průvodce spuštěním se ve výchozím nastavení zobrazí při spuštění
aplikace PagePlus. Pokud Průvodce spuštěním již nechcete příště
použít, zaškrtněte políčko Tohoto průvodce příště nezobrazovat.
Zapnout jej znovu můžete pomocí zaškrtávacího políčka
Zobrazovat průvodce při spuštění v nabídce
Nástroje>Možnosti... (použijte položku nabídky
Možnosti>Obecné).
Průvodce spuštěním lze kdykoli zobrazit pomocí
příkazu Nový>Nový z Průvodce spuštěním... v
nabídce Soubor.
Začínáme
9
Vytvoření publikace ze šablony návrhu
Aplikace PagePlus je dodávána s úplnou sadou šablon návrhu,
které jsou rozděleny do kategorií. Tyto šablony urychlují vytváření
všech typů publikací od osobních po komerční, a to včetně
vlastních webových stránek.
Šablony pomáhají zajistit jednotný vzhled vašich stránek, protože
dodržují návrhové prvky typu rozvržení stránky, obsahu, stylů a
barevných palet. Nabízí také obrázky ve vysoké kvalitě, které
můžete používat bezplatně.
Místo šablony návrhu můžete přizpůsobit rozvržení motivu.
Rozvržení obsahují místo skutečných obrázků jejich zástupce. Na
základě motivů rozdělených do kategorií (například uvedené
rozvržení s texturami nebo ekomotivy) lze vytvářet různé druhy
fyzických dokumentů (brožury, vizitky, letáky, formuláře,
hlavičkové dopisy, zpravodaje atd.). Nabídka každého typu
představuje doplněk pro návrh více stránek.
10
Začínáme
Po výběru předlohy je již publikace téměr hotova. Stačí zástupce
nahradit vlastními obrázky, upravit zástupný text nebo doladit
rozmístění objektů.
Vytvoření publikace z předlohy návrhu:
1.
Otevřete aplikaci PagePlus nebo vyberte příkaz Nový... z
nabídky Soubor a vyberte příkaz Nový z Průvodce
spuštěním....
2.
Klepnutím na položku Použít šablonu návrhu zobrazte
dialogové okno Vyberte šablonu návrhu.
3.
V nabídce se stromem položek nalevo vyberte kategorii
publikace, například brožury.
4.
Přejděte na hlavní kategorie a podkategorie v okně
použitím tlačítek Rozbalit a Sbalit a pak klepněte
na vybranou miniaturu typu dokumentu.
Začínáme
5.
11
Prohlédněte si vzorové stránky vpravo. Pokud jste se
stránkami šablony spokojeni, klepněte na tlačítko OK.
Vytvoření publikace z rozvržení motivu:
1.
V dialogovém okně vyberte v seznamu Šablony položku
Rozvržení motivů a pak vyberte kategorii rozvržení
motivu a název motivu ze seznamu.
2.
Sousední podokna se dynamicky překreslují a zobrazují
typy dokumentů pro vybraný motiv. Vyberte miniaturu.
3.
V pravém horním rohu dialogového okna vyberte v
rozevíracím seznamu schéma barev dokumentu, na němž
má být publikace založena (první tři schémata jsou
navržena speciálně pro vybrané tématické rozvržení).
Každé rozvržení motivu je založeno na schématu barev,
a proto můžete kdykoli přepnout podkladové schéma a
vzhled celé publikace.
4.
V případě publikací s více stránkami vyberte v pravém
podokně Stránky jedno nebo několik rozvržení tak, že
zaškrtnete políčka pod jednotlivými minaturami. Některé
druhy publikací podporují pouze kompatibilní nebo
vzájemně se vylučující výběry.
5.
Klepněte na tlačítko OK. Rozvržení budou přidána jako
stránky nové publikace.
12
Začínáme
Vytvoření nové publikace
Přestože šablony návrhu zjednodušují výběr návrhu, lze stejně
snadno vytvořit novou, prázdnou publikaci. Práci usnadňuje
možnost vytvořit výchozí dokument konkrétního typu
(běžnou/normální, skládanou, malou/velkou publikaci, webovou
stránku).
Vytvoření nové publikace (prostřednictvím Průvodce
spuštěním):
1.
Průvodce spuštěním se zobrazí po otevření aplikace
PagePlus (pokud je tato možnost zapnuta).
- nebo Ve spuštěné aplikaci PagePlus vyberte příkaz Nový... v
nabídce Soubor a pak vyberte položku Nový z Průvodce
spuštěním.....
2.
Vyberte příkaz Vytvořit novou publikaci.
3.
V seznamu vlevo vyberte typ dokumentu a vpravo si
prohlédněte ukázky. Klepněte na ukázku nejlépe
odpovídající dokumentu, který chcete vytvořit.
- nebo Po klepnutí na příkaz Vlastní nastavení stránky... lze
definovat vlastní publikaci.
4.
Klepnutím na tlačítko OK otevřete novou publikaci
obsahující prázdnou stránku.
Pokud na začátku v Průvodci spuštěním klepnete na tlačítko
(nebo stisknete klávesu Escape), aplikace PagePlus otevře
prázdný dokument s výchozími vlastnostmi stránky.
Vytvoření nové výchozí publikace
•
Klepněte na tlačítko
Nová publikace na panelu
nástrojů Standardní (pouze, když je Průvodce spuštěním
vypnutý).
Začínáme
13
Otevření existující publikace
Publikaci aplikace PagePlus lze otevřít z Průvodce spuštěním, z
panelu nástrojů Standardní a prostřednictvím nabídky Soubor.
Je rovněž možné otevřít soubor PDF jako novou publikaci nebo
importovat soubory PDF a existující soubory aplikace PagePlus do
aktuálně otevřených publikací. (Další informace o obou těchto
možnostech importu naleznete v nápovědě aplikace PagePlus.)
Otevření existující publikace v Průvodci spuštěním:
1.
V Průvodci spuštěním (při spuštění aplikace nebo
prostřednictvím příkazu Soubor>Nový) zkontrolujte
publikace v části Otevřít. Na začátku seznamu se zobrazí
naposledy otevřený soubor. Chcete-li před otevřením
souboru zobrazit jeho náhled jako miniaturu, umístěte
ukazatel myši na název souboru v seznamu.
2.
Otevřete soubor klepnutím na název.
Pokud publikace nebyla nedávno otevřená, klepněte
na tlačítko
Procházet... a vyhledejte ji.
Naposledy otevřené soubory se zobrazí také v dolní
části nabídky Soubor. Chcete-li soubor otevřít,
jednoduše vyberte jeho název.
Otevření existující publikace v aplikaci PagePlus:
Otevřít na panelu nástrojů
1.
Klepněte na tlačítko
Standardní.
2.
V dialogovém okně Otevřít vyberte složku a názvy
souborů. Chcete-li vybrat více publikací, klepnutím se
stisknutou klávesou Shift můžete vybrat několik
sousedících souborů a se stisknutou klávesou Ctrl
několik jednotlivých souborů, které spolu nesousedí.
14
Začínáme
3.
Klepněte na tlačítko Otevřít.
Otevření publikace pomocí přetažení
•
Přetáhněte soubor obrázku nebo miniaturu náhledu z
aplikace Průzkumník Windows do libovolného místa na
pracovní ploše aplikace PagePlus.
Obnovení uložené verze otevřené publikace:
•
Vyberte příkaz Obnovit v nabídce Soubor.
Začínáme
15
Práce s více publikacemi
Je-li otevřeno současně více publikací, lze mezi nimi snadno
přepínat několika způsoby.
Klepnutím na záložku otevřené publikace na panelu nástrojů
Publikace v horní části pracovní plochy lze aktivovat publikaci
(například p456).
Lze rovněž vybrat název aktuálně otevřené publikace v nabídce
Okno. Neuložené publikace jsou označeny hvězdičkou a právě
aktivní publikace je zobrazena se znakem zatržení.
Ukládání publikací
Uložení práce:
•
•
Klepněte na příkaz
Uložit na panelu nástrojů
Standardní.
Chcete-li soubor uložit pod jiným názvem, vyberte
příkaz Uložit jako... v nabídce Soubor.
Názvy neuložených publikací jsou v záhlaví aplikace
PagePlus a v nabídce Okno označeny hvězdičkou.
16
Začínáme
Zavře ní publikací
Zavření aktuální publikace:
•
Na záložce Publikace pro danou publikaci klepněte na
Zavřít.
tlačítko
- nebo Vyberte příkaz Zavřít v nabídce Soubor.
- nebo Je-li publikace zobrazena v oknech uspořádaných v
kaskádě nebo jako dlaždice, klepněte na tlačítko
Zavřít v záhlaví okna.
- nebo Pokud se jedná o jediné otevřené okno publikace, příkaz
zavře publikaci a zobrazí výzvu pro uložení změn.
Zavření všech publikací s výjimkou aktuální publikace:
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na záložku Publikace a
vyberte příkaz Zavřít vše kromě tohoto. Výzva k
uložení změn se zobrazí u všech neuložených publikací.
Zavření aplikace PagePlus:
•
Klepněte na tlačítko
okna programu.
Zavřít na horním okraji
Výzva k uložení změn se zobrazí u všech neuložených publikací.
3
Práce se
stránkami
18
Práce se stránkami
Vytvoření publikace
Velikost stránky a její orientace představují základní nastavení
rozvržení publikace a určují se ihned při vytvoření nové publikace,
ať už pomocí šablony návrhu nebo příkazem Nová publikace v
nabídce Soubor>Nový... a v Průvodci spuštěním. Pokud je
Průvodce spuštěním deaktivován nebo stornujete dialogové okno s
nastavením, nová publikace bude vytvořena s výchozí velikostí
stránky.
Úprava velikosti a orientace aktuální publikace:
1.
Nastavení stránky na
Klepněte na položku
kontextovém panelu nástrojů Stránky.
2.
Pro běžnou publikaci nebo brožuru můžete vybrat
předdefinovanou velikost papíru, velikost papíru podle
tiskárny nebo zadat vlastní šířku a výšku stránky
společně s orientací (na výšku nebo na šířku). Pro
brožury vyberte v rozevírací nabídce typ Brožura,
počáteční stránku (levou nebo pravou) a zda vyžadujete
protilehlé stránky (včetně duálních vzorových
stránek).
Aplikace PagePlus automaticky provede vyřazení.
Nastavení zajišťuje, že na jeden list papíru se vytisknou
dvě nebo čtyři stránky publikace v pořadí podle
posloupnosti stránek v brožuře. Nemusíte tak počítat
umístění a kompletovat páry stránek na jedné delší
stránce a můžete použít automatické číslování stránek
brožury.
Práce se stránkami
3.
4.
19
U ostatních typů publikace můžete vybrat tyto typy
publikací: Malé publikace (například vizitky, štítky
atd.), Velké publikace (poutače a plakáty) nebo
Skládané publikace (leporelo).
•
Pro malé publikace povolte nastavení Papír a
vyberte předdefinovanou volbu v seznamu. V
případě štítků zapněte přepínač a vyberte kód štítku
Avery, který odpovídá rozměrům vašich štítků.
•
Pro rozsáhlé a skládané publikace vyberte v
seznamu předdefinovanou volbu (použijte náhled).
Klepnutím na tlačítko OK potvrďte nové rozměry.
Upravené nastavení bude použito pro aktuální publikaci.
Pro běžné publikace a brožury můžete také upravit nastavení
velikosti tiskového papíru, kterou podporuje vaše stolní nebo
síťová tiskárna. Tyto velikosti papíru jsou uvedeny v dialogovém
okně Vzhled stránky a závisejí na aktuálně vybrané tiskárně v
dialogovém okně Tisk. Na kontextovém panelu nástrojů Stránky je
před velikostmi těchto stránek v rozevíracím seznamu Velikost
papíru uvedena přípona (Podle tiskárny).
Po vytvoření publikace můžete na každou stránku nepovinně
zahrnout prvky, které se mají opakovat na všech stránkách. K
tomuto účelu slouží vzorové stránky (viz str. 23).
20
Práce se stránkami
Vytvoření vlastních velikostí publikace
Pokud vám předdefinované možnosti nevyhovují, můžete typ
publikace libovolně přizpůsobit tak, aby odpovídal vašim
požadavkům. Vlastní publikaci můžete založit na předdefinované
volbě, kterou jste již dříve vybrali v seznamu.
Podkladové
nastavení
Akce
Běžná
publikace nebo
brožura
Běžné publikace: Vyberte velikost papíru, zda
chcete používat protilehlé stránky (s duálními
vzorovými stránkami) a upravte šířku a výšku.
Aktivujte požadovanou orientaci stránek (na
výšku nebo na šířku).
Brožury: Stejné nastavení jako předchozí, ale
vyberte také typ Brožura.
Malá
publikace
Vyberte typ malé publikace (vizitka, štítek,
kupón atd.) a pak klepněte na položku
Vytvořit vlastní. V dialogovém okně můžete
nastavit následující vlastnosti:
Velikost: Vlastní velikost publikace.
Mezery: Svislá a vodorovná mezera mezi
jednotlivými spojenými malými publikacemi.
Okraje: Chcete-li nastavit vlastní okraje,
přepište automatické nastavení určené
políčkem Auto a nastavte okraje ručně.
Rozvržení: Nastavte počet malých publikací na
stránku v uspořádání mřížky X/Y.
Práce se stránkami
21
Nikdy nenastavujte velikost malé
publikace, ale definujte rozvržení a
velikost mezer v rámci celkové
velikosti sady publikací.
Velká
publikace
Stejné jako pro malé publikace. Překrytí
dlaždic určuje oblast přesahu tiskových stránek
při výstupu na standardních tiskárnách.
Skládaná
publikace
Vyberte způsob skládání v seznamu a pak
vyberte Šířku nebo Výšku publikace.
Jednotné a smíšené orientace stránek
Pokud jste změnili názor na orientaci stránek nastavenou při
vytváření stránky, můžete orientaci stránek kdykoli změnit
jednotně v celé publikaci.
Aplikace PagePlus také umožňuje vytvářet publikace s různou
orientací (na výšku a na šířku) jednotlivých stránek. Změna
orientace ze stránky na výšku na orientaci na šířku je užitečná
zejména při znázornění široké tabulky, kalendáře, sloupcového
grafu nebo grafu jiného typu.
Změna orientace stránek publikace z formátu na výšku
do formátu na šířku (a naopak):
•
V kontextovém panelu nástrojů Stránky klepněte na
šipku dolů u tlačítka
Orientace publikace a pak v
rozevírací nabídce vyberte položku Publikace na šířku
(nebo Publikace na výšku).
22
Práce se stránkami
Změna orientace stránky z formátu na výšku na formát
na šířku (a naopak):
1.
Na záložce Stránky dvakrát klepněte na vybranou
stránku.
2.
Změnit orientaci stránky
Klepnutím na položku
přepněte mezi orientací na výšku a formátem na šířku.
- nebo V kontextovém panelu nástrojů Stránky klepněte na
Orientace stránky a pak v
šipku dolů u tlačítka
rozevírací nabídce vyberte položku Stránka na šířku
(nebo Stránka na výšku).
Postup zopakujte pro všechny ostatní vybrané stránky.
Při tisku na stolních tiskárnách nebo publikování do souboru
PDF jsou všechny stránky automaticky orientovány podle aktuální
orientace vybrané pro tiskárnu. Pro tiskový výstup PDF zajistěte,
aby bylo zaškrtnuto políčko Sázet stránky v dialogovém okně
Publikovat PDF (záložka Obecné). V případě verzí PDF pro
obrazovky lze políčko Sázet stránky nechat bez zaškrtnutí a tím
zachovat původní orientaci všech stránek.
Můžete také změnit orientaci vzorových stránek
použitím ekvivalentního příkazu
Změnit
orientaci stránky na panelu Vzorové stránky
záložky Stránky.
Tato funkce je k dispozici pouze pro publikace,
které používají standardní velikosti stránek
(například A4, A5, Letter atd.).
Práce se stránkami
23
Co jsou vzorové stránky
Vzorové stránky poskytují flexibilní způsob ukládání prvků
pozadí, které se mají zobrazit na více stránkách, například logo,
pozadí, záhlaví a zápatí či okraj.
A-Stránka, B-Vzorová stránka
Základní myšlenkou je skutečnost, že konkrétní vzorová stránka je
obvykle sdílena více stránkami, jak je znázorněno dále. Umístěním
prvku návrhu na vzorovou stránku a následným přiřazením
několika stránek k této vzorové stránce zajistíte, že daný prvek
budou obsahovat všechny tyto stránky. Jednotlivé stránky
pochopitelně mohou obsahovat své vlastní prvky.
24
Práce se stránkami
Vzorové stránky jsou k dispozici v každé publikaci, avšak v
jednoduché publikaci nemusí být vůbec nutné použít vzorovou
stránku, případně postačí pouze jedna. Protilehlé stránky a více
vzorových stránek se osvědčí zejména u delších a složitějších
publikací.
Pokud při práci vycházíte ze šablony návrhu, zřejmě
v ní naleznete jednu nebo více vzorových stránek.
Pomocí záložky Stránky nebo Správce stránek lze rychle přidat a
odstranit vzorovou stránku; můžete například vytvořit různé
vzorové stránky pro stránku s nadpisem a pro oddělovací stránku.
Přiřazení vzorových stránek
Je-li použita pouze jedna vzorová stránka, bude ve výchozím
nastavení přiřazena každé nově vytvořené stránce. Pokud však
používáte více vzorových stránek, lze přiřadit jinou vzorovou
stránku standardní stránce, všem, lichým nebo sudým stránkám. Je
dokonce možné přiřadit více vzorových stránek jedné stránce.
Nejprve je nutné vytvořit další vzorovou stránku.
Další informace naleznete v tématu Přidání,
odebrání a změna uspořádání stránek na
str. 24.
Práce se stránkami
25
Přiřazení vzorové stránky:
•
V rozbaleném okně Vzorové stránky na záložce Stránky
přetáhněte vzorovou stránku na cílovou standardní
stránku v dolním okně.
- nebo -
1.
Na záložce Vrstvy klepněte pravým tlačítkem myši na
hlavní vrstvu a vyberte příkaz Nastavit vzorovou
stránku....
2.
Vyberte stránku a vzorovou stránku, která jí bude
přiřazena.
Klepnutím na tlačítko
Zobrazit
identifikátory vzorové stránky určete vzorové
stránky použité na aktuálně vybraných stránkách.
Vzorová stránka je reprezentována písmenem na
stránce, například A, B, C atd.
Přiřazení vzorové stránky lichým, sudým nebo všem
stránkám:
•
Na záložce Stránky klepněte pravým tlačítkem myši na
vzorovou stránku a v podnabídce Použít na vyberte
některou z možností.
Odpojení dříve přiřazených vzorových stránek:
•
Na záložce Stránky klepněte pravým tlačítkem myši na
okno Stránky a vyberte příkaz Odebrat vzorové
stránky.
26
Práce se stránkami
Přiřazení více vzorových stránek
Podobně jako běžná stránka i vzorová stránka může obsahovat
vrstvy s ní spojené a zcela odlišné od běžné stránky. Na záložce
Vrstvy je hlavní vrstva (například Hlavní vrstva 1 [A]) uvedena
jako samostatná položka. Vložením hlavních vrstev z jiných
vzorových stránek lze stránce přiřadit další vzorové stránky.
Úvod do koncepce vrstev naleznete v tématu Práce s vrstvami na
str. 36.
Nejprve je nutné vytvořit další vzorovou stránku.
Další informace naleznete v tématu Přidání,
odebrání a změna uspořádání stránek na
str. 35.
Přiřazení více vzorových stránek stránce:
Přidat hlavní
1.
Na záložce Vrstvy vyberte příkaz
vrstvu.
2.
V rozevírací nabídce dialogového okna vyberte další
vzorovou stránku, která má být přiřazena.
Práce se stránkami
3.
(Volitelné) Zadejte jiný název vrstvy.
4.
Lze také změnit vlastnosti vrstvy jako u standardních
vrstev.
5.
Klepněte na tlačítko OK.
27
Přechod na vzorovou stránku ze standardní stránky:
•
Poklepejte na položku hlavní vrstvy na záložce Vrstvy.
- nebo Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní vrstvu a
vyberte příkaz Přejít na vzorovou stránku.
Zobrazí se vzorová stránka přiřazená hlavní vrstvě.
Snadným způsobem navigace z vybrané vzorové stránky na
poslední zobrazenou stránku je příkaz Vrátit se do.
Přechod na stránku ze vzorové stránky:
1.
Vyberte vzorovou stránku na záložce Stránky.
2.
Na záložce Vrstvy klepněte pravým tlačítkem myši na
libovolnou vrstvu a vyberte příkaz Vrátit se do 'x z y',
kde x je poslední zobrazená stránka a y je celkový počet
stránek. Zobrazí se poslední navštívená stránka.
28
Práce se stránkami
Protilehlé stránky a duální vzorové stránky
Pokud vytváříte vícestránkové běžné a brožurové publikace,
můžete levým a pravým stránkám publikace (rovněž zvaným
dvojstránky) přiřadit podle potřeby různé vzorové stránky; ty jsou
přiřazeny nikoli k dvojstránkám, ale ke stránkám. Jak znázorňuje
níže uvedený příklad, text stránky na levé straně může používat
levou část jedné vzorové stránky (A) a stránka vpravo může
používat pravou stranu jiné vzorové stránky (B).
A
B
Práce se stránkami
29
Úprava objektů vzorové stránky
Pokud upravujete stránky používající vzorové stránky, objekty na
vzorové stránce budou součástí návrhu stránky. Tyto objekty lze
rychle a snadno upravit ze stránky pomocí ovládacího panelu pod
vybraným objektem.
Úprava objektu vzorové stránky:
1.
Na standardní stránce vyberte objekt vzorové stránky,
čím zobrazíte ovládací panel.
2.
Upravit ve vzorové stránce.
Klepněte na příkaz
Zobrazí se vzorová stránka pro úpravy.
Příležitostně je vhodné zrušit závislost mezi objektem vzorové
stránky na některé stránce a vzorovou stránkou objektu. Tyto
objekty lze pak upravit, protože jejich úroveň je zvýšena ze
vzorové stránky na standardní stránku; původní objekt vzorové
stránky se nahradí volně upravitelnou kopií.
Zvýšení úrovně objektu vzorové stránky:
1.
Na standardní stránce vyberte objekt vzorové stránky,
čím zobrazíte ovládací panel pod objektem.
2.
Zvýšit úroveň z vzorové
Klepněte na příkaz
stránky. Vytvořena bude kopie původního objektu,
kterou lze nezávisle upravit bez jakéhokoli vlivu na
vzorovou stránku.
30
Práce se stránkami
Všechny ostatní stránky používající vzorovou
stránku zůstanou nezměněné.
Odpojení konkrétního textového rámečku způsobí
také odpojení propojeného textového rámečku,
který je k němu přidružen. Pokud se rámečky
nacházejí samostatných stránkách, všechny
propojené rámečky budou umístěny na stejnou
cílovou stránku.
Můžete si to kdykoli rozmyslet, objekt znovu připojit ke vzorové
stránce a stránku tak vrátit do původního stavu.
Opětovné připojení objektu:
1.
Na standardní stránce vyberte objekt se zvýšenou úrovní,
čím zobrazíte ovládací panel pod objektem.
2.
Klepněte na příkaz
Převést na vzorovou stránku.
Práce se stránkami
31
Zobrazení stránek
Většinu okna aplikace PagePlus zaujímá stránka nebo dokument,
který je obklopen výtvarnou oblastí a okolní pracovní plochou.
V aplikaci PagePlus se oblastí stránky (A) rozumí místo, kam
vkládáte vodítka rozvržení stránky a samozřejmě text, tvary a
obrázky, které chcete vytisknout. Pracovní plochou (B) se obecně
rozumí místo, kde je uchováván text, tvary nebo obrázky
připravované nebo čekající na umístění do oblasti stránky.
Přesunutí nebo kopírování objektu mezi stránkami
prostřednictvím pracovní plochy:
1.
Přetáhněte objekt ze zdrojové stránky na pracovní
plochu. (Kopírování zajistíte přetažením se stisknutou
klávesou Ctrl.)
2.
Použitím navigačních tlačítek stránky v řádku nápovědy
přejděte na cílovou stránku.
32
Práce se stránkami
3.
Přetáhněte (nebo zkopírujte se stisknutou klávesou Ctrl)
objekt z pracovní plochy na cílovou stránku.
Aplikace PagePlus usnadňuje zobrazení objektů, na kterých právě
pracujete. K dispozici je široká nabídka počínaje vícestránkovým
zobrazením až po detailní zobrazení malé oblasti. Použitím
posuvníků v pravém dolním rohu hlavního okna můžete například
přecházet mezi stránkami a pracovní plochou vzhledem k hlavnímu
oknu. Pokud máte myš s kolečkem, můžete rolovat ve svislém
směru otáčením kolečka a ve vodorovném směru otáčením kolečka
se stisknutou klávesou Shift.
Úprava stránek
Panel nástrojů Zobrazit nabízí následující funkce zvětšení:
Zmenšit a
Zvětšit – nástroje umožňující prohlížet
a upravovat stránku v různém zvětšení.
Procento zvětšení – možnosti nastavení
úrovně zvětšení (vyjádřené v procentech).
Nástroj Lupa – zvětšení oblasti definované nakreslenou
hranicí výběru.
Posunout – nástroj pro přesunutí oblasti stránky
přetažením myší.
Skutečná velikost – možnost zobrazení stránky ve
skutečné velikosti (100 %).
Přiblížit výběr – možnost zaměření na vybranou oblast.
Šířka stránky – možnost přizpůsobení podle šířky
stránky.
Práce se stránkami
33
Celá stránka – možnost přizpůsobení stránky
aktuálnímu oknu.
Vícestránkový – možnost současného zobrazení
několika stránek (číslo stránky nastavíte přetažením pole
stránek z rozevírací nabídky).
Přepnutí režimu zobrazení
Můžete přepínat mezi různými režimy zobrazení, které nabízejí
zobrazení jedné nebo několika stránek:
•
•
Normální zobrazení uvádí jednu stránku najednou.
Zobrazení Několik stránek slouží k prohlížení dlouhých
dokumentů a zobrazuje počet stránek podle
konfigurovatelného pole stránek (například v mřížce 3 x
1).
V zobrazení Normální nebo Několik stránek je pracovní plocha
sdílena všemi stránkami. V zobrazení několika stránek je také
velmi jednoduché přesunovat nebo kopírovat objekty mezi
stránkami pomocí myši a nastavovat počet zobrazených stránek.
Zobrazení několika stránek (režim Několik stránek):
1.
Několik stránek
Klepněte na rozevírací nabídku
na panelu nástrojů Zobrazit. Zobrazí se nástroj pro
výběr pole.
2.
Klepnutím a přetažením myši v nástroji pro výběr zvolte
pole, jako je například zobrazení 2 x 4 stránky nebo 3 x 1
stránky (viz obrázek). Seznam voleb rozbalíte
přetažením dolů a pak napravo. Pokud se rozhodnete pro
jiné zobrazení, klepněte na tlačítko Normální.
34
Práce se stránkami
Publikace se zobrazí v režimu několika stránek s určeným polem
stránek.
Přepnutí mezi režimy zobrazení:
•
Klepněte na položku Normální nebo Vícestránkový v
nabídce Zobrazit.
Navigace mezi stránkami
Přepínání mezi stránkami
•
Klepněte na tlačítko
Předcházející stránka,
Následující stránka,
První stránka nebo
Poslední stránka v řádku nápovědy.
- nebo Klepněte do pole Současná stránka (například
) a zadejte číslo stránky, na kterou chcete
přejít.
- nebo Na záložce Stránky Studia poklepejte na miniaturu
stránky (nebo vzorové stránky), kterou chcete zobrazit.
Dolní okno Stránky na záložce zobrazuje normální
stránky a rozbalitelné okno Vzorové stránky obsahuje
pouze vzorové stránky.
Přepnutí mezi aktuální stránkou a její vzorovou
stránkou:
•
V řádku nápovědy klepněte na tlačítko
stránky.
Vzorové
Práce se stránkami
35
Přidání, odebrání a změna uspořádání
stránek
Záložka Stránky slouží k přidání či odstranění standardních nebo
vzorových stránek, přiřazení vzorových stránek standardním
stránkám a změně uspořádání standardních stránek přetažením
myší. Můžete také změnit orientaci stránek (viz str. 21).
Vzorové stránky jsou zobrazeny na záložce v horním okně
Vzorové stránky a standardní stránky publikace se nacházejí v
dolním okně Stránky.
Správce stránek nabízí další možnosti, jako je
Tlačítko
duplikování konkrétních stránek nebo přidání či odstranění
několika stránek.
Přidání jedné stránky:
1.
Vyberte stránku klepnutím v okně Stránky na záložce
Stránky. Vybraná miniatura není závislá na stránce, se
kterou aktuálně pracujete. Chcete-li pracovat s konkrétní
stránkou, dvakrát klepněte na její miniaturu.
2.
Přidat přidejte stránku (nebo
Klepnutím na tlačítko
vzorovou stránku) před vybranou stránku v okně.
- nebo Chcete-li přidat novou stránku na konec publikace, zrušte
výběr všech stránek klepnutím na neutrální oblast v
dolním okně a pak klepněte na tlačítko Přidat.
Přidání vzorových stránek:
Předcházející postup platí i pro vzorové stránky, ale je nutné ho
provést v okně Vzorové stránky.
36
Práce se stránkami
Odstranění jednotlivé stránky či vzorové stránky:
1.
Na záložce Stránky klepnutím na miniaturu v
příslušném okně vyberte stránku (nebo vzorovou
stránku), kterou chcete odstranit.
2.
Klepněte na tlačítko
Odebrat.
Změna uspořádání stránek:
•
Na záložce Stránky v dolním okně Stránky přetáhněte
miniaturu na nové místo v pořadí stránek.
Práce s vrstvami
Pokud vytvoříte novou publikaci zcela od začátku nebo ji odvodíte
od návrhové šablony, vytvořené stránky budou zpočátku obsahovat
dvě vrstvy – jednu pro stránku (vrstva 1) a jednu pro přidruženou
vzorovou stránku (viz str. 23) (například vzorová vrstva 1 [A]).
Vrstvy jsou uvedeny v hierarchickém zásobníku na záložce
Vrstvy.
Jedna vrstva může být dostatečná pro přizpůsobení prvků
konkrétního rozvržení, ale podle potřeby můžete na stránce
vytvářet další vrstvy. Vrstvy jsou užitečné při práci na složitém
návrhu, kdy je vhodné vzájemně oddělit různé skupiny objektů.
Můžete pracovat současně s jednou vrstvou bez obav, že byste
ovlivnili prvky v jiné vrstvě.
Práce se stránkami
37
V případě, že často používáte pracovní plochu, si můžete všimnout,
že pracovní objekty se zobrazují ve speciální vrstvě pracovní
plochy. Jakmile smažete objekty z pracovní plochy, tato vrstva
automaticky zmizí.
Užitečnou funkcí záložky Vrstvy je, že můžete prohlížet objekty (a
seskupené objekty) ve vrstvě, na které byly vytvořeny. Po
rozbalení vrstvy klepnutím na tlačítko tyto objekty zobrazíte a
následným klepnutím je můžete vybrat na stránce.
V každé vrstvě jsou objekty (například textové rámečky a obrázky)
uloženy v pořadí podle vytvoření, od popředí k pozadí, přičemž
každý nový objekt se zobrazuje před ostatními. Stejnou zásadou se
také řídí ukládání samotných vrstev a samozřejmě lze pořadí
objektů a vrstev podle potřeby měnit. Přední vrstva překreslí
všechny nižší vrstvy na stránce.
38
Práce se stránkami
Po zobrazení stránky můžete normálně upravovat všechny
obsažené objekty bez ohledu na to, v jaké vrstvě se nacházejí. Stačí
na objekt klepnout tlačítkem myši.
Chcete-li vytvořit nové objekty na konkrétní vrstvě, je zapotřebí
vrstvu vybrat.
Výběr konkrétní vrstvy:
•
Klepněte na název vrstvy. Položka vrstvy se zobrazí s
tmavě modrým pozadím.
Položky hlavní vrstvy se mírně liší od ostatních vrstev. Za prvé
ukazují, že stránka používá vzorovou stránku a obsažené vrstvy,
ale také znázorňují skutečně používanou vzorovou stránku (vzor A
představuje písmeno A v názvu vrstvy). Vrstvy vzorové stránky se
nezobrazují jednotlivě, ale jsou pro přehlednost sloučeny do jedné
miniatury. Je-li to zapotřebí, můžete však zobrazit vrstvy vzorové
stránky.
Zobrazení vrstev vzorové stránky:
•
Dvakrát klepněte na položku vzorové vrstvy. Na záložce
Vrstvy se zobrazí vrstvy vzorové stránky. Všimněte si, že
vzorová stránka je nyní vybrána na záložce Stránky.
Další informace ohledně vzorových stránek a jejich přiřazení
běžným stránkám naleznete v tématu Co jsou vzorové stránky na
str. 23.
Přidání, odebrání a změna uspořádání vrstev
Po vytvoření stránky můžete podle potřeby vrstvy přidávat,
odstraňovat, přesunovat nebo slučovat. Přesunutím vrstvy umístíte
obsažené objekty do popředí nebo pozadí vůči ostatním vrstvám.
Práce se stránkami
39
Přidání nové vrstvy do aktuální stránky nebo vzorové
stránky:
Přidat
1.
Na záložce Vrstvy klepněte na položku
vrstvu.
2.
Zobrazí se výzva k zadání názvu nové vrstvy a nastavení
jejích vlastností. Po zadání požadovaných informací
klepněte na tlačítko OK.
Nová vrstva bude vložena nad aktuálně vybranou vrstvu a bude
vykreslena na jejím popředí. Pokud není vybraná žádná vrstva, je
nová vrstva umístěna na první místo v zásobníku.
Odstranění vrstvy:
•
Na záložce Vrstvy vyberte název vrstvy a pak klepněte
na položku
Odstranit vybrané vrstvy.
Vrstvy lze také přesunovat a dále slučovat, zobrazit jejich náhled
nebo zobrazit pouze vybrané vrstvy. (Další informace naleznete v
nápovědě aplikace PagePlus.)
Názvy a vlastnosti vrstvy
Na záložce Vrstvy můžete přejmenovat vrstvy a nastavit různé
vlastnosti pro jednu nebo několik vrstev.
Přejmenování vrstvy:
1.
Na záložce Vrstvy klepněte na název vrstvy.
2.
Na místo kurzoru zadejte nový název a buď stiskněte
klávesu Enter, nebo klepněte mimo oblast záložky.
40
Práce se stránkami
Nastavení vlastností vrstvy:
•
Zobrazte záložku Vrstvy.
Vyberte požadované nastavení pro vybranou vrstvu.
•
Klepněte na ikonu
Viditelný, která zajistí skrytí
vrstvy a všech obsažených objektů. Opětovným
klepnutím vrstvu znovu zobrazíte.
•
Klepnutím na ikonu
Tisknutelná vyčleníte vrstvu z
tisku stránky a opětovným klepnutím na toto tlačítko
vrstvu znovu zahrnete. Při tisku zrušte zaškrtnutí políčka
Tisknout všechny vrstvy v dialogovém okně Tisk
(příkaz nabídky Vrstvy). Tím z tisku vyloučíte vrstvy,
které nejsou pro tisk k dispozici.
•
Klepnutím na ikonu
Zamknutá zakážete vybírání a
úpravy vrstvy. Opětovným klepnutím na toto tlačítko
výběr a úpravy opět povolíte.
Na vrstvě nelze vybírat objekty, které jsou
zamknuté nebo nejsou viditelné.
Dvojím klepnutím na vrstvu nebo klepnutím na tlačítko
Vlastnosti vrstvy můžete změnit barvu úchytu výběru a rozšířit
nastavení na vrstvy stejného názvu. Další informace naleznete v
tématu Záložka Vrstvy v nápovědě k aplikaci PagePlus.
Kopírování vrstev a objektů
Po přidání nové stránky nebo vzorové stránky do publikace
můžete rozhodnout, zda chcete z konkrétní vzorové stránky
kopírovat vrstvy, objekty nebo vzorovou stránku. Další informace
naleznete v tématu Přidání, odebrání a změna uspořádání
stránek na str. 35.
Práce se stránkami
41
Správa objektů na vrstvách
Objekty lze spravovat na záložce Vrstvy použitím různých funkcí,
které umožňují například výběr, přesunutí nebo jejich
pojmenování.
Po zobrazení stránky nebo vzorové stránky můžete normálně
vybrat a pak upravit libovolné obsažené objekty bez ohledu na to,
na které vrstvě se objekty nacházejí. Stačí na požadovaný objekt
klepnout. Případně můžete omezit možnosti výběru a úprav
objektů pouze na objekty, které se nacházejí v určité vrstvě.
Úprava pouze objektů na vybrané vrstvě:
•
Na záložce Vrstvy vyberte požadovanou vrstvu a pak
klepněte na položku
Upravit všechny vrstvy.
V aplikaci PagePlus máte také možnost vybírat objekt nejen na
samotné stránce, ale také na záložce.
Výběr objektu na určité vrstvě:
•
Na záložce Vrstvy klepněte na ikonu Rozbalit u
položky vybrané vrstvy. Tím zobrazíte všechny
přidružené objekty. Zobrazí se seznam objektů s
automaticky přiřazenými názvy (například čára, obrázek,
rychlý obdélník atd.) se samostatným vlastním náhledem.
(Náhled zvětšíte přetažením myši na požadovaný objekt.)
Objekty na popředí kresby se vždy zobrazí na prvních
místech seznamu objektů vrstvy. (Pořadí odpovídá Zpořadí).
Výběr všech objektů na konkrétní vrstvě:
•
Na kartě Vrstvy klepněte pravým tlačítkem myši na
vybranou vrstvu a pak vyberte příkaz Vybrat objekty.
42
Práce se stránkami
Přesunutí objektu na konkrétní vrstvu:
•
Přetáhněte objekt na nové místo v zásobníku vrstev.
- nebo Vyberte objekt a vyberte příkaz Odeslat do vrstvy z
nabídky Uspořádat (nebo z podnabídky Uspořádat po
klepnutí pravým tlačítkem myši) a pak v podnabídce
vyberte cílovou vrstvu.
Objektům jsou po vytvoření přiřazeny výchozí názvy (například
textový rámeček, obrázek atd.), které však můžete změnit a
nastavit popisnější text, který je lépe odliší od ostatních objektů
vrstvy. Pokud je vytvořena skupina, můžete přiřadit popisnější
název i jí.
Změna názvu objektu nebo skupiny:
1.
Na záložce Vrstvy rozbalte položku vrstvy, do které patří
objekt nebo skupina.
2.
Vyberte objekt nebo skupinu a pak klepněte na její
název.
3.
Na místo kurzoru zadejte nový název a buď stiskněte
klávesu Enter, nebo klepněte mimo oblast záložky.
Práce se stránkami
43
Nastavení vodítek
Vodítka rozvržení jsou čáry, které slouží jako vodítka usnadňující
rozmístění prvků rozvržení. Mohou obsahovat okraje stránky,
vodítka řádků a sloupců, vodítka oblasti spadávky a vodítka
pravítka.
Nastavení okraje stránky je zásadní s ohledem
na rozvržení a obvykle je to jeden z prvních
kroků prováděných po zahájení tvorby
publikace. Okraj stránky se zobrazuje jako
modrý obdélník tvořený čtyřmi vodicími čárami
(nahoře, dole, vlevo a vpravo) označujícími
základní nastavení okrajů stránky. V případě
potřeby můžete okraje nastavit podle aktuálního
nastavení tiskárny.
Jako pomůcku pro základní rozvržení máte také
možnost nastavit vodítka řádků a sloupců.
Aplikace PagePlus zobrazuje řádky a sloupce v
oblasti stránky pomocí tečkovaných modrých
vodicích čar. Narozdíl od čárkovaných šedých
okrajů rámečků a sloupců vodítka řádků a
sloupců nemají žádný vliv na tok textu v
rámečcích. Slouží jako vizuální pomůcka, která
umožňuje nastavit rozvržení rámečku podle
požadovaného rozvržení sloupců.
44
Práce se stránkami
Vodítka oblasti spadávky zajišťují umístění
prvků spadávky, které chcete vést podél hranic
oříznuté stránky. Chcete-li zohlednit
nepřesnosti procesu ořezávání při
profesionálním tisku, je vhodné přesunout
uvedené prvky za okraj oříznutí (tj. rozměry
definované v nastavení stránky). Se zapnutými
vodítky spadávky se okraj stránky rozšíří o
určenou velikost a okraj oříznutí bude vyznačen
čárkovanými čarami a malými ikonami nůžek.
Pamatujte, že vodicí čáry představují pouze
vizuální pomůcku, tj. velikost výstupní stránky
skutečně rozšiřuje pouze nastavení Hranice
spadávky v dialogovém okně Publikovat jako
PDF nebo Tisk.
Vodítka pravítka jsou volné čáry, které
nastavíte klepnutím a přetažením z pravítek.
Jsou magnetické, a proto k nim lze přichytit
objekty a pak je přesunovat pohybem pravítka.
Definice vodítek rozvržení
Definice vodítek rozvržení:
•
Klepněte na položku
Vodítka rozvržení na
kontextovém panelu nástrojů Stránka. Pak v dialogovém
okně Vodítka rozvržení na záložce Okraje nastavte
vodicí čáry pro okraje stránky, řádky, sloupce a oblasti
spadávky.
Práce se stránkami
•
45
V oddílu Vodítka okrajů můžete nastavit jednotlivě
levé, pravé, horní a dolní okraje stránky, nebo klepnutím
na tlačítko Podle tiskárny odvodit nastavení okrajů
stránky z aktuálního nastavení tiskárny. Dialogové okno
obsahuje možnosti pro Souměrné okraje (zleva
doprava, shora dolů) nebo pro Zrcadlené okraje na
protilehlých stránkách, kde nastavení levého okraje je
vnitřní a pravého okraje vnější.
