REKAPITULACE
Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu – ročník 2013
Legenda
Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání.
Daň z přidané hodnoty
Ing. Václav Benda
Informace o změnách zákona o DPH od 1. 1. 2014
Vystavování daňových dokladů po novele zákona o DPH
Registrace plátců a identifikovaných osob v roce 2013
Ručení příjemce zdanitelného plnění při úhradě na nezveřejněný účet
Změny zákona o DPH k 1. 1. 2014
1/2
1/3
2/4
3/4
4/4
Změna režimu DPH u autorských odměn vybíraných kolektivními správci práv
JUDr. Adéla Faladová
3/9
Daň z příjmů
Příjmy fyzických osob z prodeje nemovitostí
Ing. Bc. Marcel Pitterling
1/10
Novelizace zákona o daních z příjmů od ledna 2013 – daň z příjmů fyzických osob
Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ing. Eva Sedláková
1/14
Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012
Ing. Petr Vrána
1/25
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2012
Jaroslava Filipová
1/35
Problematika součástí staveb v judikatuře z pohledu zákona o daních z příjmů a občanského zákoníku – dokončení 1/40
Ing. Ludmila Dvořáčková
Důchody a jiné podobné dávky z produktů spoření na stáří z hlediska daně z příjmů fyzických osob
Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.
Osvobození některých příjmů od daně z příjmů fyzických osob
Ing. Eva Sedláková
2/16
Odvod z elektřiny ze slunečního záření
Ing. Ludmila Dvořáčková
3/11
Příjmy plynoucí z provozu fotovoltaické elektrárny a výdaje spojené s jejím pořízením
Ing. Eva Sedláková
3/15
Příjmy z autorských honorářů z hlediska daně z příjmů
Ing. Eva Sedláková
3/19
Dopady zvýšení minimální mzdy do zákona o daních z příjmů
Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.
3/26
Novela zákona o daních z příjmů č. 80/2013 Sb.
3/29
2/10
REKAPITULACE
JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Příjmy z prodeje nemovitostí do konce roku 2013 a změny od roku 2014
Ing. Eva Sedláková
4/13
Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události
Ing. Ludmila Dvořáčková
4/24
Informace pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a pro plátce pojistného na důchodové spoření
Jana Šmídová
4/27
Daň silniční
Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích – vybrané otázky
JUDr. Zdeňka Tesařová
1/45
Snížení roční sazby daně silniční v pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu
JUDr. Zdeňka Tesařová
2/24
Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
Hlavní legislativní změny v oblasti daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v roce 2012
JUDr. Ludmila Nigutová
Daň z nemovitostí
Daň z nemovitostí od 1. 1. 2013
JUDr. Alena Holmes
1/49
Mezinárodní zdanění
Nová daňová smlouva s Lucemburským velkovévodstvím
Ing. Václav Zíka
3/43
Rekodifikace
Příjmy nepodnikajících osob z prodeje cenných papírů po 1. 1. 2014
Ing. B. Marcel Pitterling, Ph.D.
4/9
Změny v oblasti majetkových daní od 1. 1. 2014
JUDr. Alena Holmes, JUDr. Zdeňka Tesařová
4/38
Finanční správa, daňový řád
Dopad zákona o Finanční správě České republiky na daň z nemovitostí
Ing. Jan Koreček
1/50
2/27
REKAPITULACE
Doměření plátci daně
JUDr. Alena Kohoutková
4/29
Několik úvah nad rozkladem a rozkladovou komisí podle daňového řádu
Mgr. Daniel Hušek
4/34
Živnostenské podnikání a reklama
JUDr. Irena Fleischmanová
Problematika živnostenského podnikání a reklamy v dotazech z praxe
Živnostenské podnikání a reklama v dalších dotazech
1/69
2/44
Právo
Tombola i v roce 2013 jen za desetinu poplatku
Mgr. Ing. Soňa Kelnerová
1/56
Konflikt zájmů v novém hávu (aneb § 196a obchodního zákoníku v zákoně o obchodních korporacích)
JUDr. Petr Šuk
Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, a prováděcí vyhláška č. 334/2013 Sb.
JUDr. Jiří Kroupa
2/49
4/42
Účetnictví
Opravy chyb nákladů a výnosů v účetnictví a změny účetních metod
Ing. Jiří Koch
Vedení účetnictví vybranými účetními jednotkami v účetním období 2013
Jaroslava Svobodová
1/58
1/64
Odpisování dlouhodobého majetku v účetním období 2013 se zaměřením na vybrané účetní jednotky
Jaroslava Svobodová
Inventarizace majetku a závazků v účetním období 2013
Jaroslava Svobodová
3/34
Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2014
Ing. Jiří Koch
4/44
Způsoby oceňování vybraných účetních jednotek
Jaroslava Svobodová
4/47
2/37
REKAPITULACE
Pracovní právo a pojištění
Určování čerpání dovolené zaměstnavatelem po novele zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012
Mgr. Zdeněk Schmied
Sociální zabezpečení v Evropské unii
Ing. Lucie Rytířová
2/52
2/55
Možnost výjimky pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou
Mgr. Zdeněk Schmied
3/50
Změny v sociálním pojištění od 1. 1. 2014
Ing. Marta Ženíšková
4/51
Změny ve veřejném zdravotním pojištění po 1. 1. 2013
Mgr. Tomáš Červinka
4/54
Judikatura
Judikatura České republiky
JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský
3/87, 4/85
Judikatura Soudního dvora Evropské unie
Ing. Jan Rambousek, LL.M.
3/90, 4/89
Dotazy a odpovědi
K dani z přidané hodnoty
1/7, 2/8, 2/58, 3/6, 3/69, 4/8, 4/78
K dani z příjmů
1/79, 2/23, 2/60, 3/28, 3/70,
4/28, 4/79
K dani z příjmů právnických osob
1/82, 2/61, 3/74
K zákonu o rezervách
1/86
K mezinárodnímu zdanění
3/82
K dani z nemovitostí
1/87, 2/68,
K dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
2/36, 2/69, 3/79, 4/82
K dani silniční
2/71, 3/80,
K účetnictví
1/88, 2/68, 3/42, 3/79, 4/83
K podnikání
3/82
K pohledávkám
2/67
K obchodníku zákoníku
2/72
REKAPITULACE
K občanskému řádu soudnímu
3/82
K problematice živnostenského podnikání a reklamní činnosti
3/52, 4/58
K pracovnímu právu
2/74, 3/85, 4/84
Pro plátce pojistného a účastníky důchodového spoření/zaměstnance...
1/76
K důchodovému pojištění
2/73
K pojistnému na důchodové spoření
3/54
Ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
1/89,
K rekodifikaci
2/75, 3/57, 4/62
Download

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu – ročník 2013