ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14
__________________________________________________________________
IČO: 62 157 094
PSČ: 602 00
tel.: 541 422 022
tel.:/fax: 541 219 992
e-mail: [email protected]
www.zsstankova.eu
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
Š K O L N Í R O K 2011/2012
V Brně dne 31. 8. 2012
Mgr. Jana Hlaváčková
ředitelka školy
Obsah
Úvod
I.
Základní údaje o škole
2
3
II.
Přehled oborů vzdělání
4
III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
6
IV.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
9
V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy
11
VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
12
VII.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
a údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání
13
VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
14
IX.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
27
X.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
28
XI.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
30
XII.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
31
XIII.
Základní údaje o hospodaření školy
35
XIV. Zhodnocení a závěr
38
XV.
40
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Přílohy
Hodnocení Minimálního preventivního programu za šk. rok 2011/2012
42
Kopie Výpisu z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 28. 7. 2011
Kopie Rozhodnutí o zapsání změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
ze dne 3. 8. 2011 – nejvyšší povolený počet dětí v MŠ, místo poskytovaného vzdělávání mateřské
školy a nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení
Vyjádření školské rady ze dne 15. 10. 2012
Vydání 13. a 14. čísla školního časopisu Staník
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 byla schválena školskou radou
dne 15. října 2012.
Úvod
Tato výroční zpráva je zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.
2
Základní škola a Mateřská škola , Brno, Staňkova 14
Část I.
Základní údaje o škole
1.0 Základní charakteristika školy
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14
1.2 Zřizovatel školy:
Statutární město Brno, Městská část Brno–Královo Pole,
Palackého tř. 59, 612 93 Brno,
zastoupené starostou Romanem Vykoukalem
1.3 Ředitelka školy:
Mgr. Jana Hlaváčková
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:
Kapacita
Název zařízení
Základní škola I. a II. stupeň
420
Školní družina
90
Školní jídelna-výdejna ZŠ a MŠ
340
Mateřská škola – v ul. Rybníček 9
100
1.5 Kontakty:
telefon:
fax:
e-mail:
http:
541 422 022, 541 219 992
541 219 992
[email protected], [email protected], [email protected]
www.zsstankova.eu
1.6 Úplná / neúplná škola
Počet
tříd
Počet
ročníků
Počet žáků
Průměrný počet
žáků na třídu
Kapacita
1. stupeň
5
5
123
24,6
230
2. stupeň
4
4
99
24,75
190
Celkem
9
9
222
24,66
420
3
1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení: 15. 12. 2008
Předseda a členové ŠR:
Zástupce rodičovské veřejnosti:
pí Bohdana Polgárová, předsedkyně, ekonomka, Brno
Zástupce zřizovatele MČ Brno–Královo Pole:
Ing. Stanislav Buchta, člen; člen školské komise RMČ Brno-Královo Pole
Zástupce pedagogických pracovníků:
Mgr. Zbyněk Stadler, člen; učitel, Brno
1. 8 Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 vykonává činnost úplné základní školy,
školní družiny, mateřské školy a školní jídelny–výdejny. Počet kmenových a odborných učeben
odpovídá běžnému provozu, kapacita základní školy je 420 žáků, školní družiny 90 žáků, mateřské
školy 100 dětí a kapacita jídelny-výdejny pro základní i mateřskou školu je 340 míst.
Budovy základní školy a mateřské školy se společně nacházejí v těsné blízkosti, v klidném
prostředí městské části Brno-Královo Pole, v blízkosti Hokejové haly dětí a mládeže, s dobrou
dostupností městské hromadné dopravy i dopravy z přilehlých částí Brna.
V základní škole vyučujeme podle vzdělávacího programu Základní škola – rozšířená výuka
tělesné výchovy a dle vlastního školního vzdělávacího programu ,,Škola bez hranic”. Jsme členem
Asociace českých daltonských škol a Asociace školních sportovních klubů, na prvním stupni
využíváme prvky daltonského vyučování.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, určil ve spolupráci se zřizovatelem BrnoKrálovo Pole naši základní školu k realizaci vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu žáků, kteří
jsou dětmi osoby jiného členského státu Evropské unie. Tuto výuku zajišťujeme již od školního roku
2005/2006.
Součástí našeho školního vzdělávacího programu je výuka nepovinného předmětu „Český jazyk
pro cizince“. Přijímáme rovněž děti cizinců z třetích zemí a začleňujeme je do běžných tříd ve všech
ročnících.
Mateřská škola Staňkova 14 pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání s názvem ,,Máme se rádi, jsme dobří kamarádi“.
Základní filozofií školy je vytvořit příjemné a bezpečné místo jak pro žáky základní školy,
tak i pro děti mateřské školy. Staví na vzájemné toleranci, každé dítě má právo se vzdělávat dle svých
individuálních možností a potřeb. Cílem je otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum
vzdělanosti, kultury a sportu.
Část II.
Přehled oborů vzdělání
2.1 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů
Škola bez hranic – ŠVP ZV
Základní škola – rozšířená
výuka tělesné výchovy
Číslo jednací
Ročník
-
I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX.
16 847/96-2
I. - V.
4
Jiné specializace, zaměření:
1. - 2. roč.: Nepovinný předmět Výuka anglického jazyka
1. - 9. roč.: Výuka českého jazyka – jazyková příprava - Evropská unie
1. - 9. roč.: Nepovinný předmět Český jazyk pro cizince - třetí země
1. - 9. roč.: Nepovinný předmět Výuka ukrajinštiny
1. - 5. roč.: Kondiční cvičení - lední hokej, krasobruslení, jiný sport (RV Tv)
1. - 5. roč.: Užívání prvků Daltonu
Projekt:
MŠMT -
Jazyková příprava (Čj) žáků z jiného členského státu Evropské unie
Projekt:
MŠMT –
Výuka českého jazyka pro žáky-cizince z třetích zemí
Projekt:
KÚ JmK - Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců
– spolupartner
2.2 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01
L 11
ŠJ - úplná
L 13
ŠJ – výdejna (MŠ a ZŠ)
Náhradní stravování
Počet
0
1
0
děti a žáci
0
98 a 110
0
Počet strávníků
zaměst. školy a vlastní důchodci
0
9 a 18
0
ostatní*
0
3
0
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)
1.10 Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2011
Fyzické osoby (MŠ a ZŠ)
Přepočtení na plně zaměstnané (MŠ a ZŠ)
2a2
0,5 a 0,8
Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem
počet oddělení
3
počet dětí
68
počet vychovatelů
fyz. 3 / přepoč. 2,5
kapacita
90
Z činnosti školní družiny
V letošním školním roce pracovala ve školní družině tři oddělení podle výchovně-vzdělávacího
programu „Člověk a jeho svět“ pod specifickým názvem „Kamarádi objevují svět“. Do všech
oddělení byl zakoupen potřebný materiál a pomůcky, společenské hry, puzzle aj.
Žákům byl nabídnut hudební a rukodělný kroužek, který pravidelně každé pondělí nebo čtvrtek
děti navštěvovaly.
Během prvního pololetí vedla hudební kroužek vychovatelka Kateřina Matušková (zástup
za nemoc) a děti se v něm učily kromě písní i taneční prvky orientálního tance. Ve druhé polovině
školního roku vedla hudební kroužek vychovatelka Martina Janková. Děti rozvíjely své tonální
i rytmické cítění, pěvecké dovednosti a vokální činnosti. Zabývaly se základy správného dýchání,
držení těla. Děti zvládly zpívat jednohlasé lidové i umělé písně. Po celý rok zpívaly především písně
ze zpěvníku „Veselé písničky“ od Zdeňka Petrželi a „Studánko rubínko“ od skupiny Hradišťan. Své
nadšení a nadání pak mohly předvést při příležitosti koncertu ke Dni matek.
5
V rukodělném kroužku, který vedla vychovatelka Mgr. Šárka Hradilíková, se děti seznamovaly
s různými materiály a technikami. Měly možnost rozvíjet svou originalitu, kreativitu a jemnou
motoriku. Háčkovaly, pletly a vyšívaly např. „hagisák“, čepičky, sukýnky, klíčenky nebo plyšového
medvídka. Děti se též věnovaly malbě na sklo, učily se vyrábět papírový obal na knihu, obal na brýle,
vlněné chobotnice, lisovaly rostlinky a tvořily z nich barevné koláže, procvičovaly si jednoduchou
japonskou techniku origami, při které podle přesného skládání papíru vznikají nádherní ptáčci,
kytičky apod.
Ve volném čase děti po celý rok malovaly, stříhaly, lepily a modelovaly podle měsíčních
tematických okruhů. Dále poslouchaly pohádkové písničky z CD, soutěžily ve společenských hrách,
četly časopisy Sluníčko, Mateřídouška, Čtyřlístek, Méďa Pusík, ABC, nebo se z nich stali architekti.
Žáci využívali dřevěné kostky, stavebnice Plasticant, LEGO, SEVA. Oblíbené byly mozaikové
koláže, hádanky, kvízy, tematické soutěže, křížovky i osmisměrky, za které děti dostaly občas
nějakou sladkou odměnu. Každý měsíc bylo vyhodnoceno i chování dětí a tři nejhodnější žáci
z každého oddělení dostávali pěkné odměny, což sloužilo jako krásná motivace.
Ke sportovnímu vyžití a rekreaci využívaly děti školní dvůr, hřiště a nově postavenou a otevřenou
„přírodní“ zahradu. Dále navštěvovaly velmi často i park Lužánky, Planýrku, hřiště na ulicích
Botanická, Šumavská a Šelepova. Oblíbenými hrami byly honěná, vybíjená, fotbal, tenis, petanque,
kuželky, házení s létajícím talířem, skoky do dálky, dále pak „Na krále“, „Rybáři jedou“, „Cukr,
káva, limonáda“, „Čáp ztratil čepičku“, „Honzo, vstávej!“, „Prasátko, kvikni!“, „Židličky“ aj.
Děvčata si ráda malovala křídami na chodník nebo přeskakovala napínací gumu.
Děti se na podzim mohly zúčastnit přeboru v plavání na ZŠ Herčíkova 19. Kategorie byly
rozděleny na dívky a chlapce podle tříd. Mezi nejlepší dívky se zařadila na 1. místě Marie
Plačkovová (kat. 3. + 4. třída). Všechny děti byly oceněny sladkými odměnami.
Dále byly zorganizovány akce k různým příležitostem. Dne 17. 2. 2012 se konala ve družině
Maškaráda, kde si děti přinesly vyrobené nebo zapůjčené masky. Pro děti byly připravené soutěže,
písničky, tanec, diplomy a sladká odměna. Dne 1. 6. 2012 byla pro děti opět připravená oslava MDD,
která se z důvodu nepříznivého počasí konala v tělocvičně. Na konci školního roku si děti zdobily
na památku trička a ve cvičné kuchyňce si připravily palačinky.
V tomto školním roce měly děti možnost navázat přátelství s dětmi z jiných zemí (Ukrajina,
Vietnam, Čína, Polsko, Řecko, Arménie, Afghánistán) a s mladými nadanými dětmi - fotbalisté,
tanečníci, baseballista, kteří navštěvovali naši školní družinu.
2.5 Školní klub, který je součástí školy
ŠK
celkem
počet oddělení
0
počet dětí
0
počet vychovatelů
fyz. 0 / přepoč. 0
kapacita
0
Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
3.0 Údaje o pracovnících školy
Vedení školy
Funkce
Úvazek
•
Mgr. Jana Hlaváčková
1,00
•
•
Mgr. Jitka Zábranská
Ing. Ivana Lančaričová
ředitelka školy,
metodik IKT
zástupkyně ředitelky
zástupkyně pro ekonomiku
6
1,00
1,00
Třídnictví
Administrativní a spisová pracovnice
•
Mgr. Jitka Juřicová
1,00 / 0,5
-
od 22. 2. 2012
I stupeň ZŠ
•
•
•
•
•
Mgr. Martina Svatoňová
Mgr. Lenka Rusňáková
Mgr. Milada Kailová
Mgr. Dana Vytrhlíková
Mgr. Zbyněk Stadler
asistentka pro poruchy učení
metodička prevence
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
I.
II.
III.
IV.
V.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,45
0,45
0,45
VI.
VII.
VIII.
IX.
