GSM kamera Hütermann
HG-C12
Návod k použití
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za nákup zboží značky Hütermann. Před použitím přístroje prosím přečtěte
tento návod.
Úvod
Dostává se Vám do rukou GSM kamera s dálkovým ovládáním (klíčenka). Bezpečnostní
kamera dokáže zaznamenat pohyb a posílat obrázky na displej vašeho mobilního telefonu
nebo emailem. Zároveň nabízí vzdálený odposlech sledovaného prostoru. Kamera je
vybavena pohybovými PIR senzorem, mikrofonem, infračerveným světlem a vysoce kvalitním
snímačem. Pomocí kamery můžete vzdáleně snímat obrázky a zasílat je na mobilní telefon
s barevným displejem podporujícím multimediální zprávy (MMS) nebo na e-mailovou adresu.
Kameru je možné ovládat a nastavovat pomocí SMS příkazů.
Moderní design této kamery ukrývá obrazový čip s rozlišením více než 300 000 bodů,
z něhož můžete získávat obrázky pomocí MMS zpráv. MMS zprávu můžete zobrazit na svém
mobilním telefonu nebo počítači. MMS obrázky mohou být spuštěny jako slide show. Díky
vestavěným infračerveným LED diodám může kamera pořizovat zřetelné obrázky dokonce
i v prostředí s velmi špatnými světelnými podmínkami nebo při úplné tmě.
Funkce rozpoznání pohybu umožňuje kameře zachytit jakýkoliv nepovolený vstup do vašeho
objektu a zaslat vám okamžitě MMS zprávu.
Veškeré služby a funkce vyžadují podporu GSM sítě a SIM kartu.
Obsah balení
Kamera
2xdálkové ovládání
(klíčenka)
návod
napáječ
návod
Hutermann
Popis přístroje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kryt SIM karty
Základna - stojánek
Hlavní vypínač
napájení – mini USB
Držák kabelu
Objektiv kamery
Infračervené diody (12ks)
PIR čidlo
Mikrofon
Kontrolka
Západka
Otvory pro zavěšení
Tlačítko SET
Základna -stojánek
Důležité bezpečnostní pokyny
Tento produkt je zařízení vysílající radiové signály. Z důvodů možného rušení signálu
držte kameru dále od ostatních elektronických produktů vysílajících bezdrátové
signály.
V místech označených jako výbušné prostředí, případně v prostorách, kde není
dovoleno používat bezdrátová zařízení, prosím vypněte kameru i mobilní telefon.
Nevhazujte kameru do ohně, akumulátor může způsobit explozi.
Kamera musí být napájena originálním zdrojem výrobce. Užití jiných zdrojů může
kameru poškodit.
Držte produkt a příslušenství z dosahu dětí.
3
Hutermann
Uchovávejte a používejte kameru ve vhodné teplotě. Příliš vysoká nebo nízká teplota
může způsobit poškození zařízení.
Snažte se udržovat kameru a její příslušenství v suchu. Neuchovávejte a nepoužívejte
zařízení v koupelně nebo jiných místech s vysokou vlhkostí. Nenechte tekoucí vodu
nebo kapaliny vniknout dovnitř kamery, neboť mohou způsobit poškození kamery.
Neuchovávejte kameru v prašném prostředí.
Na čištění kamery nepoužívejte alkohol, aceton a další podobná rozpouštědla. Otírejte
kameru jemně navlhčeným hadříkem.
Nepokoušejte se kameru otevřít.
Pokud není kamera delší dobu využívána, doporučujeme pro prodloužení životnosti
kameru připojit ke zdroji napětí každé 3 měsíce na cca 4 hodiny, aby se vestavěná
baterie nabila.
Poprvé nabíjejte baterii alespoň 12 hodin, aby se využila plná kapacita baterie.
Instalace
Vložení SIM karty
Sejměte gumový kryt na boku kamery
Vysuňte držák SIM karty pomocí tlaku kancelářské svorky nebo propisovací tužky na
tlačítko vedle držáku
Zasuňte SIM kartu do držáku podle obrázku
Zasuňte držák s kartou zpět na místo a zakryjte gumovým krytem.
4
Hutermann
Připevnění kamery ke stojánku a umístění
Kamera může být instalována na zeď nebo ji lze umístit na vhodnou vodorovnou
plochu
Pro získání obrázků v dobré kvalitě se vyvarujte míst, kde by mohlo ostré světlo
směřovat přímo do objektivu kamery
Přesvícenému pozadí fotografií je možné zabránit vhodným umístěním kamery.
Doporučujeme snímat sledované místo minimálně pod úhlem 30°
Signál sítě mobilního operátora může mít vliv na kvalitu obrázku, kvalitu přenosu
živého zvuku i rychlost přenosu MMS zpráv. Ujistěte se, že je vaše kamera umístěna
v místě s dobrým GSM signálem.
Po instalaci doporučujeme provést odeslání několika testovacích MMS zpráv na váš
mobilní telefon. Tím zkontrolujete kvalitu obrázků z aktuálně umístěné kamery. Pozici
kamery je možné upravit pro dosažení požadované kvality obrazu.
Připojení napájecího adaptéru
Připojte napájecí adaptér do sítě a zapojte konektor adaptéru do zdířky na kameře
Kamera má zabudovanou dobíjecí Li-Ion baterii
Kamera upozorní uživatele, pokud dojde ke změně typu napájení (musí být zadáno
posílat upozornění SMS zprávou).
5
Hutermann
V případě slabé baterie není možné do kamery uložit nastavení.
Zapnutí / vypnutí kamery
Nastavte tlačítko 3 na pozici On – zapnuto (vrchní poloha)
na 3 - 5 sekund se rozsvítí červené světlo na světelném indikátoru (10)
Červené světlo pomalu bliká cca 35 sekund
Kamera pípne
Světelný indikátor zeleně svítí nebo pomalu bliká – v této chvíli je kamera již v režimu
hlídání podle předchozího nastavení.
Pro vypnutí kamery nastavte vypínač 3 na pozici Off – vypnuto (spodní poloha)
Stavy GSM kamery podle indikace:
Barva
červená
zelená
Akce
Stav
pomalu bliká
vyhledává síť
rychle bliká
alarm
svítí
není instalována SIM nebo je kamera poškozená
svítí
aktivní hlídání
pomalu bliká
hlídání není zapnuté
rychle bliká
zpracovává data
6
Hutermann
Barva
oranžová
Akce
bliká
Stav
nastavení – přidání dálkového ovládání
Veškeré nastavení kamery je nutné provádět pomocí SMS příkazů.
