1/1
Reference
References
2/3
Perspektivní topná technika, která splňuje všechny požadavky
Futureproof heating technology for all requirements
Celosvětová spotřeba energie se od roku
1970 zdvojnásobila a do roku 2030 se dokonce
ztrojnásobí. Důsledkem toho je ubývání fosilních paliv, oleje a plynu, rostoucí ceny energií
a příliš vysoké emise CO2, které ovlivňují
naše ovzduší.
V průmyslových národech má výroba tepla pro
bytové a komerční prostory největší podíl na
spotřebě energie – a představuje tak největší
potenciál pro úspory.
Energeticky efektivní topné systémy
Viessmann se po celém světě používají
nejen v domácnostech, ale také v mnoha
velkých objektech, a významně tak přispívají
k ochraně energetických rezerv.
Společnost Viessmann přitom stále úspěšně
čelí nejrůznějším výzvám moderní techniky
jak v historických památkách, tak v moderních
průmyslových celcích a velkoplošných obytných a technických areálech.
Global energy consumption has doubled since
1970 by 2030 it will be tripled. The result:
Fossil fuels, oil and gas are dwindling, energy
prices are on the rise and excessive CO2
emission continues to affect our environment.
In industrial nations, heat and energy generation for residential and commercial buildings
accounts for the largest proportion of energy
consumption – and therefore it offers the
greatest saving potential.
Energy efficient heating systems from
Viessmann are not only used in many
households around the world but also in
numerous large projects, where they make
an important contribution to the protection
of energy reserves.
In these projects, Viessmann again and again
faces the most varied challenges to supply
advanced heating technology by offering innovative solutions – in historical listed buildings,
as well as in modern industrial complexes,
and the large-scale residential and industrial
arena.
Obsah
Contents
Rodinné domy
Family houses
Strana / Page
4
Bytové domy
Apartment houses
Strana / Page
12
Obchod / průmyslová
sféra
Commerce / Industry
Strana / Page
20
Sítě centrálního vytápění
Local heating networks
Strana / Page
30
Rodinné domy
Detached house
Energeticky úsporné topné systémy pro novostavby a rekonstrukce
Energy saving heating systems for new buildings and modernization
4/5
Rodinné domy
Family houses
Pro efektivní využití plynu a oleje jsou
nejvhodnější kondenzační kotle. Dosahují
dnes účinnosti až 98 % a jsou zdaleka nejefektivnější technikou pro výrobu tepla s využitím
fosilních energetických nosičů.
Význam regenerativních energií stále roste.
Přispívají k úspoře energie a ochraně životního
prostředí: např. solární termické systémy
slouží k přípravě teplé vody a podpoře vytápění, tepelná čerpadla využívají přírodní teplo
a při vytápění dřevem je použita biomasa.
Kompletní nabídka firmy Viessmann poskytuje
inovační a efektivní řešení, která lze individuálně sladit s požadavky a potřebami uživatelů.
Příklady referencí na dalších stranách ukazují,
jak lze kombinovat různé topné techniky tak,
aby byly úsporné z hlediska energie a vynaložených nákladů.
When it comes to the efficient use of oil and
gas, condensing boilers are the number one
choice. Nowadays, they can achieve efficiency of up to 98 percent and are, therefore, by
far the most efficient heat generation technology using fossil fuels.
Renewable technologies are playing an ever
more important role. They help both save
running costs and protect the environment:
for example, solar heating systems can be
used for supplying domestic hot water (DHW)
and central heating backup, while natural heat
can be employed in heat pumps and biomass
for wood- fired heating. Viessmann´s comprehensive range offers innovative and efficient
solutions that can be individually tailored to
user´s needs and requirements.
The reference examples on the following
pages demonstrate how different heating
technologies can be combined in a way that
saves energy and reduces costs.
Rodinný dům
Family houses
Pro vytápění a přípravu teplé vody byl v Penthouse apartmánu ve Vídni instalován plynový
kondenzační kotel Vitodens 300-W. Nástěnný
kotel se vyznačuje nízkou spotřebou energie.
Vakuové trubicové kolektory Vitosol 200-T
podporují ohřev pitné vody a snižují spotřebu
energie. Design plášťů sběračů se velmi hodí
k moderním okolním střechám a současně
chrání před sluncem na terase.
Penthouse apartmán WEG, Vídeň, Rakousko
Penthouse WEG, Vienna, Austria
Nástěnný plynový
kondenzační kotel
Vitodens 300-W
A Vitodens 300-W gas condensing boiler
was installed to provide central heating and
DHW for this penthouse apartment in Vienna.
Important feature of the wall-mounted appliance is its low energy consumption. Vitosol
200-T vacuum tube collectors support DHW
heating and decrease the amount of energy
consumed. The design of the header casing
fits extremely well with the modern roofscape
and at the same time provides some shading
on the roof terrace.
Vitodens 300-W
wall mounted
gas-fired condensing
boiler
Trubicový kolektor
Vitosol 200-T
Vitosol 200-T
tube collector
Lehký, vznešený a variabilní rodinný dům
postavený v Praze, v němž proudí životní
energie. Jako zdroj tepla slouží v tomto
objektu závěsný kondenzační plynový kotel
Vitodens 300-W. Přípravu teplé vody zajišťuje
zásobníkový ohřívač Vitocell 100-B, který je
nahříván solárním systémem.
Nástěnný plynový
kondenzační kotel
Vitodens 300-W
Vitodens 300-W
wall mounted gas-fired
condensing boiler
Plochý kolektor
Vitosol 200-F
Vitosol 200-F
Rodinný dům, Praha, Česká republika
fl at collector
Family house, Prague, Czech Republic
The light, dignified and variable family
house in Prague where one can feel the
streaming of life energy. The heat source is
a Vitodens 300-W suspended gas-fired
condensing boiler. Domestic hot water is
provided by a Vitocell 100-B buffer cylinder
heated by a solar system.
6/7
Tepelné čerpadlo
Vitocal 343-G
Vitocal 343-G
heat pump
Plochý kolektor
Vitosol 100-F
Vitosol 100-F
fl at collector
Nízkoenergetický dům v Brémách, SRN
Low energy house in Bremen, Germany
V tomto nízkoenergetickém domě v Brémách
dodává tepelné čerpadlo Vitocal 343-G spolu
s akumulačním zásobníkem o objemu 250 l po
celý rok potřebné teplo pro podlahové topení.
Pomocí solárního zařízení pokryjí obyvatelé
55 % výroby teplé vody. Zbytek přebírá tepelné čerpadlo země / voda spolu s bivalentním
zásobníkovým ohřívačem vody.
In this low energy house in Bremen,
a Vitocal 343-G heat pump, together with
a 250 liter buffer cylinder, delivers hear
required by the underfloor heating system all
year round. A solar thermal system provides
to the occupants 55 percent of their hot water
needs, the rest being met by the ground source heat pump in conjunction with a dual mode
DHW cylinder.
Olejový kondenzační kotel Viessmann zajišťuje komfortní dodávky tepla do obytného
prostoru tohoto nízkoenergetického domu
v Bad Füssingu, který má obytnou plochu
230 m2. K podpoře vytápění a ohřevu pitné
vody je použito 10 m2 slunečních kolektorů
Vitosol 100-F. Dům je navíc vybaven větracím
systémem Vitovent 300 k rekuperaci tepla.
Energie, vyrobená fotovoltaickým zařízením,
je napájena do veřejné sítě a majitel domu má
tak zajištěn vedlejší příjem.
Nízkoenergetický dům v Bad Füssingu, SRN
energy house in Bad Fussing, Germany
Nástěnný olejový
kondenzační kotel
Vitoladens 300-W
Vitoladens 300-W
wall mounted oilfired condensing
boiler
Plochý kolektor
A Viessmann oil-fired condensing boiler provides a convenient means of supplying heat to
the 230 square meters of living space in this
low energy house in Bad Fussing. Ten square
meters of Vitosol 100-F solar collectors were
installed to back up the central heating system
and to heat DHW. In addition, the house is fitted with a Vitovent 300 ventilation system for
heat recovery. What more, the owner earns
money by supplying the power generated by
the photovoltaic system to the public grid.