24. 8. 2011 – 21. 11. 2011
22. 11. 2011 – 3. 1. 2012
10. 1. 2012 – 29. 6. 2012
1,00
1,00
1,00
8. 9. 2011 – 30. 9. 2011
2. 11. 2011 – 14. 3. 2012
21. 5. 2012 – 29. 6. 2012
0,14
11. 1. 2012 – 18. 6. 2012
0,27
0,14
0,14
1. 9. 2011 – 31. 12. 2011
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
1. 9. 2011 – 29. 6. 2012
II. stupeň ZŠ
•
•
•
•
•
•
•
Mgr. Věra Kašajová
Mgr. Kateřina Pešková
PaedDr. Lenka Humpová
Mgr. Vanda Nováková
Mgr. Petra Greplová
Mgr. Jana Havelková
Mgr. Ivana Kašparová
Mgr. Petra Mynářová
Mgr. Ivana Kozmová
• Bc. Raghda Helwaniová
výchovná poradkyně
koordinátorka EVVO
Zástup za pracovní neschopnost
Mgr. Jitka Jedličková (Mgr. Jana Havelková)
Mgr. Jakub Jírů (Mgr. Jana Havelková)
Barbora Řiháková (Mgr. Věra Kašajová)
Výuka českého jazyka – Evropská unie – jazyková příprava
•
Mgr. Martina Hašková
Výuka Čj pro cizince – třetí země
•
Mgr. Martina Hašková
•
Mgr. Věra Kašajová
Výuka ukrajinštiny
•
Lyudmyla Romanchuk
0,14
19. 9. 2011 – 29. 6. 2012
Asistent pedagoga
• Ilona Hřebíčková
0,36
7
1. 9. 2011 – 17. 1. 2012
Školní psycholožka
Mgr Iva Řezáčová
• Mgr. Bohdana Muzikářová
0,4
0,4
22. 9. 2011 – 31. 12. 2011
16. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Školní družina
•
•
Martina Janková
Mgr. Šárka Hradilíková
Mgr. Helena Meluzínová
• Kateřina Musilová Klonová
vedoucí vychovatelka
1,00
1,00
0,5
26. 9. 2011 – 22. 12. 2011
0,5/0,86 9. 1. 2012 – 29. 6. 2012
Zástup za pracovní neschopnost ve ŠD
Kateřina Matušková (Martina Janková)
1,00
7. 9. 2011 – 30. 11. 2011
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,65
0,65
0,65
1,00
od 1. 9. 2011
od 1. 9. 2011
od 1. 9. 2011
1. 9. 2011 – 11. 11. 2011
od 12. 12. 2011
od 1. 9. 2011
od 1. 9. 2011
školník ZŠ
uklízečka
uklízečka
uklízečka
pomocnice v kuchyni
pomocnice v kuchyni
pomocnice v kuchyni
1,00
0,81
0,82
0,44
0,5
0,25
0,25
1. 9. 2011 – 30. 1. 2012
1. 2. 2012 – 29. 6. 2012
školnice a pom. v kuch. MŠ
školnice MŠ
pomocnice v kuchyni
uklízečka
pomocnice v kuchyni
uklízečka
1,00
1,00/0,5 10. 8. 2011 - 29. 6. 2012
0,25
1. 9. 2011 – 30. 6. 2012
1,00/0,5 1. 9. 2011/od 5. 12 . 2011
0,25
od 1. 9. 2011
0,5
od 5. 12. 2011
Mateřská škola
•
•
•
•
•
Ivana Chybová
Olga Culíková
Monika Lorencová
Mgr. Jana Kratochvílová
Bc. Petra Kuklínková
Mgr. Sabina Lašanová
• Žaneta Rudická
• Mgr. Eva Škarohlídová
• Tesařová Dana
zástupkyně ředitelky
Provozní pracovníci ZŠ
•
•
•
•
Petr Drobný
Jana Fraňová
Věra Mihoková
Ilona Petráková
•
Miroslava Matulová
Magda Grossmannová
Provozní pracovníci MŠ
•
•
•
•
•
•
Romana Konečná
Markéta Perková
Věra Mihoková
Eva Grossmannová
Eva Grossmannová
Magda Grossmannová
8
3.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných
Přepočtený / fyzický
25,57 / 30
24,57 / 29
%
100/100
96,1 / 96,7
2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:
1
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 3
2.1. 4 Nepedagogičtí pracovníci - počet: 8
3.2 Věkové složení učitelů
Věk
Učitelé
Muži
0
1
0
0
0
1
0
do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená
Ženy
10
13
6
0
0
29
1
Část IV.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
4.0 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Pedagogika, psychologie
Cizí jazyky
Umění, estetika
Speciální pedagogika, SVPU
Informatika, PC, SIPVZ
Společenské vědy
Legislativa, řízení, ekonomie
Sport, TV, turistika
Výchovné poradenství, prevence soc. pat. jevů
Alternativní pedagogika
Přírodní vědy
Technické vědy
Český jazyk a literatura
Zdravotnictví, BOZP, PO
Integrace cizinců
Celkem
Počet zúčastněných
pracovníků
31
0
0
2
15
0
16
1
3
3
0
0
0
18
20
109
9
Typ kurzu
Počet
zúčastněných
pracovníků
Interaktivní seminář DVPP „Modely inkluzivní praxe v ZŠ – Základy inkluzivní
pedagogiky a základy inkluzivní metodiky, inkluzivní vzdělávání“ (J. Hlaváčková,
J. Zábranská, pedagogičtí pracovníci)
Interaktivní seminář DVPP „Modely inkluzivní praxe v ZŠ – „Různé možnosti
individualizace výuky a zvládání heterogenity ve třídě“ (J. Hlaváčková, J. Zábranská,
pedagogičtí pracovníci)
Projekt CPIV „Nestačí jen vidět“ (J. Hlaváčková, J. Zábranská, pedagogičtí pracovníci)
Školení PO a BOZP (J. Hlaváčková, J. Zábranská, pedagogičtí pracovníci)
Školení „Seznámení s interaktivní tabulí“ (J. Hlaváčková, J. Zábranská, pedagogičtí
pracovníci)
Seminář „Novela školského zákona“ (J. Hlaváčková)
Konference daltonských škol „Inovativní trendy“ (J. Hlaváčková)
Regionální konference CPIV (M. Hašková)
Odborný seminář „Bezpečně v kyberprostoru“ (J. Zábranská)
Setkání poradního orgánu pro otázky integrace cizinců (J. Hlaváčková)
Metodické školení ředitelů škol (J. Hlaváčková)
Školení „Elektronická podpora zápisu do MŠ“ (J. Hlaváčková, I. Chybová)
Pracovní setkání partnerů projektu Jihomoravského regionálního centra na podporu
integrace cizinců (J. Hlaváčková, I. Lančaričová)
Seminář „Metodika práce s dětmi na 1. st. ZŠ“ (B. Muzikářová)
Seminář „Efektivně řešit šikanu“ (B. Muzikářová)
Pracovní seminář „Metodické vedení výchovných poradců“ (L. Humpová)
Pracovní seminář metodiků prevence (L. Rusňáková)
Seminář „Agresivita dětí, šikana“ (L. Rusňáková)
Sekce Tv I. st. při AŠSK (D. Vytrhlíková)
Seminář daltonských škol „Inovativní trendy“ na téma „Projekty na 1. st.“ (M. Kailová,
D. Vytrhlíková)
Seminář
(M. Janková)
Odborná zahraniční stáž v Německu „Rozdílné přístupy, ale společný záměr – proces
integrace cizinců v zemích EU“ (I. Lančaričová)
Školení VEMA – „Program Mzdy“ (I. Lančaričová)
Školení DÉMONIA – „Změny ve mzdové a personální oblasti (I. Lančaričová)
Školení „Sociální a důchodové zabezpečení v r.2012“ (I. Lančaričová)
Školení „Mezitímní závěrka“ (I. Lančaričová)
Školení „Fondy PO“ (I. Lančaričová)
Školení „Hospodaření s majetkem, inventarizace a majetku a závazků v roce 2012“
(I. Lančaričová)
Školení VEMA – „Změna systému V4“ (I. Lančaričová)
Seminář „Platové předpisy v roce 2012“ (I. Lančaričová)
Seminář „Metodika účetnictví pro vybrané účetní jednotky v roce 2011“ (I. Lančaričová)
Seminář „Metodika účetnictví pro vybrané účetní jednotky v roce 2012“ (I. Lančaričová)
Školení „Auditoři pro příspěvkové organizace (I. Lančaričová)
Seminář „Začlenění majetku“ (I. Lančaričová)
Seminář „Hygienické minimum“ (I. Petráková, R. Konečná, E. Grossmannová)
Celkem
4.1 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický) 0,36 / 1
z toho a) romský asistent
0
b) jiný (pedagogický, osobní) 1 asistent pedagoga - do 17. 1. 2012
10
15
15
15
15
14
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
109
Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími
programy
5.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
5.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
Počet žáků
1.
2.
3.
4.
5.
25
29
23
23
23
Prospělo
s vyznamenáním
22
22
14
17
12
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
123
19
29
25
26
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu
Prospělo
Neprospělo
Opakuje
0
7
9
5
11
3
0
0
1
0
3
0
0
1
0
87
8
4
1
1
32
11
20
23
23
4
0
5
1
2
4
0
1
0
0
99
14
77
8
1
222
101
109
12
5
5.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3
Počet
3
0
% z počtu všech žáků školy
1,35
0,00
5.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 56
průměr na jednoho žáka: 0,25
5.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0
5.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázium
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
Počty přijatých žáků
1
1
0
SOŠ
SOU
19
5
5.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník / 5. ročník
Celkem
Počet žáků
%
26
2/0
28
92,86
7,14 / 0,0
100
5.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 15
Důvody: dyslektická třída, stěhování, SŠ
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 54
Důvody: výuka českého jazyka pro cizince, migrace cizinců, změna kolektivu
11
Část VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
6.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
6.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
Ve školním roce 2011/2012 neproběhla v naší škole kontrola ze strany České školní inspekce.
6.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:
-----
6.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
MČmB Brno-Královo Pole – veřejnosprávní kontrola ne na místě – porovnání a prověření
správného výpočtu úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole: listopad–prosinec 2011
Závěr: Při kontrole nebyly shledány nedostatky, stanovení výše úplaty je podle školského
zákona výhradní pravomocí ředitelky školy.
MČmB Brno-Královo Pole – veřejnosprávní kontrola ne na místě – prověření směrnice
upravující spisovou službu a způsob vedení spisové služby na škole: prosinec 2011 - leden
2012
Závěr: Směrnice je v souladu s legislativními předpisy.
MČmB Brno-Královo Pole – veřejnosprávní kontrola na místě – přezkoumání hospodaření
a ověření účetní závěrky za rok 2011: 30. 1. – 31. 1. 2012
Závěr: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů, výnosů
a výsledků hospodaření příspěvkové organizace v souladu s českými účetními předpisy.
Krajský úřad JmK – veřejnosprávní kontrola na místě – ověření „Smlouvy o partnerství
Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců 2012“ za období
od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012: 18. 4. 2012
Závěr: Veškeré doklady jsou v souladu s právními předpisy, nebyly shledány žádné
nedostatky.
6.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:
U žádné z uvedených kontrol nebylo zjištěno porušení posuzovaných právních předpisů.
12
Část VII.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2012/2013 se uskutečnil ve dnech 19. a 20. ledna 2012
a současně probíhaly Dny otevřených dveří.
Zápis patří mezi nejdůležitější akce školy, proto jsme se na něj náležitě připravili. Děti si mohly
školu prohlédnout nejen v doprovodu rodičů, ale i pohádkových bytostí, které na ně čekaly hned
při vstupu do budovy.
Pohádkové bytosti v tematickém zaměření Z pohádky do pohádky jim zpříjemnily chvíli čekání
drobnými úkoly formou hry před pohovorem s paní učitelkou. Děti za odměnu dostaly malý dáreček,
který pro ně vyrobili žáci naší školy, a pamětní list.
V dopoledních hodinách mohli budoucí žáčci se svými rodiči zhlédnout výuku s daltonskými
prvky a nahlédnout v první a druhé třídě do hodin angličtiny.
K zápisu se dostavilo celkem 31 dětí, z toho zákonní zástupci 10 dětí zažádali o odklad. Z našeho
spádového obvodu pochází 9 dětí, z jiných spádových obvodů celkem 22 dětí.
Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání
Zápis pro školní rok 2012/2013 do nově rekonstruované čtyřtřídní Mateřské školy Rybníček,
která je součástí Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, probíhal ve dnech
5. a 6. března 2012.
K zápisu se dostavilo celkem 102 nových dětí, bylo přijato 13 dětí, o zpětvzetí požádalo 19 rodičů
z důvodu přijetí jejich dětí do jiné mateřské školy a celkem 70 dětí nebylo možné z kapacitních
důvodů přijmout.
