Aþdaðul yarýn
sandýða gidiyor
"Ýmam Hatip Günleri" baþlýyor
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
tarafýndan organize edilen "Ýmam Hatip Günleri" etkinlikleri Çarþamba günü
baþlýyor.Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Okul
Müdürü Hüseyin Kýr, düzenlediði basýn
toplantýsýnda " Ýmam Hatip Günleri" hak-
kýnda açýklamalarda bulundu. Çorum'un en
büyük okulu olan Ýmam Hatip Lisesinde bir
hafta boyunca bir takým etkinlikler yapacaklarýný kaydeden ve bu etkinliklerin gelecek
senede devam edeceðini dile getiren Kýr...
SAYFA 3’TE
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 30 Mart'ta yapýlan Mahalli Ýdareler seçimleri sonrasýnda seçimleri iptal ettiði yerler yarýn sandýk baþýna gidiyor.
YSK, 30 Mart'taki yerel seçimlerin ardýndan 13 yerde seçimleri iptal etmiþti. YSK ayrýca Afyonkarahisar Emirdað ilçesi Gömü beldesinde Ankara 7. Ýdare Mahkemesi'nin verdiði kararla
tüzel kiþiliðinin deðiþmesi üzerine ara seçim yapýlmasýna karar
vermiþti. SAYFA 5’TE
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
31 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
40 KURUÞ
Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
yeni dönemde açýlacak
Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi olarak hizmet
veren bina yeni eðitim öðretim döneminde Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi olarak açýlacak.
Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Kurucu Müdürü Davut Demirbaþ düzenlediði basýn toplantýsýnda yeni
okul hakkýnda açýklamalarda bulundu.
"Allah' a hamdolsun memleketimiz Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesine kavuþtu. Açýlmasýna öncülük eden herkese teþekkür ederim" diyerek sözlerine baþlayan Davut Demirbaþ, "Buharaevler Kýz Anadolu imam Hatip Lisesi 20142015 eðitim öðretim yýlýnda þuanda Buharaevler
Kýz Meslek Lisesi olan binada hizmet
A
SAYF
verecek.
3’TE
Acizane bizede mezun olduðum Ýmam Hatip
Lisesine hizmet etme fýrsatýný veren Rabbime
hamdolsun" dedi.
Davut Demirbaþ
Sel felaketinin
yaralarý sarýlýyor
"Devþirme milletvekilleriyle Aþdaðul'a
gelenler ilaç bulsalar baþlarýna çalarlar"
Osmancýk'ýn
Þenyurt
ve
Esentepe Mahallelerinde etkili olan sel felaketinin yaralarý
sarýlýyor.
SAYFA 3’TE
Çorum'un Ortaköy
ilçesine baðlý Aþdaðul
beldesinde yenilecek
olan belediye baþkanlýðý
seçimleri öncesi AK
Parti'nin seçim çalýþmalarý hýzla devam ediyor.
SAYFA 9’DA
"Öðrenci
memnuniyeti
odaklý çalýþmalara
önem veriyoruz"
Yenilenecek
Seçimleri kim alýr
Nadir YÜCEL
[email protected]
Aðrý ve Yalova olmak üzere 2 Ýl, Çorum
bölgesinde ise Açdavul da iptal edilen seçimler
yarýn tekrarlanacak. AKP Aðrý da BDP Ýle Ya lovada ve Açdavulda ise CHP ile çekiþecek.
AKP yarýn yapýlacak seçimler adýna çok ciddi
bir þekilde seçim yapýlacak yerlere Bakan, Genel Baþkan çýkartmalarý! Yaptý. Bir çok Anketci
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi mezuniyet töreni önceki akþam yapýldý.
Devlet Tiyatro Saolunda gerçekleþtirilen törene Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr ve
çok sayýda öðrenci velisi katýldý.Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda...
SAYFA 7’DE
HÜMÖD'den Salih
Erkan Tarancý'ya tebrik
Hitit Üniversitesi
Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði
(HÜMÖD) Çorum
Emniyet Müdürlüðü
görevine atanan Salih Erkan Tarancý'ya... SAYFA 5’TE
Murat Alparslan
istifa etti
AK Parti Ankara Ýl Baþkaný hemþehrimiz Murat Alparslan görevinden istifa etti.
Murat Alparslan istifasý ile ilgili yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý.
SAYFA 5’TE
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü öðrencileri Simay Kýlýç, Tuðçe Ülger, Çiðdem Kaya, Rabia
Karagöz ve Elif Duman geçtiðimiz
günlerde Ýstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nin...
Ýhsan Özkes Aþdaðul'da destek istedi
ANALÝZ
Ýmam Hatip
Lisesinde mezuniyet
coþkusu
Aðrý ve Yalova da AKP ye seçimi çok öncesin den gayri resmi olarak kazandýrmýþ durumda!
Ancak unuttuklarý önemli bir nokta var.
Bu tür yenilenen seçimlerde ' Muhalefet
genelde birleþir' evet bu durumda Yalovada 1
puan önde denilen AKP önceki seçim sonucundan daha fazla fark yiyebilir. Ayný durumun Aðrý içinde geçerli olacaðýný tahmin ediyorum. Bana göre Yalova da CHP, Aðrýda ise
BDP li Sýrrý Sakýk seçimi kazanýr diye tahmin
ediyorum.
Açdavul da seçimi belirleyecek ' Anahtar
Oylar ise MHP seçmenin elinde bulunuyor'
her parti kendi 'asli' seçmen oylarýný alacak
olursa AKP adayý normalde seçimi kazanabilir.
Burada önemli olan MHP seçmenlerinin favori
gördüðü CHP mi yoksa AKP nin adayýný mý
tercih edecekleri noktasýnda sonuca tesir ede ceklerdir. Bir önceki seçimlerde Mecitözünde
A
SAYF
2’DE
SAYFA
6’DA
benzer durum yaþanmýþ ve MHP li seçmenle rin Çoðu CHP adayýndan yana tercihlerini
kullanmýþtý. Muhalefetin burada kenetlenmesi
durumunda Açdavul da CHP nin tekrar seçimi
almasý hatta önceki seçime göre fark yapmasý
sürpriz sayýlmamalýdýr. Sonuçta 2 aylýk süre ile
seçim yenilecek bu seçimlerin sonuçlarý ne
olursa olsun -3 -5 gün yeni gündem oluþturmaktan daha ileri gidilmez. Türkiye Jet hýzlý
gündem deðiþmelerine alýþtýrýlmýþ durumda.
Soma, Ok Meydaný derken geldik yarýn Ye nilecek olan iptal edilmiþ seçimlere.. Yarýn her
nerde seçim yapýlacaksa öncelikli temennimiz
olaysýz kavgasýz gerçekleþmesidir.
Bu tür iptal ya da ertelenen ara seçimlerin
havasý genelde gerginliklere yol açar. Ýkinci temennimiz ise vatana ve memlekete en hayýrlý
olacak adaylarýn seçimleri kazanmasýný te menni ederiz.
"Yerel basýnýmýz çizgisini
bozmadan yoluna devam
etmeli"
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði
(HGYD) Yönetim Kurulu Üyeleri, TSO'ya iade-i
ziyarette bulundular. Ziyarette açýklama yapan TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin BaþaFA
ranhýncal Çorum Basýný'ndan, ilin çýkarlarýný SA’YDE
2
gözetme ve sorumlu habercilik anlayýþý bakýmýndan memnun olduklarýný söyledi.
TEK
YILDIZ
2
HABER
31 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
2
"Yerel basýnýmýz çizgisini
bozmadan yoluna devam etmeli"
ELEMAN ARANIYOR
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði
(HGYD) Yönetim Kurulu Üyeleri, TSO'ya iade-i
ziyarette bulundular.
Ziyarette açýklama yapan TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal Çorum Basýný'ndan, ilin çýkarlarýný gözetme ve sorumlu habercilik anlayýþý bakýmýndan memnun olduklarýný
söyledi.
Çetin Baþaranhýncal, "Kamu'ya da özel kurumlar olarak hepimizin çatýsý, ortak paydasý Çorum. Dolayýsýyla bunun bilincinde hareket etmemiz gerekiyor. Ýlimiz yerel basýnýnýn da bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiðini düþünüyorum.
Yerel basýnýmýzýn çizgisini bozmadan yoluna de-
vam etmesini temenni ediyorum" dedi.
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci de, Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn,
Çorum'un ekonomisine ve geliþimine yön veren
bir kurum olduðunu söyledi.
Çorum Basýný olarak TSO'yu takdir ettiklerini
belirten Birkan Demirci, "Çorum ne kadar ileri giderse, basýn olarak bizim de o kadar ileri gideceðimizi düþünüyoruz. Ýlimiz basýnýna verdiði desteklerden dolayý Sayýn Baþkanýmýzýn þahsýnda Ticaret ve Sanayi Odasý'na teþekkür ediyoruz" ifadelerini kullandý. Ziyarette, Çorum'un bazý temel
meseleleri hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu.Kubilay Kaan YÜCEL
üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz.
Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý
gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de
bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir.
Tel: 0532 684 43 14
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
03:11
05:05
12:45
16:40
20:12
21:57
31.05.2014
5. Ay, 31 Gün,
22. Hafta
Gördüðü iyilikleri gizleyip, gördüðü
kötülükleri teþhir eden kötü komþudan
Allaha sýðýnýn! Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
BALKONDA SAATLER
Ýþte karþýkini de güneþ çerçeveledi:
Demin duvar dibinde uyuklayan bir kedi
Sýyrýlýyor yavaþça mutfaðýn loþluðuna...
Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17
Departmanýnda istihdam edilmek üzere
:
:
:
:
:
:
Susuzluktan bunalmýþ uçamazken serçeler,
Tozlu sokaklar gibi tutuþup alevlerden
Bodur aðaçlar ile bomboþ kalmýþ bahçeler!
Tel: 0364 234 84 22
Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
III.
Arka mahallelerde kýzgýn bir yaz öðlesi!
Tabak týkýrtýlarý duyuluyor evlerden...
Uzakta bir satýcý, yahut çocuk sesi...
Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak
ELEMANLAR ARANIYOR
YILDIZ AJANDA
"Öðrenci memnuniyeti odaklý
çalýþmalara önem veriyoruz"
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatý Bölümü öðrencileri Simay Kýlýç,
Tuðçe Ülger, Çiðdem Kaya, Rabia Karagöz ve Elif
Duman geçtiðimiz günlerde Ýstanbul'da Yeditepe
Üniversitesi'nin "Edebiyatýmýzda Kötülük ve Kötüler Sempozyumu"na ve Hacer Gülcan Çankýrý'da Karatekin Üniversitesi'nin "Türk Dili ve
Edebiyatý Sempozyumu"na bireysel bildirilerle
katýlarak Hitit Üniversitesini baþarýyla temsil etmiþlerdi.Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan öðrencileri makamýnda kabul ederek gösterdikleri
medenî cesaret ve baþarýdan dolayý kendilerini
tebrik etti. Üniversitenin bütün birimlerinde öðrenci memnuniyeti odaklý bir anlayýþla akademik
çalýþmalara önem verildiðini belirten Rektör Prof.
Dr. Alkan, bu kapsamda öðrencilerin birtakým
sosyal ve kültürel etkinliklere katýlmalarýný üniversite imkânlarý dâhilinde desteklemekten büyük bir memnuniyet duyduklarýný ifade etti. Rektör Alkan sempozyumlara katýlan öðrencilere
edindikleri izlenim ve tecrübeleri sosyal ortamlarda arkadaþlarýyla paylaþarak diðer öðrencilerin de
katýlýmýný teþvik etmeleri isteðinde bulundu.
Öðrenciler ise ilk kez üniversite, hatta þehir
dýþýnda bir sempozyuma katýlmaktan duyduklarý
heyecaný ve mutluluðu dile getirip kendilerine ait
bir bildiriyi alanýnda uzman kiþilerin de bulunduðu bir topluluða sunmanýn unutulmaz bir aný ve
tecrübe kazandýrdýðýný ifade ederek Rektör Prof.
Dr. Reha Metin Alkan'a verdiði tüm destek ve
imkânlardan dolayý teþekkür ettiler.
Haber Servisi
Bayýltýyor hararet otu, taþý, böceði;
Fazla güneþ içmiþ de ortada ayçiçeði
Ayaküstü uðramýþ ýþýk sarhoþluðuna!
XII.
Ay bir lotüs, kocaman...düþmüþ bir berraklýða...
Gök parlýyor durgun bir göl gibi saf ve þeffaf.
Iþýk dalgalarýyla yýkanýyor her taraf.
Ay, balkonda baþýný dayadý parmaklýða
Uyuyor...Uzakta bir saat çaldý: Bir...iki!...
Billûr bir hýçkýrýktýr bu sesin içindeki.
Ay, ýþýkla süsleyip örümcek aðýný
Minyatür bir cibinlik astý dýþardaki cama.
Ses yok...yalnýz yukarda, damda bir miyavlama!
Ay, odaya düþürdü solgun bir yapraðýný:
Lambasýz bir masanýn üzerinde þimdi süs
Bir vazonun içinden parýldayan bu lotüs.
Halit Fahri OZANSOY
HAVA DURUMU
Müracaat: 0532 371 56 09
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
Üniversite EML'de tanýtýldý
Hitit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri kapsamýnda, Çorum Endüstri Meslek Lisesi'nde tanýtým etkinliði düzenledi.
Çok sayýda öðrencinin katýldýðý üniversite tanýtým etkinlikte, Meslek Yüksekokulu Müdür
Yardýmcýsý Öðr. Gör. Nevzat Koçak, Dr. Özlem
Kaya ve Öðr. Gör. H. Murat Özelli üniversite
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
hakkýnda bilgi verdiler.
Etkinlikte, üniversitede eðitimin sosyal, kültürel, bilimsel ve profesyonel yaþamla iç içe olduðu
vurgusu yapýlarak öðrencilere sunulan imkânlar
anlatýldý. Özellikle MYO programlarý, sýnavsýz
geçiþ ve dikey geçiþle ilgili merak edilen sorulara
yönelik bilgi de verilen tanýtým faaliyeti, üniversiteyi tanýtan materyallerin daðýtýmýyla sona erdi.
Yasin YÜCEL
YÝTÝK
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Otomotiv Bölümünden almýþ olduðum
öðrenci kimliðimi kaybettim.
Hükümsüzdür. Metin Tokka
Ýmtiyaz Sahibi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Yýl: 10 Sayý: 2797 31 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
USD
EUR
2,090
2,846
STERLiN 3,499
JPY YENi 0,205
2,091
2,847
3,500
0,206
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
KONAK ECZANESÝ
TEL: 225 40 47
ÇAÐLI ECZANESÝ
TEL: 226 56 16
YASEMÝN ECZANESÝ
TEL: 224 50 20
HABOÐLU ECZANESÝ
TEL: 221 44 47
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
31 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
HABER
"Ýmam Hatip
Günleri" baþlýyor
toplum kuruluþu destek veriyor.
1 hafta boyunca büyük bir kermes olacak kermesten gelen ücAnadolu ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr
reti Suriye'den gelen kardeþleriÇorum Anadolu Ýmam Hatip Li- mizin yarasýný sarmak için harcayasesi tarafýndan organize edilen caðýz. Bu sene kurduðumuz mehter
"Ýmam Hatip Günleri" etkinlikleri takýmý programlarýmýzýn açýlýþlarýnÇarþamba günü baþlýyor.
da konserler verecekler. Bütün etAnadolu Ýmam Hatip Lisesi kinlikler akþam namazýnda baþlayýp
Okul Müdürü Hüseyin Kýr, düzenlediði basýn toplantýsýnda " Ýmam
Hatip Günleri" hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Çorum'un en büyük okulu olan
Ýmam Hatip Lisesinde bir hafta boyunca bir takým etkinlikler yapacaklarýný kaydeden ve bu etkinliklerin
gelecek senede devam edeceðini dile getiren Kýr, "Ýmam Hatip Günleri
adý altýnda bir program yapacaðýz.
Çarþamba günü okulumuz bahçesinde sergi açýlýþý olacak. 21 sivil
yatsý namazýnda bitecek. Son gün
ise geleneksel hale gelen keþkek günü yapacaðýz. 5 gün okul bahçemiz
çok aktif bir þekilde faaliyete olacak.
Þiþme oyun havuzu, parký, elma þekeri, pamuk þeker gibi çocuklarý sevindirecek etkinlikler de düzenleyeceðiz" þeklinde kaydetti.
Yasin YÜCEL
Kýz Anadolu Ýmam Hatip
Lisesi yeni dönemde açýlacak
Davut Demirbaþ
Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi olarak hizmet veren bina yeni eðitim öðretim döneminde Kýz
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi olarak açýlacak.
Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Kurucu Müdürü Davut Demirbaþ düzenlediði basýn toplan-
týsýnda yeni okul hakkýnda açýklamalarda bulundu.
"Allah' a hamdolsun memleketimiz Kýz Anadolu
Ýmam Hatip Lisesine kavuþtu. Açýlmasýna öncülük
eden herkese teþekkür ederim" diyerek sözlerine baþlayan Davut Demirbaþ, "Buharaevler Kýz Anadolu
imam Hatip Lisesi 2014-2015 eðitim öðretim yýlýnda
þuanda Buharaevler Kýz Meslek Lisesi olan binada hizmet verecek. Acizane bizede mezun olduðum Ýmam
Hatip Lisesine hizmet etme fýrsatýný veren Rabbime
hamdolsun" dedi.
Demirbaþ konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý.