Vitosol 100-F
Vitosol 100-F
fl at collector
Fotovoltaický modul
Vitovolt 200
Vitovolt 200
photovoltaic module
Rodinný dům
Family houses
Kultovně působí dům Heliotrop ve městě
Freiburg / Breisgau. Budova, která byla několikrát vyznamenána, využívá pro vytápění
a ohřev pitné vody výhradně sluneční energii.
K tomu jsou na otáčecím balkóně namontovány vakuové trubicové kolektory Vitosol 200-T
jako parapetní prvky. Pro ideální nasměrování
ke slunci a maximální solární výtěžek se celá
stavba pomalu otáčí kolem své středové osy.
Trubicový kolektor
Vitosol 200-T
Vitosol 200-T
tube collector
The Heliotrop in Freiburg (Breisgau) is an
iconic example. The multi- award-winning
building relies solely on solar power for central
heating and DHW heating. To achieve this,
Vitosol 200-T vacuum tube collectors were
mounted on the circular balconies as balustrades. To ensure that the building is always
in perfect alignment with the sun for maximum solar yield, the entire building structure
rotates slowly around its central axis.
Heliotrop Freiburg / Breisgau (Dischův dům), SRN
Heliotrop, Freiburg in Breisgau, Germany (Disch house)
V malebném prostředí středních Čech je ve
stylu novodobé architektury postaven moderní
nízkoenergetický dům. Příjemný vzdušný
prostor dokonale ladí se zvoleným topným
systémem – jedná se o efektivní kondenzační
kotel nejvyšší třídy Vitodens 300-W a vakuový
trubicový kolektor Vitosol 300-T. Dům je
komfortně vytápěn podlahovým systémem
a ohřev teplé vody podporuje teplo ze slunce.
Nástěnný plynový
kondenzační kotel
Vitodens 300-W
Vitodens 300-W wall
mounted gas-fired
condensing boiler
Rodinný dům v Benešově, Česká republika
Trubicový kolektor
Vitosol 300-T
Vitosol 300-T
tube collector
Family house, Benešov, Czech republic
A modern low energy house in modern
architectural style is built in the picturesque
landscape of central Bohemia. The agreeable
airy space fits perfectly with the selected
heating system using the efficient top-class
Vitodens 300-W condensing boiler with
a Vitosol 300-W vacuum tube collector. The
house is comfortably heated by underfloor
heating and heating of DHW is supported by
solar heating.
8/9
Tepelné čerpadlo
Vitocal 300-G
Vitocal 300-G
heat pump
Trubicový kolektor
Vitosol 200-T
Vitosol 200-T
tube collector
Plovoucí dům „Living on Water“ v německém Kielu
„Living on Water“ house in Kiel, Germany
Téměř zcela CO2 neutrální je topný a větrací
systém v tomto plovoucím domě, který navrhla společnost Viessmann ve městě Kiel. Komfortní životní ovzduší na vodě zajišťuje větrací
systém Vitovent 300 s rekuperací tepla. Pro
efektivní ohřev topné a pitné vody se používá
tepelné čerpadlo Vitocal 300-G a vakuový
trubicový kolektor Vitosol 200-T.
The heating and ventilation system in this
floating house, designed by a Kiel-based
company, is almost entirely CO2 neutral.
A pleasant ambience for life on water is created by the Vitovent 300 ventilation system
with heat recovery. Efficient and convenient
heating for the central heating system and
DHW is provided by Vitocal 300-G heat pump
and Vitosol 200-T vacuum tube collector.
Solární vakuový trubicový kolektor Vitosol 300-T
společně se závěsným kondenzačním kotlem
Vitodens 200-W dodávají potřebné teplo
obyvatelům moderní novostavby na okraji
Prahy. Výhodou této kombinace je, že takřka
celé léto není pro ohřev teplé vody potřeba
plynový kotel a teplo zajišťuje solární kolektor
na ploché střeše.
Rodinný dům, Praha, Česká republika
Family house in Prague, Czech Republic
A Vitosol 300-T solar vacuum tube collector
together with a Vitodens 200-W suspended
condensing boiler supply heat to residents
of a modern newly built house at the outskirts
of Prague. This combination offers the advantage that almost during all summer the gas
boiler for heating DHW is not necessary and
the heating is provided by a solar collector on
the flat roof.
Rekuperační jednotka
Vitovent 300
Vitovent 300
regeneration unit
Nástěnný plynový
kondenzační kotel
Vitodens 200-W
Vitodens 200-W
wall mounted gasfired condensing
boile
Trubicový kolektor
Vitosol 300-T
Vitosol 300-T
tube collector
Rodinný dům
Family houses
Nástěnný plynový
kondenzační kotel
Vitodens 300-W
Vitodens 300-W
wall mounted gas-fired
condensing boiler
Tepelné čerpadlo
Vitocal 300-G
Vitocal 300-G
heat pump
Rodinný dům, Praha, Česká republika
Family house, Prague, Czech Republic
Trubicový kolektor
Vitosol 300-T
Vitosol 300-T
tube collector
Rodinný dům v Praze se vyznačuje nejen
architektonickým půvabem, ale i výjimečně
nízkými náklady na provoz. Pro ohřev teplé
vody, vody v bazénu a podporu vytápění
je použito 30 m2 vakuových trubicových
kotlektorů Vitosol 300-T ve spojení s tepelným
čerpadlem a plynovým kondenzačním kotlem
Vitodens 300-W.
Zacházení s energií v tomto rodinném domě
v Praze představuje ekologické a zároveň
úsporné řešení. Díky vyvážené kombinaci kondenzačního plynového kotle Vitodens 300-W
a solárního systému s vakuovými solárními
kolektory Vitosol 200-T a zásobníkovým ohřívačem Vitocell se velmi zásadně šetří životní
prostředí a získává se tak primární energie pro
ohřev teplé vody a vytápění.
Nástěnný plynový
kondenzační kotel
Vitodens 300-W
Vitodens 300-W
wall mounted gas-fired
condensing boiler
Trubicový kolektor
Vitosol 200-T
Vitosol 200-T
tube collector
The family house in Prague features not only
architectural beauty, but also exceptionally
low operating costs. For heating DHW, swimming pool water and for support of heating is
used 30 square meters of vacuum tubes in
conjunction with a Vitodens 300-T heat pump
and a Vitodens 300-W gas-fired condensing
boiler.
Rodinný dům, Praha, Česká republika
Family house in Prague, Czech Republic
In this family house in Prague energy is being
used in an environment friendly and economic
way. A balanced combination of Vitodens 300-W
gas-fired condensing boiler and solar system
with Vitosol 200-T vacuum solar collectors
plus a Vitocell buffer heater saves dramatically
the environment and gains primary energy for
hot water and central heating.
10/11
Originálně stavebně řešený nízkoenergetický rodinný dům ve středních Čechách je
vybaven stacionárním kondenzačním kotlem
Vitodens 333, jež zajišťuje komfortní dodávku
tepla a teplé vody do prostoru této výjimečné
stavby.
Plynový
kondenzační kotel
Vitodens 333
Vitodens 333
gas-fired conden-
Rodinný dům, Střední Čechy, Česká republika
Family house, Central Bohemia, Czech Republic
This low-energy family house with original
architectural design in Central Bohemia is
fitted with a Vitodens 333 stationary boiler
providing comfort supply of heat and DHW
for the space of this exceptional building.
sing boiler
Tepelné čerpadlo
Vitocal 300-G
Vitocal 300-G
heat pump
Rodinný dům, Uhříněves, Česká republika
Family house in Uhříněves, Czech Republic
O nízké náklady na provoz moderního
rodinného domu v pražské Uhříněvsi se
stará tepelné čerpadlo Vitocal 300-G, které
ve spojení s chladicími stropy udržuje příjemné klima v prostorách domu i v horkých letních
dnech. Jedná se o tzv. pasivní chlazení Natural
Cooling, kdy je k chlazení používáno pouze
oběhové čerpadlo a vrty.