7.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
7.1 Rozhodnutí ředitele
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu
podle § 18
Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34
Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
Přestup a přijetí žáka podle § 49
Zamítnutí žádosti o pokračování v zákl. vzd. podle § 55 odst. 1
13
Počet rozhodnutí
Počet odvolání
7
0
0
0
0
0
0
0
100
31
54
0
0
0
0
0
Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.0 Další údaje o škole
Kroužky při ZŠ
Název kroužku
Počet kroužků
Počet žáků
Cizí jazyky*
0
0
Informatika, PC
0
0
Náboženství
0
0
Přírodní vědy
0
0
Společenské vědy
5
40
Sport, TV, turistika
0
0
Technické vědy
0
0
Umělecké obory – hudební
1
15
Zdravotní, speciální pedagogika - dyslektický
1
7
Rukodělný
• AJ/NJ/FJ/RJ/jiný
1
11
8.1 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy
•
Výuka anglického jazyka v 1. a 2. třídě - JŠ Astra
•
Český jazyk pro cizince
•
Výuka ukrajinštiny
•
Přírodovědně-společenská praktika
•
Dyslektický kroužek
•
Sborový zpěv
•
Ve ŠD hudební a rukodělný kroužek
•
Žákovská knihovna
•
Školní sportovní klub – člen AŠSK ČR
•
Škola v přírodě na II. stupni
•
Lyžařský kurz na II. stupni
•
Bruslení
•
JUDO Wrestling Club Brno
•
Tallent - tenis
•
Hip hop
•
Multikulturní aktivity
14
8.2 Soutěže a olympiády
• Olympiáda z českého jazyka – školní kolo
Výsledky:
1. místo – Hana Krátká
2. místo – Marek Hurák
(9. třída)
(9. třída)
• Olympiáda z dějepisu – školní kolo
Výsledky:
1. – 2. místo – Klára Hájková
1. – 2. místo – Marek Hurák
3. místo
– Brigita Arnoštová
(9. třída)
(9. třída)
(9. třída)
• Recitační soutěž – školní kolo
Výsledky I. kategorie:
1. místo – Roman Korolyshyn
2. místo – Nikolas Rác
3. místo – Karina Kučerová
Ondřej Vrtík
(2. třída)
(2. třída)
(2. třída)
(4. třída)
Výsledky II. kategorie: 1. místo – Kevin Roman
2. místo – Marie Plačkovová
3. místo – Liwia Marciniak
(4. třída)
(4. třída)
(4. třída)
Výsledky III. kategorie: 1. místo – Gabriela Krajčová
2. místo – Sára Benderradj
Výsledky IV. kategorie: 1. místo – Marek Hurák
2. místo – Brigita Arnoštová
3. místo – Radka Kselíková
3. místo – Robert Krištof
(7. třída)
(7. třída)
(9. třída)
(9. třída)
(8. třída)
(9. třída)
• Matematický Klokan 2012
o kategorie ,,Klokánek”
1. místo Andrea Čechová
(5. třída)
o kategorie „Cvrček“
- nejúspěšnější řešitel školního kola: Jitka Heribanová
(3. třída)
o kategorie „Benjamín“
- nejúspěšnější řešitel školního kola: Eva Břicháčková
(6. třída)
o kategorie „Kadet“
- nejúspěšnější řešitel školního kola: Jessica Pomeroy
(9. třída)
Andrea Čechová z 5. třídy se umístila v celostátním měřítku v mezinárodní soutěži
Matematický klokan na 1. místě v kategorii „Klokánek“.
15
• Logická olympiáda 2012
o kategorie ,,A – I. st”
- nejlepší řešitelé školy
Gabriel Kozłowski
(5. třída)
Dominik Polgár
(2. třída)
• Přírodovědný Klokan 2012
o kategorie „Kadet“
- nejúspěšnější řešitel školního kola: Marek Hurák
(9. třída)
• Turnaj v šachu – školní kolo
o kategorie I. st. – členové postupujícího družstva:
Kryštof Kovařík
(4. třída)
Eliška Kmeťová
(3. třída)
Ondřej Vrtík
(4. třída)
Martina Hobzová
(5. třída)
o kategorie II. st. – členové postupujícího družstva:
Michal Buchta
(7. třída)
Patrik Fadrný
(7. třída)
Marek Hurák
(9. třída)
Jessica Pomeroy
(9. třída)
• Pythagoriáda 2012
- nejúspěšnější řešitelé školního kola:
Vladimir Dubenco
Eva Břicháčková
Tran Xuan Ttan
Kamila Šínová
Łukasz Kozłowski
(5. třída)
(6. třída)
(6. třída)
(7. třída)
(8. třída)
• „Šetříme naše lesy“ – sběr starého papíru 2012
Soutěž tříd
1. místo
na 1. st.
1. místo
na 2. st.
4. třída
6. třída
Soutěž jednotlivců
1. místo
Jakub Šmerda
2. místo
Vladimir Dubenco
3. místo
Michaela Musilová
(4. třída)
(5. třída)
(4. třída)
Celkem bylo nasbíráno 5 239 kg starého papíru ☺.
16
1 051 kg
958 kg
414 kg
271 kg
138 kg
8.3 Výtvarné soutěže
• „Brněnské podzemí očima dětí
vyhodnocení účastníci soutěže:
Adriana Máchová, Hana Krátká,
(všichni z 9. třídy)
Kristýna Němcová, Veronika Zelenková,
Jessica Pomeroy
• „Mladí tvůrci pro Dunaj 2012
ze školního kola postoupili:
Jan Bednář
(8. třída)
Klára Hájková
(9. třída)
Kristýna Němcová
(9. třída)
Alec Pomeroy
(7. třída)
Gabriela Krajčová
(7. třída)
Kamila Šínová
(7. třída)
• „Požární ochrana očima dětí“
do krajského kola postoupili:
krajské kolo – kategorie ZŠ 3
1. místo
• Projekt „Holocaust“ –
–
Alec Pomeroy
(7. třída)
projektová práce žáka Jana Bednáře (8. třída)
výtvarné práce žáků (8. a 9. třídy)
•
V průběhu školního roku zkonstruoval Jan Bednář (8. třída) maketu vzducholodi pro 1. st.,
která je v současné době zavěšena na chodbě a zdobí 1. patro ZŠ.
•
Od 13. června do 13. července 2012 se podařilo uskutečnit veřejnou výstavu výtvarných
prací v knihovně Jiřího Mahena, na které se podílely žákyně 9. třídy:
Kristýna Němcová
Klára Hájková
8.4 Činnost školního pěveckého sboru „Paprsek“
• Vystoupení u příležitosti ,,Erbovních slavností“
• Multikulturní večery na Mezírce na téma – „Barevný svět v naší škole“, „Vítáme jaro“
(září 2011, listopad 2011, březen 2012)
• Vystoupení školního sboru Paprsek v domě seniorů
• „Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ“ – účast školního pěveckého sboru a vybraných žáků 9. roč.
• Vánoční vystoupení pro rodiče
• „Den otevřených dveří“ – provázení budoucích prvňáčků v kostýmech pohádkových bytostí,
– hry, soutěže
17
• Zápis do 1. třídy – hry s dětmi v kostýmech pohádkových bytostí
• Vystoupení u příležitosti Dne matek
• Nastudování a předvedení pohádky – muzikál „O statečném Jankovi“ (žáci 1. a 2. st.)
• Nastudování a předvedení pohádky – muzikál „Mrazík“ (žáci 2. st.)
Sportovní soutěže
• XI. ročník turnaje o ,,Pohár starosty MČ Brno-Královo Pole”
3. – 4. místo
- ve vybíjené - družstvo 4. + 5. třídy
- ve volejbale - družstvo 9. třídy
1. místo
I. stupeň
• Šplh
o Školní kolo ve šplhu
1. třída
dívky
1. místo
2. místo
3. místo
2. třída
dívky
1. místo
2. místo
3. místo
Matulová Kateřina
Hassani Safia
Budínová Monika
Kučerová Karina
Kurková Marta
7:15 s
11:40 s
13:75 s
8:72 s
14:21 s
hoši
1. místo
2. místo
3. místo
Chorvát Tomáš
13:90 s
Kozmin Yaroslav
14:20 s
Hassani Khitab Ahmad 15:28 s
hoši
1. místo
2. místo
3. místo
Kolek Jan
Modra Jan
Rác Nikolas
hoši
1. místo
2. místo
Vaculík Nikos
Dofek Radim
6:85 s
7:50 s
7:97 s
3. třída
dívky
1. místo
2. místo
3. místo
Krausová Veronika
9:45 s
Zelenková Kateřina 11:90 s
Quirke Niamh
12:76 s
4. třída
dívky
1. místo
2. místo
3. místo
Hobzová Nikola
Bárová Adéla
Dudash Viktoriya
7:20 s
7:62 s
8:94 s
hoši
1. místo
2. místo
3. místo
Roman Kevin
Bezkočka Václav
Kovařík Kryštof
3:93 s
5:58 s
6:57 s
5. třída
dívky
1. místo
2. místo
Reynolds Leah
Hobzová Martina
5:47 s
8:97 s
hoši
1. místo
2. místo
Cherchovych Mykhaylo
Matula Tomáš
5:83 s
8:88 s
18
8:28 s
10:64 s
o Obvodní kolo ve šplhu na ZŠ Brno, Úvoz
4. třída
dívky
1. místo
hoši
1. místo
Michaela Musilová
5:33 s
Kevin Roman
4:30 s
• Preventan Cup 2012 – soutěž ve vybíjené
ZŠ Jasanová, Brno
Žáci 4. třídy obsadili ve své kategorii 2. místo ve skupině.
• Olympiáda dětí 1. stupně ZŠ města Brna (1. a 2. ročník)
ZŠ Brno, Svážná 9
2. místo v atletickém trojboji 1. tříd
2. místo v atletickém trojboji 2. tříd
8. místo v atletickém trojboji 2. tříd
Andreas Svoboda
Jan Kolek
Kateřina Matulová
(1. třída)
(2. třída)
(2. třída)
V celkovém hodnocení obsadilo družstvo 1. třídy výborné 9. místo.
V celkovém hodnocení obsadilo družstvo 2. třídy krásné 12. místo.
• Olympiáda dětí 1. stupně ZŠ města Brna (3. až 5. ročník)
VUT Brno, Pod Palackého vrchem
V celkovém hodnocení obsadilo družstvo 3. třídy pěkné 16. místo.
V celkovém hodnocení obsadilo družstvo 4. třídy krásné 11. místo.
V celkovém hodnocení obsadilo družstvo 5. třídy pěkné 18. místo.
• Školní družina
o Přebor ŠD z Brna-Králova Pole v plavání
dívky:
Anna Kulakova
Hana Machačová
Lada Jedličková
Marie Plačkovová
Liwia Marciniak
Nikola Hobzová
(1. třída)
(2. třída)
(2. třída)
(4. třída)
(4. třída)
(4. třída)
3. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
hoši:
Josef Fasura
Ondřej Vrtík
Radim Dofek
(2. třída)
(4. třída)
(3. třída)
2. místo
2. místo
3. místo
19
II. stupeň
• Školní vánoční turnaj ve volejbale smíšených družstev
kategorie – 8. ročník
1. místo
Vasyl Kemenyash
Albert Galstyan
Chu Van Cuong
(8. třída)
(8. třída)
(8. třída)
2. místo
Adam Tomášek
David Pitela
Dang Ngoc Hai
(8. třída)
(8. třída)
(8. třída)
3. místo
David Šmíd
Łukasz Kozłowski
Martin Maděra
(8. třída)
(8. třída)
(8. třída)
Adriana Máchová
Zdeněk Bartl
Robert Krištof
(9. třída)
(9. třída)
(9. třída)
2. místo
Oleksandr Hrechko
Veronika Zelenková
Zurab Kereselidze
(9. třída)
(9. třída)
(9. třída)
3. místo
Tudor Ignatiuc
Marek Hurák
Hana Krátká
(9. třída)
(9. třída)
(9. třída)
kategorie – 9. ročník
1. místo
• Lehkoatletické závody – „Nejrychlejší stovkař a stovkařka“
ZŠ Herčíkova
Kategorie A - mladší žactvo:
dívky:
Andriana Mandzyuk
Kateřina Romanová
Vivienne Maová
(6. třída)
(7. třída)
(7. třída)
2. místo
6. místo
10. místo
hoši:
Mihai–Cosmin Niculescu
Tran Xuan Toi
Nguyen Quoc Dung
(7. třída)
(7. třída)
(7. třída)
4. místo
6. místo
7. místo
20
Kategorie B - starší žactvo:
dívky:
Adriana Máchová
Hana Krátká
Veronika Zelenková
(9. třída)
(9. třída)
(9. třída)
3. místo
6. místo
9. místo
hoši:
Tudor Ignatiuc
Zurab Kereselidze
Marek Hurák
(9. třída)
(9. třída)
(9. třída)
6. místo
8. místo
9. místo
• Lehkoatletické závody – „Nejlepší skokan a skokanka“
Kategorie A - mladší žactvo:
dívky:
Andriana Mandzyuk
Gabriela Krajčová
Kateřina Romanová
(6. třída)
(7. třída)
(7. třída)
3. místo
6. místo
10. místo
hoši:
Mihai–Cosmin Niculescu
Nguyen Quoc Dung
Vasyl Tkachenko
(7. třída)
(7. třída)
(6. třída)
5. místo
8. místo
10. místo
dívky:
Hana Krátká
Veronika Zelenková
Jessica Pomeroy
(9. třída)
(9. třída)
(9. třída)
3. místo
6. místo
10. místo
hoši:
Marek Hurák
Tudor Ignatiuc
Robert Krištof
(9. třída)
(9. třída)
(9. třída)
1. místo
3. místo
7. místo
Kategorie B - starší žactvo:
• 2. ročník přátelského utkání ve fotbale Češi – cizinci
Češi
Zdeněk Bartl
Petr Brabec
Marek Hurák
Robert Krištof
David Pitela
Adam Tomášek
(9. třída)
(9. třída)
(9. třída)
(9. třída)
(8. třída)
(8. třída)
Cizinci
Tudor Ignatiuc
Erik Polyanskyy
Chu Van Cuong
Vitaliy Korolyshyn
Andriy Mytrish
Mihai-Cosmin Niculescu
Celkový výsledek utkání Češi – cizinci
5 : 2.