"Hedefimiz Rabbimin yardýmýyla öðrencilerimizi
akademik baþarýnýn yanýnda sosyal ve kültürel faaliyetlerle bir üst öðrenim hayatýna hazýrlamak, bunun yanýnda milli ahlaki ve manevi deðerlerine sahip geçmiþini unutmadan geleceðini imar edebilen nesiller yetiþtirmek. Þunu da belirtmeliyim ki halkýmýzýn Ýmam Hatip Liselerine göstermiþ olduðu yoðun teveccüh bizleri
daha da heyecanlandýracak çalýþma azmimizi ve gayretimizi artýracaktýr. Saygýdeðer basýn mensuplarý sizlerin
aracýlýðý ile deðerli velilerimize özellikle þunu belirtmeliyim; ortaokul 8.sýnýfta öðrencisi olan deðerli velilerimiz Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tercihlerinizin ilk sýrasýnda olsun.Sizlerin desteðine ve dualarýnýza ihtiyacýmýz var.Teþekkür ederim."
Yasin YÜCEL
Sel felaketinin
yaralarý sarýlýyor
Sel felaketini deðerlendirdiler
Vali Sabri Baþköy, Osmancýk ilçesinde 26 Mayýs
2014 Pazartesi akþamý meydana gelen sel felaketi ile ilgili deðerlendirme toplantýsý yaptý.
Osmancýk Kaymakamlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya; Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Ýl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Elvan Kaya,Osmancýk Ýlçe Jandarma Komutaný Ýrfan Kýymaz, Osmancýk Ýlçe Emniyet Müdürü
Uður Çalýþkan ile diðer ilgili birim müdürleri de katýldý. Yaðmurun 40-45 dakika sürdüðünü ifade eden Belediye Baþkaný Karataþ, "m2'ye 67 kg. yaðmur düþmüþ-
tür. Logarlarýn bu suyu tahliye edebilecek yeterlilikte
olmamasý nedeniyle bu felaket yaþanmýþtýr" dedi.
Vali Baþköy ise, "Karayollarý ve Devlet Su Ýþleri sorumluluk bölgeleri ile afet bölgesi olan Þenyurt ve
Esentepe Mahallelerinde gerekli incelemeyi yaptý. Karayollarý Bölge Müdürlüðü bu yýl Ömer Derindere Bulvarýnda asfaltlama ve altyapý çalýþmalarý yapacaktý. Karayollarý Bölge Müdürlüðümüzün selin bir kez daha
yaþanmamasý için yaðmur suyu tahliye kanallarý için
gerekli çalýþmalarý yapacak" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
Osmancýk'ýn Þenyurt ve Esentepe
Mahallelerinde etkili olan sel felaketinin yaralarý sarýlýyor.
Vali Sabri Baþköy, sel felaketinin ardýndan
Þenyurt ve Esentepe Mahallelerinde baþlatýlan ve Osmancýk Belediyesi tarafýndan sürdürülen temizleme ve onarým çalýþmalarýný
yerinde inceledi. Ýncelemeler sýrasýnda Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ, Ýl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Elvan Kaya ile diðer ilgili
birim müdürleri de hazýr bulundu.
Yaþanan sel felaketi hakkýnda Osmancýk
Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve Ýl Afet ve Acil Durum
Müdür Vekili Elvan Kaya'dan bilgi alan Vali
Baþköy, "Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü
ekipleri, Þenyurt ve Esentepe mahallelerinde
meydana gelen sel felaketi ile ilgili hasar tespiti yaptý ve gerekli noktalarda yapmaya devam ediyor. Selden zarar gören Osmancýklý
hemþerilerimiz müsterih olsun. Devletimizin
desteði ile sel felaketinin yaralarý sarýlacaktýr"
dedi. Ýnsan canýnýn her þeyin üstünde olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, "Bizim için
asýl üzücü olay bir vatandaþýmýzýn hayatýný
kaybetmesidir. Yaþanmasýný hiç arzu etmediðimiz bir sel felaketi sonucunda sele kapýlan
Serdar Arslan isimli belediye çalýþanýmýz yaþamýný yitirdi. Bundan büyük üzüntü duyuyoruz. Hepimizin baþý saðolsun. Temennim
bundan sonra bu tür felaketlerin bir daha yaþanmamasýdýr" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
3
TEK
YILDIZ
31 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
HABER
4
Mahir ODABAÞI
AL SANA,
TRAFÝKTE KAVGA
SEBEBÝ-1
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Çenesiz, EML öðrencileriyle
tecrübelerini paylaþtý
Çorum Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi'nden düzenlenen "Kariyer Günleri"nin bu
seferki konuðu iþadamý Ýsmet Çenesiz oldu.
Okulun konferans salonunda
düzenen programda konuþan Ýsmet Çenesiz, hayat hikayesini anlatarak öðrencilere bazý tavsiyelerde bulundu.
Okul Müdürü Erhan Özsaray
Ýsmet Çenesiz
ve öðretmenlerinde izlediði söyleþide baþarý için sistemli çalýþmak ve zorluklar karþýsýnda yýlmamanýn
önemine deðinen Çenesiz, "Çalýþkan olmak, dürüst
olmak, üretmek mutlaka kaliteli üretmek, insanlarý
ve iþini sevmek, en iyisini yapmak hedefiniz olsun.
Öðrenmenin yaþý yoktur. Her gün mutlaka bir þey
denemek gerek. Ben 78 yaþýndayým her gece yatarken ben bugün ne öðrendim diye kendimi sorguluyorum. Ýnsanlara nasihat vermek yerine örnek olmak, az konuþmak dinlemeyi bilmek en mühimi ise
azimli ve sabýrlý olmak lazým" dedi. Yasin YÜCEL
Ömer Arslan'a
teþekkür belgesi
Dünya Uyuþturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu'nca Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'a teþekkür belgesi verildi.
Dünya Uyuþturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Baþkaný
Kaya Muzaffer Ilýcak, geçtiðimiz günlerde Çorum'a gelerek Fatih Sultan
Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Ýlkokullarýnda düzenlenen "Uyuþturucu ve
Dopingle Mücadele Seminerine" katýldý.
Bu kapsamda Federasyonun Çorum Ýl Temsilcisi Kenan Biçer, seminerlere verdiði destekten dolayý ayný zamanda Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor
Kulübü Baþkaný olan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'ý ziyaret
etti. Ýl Temsilcisi Biçer, Federasyon Baþkaný Ilýcak adýna Genel Sekreter Arslan'a teþekkür belgesi verdi ve Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü'nün
Dünya Uyuþturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu'na üyelik baþvurusunu aldý.
Genel Sekreter Arslan, Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü olarak
böyle bir federasyona üye olmaktan büyük memnuniyet duyacaklarýný belirtti ve federasyon yetkililerine teþekkür ederek, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi.
Federasyonun Çorum Ýl Temsilcisi Kenan Biçer ise, kendilerine verilen
destekten dolayý Genel Sekreter Arslan'a teþekkür ederek, Dünya Uyuþturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu'nun 38 ülkeden üyesinin bulunduðunu, ayný zamanda Türkiye'den ise 180 spor kulübünün üyeleri olduðunu ve Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü'nün üyeliðinin de kendilerini çok mutlu edeceðini dile getirdi.
Haber Servisi
Yavruturna'dan kamelya
ve oturma grubu teþekkürü
Yavruturna Mahallesi sakinleri, Yavruturna
Mahallesi Atayurt 3. Sokakta bulunan Atayurt Parkýna
kamelya ve oturma gruplarý yerleþtirerek, parktaki
önemli bir eksikliði gideren Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü ve diðer belediye yetkililerine teþekkür ettiler.
Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar, dün
Atayurt Parký'nda incelemelerde bulunan, parktaki
kamelya ve oturma grubu eksikliðini gideren Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü ile Park ve Bahçeler Müdürlüðü
yetkililerine mahalle sakinleri adýna teþekkür etti.
Atayurt Parký'nýn Yavruturna Mahallesi sýnýrlarý
Akþemseddin
dualarla Ýskilip'ten
Ýstanbul'a uðurlandý
Ýstanbul'un Fethinin 561.
yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Fatih Sultan Mehmet Han'ýn hocasý Akþemseddin'in fetihten önce Ýstanbul'a uðurlanýþý Ýskilip'te
düzenlenen temsili törenle
canlandýrýldý.
Çorum Caddesi'nde düzenlenen törene Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Ýskilip Belediye Baþkan Vekili
Murat Önder, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, AK Parti Ýskilip Ýl
Genel Meclis Üyesi Üzeyir Esenkaya,
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Ercan
daire müdürleri, siyasiler, öðrenciler ve
vatandaþlar katýldý.
Akþemseddin, halka yaptýðý vasiyet
konuþmasýnýn ardýndan ilk olarak caddede vatandaþlarý selamladý. Mehter
takýmý eþliðinde gerçekleþtirilen uðurlama törenine vatandaþlarýn ilgisi yoðun oldu.
Törende konuþan Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, "Bugün Ýstanbul'un
Fethinin 561. yýl dönümü. Türk tarihi
açýsýndan oldukça önemli bir tarihi
olan bugünü fetih haftasý kutlamalarý
çerçevesinde bizde Ýskilip'te hafta baþýndan bu yana çeþitli etkinliklerle kutluyoruz. Ýstanbul'un fethi Ýskilip ve tarih açýsýndan çok önemli bir dönüm
noktasý. Ama Ýskilip açýsýndan ayrý bir
önemi var. Bu önem fethin manevi
mimarý, Fatih Sultan Mehmet Han
Hazretleri'nin hocasý Akþemseddin
Hazretleri tarihi kaynaklara göre yak-
içerisinde bulunan iki parktan birisi olduðunu ve parkta
uzun süredir kamelya ve oturma gurubu eksikliðinin
yaþandýðýný dile getiren Metin Kaþar, parkta yaþanan
sorunu Belediye yetkililerine ilettiklerini ve bu taleplerinin kýsa sürede karþýlanmasýnýn mutluluðu içerisinde
olduklarýný bildirdi.
Mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine parka 2
adet kamelya ile çok sayýda oturma grubu yerleþtirildiðini, parkýn temizlik ve bakýmýnýn belediye personelleri
tarafýndan düzenli olarak yapýldýðýný anlatan Yavruturna
Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar, "Atayurt Parký, özellik-
laþýk olarak, 15 yýl boyunca Ýskilip'in
Evlik Köyü'nde ikamet etmiþ olmasýdýr. Burada ilimle iþtigal etmiþ, talebe
yetiþtirmiþ hizmet etmiþlerdir. Kurmuþ
olduðu cami halen daha hizmet vermektedir. Oðlu ve akrabalarýnýn türbeleri Evlik'tedir. Bu vesile ile Akþemseddin Hazretleri'nin Ýskilip için önemi büyüktür. Ýskilip, Akþemseddin
Hazretlerine ev sahipliði yapmýþ olmanýn mutluluðunu ve bahtiyarlýðýný yaþamaktadýr. Bu tür faaliyetler ümit ediyorum ki o insanlarýn daha iyi tanýnmasýna, anlaþýlmasýna vesile olacaktýr.
Allah Fatih Sultan Mehmet Han'a Akþemseddin Hazretleri'ne layýk nesiller
olmayý bize nasip etsin. Fethimiz kutlu
olsun" ifadelerini kullandý.
Bu yýl üçüncüsü gerçekleþtirilen
temsili törene vatandaþlarýn ilgisinin
yoðun olduðunu dile getiren Kaymakam Gürsoy, amaçlarýnýn fetih coþkusunu ilçede yaþatmak olduðunu kaydetti.Program Çorum Belediyesi mehter takýmýnýn gösterileri ve gece düzenlenen fener alayýnýn ardýndan sona
erdi. Haber Servisi
Geçenlerde öðretmenlerimin öðretmeni deðerli insan Metin
Aþkýn Hocam aradý. Zatý alileri eli öpülesi öðretmenlerimizden
biridir. Özetle dua ederek; '' 80 küsur yaþýna raðmen iki eli kanda olsa evine gelen günlük mahalli gazetede önce yazýný arýyorum ve mutlaka baþtan sona zevkle okuyorum.
Bazen de kesip gelenlere de okutuyorum. Yazýlarýn diðer makalelerden çok farklý. Önemsenmeyen, unutulan, yazýlmayan
deðerlerimizi farklý bir lisanla yazarak gündemde tutmaya çalýþýyorsun. Dolaysýyla çok önemli bir hizmet veriyorsun. Belki sen
yazan olarak göremezsin ama unutma evladým, suyun kýymetini susayan insan daha iyi idrak eder.
Her makalenden þiirinden alýnacak onlarca mesaj var. Kalemin güçlü, aman yazmaya devam et. Birde trafikte eften püften
sebeplerle yapýlan kavgalara, saygýsýzlýklara dair yazý kaleme alsan. Bakýyorum adam basit kaza yapýyor, kasko aracýn masraflarýný ödüyor ama sahipleri bunun için kavgaya tutuþuyor…' dedi.
Böyle bir özel okuyucu olan öðretmenimden gelen öneriye elbette hayýr diyemem. Bakalým gönülden gelenler parmaklarý
klavyede hangi tuþlara dokunup kelimeler, cümleler oluþturacak
ve gazetelerdeki köþeye ulaþtýracak.
Trafik, günlük yaþamda en çok duyduðumuz ve mutlaka bir
vesile ile içerisinde yer aldýðýmýz, üzerine eleþtiriler, öneriler, yorumlar yaptýðýmýz üç heceli bir kelimedir. Dünden bugüne toplum çok ama çok deðiþti.
Küçüðün büyüðe, büyüðün küçüðe saygýsý sevgisi azaldý.
Baþka bir tabirle büyük büyüklüðünü küçük küçüklüðünü unuttu. Bu gidiþ pek hayra alamet deðildir. Bunun için geç kalmadan
yazarlar çizerler, eðitimciler bir þeyler yapmalýdýr. Özellikle yazýlý görsel basýn usulüne uygun þekilde konuyu iþlemelidir.
Ama maalesef dizilerimiz hiç te olumlu model oluþturmuyor.
'Ön tekerleði arka tekerlek takip eder' sözünden hareketle gerektiði tarzda örnek olamýyoruz. Çocuklarýmýzý gölge kabul
edersek onlarýn nasýl eserimiz olduðunu daha iyi idrak ederiz.
ABD 'da trafik iþaretinin olmadýðý yolda iki araç karþýlaþtýðý zaman sürücüler bir birlerine 'el iþaretiyle lütfen önce siz buyurun'
demeyen sürücüye rastlanmaz.
Bu güzel özellik Müslümanlarda olmasý gerekmez mi? (Faruk Beþer) Ama bizde böyle bir karþýlaþmada mübarek sanki acile hasta götürüyormuþ gibi arabanýn burnunu habire öne sokarak karþýdakinin yolunu kesmeye çalýþýrýz. Bunu gören araçta ki
çocuklarýmýzda 'AFERÝN BABA, ÖNCE KAPTIN' der. Sonra da
büyüyüp direksiyona geçince daha fazlasýný yapmaya çalýþýr.
Pimi çekilmeye hazýr bomba misali maalesef toplum günden
güne geriliyor. Özellikle genç nesiller daha çok agresif konumda bulunuyor. Ýsterseniz sizlere sabah evden çýkýp akþam eve
dönünceye kadar trafikte muhtemel kavgalarýn bir senaryosunu
çizeyim.
"
Sabah saat 07.'de iþe gitmek üzere uyanacaksýnýz ama
apartman önündeki bekleyen servis aracý geciken personeli
uyarmak için Daaat! Daaat! diye kornaya basýyor. Sizi erkenden
uyandýrýyor. Al sana sana trafikte kavga sebebi.
"
Sabah iþe gitmeden önce çocuðunuzu okula býrakacaksýnýz. Zamanýnýzda kýsýtlý. Evden apar topar indiniz o da ne?
Arabanýzýn arkasýna düþüncesizce biri park etmiþ. Çýkmanýz
mümkün deðil. Sahibini de bulamýyorsunuz. Bu arada çocuðunuz ilk ders olacak yazýlýya geç kalacaðým diye sýkýþtýrýyor. Al sana trafikte kavga sebebi.
*
ODUN
Ben odunu,
Sade daðda olur sanýrdým
Meðer yanýldýðýmý yeni anladým
Trafikte öyle odunlar var ki, yetiþip sayamadým
le çocuklar ve yaþlýlarýn sýklýkla kullandýðý parklardan birisidir. Küçük olmasýna karþýn bölgede önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Daha önce parka
oturmaya gelen vatandaþlar, kamelya ve oturma
grubu eksikliði nedeniyle sýkýntý yaþýyorlardý. Ancak
sorunu belediye yetkililerine ilettik ve en kýsa sürede
de talebimiz olumlu karþýlandý. Bu nedenle tüm
mahalle sakinleri adýna Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü ile diðer belediye yetkililerine teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.
Bahadýr YÜCEL
Adam gelip ana giriþ kapýsý önüne park eder
Sonra da rahatça bilinmedik yerlere doðru gider
Ara tara bul bulabilirsen, öfkelenme yine sabýr dile sen
Bende Daaat! Daaat' diye mahalleyi ayaða kaldýrýyorum
Ýstemeden hastayý rahatsýz edip, uyuyaný uyandýrýyorum
Sonuç mu?