Pamatujte, že okraje je třeba nastavit tak, aby
zůstal dostatek místa pro plánované záhlaví a
zápatí.
•
•
•
Chcete-li definovat vodítka pro řádky a sloupce, použijte
volby v oddílu Vodítka řádků a sloupců. Chcete-li
řádky a sloupce rozprostřít nerovnoměrně, nejprve je
umístěte v pravidelných intervalech a pak je přetáhněte
na požadované místo.
Použitím vodítek oblasti spadávky nastavte dodatečný
okraj, který chcete ponechat kolem původních rozměrů
uvedených v nastavení stránky, nebo oblast oříznutí.
Počítejte s tím, že pokud nastavíte nulu nebo políčko
Zobrazit>Vodítka oblasti spadávky nezaškrtnete,
oblast spadávky se nezobrazí.
Pro vodítka pravítka použijte záložku Vodítka, kde
můžete přesně vytvořit, upravit nebo odstranit vodítka
pravítka, nebo (což je častější případ) jednoduše
přetáhněte vodítka z pravítek.
Zobrazení a skrytí vodítek:
•
V nabídce Zobrazit zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí
volby vodítka.
Vytvoření vodítek pravítka
Aplikace PagePlus umožňuje nastavit vodorovná a svislá vodítka
pravítka, která představují netisknuté čáry určené k zarovnání
záhlaví, obrázků a dalších prvků rozvržení.
46
Práce se stránkami
Pravítka jsou standardně magnetická, a přichycené objekty lze
proto přetahovat na stránce použitím vodítka pravítka. Jedná se o
skvělý způsob hromadného přesouvání objektů, které jste již
jednou zarovnali.
•
•
•
•
•
Chcete-li vytvořit vodítko pravítka, klepněte na pravítko,
stiskněte tlačítko myši a pak táhněte myší po stránce.
Zobrazí se vodicí čára souběžná s pravítkem. (Čáru
kolmou k pravítku vytvoříte tažením myší se stisknutou
klávesou Alt).
Vodítko přesunete přetažením.
Chcete-li vodítko odebrat, přetáhněte je myší mimo
oblast stránky.
Přichycený objekt uvolníte tak, že klepnete na jeden ze
dvou malých červených trojúhelníkových značek v
místě, kde je objekt přichycený k vodicí čáře. Jakmile
přesunete kurzor nad značku magnetické vodicí čáry,
).
zobrazí se propojovací kurzor (
Zapínání a vypínání magnetického chování vodicích čar
provedete zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí položky
Vodítka s přichycováním v nabídce Uspořádat (nebo
odpovídajícího políčka v okně
Nástroje>Možnosti>Rozvržení). Dříve připojené
objekty zůstanou přichyceny i po vypnutí magnetického
chování vodicích čar. Je nutné je odpojit ručně.
Práce se stránkami
47
Používání pravítek a tečkované mřížky
Pravítka aplikace PagePlus napodobují chování pravoúhlého
pravítka kolážisty a slouží:
•
•
•
•
jako měřicí nástroj,
k vytváření vodítek pravítka pro zarovnávání a
přichycování,
k nastavení a zobrazení zarážek tabulátoru (viz
str. 108),
k nastavení a zobrazení odsazení odstavců (viz str. 107).
Jednotky pravítka
Výběr základní měrné jednotky pravítka:
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na
průsečík
pravítek a v rozevírací nabídce nastavte měrnou
jednotku.
V režimu tiskové publikace je výchozí jednotkou palec (americký)
nebo centimetr (mezinárodní); v režimu publikování na web se
používají pouze pixely.
Přizpůsobení pravítek
Ve výchozím nastavení je vodorovné pravítko umístěno podél
horní hrany okna aplikace PagePlus a svislé pravítko podél levé.
Výchozí průsečík pravítek je v levém horním rohu oblasti
pracovní plochy. Výchozí počátek pravítek (označený číslicí 0 na
každém pravítku) je v horní levé části oblasti stránky.
48
Práce se stránkami
Průsečík pravítek
Přetažením značky tabulátoru lze nastavit nový počátek pravítek.
Definování nového počátku pravítek:
•
Přetáhněte značku tabulátoru na průsečíku pravítek do
nového počátku pravítek na stránce nebo pracovní ploše.
(Klepněte pouze na trojúhelníkovou značku.)
Přesunutí pravítek:
•
•
Se stisknutou klávesou Shift přetáhněte značku
tabulátoru na průsečíku pravítek. Počátek pravítek se
nezmění.
Poklepáním na průsečík pravítek přesunete pravítka a
jejich počátek do levého horního rohu aktuálně
vybraného objektu. To může být užitečné při měření
objektů na stránce.
Obnovení původní polohy pravítek a jejich počátku:
•
Poklepejte na značku tabulátoru na průsečíku pravítek.
Uzamčení pravítek a zabránění v jejich přesunutí:
•
Vyberte příkaz Nástroje>Možnosti..., vyberte stránku
Rozvržení>Pravítka a zaškrtněte políčko Zamknout
pravítka.
Práce se stránkami
49
Pravítka jako měřicí nástroj
Hlavní funkcí pravítek je měřicí nástroj. Pohyb ukazatele myši je
na pravítcích následován malými čárami, které znázorňují
vodorovné a svislé umístění kurzoru. Při klepnutí za účelem výběru
objektu indikují stínované oblasti vodorovného a svislého pravítka
levou/pravou a horní/dolní hranu objektu. Počátek pravítka pro
každou oblast je umístěn vzhledem k levému hornímu rohu
objektu, což usnadňuje rychlé určení rozměrů objektu.
Použití tečkované mřížky
Tečkovaná mřížka je síť teček vymezených jednotkami pravítka
na oblasti stránky a pracovní plochy. Hodí se, podobně jako
vodítka, k vizuálnímu zarovnávání a přichycování.
•
Chcete-li tečkovanou mřížku zapnout nebo vypnout,
klepněte na příkaz Tečkovaná mřížka v nabídce
Zobrazit.
50
Práce se stránkami
Použití záhlaví a zápatí
Záhlaví a zápatí představují prvky rozvržení, které jsou umístěny
na horním a dolním okraji vzorové stránky a opakují se na všech
ostatních stránkách publikace. Tyto prvky lze snadno přidat
použitím Průvodce vytvořením záhlaví a zápatí.
Vytvoření záhlaví a zápatí:
•
V nabídce Vložit vyberte příkaz Záhlaví a zápatí... a
dále postupujte podle pokynů průvodce. Záhlaví a zápatí
jsou automaticky přidána na vzorovou stránku (nikoli na
aktuální stránku).
Úprava existujících záhlaví a zápatí:
•
V nabídce Vložit vyberte příkaz Záhlaví a zápatí.... V
Průvodci vytvořením záhlaví a zápatí vyberte položku
Upravit záhlaví, Ponechat záhlaví beze změny nebo
Odstranit záhlaví a pak pokračujte podle pokynů
průvodce. Stejnou operaci proveďte podle požadavků i
pro zápatí.
Práce se stránkami
51
Použití číslování stránek
Pole čísel stránek zobrazují aktuální číslo stránky. Obvykle se tato
pole automaticky přidávají do vzorové stránky (a zobrazují se na
každé stránce) v Průvodci vytvořením záhlaví a zápatí, ale pole s
číslem stránky můžete vložit do libovolného místa v textu.
Můžete změnit styl číslování stránek, vytvářet smíšené formáty
čísel stránek, nastavit počáteční číslo stránky a řídit pokračování
číslování mezi kapitolami a oddíly publikace (příkaz Formát čísla
stránky v nabídce Formát ).
Definice záhlaví a zápatí obsahujících pole s číslem
stránky:
1.
Vytvořte záhlaví nebo zápatí na vzorové stránce volbou
příkazu Záhlaví a zápatí... v nabídce Vložit.
2.
V průvodci klepněte na tlačítko Číslo stránky, kterým
vložíte pole čísla stránky (jako předponu nebo příponu)
spolu s dalším volitelným textem záhlaví nebo zápatí.
3.
Dokončete průvodce.
Vložení pole s číslem stránky:
1.
V případě potřeby přejděte na vzorovou stránku
klepnutím na pole Aktuální stránka v řádku nápovědy.
2.
S vybraným nástrojem Umělecký text (panel nástrojů
Nástroje) klepněte na místo, kam chcete přemístit kurzor
a vložit číslo stránky.
3.
V nabídce Vložit vyberte příkaz Číslo stránky z
rozevírací nabídky Informace.
Můžete také zadat Číslo první stránky v posloupnosti. (Toto číslo
se zobrazí na první stránce v publikaci.) Například druhá kapitola v
dlouhé publikaci může být uložena v samostatném souboru a
začínat číslem stránky 33.
52
Práce se stránkami
Nastavení čísla první stránky:
1.
Zrušte zaškrtnutí políčka Pokračovat z předchozí
kapitoly. Aplikace PagePlus ponechává toto políčko
standardně zaškrtnuté, aby byla v publikaci zachována
kontinuita knihy.
2.
Zadejte jiné Číslo první stránky.
V jednoduchých publikacích pravděpodobně použijete stejný
formát stránek (například arabské číslice v celém dokumentu). U
složitějších publikací se však mohou používat různé formáty pro
různé rozsahy stránek, kdy každý rozsah stránek náleží určitému
oddílu publikace.
Vytvoření číslování stránek se smíšenými formáty:
1.
V nabídce Formát vyberte příkaz Formát čísla
stránky....
2.
V seznamu Oddíl dialogového okna vyberte rozsah
stránek, pro které chcete vytvořit nový formát číslování.
3.
Klepnutím na tlačítko Přidat zadejte stránku, na níž má
začínat nový oddíl.
4.
S nově vytvořeným (a vybraným) oddílem vyberte jiný
styl . Na stránkách obsahu můžete například používat
římské číslice.
5.
Postup zopakujte pro zbývající oddíly. Klávesou Delete
odeberete vybraný oddíl.
Každý oddíl může mít pro posloupnost číslování nastaveno vlastní
číslo počáteční stránky. Je-li vybrán první oddíl, je k dispozici
volba Pokračovat z předchozí kapitoly. (Pokud je oddíl součástí
knihy, číslování pokračuje od předchozí kapitoly. Jinak se
předpokládá hodnota 1.) Volba Pokračovat od předchozího
oddílu se používá pro všechny následující oddíly. Zaškrtnutí
políčka můžete zrušit a umožnit pro daný oddíl nastavení
nezávislého číslování stránek.
4
Práce s objekty
54
Práce s objekty
Práce s objekty
55
Přichycování
Funkce přichycování zjednodušuje umísťování a zarovnávání při
přesouvání objektů nebo změně jejich velikosti „magnetickým“
přichycením na tečky mřížky a vodítka. Objekty lze přichycovat i
k jiným vodítkům na stránce, například k okrajům stránky,
řádkům, sloupcům a spadávkám (viz str. 43), k hranám stránky a
ke středům stránky a okrajů (tj. ke středu stránky vzhledem k
hranám nebo okrajům stránky).
Kromě toho lze použít dynamická vodítka k zarovnání objektů a
ke změně jejich velikosti vůči hranám existujících objektů a ke
středům přichycování. Vodítka se zobrazují dynamicky při
přetahování objektů.
Globální zapnutí nebo vypnutí přichycování:
•
Klepněte na tlačítko
Přichycování v řádku
nápovědy (neklepejte na šipku rozevírací nabídky). Je-li
přichycování zapnuto, tlačítko je oranžové.
Po zapnutí přichycování lze jednotlivě zapínat a vypínat možnosti
přichycování (tj. vodítka pravítka, tečky mřížky atd.).
Zapnutí a vypnutí jednotlivých ovládacích prvků
přichycování:
•
Klepněte na šipku dolů na tlačítku
Přichycování
(v řádku nápovědy) a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí
možnosti přichycování v rozevírací nabídce.
Nabídka Nástroje>Možnosti obsahuje úplný
výběr možností přichycování. Lze rovněž nastavit
Vzdálenost přitažení, tj. vzdálenost na obrazovce
v pixelech, při které se objekt začne přichytávat k
tečce, vodítku atd.
56
Práce s objekty
Přichycování pomocí dynamických vodítek
Pro přesné zarovnání objektů a změnu jejich velikosti můžete
použít dynamická vodítka místo ručního nastavení vodítek nebo
provádění operací výběru, transformace a zarovnání. Tato červená
vodítka se zobrazí mezi vrcholy posledních třech vybraných
objektů umístěných na stránce a manipulovaným objektem a
vizuálně nabízí dostupné možnosti přichycování, například
přichycení k umístěnému objektu zleva, zprava, uprostřed, shora,
zdola nebo ke středu stránky. Objekty, ke kterým se má
přichycovat, lze zahrnout přetažením přes objekty.
Zarovnání
Změna velikosti
Zapnutí dynamických vodítek:
•
Klepněte na šipku dolů na tlačítku
Přichycování
(v řádku nápovědy) a v rozevírací nabídce klepněte na
položku Dynamická vodítka.
Práce s objekty
57
Chcete-li přichycovat i ke středům stránky, je nutné
zaškrtnout i políčko Střed stránky v nabídce
Nástroje>Možnost>Rozvržení>Přichycování.
Zarovnání a rozmístění objektů
Zarovnání zahrnuje výběr skupiny objektů a jejich uspořádání v
jediné operaci podle horního, dolního, levého nebo pravého okraje.
Objekty lze také rozmístit takovým způsobem, že budou (jako v
případě násobného výběru) pravidelně rozmístěny (s volitelnými
mezerami).
Zarovnání a rozmístění lze provést mezi koncovými objekty na
stránce (v rámci aktuálního výběru) a okraji či ohraničením
stránky.
Při zarování k poslednímu vybranému objektu provedete výběr
konkrétního objektu v násobném výběru, od kterého chcete
zarovnat ostatní objekty.
Zarovnání okrajů dvou nebo více objektů ve výběru:
1.
Vytvořte násobný výběr tak, že pomocí nástroje Ukazatel
se stisknutou klávesou Shift klepnete na všechny
objekty, které chcete zarovnat, nebo vyberete hranici
výběru kolem požadovaných objektů.
2.
Vyberte záložku Zarovnat.
58
Práce s objekty
3.
Vyberte volbu pro svislé a vodorovné zarovnání. Vyberte
přepínač Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo, Vodorovně na
střed nebo Svisle na střed, například
Rozmístění dvou nebo více objektů v rámci výběru:
•
Výběrem položky
Rozložit rovnoměrně napříč
nebo
Rozložit rovnoměrně dolů proveďte
rovnoměrné rozmístění vybraných objektů mezi koncové
objekty aktuálního výběru (vodorovně, případně svisle)
nebo podle nastavených značek (vyberte příkaz
Rozloženo a nastavte hodnotu v měrných jednotkách).
Kromě oblasti aktuálního výběru můžete zarovnávat a rozprostírat
objekty podle okrajů (jsou-li nastaveny) nebo hran stránky.
Zarovnání nebo rozmístění objektů podle okrajů stránky,
hran stránky nebo po celé stránce:
•
V rozevírací nabídce Relativní umístění vyberte, zda
chcete zarovnávat vybrané objekty podle okrajů stránky,
hran stránky nebo rozložení (pro přilehlé stránky) a pak
vyberte zarovnání nebo rozmístění tlačítek podle výše
uvedeného postupu.
Náročnější požadavky na zarovnání zajistíte zarovnáním několika
objektů vůči naposledy vybranému objektu (vyberte postupně
objekty se stisknutou klávesou Shift) pomocí příkazu rozevírací
nabídky Relativní umístění: Posledně vybrané.
Práce s objekty
59
Export jako obrázek
Funkce exportu jako obrázek umožňuje převést všechny objekty na
stránce (nebo pouze aktuálně vybrané objekty) do souboru obrázku
v určeném formátu.
Export ve formátu obrázku:
1.
(Export objektů, nikoli celé stránky) Vyberte objekt nebo
stiskněte a podržte klávesu Shift a klepnutím (nebo
přetažením výběru) vyberte několik objektů.
2.
Vyberte příkaz Exportovat jako obrázek... v nabídce
Soubor.
3.
V rozevíracím seznamu Uložit jako typ vyberte formát
obrázku, například Formát metasouboru Serif (*.smf).
4.
Zadejte složku a název souboru obrázku.
5.
Chcete-li exportovat pouze vybrané objekty, zaškrtněte
políčko Vybrané objekty. Pokud zaškrtnutí políčka
zrušíte, budete exportovat celou stránku.
6.
Chcete-li určit možnosti exportu, jako je například
rozlišení, barva nebo průhlednost, zaškrtněte políčko
Zobrazit možnosti filtru.
7.
Klepněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se možnosti exportu,
jsou-li pro konkrétní používaný exportní filtr vyžadovány
a k dispozici.
Otočení objektu
Objektem nebo více objekty, včetně obrázků, textových objektů a
skupin, lze otáčet pomocí úchytu pro otáčení objektu nebo nástroje
Otáčení.
60
Práce s objekty
Otočení vybraného objektu (pomocí jeho úchytu pro
otáčení):
•
Klepněte na úchyt pro otáčení vystupující z rámečku
výběru a přetáhněte jej (podržením klávesy Shift při
přetažení lze otáčet v krocích po 15 stupních).
Otočení objektu (pomocí nástroje Otáčení):
1.
Vyberte
nástroj Otáčení v rozevírací nabídce
Výběr na panelu nástrojů Nástroje.
2.
Klepnutím vyberte objekt a umístěte ukazatel myši na
některý z jeho úchytů hrany nebo rohu, dokud se
nezobrazí kurzor otáčení.
3.
Stiskněte a držte tlačítko myši, přetáhněte kurzor ve
směru, v němž chcete objekt otočit, a pak tlačítko
uvolněte.
Vrácení otočení (obnovení původní orientace):
•
•
Poklepejte na objekt.
Chcete-li obnovit otočenou polohu, poklepejte znovu.
Změna středu otáčení:
1.
Vyberte
objekt.
nástroj Otáčení a klepnutím vyberte
Práce s objekty
61
2.
Přesuňte střed otáčení
z jeho původní polohy
uprostřed objektu do libovolného místa na stránce. Střed
lze přesunout i mimo samotný objekt, což je vhodné pro
otáčení seskupených objektů kolem společného středu.
3.
Přetáhněte úchyt pro otáčení do nového úhlu otočení;
objekt se otočí kolem nového středu.
Chcete-li obnovit střed otáčení, poklepejte na něj.
Otočení objektu o 90 stupňů doleva nebo doprava:
•
Vyberte objekt a klepněte na tlačítko
Otočit doleva
Otočit doprava na panelu nástrojů
nebo
Uspořádat.
Převrácení objektu
Objekty lze převracet vodorovně (zleva doprava s tím, že horní a
dolní část objektu zůstává stejná) nebo svisle (shora dolů s tím, že
levá a pravá část objektu zůstává stejná).
62
Práce s objekty
Vodorovné nebo svislé převrácení objektu:
•
Vyberte objekt a zvolte příkaz Převrátit vodorovně
nebo Převrátit svisle v nabídce Uspořádat.
Oříznutí a kombinování objektů
Oříznutí znamená maskování (skrytí) částí objektu, například pro
zlepšení kompozice nebo při vytváření zvláštního efektu. Výchozí
objekt zůstane beze změny. K jsou dispozici dva typy oříznutí,
čtvercové nebo nepravidelné oříznutí.
čtvercové oříznutí
nepravidelné oříznutí
Kombinování začíná více než jedním objektem, ale vznikne
speciální složený objekt s jedním nebo více „otvory“ uvnitř,
přičemž výplně složených objektů se překrývají. To je užitečné při
vytváření efektů využívajících masky nebo šablony.
Oříznutí s použitím původního obrysu objektu:
1.
Vyberte objekt a potom možnost
Nástroj
hranatého oříznutí v nabídce Oříznout panelu nástrojů
Atributy.
Práce s objekty
2.
63
V případě vektorového objektu (tvar, přímka, atd.)
přetáhněte jeden z úchytů okrajů nebo rohů dovnitř,
pokud chcete dosáhnout neomezeného oříznutí;
podržením klávesy Shift během přetahování docílíte
omezeného oříznutí (poměr stran bude zachován). U
obrázků (výše) je operace oříznutí ve výchozím
nastavení omezena.
Chcete-li nastavit měřítko objektu podle obrysu
oříznutí, stiskněte klávesu Ctrl, klepněte pravým
tlačítkem myši a potom pohněte myší nahoru nebo
dolů.
Oříznutí prostřednictvím úpravy obrysu objektu:
•
Vyberte objekt a pak možnost
Nástroj
nepravidelné oříznutí v nabídce Oříznutí na panelu
nástrojů Atributy. Zobrazí se kontextový panel nástrojů
Křivka, který vám umožňuje pracovat se zobrazenými
uzly a spojovacími segmenty, které definují obrys
oříznutí objektu. Další informace naleznete v tématu
Úprava čar na str. 179.
•
Chcete-li přesunout uzel (řídicí bod) do umístění
kurzoru, přetáhněte jej.
•
Chcete-li přesunout segment čáry (mezi dvěma
uzly) do umístění kurzoru, přetáhněte jej.
Umístění oříznutého objektu dovnitř obrysu oříznutí:
•
Máte-li vybraný jeden z nástrojů oříznutí, klepněte na
objekt a přetáhněte jeho střed (místo, kde vidíte kurzor
ve tvaru ruky).
64
Práce s objekty
Prolnutí obrysu oříznutí:
•
•
Máte-li vybraný jeden z nástrojů oříznutí, klepněte na
objekt.
V kontextovém panelu Oříznout nastavte hodnotu
Prolnutí okrajů pomocí šipek nahoru a dolů, posuvníku
nebo přímým zadáním. Prolínání je aplikováno z vnější
strany obrysu oříznutí v nastavené velikosti bodu.
Zrušení oříznutí (obnovení plné viditelnosti):
•
Klepněte na tlačítko
Odebrat ořez v nabídce
Oříznout na panelu nástrojů Atributy.
Oříznutí jednoho tvaru na jiný.
Příkaz Oříznout na tvar pracuje právě s dvěma vybranými
objekty. Jeden, případně oba z těchto objektů může být
skupinovým objektem. Spodní objekt (objekt za druhým objektem)
je přichycen k obrysu horního objektu, což vytvoří tvar
odpovídající překrývající se oblasti.
Práce s objekty
65
Oříznutí jednoho tvaru na jiný:
1.
Umístěte „ořezávající“ objekt před objekt určený k
oříznutí pomocí nabídky Uspořádat anebo panelu
nástrojů Uspořádat.
2.
Máte-li oba objekty vybrány (nebo seskupeny), vyberte
možnost Oříznout na tvar z nabídky Nástroje.
Objekt oříznutí tímto způsobem můžete obnovit do původního
tvaru, ale horní „ořezávací“ objekt bude trvale odstraněn (je-li
třeba, použijte k obnovení možnost Zpět).
Kombinování čar a tvarů
Kombinování křivek je metoda vytváření složeného objektu ze
dvou nebo více čar či nakreslených tvarů. Stejně jako při ořezávání
na tvar objekt v popředí ořízne objekt nebo objekty v pozadí,
přičemž v tomto případě budou ponechány „otvory“, ve kterých se
složené objekty překrývají. Stejně jako u seskupování můžete na
kombinovaný objekt aplikovat formátování (jako je čára nebo
výplň) a pokračovat úpravou jednotlivých uzlů a segmentů pomocí
nástroje Ukazatel. Na rozdíl od těchto dalších metod přebírá
kombinovaný objekt trvale vlastnosti čar a výplní z objektu v
popředí. Kombinování je vratné, ale složené objekty si zachovají
vlastnosti čar a výplní kombinovaného objektu.
Kombinování je rychlou metodou vytváření ořezové masky či
šablony:
Rychlé tvary
Převést
na křivky
Kombinovat
křivky
Přidaný
vržený
stín
66
Práce s objekty
Spojení dvou nebo více vybraných čar či nakreslených
tvarů:
1.
Nakreslete dvě čáry nebo rychlé tvary.
2.
Umístěte „ořezávající“ objekt do popředí objektu
určeného k vyříznutí.
3.
Vyberte jednotlivé objekty a pro oba zvolte možnost
Nástroje>Převést na>Křivky.
4.
Vyberte oba objekty.
5.
Vyberte příkaz Kombinovat křivky z nabídky
Uspořádat.
Obnovení původních tvarů z kombinovaného objektu:
•
Vyberte jej a vyberte příkaz Rozdělit křivky z nabídky
Uspořádat.
Přidání ukotvení k objektům
Ukotvení lze přidat k objektům a umožnit tak přímé propojení
hypertextových odkazů a křížových odkazů s konkrétním
umístěním a nikoli s celou stránkou. To je velmi užitečné zejména
tehdy, když odkazujete na objekt stránky, jako je například obrázek
nebo tabulka, nebo na vybraný umělecký text či text v rámečku.
Pojmenovaná ukotvení lze případně zahrnout jako Záložky PDF.
Název ukotvení bude přidán automaticky do seznamu záložek PDF
jako nový název záložky; po vytvoření souboru PDF bude možné
na záložku klepnout a přejít na umístění daného ukotvení.
Přidání ukotvení:
1.
Vyberte objekt nebo část textu.
Práce s objekty
2.
67
Vyberte příkaz Ukotvení... z nabídky Vložit.
- nebo Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte
možnost Vložit ukotvení....
3.
V dialogovém okně zadejte název ukotvení.
4.
(Volitelné) Zaškrtněte políčko Zahrnout v záložkách
souboru PDF, pokud chcete vytvořit soubor PDF, který
zobrazí záložku směrující na umístění ukotvení. Pokud je
zaškrtnuta, zadejte Název záložky, který se zobrazí ve
vytvořeném souboru PDF.
5.
Klepněte na tlačítko OK.
Po vytvoření můžete vkládat hypertextové odkazy, křížové odkazy
a záložky souboru PDF, které budou přímo propojeny s novým
ukotvením.
Kotvení objektů k textu
Pokud pracujete s textovými rámečky, budete možná chtít přidat
podpůrné tvary, obrázky, tabulky nebo vnořené textové rámečky
do textu publikace (umělecký text nebo text v rámečku). Takové
objekty lze přidat buď ve vztahu k umístění vašeho textu (nebo
jiného prvku stránky) nebo jednoduše vložit na nějaké místo do
textu. V obou případech se mohou při přidávání dalšího textového
obsahu objekty potom pohybovat s textem.
V aplikaci PagePlus je toto polohování kontrolováno ukotvením
objektu pomocí různých polohovacích možností.
•
Plovoucí s textem. Objekt je umístěn vodorovně nebo
svisle vůči
bodu ukotvení. Tato možnost je ideální
pro obrázky, zvýrazněné citáty, atd.
68
Práce s objekty
A – Bod ukotvení;
B – Kotvený objekt;
C – Vlastnosti ukotvení
Vložený text způsobuje
přeformátování
•
Umístěný v řádku jako znak. Ukotvený objekt je
umístěn jako znak do textu a zarovnán vůči textu, který
jej obklopuje. Ukotvený objekt se pohybuje s textem
stejně jako předtím.
•
Nezávislý na textu. Ukotvený objekt je odpojen ze
svého bodu ukotvení a bude z něj normální nekotvený
objekt.
Vytvoření ukotveného objektu:
1.
Umístěte svůj neukotvený objekt na stránku.
2.
Vyberte příkaz Ukotvit objekt... z nabídky Uspořádat.
Práce s objekty
3.
69
Zvolte možnost umístění z dialogového okna:
Pro plovoucí objekt:
1.
Aktivujte možnost Plovoucí s textem. To je výchozí
možnost umístění.
2.
Zadejte Vodorovné (např. Uvnitř, zarovnáno doleva)
a/nebo Svislé umístění (např. Uvnitř, nahoře) vůči
různým prvkům na stránce, např. znaku (bod ukotvení),
rámečku, sloupci, atd.
3.
(Volitelné) Nastavte Odsazení na ose X o nebo
Odsazení na ose Y o pro další odsazení objektu
vodorovně nebo svisle od vodorovné nebo svislé polohy
v absolutních jednotkách (centimetry nebo palce).
Případně zaškrtněte políčko Relativní umístění pro
odsazení o procentuální hodnotu velikosti objektu.
Zaškrtněte položku Zrcadlit protilehlé stránky, pokud
používáte protilehlé stránky a chcete, aby objekt
automaticky zrcadlil svou pozici vůči kotvícímu textu
přesunutému na novou stránku.
4.
Zaškrtněte políčko Uvnitř okrajů, abyste zabránili
umístění kotveného objektu mimo textový rámeček.
Objekt se přesune, ale pouze na okraj rámečku nebo na
vodítka okrajů stránky. Pokud není toto políčko
zaškrtnuto, umístění objektu není nijak omezeno.
5.
(Volitelné) Abyste mohli kontrolovat případné
překrývání objektů, vyberte možnost z rozevíracího
seznamu V případě překrytí objektů.
•
•
Povolit překrytí. Překrytí je ponecháno beze
změny.
Balit do řádků znamená, že druhý objekt bude
umístěn vedle prvního objektu, pokud je pro
něj dostatek místa, nebo pod něj, pokud
dostatek místa není.
70
Práce s objekty
•
•
6.
Řadit zleva doprava/Řadit zleva doleva
znamená, že druhý objekt bude podle zvolené
možnosti umístěn napravo nebo nalevo od
prvního objektu.
Skládat shora dolů/Skládat zdola nahoru
znamená, že druhý objekt bude podle zvolené
možnosti umístěn pod nebo nad prvním
objektem.
Bod ukotvení se
Klepněte na tlačítko OK. Tlačítko
zobrazí a váš objekt je nyní ukotven (zobrazuje se u něj
ikona
).
V případě vloženého objektu:
1.
Aktivujte možnost Umístěný v řádku jako znak.
2.
Chcete-li nastavit svislé zarovnání objektu vůči
sousednímu textu, vyberte možnost Zarovnat s textem.
Text nyní nebude obtékat kolem ukotveného objektu.
3.
(Volitelné) Zadejte hodnotu Odsazení na ose Y o a
nastavte procentuální hodnotu, o kterou bude objekt
svisle odsazen vůči své výšce.
4.
(Volitelné) Zaškrtněte položku Měřítko pro nastavení
velikosti objektu na procentuální hodnotu velikosti písma
sousedního textu. To zachová stejnou relativní velikost,
pokud se změní velikost textu. Hodnota 100 % nastaví
měřítko přesně na současnou velikost písma.
5.
(Volitelné) Zaškrtněte položku Použít při vkládání tato
nastavení, které aktualizuje výchozí hodnoty plovoucích
a vložených ukotvení. Jakékoli následné vkládání
objektů převezme nastavení ukotvení uložené při
zaškrtnutí možnosti.
Práce s objekty
6.
71
Klepněte na tlačítko OK. Objekt se zobrazí jako vložený
do objektu a zobrazí ikonu
Vlastnosti ukotvení.
Zobrazení vlastností ukotvení:
1.
Vyberte ukotvený objekt.
2.
Klepnutím na tlačítko
zobrazené pod objektem.
Vlastnosti ukotvení
Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti ukotveného objektu.
Možnosti se liší podle toho, která ze tří voleb umístění je
aktivována.
Pokud byste chtěli změnit umístění bodu ukotvení, můžete jej
přetáhnout na libovolné místo v textovém rámečku. Přetažení do
oblasti bez textu ukotvený objekt odpojí. Bod ukotvení můžete
odpojit také v dialogovém okně Vlastnosti ukotvení.
Odpojení ukotveného objektu:
•
Aktivujte možnost Nezávislý na textu.
Spojování obrysů objektů
Aplikace PagePlus obsahuje výkonné nástroje pro vytváření
nových tvarů z původních překrývajících se tvarů. Pomocí příkazů
pro přidání, odečtení, průsečík a vyloučení lze vytvořit trvalý nový
objekt (s novým obrysem) z libovolných vybraných objektů.
Spojený objekt lze dále upravovat změnou uzlů nového tvaru.
72
Práce s objekty
Spojení obrysů:
1.
Vyberte objekty.
2.
Vyberte možnost obrysu v rozevírací nabídce
Spojit obrysy na panelu nástrojů Uspořádat.
Sečíst
Vytvoří nový objekt, který je součtem
libovolných dvou vybraných objektů.
Objekty se nemusí překrývat.
Odečíst
Odstraní překrytí mezi horním a dolním
objektem. Horní objekt se rovněž odstraní.
Funkce je vhodná pro oříznutí tvaru nebo
obrázku jiným objektem.
Ověřte, že objekty se překrývají.
Průsečík
Zachová překrytí a odstraní zbytek.
Práce s objekty
Vyloučit
73
Sloučí dva nebo více objektů do složeného
objektu a v místě překrytí ponechá prázdný
průhledný otvor.
Použití obálky pokřivení mřížky
Pokřivení mřížky umožňuje aplikovat přednastavenou obálku
pokřivení na váš objekt nebo bitmapu aplikace PagePlus (níže) a
potom případně upravit flexibilní mřížku bodů a čar, které můžete
přetáhnout a tím deformovat nebo narušit objekt a (případně) jeho
výplň.
Aplikace základního pokřivení mřížky na vybraný objekt:
1.
Pokřivení na panelu nástrojů
Klepněte v nabídce
Atributy a vyberte ze zobrazené nabídky
přednastavenou obálku pokřivení.
74
Práce s objekty
Objekt se příslušně zdeformuje a okolo něj se zobrazí
jednoduchý obrys mřížky s uzlem v každém rohu nebo
na obrysu.
2.
Kontextová nabídka Pokřivení mřížky umožňuje tyto
akce:
3.
dočasně zakázat pokřivení;
4.
vybrat jiné předvolené pokřivení,
5.
zadat v části Pokřivit výplně, zda má být efekt pokřivení
rozšířen na gradient objektu nebo na bitmapovou výplň
nebo pixely bitmapy.
Po vytvoření aktivuje výběr existující obálky nástroj Ukazatel (pro
práci s objektem). Když klepnete na uzel, kontextový panel
nástrojů vám umožní upravit vybraný uzel.
Povolení pokřivení po vypnutí:
•
V nabídce
vyberte možnost
Pokřivení (panel nástrojů Atributy)
Znovu připojit pokřivení.
Proces úprav mřížek pokřivení a jejich obálek je popsán podrobněji
v nápovědě aplikace PagePlus.
Práce s objekty
75
Přidání okrajů
Okraj představuje
opakovaný dekorativní
prvek, kterým lze ohraničit
objekty, jako jsou
například textové
rámečky, obrázky nebo
tabulky.
Aplikace PagePlus je
dodávána s bohatou
nabídkou obrázkových
stylů okrajů, které jsou s
ohledem na snadné použití
uspořádány do kategorií.
Chcete-li však vytvořit
vlastní okraje, můžete
importovat návrh okraje
jako obrázek a uložit jej
pro další použití.
Výběr okraje umožňuje
použít efekt okraje na
libovolnou hranu (tj. horní,
dolní, levou, pravou,
případně protilehlou horní i
dolní).
Kategorie Rámečky obrázku na záložce Galerie
nabízí stejnou sadu stylů okrajů, které jsou již
použity na rámečky zástupných obrázků. (Další
informace naleznete na stránce 157.)
76
Práce s objekty
Přidání okraje k objektu:
1.
Klepněte na tlačítko
Čára/okraj v rozevírací
nabídce Výplň panelu nástrojů Nástroje.
2.
Chcete-li definovat okraj, vyberte záložku Okraj, pak
vyberte přednastavený okraj v rozevírací nabídce Styl.
Při procházení otevřeným seznamem pomocí kláves se
šipkami nahoru a dolů se v okně zobrazují náhledy
jednotlivých okrajů.
Chcete-li odebrat okraj, vyberte na začátku seznamu
položku Žádná.
3.
Vyberte Tloušťku (šířku) okraje. Než najdete šířku,
která by vhodně doplňovala velikost vašeho objektu,
může být nutné s tímto nastavením experimentovat.
4.
Chcete-li použít okraj na konkrétní okraje objektu,
použijte rozevírací nabídku Hrana.
Hrany můžete zapínat a vypínat a vytvářet různé
kombinace.
5.
Podle potřeby nastavte další možnosti:
•
•
•
Vyberte okraj Typ. Dlaždice zopakuje návrh hrany,
Rozšířit jednoduše roztáhne návrh, Jeden upraví
velikost původního obrázku podle objektu. Všechny
předvolené typy jsou již nastaveny, takže stačí
provést pouze popsané přizpůsobní a vytvořit vlastní
okraje.
Výběrem nastavení Zarovnání upravíte okraj podle
vnějšího, vnitřního nebo středu rámečku
ohraničení objektu.
Je-li zaškrtnuto políčko Za obsahem, vnitřní
polovina okraje bude přesahovat za objekt. Jestliže
políčko zaškrtnuto není, celý okraj se zobrazí na
popředí. (Čím širší bude okraj, tím větší oblast
výplně bude zabírat.)
Práce s objekty
•
•
6.
77
Je-li zaškrtnuto políčko Měřítko podle objektu, se
změnou velikosti objektu se bude měnit okraj i
objekt. Pokud políčko nezaškrtnete, při změně
velikosti zůstane šířka okraje neměnná.
Není-li políčko Vykreslit střed zaškrtnuto (výchozí
nastavení), vnitřní oblast ohraničeného obrázku
(používaného k vytvoření nového okraje) zůstane
prázdná, takže nebude nutné ručně mazat nechtěné
středy obrázků. V případě zaškrtnutí políčka bude
opakovaně vykreslena oblast uvnitř zaplněného
vlastního rámečku.
Po dokončení klepněte na tlačítko OK.
Pomocí tlačítka Import... můžete založit vaše okraje na návrhu
vlastního obrázku okraje.
Jakmile optimalizujete návrh nového okraje, můžete jej uložit pro
další použití. Okraj je uložen globálně, takže jej můžete využívat v
dalších publikacích.
Přidání loga
Loga jsou určena k jasné
komunikaci s cílovou skupinou
prostřednictvím jednoduchého
a snadno identifikovatelného
designu. Aplikace PagePlus
umožňuje vytvářet působivá
loga s různým designem od
stylových, obchodních a
zábavních až po moderní.
78
Práce s objekty
Loga jsou vhodná pro přidání do vzorových stránek přidružených k
publikacím (režim tiskové publikace) nebo k webovým stránkám
(režim publikování na web).
Přidání loga:
1.
Vyberte příkaz
Vložit logo v rozevírací nabídce
Logo panelu nástrojů Nástroje.
2.
V levém podokně dialogového okna vyhledejte miniaturu
vhodného návrhu; pokud chcete začít od začátku, vyberte
prázdné rozvržení v kategorii Prázdné.
3.
V levém podokně vyberte logo a v pravém podokně
vyberte některý z návrhů (je-li k dispozici více
možností); některé návrhy umožňují vlastní nastavení
textu.
4.
Chcete-li pro návrh použít aktuální schéma barev
publikace, zrušte zaškrtnutí políčka Použít sadu barev.
Případně můžete upravit sadu barev nezávisle na
barevném schématu aktuální publikace. Tuto akci
provedete tak, že necháte zaškrtnuté políčko Použít sadu
barev a vyberete barvu v rozevíracím seznamu.
5.
Klepněte na tlačítko Otevřít.
6.
U loga s popiskem lze v dalším dialogovém okně upravit
text návrhu (název nebo motto společnosti). Zadejte nový
název (například název společnosti nebo klubu) a
volitelně upravte slogan (Motto). Upravte text a pak
klepněte na tlačítko OK.
7.
Chcete-li vložit logo o výchozí velikosti, jednoduše
umístěte zástupný signál loga (obálku) klepnutím.
- nebo Chcete-li nastavit velikost loga, přetažením vytvořte
oblast a uvolněte tlačítko myši.
Práce s objekty
79
Záložka Galerie v aplikaci PagePlus rovněž obsahuje
stejný výběr log.
Pokud chcete návrh loga dále upravit, můžete použít integrované
návrhové prostředí aplikace LogoStudio. Máte tak možnost
soustředit se na návrh a nenechat se rozptylovat jinými objekty na
stránce, jelikož se uprostřed stránky zobrazí pouze samotný návrh.
Logo nebo objekt Flash lze také vytvořit z existujícího uměleckého
textu, tvaru, objektu galerie, obrázku nebo seskupených objektů.
Úprava existujícího loga:
1.
Klepněte na tlačítko
vybraným logem.
na ovládacím panelu pod
Spustí se aplikace LogoStudio a zobrazí objekt zvětšený
tak, aby vyplnil pracovní plochu.
2.
Pomocí nástrojů a záložek aplikace PagePlus upravte
návrh loga dle svých představ.
3.
Zavřít aplikaci LogoStudio
Klepnutím na tlačítko
na hlavním panelu nástrojů aplikace LogoStudio
ukončete aplikaci. Upravené logo bude aktualizováno ve
svém původním umístění.
Převedení objektu na logo
Další jednoduchou možností je nevytvářet logo na základě
předdefinovaných návrhů, ale z objektů, které jsou již obsaženy v
publikaci nebo na webových stránkách. Logo lze kdykoli převést
zpět na samostatné objekty rozdělením skupiny.
Převedení existujících objektů na logo:
1.
Vyberte jeden nebo více objektů (nebo seskupený objekt)
na stránkce.
80
Práce s objekty
2.
Vyberte příkaz Upravit v produktu LogoStudio... v
nabídce Úpravy (nebo výběrem po klepnutí pravým
tlačítkem myši).
3.
Upravte návrh loga. Můžete zejména použít horní
vstupní pole Text loga pro titulek loga (obvykle pro
název společnosti nebo klubu), pak zaškrtněte políčko.
Přidání efektů
V aplikaci PagePlus lze objekty
Flash vytvořit ze všech návrhů,
které mají upoutat pozornost,
zejména z reklamních důvodů
nebo obecně kvůli zvýraznění.
Na záložce Galerie aplikace
PagePlus je uvedena úplná
nabídka objektů Flash
rozdělených do dílčích kategorií
podle tematického zaměření. K
dispozici je například tematika
prodeje, oslav, vtipného ztvárnění
(tvary či text) nebo ukazatele.