21
(9. třída)
(9. třída)
(8. třída)
(7. třída)
(7. třída)
(7. třída)
• Fotbalové utkání mezi týmem „deváťáků“ proti výběru ze 7. a 8. třídy
„deváťáci“
Zdeněk Bartl
Petr Brabec
Marek Hurák
Robert Krištof
Tudor Ignatiuc
Erik Polyanskyy
(9. třída)
(9. třída)
(9. třída)
(9. třída)
(9. třída)
(9. třída)
výběr ze 7. a 8. třídy
Chu Van Cuong
Vasyl Kemenyash
Vitaliy Korolyshyn
Martin Maděra
Andriy Mytrish
Mihai-Cosmin Niculescu
Daniel Winkler
Celkový výsledek utkání „deváťáci“ – výběr ze 7. a 8. třídy
(8. třída)
(8. třída)
(7. třída)
(8. třída)
(7. třída)
(7. třída)
(7. třída)
7 : 1.
• IX. ročník dopravní soutěže – Empík cyklista 2012
Dopravní testy a praktickou jízdu úspěšně zvládli a průkaz cyklisty získali:
Adéla Bárová
(4. třída)
Liwia Marciniak
(4. třída)
Ondřej Vrtík
(4. třída)
8.6 Aktivity školy
Datum
1. 9.
7. 9
9. 9.
13. 9.
16. 9.
Třída
1.
1.
3.
17. 9.
20. 9.
23. 9.
26. 9.
3.
4.
5.
30. 9.
Akce
Slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvňáčků ve škole
Focení prvňáčků (MF Dnes)
Focení prvňáčků v tělocvičně
Plavání na ZŠ Herčíkova
Turnaj ve vybíjené a odbíjené o „Pohár starosty MČ Brno-Královo Pole“,
ZŠ Slovanské náměstí
Den otevřených dveří na ZŠ
Multikulturní akce „Barevný svět“ - vernisáž obrázků dětí
Erbovní slavnosti – vystoupení školního sboru Paprsek na Slovanském nám.
Plavání na ZŠ Herčíkova
Přebor školy v šachu (1. a 2. stupeň)
Dopravní výchova na dopravním hřišti
Výstava – Barvy podzimu
Vystoupení školního sboru Paprsek v domě seniorů
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
4. 10.
10. 10.
11. 10.
17. 10.
18. 10.
3.
8. – 9.
3.
6. – 8.
3.
1.
Logická olympiáda pro 1. st.
Plavání na ZŠ Herčíkova
Přednáška „Prevence rakoviny děložního čípku“
Plavání na ZŠ Herčíkova
Bruslení
Plavání na ZŠ Herčíkova
Vycházka do parku
22
19. 10.
21. 10.
24. 10.
25. 10.
31. 10.
8. – 9.
4. – 5.
4.
1. - 5.
6. – 7.
2.
3.
4.
6. – 8.
Přírodovědný klokan
Výuková program „Haló, tady linka důvěry“
Vycházka do parku – stromy
Školní kolo ve šplhu
Bruslení
Dopravní výchova
Plavání na ZŠ Herčíkova
„One word“ – Jeden svět, děti dětem
Bruslení
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
1. 11.
2. 11.
7. 11.
8. 11.
9. 11.
11. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
21. 11.
22. 11.
24.11.
3.
3. – 4.
6. - 7.
6. – 8.
6. - 7.
3.
3. – 5.
1. – 5.
6.
6. – 8.
1.
3.
9.
25. 11.
6. – 7.
8. + 9.
7.
28. 11.
29. 11.
30. 11.
6. – 7.
3.
3. – 4.
9.
Plavání na ZŠ Herčíkova
Dopravní výchova
Bruslení
Přednáška v rámci projektu MKV – „Rodina od vedle“
Plavání na ZŠ Herčíkova
Multikulturní večer na téma – „Barevný svět v naší škole“
Městský přebor v šachu – Lužánky“
Bruslení
Plavání na ZŠ Herčíkova
Městské finále ve šplhu, ZŠ Úvoz – vybraní žáci
Focení „Vánoce 2011“
Výukový program – „Zveme Vás do hry“ (Lužánky)
Bruslení
Projekt – „Poznáváme se už ve škole“ – náslech v 1. r.
Plavání na ZŠ Herčíkova
Nábor – policejní škola
Slavnostní zahájení VZŠ – prezentace školy
Divadlo Radost – „Rychlé šípy“
Veletrh středních škol – BVV
CPIV Mezírka – program pro práci s třídním kolektivem – „Klima ve třídě“
Prezentace školy na VZŠ
Bruslení
Plavání na ZŠ Herčíkova
Přednáška – Výživa a zdravý životní styl
Návštěva Úřadu práce
Městské finále ve šplhu, ZŠ Novoměstská – vybraní žáci
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
1. 12.
2. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
12. 12.
1.
9.
8. – 9.
1. – 5.
6. – 7.
3.
6. – 9.
9.
5. – 8.
6. – 8.
9.
Knihovna J. Mahena – program „Poprvé do knihovny“
Test profesní orientace
Školní kolo – olympiáda z českého jazyka
Projektový den – Čertovské rojení
Bruslení
Plavání na ZŠ Herčíkova
Výzkum „Výchova a příprava občanů ČR v oblasti bezpečnosti státu“
Prohlídka školy – OA a učiliště tradičních řemesel
Školní kolo Pythagoriády
Přednáška v rámci projektu MKV – „Cesty Romů“
Prezentace soukromé školy – Gymnázium EDUCAnet Brno
23
7. – 8.
13. 12.
14. 12.
16. 12.
19. 12.
20. 12.
3.
1.– 6.
9.
3. – 4.
7.
2.
6. – 7.
1. – 5.
21. 12.
22. 12.
7. – 9.
1. – 9.
15. 12.
Bruslení
Přebor ŠD z Králova Pole v plavání na ZŠ Herčíkova
Plavání na ZŠ Herčíkova
Letové ukázky s dravci (Seiferos)
Dramatická výchova – „Pád do ticha“
Dopravní výchova
Práce s třídním kolektivem – „Klima ve třídě“
Keramická dílna
Bruslení
Den otevřených dveří – návštěva dětí z MŠ na I. stupni ZŠ
Vánoční vystoupení pro rodiče a děti – školní pěvecký sbor Paprsek
Vánoční turnaj ve volejbalu – tělocvična školy
Vánoční besídky ve třídách
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
6. 1.
18. 1.
19. 1.
6.
2.
6. – 7.
3.
1.
1.
2.
3.
1. – 2.
5.
1. – 5.
20. 1.
3.
4.
10. 1.
13. 1.
16. 1.
17. 1.
24. 1.
26. 1.
27. 1.
3.
7. – 9.
1. – 5.
8. – 9.
Výukový program – dramatizace Starých českých bájí a pověstí
Canis terapie – ukázky
Bruslení
Plavání na ZŠ Herčíkova
Výukový program CVČ Lužánky – Bijásek – „Zdeněk Miler“
Canis terapie – ukázky
Výukový program CVČ Lužánky – Bijásek – „Macourek – Born“
Plavání na ZŠ Herčíkova
Ukázková hodina výuky Aj
Výukový program CVČ Lužánky – Bijásek – „Karel Zeman“
Den otevřených dveří na ZŠ
Zápis dětí do 1. třídy
Výukový program CVČ Lužánky – Bijásek – „Krakonoš a lyžníci"
Výukový program CVČ Lužánky – Bijásek – „Volání rodu“
Zápis dětí do 1. třídy
Plavání na ZŠ Herčíkova
Pietní akt – Holocaust na ZŠ Merhautova
„O zvířátkách“ – koncert P. Nováka ml.
Divadlo Radost – Aucassin a Nicoletta
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
2. 2.
14. 2.
21. 2.
27. 2.
28. 2.
9.
3.
3. – 4.
2.
1. – 9.
2.
3. – 8.
Městské kolo dějepisné olympiády – Lužánky
Plavání na ZŠ Herčíkova
Dopravní výchova – Empík cyklista
Plavání na ZŠ Herčíkova
Školní kolo – recitační soutěž
Plavání na ZŠ Herčíkova
Dotazník na téma – „Chování žáků na naší škole“
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
5. 3.
1.
6. 3.
2.
9. 3.
2.
Výukový program CVČ Lužánky – Bijásek – „Zdeněk Smetana“
Zápis do MŠ
Plavání na ZŠ Herčíkova
Zápis do MŠ
Výukový program CVČ Lužánky – Bijásek – „Jak to bylo s Večerníčkem“
24
13. 3.
15. 3.
16. 3.
19. 3.
20. 3.
21. 3.
26. 3.
27. 3.
1. –5.
4.
2.
6. – 9.
5.
3.
4.
2. –5.
7.
9.
4. – 5.
7. – 8.
3.
9.
9.
2.
3.
7.
2.
Focení žáků 1. st. – Den matek
Výukový program 3D – Pavouci (Lipka)
Plavání na ZŠ Herčíkova
Matematický klokan
Výukový program 3D – Brouci (Lipka)
Výukový program CVČ Lužánky – Bijásek – „Už zase skáču přes …“
Focení žáků – Den matek
Matematický klokan
Výukový program „Na zdraví?“ – Divadlo Fórum zaměřené proti alkoholu
Setkání nejlepších studentů 9. r. s p. starostou Romanem Vykoukalem
Projekt – Modely inkluzivní praxe v ZŠ
Projekt – Modely inkluzivní praxe v ZŠ
Výukový program – Velikonoce (Lipka)
Městské kolo – Olympiáda z Čj – Lužánky
Planetárium
Plavání na ZŠ Herčíkova
Divadlo Polárka – „Urašima a mořská princezna“
CPIV Mezírka – program pro práci s třídním kolektivem
Vystoupení cizinců na Mezírce „Vítáme jaro“
Plavání na ZŠ Herčíkova
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
3. 4.
4. 4.
10. 4.
12. 4.
13. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
30. 4.
2.
7.
1.
2.
1.
4.
6. – 9.
4.
8. – 9.
4.
2.
7.
3.
1. – 9.
4.
2.
1. – 2.
1. – 9.
4.
3.
Plavání na ZŠ Herčíkova
CPIV Mezírka – program pro práci s třídním kolektivem
Hospitace v 1. r., práce s cizinci – náslech pro diplomovou práci
se zaměřením na multikulturní výchovu
Plavání na ZŠ Herčíkova
Výukový program Lipka – „Ferda Mravenec ve vodní říši“
„Preventan Cup“ – turnaj ve vybíjené, ZŠ Jasanova
Výukový program – „Tajemný svět Ekvádoru a Galapág“
Knihovna J. Mahena – „Žabák a cizinec“
Divadlo B. Polívky – MUDr. R. Uzel – „Plánované rodičovství“
Výukový program CVČ Lužánky – Bijásek – „Vladimír Jiránek“
Plavání na ZŠ Herčíkova
CPIV Mezírka – program pro práci s třídním kolektivem
Výukový program CVČ Lužánky – Bijásek – „Panna a netvor“,
Den Země – projektový den EVVO
Beseda s myslivcem
Plavání na ZŠ Herčíkova
Ukázková hodina Aj
Prezentace školy divadla a filmu – „Letní Ambroziáda“
Dopravní hřiště
Divadlo Polárka – „Standa a dům hrůzy“
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
3. 5.
9. 5.