Vatandaþ balkonlara, pencerelere çýkýyor, hiddetle bakýyor
Bahçedeki araç çýkamýyor, dýþardakinin sahibi bulunamýyor
Hadi bundan da vazgeçtim, ya Ýtfaiye, ambulans lazým olsa
Bilinçsiz odunlar yüzünden, hasta ölse, apartman yansa
Sahi sorumlusu kim olacak? Allah aþkýna bir cevap bulunsa
Benden tavsiye, arabayý park ederken saðýna soluna bakýver
Zahmet olmazsa içerden camýna bir telefon numarasý
býrakýver
Bunu da unuttun mu? Ben hata yaptým deyip, özür dileyiver
Bu millet o kadar da kötü deðil, kýzsa da YÝNE DE AFFEDER
Ýnþallah bu yazýlanlar anlayanlara tesir eder…
(Yazara öneri: 536 568 1141)
TEK
YILDIZ
31 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
HABER
5
Murat Alparslan
istifa etti
"AK Partili belediyeler bu 5 yýlda da
güzel hizmetler verecekler"
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdülhamit Gül Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti.
Ziyarete Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Çorum Milletvekili ve TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý, AK
Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupýnar, AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya ve çok sayýda parti yöneticisi katýldý.
Belediye çalýþmalarýna iliþkin bilgiler veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Genel Baþkan Yardýmcýsý Gül'e seçim kitapçýðýný vererek, yeni dö-
nemde uygulayacaðý projeler
hakkýnda açýklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý Abdülhamit Gül
ise AK Parti yerel yönetimler
teþkilatý olarak bütün belediye baþkanlarýný seçim döneminde halka vermiþ olduklarý
vaatleri tek tek kontrol ettiklerini dile getirerek, "Bütün
belediyelerimiz halka ne vaat
ettiyse bunun takipçisi olacaðýz genel merkez olarak. Va-
tandaþlarýmýz adýna hemþerilerimiz adýna takip edeceðiz. Çünkü
biz vatandaþlarýmýza bu vaatleri
vermiþiz bunlarý gerçekleþtirmiþ
olmalýyýz. Bu dönemde Çorum
gibi 30 il belediyemiz var 18 büyük þehir belediyesi hepsinde
sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik var. Sosyal ve kültürel
belediyeciliði gerçekleþtireceðiz.
AK Parti belediyecilikte kendiAbdülhamit siyle yarýþýyor. 1994'de Baþbakanýmýz Ýstanbul Büyükþehir BeleGül
diye Baþkaný olduktan sonra Türkiye'de belediyecilik hizmetleri
yerel yönetim anlayýþý çað atlamýþtýr. Yeni bir
vizyon kazanmýþtýr. AK Parti kendisiyle yarýþarak sosyal belediyecilikte, kültürel belediyecilikte, çevre dostu belediyecilik anlayýþýyla bu 5 yýlda milletimize en güzel hizmeti verecektir. Önümüzde 14 yerde secim var. Ýnþallah AK Parti bu seçimde güzel bir netice
alacak" þeklinde ifade etti.
Ziyaret sonrasý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
Abdülhamit Gül'e ve AK Parti Zonguldak
Milletvekili Özcan Ulupýnar'a hediye taktim
etti.
Yasin YÜCEL
Aþdaðul yarýn sandýða gidiyor
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 30 Mart'ta yapýlan Mahalli
Ýdareler seçimleri sonrasýnda seçimleri iptal ettiði yerler yarýn
sandýk baþýna gidiyor.
YSK, 30 Mart'taki yerel seçimlerin ardýndan 13 yerde seçimleri iptal etmiþti. YSK ayrýca Afyonkarahisar Emirdað ilçesi Gömü beldesinde Ankara 7. Ýdare Mahkemesi'nin verdiði kararla
tüzel kiþiliðinin deðiþmesi üzerine ara seçim yapýlmasýna karar
vermiþti.
Seçimin iptal edildiði yelerde seçim þartlarý ayný olurken,
Gömü beldesinde deðiþen tüzel kiþilik nedeni ile partilerin oy
pusulasýndaki yerleri tekrar belirlendi.
Emirdað ilçesi Gömü beldesinde belediye baþkanlýðý ve belediye meclis üyeliði için ara seçime gidilecek. Aðrý ve Tokat Yeþilyurt'ta il genel meclisi, belediye baþkanlýðý, belediye meclis
üyeliði; Aydýn Buharkent, Bayburt Aydýntepe, Bitlis Güroymak,
Çankýrý Þabanözü, Çorum'un Aþdaðul beldesi, Erzincan Tercan
Çadýrkaya beldesi, Eskiþehir Mahmudiye, Kastamonu Çatalzeytin, Yalova, Yozgat Sorgun Eymir beldesinde de belediye baþkanlýðý seçimi yapýlacak.
Aðrý, Bitlis, Bayburt ve Erzincan'da yapýlacak seçimlerde oy
verme iþlemi saat 07.00'de baþlayýp 16.00'da, diðer illerde ise
08.00'de baþlayýp 17.00'de sona erecek.Haber Servisi
HÜMÖD'den Salih Erkan Tarancý'ya tebrik
Hitit Üniversitesi Mezunlarý
ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) Çorum Emniyet Müdürlüðü görevine atanan Salih Erkan
Tarancý'ya ve Çocuk Þubesi Müdürlüðü görevine atanan Hasan
Özer'e hayýrlý olsun ziyaretinde
bulundu.
Emniyet Müdürü Salih Erkan
Tarancý ziyaretten duyduðu
memnuniyeti ifade ederek, Çorum'da bulunmaktan büyük
memnuniyet duyduðunu belirtti.
HÜMÖD Baþkaný Ahmet Öl-
çer ise derneðin kuruluþundan bu yana her zaman
emniyet birimlerinin yanýnda olduklarýný ve olmaya
da devam edeceklerini söyledi.
Ölçer, Çorum Emniyet Teþkilatýnýn baþarýlý çalýþmalarýnýn Tarancý döneminde de artarak süreceðine kalpten inandýklarýný kaydetti.
Ziyaret sonunda HÜMÖD üyeleri Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'ya kendi hazýrladýklarý bir
pano hediye ettiler.
Ziyarette Dernek Baþkaný Ahmet Ölçer'e, Doç.
Dr. Muammer Cengil, Öðr. Gör. Recep Çakar, Yaðmur Ataseven, Rýza Koray Çakmak, Hikmet Kaya'
da eþlik ettiler.
Haber Servisi
AK Parti Ankara Ýl Baþkaný
hemþehrimiz Murat Alparslan
görevinden istifa etti.
Murat Alparslan istifasý ile
ilgili yaptýðý açýklamada þu
ifadeleri kullandý.
"2002 yýlýnda AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarýnda teþkilat baþkaný olarak siyasi hayatýma baþladýðým, devamýnda 2005 yýlýndan itibaren Ankara Ýl Baþkanlýðýnda
baþkan yardýmcýsý olarak icra
ettiðim hizmetlerimden sonra
2009 yýlýndan itibaren il baþkaný olarak seçilmem üzerine,
geriye kalan beþ yýllýk süre
içinde tüm seçimlerden zaferle çýktýðýmýz bir sürecin sonunda görülen lüzum üzerine görevimden istifa ediyor; baþta bu
onurlu görevleri tarafýma tevdi
eden Genel Baþkanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan olmak üzere, birlikte siyaset yaptýðým tüm teþkilat
mensuplarýna þükranlarýmý sunuyor, bundan sonraki süreçte ülkemin, milletimin ve partimin hizmetinde olacaðýmý bu vesileyle
ifade etmek istiyorum."
Haber Servisi
Eðitim Bir Sen KYK
üyeleri istiþare etti
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndaki (KYK
) üyeleriyle yemekli toplantýda bir araya geldi. Toplantýda üyeler iþ yerlerine ait sorunlarý ve çözümleri hakkýnda görüþlerini dile getirdiler.
Eðitim Bir Sen KYK Ýþyeri Temsilcisi Þevket Anar 7 yýldýr Çorum
KYK'da Eðitim Bir Sen'in yetkili olduðunu, diðer sendikalarýn ise hiç
üyelerinin olmadýðýný söyledi.
Anar, "Bu durumun Türkiye'de belki de baþka bir örneði yok. Üye
olmayan 3-5 arkadaþýmýz var, onlarda inþallah en kýsa zamanda aramýza katýlarak sesimizin daha gür çýkmasý, gücümüzün daha da artmasýna katkýda bulunacaklardýr" dedi.
KYK Ýþyeri Temsilcisi Þevket Anar, personellerin sorunlarýyla ilgili
þube yönetimine iletti ve destek talebinde bulundu.
Anar'ýn çözümünde destek istediði sorunlar þunlar:
"Personel çocuklarýnýn yurtlarda ücretsiz barýnmasý saðlanmalýdýr.
Yurt Yönetim Memurlarý her þeyden sorumlu tutulduklarý halde (çoðu
sorumluluk alanlarý uzmanlýk gerektirmektedir. Arýza, tadilat ve tamiratlarýn tespiti ve giderilmesi - sosyal, sportif ve psikolojik destek ve
faaliyetlerin yapýlmasý - sivil savunma konularý v.b) sorumluluklarýnýn
karþýlýðý olarak ne kadro tahsisi yapýlmakta ne de bir ücret ödenmektedir. Yurt Yönetim Memurlarýnýn fakülte mezunu olduklarý (1/4 Derece-kademe)halde diðer devlet memurlarýna tanýnan yeþil pasaport
hakkýndan faydalanamamaktadýr. Fazla mesai ücretleri çok gülünçtür.
(saat ücreti 1,54TLdir) Bu ücretin hiç deðilse asgari ücretli personelin
aldýðý fazla mesai ücretleri seviyesine çýkarýlmasý, veya fazla mesai süresince ihtiyaçlarýn (yemek- ulaþým v.b.) karþýlanmasý veya bedeli olan
ücretin ödenmesi gerekmektedir. Kurumda görev yapan bütün personelin bayram ve tatil günlerinde ücretlerinin iyileþtirilmesi gerekmektedir. Güvenlik Görevlileri vardiya usulü ile çalýþmalarýndan dolayý kurum servisinden faydalanamamaktadýrlar. Bunun yerine otobüs kartý
veya bedeli ödenmelidir."
Eðitim Bir Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil ise verdikleri destekten dolayý üyelere teþekkür etti.
Eþkil, Çorum KYK'da 7 yýldýr yetkili ve tek sendika olduklarýný,
üyelerin sorunlarýna çözüm odaklý yaklaþtýklarýný, kendilerine iletilen
sorunlarýn giderilmesi için sendika genel merkezi aracýlýðýyla giriþimde bulunacaklarýný söyledi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
HABER
31 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
6
Özkes Aþdaðul'da
destek istedi
CHP Ýstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi hemþehrimiz Ýhsan Özkes Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Genel Meclisi üyesi Yýldýz
Bek ile birlikte Aþdaðul'a giderek 1 Haziran'da yeniden
yapýlacak seçim için adaylarý Dursun Uzunca'ya destek istediler
Ziyarette konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas,
"Aþdaðul 1 Haziranda AK Parti'ye bir kez daha ders
verecektir. Dursun
Uzunca birkez kazandý ikinci kez kazanmasýna siz Aþdaðul halký gönülden inanýyorsunuz. Size yapýlan baskýlara boyun eðmediniz sizi türlü vaatlerle kandýrmaya
çalýþtýlar bu oyuna gelmediniz. 1 Haziran'da
sandýkta hakettiði dersi
vereceksiniz" dedi.
Atlas'ýn ardýndan
konuþan CHP Çorum
Milletvekili Tufan Köse
ise "Aþdaðul halkýna
adayýmýz
Dursun
"31 MAYIS DÜNYA
TÜTÜNSÜZ GÜNÜ"
Uzunca'ya destek olduklarý için teþekkür ediyorum. Buraya her geldiðimizde bizi kalabalýk gruplarla karþýlýyorsunuz bu emeðiniz için teþekkür ediyorum.Aþdaðul 1
Haziran'dan sonra tertemiz bir insan Dursun Uzunca tarafýndan hizmete doyacaktýr" þeklinde kaydetti.
Daha sonra vatandaþlara seslenen CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes de, "Bizim adayýmýz burada AK
Parti adayýyla deðil baþbakanla yarýþýyor. Belediye baþkanlýðýnda kiþiye oy verilir hizmet edecek olana oy verilir. Bu AK Parti'ye oy verilmez. Bu zihniyete 30 Mart'ta
dur dediniz 1 Haziran'da dur diyeceðinizden þüphem
yok" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
Irak'ta
düzenlenecek
Dil Kurultayýna
katýlacak
Osmancýk'ta bilimsel tarih araþtýrmalarý yapan ve
dil konusunda bilimsel makaleler yazan öðretmen
Ümit Çiftbaþ, Irak'ta düzenlenecek Büyük Türk Dil
Kurultayýna katýlacak.
Yaylabaþý Ýlkokulu'nda görev yapan Çiftbaþ,
Bilkent Üniversitesi ile Selahattin Üniversitesi'nin
Erbil kentinde düzenleyeceði "9. Uluslararasý Büyük
Türk Dil Kurultayý'na" seçildiðini söyledi.
Çiftbaþ, 25-28 Eylül tarihinde düzenlenecek
kurultayda "Ýlköðretimde Dil Bilgisi Öðretiminde
Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu bir
sunum yapacaðýný belirterek "Büyük Türk Dil
Kurultayý; dünyadaki Türk dili araþtýrmalarýnda çok
önemli bir yeri olan, ilki 1932 yýlýnda Mustafa Kemal
Atatürk önderliðinde yapýlan ve uluslararasý bilim
çevrelerince kurumsallaþmýþ bilimsel bir toplantýdýr.
Ayný zamanda tarihsel önemi kadar dünya Türklük
bilimi (Türkoloji) araþtýrmalarý alanýndaki en ciddi ve
geniþ katýlýmlý bilimsel toplantýdýr" dedi.
Farklý ülkelerin üniversitelerinden profesörlerin
sunum yapacaðý kurultayda öðretmen unvaný ile yalnýzca Ümit Çiftbaþ görev alacak. Çiftbaþ, daha önce
de Arnavutluk'ta düzenlenen Uluslararasý Büyük
Türk Kurultayýna katýlmýþtý. Haber Servisi
Rektör Alkan'dan, Alaca'da inceleme
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Alaca'da bir dizi ziyarette bulundu. Alaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat
Kaya'da yapýlan ziyaretlerde hazýr bulundu.
Rektör Prof. Dr. Alkan ilk olarak yeniden Alaca Belediye Baþkanlýðýna seçilen Alaca Belediye Baþkaný Muhammet
Esat Eyvaz'a hayýrlý olsun ziyaretinde
bulundu. Alaca Belediyesi'nin üniversiteye verdiði destekler için teþekkür
eden Rektör Prof. Dr. Alkan, kurumlar
arasýndaki iþbirliðinin artarak devam
edeceðine inandýðýný belirterek Baþkan
Eyvaz'a baþarý dileklerini iletti.
Alaca MYO öðrencilerini çok önemsediklerini ifade ederek her geçen daha
da büyüyen Alaca MYO'nun ilçelerine
büyük bir hareket kattýðýný belirten
Alaca Belediye Baþkaný Eyvaz'da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür
etti.
Rektör Prof. Dr. Alkan daha sonra
Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan'ý ziyaret etti. Üniversitenin tüm kurumlarla yakýn bir diyalog halinde hareket ettiðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan,
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
üniversiteye verdikleri destekler için
Kaymakam Yazgan'a teþekkür etti.
Alaca MYO öðrencileri ve öðretim
elemanlarý ile aile gibi samimi bir ortamda çalýþtýklarýný ifade eden Kaymakam Yazgan da Alaca'ya vermiþ olduðu
katkýlar için Rektör Prof. Dr. Alkan'a
teþekkür etti.
Kaymakamlýk makam ziyaretinden
sonra Alaca Meslek Yüksekokulu öðretim elemanlarý ve öðrencileriyle bir araya gelerek öðrencilerin yapmýþ olduklarý çalýþmalarý inceleyen Rektör Prof. Dr.
Alkan, daha sonra Alaca MYO Kampüs
alanýnda incelemelerde bulunarak
kampüs inþaatýnýn geliþimine iliþkin
bilgiler aldý.
Alaca MYO Kampüsü'nün hayýrsever Sinpaþ GYO tarafýndan çok kýsa bir
sürede tamamlanýp hizmete gireceðini
ve kýsa sürede tamamlanacak olmasýnýn da mutluluk verici olduðunu ifade
eden Rektör Prof. Dr. Alkan, vermiþ olduklarý desteklerden dolayý Sinpaþ
GYO'ya teþekkür ederek ilçenin tüm
paydaþlarýnýn göstermiþ olduðu gayretler sonucunda Alaca MYO'nun büyük
bir hýzla geliþtiðini belirtti.
Haber Servisi
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), artan sigara tüketimine dikkat çekmek, tütün kullanýmýnýn saðlýk etkilerini ve tütün kullanýmýný azaltmaya yönelik etkili politikalarýn altýný çizmek amacýyla
her yýl 31 Mayýs gününü "Dünya Tütünsüz Günü" olarak kutlamaktadýr.
DSÖ Tütün Kontrol Çerçeve Sözleþmesi
(DSÖ TKÇS) dünyanýn en önde gelen tütün
kontrol aracýdýr. Bu antlaþma halk saðlýðýnýn geliþmesinde önemli bir baþarý saðlamýþtýr. Yürürlüðe girdiði tarihten 2011 yýlýna kadar, 173 taraf
ülkeyle Birleþmiþ Milletler tarihinin en hýzlý ve en
yaygýn þekilde benimsenen antlaþmasý olmuþtur.