Uživatelé kamery se dělí podle práv na vlastníka, členy rodiny a hosty. Některé funkce jsou
přístupné jen vlastníkovi či členům rodiny. Kamera je identifikuje podle zadaných telefonních
čísel.
Formát SMS příkazů:
Formát SMS příkazů uživatelů Vlastník a Rodina: #kód#obsah#
Formát SMS příkazů uživatelů Host: #kód#heslo#obsah#
Heslo musí být čtyřmístné číslo, přednastaveno je: 1234.
Maximální počet číslic telefonního čísla je 16.
Symbol # je vždy první, poslední a oddělující znak všech příkazů a není možné jej vynechat.
Příkazy nesmí obsahovat žádnou mezeru.
Kamera vám po obdržení SMS příkazu odpoví.
V návodu je za zněním příkazu vždy uvedena oprávněná osoba
např. sms pro změnu čísla vlastníka je oprávněn poslat pouze Vlastník:
#14#nové číslo vlastníka#
Vlastník
Definice uživatelů
Úrovně oprávnění uživatelů:
Úroveň uživatele
Vlastník
Rodina
Host
Ano
Ne
Ne
Obdrží SMS
Ano
Ne
Ne
Obdrží MMS
Ano
Ne
Ne
Obdrží poplachové volání
Ano
Ano
Ne
Obdrží obrázky na e-mail
Ano
Ne
Ne
Obdrží SMS
Ano
Ne
Ne
Obdrží MMS
Ano
Ne
Ne
Obdrží poplachové volání
Ano
Funkce
Změna přístupového hesla
Automatický poplach
Nouzový poplach
Ano (pouze nouzová čísla)
Možnost živého odposlechu
Ano
Ano
Ne
Získání obrázku, informací o stavu kamery nebo SMS
příkazů pro ovládání kamery
Ano
Ano
Ano (heslo)
Získání obrázku na e-mail
Ano
Ano
Ne
Nastavení kamery pomocí SMS příkazů
Ano
Ano
Ne
7
Hutermann
Úroveň uživatele
Funkce
Vlastník
Rodina
Host
Nastavení jazykové verze
Ano
Ne
Ne
Každý mobilní telefon nastavený pro přijímání MMS zpráv může získat obrázky z kamery,
stačí zadat SMS příkaz s aktuálním heslem.
Nastavení vlastníka při spuštění kamery:
Pro využití všech funkcí kamery musí Vlastník uložit své telefonní číslo do paměti kamery.
V kameře může být umístěno jen jedno číslo Vlastníka.
V případě prvního použití kamery (po uvedení kamery do továrního nastavení/resetu) musí
být vloženo číslo Vlastníka; uložení proveďte následujícím postupem:
1. z telefonu Vlastníka pošlete SMS ve tvaru: #00#SIMcislo# , kde SIMcislo je číslo SIM
karty v kameře.Číslo musí být zadáno vč. mezinárodní předvolby, tzn, SMS příkaz je
např #00#+420739738737#
Číslo odesílatele bude uloženo jako číslo Vlastníka.
2. Kamera vám odpoví: „Welcome to the GSM Remote Camera. Your password is 1234“
Pokud je již číslo Vlastníka zadané, kamera odpoví: „Master number already exist“.
Změna hesla:
#04#staré heslo#nové heslo#
Vlastník
Kamera odpoví např.: „The password has been successfully changed to 2345“ v případě, že
heslo úspěšně změnila. Tato hláška: „New password is NULL or the same with the old“ se
objeví, pokud zadáte stejné heslo staré i nové nebo nové heslo nezadáte.
Při pokusu o změnu hesla z jiného telefonního čísla kamera odpoví: „Sorry, you are not
authorized to use this command“ (Nemáte oprávnění pro tento příkaz).
Změna čísla vlastníka:
#14#nové číslo vlastníka#
Vlastník
Kamera odpoví: „New master number is …..“.
Přidání čísla uživatele Rodina:
#06#číslo uživatele rodina#
Vlastník
#06#číslo uživatele rodina#číslo uživatele rodina#....#číslo uživatele rodina#
Do kamery je možné zadat až 10 telefonních čísel uživatelů Rodina.
Kamera odpoví: „The family number has been added successfully:“ a následují vypsaná
přidaná telefonní čísla (příp.jedno číslo).
Pokud zadáte telefonní číslo, které již kamera má zadané spolu s číslem člena Rodiny, které
ještě zadané není, dostanete jako odpověď dvě SMS zprávy. Jednu s oznámením, že family
member byl přidán succesfully a druhou: „123456789Family number already exist“
Smazání čísla uživatele Rodina:
Oprávnění pro mazání uživatelů Rodiny má jen Vlastník, lze smazat buď jedno číslo, několik
čísel v jednom příkazu anebo nejkratší variantou příkazu všechny členy skupiny Rodina.
8
Hutermann
#113#číslo uživatele rodina#
Vlastník
#113#číslo uživatele rodina#číslo uživatele rodina#....#číslo uživatele rodina#
#113#
Vlastník
Kamera odpoví: „123456789Family number deleted successfully.“
Pokud se číslo smazat nepodaří (např proto, že není v kameře zadané), kamera odpoví:
„123456789Failed to delete family number.“
Kontrola čísel uživatelů Rodina:
viz str.20 Kontrola aktuálního nastavení kamery.
Nastavení uživatele Host:
Uživatelem Host může být každý, kdo zná heslo a číslo SIM karty kamery. Uživatel Host
může posílat z jakéhokoliv mobilního telefonu SMS příkazy obsahující heslo, aby získal
obrázky z kamery.
Nastavení nouzových čísel:
Nouzová čísla jsou telefonní čísla, která kamera volá po stisku tlačítka
Panika na dálkovém ovladači. Nouzová čísla mohou být telefony
ochranky, rodinných příslušníků, policie, záchranné služby apod.
Před použitím dálkového ovládání je potřeba dálkové ovládání spárovat
s kamerou viz Přidání dálkových ovladačů ke kameře str.10.
Přidání nouzového čísla:
Číslo Vlastníka je přednastaveno jako nouzové číslo. Při stisku
tlačítka Panika kamera automaticky vytáčí číslo Vlastníka, následují další přednastavená
nouzová čísla.
Každá kamera může mít nastaveno až 9 nouzových čísel (v tomto počtu číslo Vlastníka není
zahrnuto).
#106#nouzové číslo#
Vlastník
#106#nouzové číslo#nouzové číslo#....#nouzové číslo#
Vlastník
Kamera odpoví: „123456789 Added emergency number successfully“
Další možná odpověď je: „The Emergency numbers are full. Please delete old numbers.“
(Seznam nouzových čísel je plný, prosím umažte starší čísla.), pokud přidaných čísel bylo více než
se vešlo.