10. 5.
1.
7.
3.
4.
4.
Výukový program CVČ Lužánky – Bijásek – „Václav Čtvrtek“
CPIV Mezírka – program pro práci s třídním kolektivem
Projekt pro handicapované – „Nevidím“
Projekt pro handicapované – „Nevidím“
Dopravní soutěž mladých cyklistů, ZŠ Novolíšeňská
25
11. 5.
14. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.
21. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
28. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.
5.
6. – 7.
1.
1. – 9.
2.
1. – 9.
1. – 9.
1. – 2.
4.
2., 4.
3., 5.
1., 4.
6. – 9.
2.
1.
7.
2.
9.
3.
1. – 9.
3.
2., 3., 5
6.
3.
1. – 5.
Vystoupení školního pěveckého sboru Paprsek a ŠD ke Dni matek
Projekt pro handicapované – „Nevidím“
Divadlo B. Polívky – „Šikana, kriminalita, drogy“
Knihovna J. Mahena – „Žabák a cizinec“
Sběrové dny
Plavání na ZŠ Herčíkova
Sběrové dny
Sběrové dny
„Nejrychlejší stovkař a stovkařka“ – běh na 100 m, ZŠ Herčíkova
Vystoupení dětí pro rodiče – jazyková škola Astra
Knihovna J. Mahena – „Brněnské pověsti“
Vzdělávací program „Zdravá pětka“
Vzdělávací program „Zdravá pětka“
Školní výlet – hrad Bítov, Vranovská přehrada
„Svět kolem nás – Nový Zéland“
Plavání na ZŠ Herčíkova
Vzdělávací program „Zdravá pětka“
Školní výlet – Kroměříž
Výukový program CVČ Lužánky – Bijásek – „Werich a Famfárum“
Testy OSP – Scio pro 9. r.
Knihovna J. Mahena – „Na stopě zločinu“
Nejlepší skokan a skokanka“ – skok do dálky, ZŠ Herčíkova
Focení tříd 1. a 2. st.
Scio test – „Finanční gramotnost“
Školní výlet – zámek Rájec nad Svitavou
Školní výlet – hrad Veveří
Divadlo Polárka – „Bořík a spol.“
Dopoledne s MP – „EMPÍK hledá Foxíka“
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
1. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
1. - 9.
5.
9.
2.
5.
3.
9.
4.
5.
3.
9.
6. – 9.
1. – 9.
4., 9.
4.
2.
1. – 9.
9.
8.
1. – 9.
Mezinárodní den dětí – program tříd
Celoplošné testování žáků – matematika
Celoplošné testování žáků – matematika
Plavání na ZŠ Herčíkova
Celoplošné testování žáků – český jazyk
Hvězdárna a planetárium Brno – „Poznej svůj vesmír“
Celoplošné testování žáků – český jazyk
MP – předání průkazů mladého cyklisty
Celoplošné testování žáků – anglický jazyk
Knihovna J. Mahena – „Čtení a výtvarná dílna s knihami Miloše Kratochvíla“
Celoplošné testování žáků – anglický jazyk
Divadlo Radost – „Kytice“
Sběrové dny
Focení tříd
Výzkum formou rozhovorů s dětmi na téma „Vzdělávání dětí cizinců v ČR“
Plavání na ZŠ Herčíkova
Sběrové dny
Lehkoatletický trojboj pro I. st., ZŠ Svážná
Výzkum formou rozhovorů s dětmi na téma „Vzdělávání dětí cizinců v ČR“
Výzkum formou rozhovorů s dětmi na téma „Vzdělávání dětí cizinců v ČR“
Burza kartiček Billa v tělocvičně
26
15. 6.
27. 6.
9.
1., 4.
3. – 5.
2.
2.
8. – 9.
7.
9.
4., 6.
6.
4.
8.
8.
28. 6.
29. 6.
1. – 9.
1. – 9.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
25. 6.
Zeměpisná vycházka – funkcionalismus v Brně
Spaní ve škole – „Noc na hradě“
Lehkoatletický trojboj, Sportovní areál VUT Brno
Plavání na ZŠ Herčíkova
ZOO Brno
Fotbalové utkání 8. r. proti 9. r
Vycházka do okolí školy
Zeměpisná vycházka – Královo Pole – secese
Workshop se zástupci škol z Ukrajiny
Návštěva aquaparku
ZOO Brno
Výstava „Brána recyklace“
Památník Mohyla míru
Pasování předškoláků (MŠ) + zábavný program klaunů Cuk a Kuk
Cvičný požární poplach
„Poslední zvonění“ pro žáky 9. ročníku
Část IX.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
9.0 Rozvojový program MŠMT na rok 2012:
„Bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností
jiného členského státu Evropské unie“
9.0.1 Výše přidělených finančních prostředků v roce 2012 činí 48.000,- Kč.
9.0.2 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, určil ve spolupráci se zřizovatelem BrnoKrálovo Pole naši základní školu k realizaci vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu žáků, kteří
jsou dětmi osoby jiného členského státu EU.
Těmto dětem-cizincům zajišťujeme jazykovou přípravu s názvem Výuka českého jazyka
tři hodiny týdně v odpoledních hodinách po dobu šesti měsíců, která je přizpůsobena potřebám
jednotlivých žáků. Přihlásit se děti mohou do této třídy kdykoliv během školního roku, přičemž
zůstávají žáky ve své kmenové škole. Do jazykové přípravy jsou tito žáci zařazeni na základě
písemné žádosti jeho zákonného zástupce, ředitelka školy je pak povinna jej do 30 dnů od podání
žádosti do přípravy zařadit. Tuto skupinu navštěvují i žáci-cizinci z EU naší školy. O absolvování
jazykové přípravy obdrží žák osvědčení.
9.1 Rozvojový program MŠMT na rok 2011 a 2012:
„Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků-cizinců z třetích zemí
do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto
žáků na r. 2011“
9.1.1 Výše přidělených finančních prostředků v roce 2011 činí 156.242,- Kč.
„Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí v roce
2012“
9.1.2 Výše přidělených finančních prostředků v roce 2012 činí 515.474,- Kč.
27
Přípravný jazykový kurz pro žáky-cizince – přírodovědně-společenská praktika
Některé děti nemají při přijetí do základního vzdělávání vůbec žádnou nebo velmi malou znalost
českého jazyka. Z tohoto důvodu jsme zařadili tyto žáky do intenzivního kurzu výuky českého jazyka
během školního roku v odpoledních hodinách jednu hodinu týdně, a tím se snažíme umožnit jim
snadnější začlenění do výuky a zvýšit jejich úspěšnost při studiu.
Pomáháme dětem-cizincům s bezproblémovým začleněním do běžné školy, dětského kolektivu
i celé společnosti. Osvojování českého jazyka pro cizince a rozvíjení ústního i psaného projevu
pomáhá snižovat jazykové bariéry, umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí
i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí vzájemného mezinárodního porozumění
a tolerance, potírá rasovou a národnostní nesnášenlivost a rasismus.
Část X.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
10.0 Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2011“ –
(EIF 2010 - 31)
,,Zajištění výuky českého jazyka pro děti cizinců z třetích zemí“ - realizovaný v období
od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011
10.0.1 Projekt byl podpořen JmK v roce 2011 ve výši 425.800,- Kč.
10.1 Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2012“ –
(EIF 2011 - 02)
,,Zajištění výuky českého jazyka pro děti cizinců z třetích zemí“ - realizovaný v období
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012
10.1.1 Projekt byl podpořen JmK v roce 2012 ve výši 107.500,- Kč.
10.2 Nositel projektu:
• Jihomoravský kraj
10.3 Zdroj podpory projektu:
- 75% Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF 2011)
- 25% Finanční prostředky Jihomoravského kraje
10.4 Partneři:
• Statutární město Brno
• Diecézní charita Brno
• SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty
• OPU - Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s.
• Brnopolis o. s.
• Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14
28
10.5 Součástí našeho školního vzdělávacího programu ,,Škola bez hranic“ je výuka nepovinného
předmětu Český jazyk pro cizince. Přijímáme děti cizinců z třetích zemí a začleňujeme
je do běžných tříd ve všech ročnících. Těmto žákům poskytujeme zvýšený počet hodin výuky
českého jazyka, a to 3 hodiny týdně po celý rok.
10.5.1 Hlavní a dílčí cíle projektu
Usnadnit žákům-cizincům začlenění do běžné školy, dětského kolektivu i celé společnosti,
snadnější osvojení českého jazyka, rozvíjení ústního i psaného projevu a schopnost jim
porozumět,
žáci se učí poznávat kulturu majoritní společnosti, ve které žijí, diskutují také o kulturách
zemí, ze kterých pocházejí,
cílem je dobře se poznat, pochopit jeden druhého, své odlišnosti i podobnosti, dozvědět se
něco o slušném chování.
10.5.2 Aktivity, kterými je projekt realizován
Vydání „Čeština pro cizince – Soubor metodických listů“, která hravou a zábavnou formou
seznamuje žáky-cizince se základy češtiny,
vydání souboru pracovních listů pro cizince „Zajíček Ti tleská“, který obsahuje elementární
uvolňovací cviky pro úspěšné zvládnutí správných tvarů písmen,
tisk metodických materiálů pro žáky-cizince a pedagogické pracovníky,
přijímací řízení žáků-cizinců do vzdělávacího procesu,
rozvrh školy upravený tak, aby děti cizinců z jednotlivých tříd mohly navštěvovat nepovinný
předmět Český jazyk pro cizince v odpoledních hodinách 3 hodiny týdně,
realizace učebních plánů se zaměřením na výuku českého jazyka pro žáky-cizince (Čj jako
cizí jazyk),
pro každého žáka-cizince je zpracován Výukový plán českého jazyka individuálně
se zaměřením na jeho jazykovou úroveň,
procvičování výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, čtení, psaní, osvojení základních
pravopisných pouček,
výukové lekce zaměřené na multikulturní výchovu, která je důležitá nejenom pro společný
život v běžném životě, nýbrž je také nutností v profesním životě a měla by být
zprostředkována již ve škole v rámci přípravy na povolání,
vedení žáků k toleranci, vzájemné úctě, snášenlivosti, empatii, otevřenosti a spolupráci,
realizace vzájemného poznávání různých kultur – pravidelná setkávání s rodiči žáků,
např. Multikulturní večery v prostorách Jihomoravského regionálního centra na podporu
integrace cizinců na Mezírce 1 v Brně nebo ve škole,
v rámci Dne otevřených dveří pořádání projektových dnů ve škole,
vystoupení žáků ke Dni matek, Vánoční vystoupení pro rodiče,
vystoupení žáků-cizinců na veřejných akcích, např. Veletrh základních škol, Erbovní
slavnosti atd.,
přednášky ve škole a besedy s lektory o životě cizinců,
poznávací výlety v České republice,
návštěvy muzeí a výstav.
29
10.5.3 Při přijímání žáků-cizinců postupujeme následovně:
Rodiče či zákonní zástupci žáka-cizince vyplní žádost o přijetí k příslušnému typu vzdělávání
a odevzdají ji na ředitelství,
u mateřské školy si škola zhotoví kopie dokladů rodičů nebo zákonných zástupců, které
je opravňují k pobytu v ČR, u základní školy není povinnost tyto doklady vyžadovat,
ale nicméně je vhodné si je vyžádat,
rodiče předloží doklady dítěte s identifikačními údaji nutnými pro získání údajů do školní
matriky - pas, rodný list apod.,
rodiče předloží doklady o předchozím vzdělávání, nezbytné pro zařazení do příslušného
ročníku školy,
o zařazení žáka do ročníku rozhodne ředitelka školy na základě předložených dokladů
o dosavadním vzdělání,
v případě pochybností nebo nedostačujících znalostí žáka, zvláště českého jazyka, rozhodne
ředitelka na základě zjištění úrovně znalostí žáka a znalostí českého jazyka pomocí
jednoduchého testu,
v rámci správního řízení škola přijme dítě ke vzdělávání, vyhotoví rozhodnutí a předá
rodičům nebo zákonným zástupcům,
zařazení dítěte do určitého ročníku je vhodné uvést do rozhodnutí a vyžádat si podpis rodičů
na prohlášení, že se vzdávají práva na odvolání,
při hodnocení žáka z předmětu český jazyk a literatura vyučující přihlédne k dosažené úrovni
znalosti českého jazyka,
závažné nedostatky ve vědomostech z tohoto předmětu se považují za objektivní příčinu,
pro kterou žák nemusí být v průběhu prvního roku a půl školní docházky klasifikován,
pokud není klasifikován na konci školního roku, opakuje ročník,
při klasifikaci používáme i slovní hodnocení, které máme uvedeno ve Školním řádu spolu
s pravidly hodnocení žáků,
tato pravidla hodnocení – klasifikační řád - máme schválená školskou radou.