Při přetahování návrhu objektu Flash na stránku lze rozlišovat tři
druhy objektů Flash – bez textu, s textem a s volitelným
rozvržením.
Přidání objektu Flash:
1.
Na záložce Galerie vyberte kategorii Objekty Flash.
Práce s objekty
81
2.
Posunováním v dolním seznamu zobrazíte náhledy
podkategorií objektů Flash. Chcete-li sbalit podkategorie,
které nechcete vidět, klepněte na tlačítko u názvu
podkategorie. (Opětovné rozbalení provedete klepnutím
na tlačítko ). Na panelu vyberte miniaturu vhodného
objektu Flash.
3.
Přetáhněte vybraný návrh na stránku.
4.
V dialogovém okně můžete upravovat návrh, měnit text a
používat barvy.
•
•
•
5.
Vytvoření různých návrhů: Vyberte návrh na
panelu Návrhy (nabídka různých textových
popisků a umístění).
Texty: Pokud vybraný návrh obsahuje popisný
text, můžete jej upravit v poli Text nebo
Zpráva. Text upravte tak, aby odpovídal
významu objektu Flash.
Barvy: Chcete-li pro návrh použít aktuální
schéma barev publikace, zrušte zaškrtnutí
políčka Použít sadu barev. Případně můžete
upravit sadu barev nezávisle na barevném
schématu aktuální publikace. Tuto akci
provedete tak, že necháte zaškrtnuté políčko
Použít sadu barev a vyberete barvu v
rozevíracím seznamu.
Klepněte na tlačítko OK.
Změny návrhu a popisný text nejsou k dispozici pro
všechny návrhy.
Pokud chcete návrh objektu Flash dále přizpůsobit (nebo jako efekt
použít stávající objekty na stránce), použijte aplikaci LogoStudio.
Další informace naleznete v tématu Přidání loga na stránce 77.
5
Práce s textem
84
Práce s textem
Práce s textem
85
Import textu ze souboru
Import textu z textového souboru představuje tradiční způsob
vytváření textového obsahu v návrzích DTP. Pokud k vytváření
textových souborů pro publikace používáte textový editor, můžete
do jedné publikace importovat libovolný počet souborů. Z každého
souboru se stane článek sestávající ze samostatného oddílu textu
(podobného novinovému článku), který je umístěn v jednom nebo
ve více propojených textových rámečcích.
Kromě formátu aplikace WritePlus (.stt) lze importovat celou řadu
rozšířených textových formátů a formátů textových editorů včetně
následujících:
Text ANSI
.txt
Microsoft Word 2007/2010
.docx/.dotx
Microsoft Word 2000/2003
.doc/.dot
MS Works
.wps
Text aplikace OpenOffice
.odt
RTF (Rich Text Format)
.rtf
Wordperfect
.wpd
Write
.wri
V případě formátů aplikace Microsoft Word vytvořených v
libovolném operačním systému Windows není nutné disponovat
místní instalací aplikace Microsoft Word. To znamená, že v
aplikaci PagePlus můžete použít jakýkoli textový obsah od třetí
strany, aniž byste museli mít příslušnou aplikaci.
86
Práce s textem
Aplikace PagePlus zachová formátování
importovaného textu z textového editoru. Pokud
však v textovém editoru vytváříte text přímo pro
aplikaci PagePlus, ušetříte čas, jestliže vytvoříte
pouze neformátovaný text a formátování použijete
později v aplikaci PagePlus.
Import textu ze souboru:
1.
(Volitelné) Pokud chcete použít prázdný textový
rámeček, vyberte jej. Pokud vkládáte text do již
zaplněného textového rámečku, klepnutím umístěte
textový kurzor (nebo vyberte část textu, která bude
nahrazena).
2.
Vyberte příkaz Textový soubor... v nabídce Vložit.
3.
V dialogovém okně Otevřít vyhledejte a vyberte soubor,
který má být importován.
4.
Zaškrtněte políčko Zachovat formátování, pokud chcete
zachovat styly formátování zdrojového souboru.
Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka tuto informaci
zrušíte. V obou případech aplikace PagePlus ponechá
základní vlastnosti znaků, jako je kurzíva, tučné písmo a
podtržení, a vlastnosti odstavců, například zarovnání
(doleva, na střed, doprava).
5.
Zaškrtnutím políčka Ignorovat zalomení řádků určíte,
že znaky konce řádků ve zdrojovém textu budou
ignorovány, pouze však v případě, že soubor byl uložen
se znakem konce řádku na konci každého řádku a tyto
nadbytečné konce řádků chcete odstranit. Jinak ponechte
toto pole nezaškrtnuté.
6.
Klepněte na tlačítko Otevřít.
Práce s textem
7.
87
Text bude importován do předem vybraného textového
objektu nebo do nového textového rámečku. Pokud se
celý importovaný text nevejde do aktivního textového
rámečku, zobrazí se dialogové okno s výzvou. Je možné
vytvořit další rámečky, které pojmou přetečený text
(klepněte na tlačítko Ano), nebo jednoduše ponechat text
ve skryté oblasti přetečení (klepněte na tlačítko Ne).
Co jsou textové rámečky
Text v aplikaci PagePlus je obvykle vkládán do textových
rámečků, které mohou obsahovat jednotlivá slova, samostatné
odstavce nebo text několika článků či kapitol. Můžete také použít
umělecký text (viz str. 98), kterým naformátujete samostatný text
pomocí speciálních efektů, nebo text tabulky (na str. 138), který
podporuje zobrazení v řádcích a sloupcích.
Co je textový rámeček?
Textový rámeček představuje miniaturu stránky s následujícími
prvky:
•
•
•
okraje a vodítka sloupců, která určují natékání textu,
volitelné předchozí a následující rámečky,
text a volitelné vložené obrázky, které protékají
rámečky.
Text v rámečku je označován jako článek.
•
•
Jakmile pohnete s textovým rámečkem, obsažený článek
automaticky sleduje pohyb.
Pokud změníte velikost textového rámečku, tok textu
článku se přizpůsobí novým rozměrům.
88
Práce s textem
Rámečky lze vzájemně propojit tak, aby jeden článek pokračoval
na dalším rámečku a pak na dalším. Textové rámečky však mohou
snadno existovat i samy o sobě. Tímto způsobem lze v libovolné
publikaci vytvořit text v jednotlivém rámečku, rozložit článek do
několika rámečků nebo vložit řadu nezávislých posloupností
rámečků. Umístěním textových rámečků na jakékoli místo
dokumentu a jejich propojením v libovolném pořadí můžete
sestavit noviny nebo publikaci ve formátu novin se články, které se
přelévají z jednoho sloupce do druhého (viz níže), a dokonce mezi
různými stránkami.
Rámeček 1
Rámeček 2
Vytvoření textových rámečků
Rámečky přidáváte na stránku stejně jako jakékoli jiné objekty.
Aplikace PagePlus podporuje širokou nabídku tvarů rámečků, u
kterých lze po vložení na stránku upravovat velikost nebo je
vytvarovat do nových tvarů (obdobně jako rychlé tvary popsané
na str. 182).
Práce s textem
89
Vytvoření rámečku:
1.
Vyberte standardní nebo tvarovaný textový rámeček v
rozevírací nabídce
nástrojů Nástroje.
2.
Textový rámeček na panelu
Klepnutím na stránku nebo pracovní plochu vytvořte
nový rámeček s výchozí velikostí.
- nebo Přetažením myší umístěte textový rámeček s
požadovanými rozměry.
Odstranění rámečku:
•
Vyberte rámeček klepnutím na jeho okraje (zobrazí se
plné ohraničení) a pak stiskněte klávesu Delete.
Textové rámečky lze vybírat, přesouvat a měnit jejich velikost
stejně jako u jiných objektů. (Další informace naleznete v
nápovědě aplikace PagePlus.) Jakmile vyberete ohraničení
rámečku, které je vyznačeno plnou čárou s rohovými a hranovými
úchyty, můžete pracovat s vlastnostmi rámečku a po výběru
vnitřku rámečku přesunout blikající kurzor do textu rámečku
(ohraničení rámečku se zobrazí šrafovaně, což označuje režim
úprav). V tomto režimu můžete upravovat text. (Další informace
naleznete v tématu Úprava textu na stránce na str. 104.)
90
Práce s textem
Vložení textu do rámečku
Text lze vložit do rámečku některým z těchto způsobů:
Editor článků
WritePlus:
Vyberte článek a pak klepněte na tlačítko
WritePlus na kontextovém panelu nástrojů
Rámeček.
Import textu:
Klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček a
pak vyberte příkaz Vložit textový soubor...
(kombinace kláves Ctrl+T), který zajistí import
textu.
Psaní do
rámečku:
Vyberte nástroj Ukazatel a pak klepnutím
vložte kurzor, který umožní psaní nového textu
nebo úpravu stávajícího textu přímo v rámečku.
(Další informace naleznete v nápovědě aplikace
PagePlus.)
Na pozici kurzoru v textu stiskněte kombinaci
kláves Ctrl+V.
Vkládání ze
schránky:
Přetažení
myší:
Vyberte text (například v souboru textového
procesoru) a pak jej přetáhněte na stránku
aplikace PagePlus.
Pokud text přemístíte do vybraného rámečku,
text je vložen na místo, kde se předtím nacházel
kurzor. Jinak je pro text vytvořen nový
rámeček.
Práce s textem
91
Nastavení a rozvržení rámečků
Rozvržení rámečku určuje způsob natékání textu v rámečku.
Rámeček může obsahovat několik sloupců. Jakmile vyberete
rámeček, zobrazí se okraje sloupců jako čárkované šedé vodicí
čáry (podle nastavení v okně Nastavení rámečku). Počítejte s tím,
že oproti vodítkům stránky a řádků či sloupců, které slouží jako
vodítka rozvržení při umístění prvků stránky, sloupce rámečku ve
skutečnosti určují způsob toku textu v jednotlivém rámečku. Text
nemůže téct mimo vodítka sloupců.
Vodítka sloupců můžete přetahovat nebo upravit horní či dolní
krytí sloupce a levé či pravé okraje sloupce v dialogovém okně.
A - vodítka sloupce, B - krytí sloupce
Přímá úprava vlastností rámečku:
•
Vyberte objekt rámečku a pak přetažením vodicích čar
sloupce upravte hranice sloupce.
92
Práce s textem
(1)
(2)
(3)
Na předcházejícím obrázku je znázorněn způsob, jakým se změní
kurzor při přesunutí ukazatele myši přes vybrané ohraničení (1),
po přetažení do vnitřní části vodítka přizpůsobovaného sloupce (2)
a po přetažení dolů, kdy dojde k posunutí krytí sloupce (3).
Úprava vlastností rámečku v dialogovém okně:
1.
Vyberte rámeček a pak klepněte na tlačítko
Nastavení rámečku na kontextovém panelu nástrojů
Rámeček.
2.
V dialogovém okně můžete upravit položky Počet
sloupců, Mezera (mezera mezi sloupci), Levý okraj,
Pravý okraj a povolit či zakázat obtékání textu kolem
objektu.
3.
Chcete-li změnit šířku a krytí sloupců (horní a dolní
vodítka rámečku), klepněte na buňku v tabulce a zadejte
novou hodnotu.
Propojení textových rámečků
Vybraný textový rámeček obsahuje v pravé dolní části tlačítko
Odkaz, které označuje stav rámečku a textu příslušného článku a
pomocí něhož lze ovládat tok článku do následujících rámečků:
Práce s textem
93
Bez přetečení
– rámeček není propojen s následujícím rámečkem (jde
buď o samostatný rámeček, nebo o poslední rámeček v
posloupnosti) a je prázdný nebo je viditelný konec textu
článku.
Přetečení
– zaplněný rámeček není propojen (samostatný nebo
poslední rámeček) a ve skryté oblasti přetečení se nachází
text článku. Rovněž se zobrazí tlačítko
natékání nalevo od tlačítka Propojit.
Auto
Pokračování
– rámeček je propojen s následujícím. Konec textu článku
je viditelný nebo natéká do následujícího rámečku.
Poznámka: Ikona tlačítka je červená, pokud v posledním
rámečku v posloupnosti došlo k přetečení textu, a zelená,
pokud nedochází k přetečení.
Existují dva základní způsoby vytvoření propojené posloupnosti
rámečků:
•
•
Lze propojit posloupnost prázdných rámečků a pak
importovat text.
Lze importovat text do jednoho rámečku a pak vytvořit a
propojit další rámečky, do nichž text automaticky nateče.
Jsou-li rámečky vytvářeny pomocí možnosti
Automatické natékání (například při importu
textu), automaticky se propojí do posloupnosti.
K vytvoření propojení nebo ke změně pořadí propojení mezi
existujícími rámečky lze použít tlačítko Odkaz pod rámečkem.
94
Práce s textem
Nezapomeňte sledovat kurzor, který změnou tvaru indikuje tyto
operace.
•
•
•
Lze vytvářet propojení na rámečky, které již obsahují
text nebo které jsou již součástí posloupnosti propojení.
Pokud rámeček nebyl součástí posloupnosti propojení,
jeho text se sloučí do článku vybraného textu.
Lze kombinovat různé posloupnosti rámečků a vytvořit
jednotný text článku.
Propojení vybraného rámečku s existujícím rámečkem:
•
Klepněte na tlačítko Odkaz v rámečku (zobrazující
•
nebo
.)
Kurzorem pro tok textu klepněte na rámeček, k němuž
má být vytvořeno propojení.
Propojení vybraného rámečku s nově nakresleným
rámečkem:
•
Podobně jako výše, ale místo klepnutí na cílový rámeček
buď klepněte na stránku (pro výchozí rámeček), nebo
táhněte na stránce (pro vytvoření rámečku požadované
velikosti). Druhá možnost je vhodná pro rychlé rozvržení
propojených rámečků na různých stránkách.
Zrušení propojení vybraného rámečku z posloupnosti:
•
Klepněte na tlačítko
a pak klepněte kurzorem pro
tok textu na tentýž rámeček.
Text článku zůstane ve zbývajících rámečcích. Pokud například
odpojíte druhý rámeček z posloupnosti tří rámečků, text článku
zůstane v prvním a třetím rámečku, které jsou nyní propojeny do
posloupnosti dvou rámečků. Odpojený rámeček je vždy prázdný.
Práce s textem
95
Navigace mezi rámečky:
•
Klepněte do textu na konci textového rámečku a poté
pomocí klávesy se šipkou dolů přejděte do následujícího
rámečku.
Přizpůsobení textu do rámečků
Přizpůsobení textu článku přesně do řady rámečků je součástí
pokročilého rozvržení publikací.
Pokud se text článku do posloupnosti rámečků nevejde, aplikace
PagePlus uloží přebytečný text do neviditelné oblasti přetečení a v
posledním rámečku v pořadí se zobrazí tlačítko odkazu
.U
tlačítka odkazu se zobrazí tlačítko
Auto natékání. Článek
můžete upravit, nebo můžete zvětšit prostor tím, že do
posloupnosti přidáte navíc jeden nebo dva rámečky. Klepnutím na
tlačítko Auto natékání přidáte další rámečky a stránky podle
potřeby (viz dále).
I po rozmístění rámečků můžete dále řídit způsob distribuce textu v
rámečcích. K tomuto účelu slouží kontextový panel nástrojů
Rámeček.
96
Práce s textem
Rozevírací nabídka Změna velikosti textu obsahuje tři
nástroje, které určují způsob škálování textu v textovém
rámečku. Jedná se o jednorázové operace (narozdíl od
průběžných možností funkce Auto. přizpůsobení
popsaných v dalším textu).
Přizpůsobit text
Klepnutím na toto tlačítko nastavíte měřítko velikosti
textu článku tak, aby se přesně vešel do dostupných
rámečků. Další text vložený do rámečku způsobí přetečení
textu. Funkci můžete použít na začátku úprav, abyste
vyzkoušeli, jak bude článek vypadat na stránce, nebo
téměř na konci práce při posledním dolaďování publikace.
Funkce Přizpůsobit text nejprve použije malé změny
velikosti bodů, pak malé změny prokladu a dále bude
upravovat odsazení odstavců, dokud se text nepřizpůsobí
prostoru, který je k dispozici.
Zvětšit text
Klepnutím na tlačítko zvětšíte velikost textu článku o
jeden krok (přibližně 2 %).
Zmenšit text
Klepnutím na tlačítko zmenšíte velikost textu článku o
jeden krok.
Práce s textem
97
Veškerý text článku v rámečku může mít vlastní nastavení
automatického přizpůsobení:
V rozevírací nabídce Možnosti automatického
přizpůsobení jsou uvedeny tři funkce automatického
přizpůsobení, které průběžně ovlivňují text článku
vybraného rámečku.
Bez automatického přizpůsobení
Jedná se o normální funkční režim. Je-li aktivován, text
není automaticky škálován podle vybraného textového
rámečku a na konci posloupnosti rámečků pravděpodobně
zbude část prázdného místa.
Zmenšit text při přetečení
Při aktivaci je podle objemu nadbytečného textu přidaného
do rámečku zmenšen text ve všech rámečcích tak, aby
nedošlo k přetečení textu.
Auto. přizpůsobení
V tomto režimu bude rámeček průběžně automaticky
škálovat text úpravou jeho velikosti (narozdíl od funkce
Přizpůsobit text, která přizpůsobí text pouze jednou a
jakýkoli další přidaný text způsobí přetečení textu).
Automatické natékání
Při importu textu je výhodné využívat výhody funkce Auto
natékání, která bude automaticky vytvářet textové rámečky a
stránky, dokud neskončí import veškerého textu. Tímto způsobem
se vytvoří dostatečný počet rámečků pro zobrazení celého článku.
98
Práce s textem
Pak již můžete zkoušet pouze různé úpravy, které jsou zapotřebí
pro vyplnění dostupného prostoru ve vaší publikaci.
Jestliže při úpravách přidáte do článku další text nebo zmenšíte
velikost rámečku, můžete zjistit, že došlo k porušení podmínky
přetečení. V takovém případě se můžete rozhodnout použít funkci
Automatické přizpůsobení nebo klepnout na tlačítko Auto
natékání.
Aktivace automatického natékání textu ve článku na
stránce:
•
Klepněte na tlačítko
tlačítka
Auto natékání vlevo od
Odkaz rámečku.
Pokud nejsou nalezeny žádné jiné prázdné rámečky, zobrazí se
výzva, abyste použili automatické natékání textu do nového
rámečku nebo rámečků se stejnou velikostí, jako má původní
rámeček, nebo do nového rámečku s velikostí stránky. Pokud se
kdekoli v publikaci nachází prázdný rámeček, aplikace PagePlus
před spuštěním funkce automatického natékání převede text do
tohoto rámečku.
Použití uměleckého textu
Umělecký text je samostatný text, který lze zadat přímo na
stránku. Je vhodný zejména pro nadpisy, zvýrazněné citáty a jiný
speciální text a lze jej snadno formátovat pomocí standardních
nástrojů pro text.
Práce s textem
99
Vytvoření uměleckého textu:
1.
Vyberte nástroj
Umělecký text v rozevírací nabídce
Umělecký text na panelu nástrojů Nástroje.
2.
Před samotným zadáním nastavte podle potřeby
počáteční vlastnosti textu (písmo, styl atd.) pomocí
kontextového panelu nástrojů Text, nabídky Formát
nebo klepnutí pravým tlačítkem myši (a výběrem příkazu
Formát textu>).
3.
Klepnutím na stránku umístěte textový kurzor s výchozí
velikostí bodu nebo tažením kurzoru se zaměřovacím
křížem přes stránku určete konkrétní velikost, například
4.
Zadáním přímo na stránce vytvořte umělecký text.
Po vytvoření objektu uměleckého textu jej lze vybrat, přesunout,
změnit jeho velikost, odstranit a kopírovat stejným způsobem jako
textový rámeček. Lze aplikovat plné barvy, přechodové a
bitmapové výplně a průhlednost.
100 Práce s textem
Změna velikosti nebo proporcí objektu uměleckého
textu:
•
Chcete-li změnit velikost a současně zachovat proporce
objektu, přetáhněte úchyty změny velikosti.
•
Volné změny velikosti dosáhnete podržením klávesy
Shift při přetažení.
Úprava uměleckého textu:
•
Tažením vyberte rozsah textu. Vytvoří se modrá oblast
výběru.
Poklepáním lze vybrat slovo a klepnutím třikrát celý text.
Nyní lze zadat nový text, použít formát znaku nebo odstavce,
upravit text v aplikaci WritePlus, zkontrolovat pravopis a
podobně.
Práce s textem 101
Umístění textu na cestu
„Obyčejný“ umělecký text na rovné čáře není vůbec obyčejný –
jeho kreativní možnosti lze ale rozšířit ještě dále umístěním textu
na zakřivenou cestu.
Výsledný objekt má všechny vlastnosti uměleckého textu a navíc
jeho cesta je Bézierova křivka, kterou lze upravit pomocí nástroje
Ukazatel stejně snadno jako jakoukoli jinou čáru. Kromě toho lze
text na cestě upravit jedinečnými způsoby, které jsou popsány dále.
Použití předvolené zakřivené cesty na text:
1.
Vytvořte objekt uměleckého textu.
2.
Vyberte text, na kontextovém panelu nástrojů klepněte
na rozevírací nabídku
předvolenou cestu.
Text na cestě a vyberte
Text nyní natéká podle tvaru určené cesty.
Přidání uměleckého textu na existující čáru nebo tvar:
1.
Vytvořte čáru od ruky, rovnou nebo zakřivenou čáru (viz
téma Kreslení a úprava čar na str. 179) nebo tvar (viz
téma Kreslení a úpravy tvarů na str. 182).
102 Práce s textem
2.
Vyberte
nabídce
Nástroje.
nástroj Umělecký text v rozevírací
Umělecký text na panelu nástrojů
3.
Umístěte kurzor do bezprostřední blízkosti čáry. Když se
kurzor změní, aby zahrnul křivku, klepněte tlačítkem
myši na místo, v němž má text začínat.
4.
Začněte psát v místě textového kurzoru. Text natéká
podle čáry, která byla převedena na cestu.
Umístění existujícího textu na existující čáru nebo tvar:
1.
Vytvořte objekt uměleckého textu.
2.
Vytvořte čáru od ruky, rovnou nebo zakřivenou čáru
nebo tvar.
3.
Vyberte oba objekty. V nabídce Nástroje vyberte příkaz
Přizpůsobit text křivce. Text nyní natéká podle určené
cesty.
Práce s textem 103
Současné vytvoření textu a čáry:
1.
Vyberte některý z nástrojů Text na cestě v rozevírací
nabídce
Nástroje:
Umělecký text na panelu nástrojů
Nástroj text na cestě od ruky umožňuje nakreslit
zakřivenou čáru od ruky.
Nástroj text na přímce je určen ke kreslení
rovných čar.
Nástroj text na zakřivené cestě umožňuje spojit
řadu segmentů čáry (které mohou být zakřivené i
rovné) pospojováním teček pomocí myši.
2.
Vytvořte čáru na stránce. Čára se zobrazí jako cesta s
textovým kurzorem v počátečním bodu (u zakřivené
cesty je k zobrazení textového kurzoru nutné stisknout
klávesu Esc nebo poklepat).
3.
Začněte psát v místě textového kurzoru. Text natéká
podle cesty.
Odebrání cesty textu:
1.
Vyberte objekt cesty textu.
2.
Cesta – Žádná v rozevírací
Klepněte na tlačítko
nabídce Cesta kontextového nástrojového panelu Text.
Text se změní na objekt uměleckého textu na rovné čáře a cesta je
trvale odebrána.
104 Práce s textem
Úprava textu na stránce
Pomocí nástroje Ukazatel můžete přímo upravovat text rámečku,
text tabulky nebo umělecký text. Na stránce můžete vybrat a
zadat text, nastavit odsazení odstavců a zarážky tabulátorů, měnit
vlastnosti textu, použít styly textu a použít funkci Najít a
nahradit. Pro úpravy delších článků a pokročilejší možnosti
vyberte možnost (Upravit článek… aplikace WritePlus z nabídky
Upravit).
Výběr a zadání textu
Výběr textu rámečku, uměleckého textu a textu tabulky dodržuje
konvence nejaktuálnějších textových procesorů. Oblast výběru je
pro přehlednost úprav stínovaná poloprůhlednou modrou barvou.
Dvojitým, trojitým nebo čtyřnásobným klepnutím vyberte slovo,
odstavec nebo celý text. Můžete rovněž stisknutím klávesy Ctrl a
klepnutím nebo přetažením vybrat nesousedící slova, stisknutím
klávesy Shift potom rozsah textu.
Úprava textu na stránce:
1.
Vyberte nástroj Ukazatel a potom klepněte do textového
objektu (nebo sem přetáhněte kurzor). V místě klepnutí
se zobrazí standardní textový kurzor (viz níže).
- nebo Vyberte jedno slovo, odstavec nebo část textu.
2.
Napište nový text nebo přepište vybraný text.
Práce s textem 105
Počátek nového odstavce
•
Stiskněte klávesu Enter.
Nový řádek ve stejném odstavci (pomocí zalomení řádku
nebo měkkého odřádkování)
•
Stiskněte kombinaci kláves Shift+Enter.
Následující dvě možnosti se vztahují pouze na text rámečku.
Můžete použít tyto klávesové zkratky nebo vybrat položky z
podnabídky Vložit>Zalomení.
Text přetékající do dalšího sloupce (Nový sloupec),
rámečku (Nový rámeček) nebo stránky (Nová stránka)
•
Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Enter, Alt+Enter nebo
Ctrl+Shift+Enter.
Přepnutí mezi režimem vkládání a režimem přepisování:
•
Stiskněte klávesu Insert.
106 Práce s textem
Zobrazení speciálních znaků
•
Klepněte na šipku
rozevírací nabídky na panelu
nástrojů Zobrazit a vyberte možnost Zobrazit speciální
znaky (značky a zalomení odstavců; viz níže) nebo
Zobrazit mezery (Zobrazit speciální znaky plus
tabulátory, nedělitelné mezery, body dělení a vyplněné
normální mezery).
Kopírování, vkládání a přesouvání textu
Text lze snadno kopírovat a vkládat za použití standardních
formátů; podporováno je také přetažení textu myší.
Pokud při vkládání neumístíte textový kurzor,
můžete text vložit přímo do nového textového
rámečku.
Práce s textem 107
Nastavení odsazení odstavců
Pokud je vybrán textový objekt, značky na vodorovném pravítku
označují levé odsazení, odsazení prvního řádku a pravé odsazení
aktuálního odstavce. Odsazení odstavců nastavíte pomocí značek
nebo použijte dialogové okno.
•
•
•
Levé odsazení (A) je nastaveno vůči levému okraji
objektu.
Odsazení prvního řádku (B) je nastaveno relativně
vzhledem k levému odsazení.
Pravé odsazení (C) je nastaveno relativně vzhledem k
pravému okraji objektu.
Podrobné informace o nastavení okrajů rámečku najdete v tématu
Nastavení a rozvržení rámečků (na str. 91).
Nastavení odsazení aktuálního odstavce:
•
Můžete přetahovat příslušné značky pravítek, jak je
zobrazeno výše.
- nebo -
108 Práce s textem
•
Levá odsazení lze rychle měnit tlačítkem
•
Snížit úroveň pro zvětšení nebo
úroveň nebo
zmenšení odsazení. Odsazení bude ve vzdálenosti
aktuálně nastavené výchozí zarážky tabulátoru.
- nebo Chcete-li upravit nastavení odsazení zadáním
konkrétních čísel, vyberte položku Odstavec... z nabídky
Formát. V poli Odsazení můžete zadat hodnoty pro levé
odsazení, pravé odsazení, odsazení prvního řádku nebo
předsazení.
Zvýšit
Nastavení zarážek tabulátorů
Nastavení zarážky tabulátoru:
1.
Vyberte odstavce, u kterých chcete nastavit zarážky
tabulátorů.
2.
Klepejte na tlačítko průsečíku pravítek, dokud se
nezmění na požadovaný typ tabulátoru: (levý, pravý,
střední nebo decimální).
Vlevo
Na střed
Vpravo
Desetinné
3.
Klepněte na vodorovné pravítko v místě, kam chcete
nastavit zarážku tabulátoru. Zobrazí se vám zarážka
tabulátoru.
4.
Chcete-li zarážku tabulátoru přesunout, přetáhněte ji do
nového umístění na pravítku.
Chcete-li zarážku tabulátoru odstranit, přetáhněte ji pryč
z pravítka.
5.
Práce s textem 109
Pokud chcete nastavit přesná měření pro tabulátory,
klepněte pravým tlačítkem do rámečku a vyberte
položku Formát textu. Potom vyberte z nabídky
položku Tabulátory....
Práce s textem Unicode
Aplikace PagePlus plně podporuje kódování Unicode, což jí
umožňuje zahrnutí cizojazyčných znaků nebo speciálních symbolů.
•
•
•
Chcete-li vložit na stránku text v kódování Unicode ze
schránky, použijte volby Upravit>Vložit jinak... a
potom vyberte možnost Neformátovaný text Unicode.
Znaky Unicode můžete vkládejte přímo do textu zadáním
hexadecimální hodnoty Unicode a stisknutím kláves
Alt+X. Stisknutím kláves Alt+X se přepíná mezi
zobrazeným znakem (např. @) a jeho ekvivalentní
hexadecimální hodnotou (např. U+0040).
Chcete-li exportovat text ve formátu Unicode, použijte
aplikaci WritePlus.
110 Práce s textem
Použití funkce Najít a nahradit
V publikaci lze vyhledávat různé položky: nejenom slova či jejich
části, ale také mnoho atributů znaků a odstavce, jako je písmo, styl,
zarovnání, odrážky a číslování, chybějící písmo, iniciály, dokonce i
včleněná grafika. Po vyhledání lze položky nahradit buď globálně,
nebo podle jednotlivých výskytů.
Použití funkce Najít a nahradit v textu rámečku:
1.
Vyberte příkaz Najít a nahradit... v nabídce Upravit.
2.
V dialogovém okně zadejte do pole Najít text, který
chcete vyhledat, a do pole Nahradit případný náhradní
text. Klepnutím na šipku dolů zobrazíte nedávno použité
položky. Klepnutím na tlačítko kteréhokoli z polí
zobrazíte rozevírací nabídku, v níž lze vybrat formáty
nebo zvláštní znaky, případně definovat regulární výraz
(pro hledání pomocí zástupných znaků).
3.
Vyberte rozsah, v němž se bude vyhledávat: Aktuální
článek (pouze aktuálně vybraný text nebo článek),
Všechny články (veškerý text) nebo Aktuální výběr
(použito pouze s příkazem Nahradit vše pro zpracování
aktuálně vybraného textu).
4.
Zaškrtnutím políčka Shoda celých slov určíte
vyhledávání posloupností znaků, které začínají a končí
prázdným místem (mezerou, znakem tabulátoru, novou
stránkou apod.) či interpunkcí nebo které se nachází na
začátku či konci odstavce. Zaškrtnutím políčka
Rozlišovat malá a velká písmena určíte vyhledávání, v
němž záleží na velikosti písmen. Zaškrtnutím políčka
Regulární výrazy určíte, že obsah pole Vyhledat bude
považován za výraz (nikoli za literálový řetězec k
vyhledání).
Práce s textem 111
5.
Klepnutím na tlačítko Najít další vyhledáte první výskyt
textu v poli Vyhledat.
- nebo Klepnutím na tlačítko Vybrat vše zvýrazníte všechny
výskyty odpovídajícího textu v dokumentu.
6.
Klepnutím na tlačítko Nahradit nahradíte nalezený
výskyt náhradním textem. Klepnutím na tlačítko Najít
další přejdete na další výskyt odpovídajícího textu.
Opakovaným použitím tlačítka Nahradit přejděte až na
konec dokumentu.
- nebo Klepnutím na tlačítko Nahradit vše nahradíte všechny
výskyty nalezeného textu náhradním textem najednou.
Aplikace PagePlus oznámí dokončení vyhledávání.
7.
Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno
Najít a nahradit.
Nastavení vlastností textu
Aplikace PagePlus umožňuje vysokou úroveň typografické
kontroly nad znaky a odstavci u textu rámečku, textu tabulky a
uměleckého textu.
Použití základního formátování textu:
1.
Vyberte text.
2.
Pomocí tlačítek na kontextovém panelu nástrojů Text
změňte styl textu, písmo, velikost bodu, atributy,
zarovnání odstavce, odrážky, číslování nebo úroveň.
112 Práce s textem
Vymazání místního formátování (obnovení
jednoduchých nebo výchozích vlastností textu):
•
•
Vyberte rozsah textu s místním formátováním.
Klepněte na položku Vymazat formátování v
rozevíracím seznamu stylů textu na kontextovém panelu
nástrojů Text (nebo na záložce Styly textu).
Používání písem
Jednou z nejzásadnějších úprav vzhledu vašeho dokumentu je
změna písem použitých v uměleckém textu, textu v rámečku nebo
textu v tabulce. Použitím různých písem u znaků nebo celého
odstavce můžete svým čtenářům předat velmi odlišná sdělení.
Přiřazení písem je v aplikaci PagePlus velmi jednoduché a lze je
provést na záložce Písma, na kontextovém panelu nástrojů Text
nebo v dialogovém okně Znak (klepnutím pravým tlačítkem myši
nebo v nabídce Formát).
Práce s textem 113
Písmo náleží některému z následujících typů označených
symbolem před názvem písma.
TrueType
OpenType
Typ 1 (PostScript)
Rastrové (bitmapové)
Záložka Písma je standardně skrytá, ale můžete ji zobrazit
klepnutím na tlačítko se šipkou na levé straně pracovní plochy.
Může být také zapotřebí klepnutím na popisek Písma zobrazit
záložku Písma.
Přiřazení písem a jejich náhled
Písma uvedená na záložce Písma představují aktuálně instalovaná
písma v počítači. To znamená, že tato písma lze využít při
formátování libovolného vybraného znaku nebo odstavce.
Přiřazení písma:
•
Vyberte určitý text a pak klepnutím na název písma na
záložce Písma přiřaďte písmo danému textu.
Náhled, jak budou písma vypadat na vybraném textu, můžete vidět
po aktivaci funkce náhledu písma v aplikaci PagePlus.
114 Práce s textem
Náhled písem:
1.
Na kartě záložky
Nabídka záložky (vpravo na
záložce) zaškrtněte položku Písmo náhledu.
2.
V dokumentu vyberte oddíl textu (písmeno, slovo nebo
odstavec).
3.
Na záložce Písma přesuňte ukazatel myši přes kterékoli
písmo v seznamu. Dojde k překreslení vybraného textu,
můžete tedy vidět, jak bude písmo ve skutečnosti
vypadat.
4.
(Volitelné) Klepnutím na písmo na záložce Písma
přiřaďte písmo textu.
Záměna běžných písem
Záměna jednoho písma jiným představuje velmi jednoduchou akci
na jednotlivém výběru textu, nicméně záložka Písma podporuje
podstatně složitější operace – můžete vyhledat písmo v celém
dokumentu (viz výše) a v případě potřeby je zaměnit za jiné písmo.
Pak je jednoduché změnit přiřazení jiného písma na vybraném
textu.
Výběr (a změna) písma v celém dokumentu:
1.
Klepněte pravým tlačítkem myši na písmo uvedené na
záložce Písma.
Je-li písmo použito v dokumentu, zobrazí se zpráva
Vybrat vše Instance (počet: n) (n je počet uplatnění
písma). Pokud nebyl nalezen žádný výskyt, zobrazí se
zpráva Není v současnosti použito.
2.
Klepněte na popisek zprávy, která získá modrý stín, a
následně dojde k výběru textu formátovaného vybraným
písmem.
Práce s textem 115
3.
Přesuňte ukazatel myši přes názvy písem v seznamu
písem. Klepnutím na vybrané písmo je použijte na
vybraný text. (Pokud jste použili vyhledávání Používaná
písma, může být nutné před výběrem náhradního písma
smazat výsledky hledání.)
Písma typu OpenType
Operační systém Microsoft Windows je standardně dodáván s
písmy typu OpenType a TrueType. Jednotlivé typy písem rozlišíte
podle jejich symbolů (
a
označující typ OpenType a
TrueType) uvedených v rozevíracím seznamu Písmo na
kontextovém panelu nástrojů Text v dialogovém okně Styl textu a
v seznamu písem na záložce Písma.
Chcete-li rozšířit možnosti instalovaného písma, můžete v aplikaci
PagePlus využít výhody dalších vlastností písma integrovaných
do návrhu písma. Tyto aktivní znaky písma lze změnit
prostřednictvím substitučních pravidel nebo ruční volbou. Jako
příklad lze uvést speciální glyfy, tj. nejrůznější tvary zobrazené u
znaku.
Počítejte s tím, že některá písma nepodporují rozšířené vlastnosti
písma nebo podporují pouze omezenou sadu možností. To závisí
na tom, jak bylo písmo původně vytvořeno svým autorem. Písma
systému Windows Vista, jako jsou například Constantia, Calibri
nebo Cambria, mají omezené vlastnosti OpenType. Pokud jste však
profesionálním uživatelem aplikace PagePlus a využíváte
pokročilou typografii, pravděpodobně jste již zakoupili a
instalovali profesionální písma, která vám pomohou využívat
maximum výhod těchto vlastností.
Vlastnosti závislé na písmech mohou zahrnovat následující
možnosti:
116 Práce s textem
•
Ligatury
•
Stylistické sady a
stylistické
alternativy
•
Velká písmena a
petitové verzálky
•
Formy závislé na
velikosti písmen
•
Horní a dolní
indexy
Práce s textem 117
•
Zlomky
•
Minuskové číslice
•
Proporcionální
číslice
Stejně jako v případě ostatních atributů textu můžete použít
vlastnosti písma na vybrané znaky nebo styly textu z
kontextového panelu nástrojů Text nebo dialogového okna Styl
textu. Názvy možností jsou na obou místech uživatelského
rozhraní podobné. (Další informace naleznete na str. 111
nebo 121.)
Možnosti se liší podle písma. Jestliže nejsou
nabízeny žádné možnosti, písmo nepodporuje
rozšířené vlastnosti písma.
Použití vlastností OpenType na vybrané znaky:
1.
Vyberte text, kterému je přiřazeno písmo typu
OpenType.
118 Práce s textem
2.
Na kontextovém panelu nástrojů Text klepněte na šipku
dolů v
rozevírací nabídce OpenType. Možnosti
zobrazené v rozevírací nabídce (obsahující vzorový text
a náhled při přesunutí ukazatele myši) se liší podle
vlastností, které písmo OpenType podporuje.
3.
Vyberte možnosti v rozevírací nabídce.
Použití vlastností OpenType na styly textu:
1.
V nabídce Formát>Znak vyberte příkaz Znak –
OpenType. Rozbalte strom tak, aby se zobrazily
všechny vlastnosti OpenType.
2.
Povolte vlastnosti písma v oddílech Alternativy, Čísla,
Kapitálky a Podrobnosti.
Pokud je možnost uvedena v závorkách, není
aktuálně používaným písmem podporována. Tímto
způsobem můžete vlastnosti aktivovat pro styly
textu, ve kterých není písmo známé.
Nahrazování písem
Při otevírání publikací aplikace PagePlus může docházet k
problémům s náhradou písem. Důvodem mohou být písma v
původním dokumentu, která se v cílovém počítači nenacházejí.
Dojde-li k takové situaci, lze pomocí dialogového okna určit
nahrazení nedostupného písma.
Práce s textem 119
Mechanismus náhrady písma aplikace PagePlus využívá systém
správy písem PANOSE, který dokáže inteligentně vyhledat
nejvhodnější náhradu chybějícího písma některým z písem
dostupných v místním počítači. Ve výchozím nastavení lze
klepnutím na tlačítko OK automaticky nahradit chybějící písmo
standardním dostupným písmem (například písmem Arial). Lze
rovněž ručně nahradit chybějící písmo písmem podle vlastního
výběru. K tomu je nutné povolit tlačítko Nahrazení písem zadat
ručně.
Chcete-li předejít nahrazení písma, pokuste se podle
možností použít původní písma z počítače, v němž
byla publikace vytvořena.
Při importu souborů PDF se aplikace PagePlus
pokusí použít vložená písma a provést předepsanou
náhradu písma.
Ruční nahrazení písma při načítání publikace:
1.
Povolte tlačítko Nahrazení písem zadat ručně v
úvodním dialogovém okně a klepněte na tlačítko OK.
2.
Ve Správci prostředků klepněte na záložku Písma a
vyberte písmo se stavem Chybějící. Klepněte na položku
Nahrazení.
3.
V dialogovém okně Nahrazení chybějících písem
vyberte náhradní písmo v rozevíracím seznamu
Dostupná písma a zkontrolujte, zda je nutné zaškrtnout
možnosti Tučné anebo Kurzíva. Některá písma jsou
jako náhradní vhodnější, když se jejich styl nastaví na
tučný nebo kurzívu.
120 Práce s textem
4.
Klepnutím na tlačítko Přidat<< umístěte písmo do pole
Nahradit za. Toto pole může obsahovat více písem –
kromě první volby i sekundární písmo (například písmo
Arial nebo Times New Roman). Sekundární písmo
(možná rozšířenější písmo) je užitečné v případě, že
chcete poskytnout alternativu k první volbě náhradního
písma. První volba by vždy měla být na začátku
seznamu. Toho lze docílit pomocí tlačítek Posunout
nahoru a Posunout dolů.
5.
Klepněte na tlačítko OK.
Pole Nahradit za lze obnovit klepnutím na tlačítko
Výchozí. Dojde k nahrazení uvedených písem
jedním písmem, například písmem Arial nebo Times
New Roman, podle systému Windows (tuto volbu
nelze konfigurovat).
Ruční nahrazení písma v libovolném okamžiku:
1.
Vyberte příkaz Správce prostředků v nabídce Nástroje.
2.
Vyberte záložku Písma, v seznamu vyberte písmo a
klepněte na tlačítko Nahrazení.
3.
