Podnikání
Maturitní okruhy – Občanská nauka – pro školní rok 2011/2012
1) Vývoj lidského života
Poruchy vývoje osobnost
Determinanty lidské psychiky
2) PROCES učení
Stres
Frustrace
Deprivace
3) Psychické procesy
Vnímání, představy a fantazie
Myšlení a řeč
Paměťové procesy
Motivace
4) Psychické stavy
Pozornost
Emoce, city a volní jednání
Psychické vlastnosti – struktura osobnosti – schopnosti temperament, charakter a
povahové rysy
5) Vývoj psychologie
Aplikační vlastnosti a psychologické disciplíny
Psychologické teorie a směry
- Behaviorismus
- Psychoanalýza
- Humanistická psychologie
- Gestalitismus
6) Vývojová fáze sociologie
Funkce sociologie
Socializace
Sociální nerovnost
Metody a techniky sociologického výzkumu
7) Struktura společnosti
Sociální status, mobilita
Teorie tříd, modely společnosti
Společenský vývoj
Moderní společnost
8) Sociální útvary
- Sociální skupina
- Rodina (funkce, druhy rodiny)
- Problém současné rodiny
- Sociální role, sociální vztahy
- Konflikty
9) Sociální komunikace
- Druhy komunikace, sociální kontrola
- Kultura – funkce, definice, druhy
- Masová komunikace
Základní druhy sociální patologie
10) Víra a náboženství
- Hlavní světová náboženství
- Sekty a nová náboženská hnutí
- Intolerance a fanatismus
11) Politologie
- Předmět, metody
- Vývoj politického myšlení
- České politické myšlení
Pojem a znaky státu
12) Stát
- Vznik a vývoj státu
- Funkce státu
- Statní občanství
- Právní stát
- Formy státu
- České státní symboly
13) Ústava a ústavní principy
- Druhy a funkce ústavy
- Český ústavní vývoj
- Současná ústava
Lidská práva
- Ochrana lidských práv
14) Demokracie
- Pojem a znaky demokracie
- Druhy demokracie
- Dělba státní moci
- Orgány státní moci
15) Politika a politické subjekty
- Politická participace
- Politický pluralismus
- Pojem a funkce politických stran
- Druhy politických stran
16) Politické doktríny a ideologie
Funkce voleb
- Volební systémy
- občanská společnost
17) Státní správa a samospráva
- Funkce státní správy
- Orgány státní správy
- Participace občanů v politickém životě
Přímá demokracie
18) Občan a právo
- Práva a jeho členění
- Právní řád
- Prameny práva
- Organizace soudnictví
- Právnická povolání
19) Právní vztahy
- Občanské právo
- Rodinné právo
20) Trestní právo
- Správní řízení
- Pracovní právo
21) Ekonomie
- Dějiny ekonomie
- Hlavní ekonomické pojmy a otázky
- Tržní mechanismus
- Podnikání
22) Peníze a cenné papíry
-
Inflace
Bankovní soustava
Státní rozpočet
23) Evropská integrace
- Ekonomická
- Vojenská
Planetární problémy
24) Pojem filozofie
- Filozofie a mýtus
- Filozofické disciplíny
- Kosmologické období
25) Antická filozofie
- Období antropologického obratu
- Sokrates
- Platón
- Aristoteles
26) Středověká filozofie
- Patristika
- Scholastika
27) Novověká filozofie
- Gnoseologické období
- Osvícenství
- Německá klasická filozofie
28) Filozofie 20.stol.
- Česká filozofie
Download

Podnikání Maturitní okruhy – Občanská nauka – pro školní rok 2011