Část XI.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
11.0 Plán dalšího vzdělávání
•
Dalton - absolvování náslechů na škole zaměřené na daltonskou výuku
•
výchovné poradenství – výchovná poradkyně, psycholožka a asistentka výchovné poradkyně
pro poruchy učení na I. stupni
-
•
semináře zaměřené na výchovné poradenství a speciální vzdělávací potřeby žáků
podporování vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti speciálního vzdělávání
minimální preventivní program - metodik prevence
-
účast na seminářích metodika prevence
semináře zaměřené na sociálně patologické jevy a rizikové chování žáků
podporování vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků v oblasti rizikového chování
žáků
30
•
environmentální vzdělávání – koordinátorka EVVO
-
•
zvyšování odborné úrovně koordinátora environmentálního vzdělávání a výchovy
účast na seminářích
podporování dalšího vzdělávání učitelů a ostatních pedagogických pracovníků
pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
výchova ke zdraví
- semináře zaměřené na zdravotní vzdělávání
•
koordinátor pro RVP ZV – hlavní koordinátor
-
•
semináře k ŠVP
SIPVZ
-
průběžné proškolování pedagogů ve výuce na počítačích
Část XII.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
12.0 Spolupráce školy s dalšími subjekty
•
Úřad městské části Brno-Královo Pole – účast na Erbovních slavnostech, výstavách
či projektech.
•
AČDŠ - Asociace českých daltonských škol - spolupráce s brněnskými daltonskými školami,
účast na 12. mezinárodní daltonské konferenci na ZŠ a MŠ, Husova 17, Brno.
•
CPIV, Mezírka 1, Brno – Centrum podpory inkluzivního vzdělávání - zavádění inkluzivních
hodnot do procesu vzdělávání na základních školách, průběžná konzultační a poradenská pomoc
v oblasti psychologických a speciálně-pedagogických služeb, sociálního poradenství a prevence
sociálně patologických jevů.
•
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců, Mezírka 1, Brno – výuka
českého jazyka pro žáky-cizince z třetích zemí.
•
PPP Kohoutova 4, Brno - spolupráce s Mgr. Martinou Štěpánovou při řešení výchovných
a výukových problémů žáků (besedy s žáky 9. tř. ) a v rámci volby povolání.
•
Úřad práce Brno, pobočka Královo Pole – návštěva poradenského střediska pro volbu
povolání, žáci 9. ročníku mají možnost se seznámit s aktuální nabídkou studijních a učebních
oborů a se službami poradenského střediska.
•
Modrá linka (Centrum a linka důvěry nejen pro děti a mládež) – výukový program „Haló, tady
linka důvěry“ pro 4. a 5. ročník.
•
PC Sládkova 45, Brno - preventivní programy, mapování vztahů žáků ve třídách.
•
SVP Gabriely Preissové, Brno – pomoc při řešení výchovných problémů.
•
Veletrh ZŠ - Lužánky.
31
•
Veletrh SŠ – BVV.
•
Centrum prevence – Sdružení Podané ruce – preventivní program „Na zdraví?“ – divadlo
Fórum zaměřené proti alkoholu (7. ročník).
•
Městská policie ČR – besedy, prevence, dopravní soutěže mladého cyklisty a zábavné soutěžní
dopoledne „Empík hledá Foxíka“.
•
Policie ČR - nástěnka prevence v prostorách školy, schránka důvěry na dotazy a připomínky
žáků.
•
Středisko Help me - po dohodě s rodiči preventivní pobyt pro žáky.
•
CVČ Lužánky – Bijásek – filmová, literární a dramatická výchova pro žáky I. i II. stupně.
•
CVČ Labyrint – dramatická výchova pro žáky II. stupně.
•
Hvězdárna a planetárium Brno – výukové programy pro žáky „Příběh Sluneční soustavy“
(9. ročník), „Poznej svůj vesmír“ (3. ročník).
•
Moravská galerie – výukové programy pro žáky I. i II. stupně.
•
Mendelovo muzeum – tematické výstavy pro žáky II. stupně.
•
Knihovna Jiřího Mahena – tematické pořady pro žáky I. a II. stupně.
•
Lipka – školské zařízení pro EVVO - LŠ Jezírko – výukové programy pro I. stupeň.
•
Loutkové divadlo RADOST – představení pro žáky I. stupně.
•
Divadlo B. Polívky – besedy s MUDr. Radimem Uzlem na téma „Plánované rodičovství“,
„Sexuální a reprodukční zdraví“ (8. a 9. ročník). Přednáška JUDr. Miloslava Dočekala „Šikana,
kriminalita, drogy (6. a 7. ročník).
•
Účast žáků na různých představeních – divadlo Polárka, výchovné koncerty v KC Semilasso
a KIC – sál Břetislava Bakaly.
•
Naučný cyklus Svět kolem nás – projekce programu „Nový Zéland – země dlouhého bílého
oblaku“ v kulturním zařízení – sál Břetislava Bakaly.
•
Agentura MediaPro – Planeta Země 3000 – projekce programu „Tajemný svět Ekvádoru
a Galapág“ v kulturním zařízení – sál Břetislava Bakaly.
•
Občanské sdružení PESOS o.s. – charitativní sbírka na výcvik asistenčních a vodicích psů,
sbírka pro výstavbu Azylu pro psy a sbírka pro opuštěná a handicapovaná zvířata.
•
Občanské sdružení Život dětem – veřejná sbírka na pomoc dětským oddělením nemocnic,
zařízením pečujícím o nemocné, handicapované a opuštěné děti.
•
Občanské sdružení CPK – CHRPA – Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci - veřejná
sbírka na nákup nových koní a jejich výcvik pro ústavy a léčebny v celé ČR.
•
Občanské sdružení Píšťalka – charitativní sbírka na nákup invalidních vozíků, zdravotních
pomůcek a vybavení pro děti a mladé lidi s handicapem.
•
Fond Sidus – veřejná sbírka na vybavení dětských zdravotnických zařízení nezbytnými
lékařskými přístroji.
32
12.1 Účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci
•
Školní pěvecký sbor Paprsek – vystoupení pro veřejnost na Slovanském náměstí při Erbovních
slavnostech, vystoupení pro rodiče v tělocvičně školy – Vánoční koncert a koncert ke Dni matek,
vystoupení v domě seniorů.
•
Výstava výtvarných prací žáků na téma ,,Holocaust”- v prostorách ZŠ Merhautova.
•
Multikulturní akce – „Barevný svět“ – vernisáž obrázků dětí (Den otevřených dveří ZŠ).
•
Setkání nejlepších studentů 9. tříd se starostou MČ Brno-Královo Pole - setkání se zúčastnili
Marek Hurák a Adriana Máchová.
•
Veřejná výstava výtvarných prací v knihovně J. Mahena – K. Němcová, K. Hájková.
12.2 Spolupráce školy s vysokými školami a jinými institucemi
• Lékařská fakulta MU Brno – odd. preventivní a sociální pediatrie - dlouhodobý projekt
,,ELSPAC”, který přispěje ke zpřesnění poznatků o souvislostech psychického, tělesného
a sociálního vývoje dětské populace.
•
VÚP v Praze – zpracování metodických příspěvků (Mgr. Jana Hlaváčková) v seriálu s názvem
Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky, cílem je podpořit učitele
na 1. stupni základních škol, kteří vyučují žáky-cizince s nízkou počáteční znalostí českého
jazyka.
•
ČŠI – „Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání“ – provedení celoplošné
generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.
•
FSS MU Brno – spolupráce na výzkumu „Děti přistěhovalců a děti z etnických skupin
na základních školách v České republice“, který má prozkoumat problematiku vzdělávání
a problémy spojené s integrací dětí přistěhovalců a dětí z etnických skupin ve školním prostředí.
(Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.)
•
FF MU Brno – výzkum formou krátkých rozhovorů s žáky – cizinci v rámci diplomové práce
na téma „Vzdělávání dětí cizinců v ČR“ (A. Babinská).
•
PedF UK v Praze a PedF MU Brno - Modely inkluzivní praxe v ZŠ – sledování (screening)
vzdělávacích potřeb žáků.
•
PdF MU v Brně, katedra sociální pedagogiky – workshop s učiteli z Ukrajiny – v rámci
projektu „Vzdělávání učitelů ve stepních školách na Krymu v oblasti multikulturní výchovy“
(Asociace pro mezinárodní otázky Praha).
• PdF MU v Brně – dotazníkové šetření u žáků 7. třídy ohledně provozování pohybové aktivity
parkour v rámci bakalářské práce na téma „Analýza uplatnění pohybové aktivity parkour“
(F. Přidal).
• Univerzita obrany Brno – analýza stavu znalostí problematiky ochrany člověka
při mimořádných událostech – v rámci diplomové práce na téma „Výchova a příprava občanů ČR
v problematice bezpečnosti státu a přípravě na krizové situace“ (A. Pelinková).
• Scio s.r.o – testování finanční gramotnosti žáků 3. ročníku.
• Scio s.r.o – pilotní testování 9. ročníku – test OSP.
• A kluby ČR o.p.s. – spolupráce na výzkumu „Mládež a drogy“, jehož cílem bylo zmapovat
problematickou situaci vztahu dětí a mládeže ve věku 12 – 18 let k návykovým látkám.
33
• OA a učiliště tradičních řemesel – prohlídka školy a seznámení žáků 9. ročníku s nabídkou
studijních a učebních oborů.
• Občanské sdružení Cantes o.s. skupina Brno – beseda o výcviku canisterapeutických psů,
ukázky canisterapie žákům v praxi.
12.3 Zapojení školy do projektů
•
„Bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností
jiného členského státu Evropské unie v roce 2012“ – jazyková příprava - výuka českého jazyka
probíhá tři hodiny týdně v odpoledních hodinách po dobu půl roku u žáka, mohou se do ní
přihlásit žáci ze všech základních škol.
•
„Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků-cizinců z třetích zemí
do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto
žáků na r. 2011“ a „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců
z třetích zemí v roce 2012“ – výuka českého jazyka a Přípravný jazykový kurz pro žáky-cizince
(kroužek) probíhá v odpoledních hodinách jednu hodinu týdně navíc po celý rok.
•
„Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2011 a 2012“
– zajištění výuky českého jazyka pro děti cizinců z třetích zemí – nepovinný předmět Český
jazyk pro cizince - výuka českého jazyka probíhá tři hodiny týdně po celý školní rok ve dvou
kurzech, pouze pro kmenové žáky.
•
„Modely inkluzivní praxe v základní škole“ – spolupráce pilotních škol v období
září 2010 – březen 2013, projekt je zaměřen na vytváření podmínek pro inkluzivní vzdělávání
v běžných základních školách, sledování vzdělávacích potřeb žáků a sociometrická šetření
ve třídách školy.
•
„Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání“ – provedení celoplošné generální
zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol v předmětech český
jazyk, matematika, anglický jazyk.
•
„Lesy ČR“ - přírodovědný projekt žáků II. stupně., vyhledávání a třídění informací o lesích,
fauně či flóře a zabývání se poškozením a ochranou lesních porostů.
•
Celorepublikový projekt „ONE WORLD“ – Jeden svět, děti dětem – realizace hodiny Tv
na umělém povrchu na náměstí Svobody v Brně (4. třída s TP žákem), cílem projektu
je příležitost vysvětlit žákům, jaké štěstí mají, že jsou zdravé a pohyblivé, prezentace školy
žákům s různými handicapy.
•
„Projekt MKV – 400x na českých školách“ – přednášky multikulturní výchovy, které umožní
žákům získat nový pohled na vnímání odlišností a poznatky o menšinách žijících v ČR.
•
Projekt MP – „Nevidím“ – projekt je zaměřen na zvýšení vnímavosti a citlivosti dětí a mládeže
k potřebám především zrakově postižených osob v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
Je realizován jednak formou přednášky, tak i formou přímé simulace nevidomého na předem
určeném místě.
•
„Škola Zdravé Pětky“ – vzdělávací projekt zaměřený na zdravý životní styl, učí děti zábavnou
a interaktivní formou zásadám zdravého stravování (realizuje nadační fond Albert).
•
„Celá třída odpovídá“ – projekt Brněnských vodáren a kanalizací určený pro žáky 4. a 5. tříd.
Soutěžní formou realizovaná komunikace s dětmi v oblasti vodního hospodářství, ochrany vody
a životního prostředí.
34
12.4 Mezinárodní spolupráce
• „Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU“ – zahraniční
stáž v Německu, město Drážďany (2. 10. – 6. 10. 2011) – v rámci Evropského fondu
pro integraci státních příslušníků třetích zemí – výměna znalostí a zkušeností v oblasti integrace
cizinců ze třetích zemí.