V dialogovém okně vyberte chybějící písmo, které bude
nahrazeno, v rozevírací nabídce Písmo k nahrazení.
4.
Proveďte náhradu písma podle popisu v předchozím
postupu. Opakujte tyto kroky pro všechna písma, která
mají být nahrazena, v rozevírací nabídce Písmo k
nahrazení.
Pomocí tlačítka Importovat můžete opakovaně
použít mapování písem uložená v jiných
publikacích; tlačítko Exportovat umožňuje uložit
vlastní mapování.
Práce s textem 121
Použití stylů textu
Aplikace PagePlus umožňuje používat pojmenované styly textu
(předdefinované nebo uživatelské), které lze použít pro text
rámečku, text tabulky, umělecký text, text indexu nebo text
obsahu. Styl textu představuje sadu atributů znaků a odstavců,
které jsou uloženy jako skupina. Když použijete styl na text,
použijete v jednou kroku celou skupinu atributů. Můžete například
použít pojmenované styly odstavců pro konkrétní prvky rozvržení,
jako jsou například Záhlaví 1 nebo Tělo, a styly znaků s popisnými
názvy, jako je například Zvýraznění, Tučné nebo Odkaz.
Styly lze použít na znaky nebo odstavce použitím kontextového
panelu nástrojů Text nebo záložky Styly textu. Styly znaků a
odstavců lze spravovat z palety Styl textu.
Styly odstavců a znaků
Styl odstavce představuje úplnou specifikaci vzhledu odstavce
včetně všech formátovacích atributů pro písma a odstavce. Každý
odstavec v aplikaci PagePlus má přiřazený styl odstavce.
Styl znaku zahrnuje pouze atributy písma (název, bodová velikost,
tučné, kurzíva atd.) a používáme jej na úrovni znaků (tedy na
rozsah vybraných znaků) a nikoli na celý odstavec.
Práce s pojmenovanými styly
Pojmenovaný styl aktuálně vybraného textu je zobrazený na
záložce Styly textu nebo v rozevíracím seznamu Styly na
kontextovém panelu nástrojů Text. Může být zobrazen styl znaků
(je-li některý použitý lokálně), nebo styl odstavce (v ostatních
případech).
Použití pojmenovaného stylu:
1.
Pomocí nástroje Ukazatel klepněte na odstavec (v
případě použití stylu odstavce) nebo vyberte rozsah textu
(jestliže používáte styl znaku).
122 Práce s textem
2.
Zobrazte záložku Styly textu a vyberte styl ze seznamu
stylů.
- nebo Na kontextovém panelu nástrojů Text rozbalte klepnutím
na šipku rozevírací seznam Styly a vyberte název stylu.
Na záložce Styl textu se zobrazí styl odstavce nebo znaku, který
byl použit na vybraný text.
Vzhledem k tomu, že formátování odstavce i znaků lze použít na
stejný text, veškeré aktuální formátování textu je zobrazeno v poli
Aktuální formát na záložce.
Aktualizace pojmenovaného stylu použitím vlastností
stávajícího textu:
1.
Uplatněte požadované změny formátování na veškerý
text, který používá pojmenovaný styl.
2.
Na záložce Styly textu klepněte pravým tlačítkem myši
na styl a pak vyberte položku Aktualizovat <styl> podle
výběru.
Nové vlastnosti budou nastaveny pro veškerý text, který používá
daný pojmenovaný styl v celé publikaci.
Vytvoření nového stylu odstavce nebo znaků:
1.
Možnosti:
1.
Na záložce Styly textu vyberte styl odstavce nebo
znaků, ze kterého chcete vycházet při vytváření
nového stylu.
2.
Klepněte na tlačítko
nebo
- nebo -
Vytvořit odstavcový styl
Vytvořit znakový styl.
Práce s textem 123
•
Vyberte položku Paleta stylů textu... v nabídce
Formát a se „základním“ stylem vybraným v
dialogovém okně klepněte na tlačítko Vytvořit....
2.
V dialogovém okně Styl textu definujte název stylu, styl,
ze kterého chcete vycházet, styl pro následující
odstavec a přepínaný styl při zvýšení úrovně textu.
Zaškrtnutím políčka Vždy uvést ve studiové verzi
zajistěte, aby se styl zobrazoval na záložce Styly textu.
3.
V nabídce se stromem položek nalevo upravte libovolné
atributy znaků nebo odstavců, tabulátory, odrážky a
iniciály, které chcete zahrnout do definice nového stylu.
4.
Klepnutím na tlačítko OK vytvořte styl nebo zrušte
provedené změny tlačítkem Storno.
Vytvoření nového stylu použitím vlastností existujícího
textu:
1.
Naformátujte text podle požadavků.
2.
Chcete-li definovat styl znaků, vyberte rozsah textu se
změněným formátováním. Chcete-li definovat styl
odstavce, zrušte výběr textu a ponechte blikající kurzor v
nově formátovaném oddílu.
3.
Zadejte název nového stylu do rozevíracího seznamu
Styly na kontextovém panelu nástrojů Text a stiskněte
klávesu Enter.
Nový styl je definován na základě vlastností vybraného textu.
Úprava existujícího stylu:
1.
Záložka Styly textu:
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na styl znaků
nebo odstavce, které chcete upravit, a pak
124 Práce s textem
•
vyberte příkaz Změnit <styl>...
- nebo Pomocí vybraného stylu klepněte na tlačítko
Spravovat styly na záložce Styly textu a
pak klepněte na tlačítko Upravit....
2.
V dialogovém okně Styl textu definujte (nebo upravte)
název stylu, základní styl a libovolné atributy znaků nebo
odstavce, tabulátory, odrážky nebo iniciály, které chcete
zahrnout do definice stylu.
3.
Klepnutím na tlačítko OK potvrďte vlastnosti stylu nebo
tlačítkem Storno zrušte změny.
4.
Klepnutím na tlačítko Použít aktualizujte text nebo
tlačítkem Zavřít zachovejte styl v publikaci pro budoucí
použití.
Případně vyberte příkaz Paleta stylů textu... v nabídce Formát,
který slouží k úpravám stylů, a pak změňte výchozí nastavení textu
(Další informace naleznete v nápovědě aplikace PagePlus).
Odstranění jednoho nebo několika stylů textu:
•
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na styl textu a vyberte
příkaz Odstranit <styl>....
V dialogovém okně klepněte na tlačítko Odebrat.
Chcete-li odstranit několik stylů, zaškrtněte nejprve
několik názvů stylů. Chcete-li odebrat všechny styly
nebo pouze styly, které se nepoužívají, použijte
odpovídající tlačítka.
S odstraňováním stylů zacházejte opatrně. Styly
odvozené od nadřazeného stylu budou označeny k
odstranění.
Práce s textem 125
Odebrání místního formátování
Chcete-li pro znaky nebo odstavce vrátit původní formátování,
klepněte na položku Vymazat formátování na záložce Styly textu.
Tato funkce je skvělá v případě, že chcete vrátit formátování, které
se neosvědčilo. Formátování můžete vymazat z vybraných znaků a
odstavců (jednotlivě i najednou) podle toho, jaký text je aktuálně
vybrán. Následující tabulka popisuje, jaký vliv má výběr různých
druhů textu na funkci mazání formátování.
Výběr
Dopad funkce Vymazat
formátování
Slovo
Znak
Rozsah textu
Znak
Jeden odstavec
Znak a odstavec
Několik odstavců
Odstavec
Text článku
Znak a odstavec
Textový rámeček
Znak a odstavec
Klepnutím na rozbalovací šipku Vymazat formátování máte také
možnost explicitně určit, jak bude funkce mazání formátování
použita.
Podobně jako mazání formátování můžete použít položku Znovu
použít styly na záložce Textové styly (nebo kontextovém panelu
nástrojů Text), kterou smažete veškeré lokální nastavení formátů a
ponecháte text ve výchozím tvaru. Pokud však příkazem Vymazat
formátování vrátíte text do stylu Normální, funkce Znovu použít
styly vrátí textu zpět jeho aktuálně pojmenovaný styl. Chcete-li
současně odstranit styl znaků i odstavce, použijte příkaz Použít na
znak (zachová lokální nastavení stylu odstavce), Použít na
odstavec (zachová lokální nastavení stylu znaků) a Použít na
obojí.
126 Práce s textem
Můžete také odebrat formátování stylu a začít styl textu vytvářet
znovu (pokud takovému postupu dáváte přednost). Klepněte na
tlačítko Spravovat styly na záložce Styly textu, klepněte na
tlačítko Upravit a pak klepněte na tlačítko Vymazat vše v oddílu
Obecné.
Změna běžných stylů
Záměna stylu znaku nebo odstavce za jiný pro souvislý oddíl textu
je velmi jednoduchá. V aplikaci PagePlus je navíc velmi
jednoduché zaměnit jeden styl za jiný tak, že vyberete několik
instancí stylu a zaměníte je za alternativní styl. Tím můžete
současně přepnout styly ve všech odstavcích všech článků.
Výběr (a změna) stylu v celém dokumentu:
1.
Klepněte pravým tlačítkem myši na styl zobrazený na
záložce Styly textu.
2.
Je-li styl použitý v dokumentu, zobrazí se zpráva Vybrat
vše: n instancí (kde n je počet použití stylu).
Pokud je počet použití stylu nulový, zobrazí se zpráva
Není v současnosti použito.
3.
Klepněte na popisek zprávy. Text formátovaný
vybraným stylem se zvýrazní.
4.
V seznamu stylů přesuňte ukazatel myši na názvy stylů a
pak klepnutím na styl jej uplatněte na vybraný text.
Práce s textem 127
Obtékání textu
Aplikace PagePlus umožňuje textu v rámečku obtékat kolem
obrysů jiného samostatného objektu. To obvykle znamená obtékání
textu podle obrázku, který překrývá textový rámeček nebo do něj
přesahuje. Text rámečku může obtékat kolem obrázku, tvaru,
uměleckého textu, tabulky nebo jiného rámečku. Obtékání se
provádí změnou nastavení obtékání objektu, kolem něhož má text
obtékat.
Obtékání textu kolem objektu:
1.
Vyberte objekt, kolem něhož má text obtékat.
2.
Klepněte na tlačítko
nástrojů Uspořádat.
Nastavení obtékání na panelu
128 Práce s textem
3.
Klepnutím na ukázku vyberte způsob, kterým bude text
kolem objektu obtékat, tj.
4.
Dalším klepnutím na ukázku zvolte strany vybraného
objektu, pro které bude způsob obtékání použit.
Na příkladu je znázorněno těsné obtékání pouze pravé
strany objektu.
5.
Klepněte na tlačítko OK.
Kromě toho je možné určit Vzdálenost od textu: odstup mezi
obrysem obtékání objektu a přilehlým textem. (Obrys obtékání je
obrys, který definuje hrany objektu pro účely obtékání textu.)
Přesnějšího přiléhání textu dosáhnete ruční změnou obrysu
obtékání pomocí kontextového panelu nástrojů Křivka. Další
informace naleznete v nápovědě aplikace PagePlus.
Práce s textem 129
Vytvoření seznamů s odrážkami nebo
číslovaného seznamu
Existuje možnost přeměnit řadu odstavců na seznamy s
odrážkami, číslované seznamy nebo víceúrovňové seznamy.
Odrážky jsou užitečné zejména při výpisu zájmových položek bez
konkrétního požadovaného pořadí, číslovaných seznamů pro
prezentaci podrobných postupů (podle čísla nebo písmene), a
víceúrovňových seznamů pro inteligentnější hierarchické seznamy
uvedené čísly, symboly nebo jejich kombinací, přičemž všechny
jsou s podpůrným volitelným textem (Další informace naleznete v
tématu Použití víceúrovňových seznamů na str. 131).
Seznam s
odrážkami
Číslovaný seznam
Víceúrovňový
seznam
Aplikace PagePlus umožňuje vytváření jednoduchých seznamů
přímo z kontextového panelu nástrojů Text nebo výběrem z
přednastavených seznamů s odrážkami, číslováním nebo více
úrovněmi prostřednictvím dialogového okna. Pokud chcete
postoupit o krok dále, můžete si vytvořit vlastní styly seznamů
prostřednictvím výběru vlastních symbolů, čísel a formátů písma.
Potom budete mít možnost nahradit stávající předvolby vlastní
položkou založenou na vlastním stylu seznamu.
Seznamy mohou být aplikovány na normální text (jako místní
formátování) i na styly textu.
130 Práce s textem
Vytvoření jednoduchého seznamu s odrážkami nebo
číslovaného seznamu:
1.
Vyberte jeden nebo více odstavců.
nebo
Klepněte na text v odstavci.
2.
Vyberte možnost
Seznam s odrážkami nebo
Číslovaný seznam na kontextovém panelu nástrojů Text.
Použitý styl seznamu je první předvolba zobrazená v dialogovém
okně Odrážky a číslování popsaném níže.
Vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného
seznamu (s použitím předvoleb):
1.
Vyberte jeden nebo více odstavců.
nebo
Klepněte na text v odstavci.
2.
Vyberte možnost Odrážky a číslování... z nabídky
Formát.
3.
Z nabídky Odrážky a číslování v dialogovém okně Styl
textu vyberte položku Odrážka, Číslo nebo Více úrovní
v rozevírací nabídce Styl.
4.
Vyberte jeden z předvolených formátů zobrazených ve
výchozím nastavení.
nebo
Chcete-li vytvořit vlastní seznam, klepněte na tlačítko
Podrobnosti a upravte zobrazené možnosti na vlastní.
5.
Klepnutím na tlačítko OK použijete formátování
seznamu.
Chcete-li vytvořit číslované nebo víceúrovňové
seznamy, zaškrtněte políčko Číslovat od začátku,
čímž začnete číslování znovu od aktuální pozice
Práce s textem 131
kurzoru v seznamu; v opačném případě ponechejte
možnost nezaškrtnutou.
Formátování seznamu vypněte dalším klepnutím na
tlačítko
nebo
nástrojů Text.
na kontextovém panelu
Použití víceúrovňových seznamů
U víceúrovňových seznamů
můžete na rozdíl od seznamů s
odrážkami nebo číslovaných
seznamů nastavit pro každou
úroveň seznamu zobrazení
jediného znaku (symbolu, textu
nebo čísla). Úrovně jsou
obvykle považovány za
vzájemně podřízené, přičemž
Úroveň 1 (první úroveň),
Úroveň 2 (druhá), Úroveň 3
(třetí) atd. mají v seznamu
klesající důležitost. Například
následující jednoduchá
víceúrovňová pasáž textu je
uspořádána do tří úrovní.
Pružnost víceúrovňového systému odrážek a číslování v aplikaci
PagePlus znamená, že můžete zcela kontrolovat, co se bude na
jednotlivých úrovních zobrazovat. Z tohoto důvodu nemusí mezi
úrovněmi existovat žádné společné schéma číslování, tj. seznam
může být na každé úrovni uveden jiným symbolem, textovou
příponou nebo kombinací čísel.
132 Práce s textem
Pokud použijete víceúrovňovou předvolbu na rozsah textu, získáte
výchozí použitý seznam s formátem úrovně 1 předvolby. Pokud
nepoužijte styly textu, budete muset přechodem na úroveň 2, 3, 4
atd. nastavit správnou úroveň pro položku seznamu.
Změna úrovní seznamu u vybraných odstavců:
•
Klepněte na tlačítko
Zvýšit úroveň nebo
Snížit úroveň na kontextovém panelu nástrojů Text,
chcete-li zvýšit současnou úroveň o jednu.
Víceúrovňové předvolby nabízejí několik jednoduchých, ale běžně
používaných schémat pro formátování seznamů odstavců. Pokud
ovšem chcete vytvářet vlastní seznamy nebo upravit stávající
seznam, použijte tlačítko Podrobnosti v dialogovém okně Styl
textu, pokud je vybrán styl Víceúrovňový. Další informace
naleznete v nápovědě aplikace PagePlus.
Přiřazení odrážek, čísel a úrovní ke stylům
Dosud diskutované seznamy jsou obvykle aplikovány jako místní
formátování na jednotlivý styl, obvykle „Normální“ nebo „Tělo“.
Na důkaz stačí, že struktura seznamu zmizí, pokud na vybraný
seznam použijete možnost Vymazat formátování (na záložce
Styly textu nebo v rozevírací nabídce Styly na kontextovém panelu
nástrojů Text).
Pokud pracujete na dlouhých dokumentech, možná používáte
předem přiřazené styly textu (Záhlaví 1, Záhlaví 2, odsazení atd.)
k formátování dokumentu namísto použití výše uvedeného
místního formátování. Takové styly textu můžete používat spolu se
styly seznamů k číslování záhlaví nebo odstavců automaticky bez
nutnosti opakovaného formátování záhlaví nebo odstavců jako
seznamů. Jako příklad lze uvést, že záhlaví a odstavce v
technických a právních dokumentech jsou obvykle pro snadnou
orientaci uvedeny čísly. Výhodou použití přístupu založeného na
stylech je, že můžete nastavit automatické číslování a soustředit se
mezitím na použití stylů na dokument.
Práce s textem 133
Pokud chcete vytvořit vlastní víceúrovňové styly odstavců,
použijte položku Styl vyšší úrovně, pokud vytváříte styly textu.
Tím nastavíte styl odstavce, který bude automaticky použit na text
v případě, že je z kontextového panelu nástrojů vybrána možnost
Zvýšit úroveň; další výhodou je, že pokud na text aplikujete
víceúrovňový styl, styl přidružené další úrovně bude přístupný na
záložce Styly textu.
Aplikace PagePlus umožňuje snadno přiřadit existujícímu stylu
textu styl seznamu s odrážkami, číslovaného seznamu nebo
víceúrovňového seznamu (přednastaveného nebo vlastního
seznamu). Další informace naleznete v tématu Použití stylů textu
na str. 121.
Použití automatických oprav překlepů
při psaní
Aplikace PagePlus nabízí dva špičkové podpůrné nástroje, které
umožňují odstranit překlepy přímo během psaní. Funkce
Automatické opravy řeší většinu běžných překlepů a umožňuje
vytvářet vlastní seznam zkratek, které lze využít při automatickém
nahrazování textu při psaní. Podtrhávat pravopisné chyby během
psaní a označovat možná problémová slova v textu červeným
podtržením. Obě funkce lze použít pro text rámečku, text tabulky a
umělecký text.
Chcete-li kontrolovat pravopis ve větším množství textu, můžete
kdykoli spustit Kontrolu pravopisu.
Automatické opravy
Nastavení možností automatických oprav textu:
1.
Vyberte příkaz Možnosti... v nabídce Nástroje a vyberte
stránku Text>Automatické opravy>Možnosti.
2.
Zkontrolujte, zda nastavení automatické kontroly
pravopisy vyhovuje vašim požadavkům.
134 Práce s textem
Pro všechny zaškrtnuté možnosti bude automatická kontrola
pravopisu povolena. Navíc lze použít automatické nahrazování
textu předdefinovaným seznamem oprav, který obsahuje slova s
častými chybami a jejich správný zápis a do kterého lze přidávat
vlastní opravy.
Použití seznamu oprav:
1.
Vyberte příkaz Možnosti... v nabídce Nástroje a vyberte
stránku Text>Automatické opravy>Nahrazování.
2.
Zapněte automatické opravy zaškrtnutím políčka
Nahrazovat text během psaní. Jakmile zadáte slovo s
překlepem, dojde k jeho náhradě za předdefinovanou
správnou verzi.
Přidání vlastních řetězců do seznamu oprav:
1.
V poli Nahradit zadejte název položky automatické
opravy. Název představuje zkratku nebo slovo, které
chcete automaticky nahradit při psaní. Pokud například
děláte často chybu ve slovu „robot“ zápisem „robto“,
zadejte do pole Nahradit řetězec „robto“.
2.
V poli Čím zadejte text, který chcete automaticky vložit
místo zkratky nebo slova uvedeného v poli Nahradit.
3.
Klepnutím na tlačítko Přidat vložte novou položku do
seznamu.
4.
Chcete-li upravit položku v seznamu oprav, vyberte
položku v seznamu a pak ji upravte pomocí polí
Nahradit a Čím. Klepněte na tlačítko Nahradit níže.
5.
Jestliže chcete položku odebrat, vyberte ji a pak klepněte
na tlačítko Odstranit.
Práce s textem 135
Kontrola pravopisu při psaní
Tato funkce slouží nejprve k označení možných překlepů ve
slovech červeným podtržením a dále k nabídce (po klepnutí
pravým tlačítkem myši) možných alternativ správně napsaného
slova, jimiž lze nahradit podtržené slovo.
Kontrola pravopisu při psaní:
•
Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Podtrhávat
pravopisné chyby během psaní (nabídka
Nástroje>Možnosti>Text>Kontrola pravopisu).
Slova s překlepy jsou v dokumentu podtržena červenou vlnovkou.
Slova můžete zkontrolovat sami, nebo můžete využít možnosti
náhrady slov doporučenými správnými tvary.
•
•
•
•
Chcete-li označené slovo nahradit, přesuňte na
vyznačené slovo kurzor a pak klepnutím pravým
tlačítkem myši zobrazte kontextovou nabídku s
alternativními tvary slova.
Chcete-li aplikaci PagePlus nařídit, aby v publikaci
ignorovala (neoznačovala) všechny instance označeného
slova, vyberte příkaz Ignorovat vše (v případě jednoho
výskytu pouze Ignorovat).
Pokud chcete přidat označené slovo (v aktuálním zápisu)
do osobního slovníku, vyberte v kontextové nabídce
příkaz Přidat do slovníku. Po této akci bude aplikace
PagePlus slovo ignorovat ve všech dalších publikacích.
Popsanou funkci kontroly pravopisu spustíte příkazem
Kontrolovat pravopis.
Kontrola pravopisu
Nástroj Kontrola pravopisu umožňuje zkontrolovat pravopis v
textu aktuálního článku, všech článků na aktuální stránce nebo
všech článků v publikaci. Vestavěný slovník můžete přizpůsobit
přidáním vlastních slov.
136 Práce s textem
Chcete-li během vytváření textu předcházet typografickým chybám
a opravovat překlepy, použijte funkce popsané v částech
Automatické opravy a Kontrola pravopisu při psaní.
Díky 14 slovníkům je podporována kontrola pravopisu ve více
jazycích. Libovolný z těchto jazyků lze povolit globálně pomocí
příkazu Nástroje>Možnosti>Text>Kontrola pravopisu nebo
specificky pro konkrétní text nebo odstavce prostřednictvím
nástroje Výběr jazyka na záložce Znak. Kontrolu pravopisu lze
dočasně vypnout výběrem položky Žádný pro typ jazyka, což může
být užitečné, pokud pracujete s textem obsahujícím mnoho
neobvyklých pojmů (například vědecká terminologie nebo
proprietární výrazy).
Lze rovněž vytvořit vlastní slovník pomocí příkazu
Nástroje>Možnosti>Text>Kontrola pravopisu.
Kontrola pravopisu:
1.
(Volitelné) Pokud chcete zkontrolovat jeden článek,
nejprve vyberte text nebo textový objekt.
2.
Vyberte příkaz Kontrola pravopisu... v nabídce
Nástroje.
3.
(Volitelné) V dialogovém okně klepněte na tlačítko
Možnosti... a nastavte předvolby pro ignorování určitých
kategorií, například slov obsahujících číslice nebo názvů
domén.
4.
Výběrem možnosti Zkontrolovat pouze aktuálně
vybraný článek, Zkontrolovat všechny články na
aktuální stránce nebo Zkontrolovat všechny články v
publikaci určete rozsah hledání.
5.
Klepnutím na tlačítko Spustit spusťte kontrolu
pravopisu.
Práce s textem 137
Je-li nalezen problém, aplikace PagePlus zvýrazní příslušné slovo.
V dialogovém okně jsou uvedeny alternativní návrhy s možností
Změnit nebo Ignorovat tento výskyt (nebo všechny výskyty)
problémové slovo, případně přidat dané slovo do slovníku.
6.
Kontrola pravopisu bude pokračovat, dokud neklepnete
na tlačítko Zavřít nebo dokud se nedokončí.
Automatická korektura
Nástroj Korektor zkontrolujte gramatické a stylistické chyby v
textu publikace. Korektor lze použít v aplikaci PagePlus i
WritePlus.
Spuštění automatické korektury:
1.
Pokud chcete zkontrolovat jeden článek, nejprve vyberte
text nebo textový objekt.
2.
Vyberte příkaz Korektor... v nabídce Nástroje.
3.
Podle potřeby můžete po klepnutí na tlačítko Možnosti
nastavit možnosti korektury včetně možnosti kontroly
pravopisu a úrovně formálnosti (s kontrolou typů
pravidel).
4.
Výběrem možnosti Zkontrolovat pouze aktuálně
vybraný článek, Zkontrolovat všechny články na
aktuální stránce nebo Zkontrolovat všechny články v
publikaci určete rozsah hledání.
5.
Klepnutím na tlačítko Spustit spusťte korekturu.
Je-li nalezen problém, aplikace PagePlus zvýrazní příslušné slovo.
Dialogové okno nabízí alternativní návrhy a možnosti Změnit
nebo Ignorovat tento výskyt (nebo všechny výskyty)
problémového slova.
6.
Korektura bude pokračovat, dokud neklepnete na tlačítko
Zavřít nebo dokud nebude proces dokončen.
138 Práce s textem
Vytvoření textových tabulek
Tabulky představují ideální způsob prezentace textu a dat v
nejrůznějších, snadno přizpůsobitelných formátech založených na
struktuře řádků a sloupců. Navíc nabízejí integrované možnosti
tabulkových kalkulátorů.
Každá buňka v tabulce se chová jako miniaturní rámeček. Podobně
jako v případě textových rámečků můžete nastavovat různé
vlastnosti znaků a odstavců, používat pojmenované styly textu,
uplatnit fotografické okraje, vložené integrované obrázky,
uplatnit barevné textové výplně (plné, přechodové nebo
bitmapové), sledovat využití písma pomocí Správce prostředků a
využívat možnosti kontroly pravopisu, jako je funkce Kontrola
pravopisu, Korektor nebo Tezaurus. Mezi bezkonkurenční funkce
patří formátování čísel a vkládání vzorců.
Pro text tabulky nelze nastavit text nebo odkazy,
které znáte z textových rámečků. Funkce pro
úpravu textu, které jsou k dispozici na kontextovém
panelu nástrojů Rámeček, nejsou k dispozici.
Tabulku není nutné vytvářet od začátku, ale můžete využít výběr
předdefinovaných formátů (předloh) nabízených aplikací PagePlus.
Jednoduše vyberte jednu z nich a vyplňte buňky požadovaným
obsahem.
Práce s textem 139
Možnosti aplikace PagePlus:
•
•
•
Úprava předdefinovaného formátu před přidáním nové
tabulky na stránku.
Vytvoření vlastních formátů bez vytváření tabulky. Další
informace naleznete v tématu Vytváření vlastních
formátů tabulek v nápovědě aplikace PagePlus.
Úprava stávajících tabulek podle jiného
předdefinovaného nebo vlastního formátu
Vytvoření tabulky:
1.
Na panelu nástrojů Nástroje vyberte
tabulka v nabídce
Nástroj
Tabulka.
2.
Klepněte na stránku nebo pracovní plochu, případně
přetažením myší nastavte rozměry tabulky. Otevře se
dialogové okno Vytvoření tabulky obsahující výběr
předvolených formátů tabulky uvedených v okně
Formát.
3.
Projděte seznam náhledů rozvržení a jeden z nich
vyberte. Chcete-li začít s prostou tabulkou, vyberte
položku (Výchozí).
4.
(Volitelné) Tlačítko Upravit slouží k dalšímu
přizpůsobení vybraného formátu.
5.
Nastavte Velikost tabulky. Tato hodnota představuje
počet řádků a sloupců, ze kterých se bude skládat
rozvržení tabulky.
6.
Klepněte na tlačítko OK. Na stránce se zobrazí nová
tabulka.
Rozvržení tabulky plánujte dopředu a rozmyslete si
potřebný počet řádků a sloupců.
140 Práce s textem
Vkládání kalendáře
S návrhem měsíčních kalendářů do publikace vám pomůže
Průvodce vytvořením kalendáře.
Kalendář je vytvořen jako škálovatelná textová tabulka, ve které
můžete upravovat text použitím standardních textových nástrojů.
Vlastnosti vybraného kalendáře jsou obdobné vlastnostem tabulky
a lze je také stejně upravovat (viz téma Manipulace s tabulkami na
str. 141). Podobně jako vlastní formáty tabulek můžete vytvářet
vlastní formáty kalendáře.
Vložení kalendáře:
1.
Klepněte na rozevírací nabídku Tabulka na panelu
nástrojů Nástroje a vyberte položku
kalendář.
Vložit
2.
Klepněte na stránce ještě jednou nebo tažením nastavte
požadovanou velikost kalendáře.
3.
V zobrazeném Průvodci vytvořením kalendáře
nastavte možnosti pro kalendář včetně nastavení roku a
měsíce, stylu kalendáře (obdélníkový nebo formát s
jedním či dvěma sloupci), počátečního dne v týdnu,
místa na poznámky, možností zobrazení, zapnutí
osobních událostí a státních svátků a formátu kalendáře.
Státní svátky specifické pro vaši zemi zobrazíte
zaškrtnutím políčka Přidat státní svátky v průvodci a
výběrem položky Oblast v příslušné rozevírací nabídce.
Jestliže chcete přidat osobní události, zaškrtněte navíc
políčko Přidat osobní události.
4.
Klepnutím na tlačítko Dokončit dokončete průvodce.
Pokud chcete kalendář používat v dalších letech, stačí jednoduše
aktualizovat nastavení Rok v dialogovém okně Nástroje>Nastavit
údaje o uživateli.
Práce s textem 141
Zobrazení a úprava vlastností vybraného kalendáře:
1.
Klepněte na položku
Upravit kalendář na
kontextovém panelu nástrojů Kalendář.
2.
Vyberte odpovídající záložku a proveďte zamýšlené
úpravy. Pak stiskněte klávesu OK.
Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví řádku nebo sloupce v
kalendáři a vyberte, vložte, upravte, odstraňte nebo přizpůsobte
šířky a výšky řádků (nebo sloupců), případně nastavte automatické
přizpůsobení buněk obsahu. Dávejte pozor, abyste nepoškodili
formátování tabulky.
Přidání státních svátků
Po vytvoření kalendáře můžete nastavit příslušné státní svátky
země, kde žijete. Svátky se v kalendáři zobrazí automaticky po
zaškrtnutí políčka Přidat státní svátky ve vlastnostech kalendáře.
Povolení státních svátků:
1.
Vyberte ohraničení kalendáře a klepněte na položku
Upravit kalendář na kontextovém panelu nástrojů.
2.
Na záložce Události zaškrtněte políčko Přidat státní
svátky.
3.
(Volitelné) Do nastavení svátků jiné země přejdete
výběrem položky v rozevíracím seznamu Oblast.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Zobrazení státních svátků:
1.
Vyberte ohraničení kalendáře.
142 Práce s textem
2.
Klepněte na položku
Události v kalendáři na
kontextovém panelu nástrojů.
3.
Zaškrtněte políčko Zobrazit státní svátky.
Přidání osobních událostí
Seznam státních svátků (například Velikonoce) můžete doplnit o
osobní události (třeba narozeniny nebo obtížně zapamatovatelné
platby účtů), které se zobrazí v kalendáři. Stačí na kontextovém
panelu nástrojů vybraného kalendáře klepnout na tlačítko Události
v kalendáři. Události se zobrazí automaticky v rámci určeného
data kalendáře.
Přidání události:
1.
Vyberte ohraničení kalendáře.
2.
Události v kalendáři na
Klepněte na položku
kontextovém panelu nástrojů.
3.
Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Zobrazit osobní
události.
4.
(Volitelné) Výběrem položky Zobrazit události podle
data zobrazte události v tradičním rozvržení kalendáře.
5.
Klepněte na položku
6.
V dialogovém okně zadejte datum. Můžete je napsat,
zadat pomocí tlačítek se šipkami nahoru či dolů nebo
klepnout na tlačítko
7.
Nová událost.
Procházet.
Zadejte text události do textového pole. Tento text se
zobrazí v kalendáři pod vybraným datem.
Práce s textem 143
8.
Pokud jsou událostí narozeniny nebo jiná událost s roční
periodou, zaškrtněte políčko Každoročně opakovaná
událost.
9.
Klepněte na tlačítko OK. Událost se zobrazí v seznamu
událostí pod vybraným datem.
10. Po přidání všech událostí klepněte na tlačítko Uložit.
Chcete-li upravit nebo odstranit existující událost,
klepněte na tlačítko
Upravit událost nebo
Odstranit událost.
Vkládání tabulek databáze
Možnost importu a zobrazení tabulky databáze v podobě tabulky
aplikace PagePlus je ideální pro vytvoření publikace s databázovou
zprávou.
Vložení tabulky databáze je založeno na stejných
principech jako hromadná korespondence (viz
str. 157). Místo vytváření dopisů a štítků však
sloučíte obsah do tabulky.
Vložení tabulky databáze
1.
Klepněte na tlačítko
Vložit tabulku databáze v
rozevírací nabídce Tabulka panelu nástrojů Nástroje.
2.
Pomocí ukazatele nakreslete na stránce oblast, která bude
obsahovat informace z databáze.
3.
V dialogovém okně přejděte k souboru databáze a
vyberte jej. Pomocí rozevírací nabídky změňte formát
souboru, pokud se požadovaný soubor databáze
nezobrazuje.
144 Práce s textem
4.
Klepněte na tlačítko Otevřít.
5.
(Volitelné pro databáze s více tabulkami) V dialogovém
okně Výběr tabulky se zobrazí tabulky v databázi.
Vyberte tabulku a klepněte na tlačítko OK.
6.
V dialogovém okně Slučovací seznam se zobrazí
všechny řádky (nebo záznamy) v tabulce – vyberte
položku Vybrat vše nebo Obrátit výběr (invertování
aktuálního výběru) nebo použijte vlastní Filtr... Možnost
filtru rovněž umožňuje seřadit záznamy, které mají být
sloučeny. Tlačítko Upravit... umožňuje upravit pouze
soubory SDB (databáze Serif). Klepněte na tlačítko OK.
7.
Seznam polí dostupných v tabulce se zobrazí v
dialogovém okně Výběr polí. Zrušte zaškrtnutí u polí,
která nechcete zahrnout do procesu importu. Opět jsou k
dispozici možnosti Vybrat vše, Zrušit výběr a Obrátit
výběr.
8.
Klepněte na tlačítko OK. Na stránce se zobrazí tabulka
databáze.
Vytvoření obsahu
Průvodce vytvořením obsahu (Vložit>Obsah...) podporuje
vytváření obsahů až se šesti úrovněmi nadpisů a podnadpisů, které
jsou odvozeny od pojmenovaných stylů v publikaci.
Pokud exportujete do formátu PDF, aplikace PagePlus umožňuje
automaticky vygenerovat seznam záložek za použití stejných
označení stylů ve vašem textu.
Vytvoření obsahu:
1.
Rozhodněte, které pojmenované styly chcete určit jako
nadpisy na jednotlivých úrovních (maximálně 6 úrovní).
2.
Ověřte, zda jsou styly používány jednotně v celé
publikaci.
Práce s textem 145
3.
Po spuštění Průvodce vytvořením obsahu zkontrolujte
provedené volby.
4.
V nabídce Vložit vyberte příkaz Obsah..., kterým
spustíte průvodce.
5.
Vzhled obsahu lze jednoduše upravit, případně lze znovu
spustit průvodce a aktualizovat informace.
Volitelně lze pro jednotlivá čísla stránek v obsahu vytvořit
hypertextové odkazy, které odkazují na konkrétní stránky. (Další
informace naleznete v nápovědě aplikace PagePlus.)
Příprava obsahu pomocí stylů
Průvodce zobrazí seznam všech názvů stylů použitých v publikaci
a zaškrtnutím políček můžete zahrnout text daného stylu jako
nadpis konkrétní úrovně (1 až 6). Jako nadpis první úrovně můžete
například použít veškerý text napsaný stylem Záhlaví.
Položky ve výsledném obsahu se zobrazí v pořadí, v jakém je
uvedený text v publikaci.
Při vytváření obsahu jej aplikace PagePlus naformátuje za použití
integrovaných stylů textu (str. 125), které jsou určeny speciálně
pro přípravu obsahu: Obsah – nadpis a Obsah – 1. až Obsah – 6.
Vzhled obsahu lze jednoduše změnit tak, že změníte definice stylů
pro integrované styly obsahu.
Vytvoření rejstříku
Rejstřík představuje cenný doplněk dlouhých dokumentů, jako
jsou zprávy nebo příručky. Průvodce rejstříkem vám pomůže
vytvořit rejstřík s hlavními záznamy a podzáznamy na základě
značek záznamů rejstříku vložených do rámečků, tabulek nebo
uměleckého textu.
146 Práce s textem
Označení položek rejstříku:
1.
Vyberte část textu nebo klepněte na kurzor před prvním
slovem, které chcete označit.
2.
Vyberte položku Upravit článek v nabídce Úpravy.
Otevře se okno aplikace WritePlus.
3.
Na panelu nástrojů Článek klepněte na tlačítko
Označit rejstřík.
4.
V dialogovém okně Označit položku rejstříku upravte
značky rejstříkových položek v polích Hlavní záznam a
Podzáznam.
Pokud vyberete slovo nebo frázi v článku, zobrazí se v
dialogovém okně jako hlavní položka. Položku můžete
použít v aktuálním tvaru nebo lze pro hlavní či případnou
vedlejší položku zadat nový text. Pro každou hlavní
položku musíte zahrnout vedlejší položkou. V rolovacím
seznamu položek dialogového okna jsou položky a
vedlejší položky uvedeny v abecedním pořadí.
Značky položky rejstříku nejsou zobrazeny na
obrazovce aplikace PagePlus a lze je přidat nebo
upravit pouze v aplikaci WritePlus.
•
•
•
•
Chcete-li znovu použít položku rejstříku, klepněte
na ni v rolovacím seznamu.
V případě standardní položky rejstříku označte
přepínač Aktuální stránka.
Chcete-li vložit křížový odkaz s termíny, před
kterým bude uvedeno klíčové slovo „viz:“, vyberte
přepínač Křížový odkaz. (Pokud chcete uvést jiné
klíčové slovo než „viz:“, jednoduše je zadejte do
uvedeného pole.)
Můžete také určit formát čísel stránek jako tučný
nebo kurzíva.
Práce s textem 147
5.
Klepnutím na tlačítko Označit vložte značku nové
položky nebo aktualizujte vybranou značku.
Sestavení rejstříku:
1.
Nejprve popsaným postupem označte položky.
2.
Vyberte příkaz Rejstřík... v nabídce Vložit.
3.
Spusťte průvodce rejstříkem, vyberte, kam chcete rejstřík
umístit, a určete formát rejstříku. Tento krok opakujte,
kdykoli budete chtít aktualizovat informace v rejstříku.
Vytvoření knihy pomocí aplikace
BookPlus
Aplikace BookPlus je nástroj pro správu integrovaný do aplikace
PagePlus, pomocí něhož lze ze sady samostatných souborů
publikace aplikace PagePlus (*.ppp) vytvořit celou knihu. Aplikace
BookPlus umožňuje uspořádat soubory kapitol v určitém pořadí,
systematicky přečíslovat stránky, synchronizovat styly a jiné
prvky mezi kapitolami, vytvořit obsah a rejstřík celé knihy a
vytvořit výstup knihy pro tisk do souboru PostScript® nebo do
souboru PDF. Aplikace BookPlus dokáže tyto úlohy správy
provést bez ohledu na to, zda jsou původní soubory otevřené či
nikoli. Nastavení se ukládá jako kompaktní soubor knihy aplikace
BookPlus (*.ppb) nezávisle na zdrojových souborech publikací.
Práce s knihami a kapitolami
Kniha sestává ze sady souborů publikací aplikace PagePlus
(*.ppp). Každý soubor publikace je považován za kapitolu knihy.
Chcete-li vytvořit knihu, potřebujete nejméně jeden soubor
kapitoly, který bude knihu tvořit.
148 Práce s textem
Vytvoření nové knihy:
•
V aplikaci PagePlus v nabídce Soubor vyberte příkaz
Nový a pak klepněte na položku Nová kniha....
Spustí se aplikace BookPlus, která zobrazí prázdné dialogové okno
určené pro seznam kapitol.
Přidání kapitoly do seznamu kapitol:
1.
V aplikaci BookPlus na panelu nástrojů Standardní
klepněte na tlačítko
2.
Přidat....
V dialogovém okně vyberte jednu nebo více publikací
aplikace PagePlus, které mají být přidány jako kapitoly.
(Pomocí kláves Ctrl a Shift lze vybrat více souborů nebo
rozsah souborů.) Klepněte na tlačítko Otevřít.
Vybrané soubory se zobrazí v seznamu kapitol. Jejich pořadí lze
změnit přetažením.
Do již vytvořeného seznamu kapitol můžete kdykoli
přidat nové a nahradit nebo odstranit existující
kapitoly pomocí panelu nástrojů Standardní.
Uložení aktuálního seznamu kapitol jako souboru knihy:
•
Vyberte položku
Uložit (nebo Uložit jako...) na
panelu nástrojů Standardní aplikace BookPlus.
Uložené soubory knihy lze otevřít v aplikaci
PagePlus pomocí příkazu Soubor>Otevřít.... Může
být otevřeno i více souborů knih najednou.
Práce s textem 149
Číslování stránek
Aplikace BookPlus nabízí mnoho možností přírůstkového
průběžného číslování stránek napříč kapitolami pro celou knihu.
Čísla stránek se zobrazí pouze na stránkách nebo (nejčastěji)
vzorových stránkách, v nichž jsou vložena pole s číslem stránky.
Chcete-li vynechat čísla stránek, například na titulní stránce, stačí
nevložit pole s číslem stránky.