Bu antlaþma, herkesin en yüksek standartlarda
saðlýk hakký olduðunu kanýtlamýþ ve bilimsel altyapýya ek olarak tütün kontrol çalýþmalarýna yasal boyut kazandýrmýþtýr. Ýlimizde dumansýz hava sahasý denetim sistemi çerçevesinde denetimler yoðun bir þekilde devam etmektedir. Bilindiði
gibi, kapalý alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin
kullanýmý yasaklanmýþtýr. Ýlimizde 4207 sayýlý tütün ve tütün ürünlerinin zararlarýnýn önlenmesi
ve kontrolü hakkýndaki kanuna bu güne kadar
yapýlan çalýþmalarda çoðunlukla uyulduðu, halkýmýzýn konuya hassasiyetle yaklaþtýðý denetimlerde tespit edilmiþtir. Dumansýz hava sahasý denetim sisteminde ihbar ve þikâyetler, nöbetçi denetim ekiplerimiz tarafýndan anýnda deðerlendirilmekte ve ihlalin tespiti halinde yasal cezai iþlem yapýlmaktadýr. Bu çerçeve de Ýl Kontrol Kurulu denetim ekipleri "4207 sayýlý kanun"un uygulanmasý ile ilgili denetimlerini sürdürmektedirler.
Yeni Bir Baþlangýç Ýçin…
Sigara içen bireylerin 31 Mayýs 2014 tarihini
dumansýz ve saðlýklý bir yaþam için yeni bir baþlangýç olarak kabul etmeleri; baþta ülkemiz ve ilimiz kiþileri ve gelecek nesilleri, tütün ürünlerinin zararlarýndan korumak ve herkesin en temel
haklarýndan biri olan temiz hava soluyabilmeleri
için anlamlýdýr.
Bu özel günde "Sigarayý Dýþla, Hayata Yeniden Baþla" sloganýyla saðlýklý günler diliyoruz.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
TEK
YILDIZ
31 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
HABER
7
ÇORUM MERKEZ BÝLGE KAÐAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ONARIM ÝNÞAATI ÝÞÝ
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ
Ýmam Hatip Lisesinde
mezuniyet coþkusu
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi mezuniyet töreni önceki akþam yapýldý.
Devlet Tiyatro Saolunda gerçekleþtirilen törene Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr ve çok sayýda öðrenci
velisi katýldý.Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr yaptýðý açý-
lýþ konuþmasýnda bomboþ okul koridorlarýndan gelinen son
noktaya dikkat çekerek, bunun kýymetinin bilinmesi gerektiðini
söyledi. Daha sonra ise her sýnýf adýna bir öðrenci konuþma
yaptý. Öðrencilere diplomalarýnýn verilmesinin ardýnan tören
sona erdi. Bahadýr YÜCEL
Gönül Elçileri, Osmancýk'ta
Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi, Gönül Elçileri Projesinin 2. ayaðýný oluþturan "Kadýn
ve Güçlenme" alt bileþeninin
"Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim
Projesinin" tanýtým ve destek çalýþmalarýný Osmancýk Halk Eðitim Müdürlüðü'nü ziyaret etti.
Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy'e, Ýl Jandarma Komutanýnýn eþi Leyla Çelik, Kýz Meslek Lisesi Müdür Baþ Yardýmcýsý
Özlem Zeren eþlik ettiler.
Fatma Baþköy'e Osmancýk
Halk Eðitim Merkezi Müdürü
Mehmet Akça müdürlüðün faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi.
Fatma Baþköy, Kadýnlarýn Mesleki Eðitime katýlým Projesi
kapsamýnda bu ziyareti gerçekleþtirdiklerini ifade ederek, kurslara katýlan kadýn kursiyerler ile okuma yazma bilmeyen kadýnlarýn bir an önce tahsil hayatýna baþlamalarýný, tahsile devam
edenlerin de hedeflerini yüksek tutarak açýk öðretim yada örgün
öðretim kanallarý ile eðitimde
ve mesleki alanda yer almasý
gerektiðine dikkat çekti.
Çorum'un birçok ilçesine
yaptýðý ziyaretlerde en çok
okuma yazma kurslarýndaki
kursiyerlerin heyecanýna tanýk olduðunu ve bir zamanlar
kýramadýklarý zinciri þimdi
kýrmýþ olmanýn mutluluðunu
yaþayan kursiyerleri gençlerle
buluþturmak istediðini kaydeden Baþköy, kadýnlarýn
okuma yazma ve yüksek tahsile yöneltilmesi için koordineli olarak büyük bir çalýþma
yürütülmesi gerektiðini, eðitime ve eðitimlerini tamamlayan kadýnlarýn mesleki faaliyete
yönlendirilmesi gerektiðini ifade etti. Protokol eþleri daha sonra Osmancýk Halk Eðitim Müdürlüðü'nde eðitim verilen sýnýflarý ziyaret ederek, yapýlan iþlerle ilgili bilgi aldýlar ev kursiyerlerle hatýra fotoðrafý çektirdiler. Yasin YÜCEL
Çorum Merkez Bilge KAÐAN Ticaret Meslek Lisesi Onarým Ýnþaatý iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu
Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/61555
1 -Ýdarenin
a) Adresi
: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 19100 ÇORUM MERKEZ
/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642257400-3642101086
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 1-Adet Onarým Ýnþaatý iþi.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
: Çorum Merkez Ýlçesi
c) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer tesli
mi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝ
NAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM
b) Tarihi ve saati
: 11.06.2014-10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýth olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
veya ilgili Meslek Odasý Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda
alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve
mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir.
Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 80 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halk Bankasý Çorum
Þb.TR650001200931200005000055 nolu hesaba yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný
satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta
yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn
eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný
adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý
için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1
Basýn: 584 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Buharaevler KTML'de 'etik' semineri
Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi
öðretmenleri Tekin Týraþ, Sultan Biliþik, Esra
Kanat ve Müdür Yardýmcýsý Canan Yýldýz tarafýndan
Etik Haftasý etkinlikleri çerçevesinde seminer düzenlendi.
Seminere konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi
Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil katýldý.
Seminerde öðrencilere etik deðerler ile ilgili bilgiler veren Cengil, insan yaþamýnda etik deðerlerin
önemi vurguladý.
Seminer sonunda Buharaevler Kýz Teknik ve
Meslek Lisesi Okul Müdürü Sabriye Esen tarafýndan Doç. Dr. Muammer Cengil'e programa katkýlarýndan ve katýlýmlarýndan dolayý çiçek takdim edildi.Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
Uykunun Formülü
Çocuðun biri uykusuzluktan yakýnýyordu. Yolda rastladýðý arkadaþý:
"Kolayý var" dedi. "Uykun
kaçtý mýydý, hemen gözlerini
kapa ve koyunlarý saymaya
baþla! Bir iki üç derken bir
bakarsýn, uyumuþsun.."
Çocuk bu öðüdü dinledi,
31 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
yoluna gitti. Birkaç gün sonra
iki dost yine karþýlaþtýlar:
"Nasýl? Uykusuzluðun geçti
mi?"
"Geçti ya geçti."
"Benim dediðim gibi yaptýn
demek. Koyun sayýyorsun."
"Hayýr, fil sayýyorum. Filler
koyunlardan iri olduðu için
daha kolay sayýlýyor da..."
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
YAÞAM
8
Çocuk, istediðimiz gibi deðil
Yetiþtirdiðimiz gibi olur
Araþtýrmacý Yazar Mustafa Turan, çocuklarýn anne ve babalarýn istediði gibi deðil,
yetiþtirdikleri gibi olacaðýný söyledi.Her ana
ve babanýn çocuðunun ahlaklý, edepli ve terbiyeli, sosyal hayatta ideal ve iyi bir insan,
sýnavlarda da çok baþarýlý, üstün yetenek
sahibi olmasýný, iyi bir iþte çalýþmasýný ve çok
para kazanmasýný isteyeceðini belirten Turan,
"Fakat unutmayalým ki, çocuklar bizim istediðimiz gibi olmazlar. Yetiþtirdiðimiz gibi
olurlar. Herkes anne baba olabilir. Ama
bütün mesele, bilimsel açýdan iyi ve ideal bir
anne baba olabilmektir. Çocuklarýmýzý gerek
ahlaki ve gerekse baþarý açýsýndan yetiþtirme
konusunda ne biliyoruz? Çocuk eðitimi
konusunda bir eðitim aldýk mý acaba?
Konunun hassasiyetinden haberimiz var mý?
Ya onlara karþý yanlýþ davranýyorsak… Hz.
Ali: "Eðri cetvelden doðru çizgi çýkmaz" der.
Biz anne baba olarak doðru cetvel olmalýyýz
ki, çocuklarýmýz da bu ailede doðru eðitilsin"
dedi.Nevþehir Ýl Müftülüðü tarafýndan "Aile
içi iletiþimde anne, baba ve çocuk diyaloðu"
konulu konferans düzenlendi.Konferansa
konuþmacý olarak katýlan Yazar Mustafa
Turan; "Bir psikiyatristin 'Bana getirilen
çocuklarýn yüzde 80'inde hiçbir problem çýkmýyor. Problem anne babada' dediðini
belirterek, aslýnda çocuk eðitiminin annenin
annesinin karnýnda baþladýðýný ifade etti.
Zekanýn yüzde 35'inin anne babadan kalýtým
yoluyla, yüzde 20'sinin annenin hamilelik
döneminde, yüzde 45'inin ise doðumdan
sonraki çocuklarýn yetiþmelerine göre þekillendiðini vurgulayan Turan, "Bu gün pek çok
çocuk, ailesi tarafýndan yanlýþ davranýþlar
sebebiyle, sevildiðini maalesef hissedememektedir. Çocuklarýmýza olan sevgimizi,
gözlerle, sözlerle, dokunarak, dinleyerek ve
ilgiyi odaklayarak gösterebiliriz" dedi.Gelinkaynana iliþkisine de deðinen Yazar Turan;
"Gelin ve damat ile kayýn valide ve kayýnpederlerin akrabalýk iliþkileri ve sosyal münasebetleri, yapay olmaktan çýkýp, içten ve candan
olmalýdýr. Erkek tarafý, artýk bizim de bir
kýzýmýz oldu diye sevinirken, kýz tarafý da
artýk bizim bir oðlumuz oldu diye mutlu
olmalýdýr. Çünkü aslýnda "kayýn peder"
demek "kâim peder demektir. "Kaim"
kelimesi, baþka bir þeyin yerine konan ve yerine geçen, ayakta duran ve var olan gibi
anlamlara geliyor. Buna göre kâim peder,
babanýn yerine geçen anlamýna gelmektedir.
Kayýn valide de "kâim valide", annenin yerine geçen demektir. Bu sebeple eþler, kayýn
validelerini öz anne diye bilmeli ve öyle candan davranmalý ki, iliþkiler daha samimi tesis
edilsin" diye konuþtu.Mustafa Turan; "Biz
evlilikte ve aile yuvasýnda huzur ve mutluluðun þifresini, 4S ve 2Z formülüyle izah
ediyoruz. 1-Sevgi, 2- Saygý, 3-Sabýr ve 4Sadakat. Devamýnda ise, zerâfet ve ziyafet. Bu
deðerler, birbirine sýký sýkýya baðlý altý katlý bir
bina gibidir. Bunlardan birini çekip alýrsanýz,
o bina ayakta kalamaz. Sevgisiz saygý,
saygýsýz da sevgi olmaz. Sabýr ve sadakat de
birbirini tamamlar" dedi.Konuþmanýn ardýndan Mustafa Turan'a Ýl Müftüsü Yakup
Öztürk, günün anýsýna plaket takdim
etti.2013-2014 Eðitim-Öðretim Yýlýný baþarý
ile tamamlayan öðrencileri temsilen 9 öðrenciye, Kurs Bitirme Baþarý Belgesi Tarihçi Yazar
Mustafa Turan, Ýl Müftüsü Yakup Öztürk,
Müftü Yardýmcýlarý Yaþar Bolat, Celalettin
Altunkaya ve Acýgöl, Derinkuyu, Gülþehir,
Kozaklý ve Ürgüp ilçe Müftüleri tarafýndan
verildi. Belgelerin ardýndan program sona
erdi. (CÝHAN)
Sigara hem psikolojik hem
fiziksel baðýmlýlýk yapýyor
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Göðüs Hastalýklarý ve Tüberküloz
Uzmaný Dr. Fulya Gürkan, sigaranýn hem
psikolojik hem de fiziksel baðýmlýlýk yapýcý
bir madde olduðunu belirterek, hekim gözetiminde uygulanacak ilaç tedavisinin,
sigarayý býrakma baþarýsýný arttýrdýðýný ve
yoksunluk belirtilerini azalttýðýna dikkat
çekti.31 Mayýs Dünya Sigarayý Býrakma
Günü ile ilgili açýklamalarda bulunan Özel
Hayat Hastanesi Göðüs Hastalýklarý ve
Tüberküloz Uzmaný Dr. Fulya Gürkan,
sigaranýn hem psikolojik hem de fiziksel
baðýmlýlýk yapýcý bir madde olduðunu söyleSudoku
di. Sigarada bulunan nikotinin kiþiyi sigaraya
bulmacasýnýn çözümü baðýmlý hale getirdiðine dikkat çeken
Gürkan, baðýmlý kiþide sigaranýn býrakýlmasýnýn nikotin yoksunluk belirtilerinin
ortaya çýkmasýna neden olduðunu ve bunun
da sigarayý býrakmaya çalýþan kiþilerde
baþarýsýzlýðýn en önemli sebebi olduðunu
dile getirdi.Gürkan þunlarý kaydetti:
"Nikotin
yoksunluðunun
belirteleri,
'Huzursuzluk, uykusuzluk veya uykuya eðilim, gerginlik, dikkati toplamada güçlük,
olaylara aþýrý tepki verme eðilimi, sinirlilik,
yorgunluk, titreme, baþ aðrýsý, kabýzlýk, hayattan zevk alamama veya aþýrý neþelenme
durumu, iþtah artmasý aðýz kuruluðu ve aðýz
yaralarý'ný sýralayabiliriz. Sigara býrakmaya
çalýþan baðýmlýlara hekim gözetiminde týbbi
tedavi uygulanmalýdýr. Fiziksel baðýmlýlýðý
olan kiþilere eðer bir sakýncasý yoksa ilaç
tedavisi önerilmelidir. Ýlaç tedavisi sigara
býrakma baþarýsýný arttýrýr ve yoksunluk
belirtilerini azaltýr."Günde 15 adet veya daha
fazla sigara içenler ya da günün ilk 30
dakikasý içinde sigara içmeye baþlayan kiþiler için standart dozlarda nikotin tedavisi
baþlanmasý tavsiyesinde bulunan Gürkan,
"10-15 adet /gün sigara içenlerde düþük doz
nikotin tedavisi düþünülmelidir. Ýçilen sigara
sayýsý günde 10 adetten azsa fiziksel baðýmlýlýk iyi deðerlendirilmeli ve yoksunluk belirtileri nedeniyle zorlanan kiþilerde düþük doz
nikotin verilmelidir. Psikolojik baðýmlýlýðý
olan kiþiler psikolog veya psikiyatriden
yardým almalýdýrlar. Yine bu kiþilerde ve
nikotin tedavisi uygulanamayan kiþilerde
sigara býraktýrma haplarý eðer bir sakýncasý
yoksa kullanýlabilir. Ciddi yoksunluk belirtileri olan veya tek baþýna nikotin tedavisiyle
baþarý saðlanamayan kiþilerde nikotin
tedavisi ve sigara býraktýrma haplarý beraber
kombine kullanýlabilir." dedi. (CÝHAN)
19:55
Yedi Güzel Adam
Dizi
Yýl 1974... Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu Kara
Lise’ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni olarak döner.
Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný okulda coðrafya
öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve Zehra’nýn bunu
öðrenmesi uzun sürmez. Düðün hazýrlýklarýnýn
baþladýðý Bayazýtlar konaðý, büyük bir telaþ içindedir.
Konaðýn beslemesi Emine, çocukluðundan beri hayran
olduðu Erdem’in evlenecek olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar, çeþitli
planlar yapar.
23:30
Sinema
Ýsyan
Sene
2079... MS1, uzayda kurulmuþ bir hapishanedir.
Dünyadan getirilmiþ en tehlikeli 500 suçlu burada
uyutulmaktadýr. ABD Baþkaný'nýn kýzý Emilie
Warnock hapishaneye gelir gelmez isyan çýkar.
Emilie ve MS1 mürettebatý, mahkumlar tarafýndan
esir alýnýr. Casusluktan tutuklanmýþ eski devlet ajaný
Snow, ABD Baþkaný'nýn emriyle MS1'e
gider.Oyuncular : Guy Pearce, Maggie Grace,
Vincent Regan, Joseph Gilgun, Lennie James
Yönetmen : James Mather, Stephen St. Leger
20:00
Dizi
Bugünün Saraylýsý
Ayþen’in bir anlýk öfkeyle söyledikleri, Fatih’in hamlesiyle hiç beklenmedik bir yere gider. Savaþ’ýn Fatih’e
olan öfkesi sýnýr tanýmaz ve herkes için tehlikeli bir hal
alýr. Fatih ise kendini bir anda Süreyya ile oynadýðý
oyunun geri dönülmez kýsmýnda bulur. Üftade’nin
ölüm kalým savaþý devam ederken, Feride ise hayatýný
tamamen deðiþtirecek bir acýyla sarsýlýr. Ayþen’in yaptýklarýyla çileden çýkan Savaþ, onu hiç beklemediði bir
yerden vurunca ikili arasýnda yeni bir fýrtýna kopar.
Feride’nin yaþadýklarý ise onu beklenmedik bir anda,
gerçekle yüz yüze getirir. Feride, Ayþen’in kardeþi
olduðunu öðrenir ve her þeyi deðiþtirecek bir adým atar.