•
„Vzdělávání učitelů ve stepních školách na Krymu v oblasti multikulturní výchovy“
– workshop s učiteli z Ukrajiny zaměřený na výuku v multikulturní třídě, na způsoby výuky
multikulturní výchovy a na problémy s multikulturním vzděláváním (Asociace pro mezinárodní
otázky Praha).
12.4 LVVZ
•
19. 2. – 25. 2. 2012 – Jeseníky–Ostružná (20 žáků)
12.5 EVVO
•
•
„Den Země“ – projektový den 23. 4. 2012 – EVVO
1., 2. třída Ekostezka Čertova rokle Lesná
6. třída
ZOO Brno
7. třída
3. třída
4. třída
Ekostezka Čertova rokle Lesná
8. třída
5. třída
Obora – Kohoutovice Brno
9. třída
Květen – červen 2012
–
Útěchov – Ořešín
Brněnská přehrada
Lelekovické rybníky
Soběšice – naučná stezka
školní výlety (1. – 9. třída)
Část XIII.
Základní údaje o hospodaření školy
Na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 2 se výroční zpráva o činnosti školy
zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření
školy.
Je uveden stručný přehled základních finančních ukazatelů k 30. 6. 2012.
Výsledky hospodaření za období 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012
1. INVESTICE
Pro rok 2012 nebyla pro školu dohodnuta žádná účelová investiční dotace.
35
2. VÝDAJE ŠKOLY
2.1 PŘEHLED REALIZOVANÝCH OPRAV
Škola během prvního pololetí 2012 prováděla běžné drobné opravy a údržbu budovy.
2.2 PŘEHLED REALIZOVANÝCH SLUŽEB
V průběhu prvního pololetí 2012 byly pro plynulý chod školy realizovány následující služby:
odvoz odpadu
školení
BOZP
údržba a instalace programů
školení
legislativa
ochrana majetku
revize elektrických zařízení, revize hasicích přístrojů, revize plynových rozvodů
revize sportovních náčiní
dovoz obědů
poštovné, telefony, internet
služby programátorů a IT techniků
úpravy vedení internetu
plavání
bruslení
služby právníka
2.3 SPOTŘEBA MATERIÁLU a DHIM
V průběhu prvního pololetí 2012 byl pořizován provozní materiál – na drobné opravy, čistící
prostředky, kancelářský materiál. Ve velmi omezeném množství byl pořizován materiál do školní
kuchyně a jídelny.
Do tříd byly zakoupeny nové lavice a židle pro žáky na doplnění z důvodu vyššího počtu žáků.
Z prostředků dotace na žáky třetích zemí byly zakoupeny barevné kopírky pro možnost tvorby
učebních materiálů pro žáky-cizince.
2.4.
SPOTŘEBA ENERGIÍ
Během prvního pololetí 2012 byly spotřebovány energie ve zvýšeném objemu vzhledem
k dlouhému topnému období.
2.5 OSTATNÍ NÁKLADY
V průběhu prvního pololetí 2012 byly z dotace školy vyplaceny ostatní osobní náklady za práce
spojené s údržbou chodníku a tělocvičny, odměna ředitelce školy dle přidělené dotace, mzdové
náklady a odvody na psychologa, dohoda na práci částečného úvazku školnice v mateřské škole
z doplňkové činnosti.
2.6 POUŽITÍ FONDŮ
V průběhu roku 2012 nebyly finanční prostředky fondů použity.
Provozní náklady školy – zřizovatele
2,284 tis. Kč
Vyplacené mzdy, odvody, ONIV - dotace KÚ
6,001 tis. Kč
Celkové výdaje školy za 1. pol. 2012
8,285 tis. Kč
36
3. PŘÍJMY ŠKOLY
3.1 OSTATNÍ PŘÍJMY ŠKOLY
V průběhu pololetí 2012 zajistila škola ostatní příjmy z vybíraného školného za družinu,
z pronájmů za tělocvičnu, byt školníka, učebny a dále drobné příjmy za poškozené učebnice, ztracené
klíče od šatních skříněk, za nové žákovské knížky, úroky, za přebytečné obědy.
Školné
265 tis. Kč
Pronájmy
110 tis. Kč
Ostatní
8 tis. Kč
Příjmy školy celkem
383 tis. Kč
3.3 DOTACE
Škola obdržela v prvním pololetí 2012 tyto dotace:
Z prostředků obce:
Dotace obce
Dotace obce na sport
Dotace na odměnu
Dotace obce na odpisy
Dotace na AJ
DOTACE CELKEM
1,599 tis. Kč
16 tis. Kč
30 tis. Kč
383 tis. Kč
54 tis. Kč
2,082 tis. Kč
Z prostředků kraje:
Dotace z prostředků JmKÚ celkem
Dotace na plavání
Dotace – projekt
Dotace – EU
DOTACE CELKEM
6,001 tis. Kč
18 tis. Kč
57 tis. Kč
14 tis. Kč
6,090 tis. Kč
Celkové příjmy školy za 1. pol. 2012
8,555 tis. Kč
4. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Škola hospodařila k 30. 6. 2012 výsledkem - 286 tis. Kč. Tato částka bude vyrovnána ke konci roku
2012.
5. MIMOŘÁDNÉ DOTACE A GRANTY
Škola pro rok 2012 zpracovala projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace
cizinců“ EIF 2011-02 – pokračování. Na tento projekt získala od JmKÚ dotaci ve výši 107 tis. Kč.
Dotace v rámci dotačního programu na podporu integrace cizinců z třetích zemí je rozdělena na
jednotlivé kapitoly – na mzdy, učebnice. Tento projekt je součástí školního roku 2011/2012. Dále
dotace na výuku dětí ze zemí EU ve výši 48 tis. Kč a dotace na výuku dětí třetích zemí ve výši 515
tis. Kč. Dále si škola zažádala o dotaci v rámci projektu Šablony. Projekt byl schválen a odsouhlasen
k datu 3. 9. 2012 na 30 měsíců a dotace bude poskytnuta ve výši 1,3 mil. Kč.
Zpracovala: ing. Ivana Lančaričová v. r.
V Brně dne 31. 8. 2012
Mgr. Jana Hlaváčková
ředitelka školy
37
Část XIV.
Zhodnocení a závěr
Při zhodnocení uplynulého školního roku můžeme konstatovat, že se nám podařilo
všechny vytyčené úkoly úspěšně splnit:
Všichni pedagogové na konci školního roku zaktualizovali ve svých předmětech školní
vzdělávací program ,,Škola bez hranic”, podle kterého se děti vzdělávaly již ve všech ročnících.
Tento program vychází z myšlenek daltonské výuky, která je vhodná pro všechny děti z celého
světa. Základem je smlouva mezi učitelem a dítětem, jež rozvíjí vlastní rozhodování dětí,
samostatnost a spolupráci. Základní filozofií školy je vytvořit příjemné a bezpečné místo,
kde učitel, žák a rodič jsou partnery, kde každé dítě má právo se vzdělávat dle svých
individuálních možností a potřeb. Škola vytváří žákům prostor pro jejich seberealizaci
a pro rozvoj přirozeného nadání a talentu. Staví na vzájemné toleranci, na tvořivém myšlení
žáků, na práci v týmu, na respektu k práci druhých, na zodpovědnosti žáka. Hlavní snaha školy
směřuje k tomu, aby žáci uměli zúročit nabyté zkušenosti v praktickém životě, aby uměli
diskutovat o problémech a při řešení problémů byli rozhodní.
Cílem je otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu.
Důraz klademe na výuku cizích jazyků. Ve spolupráci s jazykovou školou Astra probíhala výuka
anglického jazyka v prvním a ve druhém ročníku dvě hodiny týdně. Výuka byla zajištěna česky
mluvícím lektorem, je nepovinná a bezplatná.
V rámci projektu MŠMT a ve spolupráci s Krajským úřadem je v naší škole zřízena třída
pro jazykovou přípravu žáků se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.
Sedmým rokem v 2. pololetí školního roku 2011/2012 probíhala Výuka českého jazyka tři
hodiny týdně po dobu půl roku u každého žáka. Mohou se do ní přihlásit děti ze všech
základních škol, přičemž zůstávají stále jejich kmenovými žáky. Po absolvování výuky
jim je vydáno osvědčení.
V rámci projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců“ poskytujeme
v nepovinném předmětu Český jazyk pro cizince dětem-cizincům z třetích zemí zvýšený počet
hodin výuky českého jazyka, a to tři hodiny týdně po celý rok. Žáci-cizinci jsou začleňováni
do běžných tříd ve všech ročnících a jsou hodnoceni na vysvědčení. Pro velký počet přijatých
žáků-cizinců probíhají na škole dva jazykové kurzy.
V rámci projektu MŠMT jsme realizovali Přípravný jazykový kurz pro žáky-cizince z třetích
zemí. Žáci s žádnou nebo velmi malou znalostí českého jazyka navštěvovali tento kurz českého
jazyka během školního roku v odpoledních hodinách jednu hodinu týdně.
V nepovinném předmětu Výuka ukrajinštiny poskytujeme zájemcům z řad našich žáků výuku tři
hodiny týdně rodilou mluvčí.
Kromě klasických tříd máme i sportovní skupinu s rozšířenou výukou tělesné výchovy
na I. stupni se zaměřením na lední hokej pro chlapce i dívky, krasobruslení, či jiný sport.
Ve školním roce 2011/2012 proběhlo několik významných akcí:
Slavnostní přivítání prvňáčků základní školy a slavnostní otevření zrekonstruované mateřské
školy Rybníček pro 100 dětí dne 1. 9. 2011.
Erbovní slavnosti – XI. ročník turnaje královopolských škol ve vybíjené a odbíjené smíšených
družstev o ,,Pohár starosty MČ Brno-Královo Pole – na ZŠ Slovanské náměstí 16. 9. 2011.
Den otevřených dveří v základní i mateřské škole, multikulturní akce „Barevný svět“ - vernisáž
obrázků dětí v základní škole v rámci Erbovních slavností a vystoupení školního pěveckého sboru
Paprsek na Slovanském nám. dne 17. 9. 2011.
38
Multikulturní večer na téma „Barevný svět v naší škole“ – vystoupení našich žáků pro rodiče
a přátele školy na Mezírce 1 dne 9. 11. 2011
Veletrh základních škol v Lužánkách - naše škola se opět zapojila do této akce, kde úspěšně
prezentovala svoji vzdělávací a výchovnou činnost – 24. 11. – 25. 11. 2011.
Projektový den na I. stupni - ,,Čertovské rojení“ při příležitosti Mikulášské nadílky - 5. 12. 2011.
Den otevřených dveří pro děti z MŠ byl připraven na den 20. prosince 2011. Odpoledne
následovalo Vánoční vystoupení pro děti a rodiče, na kterém se představil pěvecký sbor Paprsek
spolu s dětmi ze školní družiny a z mateřské školy.
Každoročně si připomínáme Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti
lidskosti – 27. ledna 2012. Naše škola se jako každý rok zapojila do projektu a dodala na výstavu
při pietním aktu dne 26. 1. 2012 v Základní škole Merhautova výtvarné práce na téma „Kufřík“.
V rámci projektu ,,Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců“, jehož jsme
spolupartnerem, vystoupili naši žáci se svým programem na multikulturním večeru „Vítáme jaro“
dne 26. 3. 2012.
U příležitosti „Dne Země“ proběhl v naší škole projektový den EVVO – 23. 4. 2012.
U příležitosti „Dne matek“ vystoupili se svým kulturním programem žáci základní školy spolu
s dětmi ze školní družiny dne 10. 5. 2012.
Jazyková škola Astra připravila s dětmi vystoupení pro rodiče v angličtině dne 17. 5. 2012.
Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskutečnila dne 7. 6. 2012.
Informativní schůzka rodičů dětí z MŠ se uskutečnila dne 20. 6. 2012.
„Kuk a Cuk“ na školní zahradě pasovali malé předškoláky dne 27. 6. 2012.
Školní časopis Staník, na jehož tvorbě se podílejí všechny třídy školy společně se svými učiteli,
má od svého vzniku již čtrnáct čísel.
O prázdninách začala 2. etapa rekonstrukce mateřské školy Rybníček pro 100 dětí, byla
vyměněna okna ve 2. patře a nová střecha, budova byla zateplena a dostala novou fasádu.
V prostorách nad mateřskou školou jsou vybudovány dvě jazykové učebny, jedna multimediální
učebna s interaktivní tabulí, klubovna s žákovskou knihovnou, kabinet pro pedagogické
pracovníky a sociální zařízení - slavnostní otevření je naplánováno na začátek října 2012.
V jídelně-výdejně, v učebnách a na sociálních zařízeních byla provedena oprava omítek.