Low operating costs of this modern family
house in Uhříněves near Prague are achieved
by a Vitocal 300-G heat pump which, in conjunction with cooling ceilings, keep agreeable
climate within the house even in hot summer.
It is so-called Natural Cooling where only
a circulation pump and boreholes are used
for cooling.
Bytový dům
Apartment building
Koncepty pro zajištění dodávek energie v bytovém hospodářství
Energy supply concepts for housing industry
12/13
Bytový dům
Apartment building
Rostoucí konkurenční tlak, vývoj energetické
politiky a cíle stanovené pro ochranu ovzduší
mění požadavky v bytové hospodářství. Důraz
se klade na koncepty, které jsou v souladu
s rostoucími požadavky a dokáží splnit vysoké
nároky.
Increasing competition pressure, trends in the
energy policy and climate protection targets
are changing requirements on the housing
industry. Main focus is on concepts which
are in line with the growing demands and can
meet high standards.
Demografický vývoj, trend k individualizaci
a otázka bytového komfortu pro nájemníky
jsou základem souhrnu požadavků na zlepšování stávajících budov a v rámci zamezení
volných nájmů. Zvyšující se energetické
požadavky zdůrazňují přání po transparentních
vedlejších nákladech nájemného, které odpovídají energetické spotřebě a jsou kontrolovatelné.
Demographic change, trends towards individualization, convenience and tenant comfort,
all need to be taken into account when improving the existing housing stock and preventing
rented accommodation vacancy. Rising energy costs emphasize the need for transparent,
consumption- based and controllable ancillary
rental costs.
Kompletní nabídka společnosti Viessmann
umožňuje vytvořit nabídky pro bytové domy
a vícepodlažní budovy v souladu s poptávkou,
přičemž zároveň zohledňuje požadavky
uživatelů.
Viessmann´s comprehensive range provides
ways how to design apartment buildings and
multi storey buildings in compliance with demand, reflecting also users´ requirements.
Bytový dům
Apartment building
Kogenerační jednotka
Vitobloc 200
Vitobloc 200 combined
heat and power
module
Olejový nízkoteplotní kotel
Vitoplex 300
Vitoplex 300 low
Bytová oáza „Wohnoase“ v německém Regensburgu
“Wohnoase” in Regensburg, Germany
temperature oilfired boiler
Plynový kondenzační
kotel
Vitocrossal 300
Vitocrossal 300
gas-fired condensing
boiler
Při stavbě „bytové oázy“ v Regensburgu
stanovili architekti pro úvěrovou banku
standard „ekologického stavění – energeticky
úsporného domu 60“. Tak bylo možné čerpat
úvěry výhodné z hlediska úroků a státní dotace. V průběhu inovačního zásobování energií
byly nainstalovány dvě kogenerační jednotky
Vitobloc 200, které kromě potřebného tepla
vyrábí i elektrickou energii pro celý objekt
s 30 byty. Energetická centrála disponuje
navíc plynovým kondenzačním a olejovým
nízkoteplotním kotlem pro vytápění a přípravu
teplé vody.
The architects of the „Wohnoase“ residential
oasis in Regensburg. Germany, designed
the project to meet the KfW bank´s “Energy saving house 60” environment-friendly
building standard, thanks to which they
achieved access to loans at favorable rates
and state subsidies. As part of the innovative
energy supply system two Vitobloc 200 CHP
modules were installed to generate both heat
and power required for the entire 30- apartment complex. In addition, the energy centre
features a gas-fired condensing boiler and
a low temperature oil boiler for central heating
and HDW heating.
V hustě zastavěné rezidenční čtvrti se nachází
tento bytový dům v Curychu. Při rekonstrukci
bylo možné nainstalovat velké tepelné čerpadlo KWT i přesto, že jsou zde úzké prostory.
Potřebné tři sondy k využití zemního tepla byly
vedeny 200 m hluboko do země v přední části
garáží.
Tepelné čerpadlo
KWT
KWT heat pump
Bytový dům Steinhaldenstraße, Curych, Švýcarsko
Apartment building Steinhandelstrasse, Zurich,
Switzerland
This house is situated in a densely built-up
residential area in Zurich, Switzerland.
However, despite the limited space, it was
still possible to upgrade the heating system
by installing a large KWT heat pump. In order
to exploit geo thermal energy, three bores
were required, drilled 200 meters deep into
the ground in the front part of the garage
section.
14/15
Trubicový kolektor
Vitosol 200-T
Vitosol 200-T
tube collector
Plynový kondenzační
kotel Vitocrossal 200
Vitocrossal 200
gas-fired condensing
boiler
Solární sídliště v německém Kolíně-Niehlu
Solar housing estate in Koln-Niehl, Germany
Sanace sídliště z padesátých let v Kolíně-Niehlu byla realizována podle solárního energetického konceptu pozoruhodných rozměrů.
O přípravu teplé vody se stará 225 trubicových kolektorů Vitosol 200-T, které navíc
přispívají k podpoře vytápění. Zbývající
dodávky tepla a teplé vody zajišťují tři kondenzační plynové kotle Vitocrossal 200.
Zařízení doplňují tři zemní zásobníky, každý
o objemu 15 000 l, 345 rozvodných stanic
v bytech a 1800 topných těles.
Rehabilitation of the residential estate in Koln-Niehl dating from the fifties was performed
according to the solar energy concept of
remarkable scope. 225 Vitosol 200-T tube
collectors supply around 60 percent of DHW
heating requirement, while also providing
backup for the central heating. The remaining
DHW and central heating demand is covered
by three Vitocrossal 200 gas-fired condensing
boilers. The system is supplemented by three
geothermal storage tanks, each holding
15 000 liters, 345 transfer stations situated in
three apartments and 1800 radiators.
Green Building ve městě Manchester se považuje za pokrokovou ekologickou budovu Velké
Británie. Teplo k vytápění a elektrická energie
se získávají především z regenerativních energií. 60 m2 slunečních kolektorů Vitosol 300-T
zajišťuje v apartmánech dodávky teplé vody,
přičemž jsou podporovány plynovými kondenzačními kotli Vitodens 300-W, které ohřívají
podlahové topení.
The Green Building in Manchester is recognized as the most environment-friendly building in the U.K. Heating energy and power are
primarily provided by renewable energy sources. Vitosol 300-T solar collectors covering
a 60 square meter area provide DHW for the
apartments, backed up by VItodens 300-W
gas-fired condensing boilers which also supply the uderfloor heating system.
The Green Building v Manchestru, Velká Británie
The Green Building, Manchester, Great Britain
Trubicový kolektor
Vitosol 300-T
Vitosol 300-T
tube collector
Nástěnný plynový
kondenzační kotel
Vitodens 300-W
Vitodens 300-W
wall mounted gas-fired
condensing boiler
Bytový dům
Apartment building
Několik investorů zrealizovalo stavbu sídliště
z pasivních domů „Im Sonnenfeld“ ve městě
Ulm. Již v zadávací dokumentaci byla stanovena instalace slunečních kolektorů k ohřevu
pitné vody. Pro 17 domů byly nakonec nainstalovány dva kotle na dřevo Pyromat DYN,
které dodávají potřebnou zbývající energii
pro podporu slunečních kolektorů o velikosti
70 m2.
Kotel na dřevo
Pyromat DYN
Pyromat DYN
wood fired boiler
Sídliště pasivních domů „Im Sonnenfeld“ v německém Ulmu
Passive housing estate “Im Sonnenfeld”, Ulm, Germany
The project of passive housing estate “Im
Sonnenfeld” in Ulm was undertaken by
a group of developers. Installation of solar
collectors for heating DHW was specified
already at the onset of the project in the terms
of reference. 17 houses were fitted with two
Pyromat DYN wood-fired boilers to supply the
remaining energy required for the backup of
70 square meter solar collectors.