Aplikace BookPlus umožňuje změnit styl čísla stránky, který jste
vybrali v původním souboru (pomocí příkazu Formát/Formát
čísla stránky... v aplikaci PagePlus), a nabízí další možnosti,
například vložení prázdné stránky podle potřeby tak, aby nová
kapitola začínala na stránce vpravo. Při aktualizaci číslování
stránek nemusí být k dispozici původní soubory.
Nastavení možností číslování stránek pro knihu:
1.
Vyberte příkaz Možnosti číslování stránek knihy... v
nabídce Soubor aplikace BookPlus.
2.
V dialogovém okně vyberte jednu z možností pro čísla
stránek: Pokračovat z předchozí kapitoly, Pokračovat
na následující liché stránce nebo Pokračovat na
následující sudé stránce. Zřejmě budete chtít, aby nové
kapitoly začínaly na stránce vpravo.
3.
Zaškrtněte políčko V případě potřeby vložit prázdnou
stránku, pokud chcete ve výstupu přidat prázdnou
stránku na konec kapitoly, kde by jinak došlo k
vynechání čísla stránky (je-li vybráno pokračování na
liché nebo sudé stránce). V obou případech by aplikace
BookPlus očíslovala stránky správně, avšak pro správné
vyřazení stránek v profesionálním tisku je obvykle
nejvhodnější vložit prázdnou stránku. Poznámka:
Prázdná stránka bude vložena nikoli do původního
souboru, ale pouze do generovaného výstupu.
4.
Klepněte na tlačítko OK. Aplikace BookPlus okamžitě
použije nastavení u všech kapitol.
150 Práce s textem
Nastavení možností číslování stránek pro kapitolu:
1.
Vyberte název kapitoly v seznamu a vyberte příkaz
Možnosti číslování stránek kapitoly... v nabídce
Kapitola.
V dialogovém okně Formát číslování stránek je zobrazeno
aktuální nastavení pro styl číslování a počáteční číslování pro
kapitolu (nebo případné oddíly vytvořené v rámci dané kapitoly,
pokud chcete v jednotlivých oddílech použít smíšený formát čísla
stránek). (Další informace naleznete v tématu Použití číslování
stránek na str. 51.)
Pokud jste změnili pořadí kapitol nebo provedli jiné změny v
seznamu kapitol, můžete aktuální seznam rychle přeřadit do
správného číslování.
Aktualizace číslování stránek:
•
Vyberte příkaz Přečíslovat stránky v nabídce Soubor
aplikace BookPlus.
Synchronizace kapitol
Synchronizace znamená zavedení shodného stylu, palety a
schématu barev v celé knize. Toho lze dosáhnout použitím jedné z
kapitol (nazývané zdroj stylu) jako modelu pro zbytek knihy.
Definujete atributy stylu v kapitole zdroje stylu a pak vyberete
atributy, které se upraví v ostatních kapitolách tak, aby odpovídaly
zdroji stylu. V kapitole zdroje stylu můžete například předefinovat
styl textu Normální a pak tuto změnu rychle uplatnit na zbytku
knihy. Poslední změny souborů můžete sledovat ve sloupcích
Změněné a Synchronizované v seznamu kapitol aplikace
BookPlus.
Nastavení kapitoly jako zdroje stylu:
•
Vyberte název kapitoly v seznamu kapitol a vyberte
příkaz Nastavit zdroj stylů v nabídce Kapitola.
Práce s textem 151
Aktuální zdroj stylu je označen ve sloupci Synchronizované v
seznamu kapitol.
Synchronizace jedné nebo více kapitol se zdrojem stylu:
1.
Pokud chcete aktualizovat pouze některé kapitoly,
vyberte jejich názvy v seznamu kapitol.
2.
Vyberte příkaz Synchronizovat... v nabídce Soubor.
3.
V dialogovém okně vyberte možnost aktualizace všech
nebo pouze vybraných kapitol. Zaškrtněte atributy, které
mají být aktualizovány tak, aby odpovídaly definicím v
souboru zdroje stylu: Styly textu, Styly objektů,
Schéma barev a Paleta barev.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Aplikace BookPlus provede určené změny a aktualizuje údaj o
čase v položce Synchronizované u jednotlivých vybraných souborů
v seznamu kapitol. Pokud byl soubor nějakým způsobem upraven,
bude aktualizován i údaj o čase v položce Změněno.
Sestavení obsahu a rejstříku
V aplikaci BookPlus lze sestavit obsah a rejstřík obsahující
položky z celé sady kapitol. V obou případech je na začátku nutné
určit konkrétní kapitolu, do níž budou výsledné stránky přidány.
Vytvoření obsahu nebo rejstříku knihy:
1.
V seznamu kapitol vyberte název souboru kapitoly, do
níž chcete obsah nebo rejstřík přidat.
2.
Vyberte příkaz Vložit v nabídce Kapitola a v podnabídce
vyberte položku Obsah... nebo Rejstřík....
Aplikace BookPlus otevře soubor kapitoly (není-li již otevřen) a
spustí se průvodce pro vybraný postup.
152 Práce s textem
3.
Na dotaz průvodce, zda chcete sestavit obsah nebo
rejstřík celé knihy, odpovězte klepnutím na tlačítko Ano.
Pokračujte klepnutím na tlačítko Další> a výběrem
možností v průvodci.
Tisk výstupu PDF
Při tisku nebo generování výstupu PDF v aplikaci BookPlus
můžete vybrat, zda chcete tisknout celou knihu nebo pouze
vybrané kapitoly a zda budou vytištěny všechny stránky, případně
sudé nebo liché.
Tisk nebo vytvoření souboru PDF z knihy nebo z
vybraných kapitol:
1.
(Volitelné) Pokud chcete tisknout pouze některé
kapitoly, vyberte jejich názvy v seznamu kapitol.
2.
Tisk knihy nebo
Publikovat
Vyberte položku
jako PDF na panelu nástrojů Standardní aplikace
BookPlus.
3.
V dialogovém okně v části Rozsah vyberte položku Celá
kniha, pokud chcete vytvořit výstup všech kapitol,
Vybrané kapitoly, pokud chcete vytvořit výstup pouze z
dříve vybraných kapitol, nebo zadejte konkrétní čísla či
rozsahy stránek. Bez ohledu na zvolenou možnost lze v
rozevíracím seznamu Zahrnout určit tisk všech listů v
rozsahu nebo pouze sudých či lichých listů.
Nastavte další možnosti tisku podrobně popsané v tématu Základy
tisku na str. 223 a pak klepněte na tlačítko Tisk. U výstupu PDF
nastavte možnosti podrobně popsané v tématu Export souborů
PDF na str. 235 a pak klepněte na tlačítko OK.
Práce s textem 153
Použití hromadné korespondence
Ve většině případů označuje hromadná korespondence
opakovaný tisk publikace, kdy do každé kopie publikace jsou
vkládány jiné údaje ze zdroje dat (například souboru adresáře),
například do série dopisů nebo poštovních štítků.
Aplikace PagePlus dokáže pracovat z různými zdroji dat a
kombinovat je v zajímavých a kreativních úlohách. Dokonce je
možné slučovat data obrázku (například digitální fotografie) do
jednotlivých polí nebo dokonce automaticky vytvářet rozvržení
mřížky obrázků a textu, které by byly vhodné pro katalogy nebo
alba fotografií.
Vzhledem k tomu, že hromadná korespondence představuje
pokročilou funkci aplikace PagePlus, další informace naleznete v
nápovědě aplikace PagePlus. Zde jsou uvedena následující témata:
•
•
•
•
•
•
otevření zdroje dat,
úprava souborů databáze Serif,
výběr, filtrování a řazení slučovacího seznamu,
vkládání zástupců vašich dat,
náhled dat v publikaci,
slučování a tisk.
6
Práce s obrázky,
čárami a tvary
156 Práce s obrázky, čárami a tvary
Práce s obrázky, čárami a tvary 157
Přidání rámečků obrázku
Rámeček obrázku je tvarovaný
kontejner podobný textovému
rámečku, který nelze zaměňovat
s okrajem. Můžete vybrat:
•
Rámečky obrázků s okrajem rámečky obrázků najdete
na záložce Galerie.
- nebo -
•
Tvarované rámečky bez okrajů se nacházejí na panelu
nástrojů Nástroje.
Obě možnosti umožňují importovat obrázek přímo do rámečku
nebo přetáhnout obrázek na pruh média. Prázdné rámečky obrázků
jsou znázorněny jako zástupce ve tvaru obálky. Obrázek v rámečku
můžete kdykoli nahradit.
Pod všemi vybranými rámečky obrázků,
které obsahují obrázek, se zobrazí
podpůrný panel nástrojů Rámeček
obrázku. Na panelu jsou k dispozici
obrazové funkce pro řízení tvarování,
otočení (o 90 stupňů proti směru
hodinových ručiček), zvětšení, zmenšení a
nahrazení.)
158 Práce s obrázky, čárami a tvary
Přidání ohraničeného rámečku obrázku:
1.
Na záložce Galerie vyberte v rozevíracím seznamu
položku Rámečky obrázků.
2.
Přejděte na požadovanou podkategorii (například
Kovová, Přírodní, Cihlová).
3.
Přetáhněte miniaturu návrhu rámečku na stránku.
Chcete použít jiný rámeček obrázku? Jednoduše
kdykoli přetáhněte jiný návrh rámečku ze záložky.
Přidání rámečku obrázku bez okraje:
1.
Chcete-li vytvořit prázdný čtvercový rámeček, vyberte
příkaz Obrázek>Prázdný rámeček... v nabídce Vložit.
- nebo V případě rámečku konkrétního tvaru (například
v
eliptický rámeček obrázku) vyberte tvar
rozevírací nabídce Rámečky obrázků na panelu nástrojů
Nástroje.
2.
Ukazatel myši se změní na ikonu vložení
obrázku. Další akce závisí na počáteční velikosti a
umístění rámečku obrázku.
3.
Chcete-li vložit rámeček výchozí velikost, jednoduše
klepněte tlačítkem myši.
- nebo Nastavte velikost rámečku, přetáhněte ukazatelem myši
mimo oblast a uvolněte tlačítko myši. Je-li to zapotřebí,
podržte při přetahování stisknutou klávesu Shift, která
zajistí zachování poměru stran.
Práce s obrázky, čárami a tvary 159
Přidání obrázku do rámečku:
1.
Z aktuálně zobrazeného alba na pruhu média přetáhněte
fotografii přímo do rámečku obrázku.
- nebo Klepněte na tlačítko
Nahradit obrázek přímo pod
vybraným rámečkem, vyhledejte a vyberte obrázek.
Klepněte na tlačítko Otevřít.
Obrázek je přidán do rámečku pomocí výchozích vlastností
rámečku obrázku, například je nastavena maximální velikost podle
vkládaného objektu a vždy je zachován poměr stran. Velikost,
orientaci a umístění obrázku lze však změnit s ohledem na rámeček
tlačítkem pod vybraným rámečkem nebo příkazem Vlastnosti
rámečku na kontextovém panelu Obrázek.
Kromě využívání výhod přednastavených rámečků aplikace
PagePlus můžete vytvářet vlastní tvary (například vytvarované
rychlé tvary nebo uzavřené křivky) a pak je převést na rámečky
obrázku.
Vytváření vlastních rámečků obrázku
1.
Vytvořte požadovaný tvar.
2.
Klepněte pravým tlačítkem myši na tvar a pak vyberte
položku Převést na>Rámeček obrázku.
Do rámečku pak lze přidat obrázek podle dříve uvedeného postupu.
Import obrázků
Obrázek můžete do aplikace PagePlus vložit různými způsoby –
kopírováním a vložením, přetažením souboru z externí složky
systému Windows přímo na stránku, přetažením miniatury z pruhu
médií aplikace PagePlus nebo importem obrázku jako vloženého
nebo propojeného prostřednictvím dialogového okna. Obrázek lze
navíc vložit do rámečku obrázku.
160 Práce s obrázky, čárami a tvary
Tvarované rámečky obrázku (viz str. 157) s okraji a bez okrajů
představují skvělý způsob znázornění obrázků, které lze umístit a
oříznout v rámečku. Přetáhněte rámeček s okraji ze záložky Galerie
a rámeček bez okrajů z panelu nástrojů Nástroje. Obrázky v
rámečcích bez okrajů můžete také oříznout (viz str. 62).
Odpojené obrázky jsou na stránce volné, zatímco
vložené obrázky jsou součástí natékání textu v
textovém objektu.
Import obrázku ze souboru:
1.
Umístění obrázku:
•
•
•
2.
vložení v textu – klepněte na kurzor v
textovém objektu;
odpojení od textu – ověřte, že není vybrán
žádný textový objekt;
vložení do rámečku – vytvořte rámeček (viz
výše) a pak jej vyberte.
Hlavní okno:
Importovat obrázek... v
Klepněte na tlačítko
rozevírací nabídce Nástroje panelu nástrojů Obrázek..
Aplikace WritePlus:
Vyberte položku Soubor s obrázkem... v nabídce
Vložit.
Rámečky:
Nahradit obrázek na
Klepněte na tlačítko
kontextovém panelu nástrojů Obrázek.
3.
V dialogovém okně vyberte obrázek, který chcete otevřít.
Práce s obrázky, čárami a tvary 161
4.
Volbou Vložit obrázek nebo Odkaz na obrázek
zajistíte zahrnutí nebo vyloučení obrázku z projektu.
Použitím propojovaných obrázků dosáhnete minimální
velikosti projektového souboru. (Další informace
naleznete v tématu Vkládání a propojování na str. 162).
5.
Pokud vyberete položku Umístit v nativním rozlišení a
obrázek má jiné interní nastavení, aplikace PagePlus
příslušným způsobem změní velikost obrázku. V
opačném případě uplatní obrazové rozlišení 96 dpi. V
obou případech (nebo pokud zmenšíte velikost obrázku
později) si obrázek až do publikování zachová původní
obrazová data. Zaškrtnutím políčka Umístit jako rastr
provedete trvalý převod importovaných souborů EPS,
metasouborů Windows Metafile nebo metasouborů
společnosti Serif do formátu bitmapy.
6.
Klepněte na tlačítko Otevřít.
7.
Pokud je kurzor umístěn v aktuálním textovém rámečku
článku a obrázek je na rámeček příliš velký, zobrazí se
dotaz, zda chcete obrázek zmenšit. Klepnutím na tlačítko
Ano potvrdíte zmenšení a tlačítkem Ne provedete
vložení obrázku v původní velikosti.
Pokud se kurzor v rámečku nenachází, ukazatel myši
se změní na tvar vložení obrázku. Další akce
závisí na počáteční velikosti a umístění odpojeného
obrázku.
•
•
Chcete-li obrázek vložit ve výchozí velikosti,
jednoduše klepněte tlačítkem myši.
- nebo Jestliže chcete nastavit velikost vloženého
obrázku, přetáhněte jej mimo oblast a pak
uvolněte tlačítko myši.
162 Práce s obrázky, čárami a tvary
Vyplnění zástupce obrázku šablony nebo náhrada
obrázku:
•
•
Klepněte na tlačítko
zobrazené pod vybraným
rámečkem.
- nebo Dvakrát klepněte na zástupce nebo obrázek.
Vkládání a propojování
Vkládání znamená, že obrázek v aplikaci PagePlus se nyní liší od
původního souboru. Vkládáním vzniká větší soubor aplikace
PagePlus a pokud chcete změnit vložený obrázek, je zapotřebí jej
po změně znovu naimportovat. Vložení je však nejlepší volbou v
případě, že si můžete dovolit pracovat s většími soubory a grafiku
už neplánujete nijak měnit.
Při propojení vložíte soubor obrázku do publikace PagePlus
formou odkazu na skutečný soubor, a jakékoli následné změny
provedené v nativní aplikaci obrázku se proto automaticky projeví
v aplikaci PagePlus.
Použití Studia výřezu obrázku
Studio výřezu obrázku nabízí špičkové integrované řešení pro
vyřezávání objektů z pozadí. Podle zobrazení obrázků můžete
oddělit předmět zájmu od pozadí a to buď se zachováním předmětu
zájmu (obvykle lidé, předměty atd.), nebo odebráním
jednoduchého jednolitého pozadí (například obloha nebo pozadí
studia). V obou případech bude výsledný obrázek výřezu
atraktivním momentem celé publikace.
Poslední uvedený způsob odebrání pozadí je ilustrován v
následujícím příkladu, který pracuje s několika obrázky.
Práce s obrázky, čárami a tvary 163
Původní bílé pozadí je odstraněno, zůstane pouze přechodová
průhledná oblast šachovnice, na které lze použít jiný obrázek jako
atraktivnější pozadí. Červený odstín na pozadí druhého obrázku
slouží k označení oblastí, které je třeba odstranit.
Spuštění Studia výřezu obrázku:
1.
Vyberte obrázek, který chcete vyříznout.
2.
Studio výřezu obrázku na
Vyberte možnost
zobrazeném kontextovém panelu nástrojů Obrázek.
Spustí se Studio výřezu obrázku.
Výběr výstupu
Před výběrem oblasti pro zachování nebo odstranění je důležité
rozhodnout, jaký typ výstupu chcete použít. Před výběrem můžete
jako typ výstupu určit bitmapu s hranami v režimu Alfa nebo s
vektorovým ořezem. Provedená volba skutečně závisí na obrázku,
zejména jak dobře jsou definovány hrany obrázku.
Prohlédněte si hrany na zvětšeném obrázku. Hrany
mají zásadní význam pro výběr typu výstupu.
Podívejme se teď na typy výstupu a vysvětleme si jejich vzájemné
rozdíly.
164 Práce s obrázky, čárami a tvary
Typ
výstupu
Popis a použití
Bitmapa s
hranami v
režimu Alfa
Slouží k vyřezávání objektů se špatně
určenými hranami. Hrana výstupu vzniká
prolnutím průhlednosti a pixelů, které
zajišťuje profesionální výsledky se
zanedbatelnou interferencí s barvami pozadí.
Termín Alfa označuje 32bitový kanál
průhlednosti Alfa.
Bitmapa s
vektorovým
ořezem
Používá se pro dobře definované hrany.
Vznikne oříznutý obrázek s obrysem
oříznutí, se kterým lze dále pracovat pomocí
nástrojů oříznutí. Na hrany obrázku lze
volitelně uplatnit prolínání, jímž však
neodstraníte barvu pozadí.
Můžete také nastavit úroveň průhlednosti a prolínání pixelů na
hraně oříznutí tím, že upravíte nastavení výstupu, šířku a
rozostření. Nastavení vlastností pro hranu oříznutí vám umožňuje
realističtěji prolínat výřezy s novými pozadími.
Vytvoření bitmapy s hranami v režimu Alfa:
1.
Vyberte položku Bitmapa s hranami v režimu Alfa v
rozevírací nabídce Typ výstupu.
2.
(Volitelné) Přetažením posuvníku Šířka nastavte rozsah
použití prolínání Alfa z vnitřní části hrany výřezu. Tím
vytvoříte offsetovou oblast, v jejímž rámci je uplatněno
prolnutí.
3.
(Volitelné) Jemným přetažením posuvníku Rozostření
upravte úroveň vyhlazení v oblasti vytvořené použitím
výše uvedeného nastavení Šířka.
Práce s obrázky, čárami a tvary 165
Vytvoření bitmapy s vektorovým ořezem:
1.
Vyberte příkaz Bitmapa s vektorovým ořezem v
rozevírací nabídce Typ výstupu.
2.
(Volitelné) Přetažením posuvníku Prolnutí okrajů
vytvořte na vnitřní hraně ořezu měkkou nebo rozostřenou
hranu.
3.
(Volitelné) Přetažením posuvníku Hladkost vyhlaďte
hrany oříznutí.
4.
(Volitelné) Posuvník Nafouknutí funguje jako kladná
nebo záporná odchylka od hrany oříznutí.
Klepnutím na tlačítko
Náhled můžete po každé
změně nastavení zkontrolovat změny na výstupu.
Výběr oblasti pro zachování nebo odstranění
Vykreslení oblasti na obrázku určené pro zachování nebo
odstranění zajišťuje dvojice štětců. Nástroje se nazývají Štětec pro
přidání a Štětec pro odebrání a lze je používat nezávisle nebo
(což je obvyklejší) společně. Za použití libovolného z nástrojů
vykreslí štětec oblast obsaženou v obrysu, kterou chcete zachovat
nebo smazat (podle typu štětce). Na určený počet pixelů přilehlých
k oblasti ořezu bude použito prolnutí.
Operace výběru je zdokonalena o několik režimů
zobrazení, které jsou k dispozici pro znázornění
výběru.
Tlačítka Zobrazit originál, Zobrazit tónovaně a
Zobrazit průhledně zobrazí obrázek v režimu
•
pouze vybrané oblasti,
•
různých barevných odstínů, které jsou
užitečné při složitých operacích výběru,
166 Práce s obrázky, čárami a tvary
•
Barva
pozadí
šachovnicové oblasti průhlednosti označující
odstranění.
V režimu Zobrazit průhledně lze nastavit jinou Barvu
pozadí (na dolním okraji okna studia), která vám
pomůže odlišit oblasti pro zachování a odstranění.
Výběr oblastí obrázků pro zachování a odstranění:
1.
Ve Studiu výřezu obrázku klepněte na tlačítko
Nástroj štětce pro přidání nebo
Nástroj štětce
pro odebrání na levé straně pracovní plochy studia.
2.
(Volitelné) Vyberte velikost štětce vhodnou pro oblast,
se kterou pracujete.
3.
(Volitelné) Nastavte hodnotu Tolerance růstu, která
zajistí automatické rozbalení vybrané oblasti pod
kurzorem (výběrem barev podobných barvám v
aktuálním výběru). Čím větší je hodnota, o to více se
zvětší vybraná oblast. Zrušením zaškrtnutí položky
funkci vypnete.
Práce s obrázky, čárami a tvary 167
4.
Kruhovým ukazatelem klepněte a přetáhněte jej přes
oblast, kterou chcete zachovat nebo odstranit (podle
výběru nástroje štětce pro přidání nebo odebrání). Výběr
oblasti pomocí klepnutí a tažení myší můžete libovolně
opakovat, dokud oblast nebude mít požadovaný tvar.
Tlačítkem
Zpět zrušíte poslední provedený výběr.
Chcete-li provést detailní dokončení výběru, můžete
mezi štětci pro přidání a odebrání dočasně přepínat
stisknutím klávesy Alt.
5.
Pokud generujete bitmapu s okraji v režimu Alfa, můžete
doladit výběr oblasti pro zachování nebo odstranění ve
Studiu výřezu obrázku (pouze po zobrazení náhledu)
pomocí nástrojů pro vymazání a obnovení. Obrázky s
vektorovým ořezem lze oříznout mimo studio použitím
standardních ořezových nástrojů aplikace PagePlus.
6.
Klepnutím na tlačítko
OK proveďte oříznutí.
Pomocí tlačítka
Obnovit nebo
Vymazat doladíte bitovou mapu s hranami v
režimu Alfa po zobrazení v náhledu.
Použití filtrů Fotolabu
Filtry lze používat a pracovat s nimi v aplikaci Fotolab, která
představuje mnohaúčelové studio určené k přizpůsobení a
uplatnění efektových filtrů na obrázky. Bez ohledu na to, zda filtry
používáte jednotlivě nebo v kombinaci, můžete výsledek zpracovat
okamžitě a ihned jej také zobrazit v náhledu. Fotolab nabízí tyto
klíčové funkce:
168 Práce s obrázky, čárami a tvary
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Upravující filtry
Použití tónových, barevných, čočkových a zostřujících
filtrů.
Efektové filtry
Použití zkreslení, rozostření, stylizace, šumu,
vykreslování, uměleckých a různých dalších efektů.
Retušovací filtry
Použití opravy červených očí, narovnání a oříznutí.
Nedestruktivní operace
Všechny filtry se uplatňují bez dopadu na původní
obrázek a lze je kdykoli v budoucnosti dále upravovat.
Mnohaúčelové kombinace filtrů
Vytvoření kombinací smíšených operací přizpůsobení,
retušování a efektových filtrů v rámci pracovních
postupů, které lze uložit.
Selektivní maskování
Použití filtrů na vybrané oblasti pomocí masek.
Uložení a správa oblíbených položek
Uložení kombinace filtrů na praktickou záložku
Oblíbené.
Zobrazení ovládacích prvků
Porovnání náhledů před a po uplatnění filtru díky
ovládacím prvkům duální a rozdělené obrazovky. Kolem
obrázku se můžete pohybovat použitím ovládacích prvků
Posunutí a Zvětšení.
Zamykání ovládacích prvků
Ochrana použitých filtrů před nechtěnými změnami a
jejich následné volitelné použití na ostatní obrázky ve
výběru.
Ústřední pracovní plocha aplikace Fotolab nabízí záložky filtrů,
hlavní panel nástrojů a zásobník použitých filtrů.
Práce s obrázky, čárami a tvary 169
A - hlavní panel nástrojů
B - hlavní pracovní plocha
C - zásobník filtrů
D - záložky filtrů
E - záložka Obrázky
Spuštění aplikace Fotolab:
1.
Vyberte obrázek, na který chcete použít filtr.
2.
Fotolab na kontextovém
Klepněte na tlačítko
panelu nástrojů Obrázek.
Použití záložky Obrázky
Pokud rozbalíte záložku Obrázky (viz výše), zobrazí se na ní
obrázky obsažené v publikaci. Tato záložka se v aplikaci Fotolab
zobrazuje standardně, ale lze ji skrýt klepnutím na tlačítko
na dolním okraji pracovní plochy.
Vyhledávání obrázků publikace:
1.
Klepněte na tlačítko Filtr na záložce Obrázky.
170 Práce s obrázky, čárami a tvary
2.
Vyberte a definujte minimální a maximální velikost (je-li
to zapotřebí).
3.
Chcete-li zobrazit pouze obrázky v konkrétních
barevných režimech, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí
políček RGB, CMYK nebo Stupně šedi.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Na záložce Obrázky jsou uvedeny pouze obrázky, které splňují
předchozí kritéria.
Použití filtru
Filtry jsou v aplikaci Fotolab uloženy na záložkách Oblíbené,
Úpravy a Efekty, kde jsou logicky uspořádány podle kategorií
(například Rychlé opravy zajišťující ryclé a oblíbené filtry oprav).
Záložka Oblíbené nabízí některé často používané filtry (jednotlivě
nebo v kombinaci). Tyto filtry můžete doplnit vlastními
uživatelskými filtry.
Použití filtru se zkoušením:
1.
Klepněte na miniaturu filtru.
2.
Po výběru je filtr dočasně přidán do zkušební zóny, ve
které můžete neomezeně experimentovat s vlastním
nastavením filtru a prohlížet náhled vašich nových
nastavení v automaticky obnovovaném náhledu.
3.
Pohybujte posuvníky (nebo zadávejte vstupní hodnoty),
dokud filtr nebude vyhovovat vašim požadavkům. Pro
některé filtry jsou k dispozici zaškrtávací políčka,
rozevírací nabídky a další ovládací prvky (například
rozšířené nastavení).
Vybraný nový filtr vždy nahradí aktuální filtr.
Práce s obrázky, čárami a tvary 171
Všechny filtry lze dočasně deaktivovat, resetovat nebo odstranit ze
zkušební zóny.
Klepněte na tlačítko
Deaktivace:
Resetování:
Odstranění:
tlačítko
a pak klepnutím na
filtr opět povolte.
Klepněte na tlačítko
. Všechny změny v
nastavení jsou vráceny zpět na výchozí nastavení
filtru.
Klepněte na tlačítko
.
Jakmile si budete jisti, že chcete filtr zachovat, musíte potvrdit
uložení filtru do zásobníku filtrů.
Potvrzení filtru:
•
Klepněte na tlačítko
Potvrdit, kterým potvrdíte
změny. Touto akcí přidáte filtr do pravého zásobníku
Filtry, do kterého lze přidávat další filtry a vzájemně je
skládat použitím stejné metody.
Úpravy se používají tak, že naposledy přidané filtry
se zobrazují na konci seznamu a uplatní se jako
poslední (po ostatních filtrech nad nimi).
Změna pořadí filtrů:
•
Přetáhněte filtr na libovolné místo v zásobníku pomocí
myši. Nové místo je vyznačeno tečkovanou čárou, na
kterou vložíte položku uvolněním tlačítka myši.
172 Práce s obrázky, čárami a tvary
Retušování
Aplikace Fotolab nabízí některé užitečné nástroje retušování na
hlavním panelu nástrojů, které jsou oblíbené pro opravu fotografií
před použitím oprav barev a efektů.
•
Nástroj pro odebrání červených očí –
odstranění nežádoucího efektu červených očí z lidské
tváře.
•
Nástroj pro opravu skvrn – odstranění skvrnek a
nerovností z lidské kůže a povrchu materiálů.
•
Nástroj Oříznutí – narovnání a oříznutí nebo
pouze oříznutí s pevně daným nebo neomezeným
poměrem stran v orientaci na šířku nebo na výšku.
Selektivní maskování
Kromě jednotného uplatnění filtru na celý obrázek můžete měnit
pouze vybrané oblasti obrázku. Aplikace Fotolab umožňuje
maskovat oblasti obrázku vykreslením částí, na které chcete
uplatnit filtry nebo které chcete nechat beze změny.
Práce s obrázky, čárami a tvary 173
Použití masky:
Maska vyberte příkaz Nová
1.
V rozevírací nabídce
maska.
2.
Na panelu Nastavení nástroje vyberte nástroj
Přidat oblast, který umožňuje maskování oblastí
kreslením.
3.
Upravte nastavení podle požadavků, zejména změňte
velikost štětce tak, aby odpovídala větším nebo
složitějším oblastem.
Chcete-li chránit kreslené oblasti před maskováním,
změňte nastavení v rozevírací nabídce Režim z
položky Vybrat na Ochrana (tj. opak funkce Přidat
oblast).
4.
Použitím kurzoru na obrazovce vykreslete oblasti (zeleně
pro přidání, červeně pro ochranu).
Pokud jste při kreslení nebyli dostatečně přesní, klepněte
Odebrat oblasti a pak nechtěné
na příkaz
nakreslené oblasti překreslete.
5.
Klepnutím na tlačítko
uložte změny v masce.
174 Práce s obrázky, čárami a tvary
Při uplatnění masky se tlačítko masky změní na
žluté (například
).
Úprava masky:
•
Klepněte na šipku dolů na tlačítku
, vyberte název
masky a pak vyberte příkaz Upravit masku.
Uložení oblíbených položek
Pokud pracujete s konkrétním nastavením filtru (nebo kombinací
filtrů), které chcete zachovat pro příští použití, můžete je jednoduše
uložit jako oblíbenou položku. V aplikaci Fotolab jsou všechny
oblíbené položky ukládány společně na záložce Oblíbené. Na
záložce můžete dokonce vytvářet vlastní kategorie (například Moje
úpravy).
Uložení filtru nebo filtrů do nové oblíbené položky:
•
•
Klepněte na tlačítko Uložit filtr.
V dialogovém okně zadejte název oblíbené položky a
vyberte kategorii, do které chcete filtr uložit. (Klepnutím
na tlačítko
vytvořte novou kategorii.)
Pokud chcete oblíbené položky dále rozdělovat do uživatelských
kategorií, využijte možnosti v
nabídce záložky.
Import obrázků TWAIN
Máte-li skener nebo digitální fotoaparát podporující standard
TWAIN, můžete pomocí rozhraní TWAIN importovat obrázky
přímo do aplikace PagePlus. Naskenovaný obraz lze také uložit
samostatně a pak jej importovat do aplikace PagePlus.
Práce s obrázky, čárami a tvary 175
Nastavení zařízení TWAIN pro import:
•
Provozní pokyny naleznete v dokumentaci dodávané se
skenerem.
Import naskenovaného obrazu.
•
Vyberte příkaz Obrázek... v nabídce Vložit a výběrem
položek TWAIN a Získat... v podnabídce otevřete
dialogové okno pro výběr souboru.
Je-li nainstalováno více zařízení kompatibilních se standardem
TWAIN, bude zřejmě nutné vybrat zdroj, v němž chcete skenovat.
Výběr jiného zdroje TWAIN pro skenování:
1.
Vyberte příkaz Obrázek... v nabídce Vložit a v
podnabídce vyberte položky TWAIN a Vybrat zdroj.
2.
Určete zařízení, které chcete použít jako zdroj TWAIN.
Kreslení a úpravy čar
Aplikace PagePlus nabízí nástroje Tužka, Přímka a Pero pro
kreslení čar od ruky, přímek a zakřivených nebo rovných čar.
Nástroj
Tužka umožňuje kreslit
od ruky zakřivené čáry a tvary volnou
formou.
176 Práce s obrázky, čárami a tvary
Nástroj
Přímka slouží ke
kreslení přímek (např. nakreslených v
mezeře mezi sloupci pro jejich
oddělení), pravítek nahoře nebo dole
na stránce nebo vodorovných čar pro
oddělení oddílů či zvýrazněných
nadpisů.
Nástroj
Pero umožňuje spojit
řadu úseků čáry (které mohou být
zakřivené i rovné) propojením teček
pomocí myši.
Jakoukoli zakřivenou čáru lze uzavřít (spojením
konců čar) a vytvořit tak vlastní tvar (podrobné
informace najdete v tématu Kreslení a úpravy
tvarů na str. 182).
Kreslení čar
Kreslení čáry od ruky (pomocí nástroje Tužka):
1.
Vyberte
Nástroj Tužka z nabídky Čára panelu
nástrojů Nástroje.
2.
Klepněte na místo, kde má čára začínat, a při kreslení
držte stisknuté tlačítko myši. Čára se ihned zobrazí a
sleduje pohyby myši.
Práce s obrázky, čárami a tvary 177
3.
Čáru ukončíte uvolněním tlačítka myši. Čára bude
automaticky vyhlazena.
4.
Chcete-li čáru prodloužit, umístěte kurzor na jeden z
jejích hranatých koncových uzlů. Kurzor se změní a bude
obsahovat symbol plus (+). Klepnutím na uzel a jeho
tažením přidejte nový úsek čáry.
Kreslení rovné čáry (pomocí nástroje Přímka):
Přímka v nabídce Čára na panelu
1.
Vyberte položku
nástrojů Nástroje.
2.
Klepněte do místa, kam chcete umístit počátek čáry, a
táhněte jej do koncového bodu. Čára se ihned zobrazí.
Chcete-li omezit úhel přímky na kroky po 15°,
podržte při přetahování stisknutou klávesu Shift.
(Toto je snadný způsob vytváření přesně svislých
nebo vodorovných čar.)
3.
Chcete-li čáru prodloužit, umístěte kurzor na jeden z
jejích koncových uzlů. Kurzor se změní a bude
obsahovat symbol plus (+). Klepnutím na uzel a jeho
tažením přidejte nový úsek čáry.
Kreslení jednoho nebo více úseků čáry (nástrojem
Pero):
1.
Pero v nabídce Čára na panelu
Vyberte položku
nástrojů Nástroje. Na kontextovém panelu nástrojů
Křivka můžete třemi tlačítky vybrat druh úseku, který
chcete nakreslit:
Přímý úsek je jednoduše rovná
ára propojující dva uzly.
Klávesová zkratka: Stiskněte 1)
178 Práce s obrázky, čárami a tvary
A Bézierovský úsek je
zakřivený, se zobrazenými
ovládacími úchyty pro přesné
úpravy.
(Klávesová zkratka: Stiskněte 2)
Inteligentní úseky se
zobrazují bez viditelných
ovládacích úchytů a k propojování
jednotlivých uzlů využívají
automatické přizpůsobování
křivky. Jsou užitečné zejména při
sledování obrysů zakřivených
objektů a obrázků.
(Klávesová zkratka: Stiskněte 3)
2.
Vyberte typ úseku a potom klepněte do místa, kam
chcete umístit začátek čáry:
•
•
V případě rovného úseku klepněte znovu (nebo
přetáhněte), čímž vytvoříte nový uzel na místě
požadovaného konce úseku. Klepnutím s podrženou
klávesou Shift zarovnáte úsek v intervalech po 15°
(užitečné pro rychlé pravoúhlé spoje).
V případě úseku ve tvaru Bézierovy křivky
klepněte znovu, čímž vytvoříte nový uzel, a
vytáhněte z něj ovládací úchyt. Ovládací úchyty
fungují jako magnety, které modelují křivku do
tvaru. Vzdálenost mezi úchyty určuje hloubku
výsledného nového zakřiveného úseku čáry.
Dalším klepnutím určete, kde má úsek končit.
Potom se zobrazí zakřivený úsek. Dokončený úsek
bude možné vybrat.
Práce s obrázky, čárami a tvary 179
•
Pro inteligentní úsek klepněte znovu a vytvořte tak
nový uzel. Úsek se zobrazuje jako hladká
přizpůsobená křivka (bez viditelných ovládacích
úchytů) mezi novým a předcházejícím uzlem. Před
uvolněním tlačítka myši můžete přetažením čáru
ohýbat jako při ohýbání drátu. Pokud je předchozí
rohový uzel na čáře rovněž inteligentní, ohebnost se
rozšíří zpět na předcházející úsek. Klepnutím s
podrženou klávesou Shift vytvořte nový uzel, který
bude zarovnán v intervalech 15° s předcházejícím
uzlem.
3.
Chcete-li rozšířit stávající čáru, opakujte krok 2 pro
každý nový úsek. Každý úsek může být jiného typu.
4.
Jestliže chcete čáru ukončit, stiskněte klávesu Esc,
poklepejte myší nebo vyberte jiný nástroj.
Úprava čar
K úpravě čar po nakreslení použijte nástroj Tužka společně s
kontextovým panelem nástrojů Křivka. Postupy jsou stejné bez
ohledu na to, zda upravujete samostatný objekt čáry nebo obrys
uzavřeného tvaru.
Při výběru se u každého typu čáry zobrazí hranaté uzly, které lze
použít ke změně tvaru čar.
Informace o úpravě čar naleznete v nápovědě aplikace PagePlus.
Nastavení vlastností čáry
Všechny čáry včetně těch, které ohraničují tvary, mají řadu
vlastností, například barvu, tloušťku, měřítko, zakončení, spojení
(roh) a zarovnání tahu. Tyto vlastnosti lze měnit u libovolné čáry
od ruky a rovné či zakřivené čáry a také u ohraničení tvaru.
Pamatujte, že textové rámečky, obrázky, tabulky a objekty
uměleckého textu mají rovněž vlastnosti čáry.
180 Práce s obrázky, čárami a tvary
V aplikaci PagePlus lze řídit polohu tahu (tj. tloušťku čáry)
vzhledem k cestě objektu, tj. k čáře, která definuje hranice objektu.
Změna vlastností čáry u vybraného objektu:
•
•
Pomocí vzorníku
Čára na záložce Vzorníky lze
změnit barvu a odstín čáry. K určení barvy čáry pomocí
míchání barev lze rovněž použít odpovídající vzorník na
záložce Barva.
Pomocí záložky Čára, kontextového panelu nástrojů
(zobrazeného při výběru čáry) a dialogového okna Čára a
okraj lze změnit tloušťku a typ čáry a další její vlastnosti.
Vyberte tloušťku čáry a v rozevíracích polích vyberte typ
čáry. V kontextovém panelu nástrojů lze také změnit
měřítko konce čáry v procentech.
Rozevírací nabídka na záložce Čára v kontextovém panelu
nástrojů a v dialogovém okně Čára a okraj obsahuje tyto styly:
Žádné, Jednoduché, Kaligrafické a několik stylů čáry
Čárkovaná a Dvojitá, jak je znázorněno dále.
Práce s obrázky, čárami a tvary 181
Čáry lze dále přizpůsobit různými technikami:
U tečkovaných a čárkovaných čar můžete vybrat
některý z pěti stylů čárkované čáry (viz výše).
- nebo (pouze na záložce a v dialogovém okně)
Přetažením posuvníku Vzor přerušování
nastavte celkovou délku vzoru (počet polí
nalevo od posuvníku) a délku čárkování (počet
černých polí).
Obrázky znázorňují čáry s délkou vzoru a
čárkování 4 a 2 a 5 a 4:
U dvojitých čar můžete vybrat některý ze čtyř
stylů čáry Dvojitá (viz výše).
(Pouze na záložce) U kaligrafických čar s
proměnlivou tloušťkou (nakreslených jakoby
perem se čtvercovou špičkou taženou pod
různými úhly) vyberte v rozevírací nabídce styl
kaligrafické čáry (protilehlé) a pak pomocí pole
Kaligrafický úhel nastavte úhel špičky pera
podle následujících příkladů.
Lze rovněž měnit Zakončení (konec) a Spojení (roh), v němž se
dvě čáry protínají.
182 Práce s obrázky, čárami a tvary
Kreslení a úpravy tvarů
Rychlé tvary jsou předem navržené objekty různorodých tvarů,
které můžete ihned přidat na svou stránku.
Po nakreslení rychlého tvaru jej můžete měnit pomocí ovládacích
úchytů a upravit jeho vlastnosti například použitím přechodové
nebo bitmapové výplně (včetně svých vlastních bitmapových
obrázků) nebo efektů průhlednosti.
Jiným způsobem vytvoření tvaru je nakreslení čáry (nebo řady
úseků čar) a následné propojení jejích počátečních a koncových
uzlů, tedy vytvoření uzavřeného tvaru.
Rychlé tvary
Nabídka Rychlé tvary obsahuje širokou škálu obvykle používaných
tvarů včetně rámečků, oválů, šipek, mnohoúhelníků, hvězdiček,
krychlí a válců.
Práce s obrázky, čárami a tvary 183
Tvary můžete snadno změnit na
webová tlačítka přidáním
hypertextových odkazů nebo
překryvných aktivních bodů.
Rychlé tlačítko (označeno) je
určeno zejména k vytváření
stylových obrysů tlačítek!
Rovněž je možné použít praktický kontextový panel nástrojů
Rychlé tvary umístěný nad pracovní plochou k záměně rychlých
tvarů a úpravě tloušťky čáry, barvy, stylu a dalších atributů
rychlého tvaru.
Vytvoření rychlého tvaru:
1.
Klepněte na nabídku
Rychlé tvary na panelu
nástrojů Nástroje a vyberte tvar z nabídky. Tlačítko
převezme vzhled ikony vybraného tvaru.