V jedné třídě byla pořízena nová tabule.
Žáci i rodiče kladně hodnotí provoz kantýny i kvalitu stravy ve školní jídelně-výdejně, kde si žáci
mohou vybrat ze dvou jídel, která jsou dovážena ze ZŠ Herčíkova.
Poslední zvonění - na závěr školního roku se všechny děti rozloučily s žáky deváté třídy
vytvořením zástupu na schodech školy a všichni je společně s učiteli vyprovodili potleskem dne
29. 6. 2012.
V uplynulém školním roce 2011/2012 si zaslouží poděkování všichni kolegyně a kolegové
za příkladnou a poctivou spolupráci, především za obětavou a nelehkou práci s žáky-cizinci
z důvodu jazykové bariéry a jejich začleňování do výuky, za příkladné výsledky ve vzdělávání
a výchově dětí, za účast na různých aktivitách školy, zapojení se do projektů a projektových dnů,
za dobrou reprezentaci školy a v neposlední řadě za klidnou a příjemnou atmosféru, která na naší
škole panuje po celý školní rok.
V Brně dne 31. 8. 2012
Mgr. Jana Hlaváčková
ředitelka školy
39
Část XV.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
15.0 Poradenské služby v základní škole
Hlavním cílem v souvislosti s prevencí sociálně patologických jevů je zvyšování odolnosti
dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Dalším cílem je obeznámit žáky s nejčastějšími
mylnými názory a problémy týkající se léků a drog, věnovat větší pozornost dospívající mládeži
a sexuální výchově, hlavně sexuálně přenosným chorobám a AIDS (formou besed), a zabývat se
rozborem školní šikany a jejími následky. Budeme žáky vést prostřednictvím poznávání rozdílných
kultur k pochopení a k toleranci mezi lidmi.
Je potřeba i nadále plnohodnotně využívat schránky důvěry a konzultačních hodin metodika
prevence a výchovného poradce ve škole.
V rámci Minimálního preventivního programu (dále jen MPP) je sledováno případné
záškoláctví, kouření, drogová závislost, gamblerství, rasismus a šikanování, přičemž zjištěné
případy jsou řešeny výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a vedením školy (popřípadě Policií
ČR). Škola využívá jednorázové akce pro jednotlivé ročníky dle nabídek dalších odborných
pracovníků s možností následné konfrontace, jakožto odrazu zpětné vazby pro učitele i žáky.
Žáci I. i II. stupně se účastní celé řady preventivních a výukových programů zaměřených
na protidrogovou problematiku, kriminalitu, trestní činnost, osobní bezpečí. V této souvislosti škola
využívala služeb Městské policie, PPP Sládkova, dále pak Centra prevence - Sdružení Podané ruce,
krizového centra pro děti a mládež - Spondea, DDM Lužánky, Semilasso a mnoho dalších.
Ve spolupráci, která se nám velmi osvědčila a byla pro děti přínosná, budeme i nadále pokračovat.
Členové pedagogického sboru se snaží při realizaci MPP o vhodné využití volného času žáky
prostřednictvím nabídky volnočasových aktivit – zapojení se do kroužků ve škole i mimo ni, účast
co největšího počtu žáků ve sportovních, literárních či výtvarných soutěžích. Současně jsou žáci
seznamováni se zdravým životním stylem a diskuse se žáky ve třídách poskytuje možnost včasného
rozpoznání problémů a dává prostor k výchovnému působení na vytváření správných modelů
chování.
Spolupráce s rodiči probíhá prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách,
v závažnějších případech na výchovných komisích ve spolupráci s výchovnou poradkyní,
psycholožkou, metodičkou prevence a vedením školy. Rodiče žáků jsou informováni
o problematice drog, kouření a šikanování na ZŠ a možnosti jejich řešení ve spolupráci se školou.
Poskytující se jim také informace o institucích zabývajících se touto problematikou a v případě
zájmu se předávají i dostupné materiály.
Spolupráce s rodiči je velmi dobrá, mají zájem o řešení vzniklých problémů, snaží se vyjít
vstříc jak svým dětem, tak i požadavkům učitelů a školy.
I nadále je nezbytné, aby každý pedagogický pracovník dbal nadále na uplatňování prevence
sociálně patologických jevů u žáků komplexně, tj. aby tato problematika byla začleňována
do výuky tak, aby se stala přirozenou součástí jednotlivých předmětů a nebyla pojímána jako
nadstandardní aktivita metodika prevence či školy.
V tomto školním roce se výchovné poradkyni ve spolupráci se všemi vyučujícími v 9. ročníku
podařilo dobře připravit žáky k přijímacím zkouškám na střední školy a zajistit informovanost žáků
i rodičů o změnách v přijímacím řízení. Ve spolupráci s Mgr. Řezáčovou bylo profesně testováno 5
žáků 9. třídy.
V příštím školním roce by bylo dobré prohloubit spolupráci s ÚP pro absolventy škol
a pokusit se zajistit v rámci výuky předmětu volba povolání exkurze do konkrétních průmyslových
podniků a na budoucí pracoviště žáků. Tuto aktivitu budeme od září koordinovat podle nabídky
projektu Řemesla 2013.
Velmi kladně ze strany žáků 8. a 9. roč. je hodnocena účast na Veletrhu středních škol.
Výchovná poradkyně společně s třídními učiteli, školní psycholožkou a vedením školy vynaložila
velké úsilí při prevenci a řešení záškoláctví, v některých případech však vzhledem k rodinným
poměrům záškoláků nedošlo ke zlepšení, pouze došlo k záměně otevřeného záškoláctví za kryté.
Úspěšně bylo vyřešeno několik málo případů agresivního chování žáka vůči spolužákům
a také slovní agresivity vůči vyučujícím. V tomto školním roce jednala výchovná komise 21krát.
15.1 Údaje o odborných pracovnících
15.1.1 Počty
výchovný poradce
školní metodik prevence
fyzický počet
1
1
kvalifikace, specializace
dosažené vzdělání
Kvalifikační kurz, Čj–On
VŠ
Kurz MP, 1. st.- Dram. vých.
VŠ
školní psycholog
školní speciální pedagog
úvazek
0,4
0
kvalifikace, specializace
psychologie
0
dosažené vzdělání
VŠ
0
15.1.2 Věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog
asistent pedagoga
do 35let
0
0
0
0
0
36 – 50 let
0
1
1
0
1
51 let–a více/z toho důchodci
1/0
0
0
0
0
15.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
•
výchovný poradce: Pracovní seminář „Metodické vedení výchovných poradců“,
spolupráce s PPP
•
•
•
•
školní metodik prevence: Pracovní seminář MP, seminář „Agresivita dětí, šikana“
školní psycholog: Seminář „Metodika práce s dětmi na 1. st. ZŠ“, seminář „Efektivně řešit
šikanu“
školní speciální pedagog: 0
asistent pedagoga: 0
15.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
15.2.1 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 0
15.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné: 0
15.3 Individuální integrace
Typ postižení
tělesné – těžké zdravotní postižení
Celkem
Ročník
Počet žáků
4.
1
1
1
15.4 Skupinová integrace
Typ postižení
Celkem
Ročník
0
0
0
0
Počet žáků
0
0
0
0
0
0
0
0
41
HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
za školní rok 2011/2012
Škola: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14
Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Rusňáková
Počet žáků celkem: 222 (I. stupeň - 123 žáků, II. stupeň 99 žáků)
Podmínky školy:
Ve školním roce 2011/2012 jsme si dali za úkol vést žáky prostřednictvím rozdílných kultur
k pochopení a k toleranci mezi lidmi, utváření ohleduplného vztahu k lidem, přírodě a ke kulturním
a historickým hodnotám.
K dobré atmosféře ve třídách přispěly společné akce, tematické výlety, sportovní soutěže,
návštěvy kulturních akcí aj.
I nadále jsme letos využívali programů pro žáky ve spolupráci s Městskou policií (Empík hledá
Foxíka), CVČ Lužánky (výukové programy), Centrem prevence - Podané ruce aj.
Žáci mezi sebe velmi pěkně přijali všechny cizince, kteří do jednotlivých tříd v průběhu celého
školního roku nastupovali.
Také díky tomu jsme nemuseli řešit žádný vážný problém mezi žáky.
I. AKTIVITY PRO ŽÁKY
a) ve výuce prostřednictvím výkladu učitelů s využitím dostupné literatury, videonahrávek,
propagačních materiálů, dotazníků a besed se žáky:
- na 1. stupni v rámci prvouky a přírodovědy, literární výchovy, výtvarné výchovy, tělesné
výchovy, pracovních činností a vlastivědy,
- na 2. stupni v rámci výuky VkO, VkZ, VV, přírodopisu, informatiky, Tv a Čj.
b) mimo výuky:
- setkávání se žáky ve třídách 1. a 2. stupně
Co se podařilo:
V závislosti na řešení konkrétního případu a problému v dané třídě se nám podařilo podchytit
problémy již v raném stádiu (počátky šikany, vztahy ve třídě).
Díky dobré spolupráci s výchovnou poradkyní PaedDr. Lenkou Humpovou a také školní
psycholožkou Mgr. Bohdanou Muzikářovou se mnoho problémů úspěšně vyřešilo ve velice
krátkém čase.
- přednášky a besedy (dle nabídek)
- společné akce (školní výlety, exkurze, pravidelné návštěvy divadel a koncertů)
- diskuse po účasti na besedách a přednáškách zaměřených na prevenci sociálně-patologických jevů
42
Zpětná vazba po přednáškách nebo besedách je pro školu velice důležitým prvkem. Žáci
hodnotili klady i zápory vybraných akcí. Na základě jejich reakcí jsme zjistili, které informace
postrádají, co je zajímá a kterým věcem je potřeba věnovat větší pozornost. To nám ulehčí výběr
vhodných programů.
- profesní příprava pro žáky 8. a 9. ročníku v rámci volby povolání
Ve spolupráci s VP, MP i psycholožkou se mohli žáci poradit při výběru střední školy (která by
jim nejvíce vyhovovala).
- využití schránky důvěry na ZŠ
Žáci byli opětovně upozorněni na schránku důvěry, kterou mohou anonymně využívat.
- zájmové kroužky školy
Velká část žáků se zapojila do různých zájmových kroužků – sportovních, hudebních
či výtvarných.
II. REALIZACE MPP
a) Spolupráce MP a
1. pedagogů:
- sledování záškoláctví, kouření, drogové závislosti, rasismu, šikanování
Po výskytu jakéhokoliv problému třídní učitel(-ka) informoval(-a) výchovného poradce, školní
psycholožku nebo metodika prevence, v závažnějších případech i vedení školy. Okamžitá
spolupráce třídního učitele s MP, VP a psycholožkou se velice osvědčila, žáci zjistili, že problém
se okamžitě řeší a viník bude potrestán (kázeňská opatření).
2. rodičů:
Spolupráce s rodiči probíhala prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách,
v závažnějších případech na výchovných komisích ve spolupráci s VP, školní psycholožkou, MP
a vedením školy. Spolupráce s rodiči byla dobrá, měli zájem o řešení vzniklých problémů, snažili se
vyjít vstříc jak svým dětem, tak i požadavkům učitelů a školy.
3. institucí, organizací:
Škola využívala služeb Centra prevence - Sdružení Podané ruce, krizového centra pro děti
a mládež - Spondea, CVČ Lužánky, Semilasso a mnoho dalších.
Ve spolupráci, která se nám velmi osvědčila a byla pro děti přínosná, budeme i nadále
pokračovat.
Během celého školního roku jsme využívali preventivních programů pro žáky pořádané
Městskou policií Brno.
43
b) Podmínky pro výkon funkce MP:
Konzultační hodiny MP probíhaly v tomto školním roce dle dohody.
K dispozici je odborná literatura, videokazety, propagační materiály, přístup na Internet,
vyhlášky MŠMT.
c) Plnění PMP:
I nadále je nezbytné, aby každý pedagogický pracovník, tak jako doposud, dbal na uplatňování
prevence sociálně patologických jevů u žáků komplexně. Což v praxi znamená, že musí být tato
problematika začleňována do výuky tak, aby se stala přirozenou součástí jednotlivých předmětů
a nebyla pojímána jako nadstandardní aktivita metodika prevence či školy.
Co se nedaří:
Všechny úkoly se nám daří plnit - plán MP pro školní rok 2011/2012 jsme tedy společně
naplnili.
Mgr. Jana Hlaváčková
ředitelka školy
Zpracovala: Mgr. Lenka Rusňáková v. r.
metodička prevence
V Brně dne 30. 6. 2012
44
Download

(Výroční zpráva_ZŠ_2011-12) - Základní škola, Brno, Staňkova 14