Nízkoteplotní plynový kotel
Vitogas 100-F
Vitogas 100-F low temperature gas-fired boiler
Bytový dům Alibaba, Praha, Česká republika
Apartment house Alibaba, Prague, Czech republic
Pražská rezidence s názvem Alibaba získala
v roce 2005 v soutěži Nejlepší z realit nejvyšší ocenění v kategorii bytových projektů.
Oceněna byla především nápaditost umožňující zajímavé půdorysy bytů i jejich případné
propojení. O tepelnou pohodu obyvatel této
rezidence se starají dva nízkoteplotní plynové
kotle Vitogas 100-F.
The Alibaba residential building in Prague was
awarded in 2006 in the contest called “The
best real estate” the highest prize. Mainly
thanks to the innovative layout of building
enabling its interesting footprint and interconnection. Pleasant ambient temperature for
residents is provided by two Vitogas 100-F
low temperature gas-fired boilers.
16/17
Nízkoteplotní plynový
kotel Vitoplex 200
Vitoplex 200 low temperature gas-fired boiler
Rezidence Panorama, Praha, Česká republika
Panorama residence, Prague, Czech Republic
Luxusní byty v sedmi bytových domech
rezidence Panorama mají výbornou dopravní
obslužnost a zároveň díky své jižní orientaci
a umístění nad Radlickým údolím krásný
výhled do malebné krajiny. V komplexu sedmi
bytových domů zajíšťují komfortní vytápění
a ohřev teplé vody dva nízkoteplotní kotle
Vitoplex 100 a šestice zásobníků Vitocell 100-V.
Luxury apartments in the Panorama residential buildings enjoy excellent urban transport
and thanks to their orientation to the south
and location above the Radlice valley they
offer a beautiful view of the picturesque
landscape. Heating and warm water of the
group of seven residential houses is provided
by two Vitoplex 100 low temperature boilers
and six Vitocell 100-V buffer heaters.
V obrovském bytovém a multifunkčním komplexu Korunní dvůr na pražských Vinohradech,
na ploše byvalého Měšťanského pivovaru zajišťují teplo dva nízkoteplotní kotle Vitoplex 100
s celkovým výkonem 2800 kW. Komplex je
díky atraktivní lokalitě s vnitřní infrastrukturou
oblíbený i u moha osobností české mediální
scény a sportu.
Heat for the large multi functional residential
complex Korunní dvůr in the Vinohrady quarter
of Prague, in the area of the ancient Urban
Brewery is provided by Vitoplex 100 low temperature boilers with total rating of 2800 kW.
Thanks to its attractive location with inner
infrastructure the complex is favored by many
Czech personalities from media and sport.
Korunní dvůr, Praha, Česká republika
Korunní dvůr, Prague, Czech Republic
Nízkoteplotní plynový
kotel Vitoplex 100
Vitoplex 100 low temperature gas-fired boiler
Bytový dům
Apartment building
Bytový dům „Anděl City“ se nachází v rušné
lokalitě pražského Smíchova, pro kterou je
příznačná výborná infrastruktura i dokonalá
dostupnost služeb. Už od roku 2007 dodává
teplo a teplou vodu každé z 97 luxusních
bytových jednotek sestava nízkoteplotního
závěsného kotle Vitopend 200-W a 120litrového zásobníku Vitocell 100-W, s vodou chlazeným hořákem pro nejpřísnější požadavky na
komfort, ale i nízké zatížení životního prostředí
právě díky nízkoemisnímu spalování.
Nástěnný nízkoteplotní plynový kotel
Vitopend 200-W
Vitopend 200-W
wall mounted gasfired boiler
Bytový dům „Anděl City“, Praha, Česká republika
Residential house “Anděl City”, Prague, Czech Republic
The “Anděl City” residential house is situated
in a busy area of Prague quarter Smíchov
characterized by excellent infrastructure and
availability of services. Since 2007, heating
and warm water heating for each of the 97
luxury apartments has been provided by
Vitopend 200-W low temperature suspension
boiler and a Vitocell 100-W 120 liter buffer
heater with water cooled burner to meet the
most stringent requirements on comfort and
low environmental load thanks to low emission combustion.
Plynový kondenzační
kotel Vitocrossal 300
Vitocrossal 300
gas-fired condensing
boiler
Nízkoteplotní plynový
kotel Vitoplex 100
Vitoplex 100 low temperature gas-fired boiler
Bytový komplex Arboreum, Praha, Česká republika
Arboretum residential building, Prague, Czech Republic
Prostorné byty s terasami a balkóny doplněné
krásným výhledem na Prahu představuje bytový komplex Arboretum v pražských Košířích.
Pokrokové a dlouhým provozem osvědčené
kondenzační kotle Vitocrossal 300 ve spojení
s nízkoteplotními kotli Vitoplex 200 v celkovém
výkonu skoro 1,5 MW se starají o extrémně
nízké náklady na provoz a svým efektivním
spalováním šetrným k životnímu prostředí jsou
zdrojem energie a srdcem tohoto bytového
komplexu.
The Arboretum residential complex in PragueKošíře features spacious apartments with
terraces and balconies offering a beautiful
view of Prague. Source of energy and the very
heart of the complex are advanced and proven
Vitocrossal 300 condensing boilers in conjunction with low temperature Vitoplex 200 boilers
with total rating of almost 1,5 MW which are
responsible for extremely low operating costs
and thanks to their efficient combustion also
for environment-friendly operation.
18/19
Nízkoteplotní plynový kotel
Vitoplex 200
Vitoplex 200 low temperature gas-fired boiler
Bytový dům Metropole, Praha, Česká republika
Metropole residential house, Prague, Czech republic
Netradičně architektonicky řešený bytový
komplex v pražské čtvrti Zličín se vyznačuje
výbornou infrastrukturou a perfektní dostupností do centra. Moderní bydlení v západní
části metropole je zásobováno teplem
a teplou vodou dvěma nízkoteplotními kotli
Vitoplex 200 o celkovém výkonu 1 800 kW
a osmi smaltovanými zásobníky Vitocell 100-V.
The apartment complex in Prague-Zličín
features a non traditional architectural design,
excellent infrastructure and perfect transport
connection the city center. It is supplied by
heat and hot water from two Vitoplex 200
low temperature boilers with total rating of
1 800 kW and eight enameled Vitocell 100-V
buffer heaters.
Obchodní /
průmyslová sféra
Commerce / Industry
Dokonale vzájemně sladěná systémová řešení
Perfectly matching system solutions
20/21
Obchodní a průmyslová sféra
Commerce and industry
Stavby s vysokou potřebou energie vyžadují
inovační řešení topné techniky. Sledování
hospodárnosti odhalují jak v případě novostavby tak rekonstrukce velké potenciály úspory
v oblastech výhřevného a procesního tepla,
které se dosud takřka nevyužívaly.
Vysoce efektivní topné systémy Viessmann
dosahují úspor, které mají o to pozitivnější
účinek, čím větší je spotřeba energie –
v obchodních provozech a průmyslových
budovách stejně jako v kancelářských budovách, hotelích, na klinikách a ve školách.
Buildings which are highly energy intensive
need innovative heating solutions. Feasibility
studies show that there is considerable potential for energy savings both in new installations and modernization projects in terms of
heating energy and process heat, potential
which has been hitherto scarcely tapped.
Veissmann´s highly efficient heating systems
achieve even greater savings the higher the
energy requirement. In other words, in commercial premises and industrial buildings, as
well as in office buildings, hotels, clinics and
schools.
Již v krátkodobém horizontu vedou rozdíly
stupňů využití k pozoruhodným úsporám při
spotřebě energie a v nákladech za energii.
Adekvátně krátké jsou i doby návratnosti
investice. Pro průmysl, obchod a obce nabízí
Viessmann dokonale vzájemně sladěná systémová řešení.