Smazání nouzového čísla:
Následujícími příkazy lze smazat buď jedno číslo, několik čísel v jednom příkazu anebo
nejkratší variantou příkazu všechna nouzová telefonní čísla najednou:
#107#nouzové číslo#
Vlastník
#107#nouzové číslo#nouzové číslo#....#nouzové číslo#
Vlastník
#107#
Vlastník
Kamera odpoví: „123456789Emergency number successfully deleted“
9
Hutermann
Další možná odpověď je: „123456789Emergency number delete failed“ (Nelze smazat nouzové
číslo 123456789), když například zkoušíte smazat nezadané číslo nebo nouzové číslo
Vlastníka.
Kontrola nouzových čísel:
viz str.22 Kontrola aktuálního nastavení kamery
10
Hutermann
Dálkové ovládání
Přidání dálkových ovladačů ke kameře:
Přidáním dálkového ovladače získáte možnost nastavení základních funkcí. Ke kameře může
být přidáno až 5 dálkových ovladačů.
1.
2.
3.
4.
5.
Zelená dioda bliká nebo nepřetržitě svítí.
Stiskněte tlačítko 13 – Nastavení na 3 sekundy.
Světlo na indikátoru se změní na červenou (oranžovou) – učící mód.
Stiskněte jakékoliv tlačítko na ovladači, který chcete přidat.
Kamera pípne a světelný indikátor se na 2 sekundy rozsvítí zeleně (úspěšné přidání
ovladače).
6.
Světelný indikátor opět bliká červeně.
7.
Opakujte krok 4 pro přidání dalších ovladačů.
8.
Stiskněte tlačítko 13 – Nastavení na 2 sekundy pro ukončení učícího módu nebo
vyčkejte několik sekund, po kterých se mód ukončí automaticky.
Pokud má přidávaný dálkový ovladač slabou/vybitou baterii, vydá kamera tři pípnutí
a učící mód se ukončí. Přidání zopakujte po výměně baterie.
1.
2.
3.
4.
5.
Tlačítko konec hlídání
Tlačítko hlídání
Tlačítko panika
Indikátor vysílání dálkového ovládání
Anténa
11
Hutermann
Použití dálkového ovladače:
Jakmile je stisknuto tlačítko 2 - Hlídání, začne světelný
indikátor kamery svítit zeleně. To znamená, že je v režimu hlídání.
Jakýkoliv pohyb zachycený kamerou vyvolá poplach. Kamera
odesílá SMS/MMS upozornění nebo volá na přednastavená
čísla...
Při stisku tlačítka 1 – Konec hlídání začne indikátor kamery
pomalu zeleně blikat. To znamená, že kamera není v režimu
hlídání a nehlásí žádné poplachy vyvolané pohybem.
Stiskněte tlačítko 3 - Panika, když chcete, podle nastavení kamery, vytočit číslo
Vlastníka a umožnit mu odposlech hlídaného prostoru nebo poslat SMS a MMS zprávy
na přednastavená čísla.
V případě, že Vlastník nereaguje na volání, kamera postupně vytáčí další přednastavená
nouzová čísla, maximálně však třikrát dokola, pokud nikdo nezareaguje, mód panika bude
ukončen.
Zasílání zpráv při změně módu – Hlídání – Konec hlídání - pomocí dálkového ovladače:
Pro nezasílání – zrušení zasílání zpráv při ukončení/začátku módu hlídání zadejte:
#137#0#
Vlastník a Rodina
Pro zasílání zpráv při ukončení/začátku módu hlídání zadejte:
#137#1#
Vlastník a Rodina
Tato možnost je přednastavená, při jejím nastavení kamera odpoví: „Send SMS when
change device state“ (Poslat SMS při změně stavu hlídání).
Zprávy poslané kamerou při změně módu hlídání: „Defense mode activated“ (Hlídací mód
aktivován) nebo „Defense mode de-activated“ (Hlídací mód ukončen).
Odstranění dálkových ovladačů:
#111#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „All remote control deleted successfully“ (Všechna dálková ovládání úspěšně
smazána).
Nouzový poplach
Nastavení nouzového poplachu:
Při stisknutí tlačítka Panika na dálkovém ovladači přechází kamera do speciálního
nouzového poplachu. Existují dva módy nouzového poplachu:
1. (přednastavený) vytáčí číslo Vlastníka a další přednastavená nouzová čísla. Kamera
opakuje celý proces 3x dokud někdo na volání nezareaguje. Osoba, která telefon zvedne,
uslyší aktuální zvuky ze sledovaného prostoru.
Tento nouzový mód se aktivuje příkazem:
#39#0#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Set emergency alarm notification by dialing successfully“
12
Hutermann
2. kamera zasílá SMS a MMS zprávy na číslo Vlastníka a další nastavená nouzová čísla. Při
stisku tlačítka Panika odešle kamera SMS upozornění a MMS zprávu na uvedená
přednastavená nouzová telefonní čísla.
První příchozí SMS zpráva zní: „Motion detection activated, the camera is sending
images 5“ (Detekován pohyb, kamera posílá 5 snímků)
Další příchozí zpráva je MMS a obsahuje zadané množství obrázků z kamery.
Příkaz k nastavení oznámení poplachu pomocí SMS a MMS:
#39#1#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Set emergency alarm notification by SMS and MMS successfully“.
Zapnutí / vypnutí světelného indikátoru na kameře
Jestliže světelný indikátor svítí, zobrazuje různými způsoby pracovní stav kamery. Vypnutí
indikátoru ztíží nalezení kamery nepovolanými osobami.
Existují dva způsoby pro aktivaci / deaktivaci světelného indikátoru na kameře:
1. na kameře stiskněte tlačítko 8 – Nastavení na déle než 4 sekundy, indikátor se vypne
nebo zapne.
2. odešlete příkaz ve tvaru:
#143#0#
Vlastník, Rodina
pro deaktivaci světelného indikátoru
Kamera odpoví: „Status LED close“ (Světelný indikátor je vypnutý).
#143#1#
Vlastník, Rodina
pro aktivaci světelného indikátoru
Kamera odpoví: „Status LED open“ (Světelný indikátor je zapnutý).