AÞKIN DORUÐU
Neþe Yýlmaz (Zara)
Aslen Adýyamanlýdýr. Çocukluk
yýllarýnda "Neþecik" adý ile sekiz
albüm çýkarmýþtýr.[2] 1991 yýlýnda
Milliyet gazetesinin açmýþ olduðu
Liselerarasý Müzik ve Halk Oyunlarý
yarýþmasýnda “Türk Halk Müziði
Bayan Solist” dalýnda Türkiye birincisi
oldu. Ayný yarýþmaya 1993 yýlýnda
katýlarak
tekrar
birincilik
kazandý.Yüksek eðitimini Ýstanbul
Teknik Üniversitesi Türk Musikisi
Devlet Konservatuarý Þan Eðitimi
Bölümü'nde tamamladý.1996 yýlýnda
TRT’nin açmýþ olduðu “Yetiþmiþ Ses
Sanatçýsý” sýnavýný kazanarak “TRT
Türk Halk Müziði Akitli Ses Sanatçýsý”
unvanýyla göreve baþladý. 1997 yýlýnda
Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Yunus Emre Müzikali” nde
Amber rolüyle oyuncu ve solist olarak
görev aldý. 1998 yýlýnda 15 aylýk çalýþmanýn ürünü olarak, Zara adý ile ilk
albümü olan Avuntu piyasaya sürüldü.
Ayný yýl Atýf Yýlmaz’ýn yönetmen-
liðinde “Eylül Fýrtýnasý” isimli ilk uzun
metraj filminde Tarýk Akan ile baþrolü
paylaþtý.Ýlk albümünün yankýlarý sürerken 2000 yýlýnda Boyut adlý ikinci
albümünü çýkardý. Albümünde icra
ettiði tüm türkülere klip çekerek VCD
ortamýnda daðýtýldý. 2001 yýlýnda
Osman Sýnav’ýn yönettiði Deli Yürek:
Bumerang Cehennemi sinema filminde oyunculuk performansýyla
dikkat çekti. 2002’de üçüncü albümü
Misafir'i; 2003 yýlýnda ise 27 eserden
oluþan 2 disklik Özlenenler albümünü
piyasaya sürdü. Özlenenler’in birinci
albümünde Zara, müzik severlere ilk
kez Türk Sanat Müziði okuyarak sürpriz yaptý. Ýkinci diskte ise eski Türk
filmlerinin þarkýlarýný seslendirerek
tanýdýk
melodileri
sandýktan
çýkardý.2003 yýlýndaki bir diðer sürprizi
ise, sanatçýnýn ilk kez Kanal D
kanalýnda 28 bölümden oluþan Gelin
isimli televizyon dizisinde baþrol
oynayarak halkla buluþmuþ olmasýdýr.
Malzemeler
2 Soðan
2 Havuç
1 Kereviz
1 Sap Pýrasa
1,2 kg Patates
1 Demet Dereotu
1 Çorba Kaþýðý Margarin
2 Et Suyu Tableti
1 Defne Yapraðý
1,3 kg Dana Fileto
500 gr Süt Kremasý
Rendelenmiþ Limon Kabuðu
Tuz, Karabiber
Yemeðin Tarifi
Soðanlarý kabuklarýný soymadan doðrayýn. Havuç, kereviz
ve pýrasayý yýkayýp ayýkladýktan
sonra küçük küpler halinde
doðrayýn. Margarini bir tencerede
eritin. Soðanlarý yaðda kavurun.
Sebzeleri ekleyip kavurmaya
devam edin. 2,5 litre su ilave edin.
Et suyu tabletlerini ekleyin. Tuz ve
karabiberle tatlandýrýp defne
yapraðýný ekleyin. Dilimlenmiþ
filetoyu tenceredeki karýþýma ilave
edip kýsýk ateþte 2 saat kadar
piþirin.Bu arada patatesleri yýkayýp
kabuklarýný soyduktan sonra sekize bölün. Dereotunu yýkayýp
ayýklayýn ve ince ince kýyýn. 100 gr
süt kremasýný çýrpýp limon
kabuðu, tuz ve karabiberle tatlandýrýn. Patatesleri haþlayýn.
Kalan süt kremasýný dereotu ve
suyu süzülmüþ patatesle karýþtýrýn.
Tuz ve karabiberle tatlandýrýn. Eti
tencereden alýp servis tabaklarýna
yerleþtirin. Kremalý patates
eþliðinde servis yapýn.Öneri:
Tencerede kalan et suyundan
çorba yapabilirsiniz. Bunun için et
suyunu bir süzgeçten geçirin. Bir
miktar su ve þehriye ekleyip tekrar
piþirin.
Güvenilmek sevilmekten daha büyük bir iltifattýr.
(George MacDonald)
04:55 Yahþi Cazibe
05.35 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Bugünün Saraylýsý
23:15 Kim Milyoner
Olmak Ýster ?
08:00 Cennet Mahallesi
08:30 Yeni Bir Gün
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Gülben
14:00 Lezzet Haritasý
15:00 Misafir Ol Bana
17:45 Pepee
18:15 Kukla Tipler
19:00 Ana Haber
19:45 Fatih Harbiye
Yerli Dizi
23:30 Ýsyan
Sinema
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Yedi Güzel Adam
Yerli Dizi
22:45 Cinderella Man
05:45 Hayat Dersleri
06:30 Haber
08:00 Yasemince
09:45 Dr. Feridun
Kunak Show
12:00 Zor Sevda
14:00 Uður Arslan’la
Umut Var
17:45 Ana Haber
18:45 Yetimin Duasý
19:00 Neþeli Günler
20:40 Ýnek Þaban
22:30 En Büyük Þaban
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
15.00 Evim Þahane
17.00 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Arka Sokaklar
23:00 Sabit Kança
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18:50 Þefkat Tepe
Yerli Dizi
20:30 Þefkat Tepe
23:10 Ayna
TEK
YILDIZ
31 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
Akciðer
kanserinde
aþý umudu!
Dünyanýn gözü, Dünya Saðlýk
Örgütü’nün desteðiyle 30 yýldýr çalýþmalarýný sürdüren Küba'daki klinik
çalýþmalarýna odaklandý. Kliniðin akciðer
kanseri aþýsý çalýþmalarýnda sona yaklaþtýðý belirtiliyor.
10 aþý çalýþmasýnda öne çýkan VaXira yani
akciðer kanseri aþýsý Antalya'da düzenlenen
Ýmmüno Onkoloji Kongresi’nde ele alýndý.
Kongreye aþýnýn mucidi Luis Enrique Fernandez
Molina da katýldý.Tümöre özel aþý hazýrlanarak,
böylece aþýnýn sadece tümöre saldýrdýðýný belirten
Molina çalýþmalarla ilgili olarak, "Latin Amerika,
Meksika, Kuzey Amerika’nýn bazý bölgelerinde, bazý
Asya ülkelerinde klinik deneyler sürüyor. Bu son
aþamadaki klinik çalýþmalara binden fazla insan
dahil" dedi.
Molina sözlerini þu þekilde sürdürdü: "Hiçbir
yan etki ile karþýlaþmadýk, genel durumda iyiye
gitme var. Ama bu yavaþ iþleyen bir süreç. Þunu
unutmamak gerekir bu hastalar ileri derecede
akciðer kanseri hastalarý ,o yüzden bu hastalýk kaybolup gitmeyecek. Hastalarýn yüzde 20’si hayatta
kaldý. "Türk hekimleri söz konusu aþýnýn koruyucu
deðil, tedavi edici olduðuna dikkat çekiyor.
Alýþveriþte yeni dönem baþlýyor
Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, yeni tüketici kanuna iliþkin basýn açýklamasý yaptý. Yeni tüketici kanunu, 28 Mayýs Çarþamba
günü itibari ile yürürlüðe girecek.Tüketicinin
korunmasýný hedefleyen yeni kanunda, tüketici
kredileri, kredi kartlarý ile ilgili sözleþmeler, kart
üyelik aidatlarý, ön ödemeli konut satýþ sözleþmeleri, ayýplý mallarýn iadesi, abonelik sözleþmeleri gibi birçok alanda uygulanacak yaptýrýmlar düzenlenerek yürürlüðe girecek.
Yazýcý, yeni tüketici kanuna göre artýk tüketicilerin kredi kullandýklarý bankadan sigortalanmasý zorunluluðunun kaldýrýldýðýný belirterek, "Tüketici, isterse sigorta yaptýrabilecek.
Tüketicinin satýn aldýðý ürün ile ilgili cayma
hakký sürelerini 14 güne çýkardýk. Bankalar tarafýndan zorunlu olarak açýlan hesaplarda,
masraf ve ücret talep edilmesi yasaklandý. Açýlan hesaptan hiçbir þekilde hesap iþletim ücreti
alýnamayacak. Bankalar her iþlem için tüketiciden ücret talep edemeyecek. Aidat zorunluluðu
olmayan kart alternatif olacak" diye konuþtu.
'2 YIL ÝÇERÝSÝNDE TÜKETÝCÝLER SÖZLEÞMEDEN DÖNEBÝLÝR'
Yazýcý, yeni düzenleme ile tüketicilerin aldýklarý üründen 2 yýl içerisinde vazgeçme hakkýnýn olduðunu belirterek, "Mevcut kanunda
uygulamada 30 gün sonra tüketiciler doðrudan
sadece tamir ettirme hakký bulunuyordu. Yeni
kanunla birlikte tüketiciler sözleþmeden dönebilir, para iadesi isteyebilir. Ayýp oranýnda satýþ
bedeli isteyebilir, ücretsiz onarým isteyebilir,
ayný kalitede ürünle deðiþtirilmesini isteyebilir. Ürünün niteliðine göre 2 yýl
içerisinde kullanabilecek" açýklamasýnda bulundu.
AÝDAT ZORUNLULUÐU OLMA YAN KART ALTERNATÝF OLACAK
Finansal hizmetlerle ilgili düzenlemeye iliþkin Yazýcý, "Tüketici hakem
heyetine yapýlan baþvurularda bu alanda sorunlar yoðunlaþýyor. Finansal hizmetlerde tüketiciler daha fazla korunacak. Masraf ve komisyonlarýn alýnmasýnýn önüne geçilmesi hedeflendi. Bankalar her iþlem için tüketiciden ücret
talep edemeyecek. Bakanlýðýmýz ve
BDDK hangi iþlemlerden ücret alýnabileceðini belirleyecek. Tüketici isterse ücretsiz
kartý ya da farklý avantajlar konusunda ücretli
kartý tercih edebilecekler. Aidat zorunluluðu olmayan kart alternatif olacak. Tüketici kredilerinde tüketici baþka sigorta þirketinden sigorta
yaptýrabilecek" ifadelerini kullandý.
KONUT KREDÝSÝNÝN ERKEN ÖDEME
TAZMÝNATI YÜZDE 1'E ÝNECEK
Konut kredisindeki düzenlemelere iliþkin
Yazýcý þu bilgilere yer verdi:
"Konut kredisinin erken ödenmesi halinde
de tüketicinin hükümlülüðünü hafiflettik. Yüzde 2'lik tüketici kredisi erken ödeme tazminatý
yüzde 1'e inecek. Bankalar tarafýndan zorunlu
olarak açýlan hesaplarda, masraf ve ücret talep
edilmesi yasaklandý. Açýlan hesaptan hiçbir þekilde hesap iþletim ücreti alýnamayacak. Taksit
ödemek için açtýklarý hesaptan ücret alýnmasý
kaldýrýldý."
Maketten konut satýþýnýn artýk yapýlamayacaðýný belirten Yazýcý, "Belediyelerden herhangi bir inþaat ruhsatý almadan inþaat yapan hiçbir firma maketten konut satýþý yapamayacak.
14 günlük süre içerisinde cayma hakkýný kullanabilecekler. Konut devir teslim tarihine kadar
tüketiciye yüzde 2 tazminat ödemesi koþuluyla
sözleþmeden vazgeçme hakký veriliyor" ifadelerine yer verdi.
Yazýcý, "Kapýdan satýþ yapan firmalar, yetki
belgesi almak zorundalar. Böylece kayýt altýna
olacaklar ve denetlenebilecekler" dedi
HABER
9
"Devþirme milletvekilleriyle Aþdaðul'a
gelenler ilaç bulsalar baþlarýna çalarlar"
Çorum'un Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul beldesinde yenilecek olan belediye baþkanlýðý seçimleri
öncesi AK Parti'nin seçim çalýþmalarý hýzla devam
ediyor.
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdulhamit Gül ve
AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupýnar, Aþdaðul
beldesini ziyaret etti. Beldede halka hitap eden Gül, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sert bir eleþtirirken, partisinin belediye baþkan adayý Mehmet Çelik'e destek istedi.
CHP'nin muhalefet yapmadýðýný dile getiren Gül,
CHP'nin iþi gücünün küfür, hakaret, kötü laf ve karalama
olduðunu savundu.
CHP'nin bir milletvekili olduðunu dile getiren Gül, "Ýstanbul Okmeydanýnda bir gösteri olur. Polise saldýrýrlar.
Molotof kokteyli atar yüzleri maskeli kiþiler. Ankara'da gösteri yaparlar bakarsýnýz CHP'li vekiller orada. Polise yumruk
atan CHP'li vekil orada. Ýki polisimiz yanmaktan zor kurtuldu. Hastanede ölümle pençeleþtiler. Molotof kokteyli atarlar, bunlar destek verirler. Sokaklarý terörize eden bu insanlarýn yanýnda sýrf AK Parti'yi sandýkta gönderemedin, sokaktaki gösterilerle göndereceðini sanýyorsun. CHP muhalefet yapmýyor, yapmýyor. CHP'yi býrakýn belediyeyi, 3 tane
koyun versen YÝBO'nun oradan çýkaramazlar" dedi.
AK Parti'nin bugüne kadar girdiði 8 seçimden birinci
parti çýktýðýný hatýrlatan Gül, 1 Haziran'da ülke genelinde 14
farklý yerde mini bir seçim yapýlacaðýný, Aþdaðulda yarým
kalan hesabý Pazar günü tamamlayacaklarýný dile getirdi.
Aþdaðul'da merkezi hükümetin çalýþmalarýna belediyenin
ayak uyduramadýðýný kaydeden Gül, Aþdaðul'da Mehmet
Çelik'e yetki verildiðinde buradaki yerel yönetimin merkezi
hükümetle uyumlu hale geleceðini ve beldenin þaha kalkacaðýný sözlerine ekledi.
Adaylarýnýn Mehmet Çelik olduðunu dile getiren Gül,
baþka partiden gelenlere kapýlarýnýn kapalý olduðunu belirtti. AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM idare Amiri Salim
Uslu da, bazý partiler gibi dýþarýdan milletvekili transfer
edip misafir milletvekilleri ile Aþdaðul'da gövde gösterisi
yapmadýklarýný söyledi.
Devþirme milletvekilleriyle Aþdaðul'a gelenlerin ilaç
bulsalar kendi baþlarýna süreceðini dile getiren milletvekili
Salim Uslu, gövde gösteri yapan milletvekillerinin de þehirlerindeki sorunlarý AK Parti'nin çözüme kavuþturduðunu
dile getirdi. Eski CHP Genel Baþkaný ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ýn Aþdaðul ziyaretine iliþkin açýklamada
bulunan Uslu, "Baykal gelmiþ burada konuþmuþ. Ýyi yap-
Abdulhamit Gül
Ahmet Sami Ceylan
mýþ. Ancak Aþdaðul'un
derdine derman olacak
ne söylemiþ. Hiçbirþey.
Çünkü yok bir þey bu
kadar yýl bakanlýk yaptýn. Hükümet ortaklýðý
yaptýn ne kazandýrdýn
buraya. Ana muhalefet
partisinin il baþkaný "süpürge aracý gönderdiler,
seçimden sonra alacaðýz
diyorlar çok ayýp" demiþ. Seçimden sonra almak ayýp olur gerekirse
kalýr burada. Burada belediye baþkanlýðýný kazanýp 5 yýl boyunca belediye baþkanýný yalnýz býrakmak, belediye baþkanýnýn kapýsýný çalmamak 'senin hangi derdin var, süpürge
aracýna mý, iþ makinesine mi ihtiyacýn var' diye sormamak
daha büyük ayýp deðil mi? Ayýp görmek istiyorsan aynaya
bak kendini göreceksin. 5 yýldýr gelmediðin sahip çýkmadýðýn Aþdaðul'u bugün hatýrlýyorsan kendine bak" ifadelerini
kullandý.
Seçmenlerden 1 Haziran'da yapýlacak olan seçimde
kendileri için oy vermelerini isteyen Uslu, "Baþkanýmýzýn
sloganý 'kendin için oy ver' Bu slogan çok önemli bir slogan.
Birgün Aþdaðullu olun. Pazar günü Aþdaðullu olun. Aþdaðul'un geleceðini düþünün. Ýmkanlarý elinde olan kadrolar
mý yoksa cek-cak edebiyatý olanlar mý kazandýrýr. Bize kazanýp da parti deðiþtirip ayak izlerinden bugün acaba nerede diye arayacaðýmýz deðil her an aradýðýnýzda yanýnýzda
olacak kendi geleceði için sandýða kadar CHP'li sandýktan
sonra AK Parti deðil mezara kadar AK Partili, lafla deðil hizmetle yönetecek lafla oyalamak yerine halký getirdiði hizmetleri anlatarak, yüz akýyla önünüzde olacak gözünüze
bakacak yöneticiye ihtiyacýnýz var. Ak belediyecilik hizmetleriyle tanýmak için 24 saate ihtiyacýmýz var" diye konuþtu.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise, seçimin
sandýkta kazanýldýðýný belirterek, bu kez seçimi sandýkta
kaybetmeyeceklerini dile getirdi.