Even in short term horizon the significant effi ciency differences lead to remarkable savings
in energy consumption and costs. Return
on investment is similarly short. Viessmann
offers industry and local authorities perfectly
matching system solutions.
Ve středu pozornosti jsou regenerativní energetické systémy k pokrytí základního zatížení,
kombinované s kotli pro pokrytí špičkového
zatížení, které jsou provozovány na fosilní
paliva. Aby se dosáhlo dokonalé souhry, a tím
nejvyšší efektivity, skládají se všechny systémové komponenty podle individuální potřeby.
The focus is on renewable energy systems
covering base load and are combined with
fossil fuel-fired peak load boilers. To ensure
that everything works perfectly and achieve
maximum efficiency, all system components
are assembled according to individual requirements.
Obchodní /
průmyslová sféra
Commerce / Industry
Nízkoteplotní plynový kotel
Vitoplex 100
Low temperature gas-fired
boiler Vitoplex 100
Nízkoteplotní plynový
atmosférický kotel
Vitogas 100-F
Automobilový závod TPCA, Kolín, Česká republika
Low temperature
TPCA automobile factory, Kolín, Czech republic
gas-fired atmospheric
boiler Vitogas 100-F
Nástěnný kondenzační plynový kotel
Vitodens 200-W
Wall mounted
gas-fired condensing boiler
Kolínská automobilka TPCA – Toyota Peugeot
Citroën, která patří k celosvětově nejšetrnějším automobilovým výrobcům s vlastní výrobou v České republice, od roku 2006 vytápí
své provozy pomocí devíti stacionárních plynových kotlů Vitoplex 100 a Vitogas 100-F
včetně jednoho závěsného kondenzačního
kotle Vitodens 200-W o celkovém výkonu
4,3 MW.
The TPCA – Toyota Peugeot Citroen automobile works in Kolín ranks among globally
most environment friendly carmakers. It has
been heating since 2006 its premises by nine
stationary Vitoplex 100 and Vitogas 100-F stationary gas-fired boilers and one suspended
Vitodens 200-W condensing boiler with total
rating of 4,3 MW.
Vitodens 200-W
2000 m2 měří kolektorová plocha solárního
zařízení ve švédském Malmö, které pokrývá
spotřebu tepla v objektu City of Tomorrow.
Městská část s 500 byty by měla toto teplo
odebírat výhradně ze slunce, větru a vody. Pro
dva objekty dodala firma Viessmann trubicové
kolektory Vitosol 200-T, které jsou nainstalovány jak na ploché střeše tak na fasádě.
Trubicový kolektor
Vitosol 200-T
Vitosol 200-T
tube collector
Collectors of the solar thermal system tasked
with meeting the heat demand of the City of
Tomorrow in Swedish Malmo take up 2000
square meters of space. The city district with
500 homes is intended to utilize exclusively
sun, wind and water to generate this heat. For
two installations Viessmann supplied Vitosol
200-T tube collectors that are mounted on
a flat roof as well as on a wall.
City of Tomorrow, Malmö, Švédsko
City of Tomorrow, Malmo, Sweden
22/23
Kotel na dřevo
s roštovým spalováním
Pyrotec wood fired
boiler with grate
combustion
Veřejné koupaliště „Cambomare“, Kempten, SRN
“Cambomare” leisure pool, Kempen, Germany
Teplo potřebné k vytápění a přípravě teplé
vody pro veřejné koupaliště „Cambomare“
v Kemptenu produkuje z 95 % kotel na dřevo
od firmy Köb. Při plném zatížení se spotřebuje
asi 200 kg dřeva za hodinu, přičemž špičková
spotřeba může činit až 4,8 tun / den. Tato
CO2 neutrální topná technika nahrazuje za rok
kolem 500 000 litrů fosilního topného oleje.
Pouze k pokrytí extrémního zatížení je k topnému zařízení ještě zapojen plynový kotel.
The Cambomare open-air swimming pool
in Kempen utilizes a Kob wood-fired boiler
to produce 95 percent of heat required for
central heating and hot water. When operating at full load, the boiler consumes around
200 kilograms of wood per hour, with peak
demand reaching up to 4,8 tons / day. This
CO2 neutral heating technology acts as a substitute for about 500.000 liters of fossil fuel
a year. A gas boiler is connected to the heating system only to cover peak loads.
Plynový nízkoteplotní kotel
Vitoplex 100
Vitoplex 100 low temperature
gas-fired boiler
Mountfield, Všechromy, Česká republika
Mountfield, Všechromy, Czech Republic
Mountfield je se svými desítkami prodejen
po celé České republice největším tuzemským
prodejcem zahradní techniky, bazénů a potřeb
pro volný čas. Jeho centrála ve středočeských
Všechromech využívá pro teplo a ohřev teplé
vody dvou nízkoteplotních kotlů Vitoplex 100
o celkovém výkonu 920 kW.
Mountfield with its dozens of sales points
in Czech republic is major local provider of
garden instruments, leisure pools and leisure
goods. Its headquarters in Central Bohemian
Všechromy uses for heating and hot water
two Vitoplex 100 low temperature boilers
with total rating of 920 kW.
Obchodní /
průmyslová sféra
Commerce / Industry
Grohe Forum na území zemské zahradní
výstavy 2010 v Hemeru, v Severním Porýní
Vestfálsku, se klimatizuje pomocí přírodního tepla. Kombinace podlahového topení
a několika větracích zařízení zajišťuje v různých
prostorách multifunkční sportovní haly, kde
se pořádají různé akce, příjemné teploty. Pro
celoroční vytápění a chlazení bylo nainstalováno velké tepelné čerpadlo KWT, které se stará
o komfortní přípravu teplé vody ve sprchách
a sanitárních místnostech.
Tepelné čerpadlo
KWT
KWT heat pump
Grohe Forum, Hemer, SRN
Grohe Forum, Hemer, Germany
Located on the showground of the Regional
Garden Show 2010 in Hemer, the Grohe
Forum is conditioned using natural heat. The
combination of an underfloor heating system
and several ventilation systems ensures that
various rooms of the multi functional venue
and sports hall are kept at a pleasant temperature. A KWT large heat pump was installed
to deliver year-round heating and cooling,
heating at the same time DHW for showers
and washrooms.
Plynový nízkoteplotní kotel
Vitoplex 200
Vitoplex 200 low temperature
gas-fired boiler
Plynový kondenzační
kotel Vitodens 300-W
Vitodens 300-W
gas-fired condensing
boiler
Automobilový závod Hyundai Motor Manufacturing Czech, Nošovice, Česká republika
Hyundai Motor Manufacturing Czech, Nošovice, Czech Republic
Tradiční jihokorejský výrobce postavil na
severu Moravy v rekordním čase jeden z nejmodernějších a největších výrobních závodů
ve střední Evropě. Od samého počátku byl
kladen velký důraz na ohleduplnost vůči
životnímu prostředí. Zdrojem tepla je zde osm
stacionárních nízkoteplotních kotlů Vitoplex 200
o celkovém výkonu 2,6 MW a deset závěsných kondenzačních kotlů Vitodens 300-W
o výkonu 660 kW. Pro ohřev teplé vody je zde
použito 14 zásobníkových ohřívačů Vitocell
o celkovém objemu 9 200 l.
Hyundai, the traditional South Korean carmaker has erected in Northern Moravia in a record time one of the largest and most modern
production plants in Central Europe. From
the very beginning, great attention was paid
to protection of environment. Heat source is
eight Vitoplex 200 stationary low temperature boilers with total rating of 2,6 MW and
ten suspended Vitodens 300-W condensing
boilers rated 660 kW. For heating water serve
14 Vitocell buffer heaters with total volume of
9 200 l.
24/25
Topeniště s plochým
posuvným roštem
Pyroflex fl at moving
grate hearth
Mosser Leimholz, Perwarth, Rakousko
Mosser Leimholz, Perwarth, Austria
Takřka předurčen pro použití kotlů na biomasu
je dřevozpracující průmysl. Rakouská firma
Mosser Leimholz používá dva kotle Pyroflex,
aby spálila neustále vznikající zbytky dřeva
a dřevní odpad, a to CO2 neutrálně.