Nastavení parametrů
Nastavení síťových parametrů:
Před použití kamery nastavte parametry sítě, dbejte prosím následujících doporučení:
na kartě musí být zrušen PIN kód
aktivní služby GPRS
aktivní služba MMS
zrušena hlasová schránka
Postup nastavení kamery:
Pro správnou funkčnost kamery s vloženou SIM kartou:
1. Kameru zapněte a aktivujte Vlastníka kamery
2. Pro nastavení parametrů Vašeho mobilní operátora odešlete z telefonu Vlastníka níže
uvedené SMS příkazy v daném pořadí (parametry se mohou změnit, kontaktujte
svého operátora pro aktuální údaje):
Zasílání MMS zpráv přes WAP (přednastaveno):
#148#0#
Vlastník
Kamera odpoví: „Send MMS using WAP“.
T-Mobile (Pozor, s kartami T-Mobile nemusí WAP fungovat, použijte případně MMS přes http)
#124#http://mms#
Vlastník
13
Hutermann
#125#10.0.0.10#80#80#mms.t-mobile.cz#mms#mms#
Vlastník
O2
#124#http://mms.o2active.cz:8002#
Vlastník
#125#160.218.160.218#8002#mms#mms#mms#
Vlastník
Vodafone
#124#http://mms#
Vlastník
#125#10.11.10.111#9201#mms#mms#mms#
Vlastník
Kamera na SMS zprávy odpoví dalšími dvěta SMS zprávami:
„Para:....“ a „Para:....“
Nastavení MMS zpráv přes http:
#148#1#
Vlastník
Kamera odpoví: „Send MMS using HTTP“.
T-Mobile
#149#0#0#http://mms#
Vlastník
#150#0#10.0.0.10#8080#mms.t-mobile.cz#mms#mms# Vlastník
O2
#149#0#O2#http://mms#
Vlastník
#150#0#160.218.160.218#9201#mms#mms#mms#
Vlastník
Vodafone
#149#0#Vodafone#http://mms#
Vlastník
#150#0#10.11.10.111#9201#mms#mms#mms#
Vlastník
Na místo názvu operátora lze zadat jakýkoliv řetězec.
Kamera opět odpoví 2x: „#0 0MMSC:....“ a „#0 IP:...“.
Následně otestujte, zda Vám dorazí obrázek na vyžádání nebo při zachyceném poplachu.
Nastavení e-mailu
Přidání / úprava e-mailové adresy:
#108#e-mailová adresa#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Email address: ….“
Tato adresa může být použita pro zaslání e-mailu při poplachu nebo získání obrázků ze
kamery a jejich poslání na přednastavené e-mailové adresy.
Každé uživatelské číslo může mít nastaveno pouze jednu e-mailovou adresu, přidání
nové/jiné e-mailové adresy tu původní přepíše.
Smazání všech e-mailových adres:
#109#
Vlastník
Kamera odpoví: „Email address deleted successfully“ (E-mailová adresa smazána).
Živý odposlech
Odposlech voláním na kameru:
Uživatel zavolá na číslo SIM karty umístěné v kameře. kamera hovor přijme po 20 sekundách
a volající má možnost odposlechu sledovaného prostoru. Současný odposlech více volajících
14
Hutermann
není možný. Odposlech je zpoplatněn jako běžný telefonní hovor do sítě operátora vložené
SIM karty. V případě, že ukončíte volání předtím, než kamera hovor přijme, dojde buď
k odeslání obrázků nebo zapnutí/vypnutí hlídání prostoru – záleží na nastavení módu
nouzového poplachu viz str.10.
Odposlech při nouzovém poplachu:
Po stisku tlačítka Panika na dálkovém ovladači kamera automaticky zavolá na číslo Vlastníka
- toto provede v případě, že je nastaven nouzový mód 1 (tovární nastavení). Nezáleží na
módu hlídání. Vlastník má možnost odposlechu, pokud hovor nepřijme, kamera postupně
volá na další zadaná nouzová čísla a to maximálně 3x dokola.
Odposlech při vyvolaném poplachu:
V režimu hlídání může kamera kontaktovat Vlastníka pomocí telefonního hovoru, pokud je
nastaveno. Vlastník může po přijetí hovoru poslouchat zvuk ve sledovaném prostoru. Pokud
Vlastník hovor nepřijme, kamera volá postupně na další zadaná nouzová čísla a to
maximálně 3x dokola.
Infračervený detektor
Detekce pohybu pomocí infračerveného detektoru je spolehlivý proces založený na
zachycení pohybu těles, která mají rozdílnou teplotu než okolí.
Detekce pohybu je funkční pouze při módu hlídání, v továrním nastavení zadaná jako aktivní.
V případě poplachu vyvolaném detekcí pohybu posílá kamera obrázky v jedné MMS zprávě.
Základní nastavení počtu obrázků je 5, velikost 320x240 px.
Nastavení lze změnit.
Zapnutí/vypnutí infračerveného detektoru pohybu:
Vypnutí infračerveného detektoru pohybu:
#118#0#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Infrared body detector deactivated“ (Infračerv. detektor pohybu deaktivován).
Zapnutí infračerveného detektoru pohybu:
#118#1#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Infrared body detector activated“ (Infračerv. detektor pohybu aktivován).
Videodetekce pohybu
Videodetekce pohybu je proces založený na porovnání jednotlivých obrazů. Firmware kamery
porovnává současný a předchozí obraz zachycený kamerou. Rozdíly vyhodnotí jako pohyb.
Videodetekce pohybu je funkční pouze v režimu Hlídání.
Videodetekce pohybu je v továrním nastavení neaktivní.
V případě poplachu vyvolaném videodetekcí pohybu posílá kamera obrázky v jedné MMS
zprávě. Základní nastavení počtu obrázků je 3. Velikost obrázku je 320x240. Nastavení lze
změnit v nastavení obrázku str.14.
15
Hutermann
Pro vypnutí detekce pohybu zadejte:
#22#0#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Motion detection de-activated“ (Detekce pohybu vypnuta).
Pro zapnutí detekce pohybu zadejte:
#22#1#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Motion detection activated (Detekce pohybu zapnuta)“
Citlivost videodetekce pohybu:
Citlivost může být v rozsahu 1-5, větší hodnota znamená vyšší citlivost. Přednastavená
hodnota je 4. Na této úrovni je kamera schopna zachytit pohyb lidského těla.
#36#citlivost#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví např.: „Motion detection sensitivity has been set successfully: 3“
Podmínky videodetekce pohybu:
Uživatel může nastavit podmínky videodetekce pohybu, za kterých kamera spustí poplach.
Kamera v tomto módu počítá každé dvě sekundy zaznamenaný pohyb. kamera vyhlásí
poplach, pokud je v zadaném časovém intervalu překročen nastavený počet pohybů.
#141#Počet_pohybů#časový_interval#
Vlastník a Rodina
Počet pohybů může být v rozsahu 1-255.
Časový interval může být v rozsahu 1-255 minut.