Bir kez yol kazasý yaptýklarýný onun için sandýklara sahip çýkacaklarýný dile getiren Ceylan, "Oyumuzu kullanan
kardeþimiz oyu sayýlana kadar bekleyecek., herkesin gözü
kulaðý olacak. Bizi baþbakanýmýza ve genel baþkan yardýmcýmýza karþý mahcup etmeyin. Burada bayanlarýn coþkusunu
görüyorum. Seçimi bayanlarýmýz alacak. Hangi ilçede bayanlarýn coþkusu varsa o ilçede seçimi aldýk. Bu zafer öncelikle sizin olacak" dedi. AK Parti Aþdaðul Belediye Baþkan
adayý Mehmet Çelik ise, Aþdaðul'a 25 yýldýr gelmeyen hizmetleri getirmek için aday olduklarýný belirterek, "Gücümüzü halkýmýzdan aldýk. Kimsenin korkutmasýna baskýsýna
tepkisine boyun eðmeden burada dimdik duruyoruz.
CHP'li birisi þunu söylüyor 30 Mart'ta yapýlan seçimi biz kazandýk AK Parti elimizden aldý deniyor. Kimsenin bu seçimi
kazanýp kaybettiði olmadý. Kimsenin hakkýný almadýk. Seçimler Ýl Seçim Kurulu tarafýndan CHP'ye geçersiz sayýlmasý gereken oy geçerli sayýlmýþtýr. Kimse edebiyat yapmasýn.
Kimse duygu sömürüsü yapmasýn. Biz AK Parti olarak iþimiz hizmet. Baþka kimseyle iþimiz yok" Haber Servisi
Mehmet Çelik
Salim Uslu
"Tüketicinin güveni zedeleniyor"
ürkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu
(TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, perakende piyasasýnda indirim sezonu zamanlarýnýn bir
türlü düzene girmediðini belirterek, "Düzensizlik
karmaþa yaratýyor. Tüketicinin güveni zedeleniyor.
Sezon sonu indirim yapýlmasý
gerekirken þimdi vitrinlerde görüyoruz;
"Sezon ortasý Yüzde 50 indirim
baþladý" diye. Hem sektörün içinde
haksýz rekabet oluþuyor hem de tüketicide güven kaybýna yol açýyor" dedi.
-"ZAMANSIZ
YAPILAN
ÝNDÝRÝMLERÝN
ÇOÐU
BÝR
KANDIRMACA"Palandöken yaptýðý yazýlý açýklamada, perakende piyasasýnda belli dönem için
üretilmiþ ürünlerin satýþ döneminin sonuna yaklaþýldýðýnda mallar elde kalmasýn diye indirim
yapýlmasý gerektiðini vurgulayarak, "Ýndirim
sezonu tarihleri olarak kýþ için 14 Ocak - 1 Mart,
yaz sezonu için 15 Temmuz - 1 Eylül zaten kabul
görmüþtür. Bu tarihlerde yapýlan indirimli satýþlarda zaten kalan mallarýn bitirilmesi için yeterlidir.
Normal sezonda fiyatlarý yüksek bulup indirim
günlerini bekleyen müþteri içinde düþük fiyattan
alýþveriþ olanaðý saðlanmaktadýr. Zamansýz yapýlan
indirimlerin çoðunun bir kandýrmaca olduðu da
bilinmektedir. Tuzak ürünlerle içeriye çekilen müþterinin asýl almak istediði ürünlerde aslýnda indirim
yapýlmadýðý görülmektedir. Vatandaþýmýzýn da
ürün etiketlerini iyi inceleyerek eski fiyatý neymiþ,
ne kadar indirim yapýlmýþ anlamalarý gerekmektedir" ifadelerini kullandý.
-"TASFÝYE SATIÞINA ÝKÝ AY"Ticari iþletmenin tasfiyesi ya da
iþyeri deðiþikliði gibi nedenlerle
indirimli Tasfiye Satýþlarý yapýldýðýný
ifade eden Palandöken, "Ýndirimli
satýþlara iliþkin ticari reklam ve ilanlarda indirim döneminin baþlangýç
ve bitiþ tarihlerinin belirtilmesi
lazým. Tasfiye nedeniyle vitrinlerinde
indirim yapýldýðýna dair yazýlarýn bir yýl kaldýðýný
görüyoruz. Bu durum tüketicinin yanýltýlmasýna yol
açmaktadýr. Tasfiye nedeniyle satýþ izni alýnmasýndan itibaren 6 ay içerisinde indirimli satýþlarýn
baþlayarak 2 ay ile sýnýrlý bir dönemde indirimli
satýþlarýn yapýlmasý doðru olur. Büyük indirim
dönemleri önceden belli olan Amerika gibi ülkelere
birçok ülkeden olduðu gibi ülkemizden de alýþveriþ
turlarý düzenleniyor. Süresi ve indirim oranlarý belli
olduðu zaman da vatandaþ gönül rahatlýðý ile ucuz
bir þekilde alýþveriþini yapýyor. Esnaf kazandýðý gibi
ülke de kazanýyor" dedi.
Tahýl ve meyve üretimi azalacak
Bitkisel üretim tahminlerinden kötü
haber geldi. 2014 yýlýnýn ilk tahmininde
geçen yýla göre tahýl ürünlerinde yüzde
10.1 azalýþ, meyvelerde yüzde 4.5 azalýþ, sebzelerde yüzde 1.3 oranýnda artýþ
gösterdi. Üretim miktarlarýnýn 2014 yýlýnda yaklaþýk olarak tahýl ürünlerinde
33.7 milyon ton, sebzelerde 28.8 milyon ton ve meyvelerde 17.4 milyon ton
olarak gerçekleþeceði tahmin edildi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK),
2014 yýlý Bitkisel Üretim 1.Tahmini sonuçlarýný açýkladý. Türkiye'de yetiþtirilen tarýmsal ürünlerin üretim miktarlarýna iliþkin tahminler Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan (GTHB)
alýndý. Resmi Ýstatistik Programý kapsamýnda TÜÝK tarafýndan yayýmlandý.
Ayrýca, þeker pancarý üretim miktarý
Þeker Kurumu, tütün üretim miktarý
Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme
Kurumu, haþhaþ (kapsül, tohum) üretim miktarý Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdürlüðü'nden derlendi.
Üretim miktarlarý, 2014 yýlýnýn ilk
tahmininde geçen yýla göre tahýl ürünlerinde yüzde 10.1 azalýþ, meyvelerde
yüzde 4.5 azalýþ, sebzelerde yüzde 1.3
oranýnda artýþ gösterdi. Üretim miktarlarýnýn 2014 yýlýnda yaklaþýk olarak tahýl ürünlerinde 33.7 milyon ton, sebzelerde 28.8 milyon ton ve meyvelerde
17.4 milyon ton olarak gerçekleþeceði
tahmin edildi.
-TAHIL ÜRETÝMÝNÝN AZALACA ÐI TAHMÝN EDÝLDÝTahýl ürünleri üretim miktarlarýnýn
2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre yüzde
10.1 oranýnda azalarak yaklaþýk 33,7
milyon ton olacaðý tahmin edildi. Ge-
çen yýla göre buðday üretiminin yüzde
10.4 oranýnda azalarak yaklaþýk 19.8
milyon ton, arpa üretiminin yüzde 12.7
oranýnda azalarak 6.9 milyon ton, çeltik
üretiminin yüzde 1.1 oranýnda azalarak
890 bin ton, dane mýsýr üretiminin yüzde 6.8 oranýnda azalarak 5.5 milyon
ton olmasý öngörüldü.
TEK
YILDIZ
31 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
HABER
Hazine'nin 3 aylýk borçlanma stratejisi
Hazine Müsteþarlýðý, 2014 yýlý Haziran, Temmuz
ve Aðustos aylarýný kapsayan önümüzdeki 3 aylýk
dönemde toplam 43.8 milyar TL'lik iç borç servisine
karþýlýk 34.5 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleþtirmeyi programlýyor.
Hazine Müsteþarlýðý, 2014 yýlý Haziran, Temmuz
ve Aðustos dönemi Ýç Borçlanma Stratejisi'ni açýkladý. Buna göre Hazine, Haziran ayýnda toplam 16.9
milyar TL'lik iç borç servisine karþýlýk toplam 13 milyar TL'lik iç borçlanma
yapýlmasýný programlýyor.
Temmuz ayýnda toplam
14.8 milyar TL'lik iç borç
servisine karþýlýk toplam
12.3 milyar TL'lik iç
borçlanma öngören Hazine,
Aðustos ayýnda toplam 12.1
milyar TL'lik iç borç servisine karþýlýk toplam 9.2 milyar TL'lik iç borçlanma
yapýlmasýný hedefliyor.
-HAZÝNE, 3 AYDA 2.7 MÝLYAR TL'LÝK DIÞ
BORÇ ÖDEYECEKHazine Müsteþarlýðý Haziran'da 0.7 milyar TL,
Temmuz'da 1.1 milyar TL, Aðustos'ta 0.9 milyar TL
olmak üzere toplam 2.7 milyar TL düzeyinde dýþ
borç ödemesi programlýyor.
-HAZÝRAN'DA 6 ÝHALE DÜZENLENECEKHazine Müsteþarlýðý Haziran ayýnda 6 devlet
tahvilinin iç borçlanma ihalesini gerçekleþtirecek.
Hazine, 2 Haziran'da 5 yýl (bin 757 gün) vadeli, 6
ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili
ile 10 yýl (3 bin 626 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon
ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin
yeniden ihracý ihalesi düzenleyecek. 3 Haziran'da 2
yýl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit
kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracý, 7 yýl (2 bin
541 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, deðiþken
faizli devlet tahvilinin yeniden ihracý ile 10 yýl (3 bin
577 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit
kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracý ihalesini
düzenleyecek. Hazine 10 Haziran'da ise 14 ay (434
gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracýný
yapacak.
-TEMMUZ'DA 6 ÝHALE YAPILACAKHazine Müsteþarlýðý Temmuz ayýnda da 6 devlet
tahvilinin iç borçlanma ihalesini gerçekleþtirecek.
14 Temmuz'da gerçekleþtireceði iki ihalenin valörü
16 Temmuz olacak. Ýhalelerden ilki 5
yýl (bin 820 gün) vadeli, 6 ayda bir
kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet
tahvili, diðeri 7 yýl (2 bin 499 gün)
vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli
deðiþken faizli devlet tahvilinin
yeniden ihracý olacak. Hazine 15
Temmuz'da 3 ihale gerçekleþtirecek.
Bunlar 2 yýl (728 gün) vadeli, 6 ayda
bir kupon ödemeli, sabit kuponlu
devlet tahvilinin ilk ihracý, 10 yýl (3
bin 535 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon
ödemeli, sabit kuponlu devlet
tahvilinin yeniden ihracý, 10 yýl (3 bin 584 gün)
vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli
devlet tahvilinin yeniden ihracý olacak. Hazine 22
Temmuz'da 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz
devlet tahvilinin yeniden ihracýný gerçekleþtirecek.
-AÐUSTOS'TA 5 ÝHALE DÜZENLENECEKHazine Müsteþarlýðý Aðustos ayýnda 5 iç
borçlanma ihalesi yapacak. Hazine, 4 Aðustos'ta 2
tahvilin ihalesini düzenleyecek. Bunlar; 5 yýl (bin
799 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit
kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracý, 7 yýl (2 bin
478 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, deðiþken
kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracý olacak.
Hazine 5 Aðustos'ta 2 yýl (707 gün) vadeli, 6 ayda
bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin
yeniden ihracý ile 10 yýl (3 bin 640 gün) vadeli, 6
ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet
tahvilinin ilk ihracý olacak. Hazine 12 Aðustos'ta 12
ay (371 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin
yeniden ihracýný yapacak.
Kapusuz: Gezi þiddetinde CHP'nin payý büyük
Gezi Parký olaylarýnda demokrasi talebinin
olmadýðýný belirten AK Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý Salih Kapusuz, Gezi'de demokratik
süreci askýya alma isteðinin olduðunu söyledi.
Sandýktan umduðunu bulamayan kitlenin, sokaktan ve þiddetten medet umduðunu ifade eden AK
Parti'li Kapusuz, Gezi þiddetinde CHP'nin payýnýn
büyük olduðunu söyledi.
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih
Kapusuz, gezi olaylarýnýn yýldönümünü fýrsat bilenler yine olay çýkarmanýn
arayýþý içinde olduðunu söyledi.
"Gezi olaylarý yaþam tarzýna
müdahaleden
kaynaklandý"
açýklamalarýný
eleþtiren
Kapusuz,
o
dönemde baþbakanla görüþen
heyetin, yaþam tarzýna müdahale ile ilgili tek bir talepte
bulunmadýðýný ve 3.köprü, 3
havalimaný, Kanal Ýstanbul
gibi projeler yapýlmasýný istediðini kaydetti.
Gezi eylemlerinin demokratik bir amacýnýn
olmadýðýný söylenebileceðini ifade eden Kapusuz
açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
-"DEMOKRATÝK SÜREÇ ASKIYA ALINACAKTI""Gezi'de demokrasi talebi yoktu tam tersine
demokratik süreci askýya alma isteði vardý.
Sandýktan umudunu kesen bir kitle, sokaktan ve
þiddetten medet umuyordu. Gezi baþarýlý olsaydý
demokrasi rafa kalkacaktý. Mýsýr'ýn Gezi olaylarý
baþarýlý oldu, sonuç ortada; ordu darbe yaptý, binlerce insan öldü, þu anda orada demokrasi falan da
kalmadý. Yine Ukrayna'nýn Gezi'si de baþarýlý oldu
ama orada da sonuç ortada; ülke iç savaþa sürüklendi ve topraklarýnýn bir kýsmý koptu gitti. Yani
Türkiye'deki Gezi Þiddeti amacýna ulaþsaydý
demokratik süreç askýya alýnacaktý. Ülkemiz; Mýsýr
ve Ukrayna gibi süreçler yaþayacaktý. Çok þükür ki
milletimizin saðduyusuyla ve ferasetiyle bu olmadý.
-"GEZÝ'DEN CHP'YÝ ÝKTÝDAR ÇIKARMAYI
DÜÞÜNDÜLER"Gezi þiddetinde CHP'nin
de payý büyüktür. Bir kere o
hadiselerin baþýndan beri
ikiyüzlü bir tutum sergilediler.
Hem Gezi Parkýyla ilgili projenin yapýlmasý için CHP'li
belediye
meclis
üyeleri
aracýlýðýyla oy verdiler hem de
bu projeyi protesto edenleri
kýþkýrttýlar. Gezi Parkýndan
CHP'ye bir iktidar çýkacaðýný
düþündüler ama avuçlarýný yaladýlar. 30 Marttaki
seçim sonuçlarýyla da Gezi'deki ihanetlerinin
bedelini ödediler. CHP bu süreçte bir yandan
Gezicilerin sýrtýný sývazlarken öte yandan Paralel
Çeteyle iþ tuttu. Bu iki cepheyi birleþtirdi. Geçen yýl
Gezi hadiselerini el altýndan destekleyen paralel
çete þimdi paralel medya aracýlýðýyla Gezicilere açýktan destek veriyor. Neticede Gezi'nin bilançosu
ortada; yitip giden evlatlarýmýz, ülke ekonomisine
verilmiþ zarar, dýþ güçlerin algý operasyonuna
sunulan katkýdýr.
10
IMF: Türkiye'de
konut fiyatlarý
yüksek
Orhan Aysezen - IMF Baþkaný Christine Lagarde,
alýnan çeþitli makroihtiyati önlemlere karþýn Türkiye,
Ýsrail ve Ýsviçre'de kredi büyümesi ve konutta fiyat
enflasyonunun yüksek olduðunu bildirdi.
Lagarde, Avrupa Merkez Bankasý'nýn Lizbon'da
düzenlediði "Deðiþen Finansal Görünüm Ýçinde Merkez Bankacýlýðý Para Politikasý" forumunda "Yeni
Normal'de Para Politikasýný Yönlendirmek" baþlýklý
bir konuþma yaptý.
2008 küresel krizinin ekonomik önlemlerle ilgili
temel inançlarý sarstýðýný, finansal krizlerin aþýrý maliyetli, tamamen temizlenmesinin ise uzun ve karmaþýk
bir süreç gerektirdiðinin açýk olduðunu belirten Lagarde, "Kriz ayný zamanda finansal istikrar ve onu korumanýn temel bir politika hedefi olduðunu açýkça ortaya
koydu" dedi.
-"ÝHTÝYATÝ POLÝTÝKA LAR PLANLANDIÐI GÝBÝ
ÇALIÞMIYOR""Finansal istikrarýn saðlanmasý para politikasýna mý býrakýlmasý?" diye soran Christine Lagarde, "En iyi sonuç
için finansal istikrara adanmýþ
ve finansal risklerle doðrudan
savaþacak politikalara ve enstrümanlara gerek var. Bu
araçlar içinde kredi/deðer oraný sýnýrlarý ve konjonktürel sermaye tamponlarý gibi
hem makro hem makro ihtiyati politikalar bulunuyor.
Ama, ihtiyati politikalar planlandýðý gibi çalýþmýyor.
Özellikle geliþmiþ ülkelerde olmak üzere tam teþekküllü makroihtiyati çerçevelerle ilgili görece sýnýrlý deneyim var. Kesin bir rehberimiz yok" görüþünü savundu.
-TÜRKÝYE'YÝ ÖRNEK VERDÝChristine Lagarde, IMF'nin denetimlerinin bazý
durumlarda finansal istikrarý korumak ve finansal geliþmelerin ekonomiye risk oluþturmasýný önlemek için
getirilen, "zorunlu karþýlýk oranlarý, kredi/deðer oraný,
aktif risk aðýrlýklarý, genel provizyonlar ve likidite politikasý" gibi uygulamalardan oluþan "makroihtiyati"
önlemlerin iyi çalýþtýðýný ortaya koyduðunu bildirdi.