The wood processing industry is almost
predestined to use biomass boilers. Mosser
Leimholz, an Austrian company, has set up
two Pyroflex boilers as a CO2 neutral method
of burning the continually accumulating wood
residues and waste.
Nadčasový architektonický design a umístění
na exkluzivní pražské adrese řadí pražský
kancelářský komplex IPC k nejlepším stavbám
svého druhu. Užitnou plochu přes 20 000 m2
vytápí tři nízkoteplotní plynové kotle Vitoplex 200
o celkovém výkonu 2,7 MW a jeden vysokotlaký parní kotel Vitomax 200 HS o výkonu páry
1 t / h.
Thanks to its dateless design and location
on an exclusive Prague address the Prague
IBC business centre ranks among the best
buildings of its kind. Its paid area over 20 000
square meters is heated by three low temperature Vitoplex 200 gas-fired boilers with total
rating of 2.7 MW and one high pressure steam
boiler Vitomax 200-HS with steam capacity
of 1 t / h.
IBC Praha, Česká republika
IBC,Prague, Czech Republic
Plynový nízkoteplotní kotel
Vitoplex 200
Vitoplex 200 low
temperature gas- fired boiler
Vysokotlaký horkovodní kotel
Vitomax 200-HS
Vitomax 200-HS high
pressure hot water boiler
Obchodní /
průmyslová sféra
Commerce / Industry
Plynový nízkoteplotní kotel
Vitoplex 100
Vitoplex 100 low
temperature gas-fired boiler
Laterna magika – nová scéna Národního divadla, Praha, Česká republika
Laterna Magika, new scene building of the National Theatre, Prague, Czech Republic
Zcela unikátní a jedinečné multimediální
divadlo v samém srdci Prahy, jehož principem
se stala kombinace jevištního vystoupení se
zvukem a filmovým obrazem, vzniklo v roce
1958 po výstavě Expo v Bruselu. Teplo
v tomto objektu zajišťuje nízkoteplotní kotel
Vitoplex 100 o výkonu 1 120 kW.
This unique multi media theatre in the heart
of Prague, based on a combination of stage
performance with sound and film projection
came into existence in 1958 after the Expo
exhibition in Brussels. Heat is generated by
a Vitoplex 100 low temperature boiler rated
1 120 kW.
Olejový nízkoteplotní kotel
Vitoplex 300
Vitoplex 300 low
temperature oilfired boiler
Nemocnice v Domažlicích, Česká republika
Hospital, Domažlice, Czech republic
V jedné z největších jihočeských nemocnic,
jejíž areál je citlivě zasazen do prudkého svahu
na okraji města a přirozeně splývá s okolím, se
o teplo a teplou vodu pro personál a pacienty
starají tři nízkoteplotní kotle s patentovanými
Triplex trubkami Vitoplex 300 o celkovém
výkonu 3 360 kW.
One of the major south Bohemian hospitals
sensitively located in a steep slope at the
outskirts of the city which merges freely with
its environment has its heating and hot water
for patients and staff generated by three low
temperature Vitoplex 300 boilers with patented Triplex tubes with total rating of 3 360 kW.
26/27
Horkovodní kotel
Vitomax 200-HW
Vitomax 200-HW
hot water boiler
Výrobní závod Miele, Uničov, Česká republika
Miele production plant, Uničov, Czech Republic
Světoznámý výrobce domácích spotřebičů
Miele, jehož pobočka se od roku 2004 nalézá
i v České republice, používá pro výtápění
svého závodu v Uničově dva horkovodní kotle
Vitomax 200 HW o výkonu 1,9 MW.
Globally reputed manufacturer of domestic
appliances Miele having its subsidiary since
2004 in the Czech Republic in Uničov, uses
for heating two Vitomax 200 HV hot water
boilers rated 1,9 MW.
Společnost Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě
byla založena v roce 1993. Tato firma dodává
své výrobky více než 30 předním celosvětovým výrobcům automobilů. Ve výrobním
závodě zajišťuje teplo nízkoteplotní kotel
Vitoplex 100 o výkonu 460 kW a nerezový
kondenzační kotel Vitocrossal 300 o výkonu
575 kW.
Výrobní závod Bosch, Jihlava, Česká republika
Bosch production plant, Jihlava, Czech Republic
Bosch Diesel s.r.o. in Jihlava was founded in
1993 and supplies its products to more than
30 premium carmakers round the world. For
heating is used a low temperature Vitoplex
100 rated 460 kW and stainless condensing
Vitocrossal 300 rated 575 kW.
Plynový nízkoteplotní kotel
Vitoplex 100
Vitoplex 100 low
temperature gas-fired boiler
Plynový kondenzační
kotel Vitocrossal 300
Vitocrossal 300
gas-fired condensing
boiler
Obchodní /
průmyslová sféra
Commerce / Industry
Plynový kondenzační
kotel Vitocrossal 300
Vitocrossal 300
gas-fired condensing
boiler
Parní teplovodní kotel
Vitoplex 100 LS
Vitoplex 100 LS
steam hot water
Fata Morgana, Praha, Česká republika
boiler
Fata Morgana,Prague, Czech Republic
Unikátní tropický skleník Fata Morgana v pražské botanické zahradě s expoziční plochou
o rozloze cca 1750 metrů čtverečních představuje svým originálním řešením evropský unikát. Potřebné klina zde zajišťují dva nerezové
kondenzační kotle Vitocrossal 300 s výkonem
285 kW a jeden nízkoteplotní a po přestrojení
nízkotlaký parní kotel Vitoplex 100 LS s možností tepelné dezinfekce.
The unique tropical greenhouse Fata Morgana
in the Prague botanical garden with exhibition
grounds of approx. 1750 square meters is in
terms of its original design a unique European achievement. The required climate is
maintained by two stainless Vitocrossal 300
condensing boilers rated 285 kW and one
low temperature, and after refurbishing low
pressure steam boiler Vitoplex 100 LS with
optional thermal disinfection.
O teplo v nejdůležitější kontrolní a řídicí
části ruzyňského mezinárodního Letiště
Václava Havla, což je největší letiště v České
republice, v Jenči se stará pětice nízkoteplotních kotlů Vitoplex 100 s celkovým výkonem
2,7 MW. Ohřev teplé vody zajišťují zásobníky
o objemu 2 000 litrů.
Nízkoteplotní
plynový kotel
Vitoplex 100
Vitoplex 100
low temperature
gas-fired boiler
The key part of the Václav Havel Prague International Airport, major airport of the Czech
Republic, is its flight control centre in Jeneč,
heated by five low temperature Vitoplex 100
boilers with total rating of 2,7 MW. Hot water
is prepared by buffer heaters of 2000 liters
volume.
IATCC Jeneč – řízení letového provozu Praha,
Česká republika
IATTC Jeneč, Flight Control Centre, Prague, Czech Republic
28/29
V současné době třetí nejvyšší budova
v České republice – City Forum Empiria – se
nalézá na pražské Pankráci, měří 104 m a má
27 podlaží. Budova je vytápěna dvěma kotli
Vitorond 200 o celkovém výkonu 880 kW.
Nízkoteplotní plynový
kotel Vitorond 200
Low temperature gas-fired
boiler Vitorond 200
Currently third highest building in the Czech
Republic, the City Forum Empiria is situated in
Pankrác part of Prague, is 104 m high and has
27 stores. It is heated by two Vitorond 200
boilers with total rating of 880 kW.
City Forum Empiria, Praha, Česká republika
City Forum Empiria, Prague, Czech Republic
Plynový nízkoteplotní kotel
Vitoplex 100
Low pressure Vitoplex 100
gas-fired boiler
Univerzitní kampus Bohunice, Brno, Česká republika
Bohunice university campus, Brno, Czech Republic
Univerzitní kampus Bohunice byl slavnostně
otevřen v září 2010 jako největší stavební
projekt v oblasti vysokého školství ve střední
Evropě. Nezaměnitelná urbanistická stavba
umístěná v Kampus parku Masarykovy univerzity dominuje celé administrativní a obchodní
části areálu. Zdrojem tepla pro tuto budovu je
dvojice nízkoteplotních kotlů Vitoplex 100
o celkovém výkonu 1,9 MW.