Kamera odpoví např.: „Set parameter successfully, quantity: 5 time: 60 minutes“ (Podmínky
nastaveny, 5 pohybů za 60 minut).
SMS upozornění při změně zdroje napájení
Pro zapnutí upozornění při změně zdroje napájení (přednastaveno):
#144#1#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Send SMS notification when power supply changed“ (Zaslat SMS při změně
napájení).
Pro vypnutí upozornění při změně zdroje napájení :
#144#0#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Not send SMS notification when power supply changed“ (Nezasílat SMS při
změně napájení)
Při zapnutém upozornění na změnu zdroje napájení zašle kamera po připojení k napaječi:
„GSM remote camera resume to external power now“ (GSM kamera připojena k napájení).
Nastavení obrázku
Velikost:
Hodnota 1 – velikost obrázku 160x120 px, tato velikost je standardem pro malé displeje
mobilních telefonů. Velikost jedné MMS zprávy je cca 4 kB:
16
Hutermann
#32#1#
Vlastník a Rodina
Hodnota 2 – velikost obrázku 320x240 px (QVGA). Velikost jedné MMS zprávy je cca 9 kB,
tato hodnota je přednastavena:
#32#2#
Vlastník a Rodina
Hodnota 3 – velikost obrázku 640x480 px (VGA). Velikost jedné MMS zprávy je cca 33 kB:
#32#3#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „The image size has been reset successfully“ (Velikost obrázku nastavena).
Počet:
Přednastavený počet obrázků je 5 s velikostí 320x240 px, interval snímání obrázků je
přednastaven na 0,5 sekundy:
#33#počet#
Vlastník a Rodina
Počet snímků může být mezi 2-8. Pokud je velikost obrázku nastavena na 640x480 pixelů, je
možné odeslat maximálně 2 obrázky.
Kamera odpoví např.: „Alarm image quantity has been set successfully: 3“.
Jas:
Hodnotu lze nastavit v rozsahu 1-5, přičemž hodnota 5 znamená nejvyšší jas obrázku.
Přednastavená hodnota je 4.
#34#hodnota#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví např.: „Image brightness has been set successfully: 3“.
Orientace:
#35#hodnota#
Vlastník a Rodina
Níže uvedené hodnoty změní orientaci obrázku např. při umístění kamery na strop nebo zeď:
hodnota 1: otočení obrázku „vzhůru nohama“ při instalaci kamery na strop
hodnota 2: orientace na šířku, když je kamera připevněna na zeď
hodnota 3: přednastavená, beze změny orientace obrázku
Kamera odpoví např.: „Image position has been set successfully: 2“ (Orientace obrázku úspěšně
nastavena).
Kontrast:
#38#hodnota#
Vlastník a Rodina
Hodnota může být v rozsahu 1-5, přednastavená hodnota je 4.
Kamera odpoví: „Image contrast has been set successfully: 3“ (Kontrast obrázku nastaven).
Komprese:
#119#hodnota#
Vlastník a Rodina
Hodnota může být nastavena v rozsahu 1-4, vyšší číslo znamená větší kvalitu a velikost
obrázku a jeho poslání bude trvat delší dobu. Přednastavená hodnota je 1.
hodnota 1: dvacetinásobná komprese
hodnota 2: nastaví kompresi obrázku 14x
17
Hutermann
hodnota 3: komprese 10x
hodnota 4: komprese 5x (není možné nastavit pro velikost obrázku 640x480)
Kamera odpoví: „Set image compressibility successful.“ (Komprese obrázku úspěšně nastavena).
Časový interval obrázků:
Časový interval je možné zadat v rozsahu 3-10, jednotka je 0,1 sekundy. Přednastavená
hodnota je 5, tzn. že jednotlivé obrázky budou zachycovány s intervalem 0,5 sekundy.
#103#čas_interval# Vlastník a Rodina
Kamera odpoví např.: „Capture image interval time has been set successfully: 10“ (Časový
interval obrázků byl nastaven).
Nastavení automatického poplachu
kamera v módu zastřešení odesílá upozornění na poplach (SMS / MMS) na přednastavená
telefonní čísla nebo e-mailové adresy. Upozornění je odesláno při zaznamenání pohybu.
Uživatel může odeslat jednu z níže uvedených SMS zpráv pro nastavení dalších funkcí.
Varovný tón při poplachu:
kamera vydá varovný tón při vyhlášení poplachu.
#130#1#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Warn Sound mode activated“ (Mód varovného signálu aktivován).
Vypnutí varovného tónu při poplachu:
#130#0#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Warn Sound mode de-activated“ (Mód varovného signálu deaktivován).
SMS upozornění při poplachu (přednastaveno):
#11#1#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Alarm set with SMS notification successfully.“ .
Žádné SMS upozornění při poplachu:
#11#0#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Alarm set without SMS notification successfully“ .
MMS upozornění při polachu (přednastaveno):
#12#1#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Alarm set with MMS nofitication successfully“.
Žádné MMS upozornění při polachu:
#12#0#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Alarm set without MMS notification successfully“.
18
Hutermann
Vypnutí hovoru při poplachu (přednastaveno):
#13#0#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Alarm set without calling notification successfully“.
Uskutečnění hovoru při poplachu:
V případě vyhlášení poplachu kamera vytočí telefonní číslo Vlastníka, po přijmutí hovoru je
možné slyšet zvuk z okolí kamery.
#13#1#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Alarm set with calling notification successfully“.
Žádné MMS zprávy na přednastavené e-mailové adresy (přednastaveno):
#110#0#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Alarm set without MMS notification to an e-mail address“ .
MMS upozornění na poplach na přednastavené e-mailové adresy:
#110#1#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Alarm set with MMS notification to an e-mail address successfully“.
Ruční zapnutí / vypnutí hlídání
Ruční zapnutí hlídání:
#01#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Defense mode activated“ (Hlídání aktivováno).
Ruční vypnutí hlídání:
#02#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Defense mode de-activated“ (Hlídání deaktivováno).
Nastavení časového hlídání
Nastavení času/ů, kdy má kamera automaticky zapnout mód hlídání.
Zapnutí časového hlídání:
#128#1#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Timing defense activated“ (Hlídání aktivováno).
Nastavení časových intervalů hlídání kamerou:
#129#den#čas1od#čas1do#čas2od#čas2do#čas3od#čas3do#
Den je číslo v intervalu 0-8:
0
Neděle
5
pátek
1
pondělí
6
sobota
19
Vlastník a Rodina
Hutermann
0
Neděle
5
pátek
2
Úterý
7
každý den
3
středa
8
pondělí - pátek
4
čtvrtek
Je možné zadat maximálně 3 časové periody, 4 číslice ve tvaru hhmm, např. 1200 = 12:00,
čas začátku i konce musí být ve stejný den – čas konce musí být vždy pozdější než čas
začátku.