2.
Klepnutím na stránku vytvořte nový tvar o výchozí
velikosti.
- nebo Tažením po stránce nastavte velikost tvaru. Jakmile bude
mít tvar správnou velikost, uvolněte tlačítko myši.
Chcete-li nakreslit omezený tvar (například kružnici):
•
Podržte při tažení klávesu Shift.
Všechny rychlé tvary lze umísťovat, měnit jejich velikost, otáčet a
vyplňovat. Navíc je můžete tvarovat s použitím upravitelných
posuvných úchytů okolo rychlého tvaru. Každý tvar se mění
logickým způsobem, což umožňuje pozměnění jeho přesného
vzhledu.
184 Práce s obrázky, čárami a tvary
Úprava vzhledu rychlého tvaru:
1.
Klepnutím na rychlý tvar zobrazte okolo tvaru jeden
nebo více posuvných úchytů. Tyto úchyty se liší od
vnitřních úchytů výběru. Různé rychlé tvary mají odlišné
úchyty s různými samostatnými funkcemi.
2.
Chcete-li změnit vzhled rychlého tvaru, přetáhněte jeho
úchyty.
Uzavřené tvary
Jakmile nakreslíte nebo vyberete čáru, uvidíte její uzly. Uzly
zobrazují koncové body každého úseku čáry. Křivky kreslené od
ruky mají obvykle mnoho uzlů; úseky přímých nebo zakřivených
čar mají pouze dva. Tvar můžete vytvořit protažením čáry zpět do
jejího počátečního bodu.
Práce s obrázky, čárami a tvary 185
Vytvoření tvaru z vybrané čáry:
•
Vyberte čáru nástrojem Ukazatel a potom klepněte na
tlačítko
Uzavřít křivku na kontextovém panelu
nástrojů Křivka.
Můžete provést i opačný postup, tedy otevřít tvar a přidat jeden
nebo několik úseků čáry.
Otevření čáry nebo tvaru:
1.
Pomocí nástroje Ukazatel vyberte uzel, ve kterém
chcete přerušit tvar.
2.
Zalomit křivku na
Klepněte na tlačítko
kontextovém panelu nástrojů Křivka. Čára bude
rozdělena na dvě. Z tvaru se stane čára s vybraným
uzlem rozděleným do dvou uzlů, přičemž na každém
konci nové čáry bude jeden.
3.
Nyní můžete pomocí nástroje Ukazatel změnit tvar čáry
dle potřeby.
Použití 2D efektů filtrů
Aplikace PagePlus nabízí řadu efektů filtrů, které můžete použít k
transformaci libovolného objektu. 3D efekty filtrů, které umožňují
vytvořit dojem povrchu s texturou, jsou popsány jinde (viz
str. 190). Toto téma se zabývá výhradně 2D efekty filtrů.
Následující příklady znázorňují použití 2D efektů filtrů na písmeno
A.
186 Práce s obrázky, čárami a tvary
Vržený stín
Vnitřní stín
Vnitřní zkosení Vnější zkosení
Gaussovské
rozostření
Rozostření
zvětšením
Barevná výplň Prolnutí okrajů
Vnější záře
Vnitřní záře
Reliéf
Poduškový
reliéf
Kruhové
rozostření
Pohybové
rozostření
Obrys
Odraz
Práce s obrázky, čárami a tvary 187
Záložka Styly ve Studiu nabízí řadu 2D efektů filtrů připravených
k použití. Předdefinované filtry, například Stíny, Zkosení, Odrazy a
Rozostření, jsou uspořádány v galeriích podle kategorií. Jednotlivé
kategorie nabízejí mírné variace efektu kategorie. Klepnutím na
miniaturu použijete daný efekt na vybraný objekt.
Použití 2D efektů filtrů:
Efekty
1.
Vyberte objekt a pak klepněte na tlačítko
filtrů na panelu nástrojů Atributy.
2.
Pokud chcete použít konkrétní efekt, zaškrtněte jeho
políčko v seznamu vlevo.
3.
Chcete-li upravit vlastnosti určitého efektu, vyberte jeho
název a upravte ovládací prvky v dialogovém okně.
Kombinovaný efekt lze měnit úpravou posuvníků a
zadáním konkrétních hodnot. (Lze rovněž vybrat
posuvník a měnit jej pomocí kláves se šipkami.)
Možnosti se liší podle jednotlivých filtrů.
4.
Klepnutím na tlačítko OK použijete efekt, případně
klepnutím na tlačítko Storno změny zrušíte.
Vytváření odrazů
Jednoduchým způsobem, jak stránce přidat na eleganci, je použití
svislého odrazu na vybraný objekt. Efekt je poutavý zvláště u
obrázků, může však být neméně působivý i u uměleckého textu,
například v názvu stránky nebo v pruhu textu. Kombinací
nastavení lze řídit výšku, krytí, posun a rozostření odrazu.
188 Práce s obrázky, čárami a tvary
Vytváření obrysů
Aplikace PagePlus umožňuje vytvářet barevné obrysy objektů, což
je vhodné zejména pro text a tvary (jako efekt filtru). U obrysu lze
zvolit jeho tloušťku, barevnou výplň, průhlednost a režim prolnutí.
Obrys může také nabýt podobu přechodové výplně, jedinečné
výplně kontury (výplň postupuje od vnitřního k vnějšímu okraji
tloušťky obrysu) nebo vzorové výplně a může být umístěn uvnitř,
vně nebo ve středu hrany objektu.
Podobně jako u jiných efektů, i efekt obrysu lze zapnout nebo
vypnout. Je možné použít kombinaci 2D a 3D efektů filtrů na
obrys, a to zaškrtnutím dalších možností v dialogovém okně Efekty
filtrů.
Použití nástroje Stín
Stíny propůjčují vašemu dílu šmrnc a hloubku, zejména pokud je
použijete u obrázků a textových objektů, ale i u tvarů, textových
rámečků a tabulek. K usnadnění a zrychlení jejich vytváření nabízí
aplikace PagePlus nástroj Stín na panelu nástrojů Atributy. Tento
nástroj poskytuje volnou kontrolu nad efektem stínu a umožňuje
vytváření upravitelných základních a zkosených hranových stínů
pro libovolný objekt aplikace PagePlus.
Práce s obrázky, čárami a tvary 189
Základní stín (vlevo) a zkosený hranový stín (vpravo) použitý na
základní pravoúhlý rychlý tvar
Barvu, krytí, rozostření, měřítko a vzdálenost stínu lze upravit
pomocí řídicích uzlů přímo na stránce (nebo na kontextovém
panelu nástrojů Stín). Přetažením uzlů směrem k počátku stínu
nebo od něj lze upravit rozostření a krytí stínu. Barvu lze změnit
výběrem nové barvy na záložce Barvy nebo Vzorníky při
vybraném příslušném nástroji. V závislosti na tom, zda je
vyžadován základní nebo zkosený stín, počátek může být umístěn
ve středu (jak je znázorněno) nebo na hraně objektu.
(A) Rozostření, (B) Počátek stínu, (C) Krytí, (D) Barva, (E)
Měřítko
Již vytvořený stín lze doladit pomocí dialogového okna Efekty
filtrů.
190 Práce s obrázky, čárami a tvary
Použití 3D efektů filtrů
3D efekty filtrů přesahují rozměr 2D efektů filtrů (jako jsou
efekty stínu, záře, zkosení a reliéfu) a vytvářejí dojem textury na
povrchu samotného objektu. Pomocí dialogového okna Efekty
filtrů lze použít na tentýž objekt více efektů. Mějte na paměti, že
žádný z těchto 3D efektů se neprojeví na nevyplněném objektu –
teprve na výplni se efekt projeví.
Záložka Styly ve Studiu je vhodným místem, kde začít
experimentovat s 3D efekty filtrů. Najdete tu několik kategorií
galerií s mnoha předdefinovanými 2D a 3D efekty a různými
nastaveními.
K dispozici je řada zajímavých předvoleb 3D povrchů a textur v
různých kategoriích (Sklo, Kovový, Dřevo atd.). Klepnutím na
miniaturu je použijete na vybraný objekt. Za předpokladu, že
objekt obsahuje barvu, bude výsledek okamžitě patrný.
Můžete také přizpůsobit předvolby záložky Styly nebo sami
použít jeden nebo více konkrétních efektů pomocí dialogového
okna Efekty filtrů na panelu nástrojů Atributy.
Přehled
•
•
3D efekty představuje hlavní přepínač a jeho nastavení
Rozostření a Hloubka jsou nejvýraznější; klepnutím na
tlačítko se znaménkem + je můžete odpojit a umožnit tak
jejich vzájemně nezávislou úpravu.
3D osvětlení poskytuje zdroj světla, bez něhož by se
neprojevilo žádné nastavení hloubky efektu. Nastavení
osvětlení umožňuje nasvítit 3D scénu a měnit její
odrazivost.
Práce s obrázky, čárami a tvary 191
Použití 3D efektů filtrů:
Efekty filtrů na panelu
1.
Klepněte na tlačítko
nástrojů Atributy.
2.
Zaškrtněte políčko 3D efekty vlevo. Políčko 3D
osvětlení je ve výchozím nastavení zaškrtnuto.
3.
Úpravou posuvníků hlavních ovládacích prvků lze měnit
celkové vlastnosti jednotlivých vybraných 3D efektů.
•
•
•
4.
Rozostření určuje množství použitého
vyhlazování. Vysoká míra rozostření budí
dojem širších, pozvolnějších změn výšky.
Hloubka určuje, nakolik strmé se budou jevit
změny hloubky.
je obvykle stisknuté, což znamená
Tlačítko
propojení obou posuvníků – výrazné změny
parametru Hloubka jsou vyhlazeny parametrem
Rozostření. Pokud chcete upravovat posuvníky
nezávisle, klepnutím tlačítko vypněte.
(Volitelné) V případě potřeby lze rozbalit panel náhledu
Zobrazit/skrýt náhled. Je-li
klepnutím na tlačítko
panel rozbalen, efekty budou použity pouze v okně
náhledu. Pokud je panel sbalen (opětovným klepnutím na
tlačítko), efekty filtrů budou použity přímo na objektu na
stránce. První z metod umožňuje pracovat pouze na
efektu a dolaďovat jej, aniž by u toho překážely ostatní
objekty na stránce. Pomocí tlačítek pro zvětšení nebo
zvětšení zobrazení nebo zadáním procentuální hodnoty
zvětšení můžete snáze pracovat na detailech.
5.
V seznamu 3D efekty zaškrtněte 3D efekt představující
efekt, jehož chcete dosáhnout.
192 Práce s obrázky, čárami a tvary
3D mapa výstupků
Efekt 3D mapa výstupků vytváří dojem textury na povrchu díky
volitelné matematické funkci, která přidá informaci o hloubce a
vytvoří efekt výstupků a prohlubní. Efekt 3D mapa výstupků lze
použít spolu s jedním nebo několika dalšími 3D efekty filtrů, avšak
nikoli s efektem 2D mapa výstupků.
2D mapa výstupků
Efekt 2D mapa výstupků vytváří dojem textury na povrchu díky
volitelné bitmapě ve stupních šedé, která přidá informaci o hloubce
a vytvoří efekt výstupků a prohlubní. Efekt 2D mapa výstupků lze
použít spolu s jedním nebo několika dalšími 3D efekty filtrů, avšak
nikoli s efektem 3D mapa výstupků.
3D mapa vzorků
Efekt 3D mapa vzorků vytváří dojem textury na povrchu díky
volitelné matematické funkci, která pozmění informace o barvě.
Efekt 3D mapa vzorků lze použít spolu s jedním nebo několika
jinými 3D efekty filtrů.
2D mapa vzorků
Efekt 2D mapa vzorků vytváří dojem textury na povrchu díky
volitelné bitmapě ve stupních šedé, která pozmění informace o
barvě. Efekt 2D mapa vzorků lze použít spolu s jedním nebo
několika jinými 3D efekty filtrů.
Práce s obrázky, čárami a tvary 193
Průhlednost
Rovnoměrnou průhlednost objektu (s použitými 3D efekty filtrů)
lze řídit pomocí záložky Průhlednost (viz první příklad dále).
Důmyslnějšího řízení průhlednosti, zejména pro napodobení efektů
odrazu světla na skleněných objektech, lze dosáhnout nastavením
průhlednosti v dialogovém okně 3D efektů filtrů (zaškrtněte
políčko Průhlednost). Efekt lze použít k vytvoření realističtější
průhlednosti prostřednictvím nezávislého řízení průhlednosti
odrazivých (hran) a neodrazivých (ploch) oblastí objektu (viz
přední strana tvaru srdce dále).
3D mapa odrazů
Efekt 3D mapa odrazů lze použít k napodobení zrcadlových
povrchů výběrem vzorku (tj. bitmapy s lesklým povrchem), který
„obalí“ vybraný objekt. Použít můžete vzory simulující různé
realistické exteriéry a interiéry a doplnit je 3D osvětlením pro
zvýraznění odrazů na hranách objektu.
3D osvětlení
Efekt 3D osvětlení funguje v součinnosti s jinými 3D efekty a
umožňuje měnit osvětlení povrchu a odrazivé vlastnosti.
194 Práce s obrázky, čárami a tvary
Přidání dimenzionality (Okamžité 3D)
Pomocí funkce Okamžité 3D můžete snadno transformovat ploché
tvary (zobrazené) a text do trojrozměrných objektů.
Aplikace PagePlus umožňuje kontrolu nad nastaveními 3D efektů,
jako například:
•
•
•
•
•
•
zkosení: použijte několik zaoblených a vyrytých
přednastavení nebo vytvořte svá vlastní pomocí editoru
vlastních profilů zkosení;
osvětlení: lze umístit až osm upravitelných a samostatně
vybarvených světel pro zajištění dramatických
světelných efektů;
efekty soustruhu (Lathe): vytvářejte konturované
objekty (např. korek láhve) pomocí editoru vlastních
profilů soustružení a ovládacího prvku vytlačení;
textura: kontrolujte, jak bude textura vytlačena na
objektech s neplnými výplněmi;
zobrazení: otočte svůj objekt ve třech rozměrech;
materiál: kontroluje rozsah, v jakém má osvětlení efekt
na povrchy objektů (skvělé pro trojrozměrný umělecký
text!).
Vždy připravený kontextový panel nástrojů 3D nad vaší pracovní
plochou vám umožňuje konfigurovat výše uvedená nastavení –
každé nastavení se týká 3D efektu použitého na vybraný objekt. U
ovládacích prvků objektů umístěných na stránce můžete provádět
3D transformace s použitím červeného oběžného kruhu, který
funguje jako osa, ze které můžete provádět otáčení okolo os X, Y a
Z ve vztahu ke své stránce. Pozorujte, jak se mění kurzor při
umístění nad uzly červených kruhů nebo drátový model.
Práce s obrázky, čárami a tvary 195
Otočení
na ose X
Otočení
na ose Y
Otočení
na ose Z
Otočení
na ose X a Y
Provádějte transformaci okolo os 3D objektů
namísto os svých stránek, a sice podržením klávesy
Ctrl během transformování za použít uzlů.
Můžete také upravit úhel a vyvýšení jednotlivých „aktivních“
světel na stránce přetažením ukazatele světla do místa, které
simuluje světelný zdroj.
Po jakékoli transformaci zůstane podkladový
základní objekt upravitelný.
Přidání dimenzionality:
1.
Okamžité
Vyberte objekt a pak klepněte na tlačítko
3D na panelu nástrojů Atributy. Objekt okamžitě
převezme trojrozměrnou charakteristiku se zobrazeným
červeným oběžným kruhem v popředí objektu.
2.
Klepněte na kategorii 3D efektů z první rozevírací
nabídky na kontextovém panelu nástrojů 3D; možnosti
panelu se dynamicky mění podle aktuálně vybrané
kategorie. Další informace naleznete v nápovědě
aplikace PagePlus.
196 Práce s obrázky, čárami a tvary
Klepnutím na položku
Obnovit výchozí v
kontextovém panelu nástrojů vrátíte objekt zpět do
původní transformace.
Chcete-li vypnout 3D efekty:
•
Klepněte na položku
Odebrat 3D v kontextovém
panelu nástrojů. Vždy můžete klepnout na tlačítko
Okamžité 3D a efekt znovu aplikovat.
Použití stylů objektu
Styly objektů jsou pro návrh užitečné podobným způsobem jako
styly textu a schémata barev. Po vytvoření vhodné sady atributů
– vlastností jako barva čáry, výplň, ohraničení – ji lze uložit jako
pojmenovaný styl. Aplikace PagePlus si pamatuje objekty, které
tento styl používají. Styl je uveden na záložce Styly a lze jej
následně použít pro nové objekty.
Práce s obrázky, čárami a tvary 197
Záložka Styly obsahuje
několik galerií předem
navržených stylů, které
můžete použít pro libovolné
objekty nebo upravit podle
vlastních potřeb. Jsou k
dispozici samostatné galerie
pro kategorie efektů jako
rozostření, 3D, okraje,
pokřivení, stíny a materiály
(například kovy), přičemž
každá z kategorií se dělí na
další podkategorie.
Použití stylu objektu na jeden nebo více objektů:
1.
Zobrazte záložku Styly.
2.
V rozevírací nabídce vyberte pojmenovanou kategorii
stylů (například Rozostření) a v dolním okně vyberte
podkategorii.
3.
V okně si prohlédněte miniatury dostupných stylů (ve
výchozím nastavení se zobrazí tvary ozubeného kola).
4.
Klepnutím na miniaturu stylu aplikujte styl na vybrané
objekty.
Odstranění stylu objektu z galerie
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu a vyberte
příkaz Odstranit.
198 Práce s obrázky, čárami a tvary
Zrušení propojení objektu a definice jeho stylu:
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte
příkaz Formát>Styl objektu>Zrušit propojení.
Ukládání stylů objektu
Vytvoření nového stylu objektu na základě atributů
existujícího objektu:
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte
příkaz Formát>Styl objektu>Vytvořit.
Globální uložení stylů objektů publikace:
1.
Vyberte příkaz Uložit výchozí... v nabídce Nástroje.
2.
V dialogovém okně zaškrtněte políčko Styly objektů a
klepněte na tlačítko Uložit.
Použití spojovacích čar
Dva nástroje Spojovacích čára umožňují dynamicky propojit
libovolné dva objekty spojovacími čárami. Tyto spojovací čáry
zůstanou ukotvené k objektům, a objekty proto zůstávají propojené
i při přesunech nebo změnách velikosti. Je například velmi
jednoduché vytvořit vývojový diagram s propojovacími čárami
mezi obdélníky a pak libovolně měnit rozvržení diagramu s tím, že
vzájemné vztahy zůstanou vyznačeny.
Body připojení
Všechny objekty aplikace PagePlus usnadňují propojení tím, že
zobrazí výchozí čtvercové body připojení, které se zobrazí při
volbě nástroje Spojovací čára a přesunutí ukazatele myši nad
cílový objekt.
Práce s obrázky, čárami a tvary 199
Tyto výchozí body (které nelze přesunout ani odstranit) jsou
standardně pravidelně rozmístěny kolem tvaru objektu.
Vytvoření spojovací čáry:
1.
Pokud chcete vytvořit přímou spojovací čáru,
vyberte nástroj Spojovací čára v rozevírací nabídce
Nástroje spojovací čára (panel nástrojů Nástroje).
- nebo Jestliže požadujete spojovací čáru ve tvaru
oblouku, vyberte ve stejné nabídce Nástroj úhlová
spojka.
2.
Přesuňte ukazatel myši na objekt tak, aby se zobrazily
výchozí body připojení.
3.
Přetáhněte bod připojení objektu na bod připojení jiného
objektu. Jakmile se ukazatel myši nachází nad cílovým
bodem připojení, uvolněte tlačítko myši. Mezi oběma
body připojení se zobrazí přímá spojovací čára.
Místo použití výchozích bodů připojení objektu můžete vytvořit
vlastní body připojení. Postupujte takto:
200 Práce s obrázky, čárami a tvary
•
Přesuňte ukazatel myši nad libovolný okraj tvaru a
táhněte myší od červeného počátečního bodu.
- nebo -
•
Vytvořte vlastní bod připojení Nástrojem bod připojení.
Body připojení lze vložit na libovolné místo stránky.
Přidání vlastního bodu připojení (Nástroj bod připojení):
1.
Vyberte objekt.
2.
Vyberte položku
Nástroj bod připojení v
rozevírací nabídce Spojovací čára (panel nástrojů
Nástroje).
3.
Klepnutím na požadované místo umístěte vlastní bod
připojení (uvnitř nebo vně objektu). Vlastní bod připojení
se zobrazí modrou barvou.
Chcete-li znovu zobrazit body připojení, je nutné přesunout
ukazatel myši nad objekt, který byl vybrán při vytváření bodu
připojení. Nezapomeňte předem vybrat nástroj spojovací čáry nebo
úhlové spojky.
Úprava bodů připojení a čar
•
Chcete-li přesunout vlastní bod připojení, vyberte
objekt, ke kterému je přidružen, a přetáhněte bod pomocí
Nástroje bod připojení.
Práce s obrázky, čárami a tvary 201
•
Jestliže chcete odstranit vlastní bod připojení, který
jste přidali, aktivujte Nástroj bod připojení, klepněte na
objekt, k němuž je bod připojení přidružen, klepněte na
bod připojení, který chcete odstranit, a pak stiskněte
klávesu Delete. Výchozí uzly jsou stabilní a nelze je
odstranit.
•
Jestliže chcete odebrat, změnit tvar nebo odpojit či
znovu připojit propojovací čáru, tažením spojte
jednotlivé uzly pomocí Nástroje ukazatel. Tažením
koncového uzlu spojovací čáry můžete čáru odpojit nebo
znovu připojit. (Další informace naleznete v tématu
Kreslení a úprava čar na stránce 175).
Vzhledem k tomu, že spojovací čáry jsou považovány za běžné
čáry, můžete je barvit (Další informace naleznete v nápovědě
aplikace PagePlus.) a formátovat na záložce Čára, kde jim můžete
přidávat šipky, prolínání nebo dekorativní zakončení. (Další
informace naleznete v tématu Nastavení vlastností čáry na
stránce 179.)
7
Barva, výplně a
průhlednost
204 Barva, výplně a průhlednost
Barva, výplně a průhlednost 205
Použití plných výplní
Aplikace PagePlus nabízí řadu funkcí, které umožňují použít
plnobarevné výplně na objekty různých druhů:
•
•
•
Plné barvy lze použít na řádek nebo výplň. Podle
očekávání rychlé tvary a uzavřené tvary (viz téma
Kreslení a úpravy tvarů na str. 182) mají vlastnosti čar
a výplní, zatímco čáry od ruky mají pouze vlastnost čáry.
Kapitoly v textových objektech mohou obsahovat barvu
výplně nebo barvu zvýraznění. Textové rámečky a buňky
tabulky mohou obsahovat výplň pozadí, která je
nezávislá na obsažených znacích.
Můžete vybarvit kresbu (bitmapu), tedy přebarvit ji
použitím jiné barvy. Pokud přebarvíte plnobarevný
obrázek, barvy budou převedeny na odstíny nebo
stínování konkrétní barvy. Převedením plnobarevných
obrázků na odstíny získáte barevně nevýrazné obrázky
(užitečné pro text na pozadí).
Plné barvy lze na objekt použít pomocí záložky Barva, Vzorníky
nebo dialogového okna.
Použití plné barvy pomocí záložky Barva:
1.
Vyberte objekty nebo zvýrazněte rozsah textu.
2.
Klepněte na záložku Barva a v rozevíracím seznamu
vyberte několik barevných režimů (RGB, CMYK nebo
HSL).
3.
Klepněte na tlačítko
Výplň,
Čára nebo
Text na horním okraji záložky. Touto volbou
určíte, kde chcete barvu použít. Barva podtržení
odpovídá barvě vybraného objektu. Pro vybraný text
rámečku bude výplň představovat barvu pozadí textu (ale
nikoli barvu pozadí rámečku).
206 Barva, výplně a průhlednost
4.
Vyberte barvu z barevného spektra nebo použitím
posuvníků podle typu vybraného barevného režimu.
Použití plné barvy pomocí záložky Vzorníky:
1.
Vyberte objekty nebo zvýrazněte rozsah textu.
2.
Klepněte na záložku Vzorníky.
3.
Klepněte na tlačítko
Výplň,
Čára nebo
Text na horním okraji záložky. Touto volbou
určíte, kde chcete barvu použít.
4.
Vyberte barevný vzorník na Paletě
publikace (často používané barvy a barvy dříve použité
ve vaší publikaci) nebo standardní Paletě (dodávané
přednastavené vzorníky).
Případně použitím příkazu Formát>Výplň... použijte barvu
prostřednictvím dialogového okna.
Změna plného barevného odstínu nebo stínování (jasu):
1.
Vyberte objekt a na záložce Barva klepněte na
požadované tlačítko Výplň, Čára nebo Text.
2.
V rozevírací nabídce režimu Barva vyberte položku
Tónování.
3.
Přetažením posuvníku Stínování/Odstín nalevo nebo
napravo ztmavte nebo zesvětlete počáteční barvu. Do
pole také můžete zadat hodnotu v procentech (zadáním
hodnoty 0 ve stupním poli se vrátíte na původní barvu).
Barva, výplně a průhlednost 207
Upravte hodnotu v procentech
určující
odstín objektu prostřecnictvím posuvníku nebo
přímým zadáním hodnoty na záložce Vzorníky.
Změna aktuální palety:
•
Klepnutím na tlačítko
Paleta zobrazte či upravte
barvy z polí Standardní RGB, Standardní CMYK
nebo vyberte palety motivů. Barvy lze přidat, upravit
nebo odstranit z palety Publikace nebo z jiných palet.
Použití schémat barev
Schéma barev v aplikaci PagePlus představuje skupinu pěti
komplementárních barev, které můžete použít na konkrétní prvky v
jedné nebo několika publikacích. Na záložce Schémata jsou
uvedena přednastavená schémata, která lze vybrat v libovolné
fázi procesu návrhu.
Každá publikace může mít současně pouze jedno schéma barev.
Aktuální schéma je zvýrazněno na záložce Schémata. Můžete
jednoduše přepínat schémata, upravovat barvy schématu a vytvářet
vlastní schémata. Schémata barev jsou ukládána globálně; máte
tedy stále k dispozici úplnou sadu schémat.
Základní principy schématu barev
Schémata barev v aplikaci PagePlus fungují podobně jako systém
kreslení podle čísel, kde jsou různé oblasti rozvržení kódovány
pomocí čísel a každé oblasti je přiřazena konkrétní barva (podle
čísla). Představme si například čáru kódovanou čísly 1 až 5. K
vyplnění čáry potřebujete nádobky s barvami očíslované od 1 do 5.
Pokud nádobky s barvami přehodíte a čáře ponecháte stejné
číslování, výsledkem bude úplně jiná kresba.
208 Barva, výplně a průhlednost
V aplikaci PagePlus jsou
„nádobky s barvami“ označeny
pěti číslicemi, které můžete
přiřadit objektům v publikaci.
Označují se jako „Barva
schématu 1“, „Barva schématu
2“ atd. Jakmile uplatníte barvu
schématu 1 na objekt, znamená
to v podstatě pokyn „Vylít na
toto místo barvu z nádobky s
číslem 1“.
•
Na záložce Schémata jsou uvedena různá dostupná
schémata, z nichž každé obsahuje různou sadu pěti barev
v pěti „nádobkách“. Bez ohledu na to, které
pojmenované schéma barev vyberete, zobrazí se první
barva schématu (viz ukázka) v oblasti definované jako
Barva schématu 1, druhá barva bude mapována na Barvu
schématu 2 atd. pro celou publikaci.
Výběr schématu barev:
1.
Klepněte na záložku Schémata. V seznamu je
zvýrazněno aktuálně přiřazené schéma.
2.
Klepněte na ukázku schématu s jinou barvou. Objekty v
publikaci, jimž bylo přiřazeno číslo některé z pěti barev
schématu, budou přebarveny odpovídající barvou z
nového schématu.
Výběr můžete libovolně opakovat. Při uložení publikace je aktuální
schéma barev uloženo s dokumentem.
Barva, výplně a průhlednost 209
Použití schématu barev na objekty
Při vytvoření publikací z předdefinovaných šablon návrhu (viz
str. 9) můžete vybrat počáteční schéma barev, které chcete upravit
a které můžete později kdykoli změnit na záložce Schémata. Tato
pružnost dává neomezené možnosti grafického ztvárnění
publikace. Pokud však následně vytvoříte nové prvky v publikaci,
které již bylo přiřazeno schéma, nebo vytvoříte publikaci od
začátku, můžete rozšířit aktuální barevné schéma na nové objekty?
Přestože potřebujete strávit nějaký čas vybíráním nejvhodnější
kombinace barev, vlastní postup je jednoduchý. Vzpomeňte si na
příklad s kreslením podle čísel a vše, co potřebujete udělat, je
přiřadit čáře nebo výplni objektu jedno z pěti čísel schématu barev.
Přiřazení barvy schématu objektu:
1.
Vyberte objekt a pak podle požadovaného efektu
klepněte na tlačítko
Výplň,
Čára nebo
Text na horním okraji záložky Vzorníky.
2.
Na dolním okraji záložky Vzorníky klepněte na barvu
schématu, kterou chcete použít pro výplň, čáru nebo text
(barvu můžete také přetáhnout).
Pokud výplň objektu používá barvu schématu, při každém výběru
objektu se na záložce Vzorníky zvýrazní odpovídající vzorek
barvy.
V aplikaci PagePlus lze vytvářet vlastní schémata úpravou
existujícího barevného schématu nebo vytvořením schématu od
začátku. Další informace naleznete v nápovědě aplikace PagePlus.
210 Barva, výplně a průhlednost
Přechodové a bitmapové výplně
Přechodové výplně zajišťují postupnou změnu barev, které se mění
mezi dvěma nebo více body objektu. Přechodová výplň obsahuje
upravitelnou cestu mezi uzly, která označuje počátek každé z
klíčových barev. Bitmapový typ vyplňuje objekt použitím
pojmenované bitmapy (často materiálových povrch, vzorek nebo
obrázek na pozadí).
Lineární
Eliptické
Kuželovité
Bitmapa
Použitím předvolené přechodové nebo bitmapové výplně ze
záložky Vzorníky můžete vyplnit nebo obtáhnout tvary, textové
rámečky, buňky tabulky, umělecké texty, rámečky i tabulky.
Cesta výplně pro výplň nebo čáru objektu se může lišit také u
různých efektů (viz nápověda aplikace PagePlus).
Barva, výplně a průhlednost 211
Použití přechodových a bitmapových výplní
Přechodovou nebo bitmapovou výplň můžete uplatnit různými
způsoby – použitím záložky Vzorníky, nástroje Výplň nebo
pomocí dialogového okna.
Nejjednodušší způsob použití přechodové nebo bitmapové výplně
představuje použití rozsahu předdefinovaných minivzorníků na
paletách Přechod a Bitmapa záložky Vzorníky. Nástroj Výplň a
dialogové okno Výplň představují alternativní způsoby vytváření
přechodových výplní.
Použití přechodových a bitmapových výplní pomocí
záložky Vzorníky:
1.
Zobrazte záložku Vzorníky a vyberte položku
Výplň nebo
Čára (pro výplň nebo obrys objektu).
Počítejte s tím, že barva podtržení odpovídá barvě
vybraného objektu.
2.
V případě přechodových výplní vyberte
kategorii přechodu (lineární, eliptická atd.) v rozevírací
nabídce tlačítka Přechod.
- nebo V případě bitmapových výplní vyberte kategorii
rozevírací nabídky u tlačítka Bitmapa .
3.
Vyberte objekty a klepnutím na odpovídající vzorník
galerie vyberte požadovanou výplň.
- nebo (Pouze pro výplně) Přetáhněte vzorek galerie na objekt a
uvolněte tlačítko myši.
212 Barva, výplně a průhlednost
4.
Je-li to zapotřebí, upravte Odstín výplně na dolním
okraji záložky použitím posuvníku nebo nastavením
hodnoty v textovém poli.
Použití různých efektů průhlednosti (záložka
Průhlednost) nezmění nastavení samotné výplně
objektu, ale dokáže výrazně změnit vzhled skutečné
výplně.
Použití přechodové výplně pomocí nástroje Výplň:
1.
Vyberte objekt.
2.
Klepněte na tlačítko
Nástroj Výplň v rozevírací
nabídce Atributy panelu nástrojů Výplň.
3.
Zobrazte záložku Vzorníky a vyberte položku
Výplň nebo
4.
Čára (pro výplň nebo obrys objektu).
Klepnutím a přetažením na objektu definujete cestu
výplně. Na objekt bude použita jednoduchá lineární
výplň s přechodem od aktuální barvy objektu do
monochromatické bílé.
Barva, výplně a průhlednost 213
Pokud je objekt již bílý (nebo nemá žádnou výplň),
přechod probíhá od bílé po černou.
Případně můžete použít dialogové okno a přidat nebo odebrat
klíčové barvy z gradientu , použít jiné klíčové barvy na jednotlivé
uzly nebo upravit celkový efekt stínování uplatněný na objektu.
Použití a úpravy přechodové nebo bitmapové výplně v
dialogovém okně:
1.
Zobrazte záložku Vzorníky a vyberte položku
Výplň nebo
2.
Čára (pro výplň nebo obrys objektu).
Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte
příkaz Formát>Výplň nebo objekt vyberte a pak
klepněte na příkaz Výplň... v nabídce Formát.
- nebo Upravit výplň v rozevírací
Klepněte na tlačítko
nabídce Atributy panelu nástrojů Výplň.
214 Barva, výplně a průhlednost
3.
Vyberte typ výplně a požadovanou kategorii výplně.
Počítejte s tím, že pomocí dialogového okna lze také
použít jednobarevnou výplň.
•
V případě přechodových výplní vyberte položku
Přechod v rozevírací nabídce Typ a vyberte
přednastavenou výplň. Dvoubarevná výplň má dva
uzly na koncích své cesty.
- nebo Klepnutím na tlačítko Od a Do zadejte barvy
počátku a konce přechodu.
- nebo -
•
Klepněte na tlačítko Upravit a přidejte či odeberte
klíčové barvy z aktuálně vybraného přechodu (viz
Úprava spektra přechodové výplně dále v textu),
použijte jiné klíčové barvy na jednotlivé uzly nebo
upravte efekt celkového stínování použitý na
objektu. V rozevíracím seznamu můžete podle
potřeby upravit stínování a odstín výplně.
Pro bitmapové výplně vyberte příkaz Bitmapa v
rozevírací nabídce Typ, vyberte kategorii a pak
klepněte na vzorek galerie.
4. Klepnutím na tlačítko OK použijte efekt nebo výplň na
objekt.
Úprava cesty výplně
Po výběru objektu, který lze vyplnit, dojde ke zpřístupnění
nástroje Výplň (jinak není k dispozici). Pokud vyberete nástroj
Výplň a objekt používá přechodovou výplň, zobrazí se cesta
výplně ve tvaru čáry s uzly, které označují začátek a konec spektra
jednotlivých klíčových barev. Změnou umístění těchto uzlů
určujete aktuální rozmístění barev mezi uzly. V přechodové výplni
můžete také přidávat, odstraňovat nebo upravovat klíčové barvy .
Barva, výplně a průhlednost 215
Lineární výplň založená na klíčových barvách (A) a vyplněný
objekt znázorňující cestu výplně (B)
Úprava cesty přechodové výplně ve vybraném objektu:
1.
Zobrazte záložku Vzorníky a vyberte položku
Výplň nebo
Čára (pro výplň nebo obrys objektu).
2.
Nástroj Výplň v rozevírací
Klepněte na tlačítko
nabídce Atributy panelu nástrojů Výplň. Na výplni nebo
obrysu objektu se zobrazí cesta výplně.
3.
Nástrojem Výplň přetáhněte počáteční a koncové uzly
cesty nebo klepnutím na objekt vytvořte nový počáteční
uzel a tažením novou cestu výplně. Přechod bude začínat
v místě počátečního uzlu a končit v místě, kam jste
umístili koncový uzel.
216 Barva, výplně a průhlednost
Každý typ přechodové výplně má charakteristickou cestu. Lineární
výplně například mají cesty ve tvaru jednoduché čáry, zatímco
kruhové výplně mají cestu skládající se ze dvou čar, s jejichž
pomocí můžete upravit rozsah výplně ve dvou směrech mimo střed
objektu. Pokud objekt používá bitmapovou výplň, cesta výplně
bude znázorněna jako dvě čáry, které se protínají ve středovém
bodu. Uzly označují střed výplně a okraje.
Práce s průhledností
Efekty průhlednosti jsou vhodné pro zvýraznění, stínování a stíny
a simulaci „vykreslené“ reality. Mohou představovat určující rozdíl
mezi nevýraznými a fádními publikacemi a publikacemi s
hloubkou a šarmem. Aplikace PagePlus plně podporuje
proměnlivou průhlednost a umožňuje jednoduše použít plnou,
přechodovou a bitmapovou průhlednost na výplň či ohraničení
libovolného objektu.
(A) průhlednost bitmapy, (B) plná průhlednost, (C) přechodová
průhlednost
Barva, výplně a průhlednost 217
Průhlednost funguje do určité míry jako výplň, u níž je místo barvy
použit „mizející inkoust“. Čím více průhlednosti je v daném místě
použito, tím je „mizení“ výraznější a tím více prosvítají objekty
zespodu. Podobně jako přechodová výplň, která přechází ze světlé
do tmavé, může se měnit i míra průhlednosti, tj. od čiré po
neprůhlednou, jak znázorňuje obrázek:
A – lineární průhlednost, B – cesta, C – účinek na objekt
Typy průhlednosti dostupné na záložce Průhlednost jsou
následující:
•
•
•
Plná průhlednost rozkládá průhlednost rovnoměrně.
Přechodová průhlednost zahrnuje lineární, eliptické a
kuželové efekty s rozsahem od čirých po neprůhledné.
Mezi průhlednosti bitmapy patří kategorizované mapy
textury založené na výběru bitmap na záložce Vzorníky.
Použití průhlednosti
Průhlednost lze použít na tvary, textové rámečky, buňky tabulky
a na libovolný umělecký text, text rámečku a text tabulky.
Použití průhlednosti pomocí záložky Průhlednost:
1.
Vyberte objekt, zobrazte záložku Průhlednost a vyberte
buď možnost
Výplň nebo
nebo obrys objektu).
Čára (pro výplň
218 Barva, výplně a průhlednost
2.
Chcete-li použít plnou průhlednost, klepněte na tlačítko
Plná a vyberte miniaturu v galerii plné
průhlednosti. Světlejší miniatura představuje více
průhlednosti (vyjádřené procentní hodnotou Krytí).
- nebo Pokud chcete použít přechodovou průhlednost, klepněte
Přechod a vyberte miniaturu.
na tlačítko
- nebo Pokud chcete použít průhlednost bitmapy, klepněte na
tlačítko
kategorií.
3.
Bitmapa a vyberte miniaturu z rozsahu
Průhlednost bude použita na výplň nebo obrys objektu.
Lze rovněž přetáhnout požadovanou miniaturu z galerie na objekt.
Použití přechodové průhlednosti pomocí nástroje
Průhlednost:
1.
Vyberte objekt a na záložce Průhlednost nastavte
přepínač Výplň/Čára jako v předchozím postupu.
2.
Klepněte na tlačítko
Nástroj Průhlednost v
rozevírací nabídce Průhlednost panelu nástrojů Atributy.
- nebo Vyberte příkaz Formát>Průhlednost....
3.
Přetáhněte kurzor přes objekt a uvolněte tlačítko myši.
Objekt nabude jednoduché lineární průhlednosti v
rozsahu od 100 % krytí do 0 % krytí (plné průhlednosti).
Úprava průhlednosti
U již použité přechodové průhlednosti lze upravit nebo nahradit
její cestu na objektu a její úroveň podél cesty. Přidáním dalších
uzlů do cesty (klepnutím a přiřazením různých úrovní jednotlivým
uzlům) lze vytvořit i složitější efekty průhlednosti.
Barva, výplně a průhlednost 219
Úprava cesty průhlednosti:
•
Pomocí nástroje
Průhlednost přetáhněte jednotlivé
uzly nebo klepnutím na objekt vytvořte nový počáteční
uzel a přetažením vytvořte novou cestu průhlednosti.
Efekt začíná v místě počátečního uzlu a končí tam, kde
jste umístili koncový uzel. U průhlednosti bitmapy určuje
cesta střed a dvě hrany efektu.
Úprava přechodové průhlednosti je podobná úpravě srovnatelné
cesty výplně. Přidání úrovně průhlednosti znamená změnu
přechodu průhlednosti přidáním nového uzlu a přiřazením
konkrétní hodnoty tomuto uzlu. U průhledností s více uzly má
každý uzel vlastní hodnotu podobnou klíčové barvě přechodové
výplně. Mějte na paměti, že v případě průhlednosti bitmapy nelze
hodnoty změnit.
Přímá úprava přechodové průhlednosti:
1.
Vyberte objekt a na záložce Průhlednost nastavte
přepínač Výplň/Čára jako v předchozím postupu.
2.
Průhlednost na panelu nástrojů
Klepněte na nástroj
Atributy. Na výplni nebo čáře se zobrazí cesta
průhlednosti objektu s počátečním a koncovým uzlem.
3.
Pokud chcete přidat uzel průhlednosti, přetáhněte
libovolný vzorek plné průhlednosti na záložce
Průhlednost do místa na cestě, kam chcete přidat uzel.
Čím vyšší je procentuální hodnota přiřazená uzlu
průhlednosti, tím je efekt v daném místě průhlednější.
Poznámka: Na odstínu barvy nezáleží, pouze na její
procentuální hodnotě, výběr ze sady miniatur galerie je
tedy snazší.
220 Barva, výplně a průhlednost
4.