The Bohunice university campus was opened
in September 2010 as major central-European
civil engineering project for universities. The
unmistakable building situated in campus park
of the Masaryk University dominates whole
administration and business section. Source
of heat for this building are two low temperature Vitoplex 100 boilers with total rating of
1,9 MW.
Sítě centrálního vytápění
Local heating networks
Efektivní zásobování komunálních oblastí
Efficient supply of municipal areas
30/31
Sítě centrálního vytápění
Local heating networks
Podle koncepce centrálního vytápění firmy
Viessmann bude připojené jednotky nezávisle a individuálně zásobovat teplem a teplou
vodou decentrální zdroj energie. Přitom není
důležité, o jaký zdroj tepla se jedná: ať už kotel
na fosilní nebo regenerativní paliva, tepelné
čerpadlo nebo kogenerační jednotku.
Viessmann dodává všechny komponenty pro
kompletní sítě centrálního vytápění z jedné
ruky – od olejových a plynových kotlů až po
topná a bioplynová zařízení svých dceřiných
společností. Topné systémy pro dřevo od specializovaných firem Köb a Mawera, velká tepelná čerpadla od firmy KWT nebo kogenerační
jednotky firmy ESS pokrývají základní zatížení,
vysoce efektivní olejové nebo plynové kondenzační kotle od firmy Viessmann přebírají
špičkové zatížení a kompletní bioplynová zařízení od firem Schmack, BioFerm a Carbotech
nabídku uzavírají.
Systémy centrálního vytápění jsou flexibilní
a dají se vždy dokonale přizpůsobit nárokům
objektů. Jsou šité na míru pro každé použití,
investice do systému se rychle vrátí a díky
nízkým nákladům na údržbu a drasticky snížené spotřebě paliva je dlouhodobě zaručen
úsporný provoz.
With the Viessmann local heating network
concept, a decentralized heating source supplies the connected units independently and
individually with central heating and domestic
hot water. For this, it is irrelevant as to what
kind of heat source is employed, be it a boiler
system for fossil or re-generable fuel, a heat
pump or a combined heat and power module.
Viessmann supplies all the components
for complete local heating networks from
one source – from oil and gas appliances to
heat sources and biogas systems offered
by its subsidiaries. While base load is met
by wood fired systems from specialists Kob
or Mawera, large heat pumps from KWT or
combined heat and power modules from ESS,
Viessmann´s highly efficient oil or gas-fired
condensing boilers cover peak loads. Technology from Group members Schmack, BioFerm
and Carbotech complete he line-up.
Flexibility of local heating networks enables
accurate matching to the conditions of the
respective project. Tailored for any application,
the system quickly pays for itself and guarantees economical operation over the log time
by low administration and maintenance costs,
as well as through dramatically reduced fuel
consumption.
Sítě centrálního vytápění
Local heating networks
Kutná Hora je jedno z nejmalebnějších měst
České republiky, jehož historické centrum
bylo zapsáno na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO. Pro městskou výtopnu
v Kutné Hoře byl použit nízkoteplotní kotel
Vitomax 200 LW o výkonu 3,2 MW se spalinovým výměníkem Vitotrans 300.
Nízkoteplotní plynový kotel
Vitomax 200-LW
Vitomax 200-LW
low temperature gas-fired
boiler
Kutná Hora is one of the most picturesque
cities of the Czech Republic, its historical
center is listed on the UNESCO list of world
cultural heritage. The urban heating station
uses a Vitomax 200 LW low temperature
boiler rated 3,2 MW with Vitotrans 300 flue
gas exchanger.
Kutná Hora, Česká republika
Kutná Hora, Czech republic
Maitre d’ouvrage : S.E.R.S. Architecte conceptur: Architecture Studio Europe
Nízkoteplotní plynový
kotel Vitoplex 300
Vitoplex 300
low temperature
gas-fired boiler
Evropský Parlament Štrasburk, Francie
European parliament, Strassbourg, France
Rozsáhlá architektura Evropského Parlamentu
ve Štrasburku si vyžádala vybudování sítě centrálního vytápění. Deset nízkoteplotních kotlů
Vitoplex 300 – každý s výkonem 1120 kW
– dodávají budově Louise-Weiss, která byla
otevřena v roce 1999, dostatek energie pro
vytápění a přípravu teplé vody.
The extensive building of the European Parliament in Strassbourg made it necessary to install a local heating network. Ten Vitoplex 300
low temperature boilers, each rated 1120 kW,
provide sufficient energy to meet the central
heating and DHW needs of the Luise-Weiss
building opened in 1999.
32/33
Vysokotlaký parní kotel
Vitomax 200-HS
Vitomax 200-HS
high pressure steam boiler
Zi Wei Garden, Xi‘an, Čína
Zi Wei garden. Xi´an, China
Pro 42 000 bytových jednotek městské
čtvrti Zi Wei Garden v sedmimilionovém
čínském městě Xi´an dodává teplo k vytápění
a přípravu teplé vody sedm velkých kotlů
Vitomax 200 s celkovým výkonem 105 MW.
In the Zi Wie Garden district of the 7 million
strong Chinese mega-city Xi´an, 42 000 residential units are conveniently supplied with
heat for central heating and DHW by seven
Vitomax 200 industrial / commercial boilers
with total rating of 105 MW.
Toto nezvyklé a unikátní řešení blokové kotelny, která je umístěna nad prodejnou potravin,
nemá jinde obdoby. Pro obyvatele sídliště je
zde k dispozici 15,6 MW výkonu ve čtyřech
teplovodních kotlích Vitomax 200 LW.
Nízkoteplotní plynový kotel
Vitomax 200-LW
Low temperature gas-fired
This unusual and unique design of block boiler
house situated above a food shop has no
parallel anywhere. It offers the housing estate
15,56 MW of heat from four Vitomax 200-LW
hot water boilers.
Výtopna městské části Stodůlky, Praha, Česká republika
Heating station in Stodůlky, Prague, Czech republic
boiler Vitomax 200-LW
Sítě centrálního vytápění
Local heating networks
Pro novostavbu bytového domu s 30 byty
v ulici Dennlerstrasse v Curychu se investor
rozhodl pro tepelné čerpadlo se zemní sondou
od firmy KWT. Tři kompresory dodávají topný
výkon 291 kW.
Tepelné čerpadlo
KWT
KWT large heat pump
The developer choose a KWT geo-thermal
heat pump for his new apartment building
with 30 flats in Denlerstrasse in Zurich, Switzerland. Three compressors deliver a heating
output of 291 kW.
Sídliště Dennlerstrasse, Curych, Švýcarsko
Housing estate Dennlerstrasse, Zurich, Switzerland
Plynový teplovodní kotel
Turbomat-R
Turbomat-R gas-fired
hot water boiler
Výtopna města Aš, Česká republika
Urban heating station, Aš, Czech Republic
Město Aš je druhým nejzápadnější místem
České republiky, v jeho blízkosti se nachází
několik hraničních přechodů s Německem.
Aš je město zeleně, je obklopeno lesy a může
se chlubit množstvím parků, městské sady
Míru jsou dokonce považovány za významný
krajinný prvek. O teplo a teplou vodu se tu již
více než 15 let starají tři kotle Turbomat-R
o celkovém výkonu 21 MW.
The city of Aš is the second western-most
city of the Czech republic. In its proximity are
several border crossings to Germany: Aš is
a green city, encircled by forests and boasts
with many parks; the Park míru is even considered an important landscaping element. For
more than 15 years heat and hot water has
been supplied by three Turbomat-R boilers
with total rating of 21 MW.