Kamera odpoví: „Set timing defense successfully, the parameter is:....“ (podle nastavení ).
Vypnutí časového hlídání:
#128#0#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Timing defense de-activated“ (Hlídání deaktivováno).
Automatické ukončení časového hlídání
Zabraňuje opakovanému zasílání poplachových zpráv při poplachu. Příkazem nastavíte počet
poplachových zpráv, které chcete obdržet. Doporučujeme ponechat aspoň 1 zprávu.
Zapnutí automatického ukončení hlídání:
#138#1#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Cancel defense after warn some times active“ (Automatické ukončení hlídání
aktivní).
Počet poplachů pro automatické ukončení hlídání:
#139#počet poplachů#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Cancel defense after warn 1 times“ (Automatické ukončení hlídání po prvním
varování).
Vypnutí automatického ukončení hlídání (přednastaveno):
#138#0#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Cancel defense after warn some times deactive“ (Automatické ukončení hlídání
neaktivní).
Vypnutí infračerveného světla při hlídání
#31#0#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Infrared lights turn off“ (Infračervené světlo vypnuto).
Zapnutí infračerveného světla při hlídání
#31#1#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Infrared lights activated. The device can auto-control the lights“ (Infračervené
světlo aktivní).
20
Hutermann
Získání obrázků ze kamery
Získání jednoho obrázku a jeho odeslání na mobilní telefon:
Jsou dvě možnosti, jak získat obrázek ze kamery:
1.
Vlastník nebo Rodina zavolá na číslo kamery a zavěsí v okamžiku, kdy uslyší vyzváněcí
tón. Doba vyzvánění se musí pohybovat mezi 1-5 sekundami.
Kamera odpoví: „Your request received, Camera is sending the MMS image.“ (Požadavek
obdržen, kamera posílá MMS obrázek)
Uživatelé úrovně Host nemůžou získat obrázky tímto způsobem.
2. Uživatel odešle SMS ve tvaru:
#03#
Vlastník a Rodina
#03#heslo#
Host
Kamera odpoví: „Your request received, Camera is sending the MMS image.“
Získání více obrázků a jejich zaslání na mobilní telefon:
#03#Počet obrázků#
Vlastník a Rodina
#03#heslo#Počet obrázků#
Host
Kamera odpoví: „Your request received, camera is sending the MMS image“
Získání obrázků ze kamery a jejich odeslání na e-mailové adresy:
#03#Počet obrázků#1#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Your request received, camera is sending the MMS image.“
Získání obrázků a jejich odeslání na libovolné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu:
#30#číslo nebo e-mail#Počet obrázků#
Vlastník a Rodina
#30#heslo#číslo nebo e-mail#Počet obrázků#
Host
Kamera odpoví: „Sending to … with … pictures“ (Posílá … obrázků na ….).
Časové zasílání obrázků na mobilní telefon
Zapnutí časového zasílání MMS obrázků:
#115#1#
Vlastník
Kamera odpoví: „Timing sends images via MMS activated“ (Časové zasílání obrázků MMS
zprávou aktivní).
Nastavení časového intervalu zasílání MMS obrázků:
#116#den#perioda1 začátek#perioda1 konec#perioda1 interval#perioda2 začátek#peri
oda2 konec#perioda2 interval#... Vlastník
Kamera odpoví: „Parameter of timing sends MMS is:....“ (Časování nastaveno na...).
Vypnutí časového zasílání MMS obrázků:
#115#0#
Vlastník
21
Hutermann
Kamera odpoví: „Timing sends images via MMS de-activated“ (Časové zasílání obrázků přes
MMS deaktivováno).
Nastavení jazykové verze
kamera nepodporuje češtinu, jazyky komunikace jsou angličtina a španělština.
#127#0#
španělština
Vlastník
#127#1#
angličtina
Vlastník
Kamera odpoví: „Set english version successfully“ nebo „Versión en Español configurada
exitosamente“ podle nastaveného jazyka.
Kontrola aktuálního nastavení kamery
#07#
Vlastník a Rodina
#07#heslo#
Host
Kamera odešle MMS s aktuálním nastavením kamery. V MMS jsou například uvedeny tyto
údaje:
Zapnuto/vypnuto hlídání
Nezasílat/zasílat SMS při poplachu (nebo zasílat)
Nezasílat/zasílat MMS při poplachu
Detekce pohybu aktivována/zrušena
Časové zasílání MMS zapnuto/vypnuto
Infračervené světlo vypnuto/zapnuto
Velikost obrázku 320x240 / 640x480 / 160x120
Počet obrázků zasílaných při poplachu
Jas obrázku
Komprese obrázku
Citlivost detekce pohybu
Číslo vlastníka
e-mail Vlastníka
e-mail uživatele Rodina
Pohotovostní číslo
Anglická / španělská verze
V případě, že dostanete zprávu tohoto znění: „Sorry, the network is busy, fail to send one
MMS. ERR_IND 4_0“, je síť buď přetížená nebo je potřeba nastavit MMS zprávy viz str.11.
Obnovení továrního nastavení
Tato funkce zruší veškerá uživatelská nastavení a obnoví původní tovární konfiguraci.
Po obnovení továrního nastavení je potřeba zadat opět všechna požadovaná uživatelská
nastavení, tedy přiřadit Vlastníka a dálková ovládání.
#08#heslo#
Vlastník
Kamera odpoví: „The GSM camera has successfully reset to its default settings“ (GSM kamera
byla úspěšně resetována do továrního nastavení).
GSM kamera může být zresetována také stiskem tlačítka 2 na boku přístroje.
22
Hutermann
Nápověda
Pokud uživatel zapomene znění SMS příkazu, může si vyžádat nápovědu.
Zaslání SMS příkazů:
#09#
Vlastník a Rodina
#09#heslo#
Host
Kamera zašle na mobilní telefon uživatele seznam příkazů ve formě SMS.
Další zařízení
Ke GSM kameře můžete přidat další bezpečnostní zařízení např. pohybové čidlo, dveřní
magnet, požární hlásič apod.
Čidla mohou být aktivní buď trvale (např. požární hlásič) nebo jen v případě zajištění alarmu
(alarmová zóna).
Přidání bezdrátových senzorů:
1. Pošlete SMS ve tvaru:
#05#název# pro přiřazení sensoru do alarmové zóny
Vlastník a Rodina
#196#název# pro přiřazení sensoru do trvale aktivní zóny Vlastník a Rodina
Název je řetězec max.9 znaků a/nebo čísel určený pro identifikaci zařízení a zvolte si jej
tak, abyste podle něj poznali, který senzor hlásí poplach. Také je možné zaslat SMS jen
ve tvaru
#05#
a kamera senzoru dá pořadové číslo.