Chcete-li změnit hodnotu průhlednosti libovolného
existujícího uzlu včetně počátečního a koncového,
vyberte požadovaný uzel a klepněte na novou miniaturu
v galerii Plná průhlednost na záložce Průhlednost (lze
rovněž přetáhnout požadovanou miniaturu na vybraný
uzel)
5.
Přesunout přidaný uzel lze jednoduše přetažením uzlu
podél cesty průhlednosti.
6.
Pokud chcete odstranit přidaný uzel, vyberte jej a
stiskněte klávesu Delete.
Nastavení výchozí průhlednosti
Výchozí průhlednost znamená průhlednost, která bude použita
pro další vytvořený nový objekt. Místní výchozí nastavení
ovlivňuje pouze objekty v aktuálním projektu. Další informace
naleznete v nápovědě aplikace PagePlus.
8
Tisk publikace
222 Tisk publikace
Tisk publikace 223
Základy tisku
Tisk publikace na stolní tiskárně představuje pravděpodobně jednu
z nejčastějších operací, kterou budete v aplikaci PagePlus provádět.
Intuitivní dialogové okno Tisk nabízí nejčastěji používané volby
včetně okna živého náhledu, na které můžete libovolně přecházet a
ověřovat tiskový výstup.
Dialogové okno také podporuje další možnosti tisku. Po klepnutí
na tlačítko Další možnosti jsou k dispozici užitečné funkce
Oboustranný tisk, Hromadná korespondence, Rastrování a
mnoho dalších tiskových možností. Jedna konkrétní volba s
názvem Rozvržení umožňuje tiskovou sazbu publikace –
jednoduché vytvoření brožury či jiné skládané publikace ve fázi
tisku.
Podrobný popis jednotlivých funkcí naleznete v tématu Náhled
tištěné stránky v nápovědě aplikace PagePlus.
V tomto tématu jsou uvedeny základní informace, které potřebujete
pro základní výstup na stolní tiskárně. Pokud spolupracujete s
poskytovatelem tiskových služeb nebo profesionální tiskárnou a
potřebujete generovat výstup PDF, přejděte na témata Export
souborů PDF a Generování profesionálního výstupu (str. 235
a 236).
Nastavení tiskárny a začátek tisku:
1.
Tisk na panelu nástrojů
Klepněte na tlačítko
Standardní. Zobrazí se dialogové okno Tisk.
2.
V rozevíracím seznamu Tiskárna vyberte aktuálně
instalovanou tiskárnu. Je-li to zapotřebí, klepněte na
tlačítko Vlastnosti a nastavte konkrétní vlastnosti
tiskárny, jako je například správná velikost stránky atd.
224 Tisk publikace
3.
Vyberte profil tiskárny v rozevíracím seznamu Profil.
Můžete jednoduše použít aktuální nastavení nebo
aktivovat vlastní profil (.ppr) uložený dříve na základě
kombinace nastavení dialogového okna. (Tlačítkem
Procházet... můžete vyhledat soubor .ppr v místním
počítači.) Chcete-li uložit aktuální nastavení, klepněte na
tlačítko Uložit jako... a zadejte jedinečný název profilu.
Profil bude přidán do rozevíracího seznamu.
Poznámka: Pokud upravíte nastavení profilu, zobrazí se u
názvu profilu hvězdička.
4.
Zadejte počet tištěných kopií a nepovinně určete, aby je
tiskárna kompletovala.
5.
Vyberte Rozsah tisku, například celá publikace, aktuální
stránka nebo rozsah stránek. Pro jednotlivé stránky nebo
rozsahy stránek použijte formát „1,3,5“ nebo „2-5“,
případně kombinaci obou.
Chcete-li vytisknout vybraný text nebo objekty, nejprve
objekty vyberte a pak vyberte přepínač Aktuální výběr,
který je zobrazen v rozevíracím seznamu Rozsah za
výběrem.
Bez ohledu na vybranou volbu můžete pomocí
rozevíracího seznamu Zahrnout exportovat všechny
listy v rozsahu nebo pouze liché či sudé stránky včetně
možnosti tisknout v opačném pořadí.
6.
Nastavte v procentech hodnotu měřítka, o kterou se
tiskový výstup zvětší nebo zmenší (stránka i obsah).
Faktor měřítka 100 % vytvoří tiskový výstup s plnou
velikostí stránky. Případně můžete v sousedním
rozevíracím seznamu vybrat položku Zmenšit na
přizpůsobení, která zmenší velikost stránky publikace
podle velikosti listu tiskárny, nebo položku Přizpůsobit
velikosti papíru, která podle požadavků zvětší nebo
zmenší velikost stránky publikace.
Tisk publikace 225
7.
Pokud chcete, aby se orientace publikace automaticky
projevila v aktuálním nastavení orientace listu tiskárny,
zaškrtněte políčko Automaticky otočit. Jestliže otevřete
dialogové okno Tisk a velikosti stránky a listu si
neodpovídají, zobrazí se výzva k nastavení automatické
úpravy orientace listu tiskárny (nebo můžete automatické
nastavení jednoduše ignorovat).
8.
Klepněte na tlačítko Tisk.
Další možnosti tisku
Další možnosti tisku jsou k dispozici v dialogovém okně Tisk,
pokud plánujete použít při tisku sazbu (viz str. 225), používáte
specifické funkce aplikace PagePlus využívající tisk (například
hromadnou korespondenci), tisknete oboustranně nebo
generujete profesionální výstup.
Interaktivní náhled tisku
V režimu náhledu tisku se zobrazení na obrazovce změní na
rozvržení bez rámečků, vodítek, pravítek a dalších položek
obrazovky. Podpůrné panely nástrojů umožňují komplexní a
interaktivní náhled stránek publikace před vlastním tiskem.
Náhled je interaktivní z toho důvodu, že hlavním účelem je
zajištění správné tiskové sazby. Jednoduše řečeno lze vytvářet
skládané knihy, brožury a další dokumenty ve fázi tisku pomocí
nastavení neskládaných stránek. V náhledu jsou k dispozici další
interaktivní funkce.
•
•
•
Vyberte instalované tiskárny a rozhodněte, které stránky
chcete vytisknout a jakým způsobem má tisk probíhat (na
tiskárnu, do souboru nebo separace).
Přidejte nebo upravte tiskové okraje.
Při generování profesionální výstupu zapněte nebo
vypněte stránkové značky.
226 Tisk publikace
•
Při použití slučování pošty a fotografií použijte panel
nástrojů Sloučit poštu a fotografie a zadejte, které
databázové záznamy chcete tisknout.
Nezapomeňte maximálně využívat špičkové ovládací prvky pro
zobrazení náhledu, které se nacházejí na panelu nástrojů
Zobrazení. Podrobný náhled získáte pomocí ovládacích prvků
Lupa, nástrojů Posouvání a Zvětšování a při zobrazení několika
stránek najednou.
Náhled tištěné stránky:
1.
Klepněte na tlačítko
Standardní.
Náhled na panelu nástrojů
V náhledu se zobrazí první stránka tiskárny podle nastavení
tiskárny.
2.
(Volitelné) Vyberte instalovanou tiskárnu na panelu
nástrojů Tiskárna.
3.
(Volitelné) Upravte okraje tisku na panelu nástrojů
Okraje.
4.
Pomocí ovládacích prvků pro navigaci na dolním okraji
pracovní plochy projděte a zkontrolujte publikaci.
Tisk z panelu nástrojů Tiskárna:
1.
V rozevíracím seznamu Tisknout publikaci vyberte
stránku, kterou chcete vytisknout.
2.
Klepněte na tlačítko
Tisk.
Následně se zobrazí standardní dialogové okno Tisk, do něhož byla
přenesena nastavení z náhledu tisku.
Tisk publikace 227
Zrušení režimu náhledu:
•
Klepněte na tlačítko
Zavřít náhled na horním okraji
pracovní plochy (nebo v okně klepněte na tlačítko
Zavřít).
Vyřazení tisku
V náhledu tisku můžete pro dokument povolit vyřazování a zvolit
režim vyhovující zamýšlené metodě tisku dokumentu (například
kniha, brožura atd.). V každém režimu se nabízí jiné možnosti díky
kontextovému panelu nástrojů Vyřazení.
Výběr režimu sazby:
•
Na panelu nástrojů Vyřazení vyberte položku v
rozevíracím seznamu Režim vyřazení stránek.
Jako v
dokumentu
Vybere tiskové stránky podle dokumentu,
tedy jedna stránka na list. Funkce měřítka:
•
Zmenšit na přizpůsobení
zmenší velikost podle tištěné
stránky.
•
Přizpůsobit velikosti papíru
automaticky upraví velikost
dokumentu tak, aby velikostně
odpovídal tištěné stránce se
zohledněním okrajů.
228 Tisk publikace
Dlaždice
•
Měřítko určuje vlastní škálování
v procentech. Výchozí hodnota
je 100 % nebo normální velikost.
Pokud chcete dokument
škálovat, aby jej bylo možné
vytisknout ve větší velikosti,
zadejte větší hodnotu. Škálování
na menší velikost zajistíte
zadáním menší hodnoty.
•
Pokud jste jako typ publikace
nenastavili Malá publikace, ale
chcete tisknout několik stránek
na list, vyzkoušejte funkci
Přizpůsobit několik. Počítejte s
tím, že tato volba ignoruje okraje
tiskárny a nemění sazbu
(orientaci) výstupních stránek.
Zajistěte, aby okraje rozvržení
stránky nepřesahovaly oblasti
tisku.
I v případě, že publikace není nastavena
jako plakát nebo poutač, můžete nastavit
tisk do dlaždic nebo nastavit škálování pro
tisk stránky standardní velikosti na
několika listech. Každý oddíl nebo
dlaždice je vytisknut na jeden list papíru a
jednotlivé dlaždice pak lze spojit a získat
kompletní stránku.
•
Měřítko umožní
velkoformátový tisk (například
300 %).
Tisk publikace 229
Tisknout
jako
miniatury
•
Tisknutelná oblast jako dlažice
rozděluje do dlaždic pouze
tisknutelnou oblast listu.
•
Překrytí dlaždic zjednodušuje
uspořádání dlaždic a umožňuje
používat tiskové okraje.
Tato funkce podporuje tisk několika
stránek ve zmenšené velikosti na jeden list
se zohledněním tiskových okrajů.
•
Do pole Na list zadejte počet
miniatur na list.
Aplikace PagePlus vytiskne každou
stránku publikace v menší velikosti s
určeným počtem malých stránek nebo
miniatur detailně umístěných na
jednotlivých tištěných listech.
Kniha s
vazbou po
straně
Funkce zajistí stránkování knihy s vazbou
po straně včetně volitelných možností
škálování (viz výše).
Brožura s
vazbou po
straně
Funkce provede stránkování brožury s
vazbou po straně včetně volitelných
možností škálování (viz výše).
Kniha s
vazbou
nahoře
Funkce provede stránkování knihy s
vazbou nahoře včetně volitelných
možností škálování (viz výše).
230 Tisk publikace
Brožura s
vazbou
nahoře
Funkce provede stránkování brožury s
vazbou nahoře včetně volitelných
možností škálování (viz výše).
Opakování
Funkce provede stránkování s několika
stránkami na tištěném listu, přičemž každá
stránka se opakuje v nastaveném počtu
opakování.
Krok a
opakování
•
Napříč nastaví počet kopií
napříč stránkou.
•
Dolů nastaví počet kopií směrem
dolů po stránce.
•
Opakovat vybere počet
opakování každé stránky.
•
Přeskočit umožní vynechat
určený počet oblastí na prvním
listu papíru. Přeskočení oblastí je
užitečné, pokud jste například již
odstranili některé štítky z listu
štítků a nechcete tisknout
všechny oddíly.
•
Vyplnit poslední stránku vloží
na poslední stránku opakující se
oblast místo vytištění téměř
prázdné stránky.
Funkce provede stránkování několika
stránek na tištěném listu, kdy každý list
obsahuje pouze kopie stejné stránky.
•
Napříč nastaví počet kopií
napříč stránkou.
Tisk publikace 231
•
Dolů nastaví počet kopií směrem
dolů po stránce.
Tisk knih a brožur
Chcete-li tisknout oboustranně, klepněte na tlačítko
Tisk a v
dialogovém okně Tisk povolte funkci Oboustranný tisk a Ruční
oboustranný tisk (Další možnosti). Zkontrolujte, zda je tiskárna
nastavena pro oboustranný tisk nebo protáhněte listy tiskárnou
dvakrát, nejprve potiskněte přední stranu a poté zadní stranu
papíru. (Pro druhý tisk papír otočte.) Listy pak lze zkompletovat a
jejich středy svázat. Vznikne tak brožura, která bude mít všechny
stránky ve správném pořadí.
Práce v režimu oříznuté stránky
Režim oříznuté stránky je obdobou režimu náhledu, ale
umožňuje přepínat mezi stránkou, s níž aktuálně pracujete (úplné
zobrazení s vodicími čárami, vloženými objekty, textovými
značkami, speciálními znaky l atd.), a náhledem, kde si můžete
vzhled stránky prohlédnout tak, jak bude vypadat po skutečném
vytištění.
V režimu oříznuté stránky můžete stále upravovat
obsah stránky.
Přepnutí do režimu oříznuté stránky:
•
Klepněte na tlačítko
Režim oříznuté stránky na
panelu nástrojů Řádek nápovědy.
9
Publikování a
sdílení
234 Publikování a sdílení
Publikování a sdílení 235
Export souborů PDF
PDF (zkratka pro Portable Document Format) je WYSIWIG
formát souborů pro více platforem vyvinutý společností Adobe a
určený ke zpracování dokumentů způsobem nezávislým na
konkrétním zařízení nebo platformě. Formát se vyvinul na
celosvětový standard pro šíření dokumentů, který pracuje stejně
dobře pro online i profesionální elektronické publikování.
Export publikace jako souboru PDF:
1.
Připravte publikaci podle standardních pokynů pro
tiskové publikování a s uvážením metody šíření.
2.
(Volitelné) Vložte podle potřeby hypertextové odkazy,
například pro propojení položek obsahu se stránkami
dokumentu.
3.
(Volitelné) Chcete-li vytvořit kontextové anotace,
vložte podle potřeby nápovědu stránky.
4.
(Volitelné) Jakmile bude publikace dokončena, připravte
seznam záložek (viz téma Vytvoření seznamu záložek
PDF na str. 240).
5.
Klepněte na položku
nástrojů Standardní.
6.
V dialogovém okně zaškrtněte nastavení exportu.
Podrobné vysvětlení jednotlivých nastavení exportu
najdete v nápovědě aplikace PagePlus .
7.
Proveďte export klepnutím na tlačítko OK.
Publikovat PDF na panelu
Pokud jste zaškrtli políčko Zobrazit náhled souboru PDF
(záložka Obecné), výsledný soubor PDF se zobrazí ve verzi
aplikace Adobe Reader instalované ve vašem systému.
236 Publikování a sdílení
Do své publikace můžete vložit zvukové a filmové klipy, které se
budou přehrávat v exportovaném souboru PDF, ať již vytvoříte
prezentaci PDF, formulář ve formátu PDF nebo jednodušší
dokument PDF. Vyberte možnosti v položce Mediální klip PDF v
nabídce Vložit.
Vytvoření seznamu záložek PDF
Záložky představují volitelné odkazy, které se při zobrazení
souboru PDF v aplikaci Adobe Reader zobrazují na samostatném
panelu.
Obvykle je záložka propojena s určitým místem, jako je nadpis v
publikaci, ale může také odkazovat na celou stránku nebo
konkrétně na ukotvení přiřazené k objektu. Záložky lze vložit
ručně, případně může aplikace PagePlus uplatnit automatické
generování a vytvořit seznam záložek vnořených až do šesti
úrovní odvozených od pojmenovaných stylů v publikaci.
Všechny záložky lze zobrazit najednou, uspořádat je do hierarchie
položek a podpoložek a podle potřeby záložky vytvářet, upravovat
nebo odstraňovat.
Automatické generování záložek za použití stylů:
1.
Vyberte příkaz Záložky PDF... z nabídky Vložit.
2.
V dialogovém okně klepněte na příkaz Automaticky....
Zobrazi se seznam všech názvů stylů použitých v
publikaci. Zaškrtnutím políček vložte text daného stylu
jako záhlaví na konkrétní úrovni (1 až 6).
Chcete-li odebrat všechny záložky v seznamu, zrušte
zaškrtnutí všech políček.
3.
Klepnutím na tlačítko OK vygenerujte záložky.
Publikování a sdílení 237
Způsob ručního vytváření seznamu záložek PDF je jednoduchý.
Předpokladem pro vytvoření záložky pro konkrétní místo
(například části textu nebo grafického objektu) je vložení
ukotvení, které pak slouží jako cíl odkazu záložky.
Ruční vložení záložky:
1.
Vyberte příkaz Záložky PDF... z nabídky Vložit.
2.
Ve stromu záložek zobrazte položku, pod kterou chcete
vytvořit novou záložku. (Políčko Vytvořit jako
podřízenou položku zaškrtněte v případě, že chcete
novou záložku vložit jako vnořený objekt vybrané
položky.)
3.
Klepněte na tlačítko Vytvořit....
4.
V dialogovém okně Vytvořit záložku zadejte text pro
vaši záložku do pole Název záložky. Zadaný text se
zobrazí v aplikaci Adobe Reader jako název záložky.
5.
Klepnutím vyberte typ cíle záložky a pak zadejte cíl.
6.
Chcete-li vytvořit záložku pro konkrétní stránku v
publikaci, nastavte Typ cílového umístění na hodnotu
Stránka a pak vyberte Číslo stránky pro cílovou
stránku.
Pokud chcete vytvořit záložku pro konkrétní místo,
nastavte Typ cílového umístění na hodnotu Ukotvení a
pak zadejte Název ukotvení pro cílové ukotvení.
7.
8.
Klepnutím na tlačítko OK potvrďte výběr.
Chcete-li v záložce použít ukotvení, je nutné je
nejprve vytvořit. Při vytváření ukotvení můžete
automaticky vygenerovat záložky PDF. (Další
informace naleznete v tématu Přidání ukotvení
do objektů na str. 66.)
V dialogovém okně Záložky v dokumentu PDF... (nabídka
Vložit) můžete také upravovat, odstraňovat a přecházet na záložky.
238 Publikování a sdílení
Vytváření prezentace PDF
Vytvoření prezentace posouvá publikování souborů PDF v
aplikaci PagePlus o krok dále. Zatímco soubor PDF podává
přesnou repliku vašeho původního projektu pro elektronickou
distribuci nebo tisk, funkce prezentace PDF dělá totéž, ale s cílem
vytvoření automatických multimediálních prezentací. Prezentace
mohou být sdíleny elektronickou poštou a zobrazovány bez
potřeby zvláštního prezentačního softwaru.
Publikování prezentace:
1.
Vyberte příkaz Publikovat jako prezentaci PDF... v
nabídce Soubor.
2.
V dialogovém okně na záložce Obecné vyberte výchozí
typ pro Přechod pro všechny snímky, např. Rolety,
Vymazat nebo Rozplynutí. Jednotlivý snímek může
přepsat toto nastavení vlastním nastavením přechodu.
3.
Zaškrtněte možnost Ruční procházení, jestliže nechcete
snímky zobrazovat automaticky jeden za druhým. Další
snímky budou zobrazovány ručně klepnutím myší nebo
stiskem mezerníku. Pro automatické prezentace zvolte
možnost Trvání, tj. počet sekund, po které jednotlivý
snímek zůstane na obrazovce.
4.
Zrušte zaškrtnutí možnosti Zobrazit náhled souboru
PDF, jestliže nechcete zobrazit náhled prezentace v
prohlížeči PDF ihned po publikování.
5.
Jakmile vaše prezentace dojde na poslední stránku,
můžete trvale Opakovat prezentaci nebo Vrátit se zpět
do normálního zobrazení a opustit prezentaci.
Publikování a sdílení 239
6.
V poli Komptabilita vyberte verzi aplikace Acrobat
Reader. Nejlepších výsledků dosáhnete použitím
nejnovější verze, ale pokud je pravděpodobné, že vaši
cíloví příjemci nebudou mít nejnovější software Reader,
můžete se rozhodnout pro dřívější verzi.
7.
Pro doprovodnou hudbu klepněte v políčku Média na
tlačítko Otevřít, přejděte na zvukový soubor a vyberte
jej (podporovány jsou soubory WAV, MP3 a AIFF).
8.
Nastavte procentuální hodnotu měřítka v poli Velikost.
9.
Vyberte přednastavený profil publikování v rozevírací
nabídce Publikovat profil. Vybraný profil můžete
upravit a vytvořit vlastní nastavení profilu s použitím
možnosti Uložit jako....
10. Pro snímky s více oddíly můžete na záložce Snímky
duplikovat nebo kopírovat vybraný snímek pomocí
tlačítek Vložit nebo Kopírovat. V případě potřeby
snímek odstraňte nebo změňte pořadí přehrávání
stávajících snímků pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů.
Další informace najdete v tématu Snímky s více oddíly
(viz str. 240).
11. Záložky Komprese, Zabezpečení a Pokročilá nastavení
jsou popsány v tématu Export souborů PDF (viz
str. 235) a měly by být vhodně nastaveny. U většiny
prezentací bude možnost Převzorkovat obraz dolů na
záložce Komprese zaškrtnuta a nastavena na hodnotu 96
dpi (vhodné pro zobrazení na obrazovce).
12. Klepněte na tlačítko OK. V dialogovém okně uložte svůj
pojmenovaný soubor PDF do vybraného umístění. Pokud
Zobrazit náhled souboru PDF v aplikaci Acrobat,
prezentace se spustí automaticky.
240 Publikování a sdílení
Snímky s více oddíly
Jednou z výhod funkce prezentace je schopnost vytvářet varianty
snímků s více oddíly na základě jedné stránky aplikace PagePlus
(provádí se to s použitím vrstev stránky). Snímky s více oddíly
umožňují vytvářet obrázek po oddílech, zobrazit více obrázků a
textových objektů postupně na jedné stránce, zobrazit nebo skrýt
prvky stránky a tak dále. Stačí vytvořit snímky na základě původní
stránky a potom z nich zapínám a vypínáním konkrétních vrstev
vytvářet jedinečné snímky.
Vytvoření snímků s více oddíly:
1.
Na záložce Snímky v dialogovém okně Publikovat
prezentaci PDF vyberte stránku, ze které chcete vytvořit
snímek, a klepněte na tlačítko Vložit nebo Kopírovat.
První možnost vloží vybraný snímek nad současný
vybraný snímek jako kopii, zatímco druhá možnost
jednoduše umístí kopii nad vybraný snímek.
2.
Vyberte nový snímek a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
3.
Nastavte pro snímky Přechod a Trvání (v sekundách) v
rozevíracích nabídkách.
4.
Zrušte zaškrtnutí všech vrstev, které nechcete zahrnout
do snímku, abyste je odlišili od ostatních snímků.
Publikování a sdílení 241
5.
Klepněte na tlačítko
Procházet a potom
procházením vyberte soubor médií, který se bude
přehrávat při zobrazení snímku. Nastavením trvání
snímku přepíšete jakýkoli výchozí mediální soubor
nastavený pro přehrávání v prezentaci.
6.
Opakujte operace vložení, kopírování a kontroly vrstev
pro další snímek a vytvořte vlastní uspořádání snímků s
více oddíly.
Chcete-li obnovit výchozí nastavení vlastností
snímku (obnovit výchozí obsah prezentace tak, že
se na každé stránce zobrazí pouze jeden snímek),
klepněte na tlačítko Obnovit na záložce Snímky.
Sdílení e-mailem
Aplikace PagePlus umožňuje sdílet publikace jako nativní
publikace aplikace PagePlus (.ppp) nebo jako soubory HTML, jako
soubory přílohy nebo jako soubory HTML v textu e-mailových
zpráv.
Sdílení publikací aplikace PagePlus
1.
Otevřete publikaci nebo aktivujte její okno. Vyberte
příkaz Odeslat... v nabídce Soubor.
2.
Do pole Komu... (nebo ekvivalentního) zadejte platnou
e-mailovou adresu příjemce.
3.
Klepněte na tlačítko Odeslat (nebo ekvivalentní) v emailovém programu, podobně jako u jiných e-mailových
zpráv.
242 Publikování a sdílení
Sdílení publikací aplikace PagePlus jako
souborů HTML nebo obrázků
Chcete sdílet obsah s příjemci, kteří pravděpodobně nepoužívají
aplikaci PagePlus? Příkaz Odeslat stránku jako HTML
umožňuje odeslat libovolnou stránku jako soubor HTML nebo jako
bitmapu. U souborů HTML jsou odkazované obrázky a
hypertextové odkazy vloženy spolu se zprávou. U sdílení v podobě
bitmapy bude zpráva větší, avšak je zajištěn přesný vzhled (což je
vhodné pro kompatibilitu se staršími e-mailovými klienty).
V podobě souboru HTML a obrázku lze sdílet pouze
jednu stránku. Chcete-li sdílet vícestránkovou
publikaci s příjemci, kteří nepoužívají aplikaci
PagePlus, zvažte možnost exportu projektu do
souboru PDF a následné odeslání tohoto souboru
jako přílohy.
Sdílení dokumentu jako stránky HTML:
1.
V otevřené publikaci vyberte stránku, kterou chcete
odeslat.
2.
Vyberte příkaz Odeslat stránku jako HTML... v
nabídce Soubor. Stránka bude přidána do textu nově
vytvořené e-mailové zprávy ve formátu HTML.
3.
Do pole Komu... (nebo ekvivalentního) zadejte platnou
e-mailovou adresu příjemce.
4.
Klepněte na tlačítko Odeslat (nebo ekvivalentní) v emailovém programu.
Tuto možnost použijte pro aplikace Outlook
Express, Outlook (verze starší než 2007) a Windows
Mail.
Publikování a sdílení 243
Sdílení dokumentu jako obrázku:
1.
Zaškrtněte políčko Odeslat celou stránku HTML jako
jediný obraz v nabídce Nástroje>Možnosti>E-mail ve
formátu HTML (v aplikaci PagePlus).
2.
Proveďte postup jako při sdílení dokumentu jako
souboru HTML popsaný výše.
Tuto možnost použijte pro aplikace Outlook
Express, Outlook a Windows Mail.
10
Použití formulářů
ve formátu PDF
246 Použití formulářů ve formátu PDF
Použití formulářů ve formátu PDF 247
Začínáme s formuláři PDF
Aplikace PagePlus podporuje zadávání a shromažďování dat od
čtenářů publikací efektivním a moderním způsobem za použití
elektronických formulářů PDF. Formuláře PDF nabízejí podobný
způsob zadávání údajů jako tradiční tištěné formuláře (například
daňová přiznání), ale zajišťují lepší interakci mezi vydavatelem a
čtenáři díky použití elektronického média.
Mezi běžné typy formulářů patří formuláře žádostí, kontaktních
informací, požadavků, názorů nebo návštěvní knihy.
Společným rysem všech formulářů PDF je jejich fungování až po
publikování ve formátu PDF. Soubor .ppp aplikace PagePlus je
nutné převést do formátu PDF pomocí příkazu
PDF (panel nástrojů Standardní).
Publikovat
Struktura formuláře
Stavební kameny formuláře tvoří kombinace textu, grafiky a polí
formuláře. Pole formuláře shromažďují uživatelská data a lze je
přidat, přesunout nebo upravit běžným způsobem, na jaký jste
zvyklí u jiných objektů aplikace PagePlus (například grafické
obrázky nebo tabulky). Polem se rozumí textové pole, přepínač,
kombinované pole, seznam, zaškrtávací políčko nebo jednoduché
tlačítko.
Z pohledu uživatele formuláře jsou údaje zadávány do textových
polí nebo vybírány prostřednictvím zaškrtávacích políček,
přepínačů nebo rozevíracích polí. Zadávat lze číselné, textové nebo
smíšené informace. Pole formuláře lze uspořádat a uzamknout.
Navíc lze určit způsob, jakým lze mezi poli formuláře přecházet.
(Další informace naleznete v tématu Návrh formulářů PDF v
nápovědě aplikace PagePlus).
Každé pole má vlastní sadu vlastností pole formuláře, které
souvisí s jeho očekávaným vzhledem, hodnotami, ověřením,
výpočty nebo akcí.
248 Použití formulářů ve formátu PDF
V aplikaci PagePlus byste měli při vývoji publikace formulář
integrovat do stránky. Pouze v tom případě bude formulář po
vygenerování do formátu PDF funkční. Když uživatel formuláře
zadá data do polí formuláře, data lze shromáždit způsoby
popsanými v dalším textu.
Interaktivitu formulářů PDF zajišťuje kód jazyka JavaScript. Skript
zajišťuje formátování, ověření, výpočty a akce, tedy všechny
klíčové funkce ve vývoji formulářů PDF.
Způsoby shromažďování dat
Po vyplnění formulářů lze údaje shromažďovat několika způsoby.
(1) tiskové kopie Tisk.
(2) uložení dat do e-mailu (případně uložení dat v rámci
formuláře)
(3) odeslání údajů na web (aplikace CGI, odeslání do webového
serveru nebo databáze)
Vytváření formulářů ve formátu PDF
Přidávání polí formuláře
Na stránku lze přidat řadu polí formuláře, v závislosti na typu
formuláře, který chcete vytvořit. Směs polí formuláře obvykle
vytvoří jeho konečný vzhled.
Pole se vytvářejí na panelu nástrojů Formulář nebo v nabídce
Vložit>Pole formuláře. Každému poli přiřadíte jedinečný interní
název a potom nastavíte řadu vlastností. Každé pole formuláře má
svou sadu Vlastností pole formuláře, kterou lze upravit podle
potřeb implementace vašeho formuláře.
Použití formulářů ve formátu PDF 249
Panel nástrojů Formulář je ve výchozím nastavení
vypnutý. Zobrazíte jej prostřednictvím nabídky
Zobrazit>Panely nástrojů>Formulář.
Názvy polí formulářů mohou obsahovat znaky "+",
"-", "_", ale žádné speciální znaky.
Ikona
Název
pole
formuláře
Použití
Tlačítko*
Použijte při zadávání akce, kterou
lze aktivovat klepnutím na
tlačítko.
Tlačítko
Odeslat*
Použijte při odesílání dat
vyplněného formuláře příjemce do
Webových prostředků Serif
nebo na vlastní webový server.
Aktivuje se Průvodce odesláním
formuláře pro rychlé a snadné
nastavení tlačítka.
Tlačítko
Reset*
Použijte, pokud chcete přidat
tlačítko pro vymazání dat ze všech
polí formuláře (často doplňuje
výše uvedené tlačítko Odeslat).
Tlačítko
Tisk*
Použijte, pokud chcete přidat do
formuláře tlačítko Tisk.
250 Použití formulářů ve formátu PDF
Zaškrtávací
pole
Ideální, pokud chcete provést
vícenásobný výběr z řady
možností zobrazených vedle sebe.
Pokud je dostatek místa, je to
dobrá alternativa k rozevíracímu
seznamu nebo poli se seznamem.
Textové pole
Použijte k přidání textu, čísel nebo
jejich kombinace.
Rozevírací
seznam
Pro výběr z posunovatelného
seznamu položek v rozevírací
nabídce, ve které lze vybrat pouze
jednu položku. V seznamu se
zobrazí také datová položka,
kterou lze vložit do tohoto typu
seznamu. Menší než pole se
seznamem.
Seznam
Pro výběr z rolovacího seznamu
položek; podporuje vícenásobný
výběr a rozšířené akce s výběrem
položek nabídky.
Přepínač
Dobré pro výběr jednotlivé
vzájemně se vylučujících položek
ze seskupené podskupiny
možností.
Použití formulářů ve formátu PDF 251
Podpis
Používá se k digitálnímu
podepisování zabezpečených
dokumentů. Viz nápověda
produktu PagePlus.
* Toto tlačítko sdílí rozevírací nabídku s ostatními tlačítky
označenými hvězdičkou. Dříve zvolený typ tlačítka bude vždy
zobrazen na panelu nástrojů Formulář.
Přidání pole formuláře:
1.
Vyberte jedno z tlačítek polí formuláře na panelu
nástrojů Formulář.
2.
Přesuňte kurzor
do umístění, do kterého chcete
vložit pole formuláře, a jednou klepněte.
3.
Klepněte pravým tlačítkem na pole formuláře a v
rozevírací nabídce vyberte možnost Vlastnosti pole
formuláře.
4.
Na záložce Obecné přepište současný Název jedinečným
interním názvem. Můžete si také vybrat několik dalších
volitelných nastavení (viz záložka Obecné).
5.
Přejděte na záložku Možnosti. V závislosti na typu
souboru zde můžete zadat položky seznamu, změnit styl,
změnit název titulku a nastavit výchozí hodnoty a další
možnosti.
6.
(Volitelné) Přejděte na záložku Akce a klepněte na
tlačítko Přidat.
7.
(Volitelné) Ve výsledném dialogovém okně Akce
vyberte událost, která bude použita ke spouštění akce.
252 Použití formulářů ve formátu PDF
8.
(Volitelné) Z rozevírací nabídky vyberte možnost Akce.
9.
(Volitelné) Změňte vlastnosti zobrazené pod vybranou
akcí. Zobrazené možnosti se mění podle vybrané akce.
Vlastnosti pole formuláře
Vlastnosti pole formuláře kontrolují odezvu pole formuláře poté,
co příjemce formuláře do něj zadá údaje. Řada záložek je
uspořádána tak, že některé záložky, např. Obecné, Vzhled,
Možnosti nebo Akce, jsou společně pro všechna pole formuláře,
ale jiné, jako například Formát, Ověření a Výpočty se zobrazují
pouze u textových polí a rozevíracích seznamů.
Přístup k vlastnostem pole formuláře:
1.
Chcete-li zobrazit vlastnosti, proveďte jeden z
následujících úkonů:
•
Klepněte pravým tlačítkem na vybrané pole
formuláře a vyberte možnost Vlastnosti pole
formuláře.
•
Poklepejte na pole formuláře.
•
Vyberte pole formuláře a pak klepněte na
tlačítko
na panelu nástrojů Formulář.
2.
Klepněte na jednu z několika záložek pro úpravy:
Obecné, Vzhled, Možnosti, Akce, Ověření nebo
Výpočet.
3.
Klepnutím na tlačítko OK nebo Storno opusťte
dialogové okno.
Použití formulářů ve formátu PDF 253
Publikování formuláře ve formátu PDF
•
Klepněte na položku
nástrojů Standardní.
Publikovat PDF na panelu
Další informace naleznete v tématu Export souborů PDF na
str. 235.
Shromažďování dat z formulářů
Prostřednictvím papírového výtisku
Toto řešení umožňuje snadné vyplnění a tisk na papír. Je skvělé,
pokud se příjemci formuláře nacházejí na jednom místě, například
ve stejné kanceláři.
V případě použití aplikace Adobe® Reader® budou
veškerá vyplněná data ztracena, jakmile vyplněný
formulář PDF zavřete. Výjimky jsou v případě
použití softwaru ve verzi Standard nebo
Professional.
V rámci souboru PDF
Je také možné uložit data formuláře přímo do formuláře PDF
pomocí příkazu Uložit nebo Uložit jako.... Podmínkou je, že
příjemce formuláře musí používat jednu z následujících verzí
softwaru Acrobat:
•
•
Adobe® Acrobat® 6.0 (nebo novější) Standard nebo
Professional
Adobe® Acrobat® 7.0 (nebo novější) Elements
254 Použití formulářů ve formátu PDF
Pomocí e-mailu
Pokud můžete uložit data ve formuláři PDF, je zřejmé, že můžete
vyplněný formulář odeslat jeho tvůrci. V otevřeném vyplněném
formuláři použijte možnost Soubor>E-mail a odešlete e-mail
zamýšlenému příjemci.
Po Internetu
Váš formulář PDF může být nakonfigurován jako připravený pro
web, a to předáním vyplněných dat do aplikace CGI na webovém
serveru. Obvykle se jedná o webovou stránku na serveru, která
slouží ke zpracování dat a jejich předání do textového souboru,
databáze nebo jiného úložiště. Příkladem mohou být údaje o
novém uživateli, které jsou shromažďovány prostřednictvím
formuláře PDF, a mohou být odeslány automaticky do dříve
nakonfigurované databáze uživatelů.
Všechny formuláře připravené pro web mají jedno společné —
podmínkou pro shromažďování dat je odeslání formulářů. Obvykle
se s tím můžete setkat na webových stránkách, když zadáte
podrobné informace a potom odešlete data stisknutím tlačítka
Odeslat. Totéž platí pro formuláře PDF, kde lze nakonfigurovat
tlačítko Odeslat k odesílání dat formuláře webovému serveru.
Můžete vytvořit samostatné tlačítko nebo použít Průvodce
odesláním formuláře (viz níže). V obou případech je použití
procesu odesílání hlavním rozdílem mezi formuláři připravenými
pro web a ostatními, méně dynamickými formuláři.
Webový proces, jak bylo uvedeno, vyžaduje funkční webový
server. Ne každý bude mít přístup nebo možnost provozovat vlastní
webový server, a proto můžete jako alternativu použít Webové
prostředky Serif. Je to bezplatná služba brány mezi webem a emailem, která bude na serveru Serif shromažďovat vaše cenná data
z formulářů a odesílat je na vaši e-mailovou adresu. Služba
vyžaduje nejprve vytvoření uživatelského účtu (z důvodu
bezpečnosti), který vám umožní vytvářet, upravovat a odstraňovat
ID formulářů prostřednictvím webové stránky přístupné z
průvodce. ID formuláře, jedinečné 30místné číslo, je nezbytné pro
fungování služby a je vygenerováno automaticky při zadání cílové
e-mailové adresy na výše uvedené webové stránce.
Použití formulářů ve formátu PDF 255
Na webových serverech Serif nebudou ukládány
žádné osobní údaje. Přesměrování všech dat
formulářů probíhá v reálném čase.
Odesílání dat formulářů
Odeslání data formuláře zní jako velmi složitá operace, ale za
použití Průvodce odesláním formuláře je to proces relativně
jednoduchý. Průvodce vytvoří nejen tlačítko Odeslat pro váš
formulář, ale nakonfiguruje podkladový proces odesílání a formát,
ve kterém budou vaše data uchovávána.
Proces odesílání probíhá buď do Webových prostředků Serif, nebo
na adresu vašeho vlastního webového serveru (např.
http://testserver.global.com/forms/collect.asp).
Data formuláře mohou být ukládána v datových formátech HTML,
FDF, XFDF a PDF. Další informace naleznete v nápovědě aplikace
PagePlus.
Spuštění Průvodce odesláním formuláře:
1.
Odeslat z rozevírací nabídky
Vyberte položku
Tlačítko na panelu nástrojů Formulář.
2.
V prvním kroku spusťte průvodce klepnutím na tlačítko
Další>.
3.
Jako cíl dat příjemce vašeho formuláře vyberte Webové
prostředky Serif nebo vlastní server. První možnost je
vhodná, jestliže nemáte přístup k vlastnímu webovému
serveru. V závislosti na provedené volbě můžete:
1.
V případě možnosti Webové prostředky Serif klepněte
na tlačítko Další>.
256 Použití formulářů ve formátu PDF
2.
Klepnutím na tlačítko Získat ID formuláře zobrazíte
přihlašovací webovou stránku pro zákazníky společnosti
Serif. Na této stránce se přihlašujete ke svému
zákaznickému účtu, kde nejprve zadáte e-mailovou
adresu pro zasílání dat formuláře, a potom vygenerujete
jedinečné identifikační číslo formuláře, které má být
používáno v zabezpečené e-mailové komunikaci.
3.
Na webové stránce, pokud již máte uživatelský účet,
můžete zadat e-mailovou adresu a heslo. Jako nový
zákazník se musíte nejprve registrovat.
4.
Po přihlášení vyberte odkaz přidat formulář a zadejte emailovou adresu, na kterou chcete odesílat data
formuláře.
5.
Klepněte na tlačítko Přidat formulář. V zobrazeném
seznamu bude vygenerována položka, ze které můžete
zkopírovat 30místné ID formuláře.
6.
Vložte ID formuláře přímo z webové stránky do
zadávacího pole dialogového okna Průvodce.
7.
Klepněte na tlačítko Další.
8.
Vyberte z rozevírací nabídky formát dat, ve kterém byste
chtěli ukládat a přenášet svá data formulářů. Vyberte
jednu z možností: HTML, FDF nebo XFDF.
- nebo -
1.
V případě vlastního webového serveru klepněte na
tlačítko Další>.
2.
Přidejte do zobrazeného pole adresu svého webového
serveru a klepněte na tlačítko Další>.
POZNÁMKA: Neměl by to být adresář souborů, ale
platný webový server na intranetu nebo Internetu.
Použití formulářů ve formátu PDF 257
3.
Zvolte formát dat pro export dat formuláře. Vyberte jednu z
možností: HTML, FDF, PDF nebo XFDF. POZNÁMKA:
Musíte zkontrolovat, zda je váš server schopen zpracovat
výše uvedené formáty dat.
4.
Klepnutím na tlačítko Dokončit ukončete proces průvodce.
5.
kurzor do umístění určeného pro tlačítko a
Přesuňte
jednou klepněte.
11
Vytváření
webových stránek
260 Vytváření webových stránek
Vytváření webových stránek 261
Začínáme ve webovém režimu
Jak složité je vytvořit vlastní web v aplikaci PagePlus? Tvorba
webu může být velmi jednoduchá – stačí vybrat přednastavenou
šablonu návrhu a upravit záhlaví a doprovodný text. A bez ohledu
na to, kolik dalších úprav se poté rozhodnete provést, celý úkol
nebude výrazně komplikovanější než vývoj vlastní stránky na
základě několika pravidel. Pokud už tedy dokážete vytvářet
papírové publikace v aplikaci PagePlus, bude to pro vás hračka.
Jestliže jste v používání nástrojů aplikace PagePlus začátečníci,
budete se učit v průběhu práce.
Aplikace PagePlus zpracuje navržené stránky a převede je do
formátu HTML.