Bankalarýn kýsa vadeli dýþ borçlarýný 2008-2013 arasýda yarý yarýya indirerek yüzde 27'ye ulaþtýran Kore'yi
örnek veren Lagarde, son dönemde Hong-Kong'da
da emlak fiyatlarýnýn yatay hale geldiðini, kredi/deðer
oranlarýnýn düþtüðünü kaydetti. Lagarde, "Yine de Ýsrail, Ýsviçre ve Türkiye gibi diðer ülkelerde kredi büyümesi ve konutta fiyat enflasyonu çeþitli makroihtiyati
önlemlere karþýn yüksek
kaldý" dedi.
-"ÝHTÝYATÝ POLÝTÝ KALAR EKSÝKSE PARA
POLÝTÝKASI DEVREYE
GÝRMELÝ""Çalýþmasý için tüm çaba gösterilmesine karþýn
ihtiyati politikalar hala eksikse ne olacak?" diye soran Lagarde, "Bu durumda
para politikasýnýn, ortaya
çýkan finansal dengesizlik
rüzgârýna karþý faiz oranlarýný kullanarak finansal istikrarý güvence altýna almaya yardýmcý olmasý gerekir" dedi. Lagarde konuþmasýný þöyle bitirdi:
"Burada kriz sonrasý dünyada para politikasýnýn
konturlarýný tanýmlama yolunda küresel bir çabanýn
bir parçasý olarak toplandýk. Bu yeni ortamda para politikasýnýn temel ilkelerinden bazýlarý korunmaya deðer, diðerlerinin ise gözden geçirilmeye ihtiyacý var.
Bu baðlamda yanýtlardan çok sorular sorduðumuzun
farkýndayýz. Ancak sorularýn önemli olduðunu biliyorum."
Soma ve maden çalýþanlarý için
hazýrlanan tasarý Meclis'te
Hükümetin Meclis'e sunduðu 61 maddelik tasarý ile;
Soma'da meydana gelen maden kazasýnýn ardýndan
taþeron sistemi kaldýrýlýyor. Türkiye genelinde kamu
kurumlarýnda yardýmcý hizmetler
dýþýnda taþeron çalýþtýrýlmayacak.
Belli kriterlerde kamu kurumlarýna
alýnacak taþerondan ise Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý sorumlu
olacak. Tasarýyla; tüp bebek uygulamasýnda sayý da artýrýlýyor. Buna
göre; tüp bebek denemesinin ve
doðum borçlanmasý hakkýnýn ikiden üçe çýkarýlmasý öngörülüyor.
-TÜRKÝYE'DE YABANCILARIN ÇALIÞTIRILMASITasarý ile yabancýlarýn
Türkiye'de çalýþma þartlarý da
kolaylaþtýrýlýyor. Buna göre; Türkiye'de kesintisiz en az 8
yýl ikamet izni ile kalmýþ olan veya en az 8 yýl kanuni
çalýþmasý olan yabancýlara süresiz çalýþma izni veriliyor.
Çalýþma izni verilen yabancýlara Türkiye'ye giriþleri,
kalýþlarý ve çýkýþlarýna iliþkin kayýtlar Ýçiþleri Bakanlýðý
tarafýndan bildirilecek.
-SOMA
ÇALIÞANLARINA ÖZEL
DÜZENLEMETasarýya eklenen geçici
maddelerle Soma'da meydana
gelen maden kazasýnda hayatýný kaybeden ve çalýþan
iþçilere yönelik ek düzenlemeler yapýldý. Buna göre; 13
Mayýs 2014'ten Soma'da
çalýþan madencilere çalýþma
faaliyet izni verilene kadar
maaþlarý kesinti yapýlmadan
fondan ödenecek. Ýþvereninde
ücret ve diðer yükümlülüklerini yerine getirmekle
yükümlü olacak. Dolayýsýyla Soma'da kazanýn gerçekleþtiði ocakta çalýþan iþçiler çift maaþ alacaklar.
5 bin eczane kapanma noktasýnda
TZOB Baþkaný: Çiftçi Kayýt Sistemi kayýt süresi uzatýlsýn
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel
Baþkaný Þemsi Bayraktar, 30 Mayýs tarihinde
sona erecek 2014 yýlý Çiftçi Kayýt Sistemi (ÇKS)
kayýt süresinin uzatýlmasýný istediklerini bildirdi.
Þemsi Bayraktar, yaptýðý yazýlý açýklamada,
toprak analizi, gübre ve mazot destekleri gibi
bazý kalemlerde yýl sonuna kadar süre verilirken, bu yýl Tarýmsal Üretim Kayýt Sistemi'nin
(TÜKAS) devreye girmesi nedeniyle bu karar
alýndýðýný belirtti. TÜKAS vasýtasýyla, tarýmsal
iþletmelerin üretim bilgilerinin kayýt altýna alýnmasý önemli bir giriþim olduðunu ifade eden
Bayraktar, bunun 2014 Genel Tarým Sayýmý'na
dayanak olmasýnýn verilen bu süreyi haklý kýl-
masýna raðmen, 2013-2014 üretim döneminin
baþýndan bu yana kuraklýk, don, dolu gibi
afetler yaþayan çiftçinin, 30 Mayýs'a kadar kayýt
iþlemlerini
tamamlamasýnýn
mümkün
olmadýðýný
vurguladý.
Bayraktar,
"Odalarýmýzdan aldýðýmýz bilgilere göre, baþvurularýn bu tarihe kadar tamamlanamayacaðý
anlaþýlmýþtýr. Ek süre verilmesini talep ettik.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzýn da
bu talebimizi makul karþýlayacaðýný tahmin
ediyoruz" dedi.TZOB Genel Baþkaný Bayraktar,
çiftçilerin de olasý sýkýþýklýklarý düþünerek son
günü beklemeden tarým il ve ilçe müdürlüklerine bir an önce baþvurusunu yapmasý gerektiðine dikkati çekti.
Türkiye Eczacýlar Birliði Genel Sekreteri Harun Kýzýlay,
sektörün sorunlarýyla ilgili açýklamayý, Antalya'daki toplantýda
yaptý.
Artan döviz kurunun ilaç ithalatýnda büyük sorun
olduðunu söyleyen ve bütçe uygulamalarý nedeniyle ithal
ilaçlar için Euro kurunun 1,95 liradan hesaplandýðýný belirten
Kýzýlay, oysa þu anda serbest piyasada Euro kurunun 2,9 lira
düzeyinde seyrettiðini kaydetti.
Kurun bu kadar düþük hesaplanmasýnýn bazý ithal ilaçlarýn
Türkiye'ye getirilmesini zorlaþtýrdýðýný anlatan Kýzýlay, ilaç
ithalatýnda baz alýnan TL-Euro kurunun kabul edilebilir sýnýrlara derhal çekilmesi gerektiðini bildirdi.
Kýzýlay, þöyle konuþtu: "Bu þekilde ilaç fiyatlarýný baský
altýnda tutmak maalesef söz konusu olamaz. Bu þekilde
devam ettiði sürece önümüzdeki süreçte ilaç tedarikiyle ilgili
ciddi bir durum söz konusu olabilir. Eðer kurda bir düzenleme
yapýlmazsa ithal ilaç tedarikinde zorluk yaþanacak. Çünkü siz
1,95 liradan Euro kurunu hesaplayarak ilaç ithal etmeye
çalýþýrsanýz bunu ithal edecek firma bulamazsýnýz. Euro 2,9
elbette olmayacaktýr, ama en azýndan 2,2 lirada kurun düzenlenmesi sektöre bir soluk aldýracaktýr."
5 BÝNE YAKIN ECZANE KAPANMA NOKTASINDA
Türkiye'deki yaklaþýk 25 bin 456 eczaneden 4 bin 900'ünün
aylýk sýfýr ila 30 bin lira arasýnda fatura kestiðini, bunlarýn
kazançlarýnýn vergi sonrasý bin 500 lira olduðunu bildirdi.
Dolayýsýyla 5 bine yakýn eczanenin ekonomik anlamda
büyük sýkýntý yaþadýðýný belirten Kýzýlay, iþçi istihdam eden,
vergi veren, devletin kapýsýnda iþ istemeyen eczacýlarýn
ekonomik sorunlarýna acil çözüm bulunmasý gerektiðini
söyledi.
Kýzýlay, ekonomik sýkýntý yaþayan bu eczanelerin sorununa
çözüm bulunmazsa bu eczanelerin yakýn zamanda
kapanacaðýný ifade etti. Yeni düzenlenecek ilaç fiyat kararnamesinde eczacý karlýlýðýnýn artýrýlmasýný istediklerini
belirten Kýzýlay, þu anda eczacýlarýn net karýnýn yüzde 8'lerde
olduðunu ve bu karlýlýkla eczacýlarýn ayakta durmasýnýn
mümkün olmadýðýný vurguladý.
"CEKET ÞÝÞMAN VÜCUDA DAR GELÝYOR"
Harun Kýzýlay, "Hükümetin eczane sektöründe ciddi
anlamda bir inceleme yapmasý gerekiyor. Sadece ilaç fiyatlarýný baský altýnda tutmak bu iþi çözmez, çünkü artýk ceket bu
þiþman vücuda dar geliyor" diye konuþtu.
Kýzýlay, bir eczacýnýn ayakta kalabilmesi için 100 liraya
kadar olan ilaçlarda karlýlýðýnýn yüzde 25'ten yüzde 30'a, 200
liranýn üzerindeki ilaç fiyatlarýndaki karlýlýðýn yüzde 12'den
yüzde 16'ya çýkarýlmasýný, ayrýca yýllardýr AB ülkelerinde
uygulanan kutu baþý sabit bir ücretin alýnmasýný istediklerini
bildirdi.
TEK
YILDIZ
31 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
SPOR
11
HAFTA SONUNDA OYNANACAK
FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI
Ýlhan Aþkýn
ödüllendirildi
Büyükler Tekvando Milli takým antrenörü
Ýlhan Aþkýn, Gençlik ve Spor Bakaný Çaðatay
Kýlýç ve Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan tarafýndan ödüllendirildi. Aþkýn, ödül
töreninde Anadolu'da çalýþan antrenörlerin sýkýntýlarý ve sorunlarýný dile getirdi.
Azerbaycan'da yapýlan Avrupa Þampiyonasý'nda beþ madalya kazanan Tekvando Milli takýmýyla ödül törenine katýlan Ýlhan Aþkýn soru cevap
kýsmýnda söz alarak sporun ve antrenörlerin genel
sorunlarý konusunda görüþlerini dile getirdi. Aþkýn, yaptýðý konuþmada Türk sporunda son üç
Olimpiyatta lokomotif branþ olan Tekvando'da
antrenörlerin çok kýsýtlý imkanlarla bu baþarýlarý
getirdiðini söyledi. Son olimpiyatta altý madalyadan ikisinin Tekvando'dan geldiðini hatýrlatan Ýlhan Aþkýn, ' Taekwondo,Türk sporunun öncü kuvveti olmaya devam edecektir.
Hem milli takým hemde yerel anlamda antre-
nörlerimiz zor þartlar altýnda çalýþmaktadýrlar. Ödüller sporcuya oranla çok komik rakamlardýr. Sporcuyu koruyan ve
destekleyen teþvik hem yerel bazda hemde milli antrenörlere verilmemektedir.
Sözleþme bekleyen ve taþeron sistemiyle
çalýþan antrenörlerin hepsi BESYO mezunudur.
Bunlarýn istihdamýnýn gerçekleþtirilmesi gerekiyor. Antrenörlerin teknik sýnýfta deðerlendirilmesi ve yýpranma paylarýnýn verilmesi milli takýma illerinden
gelen sporcularýn öz hocalarýnýn ödülden
yararlanmasý konusunda çalýþma yapýlmalýdýr' dedi.
Bakan Suat Kýlýç, Aþkýn'ýn bu konuþmasýnýn ardýndan kendisine bu bilgilendirmesinden dolayý teþekkür etti ve Tekvando'nun
önemli lokomotif bir branþ olduðunu belirterek
Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak
karþýlaþmalarýn programý þu þekilde:
antrenörlerin çalýþmalara devam etmesini gerekli
iyileþtirme çalýþmalarýnýn yapýlacaðýnýn sözünü
verdi. SPOR SERVÝSÝ
11 futbolcunun sözleþmesi bitti
Erzurum Büyükþehir Belediyespor'da 11 futbolcunun sözleþmesi sona erdi. Yönetim yeni gelecek olan teknik direktörle transferi masaya yatýracak.
Bu sezon þampiyonluk hasretini dindiremeyen
Erzurum Büyükþehir Belediyespor'da transfer rotasý yeni gelecek olan teknik direktörle birlikte be-
lirlenecek. Mavi-beyazlý takýmda 11 futbolcunun
sözleþmesi bitiyor. Mukavelesi biten futbolcularýn
akýbeti takýmýn baþýna geçecek olan teknik patronla yönetimin yapacaðý toplantýdan sonra belli olacak. Erzurum ekibinde sözleþmesi biten oyunlar
arasýnda kaleciler Ýlker Günay ile Hüseyin Daþ'ýn
yanýsýra defans oyuncularý Erdinç Pekgöz, Fatih
Çetinkaya,
yeniden Sancaktepe
Belediyespor'da
Spor Toto 3.Lig 2.Grubu 9.sýrada tamamlayan
Sancaktepe Belediyespor,
yeni sezonda takýmý Teknik Direktör Keskin Çetinkaya'ya emanet etti.
30 Mayýs 2010 tarihinde Balýkesir'de oynanan
maçta Ayazaðaspor'u 1-0
maðlup ederek 3.Lig'e
yükselen Sancaktepe Belediyespor takýmýnýn baþýnda olan ve 3.Lig'e terfi ettiði ilk senede de büyük baþarýla imza atarak takýmýný
play oflara taþýyan Keskin
Çetinkaya yeniden Sancaktepesporla anlaþtý.
Düzyurtspor Darýca'dan
Gökhan'ý transfer etti
Çorum Belediyespor'un bulunduðu Spor Toto 3. Lig 2. Grup'tan þampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Trabzon ekibi Düzyurtspor ilk transferini
forvet hattý için kullandý. Düzyurtspor, Darýca Gençlerbirliði'nin forvet
oyuncusu Gökhan Erdol'u transfer
etti. Geçtiðimiz sezon Belediye Bingöl formasýyla 18 gol atarak Darýca
Gençlerbirliði'nin dikkatini çeken ve
transfer döneminin baþlarýnda kadroya dahil edilen Gökhan Erdöl, Darýca
formasý altýnda özellikle ikinci yarýda
oynadýðý baþarýlý futbolla dikkatleri
çekmiþti.
Gültekin, Ýsmail Türkaslan, sýra orta saha oyuncularý Okan Cincil, Ekrem Sütçü, Muhammet Fettahoðlu, Hamdi Çavuþoðlu ve forvet oyuncusu Fatih
Arat bulunuyor. Ayrýca devre arasýnda kiralýk olarak gelen Mustafa Kemal Küçük'ün de sözleþmesi
sona erdi.
16 FUTBOLCUNUN
SÖZLEÞMESÝ DEVAM EDÝYOR
11 futbolcunun sözleþmesinin sona erdiði Erzurum Büyükþehir Belediyespor'da 16 futbolcunun
mukavelesinin devam etmesi yönetimin elini güçlendiriyor. Alt yapýdan gelen Muammer ve Murat'ýn yaný sýra genç futbolcu Furkan Dumlu'nun
sözleþmeleri sürüyor. Devre arasýnda transfer edilen kaleci Neþet, forvet Deniz Sert ile M. Buðra
Gökçan, orta saha oyuncularý Resul Ekrem Bilim
ile Gencay Ertem'in sözleþmeleri de devam ediyor.
Ayrýca Güner Okay, Abuzer Gaffar Toplu, Mustafa Özkaya, Onur Demir, Kerem Kaya, Hakan Çakýr, Emrah Çalýþlar ve Sefer Sever mukavelesi süren futbolcular arasýnda yer alýyor.
Türkiye 3. Ligi'nde mücadele eden Manavgat Evrensekispor'un Genel Kurulu'nda
yapýlan isim deðiþikliðiyle takým ligde 20142015 sezonundan itibaren Manavgatspor adýyla
mücadele edecek.
Manavgatspor'un genel kurulunda göreve gelen yeni yönetim kurulu gazetecilerle Küçük Þelale Melas Restaurant'ta bir araya geldi. Toplantýya
Manavgat Evrensekispor'un
ismi ve yönetimi deðiþti
Kulüp Baþkaný Mahmut Þeker, yönetim kurulu
üyeleri ve kulüp Müdürü Yasin Duran katýldý.
Manavgatspor'un yeni Kulüp Baþkaný Mahmut
Þeker, yeni yönetim kurulunun kendisini baþkan
olarak belirlediðini söyledi. Yeni sezonda Manavgatspor olarak kapanan beldelerdeki takýmlarý
birleþtirici bir güç olmayý istediklerini belirten Þeker,"Manavgat'ta sadece futbol adýna deðil tüm
spor branþlarýnda temsil edilme noktasýnda birlikteliðimiz olacak. Manavgat'a gönül vermiþ insanlarýn ve spor severlerinde desteði ile daha baþarýlý olacaðýmýza inanýyorum. Bugüne kadar hizmet etmiþ baþkanlarýmýza, yönetim kurlu üyelerimize, kulüp çalýþanlarýmýza teknik heyet ve sporcularýmýza emeklerinden dolayý teþekkür ediyorum" dedi.Gazetecilerin, 'Manavgat Belediyesi'nin Tekirova Belediyespor'la ilgili görüþmelerini nasýl deðerlendiriyorsunuz?' sorusuna Þeker,
"Bizde basýndan duyduk tabi ki. Nedir, ne deðildir henüz bilmiyoruz. Manavgat'ta zaten 3.