Kamera při poplachu od čidla standardně pošle pouze SMS, pokud chcete odesílat také
MMS, zadejte jako první znak popisu hvězdičku, tedy např #05#*chodba#
2. Po příjmu SMS kamera pípne a indikátor bliká střídavě červeně a zeleně a odešle zpět
SMS: „Waiting to load wireless sensor, make the sensor work immediately.“ (Čekám na
signál senzoru, aktivujte jej).
Aktivujte přidávané zařízení, např. magnetický dveřní kontakt otevřením a zavřením dveří.
Kamera pípne a odpoví: „název has been successfully loaded“
3. Stiskněte tlačítko č.13 – nastavení, kamera opět pípne a opustí status zadávání.
4. Pokud se senzor nepodaří přidat, kamera po cca minutě status zadávání sama ukončí
a vrátí se do předchozího stavu (hlídání nebo nehlídání).
5. Můžete přidat až 15 bezdrátových senzorů. Při dosažení tohoto počtu kamera odešle
zprávu: „The sensors are full. Please delete old sensors before add new ones.“ (Maximální
množství senzorů je dosaženo, před zadáním nových nějaké vymažte).
6. Pokud kamera píše: „Sensor description invalid, please rename the sensor“ (Název senzoru
je špatný, prosím přejmenujte jej), změňte název přidávaného zařízení.
Změna existujícího senzoru:
Viz Přidání bezdrátových senzorů, jen v bodu 2 přidání senzoru (viz výše) zadejte stejný
název jako má již existující senzor, který chcete nahradit a pokračujte dále...
Odebrání všech bezdrátových senzorů:
#112#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Sensor deleted successfully“ (Všechny senzory smazány).
23
Hutermann
Poslání SMS jen když je senzor aktivní:
#140#název#..#
Vlastník a Rodina
Můžete zadat jen názvy senzorů, které jsou ke kameře již zadané.
Kamera odpoví: „Sensor below send SMS only: název“.
Jestliže kamera odpoví: „Sensor below are not exist, please check again: špatný_název“
(Uvedený senzor neexistuje, prosím zkuste znovu: špatný_název).
Při alarmu dostanete zprávu: „Received název alarm, picture quantity is 5“
Zrušení posílání SMS když je senzor aktivní:
#140#
Vlastník a Rodina
Kamera odpoví: „Clear send SMS only mark on all sensors successfully“
Seznam SMS příkazů:
Nejčastěji používané:
Hlídání
Vlastník
rodina
Vlastník
rodina
Host
Vlastník
rodina
Získání
obrázku
Kontrola
stavu
Zapnutí hlídání
#01#
18
Vypnutí hlídání
#02#
18
Získání jednoho obrázku z kamery a jeho #03#
zaslání na mobil
#03#heslo#
Získání více obrázků z kamery a jejich
odeslání na mobil
Host
Odposlech
19
#03#heslo#Počet obrázků#
19
#03#Počet obrázků#1#
19
Získání více obrázků z kamery a jejich
odeslání na přednastavený e-mail
Vlastník
Rodina
Host
Získání více obrázků z kamery a jejich
#30#číslo nebo e-mail#Počet obrázků#
odeslání na libovolné telefonní číslo nebo
e-mailovou adresu
#30#heslo#číslo nebo e-mail#Počet obrázků#
Vlastník
rodina
Kontrola aktuálního nastavení kamery
Vlastník
Odposlech okolí kamery v reálném čase
24
19
#03#Počet obrázků#
Vlastník
rodina
Host
19
20
20
#07#
21
#07#heslo#
21
zavolejte na telefonní číslo kamery a počkejte,
až hovor přijme
Hutermann
Přehled SMS příkazů:
Kategorie
Uživatel
Funkce
SMS příkaz
První příkaz, nastavení vlastníka
Nastavení
uživatelů
Nastavení
MMS zpráv
Nastavení
e-mailu
kamera si nastaví číslo, ze kterého byla SMS
poslána, jako číslo vlastníka
#00#
7
Změna hesla
#04#staré heslo#nové heslo#
7
Změna čísla vlastníka
#14#nové číslo#
8
Přidání člena rodiny
#06#číslo člena rodiny#
8
Přidání více členů rodiny
#06#číslo člena rodiny#číslo člena rodiny#...
8
Smazání člena rodiny
#113#číslo člena rodiny#
8
Smazání více členů rodiny
#113#číslo člena rodiny#číslo člena rodiny#...
8
Smazání všech členů rodiny
#113#
8
Přidání nouzového čísla
#106#nouzové číslo#
9
Přidání více nouzových čísel
#106#nouzové číslo#nouzové číslo#...
9
Smazání nouzového čísla
#107#nouzové číslo#
9
Smazání více nouzových čísel
#107#nouzové číslo#nouzové číslo#...
9
Smazání všech nouzových čísel
#107#
9
Nastavení zasílání zpráv přes WAP
#148#0#
12
Nastavení MMS centra pro WAP
#124#centrum MMS zpráv#
12
Nastavení APN parametrů pro WAP
#125#IP brána#port brány#APN#APN
uživatelské jméno#APN heslo#
12
Nastavení odesílání MMS přes HTTP
#148#1#
12
Přidání operátora a MMS centra do
seznamu
#149#0#ISP#MMSC#
12
Přidání APN parametrů do seznamu
#150#0#IP brána#port brány#APN#APN
uživatelské jméno#APN heslo#
12
Vlastník
rodina
Přidání nebo úprava
e-mailové adresy
#108#e-mailová adresa#
13
Vlastník
Smazání všech
e-mailových adres
#109#
13
Vlastník
Vlastník
Vlastník
rodina
Host
Vlastník
rodina
Získání
obrázku
Časové
Str.
Získání jednoho obrázku z kamery a jeho #03#
zaslání na mobil
#03#heslo#
Získání více obrázků z kamery a jejich
odeslání na mobil
Host
19
19
#03#Počet obrázků#
19
#03#heslo#Počet obrázků#
19
#03#Počet obrázků#1#
19
Vlastník
rodina
Získání více obrázků z kamery a jejich
odeslání na přednastavený e-mail
Vlastník
Rodina
Host
Získání více obrázků z kamery a jejich
#30#číslo nebo e-mail#Počet obrázků#
odeslání na libovolné telefonní číslo nebo
e-mailovou adresu
#30#heslo#číslo nebo e-mail#Počet obrázků#
20
Vlastník
Zapnutí časového zasílání obrázků
20
25
#115#1#
20
Hutermann
Kategorie
Uživatel
zasílání
obrázků
Nastavení
obrázku
Dálkové
ovládání
Nouzový
poplach
Nastavení intervalu pro automatické
zasílání MMS zpráv
Vlastník
rodina
Vlastník
rodina
Vlastník
rodina
Infračervený
Vlastník
detektor
rodina
pohybu
Video
detekce
pohybu
Zapnutí/vyp
nutí hlídání
Funkce
Vlastník
rodina
Vlastník
rodina
SMS příkaz
Str.