34/35
Plynový teplovodní kotel
Vitomax 200-LW
Vitomax 200 LW
gas-fired hot water boiler
Kondenzační spalinový
výměník Vitotrans 300
Vitotrans 300 condenVimperk, Česká republika
sing flue gas exchanger
Vimperk, Czech Republic
Malebné městečko Vimperk, často nazývané
bránou Šumavy, leží v údolí řeky Volyňky na
úpatí pralesa Boubína v nadmořské výšce
700 m. Po rozsáhlé rekonstrukci centrální
městské výtopny a změně typu paliva
z uhlí na zemní plyn se městu snížily náklady
na vytápění a zvýšil komfort místních obyvatel. Jsou zde použity tři teplovodní kotle
Vitomax 200 s kondenzačními spalinovými
výměníky o celkovém výkonu 8,5 MW.
The picturesque city of Vimperk, often called
the gate of Šumava mountains, lies in the
valley of the Volyňka river at the foothills of
the Boubín forest in altitude of 700 m. After
extensive rehabilitation of the urban heating
station and change of fuel from coal to natural
gas heating costs dropped and comfort of
users increased. There are three hot water
boilers Vitomax 200 with condensing flue gas
exchangers and total rating of 8,5 MW.
Meziboří jako jedno z nejvýše položených
měst v Krušných horách je obklopené krajinou
vybízející k turistice. Teplo a teplou vodu
zajišťují pro obyvatele místního sídliště tři
středotlaké horkovodní kotle Vitomax 200 HW
s celkovým výkonem takřka 9 MW a navíc se
spalinovým výměníkem na mazut.
Vysokotlaký horkovodní kotel
Vitomax 200-HW
Vitomax 200-HW
high pressure hot water boiler
Meziboří, Česká republika
Meziboří, Czech Republic
Meziboří, one of the highest placed cities in
Krušné hory mountains, is encircled by landscape offering hiking opportunities. Heating and
hot water is provided by three medium pressure Vitomax 200 HW boilers with total rating
of almost 9 MW fitted with heavy oil- fired flue
gas exchanger.
Kompletní program firmy Viessmann
Olejové nízkoteplotní
a kondenzační kotle
Plynové nízkoteplotní
a kondenzační kotle
13–20 000 kW
1,9–20 000 kW
Solární termické
systémy a fotovoltaika
Rodinné domy
Bytové domy
Průmyslové
objekty
Centrální
zásobování
teplem
Individuální řešení s efektivními systémy
Perspektivní topné systémy pro všechny zdroje energie a oblasti použití.
Kompletní program Viessmann
Kompletní program firmy Viessmann nabízí
pro všechny oblasti použití a všechny zdroje
energií individuální řešení s efektivními systémy. Jako ekologický průkopník dodává naše
společnost už po celé desetiletí jak účinné
a topné systémy s nízkými emisemi na olej
a plyn, tak také solární systémy, topné systémy pro obnovitelné zdroje a dále tepelná
čerpadla.
Kompletní program firmy Viessmann nabízí
špičkové technologie a udává trend pro celé
odvětví. S vysokou energetickou efektivitou
pomáhá šetřit náklady na vytápění a představuje správnou volbu i z ekologického
hlediska.
Individuální hospodárné řešení
Viessmann má pro každé použití ten správný
topný systém, závěsný nebo stacionární,
individuálně kombinovaný, ale také perspektivní a hospodárný. Ať už je určen pro rodinné
domy (pro jednu nebo dvě rodiny), velké obytné budovy, firmy a průmysl a nebo místní sítě
dálkového vytápění. Přitom je nepodstatné,
zda je zařízení určené pro modernizaci nebo
novostavbu.
28/37
Zařízení na vytápění dřevem,
kogenerační jednotky
a zařízení na bioplyn
4–13 000 kW
Tepelná čerpadla
země / voda, voda / voda
a vzduch / voda
1,5–1 500 kW
Klimatizační technika
Systémové komponenty
Kompletní program firmy Viessmann:
individuální řešení s efektivními systémy pro všechny
zdroje energií a oblasti použití.
Inovátor
Skupina Viessmann udává krok v technologii
vytápění. Za ním stojí značka Viessmann
a značky dceřiných společností, které jsou
formované ve stejném duchu a stejně silnou
inovací.
Spektrum působnosti zahrnuje:
Topnou techniku pro olej a plyn.
Solární systémy.
Tepelná čerpadla.
Zařízení pro vytápění dřevem.
Kogenerační jednotky.
Zařízení na bioplyn.
Klimatizační jednotky.
Systémové komponenty.
Služby.
Ve všech těchto segmentech na trhu je
Viessmann vysoce specializovaný, zároveň má
ale oproti ostatním specializovaným prodejcům
rozhodující výhodu: Viessmann rozumí topné
technice jako systematickému celku a nabízí
otevřené poradenství po technologické stránce.
To garantuje u každé činnosti to nejlepší řešení.
Skupina Viessmann
Podnikání
38/39
Viessmann – climate of innovation
Příslib značky Viessmann přenáší v koncentrované formě nároky firmy na její výkony.
Jedná se o ústřední poselství a spolu s naší
značkou celosvětově charakteristický znak.
„Climate of innovation“ znamená příslib ve
třech aspektech: je to víra v kulturu inovací, je
to příslib vysokého využití výrobku a zároveň
závazek k ochraně klimatu.
Efektivita Plus
S projektem trvalé udržitelnosti Efektivita Plus
ukázala firma Viessmann v obci Allendorf,
že energetické a klimatické cíle pro rok 2020
mohou být splněny díky dostupné technice
již dnes. Ve výsledku se zvýšila energetická
efektivnost o 22 %, podíl obnovitelné energie
o 18 % a emise CO2 klesly o třetinu.
Kompletní program pro všechny nosiče
energií
Viessmann je jedním z vedoucích výrobců
topných systémů v mezinárodním měřítku
a se svým kompletním programem nabízí pro
všechny oblasti použití a všechny energetické
nosiče individuální řešení s efektivními systémy. Firma už po desetiletí dodává obzvlášť
efektivní topné systémy s nízkými emisemi.
Projekt se zaměřuje na:
Ochranu klimatu.
Efektivitu zdrojů.
Zajištění zaměstnanosti.
Efektivita
Německá cena
za trvalou udržitelnost
Trvale nejudržitelnější výroba Německa
Výsledkem má být úspora 40 % fosilní energie a snížení produkce emisí CO2 o třetinu.
Za své angažmá na poli ochrany
klimatu a efektivního využívání
zdrojů byla společnost Viessmann
v letech 2009 a 2011 vyznamenána
Trvale obchodovat
Převzetí odpovědnosti znamená pro firmu
Viessmann víru v udržitelné podnikání.
To znamená: udržet ekologii, ekonomiku
a sociální aspekty v souladu tak, aby byly
uspokojené požadavky bez ohrožení budoucí
generace.
Německou cenou za trvalou
udržitelnost.
Viessmann byl v roce 2010 oceněn
za obzvlášť efektivní využívání
energie díky inovativní centrále






Informace o podnikání:
Rok založení: 1917
Počet zaměstnanců: 9600
Obrat skupiny: 1,86 miliard eur
Podíl exportu: 56 %
Výrobní a dodavatelské společnosti
v 11 zemích s 24 výrobními závody
Prodejní organizace v 74 zemích
120 prodejních poboček po světě
Výkonové spektrum
Topná technika pro olej a plyn
Solární systémy
Tepelná čerpadla
Zařízení pro vytápění dřevem
Kogenerační jednotky
Zařízení na bioplyn
Klimatizační jednotky
Systémové komponenty
Služby
Kompletní program pokrývá celé
spektrum s výkonem od 2 kW do 120 MW.
na zpětné získávání tepla se sídlem
v Allendorfu / Ederu cenou Energy
Efficiency Awards.
Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz
9440 461 CZ 11/2012
Obsah je chráněn autorskými právy.
Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.
Technické změny vyhrazeny.
Download

Reference References