Návrhové
šablony nabízejí
široký výběr
počátečních
rovzržení, která
jsou
profesionálně
navrženo
speciálně pro
zobrazení na
webu, a celkově
tak zjednodušují
vaši práci.
262 Vytváření webových stránek
Spuštění nové webové publikace
Režim tiskového publikování představuje známé prostředí
aplikace PagePlus určené k vytváření tištěných publikací. Před
vývojem vlastního webu je však nutné aplikaci PagePlus přepnout
do režimu publikování na webu. Režim webového publikování
obsahuje speciální funkce, jako jsou například položky nabídky
nebo vlastní nastavení usnadňující vytváření webových stránek.
Vytvoření nové webové publikace od začátku:
•
•
•
Spusťte aplikaci PagePlus nebo vyberte příkaz
Nový>Nový z Průvodce spuštěním z nabídky Soubor.
V Průvodci spuštěním vyberte příkaz Vytvořit novou
publikaci, vyberte kategorii Webová stránka v levé
části a pak vyberte velikost webové stránky (576 x 960,
720 x 1200 nebo 960 x 1536).
Klepněte na tlačítko OK. Aplikace PagePlus se
automaticky přepne do režimu webového publikování.
Vytvoření nové webové publikace pomocí šablony
návrhu:
1.
Spusťte aplikaci PagePlus nebo vyberte příkaz
Nový>Nový z Průvodce spuštěním z nabídky Soubor.
2.
V Průvodci spuštěním vyberte položku Použít šablonu
návrhu, vyberte kategorii Webové publikování>Weby
v levé části a prohlédněte si zobrazené ukázky napravo.
Klepněte na ukázku, která nejvíce odpovídá vašim
představám o vytvářeném webu, a pak klepněte na
tlačítko OK.
3.
Zadejte vlastní uživatelské nastavení, které lze okamžitě
na web použít.
Chcete-li vycházet z předchozích návrhů, které jste vytvořili v
aplikaci PagePlus, můžete také vzít stávající papírovou publikaci a
převést ji do webového režimu.
Vytváření webových stránek 263
Převedení stávající papírové publikace PagePlus na
web:
•
Otevřete publikaci v režimu tiskového publikování a
vyberte příkaz Přepnout na publikování na webu v
nabídce Soubor.
Úprava velikosti a orientace aktuální publikace:
1.
Vyberte příkaz Nastavení stránky... v nabídce Soubor.
2.
V rozevíracím seznamu vyberte jiné rozměry stránky
nebo vyberte položku Vlastní a zadejte vlastní velikost
stránky (v pixelech).
Stejně jako u papírové publikace je nutné i před zveřejním webu
několikrát zkontrolovat jeho obsah. Můžete použít běžné
korektorské funkce aplikace PagePlus, jako je kontrola
pravopisu, korektura textu, tezaurus a další. Navíc lze spustit
Průvodce kontrolou rozvržení webové stránky, který vyhledá (a
často i opraví) problémy s textem, překrývajícími se objekty nebo
jiné problémy, které mají za následek nadměrné zvětšení souborů.
Nejlepších výsledků dosáhnete použitím
standardních písem systému Windows nebo písem
bezpečných pro web.
Výběr barev pro web
Web může mít upravené schéma barev, které vyberete na záložce
Schémata. Každé schéma obsahuje název a sestává z pěti
komplementárních základních barev (plus dalších webových
barev), které můžete použít na libovolné prvky návrhu (viz
Použití schémat barev na str. 207).
Nabídka schémat (s názvem WWW 1 až WWW 9), která je
zobrazena na dolním okraji záložky v seznamu schémat, je
speciálně navržena pro použití na webu.
264 Vytváření webových stránek
Aktuálně vybrané schéma barev je pro přehlednost také uvedeno
na dolním okraji záložky Vzorníky. V případě barevného schématu
WWW3 například čísla a písmena představují základní nebo
webové sady barev:
Webové barvy
Weby mají několik speciálních webových barev, které jsou
obvykle definovány jako součást barevného schématu v Návrháři
schématu barev. O těchto speciálně nastavených barvách je nutné
vědět i v případě, že jste schémata barev nepoužili na ostatní prvky
stránky.
•
•
•
•
•
•
Barva Hypertextový odkaz (označená písmenem H) se
používá pro hypertextový odkaz, na který dosud uživatel
neklepl.
Barva Navštívený hypertextový odkaz označená
písmenem F) bude použita na hypertextový odkaz, na
který již uživatel klepl a „navštívil“ jej.
Barva Aktivní hypertextový odkaz označená písmenem
A) bude použita na text odkazu v okamžiku, kdy
návštěvník má stisknuté tlačítko myši. Obvykle se barva
uplatní po klepnutí na odkaz a před zobrazením cílové
stránky hypertextového odkazu.
Barva Přechod (označená písmenem R) se používá na
odkaz, přes který návštěvník přetáhl ukazatel myši.
Pozadí stránky (označené písmenem B) představuje
plnou barvu, která vyplní všechna prázdná místa, jež v
prohlížeči zůstala po zobrazení na větší obrazovce.
Barva Na stránce (označená písmenem O) umožňuje
určit definovanou barvu pro určenou oblast stránky. Je-li
nastavena průhledná barva, zobrazí se aktuální barva
pozadí.
Vytváření webových stránek 265
Klepněte na tlačítko
, kterým zobrazíte nástroj
Návrhář schémat barev.
V režimu publikování na webu jsou v ukázkách schématu barev na
záložce Schémata kromě pěti základních barevných schémat
zobrazeny některé webové barvy.
Nejjednodušším způsobem, jak použít nové webové barvy, je
vybrat jiné barevné schéma klepnutím na ukázku na záložce
Schémata.
Jakoukoli z webových barev můžete také změnit v Návrháři
schémat barev. Postup je stejný, jako při úpravách pěti základních
barev schématu. Další informace naleznete v nápovědě aplikace
PagePlus.
Webové barvy definované v Návrháři schémat barev se standardně
použijí na celý web, ale barvu stránky a pozadí stránky aktuálního
schématu lze pro jednu nebo několik konkrétních stránek přepsat.
Další informace naleznete v tématu Nastavení vlastních pozadí.
Použití obrázků na pozadí
Na kterékoli stránce můžete místo barvy pozadí vložit na pozadí
obrázek. Pokud obrázek na pozadí začleníte do schématu, bude
použit na všech stránkách webu kromě jednotlivých stránek, do
kterých konkrétně vložíte vlastní obrázky na pozadí.
Nastavení obrázku na pozadí pro schéma:
1.
Vyberte příkaz Návrhář schémat barev... v nabídce
Nástroje.
2.
Ve vlastnostech obrázku na pozadí klepněte na tlačítko
Změnit.
3.
Zaškrtněte políčko Použít obraz na pozadí, klepněte na
tlačítko Procházet... a pak v dialogovém okně Import
obrázku vyhledejte požadovaný obrázek. Klepněte na
tlačítko Otevřít.
266 Vytváření webových stránek
•
•
•
4.
Jestliže zaškrtnete políčko Posouvat společně
se stránkou, bude obrázek na pozadí posouván
nezávisle na obsahu stránky v okně prohlížeče.
Jestliže políčko zaškrtnuto není, obrázek nelze
rolovat s obsahem stránky.
Rozevírací seznam Opakovat určuje, jakým
způsobem bude obrázek opakovaně
zobrazován (vodorovně, svisle nebo dlaždice).
Volba Žádné umístí pouze jeden obrázek.
V rozevíracím seznamu Umístění lze nastavit
umístění obrázku (například Nahoru na střed).
Pro opakující se obrázky na pozadí se obrázek
opakovaně vykresluje od počáteční pozice.
Můžete také zadat vlastní umístění, kterým
nastavíte pozici obrázku relativně vůči levému
hornímu rohu.
Klepněte na tlačítko OK.
Vybraný obrázek na pozadí se použije na všech stránkách, které
používají dané schéma.
Jestliže používáte obrázek na pozadí s průhlednými
oblastmi, je stále aktivní barva na pozadí, která
bude obrázkem prosvítat. V opačném případě
obrázek zcela překryje barvu na pozadí.
Je-li ve schématu nastavena barva na stránce,
zobrazí se na stránce přes obrázek na pozadí.
Jestliže nastavíte průhlednou barvu na stránce,
zobrazí se obrázek na pozadí a okraje stránky
nebudou zřetelné s tím, že obsah bude nadále
omezen rozměry stránky.
Vytváření webových stránek 267
Nastavení vlastního pozadí
Webové barvy definované v Návrháři schémat barev se standardně
použijí na celý web (viz předchozí vysvětlení), ale obrázek na
pozadí, barvu na stránce a pozadí okna lze pro jakoukoli konkrétní
stránku přepsat.
Nastavení vlastního obrázku na pozadí:
1.
Vyberte stránku na záložce Stránky.
2.
Vyberte příkaz Vlastnosti webové stránky... v nabídce
Soubor.
3.
Na záložce Pozadí dialogového okna zrušte zaškrtnutí
políčka Použít nastavení správce schémat, zaškrtněte
políčko Použít obraz na pozadí, klepněte na tlačítko
Procházet... a pak v dialogovém okně Import obrázku
vyhledejte požadovaný obrázek. Klepněte na tlačítko
Otevřít.
4.
Upravte možnosti rolování, opakování a umístění.
5.
Klepněte na tlačítko OK.
Nastavení vlastní barvy na stránce a barvy pozadí:
•
•
Postupujte podle předchozího postupu, ale vyberte barvu
stránky v rozevíracím seznamu Na stránce.
Barvu pozadí mimo stránku určete v rozevíracím
seznamu Pozadí. Klepnutím na položku Další barvy...
zobrazíte dialogové okno Výběr barev, kde můžete
volitelně vybrat barvu.
268 Vytváření webových stránek
Nastavení možností zobrazení
webového obrázku
Při exportu publikace jako webové stránky použije aplikace
PagePlus určitá globální nastavení, která určují, jak se jednotlivé
obrázky – nakreslené, vložené nebo importované – zobrazí jako
samostatné bitmapy na webové stránce.
Pro publikování na web je použito následující nastavení převodu:
•
•
•
Každý obrázek v publikaci je exportován jako
samostatný soubor.
Vložené obrázky jsou exportovány jako původní soubory
s jejich původními názvy.
Vložené metasoubory a všechny ostatní grafické prvky
jsou převedeny do obrázků JPEG s nastavením kvality
komprese 10 (nízká komprese, vysoké detaily). Pro tyto
obrázky generuje aplikace PagePlus názvy souborů
automaticky použitím přírůstkového číslování (IMG1,
IMG2 atd.), které pokračuje každým exportem.
Podrobný popis globálních možností exportu a nastavení formátů
exportu naleznete v nápovědě aplikace PagePlus.
Výběr vlastností webové stránky
Vytvoření úspěšných webových stránek vyžaduje více než jejich
výtvarný návrh. Je vhodné prohlédnout si dialogové okno
Vlastnosti stránky, které lze zobrazit pomocí příkazu
Soubor>Vlastnosti webové stránky, a zkontrolovat řadu
nastavení, která by jinak unikla vaší pozornosti.
Vytváření webových stránek 269
Vlastnosti stránky/Záložka Stránka
Některé z možností na záložce Stránka dialogového okna se týkají
pouze aktuální stránky, jiné jsou platné pro všechny stránky.
Název webové stránky, který se zobrazí v záhlaví webového
prohlížeče, může sloužit jako sjednocovací prvek stránek a
zdůrazňovat identitu stránek, případně pomáhat v navigaci. Každá
ze stránek může mít svůj název, je však možné použít pro více
stránek stejný název (ve výsledku název webu). Toho lze snadno
docílit vytvořením prázdné stránky, jejím pojmenováním a její
následnou replikací. Kopie této stránky budou mít stejný název.
Přidání efektů animace
V aplikaci PagePlus lze na libovolnou webovou stránku přidat dva
typy působivých efektů animace: animované výběry a animované
GIF. V obou případech můžete zobrazit náhled animace a efekt
přizpůsobit. Po umístění do webové publikace se animace zobrazí
jako statické obrázky. Jakmile však publikaci vyexportujete a
návštěvník danou stránku zobrazí ve webovém prohlížeči, animace
ihned ožijí.
Přidání zvuků a videí
Aplikace PagePlus vám umožňuje vylepšit webové stránky
zvukovými a filmovými soubory v řadě standardních formátů
včetně médií nestreamovaných i streamovaných médií.
(Nestreamované soubory musí být před přehráním celé staženy do
uživatelova počítače; streamované soubory vyžadují speciální
přehrávač, který zapisuje příchozí data do mezipaměti a může
zahájit přehrávání před načtením celého klipu.)
Pro přehrávání zvuků existují dvě možnosti: zvuk na pozadí, kde
je zvuk načten a přehráván automaticky při prvním zobrazení
určité stránky v prohlížeči uživatele, a propojený zvuk, spouštěný
klepnutím myší (například na ikonu nebo objekt s hypertextovým
odkazem).
270 Vytváření webových stránek
Propojené video pracuje podobně jako propojený zvuk.
Přidání zvuku na pozadí na stránku:
1.
Vyberte příkaz Vlastnosti webové stránky... v nabídce
Soubor a vyberte záložku Pozadí.
2.
Klepněte na tlačítko Použít zvukový soubor a potom
vyhledejte soubor, který chcete přidat.
3.
Pokud nechcete soubor vložit do své publikace, zrušte
zaškrtnutí políčka Vložit soubory zvuku na web.
Poznámka: Pokud se rozhodnete nevložit zdrojové
soubory, doporučujeme je uchovávat společně v
podsložce s názvem „Média“ nebo podobně. Při
publikování vašeho webu zajistí aplikace PagePlus
export a kopírování vložených i samostatných souborů
do společné složky.
4.
Chcete-li, aby se zvuk přehrával v nekonečné smyčce,
zaškrtněte políčko Přehrávat zvuk ve smyčce. Jinak
bude přehrán pouze jednou.
Zvukový soubor se stáhne a přehraje při zobrazení webové stránky
v prohlížeči.
U propojeného zvuku nebo propojeného videa je základní otázkou,
jakým způsobem má mít návštěvník možnost spustit přehrávání
daného mediálního souboru. Aplikace PagePlus nabízí stejné
základní možnosti pro oba druhy médií:
1. Z objektu s hypertextovým odkazem nebo z aktivního
bodu: Začnete s existujícím objektem v publikaci a vytvoříte
jeho hypertextový odkaz v mediálním souboru, nebo použijete
aktivní bod nad obrázkem.
2. Z ikony: Aplikace PagePlus poskytuje ikonu, která je
předem propojena s mediálním souborem. Tuto ikonu můžete
umístit na svou stránku.
Vytváření webových stránek 271
3. Z obrázku: Vyberte externí soubor s obrázkem, který
potom aplikace PagePlus importuje a propojí s mediálním
souborem.
4. Vložené: Přehrávač médií se bude zobrazovat na vaší
publikované webové stránce (místo zobrazení po klepnutí na
odkaz, ikonu nebo obrázek). V aplikaci PagePlus uvidíte
značku na stránce, kde se bude přehrávač zobrazovat.
S možností 1 zůstane mediální soubor externí a nemůže být vložen
do vaší publikace. Možnosti 2 až 4 vám umožňují vložení
mediálního souboru.
Přidání propojeného zvuku nebo videa na stránku:
•
Chcete-li propojit z objektu nebo aktivního bodu
(možnost 1 výše), vyberte možnost Hypertextový
odkaz... z nabídky Vložit a vyberte možnost Soubor na
pevném disku jako cíl odkazu; potom vyhledejte
mediální soubor. Podrobné informace najdete na
odkazech uvedených v možnosti 1.
- nebo -
1.
Chcete-li vytvořit propojení z ikony, obrázku nebo
vloženého přehrávače (možnosti 2 až 4), vyberte příkaz
Webový objekt... v nabídce Vložit a vyberte položku
Zvuk... nebo Video... v podnabídce.
2.
Procházením vyhledejte název mediálního souboru.
3.
Vyberte volbu zobrazení odkazu.
4.
Pokud nechcete soubor vložit do své publikace, zrušte
zaškrtnutí políčka Vložit soubory zvuku na web.
5.
Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno a pak
klepnutím (nebo klepnutím a přetažením) pomocí
kurzoru umístěte ikonu, obrázek nebo značku na stránku.
272 Vytváření webových stránek
Publikování webové stránky do místní
složky
Přestože jste uložili webovou stránku jako publikaci aplikace
PagePlus, nejde o skutečnou webovou stránku, dokud ji
nepřevedete do souborů HTML a obrazových souborů – jinými
slovy do formátu, který lze zobrazit ve webovém prohlížeči. V
aplikaci PagePlus se tento proces převodu souboru nazývá
publikování stránky. Stránku lze publikovat buď do místní složky
(na pevném disku), nebo na samotný web.
Publikování stránek do místní složky umožňuje zobrazit náhled
stránek v prohlížeči před jejich publikováním na web. Je vhodné
ponechat prohlížeč otevřený a přepínat mezi ním a aplikací
PagePlus. Tímto způsobem lze provádět změny jedné stránky v
aplikaci PagePlus, publikovat pouze tuto stránku a pak přepnout do
prohlížeče, zobrazit náhled této stránky a zkontrolovat, zda se vše
zobrazuje podle vašeho přání.
Publikování stránky do místní složky:
1.
Vyberte příkaz Vlastnosti webové stránky... v nabídce
Soubor a zkontrolujte nastavení exportu, zejména na
záložce Grafika.
2.
Vyberte příkaz Publikovat web> v nabídce Soubor a v
podnabídce vyberte položku do složky na disku....
3.
V dialogovém okně klepněte na tlačítko Vybrat složku...
a přejděte do složky, do níž chcete uložit výstupní
soubory. Pomocí tlačítka Vytvořit novou složku lze v
libovolné vybrané složce vytvořit novou podsložku.
Klepněte na tlačítko OK.
4.
Zaškrtněte políčko Publikovat všechny stránky nebo ve
stromu struktury webu označte stránky, které chcete
publikovat. Vynecháním exportu stránek, u nichž
nedošlo ke změně, lze ušetřit čas.
5.
Klepněte na tlačítko OK.
Vytváření webových stránek 273
Po dokončení exportu zobrazí aplikace PagePlus dotaz, zda chcete
spustit webový prohlížeč a zobrazit v něm stránku. Pokud tak
chcete učinit, klepněte na tlačítko Ano.
Zobrazení náhledu webové stránky v
prohlížeči
Zobrazení náhledu webové stránky v prohlížeči je nezbytným
krokem před jejím publikováním na web. Pouze tímto způsobem
lze zjistit, jak se publikace aplikace PagePlus zobrazí
návštěvníkům stránek.
Předpokládáme, že jste již publikovali webové stránky do místní
složky.
Zobrazení náhledu webové stránky z místního pevného
disku:
•
Vyberte příkaz Náhled v prohlížeči> v nabídce Soubor
a poté výběrem položky Zobrazit náhled stránky v
aplikaci <název prohlížeče>... nebo Zobrazit náhled
webu v aplikaci <název prohlížeče>... použijte externí
prohlížeč. <Název prohlížeče> závisí na aktuálně
nainstalovaných prohlížečích, skutečná položka tedy
může být „Zobrazit náhled stránky v aplikaci Internet
Explorer“. Je-li nainstalováno více prohlížečů, můžete
vybrat, které prohlížeče se zobrazí v podnabídce.
Publikování na web
Publikování na web zahrnuje několik kroků navíc, avšak v zásadě
je stejně jednoduché jako publikování do místní složky. Lze určit,
zda budou publikovány všechny webové stránky, nebo pouze
stránky aktualizované od posledního publikování.
274 Vytváření webových stránek
Publikování stránek na web:
1.
V nabídce Soubor vyberte příkaz Vlastnosti webové
stránky... a zkontrolujte nastavení exportu, zejména na
záložce Grafika.
2.
V nabídce Soubor vyberte příkaz Publikovat web> a
pak vyberte položku na web....
Publikujete-li na web poprvé, zobrazí se dialogové okno Údaje o
účtu (bez informací o účtu). Než bude možné pokračovat, je nutné
vytvořit nejméně jeden účet.
3.
V dialogovém okně Údaje o účtu zadejte údaje o účtu
FTP a klepněte na tlačítko OK.
4.
Je-li nastaven nejméně jeden účet, zobrazí se dialogové
okno Nahrát na server. V rozevírací nabídce
dialogového okna se zobrazí poslední použitý název
účtu; příslušné nastavení je uvedeno v dalších polích.
Pomocí rozevírací nabídky lze přepnout na jiný účet
(pokud jich bylo vytvořeno více).
V dialogovém okně lze rovněž Přidat další účet a
Kopírovat, Upravit nebo Odstranit účet vybraný v
rozevírací nabídce. Je vhodné vyzkoušet nový nebo
upravený účet klepnutím na tlačítko Test; pokud jsou
údaje o účtu platné, zobrazí se dialogové okno
oznamující úspěšné navázání připojení.
Vytváření webových stránek 275
5.
Klepněte na tlačítko Aktualizovat účet. Aplikace
PagePlus vyhledá internetové připojení a poté:
•
•
Probíhá-li první nahrávání, vybrané soubory se
přímo nahrají.
- nebo Nahrává-li se na existující web (musí být
vytvořen v aplikaci PagePlus), zobrazí se
dialogové okno Nahrávání souborů uvádějící
akci místního souboru (zda se soubor přidá,
nahradí nebo ponechá).
V dialogovém okně klepněte na tlačítko
Přírůstková aktualizace nebo Úplné
nahrání. První z těchto možností použijte k
nahrání pouze těch souborů, které byly od
posledního nahrání změněny. Zobrazí se
zpráva, že všechny soubory byly úspěšně
zkopírovány. Klepněte na tlačítko Zavřít.
Získání informací o serveru
Máte-li e-mailový účet, vaše smlouva s poskytovatelem emailových služeb vás může opravňovat k využití určitého místa
(například 25 MB) na serveru poskytovatele, kde můžete ukládat
soubory včetně takových, které tvoří webovou stránku. Jinou
možností je smlouva se specializovaným poskytovatelem
internetových služeb o poskytnutí webového prostoru. Záleží na
vás, kterou možnost vytvoření účtu pro publikování na web zvolíte.
Údržba webových stránek
Stránky publikované na web vyžadují údržbu – pravidelnou
aktualizaci obsahu, přidání nebo změnu textu, obrázků a odkazů a
také odstraňování a přejmenovávání souborů a složek. Provádění
změn obsahu je vcelku jednoduché, protože všechny původní
soubory jsou obsažené v publikaci.
276 Vytváření webových stránek
Údržba souborů a složek na webových stránkách:
1.
Vyberte příkaz Publikovat web> v nabídce Soubor a v
podnabídce vyberte položku Spravovat webové
stránky.... Zobrazí se dialogové okno Údaje o účtu.
2.
Vyberte název účtu FTP (v rozevíracím seznamu),
uživatelské jméno a heslo. Do pole Složka zadejte
správnou cestu, pokud to váš poskytovatel vyžaduje.
3.
Klepněte na tlačítko Správa.
Aplikace PagePlus vyhledá internetové připojení a zobrazí
dialogové okno se složkami webových stránek, v nichž lze
navigovat, v levé části okna a obsah vybrané složky v sousedním
okně.
4.
Při údržbě lze použít standardní konvence aplikace
Průzkumník Windows.
5.
Po dokončení práce klepněte v okně na tlačítko
Zavřít. Připojení FTP se ukončí a vrátíte se do aplikace
PagePlus.
12
Index
278 Index
2
2D, 185
efekty filtrů, 185
3
3D, 190
efekty filtrů, 190
Okamžité 3D, 194
A
alba
fotografie, 9
animace GIF, 269
přidání na webovou
stránku, 269
Automatické formáty
(tabulky/kalendáře), 138
Automatické natékání, 97
textového rámečku, 97
Automatické opravy, 133
Automatické přizpůsobení,
95
automatické přizpůsobení
textu, 95
AVI (webová multimédia),
269
B
barva, 205
Použití plných, 205
použití přechodů, 210
schémata, 207
schémata (pro web), 263
ve výstupu PDF, 235
ve webových
publikacích, 263
barva pozadí nebo schéma
webových stránek, 263
Bézierovy křivky, 175
bitmapové výplně, 210
body připojení, 198
BookPlus, 147
brožury, 18, 225
tisk, 225
vytváření, 18
C
cesty (kolem objektů), 179
Č
čáry, 175
kombinování, 65
kreslení, 175
nastavení vlastností, 179
přerušovaná, 179
přizpůsobení textu do,
101
úpravy, 179
zarovnání tahu pro, 179
zavírání (pro tvorbu
tvarů), 184
číslované seznamy, 129
čitelnost, 137
kontrola nástrojem
Korektor, 137
Index 279
D
databáze, 143
vkládání (do tabulek),
143
deformace (Pokřivení
mřížky), 73
digitální fotoaparáty, 174
jako zdroj TWAIN, 174
dimenzionalita (Okamžité
3D), 194
dynamická vodítka, 56
E
Editor atributů stylu, 196
efekt rámečku (okraj), 75
efekt reliéfu, 185
Efekt Vržený stín, 185
efekt záře, 185
efekt zkosení, 185
efekt zvýraznění, 205
efekty, 185, 190
Filtr 2D, 185
Filtr 3D, 190
modifikátor Lathe
(Okamžité 3D), 194
zkosení (Okamžité 3D),
194
efekty (obrázky), 167
Fotolab, 167
efekty animace, 269
přidání na webovou
stránku, 269
efekty filtrů, 185, 190
Efekty mapy výstupků, 190
Efekty mapy vzorků, 190
e-mail
sdílení publikací jako
HTML prostřednictvím,
242
sdílení publikací
prostřednictvím, 241
export, 59, 235
jako PDF, 235
objekty jako obrázek, 59
F
filtry, 167
maskování, 172
použití, 170
formát metasouboru Serif
(smf), 59, 159
formuláře ve formátu PDF,
247
shromažďování dat z, 253
vytváření, 248
Fotolab, 167
G
GIF, 268
použito pro web, 268
gramatika, 137
kontrola nástrojem
Korektor, 137
H
hrany, 75
přidání, 75
HTML
280 Index
posílání dokumentů v emailu jako, 242
hvězda, 182
kreslení, 182
hypertextové odkazy
k ukotvením, 66
nastavení barvy, 263
I
import, 153
malované a kreslené
obrázky, 159
obrázky TWAIN, 174
obrázky/snímky/fotografi
e, 159
soubory oddělené
oddělovačem (pro
hromadnou
korespondenci), 153
tabulky databáze, 143
text, 85
informace o poskytovateli
služeb (serveru), 273
Iniciála, 111
J
jpg, 159, 268
import, 159
pro web, 268
K
kalendáře, 140
státní svátky pro, 141
události pro, 142
kaligrafické čáry, 179
kapitoly (knihy), 147
knihy, 225
použití BookPlus, 147
tisk, 225
Kombinovat křivky, 62
Kontextový panel nástrojů
pokřivení mřížky, 73
rámeček, 87
stín, 188
text, 111
Kontextový panel nástrojů
Křivky, 175
Kontextový panel nástrojů
Text, 111
Kontextový panel nástrojů
Vytvoření křivky, 175
kontrola pravopisu, 133, 135
Automatické opravy, 133
Kontrola pravopisu, 135
při psaní, 135
kreslené obrázky, 159
import, 159
kruh, 182
kreslení, 182
Kruhová průhlednost, 216
Kruhové výplně, 210
krychle, 182
křivky (viz čáry), 175
křížové odkazy
k ukotvením, 66
Kuželovitá průhlednost, 216
Kuželovité výplně, 210
Index 281
L
limit spadávky (tisk), 235
Lineární průhlednost, 216
Lineární výplně, 210
loga, 77
LogoStudio, 77
M
malované obrázky, 159
import, 159
mapy odrazů (efekt filtru),
193
maskování (obrázků), 172
maskování (pro
úpravy/efekty obrázků),
172
měření objektů, 47
metasoubory, 159
export, 59
import, 159
Serif, 59, 159
miniatury (tisk), 225
mnohoúhelník, 182
kreslení, 182
možnosti zvětšení
zobrazení, 31
MPEG (webová
multimédia), 269
mřížka (tečkovaná), 49
multimédia, 269
přidání na webovou
stránku, 269
N
náhled, 225, 273
tištěné stránky, 225
webové stránky v
prohlížeči, 273
nahrazování písem, 118
Najít a nahradit, 110
Nastavení konce (řádky),
179
Nástroj, 101
Bod připojení, 198
Čtvercové oříznutí, 62
Nepravidelné oříznutí, 62
Otočit, 59
Pero, 175
Pokřivení, 73
Průhlednost, 216
Rovná čára, 175
Rychlý tvar, 182
Spojovací čára, 198
Stíny, 185
Tabulka, 138
Text na cestě, 101
Tužka, 175
Úhlová spojka, 198
Umělecký text, 98
Výplň, 210
nástroj Otáčení, 59
nástroj Pero, 175
nástroj průhlednost, 216
nástroj Rovná čára, 177
nástroj Rychlý tvar, 182
Nástroj Spojovací čára, 198
282 Index
nástroj Tabulka, 138
nástroj Tužka, 175
Nástroj Úhlová spojka, 198
Nástroj Umělecký text, 98,
101
nástroje kontroly
Automatické opravy, 133
Kontrola pravopisu, 135
Korektor, 137
náhled tištěné stránky,
225
Nástroje oříznutí, 62
nástroje rozvržení, 43, 47,
55
pravítka, 47
přichycování, 55
tečkovaná mřížka, 49
vodítka, 43
navigace, 34
Několikastránkové
zobrazení, 31
nulový bod, 47
O
obálka, 73
pokřivení mřížky, 73
objekty, 57
aplikace pokřivení
mřížky, 73
aplikace schémat na, 207
měření, 47
na vrstvách, 41
oříznutí, 62
otočení, 59
pořadí, 36
převádění na obrázky, 59
převracení, 61
přichycení k tečkované
mřížce nebo k
vodítkům, 55
rozmístění, 57
spojování, 71
ukotvení, k textu, 67
vzorová stránka, 29
zarovnání, 57
objekty Flash, 80
oblast pracovní plochy, 31
obnovení naposledy uložené
verze, 13
obrázky, 157, 159
deformace (Pokřivení
mřížky), 73
efekty pro, 167
export objektů jako, 59
import, 159
import (viz také
obrázky), 159
kolorování, 205
nastavení průhlednosti,
216
obtékání textu kolem,
127
okraje pro, 75
pro web, 268
převedení objektu na, 59
rámečky pro, 157
ukotvení, k textu, 66
úpravy pro, 167
Index 283
v souborech PDF, 235
velikost/rozlišení, 159
vyjmutí částí, 162
z digitálních
fotoaparátů/skenerů,
174
obrázky BMP, 159
obrysy, 71
obrysy (efekt filtru), 188
obsah, 144
použití stylů k přípravě,
121
pro aplikaci BookPlus,
147
obtékání textu, 127
obtékání textu kolem
objektů, 127
obtékat obrys, 62
pro oříznutí objektu, 62
oddělování textových
rámečků, 92
odrazy (efekt filtru), 187
odrážky a číslování, 111,
129
odsazení, 107
nastavení, 47, 107
odstavce, 111
formátování v aplikaci
PagePlus, 111
nastavení odsazení pro,
107
nastavení zarážek
tabulátorů pro, 108
styly, 121
zarovnání, 111
Okamžité 3D, 194
okraje, 43, 75
nastavení, 43
zrcadlené, 43
okraje rámečku, 87
úprava, 87
Oříznout na tvar, 64
Oříznout objekt k obrysu
obtékání, 127
oříznutí objektů, 62
otevření existující
publikace, 13
ovál, 182
kreslení, 182
P
Paleta stylů textu, 121
panel nástrojů
Publikace, 15
panel nástrojů Publikace, 15
písma, 235
dynamická instalace, 118
náhled, 113
nahradit společné, 114
nahrazení, 118
nastavení, 111, 112
OpenType, 112
funkce, 115
přiřazování, 112
písma OpenType, 112
funkce, 115
plakáty, 9, 227
tisk, 227
284 Index
vytváření, 12, 18
PNG, 159, 268
import, 159
pojmenované styly, 121
Pokřivení mřížky, 73
pokřivení objektů, 73
poskytovatel internetových
služeb (ISP), 261, 273
posuvník Stínování/Odstín,
205
pozadí (vzorová stránka), 23
pracovní plocha
profily, 7
pravítka, 47, 57
nastavení jednotek pro,
47
prezentace (pdf), 238
prezentace PDF, 238
vícenásobný výběr, 240
profily, 7, 223
pracovní plocha, 7
uložení tisku, 223
propojování a vkládání, 159
propojování textových
rámečků, 92
proužky, 18, 227
tisk, 227
vytváření, 18
průhlednost, 216
použití, 217
přechod, 218
Průvodce spuštěním, 7, 12
přechodová průhlednost,
216
přepínání
mezi okny publikace, 15
přerušované čáry, 179
přesahující text, 92
převod objektu na obrazový
soubor, 59
převracení objektů, 61
přichycování objektů, 55
Přizpůsobit text křivce, 101
publikace, 9, 12
nastavení rozměrů, 18
otevření existující, 13
práce s více, 15
pro web, 261
přepínání mezi, 15
sdílení e-mailem, 241
ukládání, 15
vlastní, 20
vodítka rozvržení, 43
vytváření od začátku, 12
vzorové stránky, 23
z šablon návrhů, 9
zobrazení, 31
publikování souborů PDF,
147, 235
publikování webových
stránek, 272
do místní složky, 272
na web, 273
Index 285
Q
QuickTime (webová
multimédia), 269
R
rámečky, 182, 205
aplikace plné výplně, 205
kreslení, 182
nastavení a rozvržení, 91
obrázek, 157
použití průhlednosti, 216
použití
přechodové/bitmapové
výplně, 210
pro obrázky, 159
propojování, 92
rastrové obrazy, 159
import, 159
RealAudio/Video (web),
269
registrace, 3
rejstřík, 145
použití stylů k přípravě,
121
vytváření, 145, 147
retušování (obrázků), 172
režim Webové publikování,
261
rodina písma, 111
nastavení, 111
rozdělení na dlaždice (tisk),
225
Rozdělit křivky, 65
rozhraní
nastavení jednotek, 47
pravítka, 47
rozměry, 18
nastavení pro publikaci,
18
rozmístění, 57
objekty, 57
rozvržení
motiv, 9
rozvržení motivů, 9
S
samostatný text, 98
Serif
webové prostředky, 254
seznamy, 129
číslovaný, 129
s odrážkami, 129
více úrovní, 131
seznamy oprav, 133
seznamy s odrážkami, 129
schémata, 207
barva (pro publikování na
web), 263
barva (pro tiskové
publikování), 207
skenované obrázky, 174
import, 174
skládané publikace
vytváření, 12, 18
sloučení pošty a fotografií,
153
sloupec, 43
a vodítek řádků, 43
286 Index
okraje, 91
rolety, 91
slovník, 135
osobní (kontrola
pravopisu), 135
slučovací seznam, 153
soubory PDF, 235, 236, 238
export, 235
přidávání záložek, 236
publikování, 147, 235
seznamy záložek v, 236
soubory SDB (databáze
Serif), 153
soubory seznamů adres (pro
hromadnou
korespondenci), 153
soubory textového editoru,
85
speciální efekty, 185, 190
Spojit nastavení (čáry), 179
spojovací čáry, 198
vytváření, 199
spojování objektů, 71
správa webů, 275
Správce exportu na web,
268
Správce stránek, 34, 35
Správce stylů objektu, 196
Správce událostí v
kalendáři, 140
státní svátky (kalendář), 141
stránky, 34, 35, 51
číslování, 51, 147
smíšený formát, 51
prohlížení, 31, 34
přidání, odebrání a změna
uspořádání, 35
Studio výřezu obrázku, 162
styl (písma), 111
nastavení, 111
styl Normální, 121
styly, 196
objekt, 196
synchronizace (knih), 147
text, 121
náhled, 121
nazváno, 121
přiřazování číslic k,
132
znovu použít, 125
styly objektů, 196
ukládání, 198
styly textu, 121
číslování, 132
nahradit společné, 126
odstranit formátování,
125
synchronizace (knih), 147
styly znaků, 121
svátky (státní), 141
světlost, 190, 194
3D efekt, 190
Okamžité 3D, 194
svislé zarovnání, 111
Š
šablony, 9
Index 287
návrh, 9
šablony návrhů, 9
s motivy, 9
šipky, 182
kreslení, 182
Štítky CD/DVD, 9
T
tabulky, 140
kalendáře, 140
přehled, 138
ukotvení, k textu, 66
tečkovaná mřížka, 49
nastavení jednotek, 49
přichycování na, 55
text, 87
automatická kontrola
pravopisu při psaní, 135
Automatické opravy, 133
formátování v aplikaci
PagePlus, 111
import ze souboru, 85,
121
kopírování, 106
na cestě, 101
Najít a nahradit, 110
nastavení odsazení, 107
nastavení výchozích
vlastností, 111
nastavení zarážek
tabulátorů, 108
použití písem na, 112
použití přechodových a
bitmapových výplní na,
98, 210
přidávání do textového
rámečku, 87
přizpůsobení do rámečků,
95
rámečky, 87
speciální efekty, 185, 190
tabulky (přehled), 138
umělecký (samostatný),
98
úpravy na stránce, 104
vkládání, 106
vybírání, 104
změna barvy nebo
stínování, 205
text článku, 87
natékání v sekvenci
snímků, 87
text na cestě, 101
text rámečku, 87
definováno (viz také
textové rámečky), 87
text Unicode, 109
textové rámečky, 87
propojení/oddělení, 92
ukotvení, k textu, 66
vytváření, 88
tisk, 223
dlaždice, 225
knihy, 147
miniatury, 223, 225
náhled stránky, 225
288 Index
proužků, plakátů, brožur
a miniatur, 227
soubory PDF, 147, 235
uložení tiskových profilů,
223
Tlačítko Upravit obtékání,
127
tónování, 205
trojúhelník, 182
kreslení, 182
tvary, 182
kombinování, 65
kreslení, 182
plné výplně pro, 205
použití průhlednosti, 216
přechodové/bitmapové
výplně pro, 210
přizpůsobení textu do,
101
ukotvení, k textu, 66
zavření, 184
tvorba knih, 147
U
události (kalendář), 142
ukládání, 15
publikace, 15
ukotvení, 66
záložky PDF pro, 236
umělecký text, 98
na cestě, 101
upgrade, 3
úpravy (obrázků), 167
Fotolab, 167
úpravy textu, 104, 111
V
válce, 182
vektorové obrázky, 159
import, 159
velikost a orientace stránky,
18
velikost bodu, 111
nastavení, 111
více hodnot, 225
náhled tisku, 225
prohlížení, 31
více otevřených dokumentů,
13
vícejazyčná kontrola
pravopisu, 135
víceúrovňové seznamy, 131
video, 269
přidání na webovou
stránku, 269
Vítejte!, 3
vkládání a propojování, 159
vlastní
nastavení publikace, 20
vlastnosti čar a výplní, 175,
179
Vložit do zdrojové vrstvy,
39
vodítka, 43
dynamický, 56
pravítko, 45
přichycování na, 55
s přichycováním, 46
Index 289
vodítka oblasti spadávky, 43
vodítka okrajů stránky, 43
vodítka pravítka, 45
vodítka rozvržení, 43, 55
přichycování na, 55
vytváření, 43
vodítka řádků a sloupců, 43
vodítka s přichycováním, 46
vrstvy, 36
objekty na, 41
odstraňování, 38
práce s, 36
prohlížení, 36
přidání, 38
vybírání, 41
vzorové stránky a, 24
výběry, 269
animované, přidání na
webovou stránku, 269
vybírání, 104
text, 104
Výchozí písmo odstavce,
121
výchozí vlastnosti, 111
vyjmutí obrázků, 162
Vymazání formátování, 125
výplně, 205
bitmapa, 210
plné, 205
přechod, 210
výplně přechodovou barvou,
210
použití, 211
úpravy, 214
vyrovnání párů, 111
vyřazení, 235
skládaných publikací, 18
v čase tisku, 227
vystřižení, 162
Vzhled stránky, 18
vzorové stránky, 35
a vrstev, 24
čísla stránek na, 51
odpojování, 24
prohlížení a úpravy, 34
přehled, 23
přidání a odstranění, 35
přiřazování, 24
úprava objektů na, 29
záhlaví a zápatí na, 50
zvýšení úrovně objektů z,
29
W
WAV (webová multimédia),
269
Webové barvy, 263
weby, 269
nastavení obrazu
(přehled), 268
nastavení vlastností
stránky a souboru, 268
přidání efektů animace,
269
přidávání zvuku a videa,
269
290 Index
publikování do místní
složky, 272
publikování na web, 273
údržba, 275
výběr barev pro web, 263
začínáme, 261
zobrazení náhledu ve
webovém prohlížeči,
273
WritePlus, 145
Z
záhlaví a zápatí, 50
Záložka Barva, 205
záložka Písma, 112
záložka Průhlednost, 216
záložka Stránky, 34, 35
záložka Transformace, 59
záložka Vzorníky, 179, 182,
205, 210
Záložka Znak, 111
záložky (PDF), 236
Záložky v dokumentu PDF,
236
k ukotvením, 66
zápatí, 50
zarážky tabulátoru, 108
zarovnání, 57
na poslední vybraný
objekt, 57
objektů, 57
použití dynamických
vodítek, 56
tahu čáry, 179
zarovnání tahu, 179
zavření aplikace PagePlus,
16
zdroj TWAIN
(fotoaparát/skener), 174
zdroje dat (pro hromadnou
korespondenci), 153
zkosené stíny, 188
změna měřítka, 225
tisk, 223
změna velikosti
použití dynamických
vodítek, 56
znaky
speciální
zobrazení, 104
znovu použít styly, 125
zobrazení Normální, 31
zobrazit možnosti, 31
zrcadlené okraje, 43
zvuk, 269
přidání na webovou
stránku, 269
Zvýšit úroveň, 122, 129
Download

Uživatelská příručka PagePlus X5