#116#den#perioda1 začátek#perioda1 konec#
perioda1 interval#perioda2 začátek#perioda2 k
onec#perioda2 interval#...
20
Vypnutí časového zasílání MMS obrázků #115#0#
20
Velikost obrázku
#32#hodnota#
15
Počet obrázků
#33#počet#
15
Jas obrázku
#34#hodnota#
15
Orientace obrázku
#35#hodnota#
15
Kontrast obrázku
#38#hodnota#
16
Komprese obrázku
#119#hodnota#
16
Časový interval obrázku
#103#čas#
16
Zasílání SMS zpráv při změně módu
Hlídání/Konec hlídání pomocí dálkového
ovladače
#137#1#
10
Nezasílání SMS zpráv při změně módu
Hlídání/Konec hlídání pomocí dálkového
ovladače
#137#0#
10
Odstranění všech přiřazených dálkových
ovladačů
#111#
11
Nouzový mód 1 (hovor na nouzová čísla) #39#0#
11
Nouzový mód 2 (SMS a MMS zpráva na
nouzová čísla
11
#39#1#
Vypnutí infračerveného detektoru pohybu #118#0#
14
Zapnutí infračerveného detektoru pohybu #118#1#
14
Vypnutí detekce pohybu
#22#0#
14
Zapnutí detekce pohybu
#22#1#
14
Citlivost detekce pohybu
#36#citlivost#
14
Podmínky videodetekce pohybu
#141#Počet pohybů#Časový interval#
14
Zapnutí hlídání
#01#
18
Vypnutí hlídání
#02#
18
Zapnutí časového hlídání kamery
#128#1#
18
Nastavení časového intervalu hlídání
#129#Den#Čas1 od#Čas1 do#Čas2 od#Čas2
do# ...#
18
Vypnutí časového intervalu hlídání
#128#0#
18
Zapnutí automatického vypnutí hlídání
#138#1#
18
Nastavení počtu poplachů pro
automatické vypnutí hlídání
#139#Počet poplachů#
19
Vypnutí automatického vypnutí hlídání
#138#0#
19
26
Hutermann
Kategorie
Jazyková
verze
Kontrola
stavu
Uživatel
Vlastník
Vlastník
rodina
Funkce
SMS příkaz
Nastavení španělské verze
#127#0#
20
Nastavení anglické verze
#127#1#
20
#07#
21
#07#heslo#
21
#09#
21
#09#heslo#
21
Obnovení továrního nastavení
#08#heslo#
21
Varovný tón při poplachu
#130#1#
16
Vypnutí varovného tónu při aktivaci
poplachu
#130#0#
16
Žádné SMS upozornění při poplachu
#11#0#
17
SMS upozornění při poplachu
#11#1#
17
Žádné MMS upozornění při poplachu
#12#0#
17
MMS upozornění při poplachu
#12#1#
17
Vypnutí hovoru při poplachu
#13#0#
17
Uskutečnění hovoru při poplachu
#13#1#
17
Žádné MMS zprávy na přednastavené
e-mailové adresy
#110#0#
17
MMS upozornění poplachu na
přednastavené e-mailové adresy
#110#1#
17
Vypnutí světelného indikátoru
#143#0#
11
Zapnutí světelného indikátoru
#143#1#
11
Vypnutí infračerveného světla při hlídání
#31#0#
19
Zapnutí infračerveného světla při hlídání
#31#1#
19
SMS upozornění při změně zdroje
napájení
#144#1#
15
Žádné SMS upozornění při změně zdroje
#144#0#
napájení
15
Přidání bezdrátového senzoru
#05#název senzoru#
22
Zrušení bezdrátového senzoru
#112#
22
Kontrola aktuálního nastavení kamery
Host
Nápověda
Vlastník
rodina
Zaslání SMS příkazů
Host
Obnovení
továrního
nastavení
Vlastník
Nastavení
Vlastník
automatické
rodina
ho poplachu
Světelný
indikátor
Vlastník
rodina
Infračervené
světlo
Změna
napájení
Bezdrátové
senzory
Vlastník
rodina
Vlastník
rodina
Str.
27
Hutermann
Kategorie
Uživatel
Funkce
SMS příkaz
SMS jen při alarmu bezdrátového
senzoru
#140#název senzoru#..#
Zrušení SMS jen při alarmu bezdrátového
#140#
senzoru
Technické parametry:
Objektiv:
Dálkové ovládání:
Senzor:
Rozlišení snímků:
Napájení
Výdrž baterie
Teplota skladování
Pracovní teplota
Vlhkost:
Úhel záběru 70o, s přisvícením do 6m
max. 15 ks, do 10 m vzdálenosti, 433MHz
0.3MPx VGA 640x480
640x480, 320x240 nebo 160x128 formát JPEG
integrovaný Li-Ion akumulátor 1700mAh + napáječ 5V
v režimu stanby 19 – 35 hodin v závislosti na mobilní síti
-20°C až +60°C
-10°C až +45°C
10 až 90% bez kondenzace
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na poškození způsobená použitím, které není v souladu s Návodem
k použití např. nevhodnou instalací, vkládáním SIM karty za provozu, mechanickým
poškozením apod.
Záruka se dále nevztahuje na běžné opotřebení.
Při případné reklamaci zašlete zboží s jednoduchým popisem závady přímo na adresu
servisu Hütermann. K reklamaci vždy prosím přiložte kopii nákupního dokladu. Pokud jste
reklamovaný kus sami rozebírali nebo nemáte k dispozici doklad o nákupu zboží, nemůžeme
bohužel Vaši reklamaci uznat.
„Prohlašujeme tímto, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími
příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb. (resp. Směrnice 1999/5/ES ). „
Hütermann E.E.D. a.s.
28
Str.
22
22
Hutermann
Hütermann Eastern Europe Division a.s.
Úhlová 796, 148 00 Praha 4
Tel.: 244 91 3311, 732 422 463,
Fax.: 244 91 32 32
www.hutermann.cz, [email protected]
29
Download

CZ manuál ke stažení zde