BR52 – Proudění v systémech říčních koryt
2. Cvičení
Spuštění výpočtu a prezentace výsledků
Náplní cvičení je ukázka spuštění výpočtu na vzorovém příkladu zadaném v 1. Cvičení a ukázka
možností prezentace výsledků.
Náplň cvičeni:
1. Spuštění výpočtu
2. Prezentace výsledků
3. Zadání Příkladu č.1
2.1 Spuštění výpočtu
Spuštění výpočtu pro vzorový příklad řešený v 1. cvičení je provedeno za základního okna
programu „HEC-RAS“ příkazem Run  Steady Flow Analysis nebo  ikonou
V základním okně jsou již popsány vytvořené soubory:
- základní soubor s názvem vytvořeného projektu obdélník.prj,
- soubor geometrických dat obdélník.g01,
- soubor s okrajových podmínek obdélník.f01.
Příkazem Run  Steady Flow Analysis se otevře okno „Steady Flow Analysis“.
Na prvním řádku jsou následující položky:
File, Options, Help
Pod jednotlivými položkami jsou příkazy, které umožňují nastavit další parametry výpočtu.
1
BR52 – Proudění v systémech říčních koryt
Pozn.:
Podrobný popis jednotlivých položek prvního příkazového řádku je uveden ve studijní opoře BR52_M01
k předmětu „BR52 – proudění v systémech říčních koryt“ (kap. 9.6).
Předpokládaný charakter proudění se nastavuje ve Flow Regime. HEC-RAS umožňuje řešit
proudění říční (Subcritikal) bystřinné (Supercritical) i smíšené (Mixed). Automaticky je vždy
nastaveno proudění říční Subcritikal.
Výpočet se spouští pomoci tlačítka COMPUTE.
V případě, že jsou data zadána správně, proběhne výpočet. Informace o výpočtu se zobrazí
v okně „HEC-RAS Finished Computation“. Pokud data nejsou zadána správně, program
upozorní na chyby a bez jejich odstranění výpočet neproběhne.
2.2 Prezentace výsledků
Program HEC-RAS nabízí velmi bohaté možnosti prohlížení a prezentace výsledků, které lze
otevřít ze základního okna programu „HEC – RAS“ pomocí položky View např.:
Cross section
Grafická prezentace příčných profilů.
Profiles
Grafická prezentace podélných profilů.
Rating Curves
Grafická prezentace měrných křivek.
X-Y-Z Perspektive Plots
Grafická prezentace prostorového znázornění.
Cross Section Table
Tabelární prezentace výstupů pro jeden příčný profil.
Profile Table
Tabelární prezentace výstupů pro celé úseky.
Summary Err, Wrn., Notes
Hlášení o chybách, varování a poznámky.
Uvedené položky je možné také otevřít pomocí ikon, umístěných v druhém řádku základního
okna programu „HEC – RAS“.
2.2.1 Výsledky výpočtu vzorového příkladu
Všechny grafické prezentace mají obdobné ovládání pomocí příkazů v prvním řádku. Příkaz File
umožňuje tisk a kopírování do programů typu Word apod.
V rámci příkazu Options můžeme nastavit znázornění různých veličin (kóty terénu, průběhy
hladin, průběhy čar energie, kritickou hloubku), potřebné popisy (názvy grafu, popisy veličin,
legenda, velikost a typ písma), měřítko a mřížkování, charakter čar (volba barvy, tloušťky a typ)
a značek (typ, velikost barvy), vykreslení detailů apod.
Cross section
- příčný profil
2
BR52 – Proudění v systémech říčních koryt
Water Surface Profiles
Profile Table
- podélný profil řešeného úseku
- tabulka řešeného úseku
Položky, uvedené v prvním řádku tabulky umožňují následující činnosti:
 Položka File umožňuje tisk a kopírování do programů typu Word apod.
3
BR52 – Proudění v systémech říčních koryt
 Položka Options umožnuje výběr řešeného plánu Plans, průtokových dat Profiles i úseku
Reaches. Dále je možné vložit i interpolované profily Include Interpolated XS´s, vložit
jméno řešeného profilu Include Profile Name in Table, nastavit pořadí příčných profilů
Table Cross section Order, nastavit počet desetinných míst Standard Table # Dec Places
a nastavit jednotky Units Systém For Viewing. Systém rovněž umožňuje změnit tabulku
(přidání či zrušení prezentace některých veličin - je možné vybírat z obrovské nabídky)
Define Table, vytvořit vlastní tabulku Save Table nebo ji naopak zrušit Remove Table.
 Položka Std. Tables dovoluje vybírat prezentaci tabulky, která je ve standardní nabídce
programu.
Pokud vytvoříme vlastní tabulku a uložíme ji pod zvoleným názvem, v nabídce v prvním řádku
se objeví další položka s názvem User tables, která umožňuje volit zobrazení výsledků mezi
tabulkami nadefinovanými přímo uživatelem.
2.3 Příklad č.1 - zadání
Proveďte porovnání výsledků výpočtu hydraulických veličin pro zadané pořadové číslo N
pomocí programu Excel a HEC-RAS. Hydraulické veličiny vypočítejte pro zadané průtočné
profily. Výpočet proveďte nejdříve v Excelu, následně jej ověřte pomocí programu HEC-RAS.
Porovnání výsledků výpočtu včetně grafického výstupu z programu HEC-RAS přehledně
zpracujte do textu.
Řešený příklad bude odevzdán v tištěné formě. Zpracování příkladu bude obsahovat:
 1. zadání,
 2. výsledky výpočtu,
 3. závěr.
1. profil - obdélník
Je zadáno:
b = 10,0 + (0,5 * N) m
i = 1,8 ‰
nd = 0,029
ns = 0,025
h = 3,0 m
Q = ? m3/s
….. šířka dna koryta
….. podélný sklon
….. stupeň drsnosti dna
….. stupeň drsnosti stěn (kamenná zeď)
….. hloubka vody
….. průtok
Pro zjištěnou hodnotu průtoku Q vypočítejte v profilu č.2 a č.3 odpovídající hloubku vody h.
4
BR52 – Proudění v systémech říčních koryt
2. profil –jednoduchý lichoběžník
Je zadáno:
b = 10,0 + (0,5 * N) m
i = 1,8 ‰
nd = 0,029
ns = 0,025
m = 1,5
Q = ……m3/s
h= ? m
….. šířka dna koryta
….. podélný sklon
….. stupeň drsnosti dna
….. stupeň drsnosti stěn (kamenná zeď)
….. sklon svahu (1 : m)
….. průtok vypočítaný v profilu č.1
….. hloubka vody
3. profil –dvojitý lichoběžník
Je zadáno:
KYNETA:
bk = 10,0 + (0,5 * N) m ….. šířka dna kynety
ndk = 0,029
….. stupeň drsnosti dna kynety
nsk = 0,025
….. stupeň drsnosti stěn kynety
mk = 1,5
….. sklon svahu kynety (1 : m)
hk = 1,2 m
….. hloubka kynety
BERMA:
bb = 5,0 m
ndb = nsb =0,035
mb = 2,0
….. šířka dna koryta
….. stupeň drsnosti dna a svahů bermy
….. sklon svahu bermy (1 : m)
i = 1,8 ‰
Q = ……m3/s
h= ? m
….. podélný sklon
….. průtok vypočítaný v profilu č.1
….. hloubka vody
5
Download

BR52 – Proudění v systémech říčních koryt