Lig'de bir profesyonel takýmýmýz var. Manavgatsporumuz tüm Manavgat'ýn takýmýdýr ve birleþtirici bir güç olacaktýr. Öncelikli olarak Manavgat'ta
ki takýmýza sahip çýkýlmasý gerekiyor."
Mahmut Þeker baþkanlýðýnda ki yeni yönetim
kurulu þu isimlerden oluþtu:
"Profesyonel Þubeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Kamil Atalay, Mali ve Ýdari Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öz, Genel
Sekreter Ali Varol, Muhasip Üye Celal Keser, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Þimþek ve Musa Güzel."
SPOR SERVÝSÝ
Ptt 1. Lig'e son bilet kimin olacak
Hatayspor'un mu, Alanyaspor'un mu?
Profesyonel liglerde son "þampiyon" bugün oynanacak olan Spor Toto 2. Lig play off final karþýlaþmasý sonunda belli olacak. Hatayspor ile Alanyaspor, bugün Ýstanbul Atatürk Olimpiyat Stadý'nda karþýlaþacak. Atatürk Olimpiyat Stadý'nda oynanacak karþýlaþma saat
19.00'da baþlayacak.
Bugün oynanacak finalde Diyarbakýr BÞB'yi iki maçta da 1-0, Ankaragücü'nü ise 1-0 ve 3-2'lik skorlarla
maðlup ederek adýný play off finaline yazdýran Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor'u 4-1 maðlup edip 1-0 maðlup
olan, Göztepe'yi 2-0 yenen ve son maçta 3-1 yenilmesine raðmen finale yükselen Hatayspor karþý karþýya geliyor.
Hatayspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta 63 puan topladý ve
grubunu 3. sýrada bitirdi. 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 7
maðlubiyet aldýðý bu süreçte 50 gol atarken kalesinde 30
gol gördü. Grubunda en çok gol atan ve en çok gol yiyen
üçüncü takým olarak hayli nötr bir görüntü çizen bordo
beyazlýlar; geçtiðimiz yýl da play off finali görmüþ, Fethiyespor'a yenilmiþti.
Alanyaspor ise 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta sezonu 2. sýrada bitirdi. Topladýðý 72 puaný 22 galibiyet, 6 beraberlik ve
6 maðlubiyetle elde etti. Attýðý 76 golle de grubunun en
çok gol atan ikinci takýmý konumunda kapattý sezonu.
Geçtiðimiz sezonlarda hep 35-45 puan çýtasýnda yer almýþ olan Alanyaspor'un bu sezonki yükseliþi taktire þayan.
Hatayspor'un en golcü oyuncularý 9 gollü Güney
Atýlgan, 7 gollü Ömer Bozan ve 6 gollü Gürhan Gürsoy.
Hatayspor'u play-off serisinde sýrtlayan golcüler ise üçer
gollü Ýbrahim Taylan Uzunoðlu ve Halil Karataþ oldu. Bu
isimlerin yaný sýra Ömer Bozan da gol atma baþarýsý gösterdi. Halil Karataþ ikisi penaltýdan üç gol attýðý 4-1'lik
Yeni Malatyaspor maçýnda yýldýzlaþtý.
Alanyaspor'un golcüleri 15 gollü Emre Akbaba, 14
gollü Gökhan Kaba ve 12 gollü Aydýn Çetin. Alanyaspor'da play off serisi boyunca Ankaragücü'ne dört gol
atarak takýmýnýn finale yükselmesinde doðrudan pay sahibi olan Aydýn Çetin parladý. Aydýn haricinde Kerem
Gülbahar ve Timuçin Aþçýgil de birer gol kaydetti.
Orta Kuþak'a U13 düzenlemesi
ASGD 30 Yaþ Üstü Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nda heyecan bu akþam oynanacak olan karþýlaþmalarla devam ederken, 2 Nolu Sahada oynanacak olan karþýlaþmalarýn saatlerinde deðiþiklik yapýldý.
Turnuva Tertip komitesi tarafýndan yapýlan açýklamada bugün 2 Nolu Sahada U13 Ligi Play-Off maçlarýnýn oynanmasý nedeniyle 2 maçýn saatinden
deðiþiklik yapýldýðý bildirildi. Buna göre; 2 Nolu Sahada Saat 18.30'da Çorum Baro- Elit Otomotiv Servisi karþý karþýya gelirken, Saat 20.00'de ise Ayka Enerji - Ýþkur karþýlaþacak. 1 Nolu sahada oynanacak olan karþýlaþmalarýn saatinde ise herhangi bir deðiþiklik yapýlmadý.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
31 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
Belediyespor'da Olaðanüstü
Genel Kurul kararý
Çorum Belediyespor Yönetimi
Olaðanüstü Genel Kurul kararý aldý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn kongresinin ilk toplantýsý 16 Haziran Pazartesi
günü yapýlacak.
Hafta içinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile görüþen Çorum Belediyespor Yönetimi'ne Baþkan Külcü, yönetimin Çorum'u kucaklamasý, Belediye
takýmý olmaktan çýkartýlmasý ve yönetime ekonomik katký saðlayacak isimlerin
alýnmasý amacýyla Genel Kurul'a gidilmesi önerisinde bulunmuþtu.
Dün bir toplantý gerçekleþtiren Çorum Belediyespor yönetimi þu açýklamayý yaptý:
'Bugün (30 Mayýs 2014 Cuma) saat
13.30'da yönetim kurulumuzca, kulübümüzün geleceði açýsýndan önemli kararlarýn alýndýðý yönetim kurulu toplantýsý
gerçekleþtirilmiþtir.
Yönetim kurulu toplantýsýnda aðýrlýklý gündem maddesi olarak birkaç gün
önce Sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen
istiþare toplantýsýnda konuþulan konular
baþta olmak üzere, takýmýn baþýna getirilecek yeni teknik ekip, transferler ve gidecek kalacak futbolcu konularý ele
alýnmýþtýr.
Sayýn Belediye Baþkanýmýzýn yapmýþ
olduðu tespitler ve öneriler ile yönetim
kurulu üyelerimizin görüþleri doðrultusunda, 2014-2015 sezonuna kan deðiþikliði ile daha güçlü bir yönetim oluþturarak baþlamanýn yararlý olacaðý deðerlendirilerek oybirliðiyle olaðanüstü genel
kurula gidilmesine, takýmýn baþýna getirilecek yeni teknik ekip, transferler ve gidecek kalacak futbolcular ile ilgili kararlarýn yeni seçilecek yönetim kuruluna býrakýlmasýna, olaðan üstü genel kurulun
16 Haziran 2014 pazartesi günü saat
12.30'da Çorum Belediyesi Turgut Özal
Konferans Salonunda gerçekleþtirilmesine karar verilmiþtir" denildi
ADNAN YALÇIN
Hitit Spor Dünyasý
spor maðazasý açýldý
Çorumspor Baþkaný ve Lescon Maðazasý sahibi Rumi Ispanak'a ait Hitit Spor
Dünyasý Maðazasý'nýn açýlýþý dün gerçekleþtirildi.
Maðazanýn açýlýþ töreni Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi No: 8/A adresinde saat 14.00'de gerçekleþtirilirken maðazanýn açýlýþýný MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek,
MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþ-
dan, Çorum eski milletvekili
Adnan Türkoðlu ve Futbol Ll
Temsilcisi Engin Ayan birlikte yaptýlar.
Dualarla kurdele kesiminin ardýndan
yapýlan maðaza açýlýþýna spor camiasýndan
birçok sima katýlýrken Maðaza sahibi Rumi
Ispanak açýklamasýnda Hitit Spor Dünyasý
Maðazasý olarak tüm spor branþýnda spor-
Göztepeli Tuncay'da eski antrenörleri Hayrettin
Karaca ve Mehmet Arduçla açýlýþa katýldý
cularýn malzeme ihtiyaçlarýný karþýlamayý
hedeflediklerini belirtti. Ispanak, ayrýca
toptan ve perakende maðazasý olarakta
hizmet vereceklerini söyleyerek açýlýþa katýlan tüm konuklara teþekkür etti.
Maðaza sahibi Rumi
Ispanak,
maðazada
kamp ve antrenman için
yüzme, fitnes, güreþ, futbol ve boks gibi her
branþa ait malzemelerin
yanýnda dijital forma
üretimi, logo, reklam,
numara ve isim baskýlarýnýn da yeni maðazalarýnda Çorumlulara hizmet
vereceklerini sözlerine
ekledi.
ADNAN YALÇIN
Buðra ayrýlmak
istiyor iddialarý!
Çorum Belediyespor'un sezon baþýnda 2. Lig'den transferi
Çorumlu futbolcu Ahmet Buðra Erdoðan'ýn transfer döneminde
takýmdan ayrýlmak istediði spor camiasýnda konuþmaya baþlandý.
Yaþ durumundan dolayý kontenjan listesinde yer alan tecrübeli
futbolcunun geçtiðimiz sezon takým içinde yaþadýðý sýkýntýlar nedeniyle takýmdan ayrýlmak istediði ve bu düþüncesini yönetimle paylaþacaðý iddia edildi.
Geçen sezon attýðý 5 gol ve asistleriyle geçirdiði sakatlýða raðmen
kontenjan futbolcular içinde en çok verim alýnan futbolculardan biri
olan Buðra'nýn transfer olmasýyla birlikte kýrmýzý siyalý yönetimin bu
futbolcunun yerini nasýl dolduracaðý merakla bekleniliyor. Ligde 5 gol
atan Buðra, geçtiðimiz sezon özellikle Düzyurtspor maçýndaki golü ve
performansýyla takýmýnýn zirveden uzaklaþmasýný önleyen isim olmuþtu. Kýrmýzý siyahlý takýmla tek yýl olan sözleþmesi bugün itibariyle sona erecek olan futbolcu kulübünden bonservis ücreti ödemeden
ayrýlabilecek. ADNAN YALÇIN
Hocamýz
Terzi'dir
Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman
Caner, yeni sezonda Teknik Direktör Cahit
Terzi ile yollarýna devam edeceklerini açýklamasýnýn ardýndan kamuoyunda baþka isimlerin
geçmesi üzerine kesin bir dille konuþarak ' Hocamýz
Cahit Terzi. Baþka arayýþýmýz yok" dedi
Caner, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi;
"Üçüncü ligde yolumuza Cahit Terzi ile devam edeceðiz. Kendisi bizi þampiyon yapan hocadýr. Transfer konusunda da kendisi tam yetkilidir.
Yeni sezonda onunla bir þampiyonluk coþkusu
daha yaþamak istiyoruz. Bunu açýklamamýza raðmen kamuoyunda bazý isimler konuþuluyor. Yazýlýyor, çiziliyor. Tekrar söylüyorum. Yeni sezonda hocamýz Cahit Terzi'dir.
Zaten kendisi transfer çalýþmalarýna baþlamýþtýr.
Bu konuda hazýrlayacaðý raporu bize sunacak. Kendisine güvenimiz tamdýr" dedi.
Kaynak Demirmedya
Ahmet Yavuz
Ergun Ortakcý
Ömer
Ortakudaþ
ÝSTÝKRAR ÞART!
Spor Toto 3. Lig'de bu sezon baþarýya ulaþan
takýmlarýn teknik direktör istikrarý dikkatleri çekerken Belediyespor'un bu sezon ayný hataya
düþmemesi beklentiler arasýnda yer alýyor. Geçtiðimiz sezonu 4 teknik adam deðiþikliði ile tamamlayan Çorum Belediyespor ilk yarýyý 30 puanla lig ikincisi olarak tamamlarken teknik
adam deðiþiklikleri sonrasýnda ligi ancak 7. Sýrada tamamlayabilmiþti.
ÝSTÝKRARLARININ
KARÞILIÐINI ALDILAR
Çorum Belediyespor'un bulunduðu gruba
geçtiðimiz yýl BAL ligi'nden yükselen Düzyurtspor Ömer Ortakudaþ ile sezonu mutlu sonla
tamamladý. Trabzon ekibi, istikrardan yana olduðunu bu sezonda ayný teknik adam ile yola
devam etme kararý alarak gösterdi. Öte yandan
Düzyurtspor teknik Direktörü Ömer Ortakudaþ'ýn teknik adam belgesinin profesyonel lig
çalýþtýracak düzeyde olmamasý ve baþka bir teknik adamýn lisansý ile takýmýnýn baþýnda sahaya
çýkmasý ilginç notlar arasýnda yer aldý.
Grubumuzdan 2. Lig'e yükselen Hacettepespor'da lig yarýþýnda iniþli çýkýþlý grafiklere rað-
men teknik adamý Mustafa Kaplan'dan vazgeçmeyerek sezon sonunda gülen takým oldu.
Teknik adam konusunda istikrarlý yola devam eden Spor Toto 3. Lig 1. Grup þampiyonu
Ümraniyespor bu istikrarýnýn karþýlýðýný 2. Lig'e
yükselerek elde etti. Çorum Belediyespor'un
teknik direktör isim listesinde yer alan Ergun
Ortakcý son 2 yýldýr Ümraniyespor'un baþýnda
yer alýyor.
Kulüplerin baþarýsýnda teknik direktör istikrarýnýn örneði Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta sezonu þampiyon tamamlayan Keçiörengücünde bir
kez daha ortaya çýkýyor sezon içinde teknik adamýna güvenen Ankara ekibi bu güveninin karþýlýðýný sezon sonunda ligi zirvede tamamlayarak
aldý. Keçirengücü takýmýnýn Teknik Direktörü
Ahmet Yavuz daha öncedeki yýllarda da Keçiörengücü'nü çalýþtýrdý.
Bu grupta play off'tan 2. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'un teknik direktörü eski
Çorumspor futbolcusu Taner Taþkýn'dan sezon
baþýndan sezon sonuna kadar kendisine güvenilen teknik adamlar arasýnda yer aldý.
ADNAN YALÇIN
ASGD'de haftasonu
maçlarla dolu
ASGD 19. Geleneksel Orta Kuþak Bilal
Gökmen Futbol Turnuvasý'dan bugün ve yarýn
toplamda tam 8 karþýlaþma oynanacak.
A GRUBU MAÇLARI
A grubuna ait bugün oynanacak ilk maçta
grupta hiçbir iddiasý bulunmayan Çorum Barosu ile Elit Otomotiv prestij mücadelesi için sahaya çýkarken iki takýmda gruptaki ilk puanýný
almak için mücadele edecek.
Elit Otomotiv bu karþýlaþmayla turnuvadaki serüvenini tamamlayacak. Çorum Barosu ise
gruptaki üçüncü maçýný oynayacak. A grubunun ilk karþýlaþmasý bugün saat 18.30'da 2 Nolu Saha'da baþlayacak.
A grubunun zirveyi ilgilendiren karþýlaþmasýnda ise 2 maçta 6 puanlý Ayka Enerji ile 2
maçta 4 puanlý Ýþkur'un mücadelesi nefesleri
kesecek. Futbolseverler tarafýndan sonucu en
çok merak edilen karþýlaþma 2 Nolu sahada
oynanacak ve maçýn baþlama saati ise 20.00.
C GRUBU MAÇLARI
C grubu karþýlaþmalarýndan bugün saat
17.00'de oynanacak ilk maç grupta iddialarýný kaybeden Müftülük
ile Gelyanspor arasýnda olacak.
Müftülük bu maçý kazanarak ilk
galibiyetini elde etmek isterken,
Gelyanspor ise bu maçta puanla
tanýþmak istiyor.
C grubunun 18.30'da 1 Nolu
sahada oynanacak maçýnda ise lider Ýnci Otomotiv, Efe Zade Organizasyon önünde kazanarak
grubu kayýpsýz tamamlamak için
sahaya çýkacak. Ýnci Otomotiv bu
maçla birlikte grup maçlarýný tamamlayacak ve çeyrek finaldeki
rakibini bekleyecek. Grupta 2
maçta 1 puanla iddiasýný yitiren
Efe Zade Organizasyon ise son iki
maçýnda sahaya prestij için çýkacak.
YARIN MÜCADELELER
B GRUBU ÝLE BAÞLIYOR
Turnuvanýn yarýn oynanacak
mücadelelerinde B grubu ve D grubu takýmlarý
mücadele edecek. Grubun ilk maçýnda 2 Nolu
Saha ilk sahaya çýkacak takýmlar grupta en alt
sýrada yer alan puansýz Abdalata Efe Otomotiv
ile Göktuð Mobilya her iki takýmda sahaya ilk
puanlarýný almak için çýkacak.
B grubunun zevkli geçmeye aday karþýlaþmasý ise saat 16.30'da baþlayacak. Grupta 3
maçta 7 puanla lider bulunan Çorum Sürücü
Kursu ile 2 maçta 6 puaný bulunan Cezaevi takýmý çeyrek finale kalmak için sahaya çýkacaklar.
D GRUBU MAÇLARI
Pazar gününün son iki karþýlaþmasý D grubu mücadeleleri olurken saat 18.00'de 3'er puanlý iki takým Kalehisar Köyü ile Balaban Makine karþý karþýya gelecek.
D grubundaki günün son karþýlaþmasý FEM
Tekstil Osmancýk ile Boyyem arasýndaki mücadele grubun birincisini belirleyecek. Bu zevkli
ve kritik karþýlaþmanýn baþlama saati ise 19.30.
olacak. ADNAN YALÇIN
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN