2011
annual report
výroční zpráva
Obsah
Kapitola I
Slovo patronky
Struktura Nadace Terezy Maxové dětem
Statut Nadace Terezy Maxové dětem
Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem
Kalendář akcí 2011
Řekli o nás
Veřejné sbírky
Kapitola II
Zhodnocení činnosti Nadace Terezy Maxové dětem
Analýza grantové podpory nadace
Analýza finančních zdrojů nadace a jejich dárců
Mediální prezentace Nadace Terezy Maxové dětem
v roce 2011 Kapitola III
Informační část
Finanční část
• Přehled majetku a závazků
• Výčet darů právnických a fyzických osob
• Přehled obdarovaných nadačními příspěvky
a zhodnocení jejich použití
• Zhodnocení dodržení pravidla omezení nákladů
Účetní závěrka a audit
Informace o předpokládaném vývoji
Auditorská zpráva pro dárce a partnery
Poděkování dárcům a partnerům
6
7
8
8
9
16
18
22
22
27
30
34
36
36
36
39
47
48
48
49
61
Contents
Part I
A Word from the Patron
Structure of the Tereza Maxová Foundation
Statute of the Tereza Maxová Foundation
Grant Rules of the Tereza Maxová Foundation
Events Calendar 2011
They said about us
Public Charity Collections
Part II
Evaluation of the Function of the Tereza Maxová Foundation Analysis of the Foundation‘s Grant Support Analysis of the Foundation‘s Financial Resources
and its Donors
Media Presentation of the Tereza Maxová
Foundation in 2011
Part III
Information Section
Financial Section
• Overview of Assets and Liabilities
• List of Donations from Legal Entities
and Individuals
• List of Recipients who were granted
Contributions and Evaluation of their Use
• Evaluation of the Adherence
to the Expense Limit Rule
Financial Statement and Audit
Information regarding Anticipated Development
Audit Report for Donors and Partners
Special Thanks to Donors and Partners
3
6
7
8
8
9
16
18
22
22
27
30
34
36
36
36
39
47
48
48
49
61
K APITOL A I
PART I
Slovo patronky
A Word from the Patron
Milí přátelé,
Dear Friends,
děkuji za Váš zájem o činnost nadace, o níž se detailněji dozvíte
na stránkách této Výroční zprávy za rok 2011.
Thank you for your interest in the Foundation’s activities
which you can learn about in more detail on the pages of this
Annual Report for 2011.
Často vzpomínám na úplné začátky. Tehdy se psal rok 1996,
stála jsem před Kojeneckým ústavem v pražské Krči a vůbec
netušila, co mě za jeho branami čeká. Jak se asi poperu se všemi
emocemi, které ve mně vzbudí osudy opuštěných dětí?
Vždycky jsem měla ve svém životě hodně lásky a pozornosti,
a to jak díky rodině, tak i díky profesi, kterou vykonávám. Snad
i proto jsem nechápala, proč jsou některé děti ochuzeny o základní city. Proč musí brzy po narození trpět za nezodpovědnost dospělých. Proč musí vyrůstat v ústavním zařízení místo
ve své rodině…
Tyto otázky mě pronásledují od oné první zkušenosti až dodnes.
Stále na ně hledám odpověď, stejně jako na otázku, jak nejlépe a nejefektivněji znevýhodněným dětem pomoci. Odpovědi
možná nemám, ale cítím, že mám možnost vnést pozitivní změnu do životů těch, kteří se bijí o ty nejdůležitější věci v životě
– o lásku a o své místo na zemi.
Ušli jsme společně již pořádný kus cesty. Ale stále ještě mnoho
úkolů zbývá. Abychom se mohli posunout, je třeba celý systém
péče o děti transformovat. Že to není a nebude snadné, ukazují
poslední měsíce. Názory na ideální přístup se liší nejen mezi politickými subjekty, ale i mezi odborníky a neziskovými organizacemi. My doufáme, že ať už bude výsledek reformy v detailech
jakýkoli, bude brát ohled především na konkrétní dítě a na jeho
dobro.
Dnes je za námi 14 let práce a základní kréda nadace se nezměnila. Abychom – kromě jiného – připomínali, že každá reforma,
každý názor musí začínat i končit u toho nejdůležitějšího. U dítěte, jemuž pomáháme.
Všechny tyto myšlenky, cíle a přání se staly základním kamenem, na němž stojí činnost Nadace Terezy Maxové dětem. Naplňovat naše charitativní poslání by samozřejmě nebylo možné bez štědré a laskavé podpory našich dárců, podporovatelů,
partnerů a dobrovolníků, kteří významně přispěli ke zlepšení
osobních příběhů jednotlivých opuštěných dětí. Za to náleží
všem upřímné poděkování.
Vaše,
Tereza Maxová, patronka a předsedkyně správní rady Nadace
Terezy Maxové dětem
I often think back to the very beginning. It was 1996 and I was
standing in front of the Infant Care Facility in Prague 4 Krč and
I had no idea what was waiting for me beyond its gates. How
would I cope with my emotions once I thought about the fates
that awaited these abandoned children?
I have always had lots of love and attention in my life; both
from my family and also thanks to my profession. Perhaps
that is also why I could not understand why some children are
deprived of basic emotions. Why should they have to suffer
for the irresponsibility of adults so soon after they are born?
Why should they have to grow up in institutional care away
from their families.
These questions have stayed with me since that first experience up until the present day. I am still looking for an answer
to them, just as I am looking for an answer to the question
of how best and most effectively to help underprivileged children. Maybe I don’t have the answers but I feel that I have the
chance to bring a positive change to the lives of those people
who are struggling for the most important things in life – love
and their place on earth.
We have already travelled on a long journey together but there
is still much more to do. In order to be able to go further the
entire childcare system needs to be transformed. That this
is not easy and will not be easy has been shown in recent
months. Not only political parties but also specialists and
non-profit organisations have different opinions on the ideal
way to proceed. We hope that whatever the results of reform
will be in detail they will respect the particular child and what
is good for him or her.
Our Foundation has been working for 14 years and its fundamental creeds have not changed in that time. We should never
forget – amongst other things – that each reform and each
opinion has to start and end with the most important person.
The child that we are helping.
All these thoughts, aims and wishes have become the cornerstone on which the Tereza Maxová Foundation stands. Of
course it would be impossible to fulfil our charitable mission
without the kind and generous support of our donors, supporters, partners and volunteers who contribute greatly to
improving the personal stories of individual underprivileged
children. And for that you all deserve our sincere thanks.
Yours,
Tereza Maxová, Patron and Chair of the Board of Administration of the Tereza Maxová Foundation
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
6
Struktura
Nadace Terezy Maxové dětem
Structure
of the Tereza Maxová Foundation
Zakladatelé:
Tereza Maxová
Žaneta Nepalová
Mgr. Terezie Sverdlinová
Founders of the Foundation:
Tereza Maxová
Žaneta Nepalová
Mgr. Terezie Sverdlinová
Čestný výbor:
Kníže Albert II. Monacký
Kanadský zpěvák a fotograf Bryan Adams
Režisér Miloš Forman
Honorary Committee:
Prince Albert II of Monaco
Bryan Adams, Canadian singer and photographer
Miloš Forman, Czech film director
Správní rada:
Board of Directors:
Position
Name
Předsedkyně správní rady
Tereza Maxová
Místopředseda správní rady
Daniel J. Rosický, B.A., LL.B
Chairperson of the Board of Directors
Tereza Maxová
Člen správní rady
Mgr. Pavel Nepala
Deputy Chairperson of the Board of
Directors
Daniel J. Rosický, B.A., LL.B
Member of the Board of Directors
Mgr. Pavel Nepala
Revizor:
Revizor
Mgr. Pavlína Drtinová
Auditor:
Tým zaměstnanců:
Position
Ředitelka
Mgr. Terezie Sverdlinová
Manažerka pro provoz a granty
Ing. Monika Páleníková
Pracovník marketingu a provozu
Petra Zapletalová
Početný tým dobrovolníků z řad jednotlivců i firem.
Jmenovitě Michal Pávek, Eva Pipalová, Monika Kučerová,
Jana Srbová, Brian Reagan, Zuzana Holá, Tomáš Toman,
Channel Crossings, ING Bank, Leagas Delaney,
McCANN-ERICKSON, Ogilvy Interactive,
PRK Partners s.r.o. a mnoho dalších.
Mnohokrát děkujeme za nezištnou pomoc!
Auditor
Name
Mgr. Pavlína Drtinová
Team of Employees:
Position
Name
Director
Mgr. Terezie Sverdlinová
Operations and Grants Manager
Ing. Monika Páleníková
Marketing & Operations
Petra Zapletalová
A large team of volunteers, both individuals and people
from various companies, in particular Michal Pávek,
Eva Pipalová, Monika Kučerová, Jana Srbová, Brian Reagan,
Zuzana Holá, Tomáš Toman, Channel Crossings, ING Bank,
Leagas Delaney, McCANN-ERICKSON, Ogilvy Interactive,
PRK Partners s.r.o. and many others.
Thank you very much for your generous help!
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
7
Statut
Nadace Terezy Maxové dětem
Statute
of the Tereza Maxová Foundation
Business Name and Registered Office
Název a sídlo nadace
• Oficiálně používaný název je: Nadace Terezy Maxové dětem.
• V nadačním rejstříku registrována jako Nadace dětem Terezy
Maxové.
• Sídlo nadace je: Praha.
• IČ nadace: 285 14 319.
Účelem nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Nadace si klade za cíl snížit
počet dětí vyrůstajících v ústavní péči v ČR, a to zejména prostřednictvím:
1.podpory prevence nežádoucího odebrání dítěte z biologické
rodiny,
2.podpory rozvoje všech stávajících i nových forem náhradní rodinné péče,
3.adresné podpory dětí a mladých lidí vyrůstajících mimo rodinné zázemí, přičemž prioritní snahou je investice do jejich vzdělání a přípravy na samostatný život po opuštění ústavní péče,
4.finanční podpory všech činností, které přispívají k účinnému
naplnění cílů nadace a jež jsou v souladu s jejím účelem,
5.programů iniciovaných nadací a zprostředkování odborných
informací a činností, které přispívají k účinnému naplnění nadace a jsou v souladu s jejím účelem.
Grantová pravidla
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace Terezy Maxové dětem poskytuje nadační příspěvky takovým subjektům, jejichž aktivity a činnosti naplňují statutární
poslání nadace – řešení problematiky opuštěných dětí, tedy
dětí vyrůstajících mimo rámec přirozeného prostředí své vlastní
rodiny. Nadační příspěvky jsou poskytovány prostřednictvím tří
směrů pomoci nadace, jimiž jsou:
• Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí.
Nadace v dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie, snaží se o změnu systému, atp.
• Podpora náhradního rodičovství. Tento směr spočívá zejména v podpoře rozšíření všech forem náhradní rodinné
péče a profesionalizace pěstounské péče.
• Kompenzace nedostatků ústavní péče je oblast úzce spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech
a dětských domovech. V této oblasti je především podporováno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto
dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života po opuštění ústavní výchovy.
•Business name of the Foundation: Tereza Maxová Foundation.
•Registered office: Prague.
•Foundation registration number (IČ): 285 14 319.
The purpose of the Foundation is its overall support and help to
disadvantaged and abandoned children with the aim to enable
them to lead a healthy and safe life in the family environment.
The Foundation’s objective is to reduce the number of children
brought up in institutional care in the Czech Republic, particularly based on:
1.
support to the prevention of unsubstantiated taking of
a child from his/her biological family,
2.support to the development of all existing and new
forms of a substitute family care,
3.
direct individual support to children and young people growing up outside their family environment with primary
focus on investments in their education and preparation for
their independent life after institutional care, and
4.financial support to all activities that contribute to the effective fulfilment of Foundation’s objectives and that are in
compliance with its purpose,
5.programmes initiated by the Foundation and specialist information and activities that help the Foundation to effectively fulfil its aims and are in accordance with its purpose.
Grant rules
of the Tereza Maxová Foundation
The Tereza Maxová Foundation provides grants to entities whose
activities comply with statutory mission of the Foundation - solution of the issue of abandoned children, i.e. children living outside the natural environment of their own families. Grants are
given by three key pillars of the Foundation:
• Prevention of unnecessary removal of a child from its family.
In this area the Foundation provides financial support to
non-governmental non-profit organizations that provide
consultancy and tailor-made assistance to families in crisis or
all sorts of therapies etc.
• Support of the substitute family care. This area covers
mainly support of widening the foster family care and its
professionalization.
• Compensation for the insufficiencies of institutional care is
an area where the Foundation gives direct individual support
to children and young people growing up outside of their
family with primary focus on investments in their education
and preparation for their independent life after leaving the
institution.
Kompletní a ucelená grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem naleznete na webových stránkách nadace –
www.terezamaxovadetem.cz v sekci „grantové řízení“.
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
8
Kalendář akcí 2011
• Světoznámý Glenn Miller Orchestra opět podpořil nadaci
9. 1.
BBH Nadační fond opět podpořil naši nadaci prostřednictvím
události, která nenechá klidným nikoho, kdo miluje skvělou
hudbu. Prahu navštívil světoznámý Glenn Miller orchestra – se
svým večerem swingu a elegance. Výtěžek z prodeje vstupenek se vyšplhal na 100.000,– Kč, které putovaly na pomoc potřebným. Děkujeme za podporu!
• Mezinárodní cirkusový festival v Monaku měl svého
zástupce z ČR
20.-26. 1.
Věhlasný cirkusový festival v Monte Carlu měla díky patronce
nadace, paní Tereze Maxové, možnost navštívit i dívka z Dětského domova v Ústí nad Labem, Julie Berkyová. Ta se stala
plnohodnotným členem dětské poroty, která volila nejlepší
vystoupení. Julie je již šestým rokem zapojena do terapeuticko-vzdělávacího projektu „Pod křídly“, jež učí děti ze sedmi dětských domovů anglickému jazyku. Měla tak možnost si
v praxi procvičit nabyté znalosti. Děkujeme bance HSBC Monako, která byla sponzorem dětské poroty, za tuto jedinečnou
příležitost. • Společnosti Initiative a McCANN ERICKSON významně
podpořily kampaň projektu Adopce.com
7. 2.
Společnosti Initiative a McCANN ERICKSON významně podpořily nadační charitativní kampaň, jejímž cílem byla propagace
10. narozenin projektu náhradní rodinné péče – Adopce.com.
Cílem kampaně bylo upozornit na ucelený, přehledný a dostupný zdroj informací týkajících se adopce a pěstounské péče.
Iniciativu podpořily i další společnosti, např. SEZNAM.CZ, JC
Decaux a další. Děkujeme všem za významnou podporu, velmi
si jí vážíme!
• Poděkování společnosti PROFIPLAST, spol. s r. o.
8. 3.
Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě PROFIPLAST,
spol. s r. o., za finanční dar ve výši 20.000,– Kč, který putoval
na podporu speciálně zřízeného Fondu Nadace Terezy Maxové dětem pro Jihomoravský kraj. Tento fond byl zřízen s cílem
přispívat ke zlepšování kvality života znevýhodněných a opuštěných dětí vyrůstajících v daném regionu. Dárcům a podporovatelům tohoto fondu garantujeme, že jejich podpora bude
realizována adresně a transparentně v rámci Jihomoravského
kraje. • Česká Miss 2011 opět významně podpořila opuštěné děti
21. 3.
Jako již tradičně i v roce 2011 se stala Nadace Terezy Maxové dětem charitativní součástí finále krásy Česká Miss. V rámci večera
byl připraven atraktivní program plný zajímavých hostů. Jedním
z nich byl také italský věhlasný lyžař Alberto Tomba. Šek na významnou částku 1 milión korun převzala patronka nadace, paní
Tereza Maxová z rukou výkonného ředitele společnosti SYNOT TIP,
a. s., Petra Mikošky. Dané prostředky budou použity na podporu pěstounských rodin a Dětského krizového centra v Praze. Ze
srdce děkujeme celému týmu České Miss v čele s paní Michaelou
Maláčovou a také společnosti SYNOT TIP, a. s., za dlouhodobou
významnou podporu, které si moc vážíme.
Events Calendar 2011
• The world-famous Glenn Miller Orchestra has again supported the Foundation
9. 1.
BBH Nadační fond has again supported our Foundation with an
event which anybody who loves excellent music is sure to have
enjoyed. Prague was visited by the world-famous Glenn Miller
Orchestra, with its evening of swing and elegance. The proceeds
from ticket sales reached 100,000 CZK which were then used to
help those in need. Thank you for your support!
• An international circus festival in Monaco played host to
a guest from the Czech Republic
20.-26. 1.
Thanks to the Foundation’s patron, Tereza Maxová, Julie Berkyová
from the children’s home in Ústí nad Labem was able to visit the
well-known circus festival in Monaco and be a member of the international children’s jury which selected the best performances.
For six years Julie has been involved in a therapeutic and educational project entitled “Under the Wings” that teaches English to
children from seven children’s homes. So Julie had the change to
put what she has learnt into practice. Thank you to HSBC Monaco
Bank, which sponsored the children’s jury, for this unique opportunity.
• Initiative and McCANN ERICKSON have provided significant
support for the Adopce.com campaign
7. 2.
The companies Initiative and McCANN ERICKSON have provided
significant support for the Foundation’s charity campaign, the aim
of which was to promote the 10th anniversary of the substitute
family care project - Adopce.com. The aim of the campaign was to
draw attention to a comprehensive, clear and available source of
information regarding adoption and foster care. The campaign has
also been supported by other companies, such as SEZNAM.CZ, JC
Decaux and others. We thank them all for their considerable support, we really do appreciate it!
• Thank you to PROFIPLAST, spol. s r.o.
8. 3.
We would like to take this opportunity to thank PROFIPLAST, spol.
s r. o. for its financial donation of 20,000 CZK which has been used
to support a specially created Fund of the Tereza Maxová Foundation for the South Moravia Region. This fund was set up with the
aim of helping to improve the quality of life of underprivileged and
abandoned children growing up in that particular region. We guarantee donors and supporters of this fund that their support will be
used directly and transparently in the South Moravia Region.
• Czech Miss 2011 has again given lots of support to abandoned children
21. 3.
As is now traditional, in 2011 the Tereza Maxová Foundation was
again included in the charity part of the final of the Czech Miss
beauty contest. It was a wonderful evening full of interesting
guests, among them the famous Italian skier Alberto Tomba. The
Foundation’s patron, Tereza Maxová, received a cheque for the fantastic sum of 1 million Czech crowns from the executive director
of SYNOT TIP, a.s., Petr Mikoška. The funds will be used to support
foster families and the Children’s Crisis Centre in Prague. With all
our heart we thank the entire team at Czech Miss led by Michaela
Maláčová and also SYNOT TIP a.s. for their long-term support
which we appreciate so much.
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
9
• Podpora Dětského centra při FTN v Praze-Krči
31. 3.
V tento den došlo k předání druhé části daru ve výši
1.078.390,– Kč k podpoře provozu Dětského centra v Praze-Krči. Když připočteme předchozí dar, ve výši 500.000,– Kč,
který patronka nadace předala v listopadu 2010, podpořila
nadace toto zařízení celkovou částkou 1.578.390,– Kč.
• Jarní koncert splněných přání
4. 5.
Nadace Terezy Maxové dětem se po šesti letech rozhodla vrátit k tradici pořádání charitativního Koncertu splněných přání
v hlavním městě Praze. V uplynulých letech se konal převážně
v regionech ČR. Jarní koncert splněných přání je jedinečná kulturní událost, která kloubí atraktivní program s konkrétní podporou a významnou pomocí opuštěným a znevýhodněným dětem.
I tentokrát významně pomohl, a to částkou 1.900.000,– Kč.
Děkujeme všem za spolupráci a podporu!
• Darujte sebe! s Nadací Terezy Maxové dětem
28. 5.
Tradiční akce Dětského krizového centra s názvem Darujte
sebe! se v roce 2011 poprvé spojila s Nadací Terezy Maxové
dětem. V sobotu 28. 5. se nadace darovala v podobě zábavného programu pro nejširší veřejnost. Cílem akce bylo nabídnout
rodinám s dětmi kvalitní a smysluplné trávení času spolu a vytváření společných rodinných zážitků. Děkujeme za spolupráci.
• Zaměstnanci Orsay pro děti z DD Mašťov
5. 6.
Patronát společnosti Orsay nad Dětským domovem Mašťov
započal v roce 2009. Za tuto dobu se podařilo domov podpořit
nejen finančně, a to částkou celkem 143.784,– Kč, ale i v rámci
nejrůznějších dobrovolnických dnů. Ten poslední proběhl v sobotu 4. 6. 2011 a odvíjel se v duchu hip hopu. Děti si den nesmírně
užily. Velké poděkování patří hiphopové skupině Oereo, která
v rámci akce vystoupila bez nároku na honorář.
• Pražské hotely Hilton podpořily projekt „Pod křídly
14. 6.
Pražské hotely Hilton a jejich klienti podpořili částkou 44.100,–
Kč vzdělávací projekt „Pod křídly“. V úterý 14.6 naše nadace převzala šek v rámci Celebrity Extravaganza Party. Moc děkujeme
za úžasnou podporu!
• Slavnostní zakončení 6. ročníku Pod Křídly
16. 6.
Ve čtvrtek 16. 6. se v divadle Metro v Praze uskutečnilo již
tradiční slavnostní ukončení projektu „Pod křídly“, tentokrát
6. ročníku, který učí děti z dětských domovů lepší a sebevědomější komunikaci v anglickém jazyce. Projekt je určen pro sedm
dětských domovů v ČR a konkrétně je do něj zapojeno cca 100
dětí ve věku od 6–18 let. Výuka probíhá přímo v dětských domovech, kam dochází speciální pedagogové. Rádi bychom tímto poděkovali všem partnerům a dárcům 6. ročníku projektu
za podporu. Jmenovitě: Mattel Children’s Foundation, Leagas
Delaney Praha, s. r. o., ŠKODA AUTO, a. s., CISCO SYSTEMS
(Czech Republic), s. r. o, Pražské hotely Hilton, C&B Communication Group, s. r. o., Ples v Opeře 2011, Dana Čiháková a zahraniční studenti Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy.
• Support for the Children’s Centre at Thomayer Faculty
Hospital in Prague-Krč
31. 3.
Today the second part of a donation amounting to 1,078,390 CZK
to Support for the Children´s Centre at Thomayer Faculty Hospital in Prague Krč was handed over. When we add on the previous
donation of 500,000 CZK which the Foundation’s patron handed
over in November 2010, that means that the Foundation has given
a total of 1,578,390 CZK in support to this facility.
• Spring Concert of Fulfilled Wishes
4. 5.
After a gap of six years the Tereza Maxová Foundation has decided to renew the tradition of holding a charity Concert of Fulfilled
Wishes in Prague. In previous years it has mainly been held in the regions of the Czech Republic. The spring Concert of Fulfilled Wishes
is a very special cultural event which combines an interesting programme with specific support and considerable help for abandoned
and disadvantaged children. This year it again provided lots of help,
in the form of 1,900,000 CZK. Thank you to everyone for their cooperation and support!
• Give yourself! with the Tereza Maxová Foundation
28. 5.
In 2011 a traditional event hosted by the Children’s Crisis Centre entitled Give yourself! joined forces for the first time with the
Tereza Maxová Foundation. The Foundation’s donation on 28th
May was in the form of entertainment for the general public. The
aim of the event was to offer families with children an enjoyable
and meaningful way of spending time together and to create joint
family experiences. Thank you to everyone for their cooperation.
• Orsay employees for children from Mašťov Children’s Home
5. 6.
Orsay’s patronage of Mašťov Children’s Home began in 2009. Since
then it has managed to support the home not only financially with a total amount of 143,784 CZK but also through various volunteer days. The
most recent of these was held on Saturday 4th June 2011 and had a hip
hop theme and the children really enjoyed the day. Special thanks to the
hip hop group Oereo which performed at the event for no fee.
• Prague Hilton Hotels supported the “Under the Wings”
project
14. 6.
Prague Hilton Hotels and their clients have provided 44,100 CZK in
support for the “Under the Wings” educational project. On Tuesday
14th June our Foundation was given a cheque at the Celebrity Extravaganza Party. Thank you so much for your wonderful support!!!
• Closing ceremony of the 6th year of the “Under the Wings”
project
16. 6.
On Thursday 16th June the now traditional closing ceremony of the
“Under the Wings” project, now in its sixth year and which teaches
children from children’s homes better and more confident communication skills in English, was held in the Metro Theatre in Prague. The project encompasses 7 children’s homes in the Czech Republic and around 100 children aged 6-18 are involved in it. Special
teachers come to the homes to teach the children. We would like
to take this opportunity to thank all the partners and donors of the
6th year of the project for their support. Specifically: Mattel Children’s Foundation, Leagas Delaney Praha s.r.o., ŠKODA AUTO a.s.,
CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o, Prague Hilton Hotels, C&B
Communication Group s.r.o. , Ples v Opeře 2011, Dana Čiháková
and foreign students at Charles University’s Faculty of Medicine.
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
10
• Portál OnaDnes.cz podpořil nadaci
• The OnaDnes.cz website has supported the Foundation
18. 6.
V sobotu 18. 6. 2011 uspořádal portál OnaDnes.cz netradiční
Jarmark před budovou Anděl Media Centra na Smíchově v Praze. Na návštěvníky čekalo stylové nakupování, soutěže a možnost podpořit naši nadaci. Výtěžek ve výši 6.657,– podpořil
nezletilou maminku ve studiu na prodavačku. Děkujeme všem
za podporu!
18. 6.
On Saturday 18th June 2011 The OnaDnes.cz website has supported the Foundation an unusual fair in front of the Anděl Media
Centre in Smíchov, Prague. There was lots of stylish shopping, as
well as competitions, in store for visitors who also had the opportunity to support our Foundation. Proceeds of 6,657 CZK supported an under-age mother in her studies to be a sales assistant.
Thanks to everyone for their support!
• Kampaň Lime and Tonic na podporu projektu Adopce.com
15. 7.
Společnost Lime and Tonic, partner naší nadace, nám pomáhá
rozšířit povědomí o náhradní rodinné péči v ČR prostřednictvím kampaně projektu ADOPCE.com. Ten již 10 let partnersky
realizují: Nadace Terezy Maxové, Nestlé Česko, Středisko náhradní rodinné péče a Spolu dětem, o. p. s. Hlavním cílem projektu je předat zájemcům kvalitní informace o všech formách
náhradní rodinné péče. Děkujeme.
• Partnerství v rámci projektu Čtení pomáhá
8. 8.
V dubnu roku 2011 se Nadace Terezy Maxové dětem stala jedním z garantů podpory úspěšného projektu Čtení pomáhá. Jeho
cílem je nejen motivovat děti a mladé lidi ke čtení, ale i pomoc dobré věci. Nadace v roce 2011 nominovala čtyři projekty,
na které se podařilo vybrat cílovou částku. Mezi podpořenými
byli: student vysoké školy Gracián Svačina, jehož velkým snem
bylo jet studovat angličtinu do Velké Británie, a dále postižený
Daneček, který vyrůstá v dětském domově a přál si speciální
tříkolku, aby mohl na výlety jako jeho kamarádi. Podpořen byl
i projekt Dobrovolnictví v Dětském centru v Praze 4-Krči, jehož ústřední myšlenkou je zajistit pravidelné návštěvy proškolených dobrovolníků, kteří dochází za dětmi z daného ústavu
a věnují se jim, jako by se jim věnovali vlastní rodiče. A v neposlední řadě byl podpořen projekt Pod křídly, který učí děti anglickému jazyku. Děkujeme realizátorům projektu Čtení pomáhá
za spolupráci a důvěru.
• Fotbalová reprezentace a TERIBEAR
6. 9.
V úterý 6. 9. 2011 proběhlo v Praze na Spartě přátelské reprezentační utkání Česká republika – Ukrajina. Vzhledem k tomu,
že česká fotbalová reprezentace je partnerem projektu TERIBEAR, nechyběl ani méďa hrdina. Děkujeme českému fotbalu
nejen za propagaci myšlenky pomoci, ale i významnou finanční
pomoc v roce 2011 v hodnotě 480.000,– Kč. Velmi si podpory
vážíme.
• Jarmark portálu OnaDnes.cz podruhé v Praze
8. 10.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se v sobotu
8. 10. 2011 zúčastnili netradičního Jarmarku portálu OnaDnes.
cz v Praze a rozhodli se podpořit dobrou věc. Výtěžek Jarmarku
ve výši 13.257,– Kč podpořil v rámci zájmových kroužků dva
chlapce v pěstounské péči své babičky. Děkujeme za podporu!
• Lime and Tonic’s campaign to support the Adopce.com
project
15. 7.
The company Lime and Tonic, one of the Foundation’s partners,
helps us to spread awareness about substitute family care in the
Czech Republic through its campaign for the ADOPCE.com project.
There have now been 10 years of partnership between the Tereza
Maxová Foundation, Nestlé Česko, Středisko náhradní rodinné
péče and Spolu dětem o.p.s. The main purpose of the project is to
give people who are interested the proper information about all
forms of substitute family care.
Thank you.
• Partnership in the Reading Helps project
8. 8.
In April of this year the Tereza Maxová Foundation became one
of the guarantors of support for the successful “Reading helps”
project. Its aim is not only to motivate children and young people
to read but it also helps a good cause. In 2011 the Foundation has
nominated four projects, for which it has managed to collect the
target amount. Among those who are being supported are Gracián
Svačina, a university student who dreamt of studying English in
Great Britain, and Daneček who is disabled and growing up in a children’s home and who wanted to have a special tricycle so that he
could go on trips like his friends. Another project being supported
is volunteering at the Children’s Centre in Prague 4-Krč, the main
idea of which is to provide regular visits by trained volunteers who
give the children attention and devotion in the same way as if they
were their own parents. And last but not least is the “Under the
Wings” project which teaches children English. Thank you to the
people behind the “Reading helps” project for their cooperation and
trust.
• National football team and TERIBEAR
6. 9.
On Tuesday 6.9.2011 a friendly match between the Czech Republic
and Ukraine took place in Prague at Sparta stadium. Given that the
Czech national football team is a partner of the TERIBEAR project,
the bear who is a hero had to be there too. We thank Czech football not only for promoting the idea of helping others but also for its
considerable financial support of 480,000 CZK in 2001. We really
appreciate your support.
• The OnaDnes.cz Fair for the second time in Prague
8. 10.
We would like to thank everyone who attended the innovative
OnaDnes.cz Fair in Prague on Saturday 8th October 2011 and
decided to support a good cause. The proceeds from the fair totalling 13,257 CZK provided support for special-interest clubs
for two boys in the foster care of their grandmother. Thank you
for your support!
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
11
• INNER WINNER festival podpořil dobrou věc
• INNER WINNER festival supports a good cause
10. 10.
Díky podzimnímu festivalu světových trendů ve firemním
vzdělávání a osobnostním rozvoji INNER WINNER, získala nadace 30.000,– Kč na podporu mladých lidí z dětských domovů,
kteří studují na vysokých školách. Procento těch, kteří projdou ústavní výchovou a dostanou se až na vysokou školu, je
bohužel velmi nízké. Proto se snažíme díky našim partnerům
podpořit a motivovat ty, kteří to dokázali. Děkujeme!
10. 10.
Thanks to the INNER WINNER autumn festival of world trends in
corporate training and personal development, the Foundation received 30,000 CZK to support young people from children’s homes
who are studying at university. Unfortunately the percentage of
those people who are raised in institutional care and go on to university is very low. Therefore, with our partners’ help, we try to
support and motivate those who have managed to do it. Thank
you!!
• Škoda Auto presents: Fashion for kids 2011 EVOLUTION
2. 11.
Již sedmý ročník exkluzivní charitativní módní přehlídky Nadace Terezy Maxové dětem s názvem ŠKODA AUTO PRESENTS:
FASHION FOR KIDS – EVOLUTION se uskutečnil 2. listopadu
v pražském Obecním domě. Důvodem, proč tentokrát akce nesla
podtitul „evoluce“, byla snaha poukázat na jedinečnou možnost
změny českého systému péče o dítě. Připravovaná změna zákona
o sociálně právní ochraně dětí by měla napomoci fungování systému zmodernizovat a zefektivnit, ale zejména nastavit mechanismy, jak účinně vrátit děti z ústavu zpět do rodinného prostředí.
Přehlídka byla tedy příležitostí, jak na dané téma poukázat a vyjádřit podporu snažení, které staví zájmy dětí do centra pozornosti.
Výtěžek akce dosáhl částky 6.000.000,– Kč, které podpoří znevýhodněné a opuštěné děti. Děkujeme všem dárců a partnerům
akce za podporu!
• Společnost GALILEO Czech and Slovak Republic
významně podpořila nadaci
15. 11.
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Bohuslavu Šantrůčkovi a celému týmu společnosti GALILEO Czech and Slovak Republic za dlouhodobou podporu opuštěným a znevýhodněným dětem. V úterý 15. 11. 2011 při příležitosti koncertu
pana Karla Gotta převzala patronka nadace, paní Tereza Maxová, šek v hodnotě 700.109,– Kč. Jedná se o výtěžek v rámci
projektu „Rezervujte pro dobrou věc“, jehož princip je velice
jednoduchý. Za každý rezervovaný segment v rezervačním
systému GDS Galileo nám společnost věnuje 1 Kč. Nadace děkuje za úžasnou spolupráci!
• Benefiční přehlídka v Českých Budějovicích již posedmé
24. 11.
Celebrity v roli modelek na velké přehlídkové scéně, nejnovější módní trendy známých českých i zahraničních značek,
multimediální a laserová show, mapping, interaktivní projekce a hlavně pomoc těm, kteří to potřebují. To je jen zlomek
toho, co přinesla ART4PROMOTION na BENEFIČNÍ PŘEHLÍDCE
PRO NADACI TEREZY MAXOVÉ DĚTEM s tématem „Evolution“ aneb „CELEBRITY FASHION SHOW“. VII. ročník Benefiční
přehlídky pro Nadaci Terezy Maxové dětem proběhl ve čtvrtek
24. listopadu 2011 ve zbrusu nové multifunkční hale Pavilonu T
v areálu Výstaviště České Budějovice, která byla zaplněna publikem do posledního místečka. V průběhu večera byl slavnostně předán šek s finanční pomocí Nadaci Terezy Maxové dětem
ve výši 450 tisíc korun. Společně s tímto darem již agentura
Art4promotion, organizátor a zakladatel projektu Art4kids,
předala za sedmiletou historii spolupráce nadaci částku překračující 1,5 milónu. Děkujeme ze srdce agentuře Art4promotion a všem partnerům a dárcům za významnou podporu!
• Škoda Auto presents: Fashion for kids 2011 - EVOLUTION
2. 11.
This year’s seventh annual Tereza Maxová Foundation exclusive
charity fashion show called ŠKODA AUTO PRESENTS: FASHION
FOR KIDS - EVOLUTION, was held on 2nd November in Prague’s
Municipal House. The reason why this time the event had the subtitle “Evolution” was to highlight the unique opportunity for change
in the Czech system of child care. The upcoming change in the law
on social and legal protection of children should help to modernise
the system and make it function more effectively, but in particular
set mechanisms to efficiently return children in institutional care
back to the family environment. The show was therefore an opportunity to refer to the topic and express support for efforts that
put children’s interests at the centre of attention. The proceeds
from the event amounted to a total of 6,000,000 CZK which will
support underprivileged and abandoned children. Thank you to all
the donors and partners of the event for their support!
• GALILEO Czech and Slovak Republic has given the Foundation considerable support
15. 11.
We would like to take this opportunity to thank Mr. Bohuslav
Šantrůček and the entire team at GALILEO Czech and Slovak Republic for the long-term support they have given to abandoned and
disadvantaged children. On 15th November 2011 at a concert given by Karel Gott, the Foundation’s patron, Tereza Maxová, received
a cheque for 700,109 CZK which represents the proceeds from
the “Book for a good cause” project. The idea behind the project
is very simple. For each segment reserved in the Galileo GDS reservation system, the company donates 1 CZK to the Foundation.
Thank you for this wonderful collaboration!!!
• A benefit show in České Budějovice for the seventh time
24. 11.
Celebrities in the role of models on the catwalk, the latest fashion trends of famous Czech and foreign brands, multimedia and
laser shows, interactive screens and, most importantly, help for
those that need it. This is only a fraction of what was presented at the ART4PROMOTION BENEFIT SHOW FOR THE TEREZA
MAXOVÁ Foundation with the theme “Evolution”, also known as
the “CELEBRITY FASHION SHOW”. The 7th annual Benefit Show
for the Tereza Maxová Foundation was held on Thursday, 24th
November 2011 in the brand-new multi-purpose hall in Pavilion T at České Budějovice Exhibition Grounds which was filled to
the rafters by the huge audience. During the evening a cheque
for 450 thousand CZK in financial support was officially handed
over to the Foundation. This donation is just part of more than
a million and a half crowns that the Art4promotion agency, the
organiser and founder of the Art4kids project, has handed over
to the Foundation over the seven years of collaboration. We sincerely thank the Art4promotion agency and all the partners and
donors for their wonderful support!
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
12
• Mikulášská nadílka s dobrovolníky z ING Bank
2. 12.
Každoročně pořádají zaměstnanci ING Bank ve spolupráci s nadací
Mikulášskou nadílku pro děti z dětských domovů. Nejinak tomu
bylo i v roce 2011. V prostorách multikina CineStar v Praze se
2. 12. 2011 uskutečnilo zábavné odpoledne pro děti z pěti
dětských domovů. Konkrétně to byly: Dětský domov Husita
v Dubenci, Dětský domov Kralupy nad Vltavou, Dětský domov
Klánovice, Základní škola a Dětský domov Přestavlky a Dětský
domov Dolní Počernice. Pro děti byly připraveny lákavé disciplíny, autogramiáda s patronkou nadace a premiéra filmu Kocour v botách. Akci podpořil také fotbalový klub AC Sparta
Praha. Kromě dárečků pro děti byl připraven i speciální fotbalový
koutek, ve kterém se dětem věnovali fotbalisté Ondřej Kušnír
a Erich Brabec. Děkujeme zaměstnancům ING Bank a všem
zúčastněným za úžasnou spolupráci!
• KRÁLOVOPOLSKÁ RIA opětovně podpořila nadaci
6. 12.
Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s., v rámci vánočního
poděkování svým zaměstnancům a partnerům uspořádala
představení Kráska a zvíře, v rámci něhož předala nadaci šek
ve výši 150.000,– Kč na pomoc opuštěným a znevýhodněným
dětem. Společnost nadaci podpořila v roce 2011 již v rámci
Koncertu splněných přání částkou 150.000,– Kč. Rádi bychom
touto cestou poděkovali za velkorysou podporu a pomoc, které si moc vážíme.
• Pražské hotely Hilton podpořily projekt „Pod křídly“
18. 12.
Pražské hotely Hilton uspořádaly v neděli 18. 12. 2011 tradiční
vánoční koncert, v rámci něhož byl nadaci předán šek ve výši
75.000,– Kč na podporu projektu Pod křídly. Pražské hotely
Hilton tento projekt podporují dlouhodobě, čehož si moc vážíme.
• Megaton Fashion Show 2011: večírek spojující hudbu
s módou podpořil nadaci
15. 12.
Ve čtvrtek 15. 12. 2011 proběhl v Paláci Akropolis již 3. ročník
charitativní hudební přehlídky Megaton Fashion Show, přehlídky oficiálního merchandise oblečení předních klubových kapel,
na které v roli modelů a modelek vystoupili samotní muzikanti a muzikantky. Výtěžek akce ve výši 53.474,– Kč byl věnován
naší nadaci a přerozdělen v rámci tří směrů podpory. Děkujeme
za podporu!
• Vánoční bazar v Mokré čtvrti vynesl téměř 1,5mil Kč
19. 12.
Tradiční Vánoční bazar v Mokré čtvrti, který pořádají herečky Aňa
Geislerová, Táňa Vilhelmová a režisér Peter Serge Butko ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem, portálem Darujspravne.cz
a mnoha dobrovolníky, vynesl v roce 2011 na pomoc potřebným
téměř 1,5 miliónů korun. Prostory divadla DISK se o předvánočním
víkendu proměnily v úžasný bazar plný roztomilých a roztodivných
předmětů, které nejen udělaly spoustu radosti, ale díky nimž se podařilo získat historicky nejvyšší částku. Jako již každý rok uzavřel
Vánoční bazar večírek s názvem Snesitelná lehkost pití v Lucerna
Music Baru. Během večera vystoupili např. Vojta Dyk, Mig 21, Tereza Černochová, Matěj Ruppert či Dan Bárta. Rádi bychom touto
cestou poděkovali všem, kteří na bazárek přišli a jakýmkoliv způsobem jej podpořili a přispěli tak k úžasnému výsledku.
• Saint Nicholas Day with volunteers from ING Bank
2. 12.
Each year ING Bank employees, in cooperation with the Foundation,
organise a Saint Nicholas party for children from children’s homes.
This year was no exception. A fun afternoon for children from five
children’s homes took place on 2nd December 2011 in the CineStar multiplex in Prague. The children’s homes involved were:
Husita v Dubenci Children’s Home, Kralupy nad Vltavou Children’s
Home, Klánovice Children’s Home, Přestavlky Children’s Home and
Elementary School and Dolní Počernice Children’s Home. There
were lots of interesting games for the children, the Foundation’s
patron signed autographs, and there was also the film premiere of
“Puss in Boots”. The event was also supported by AC Sparta Prague
football club. As well as gifts for the children there was also a special football corner where the players Ondřej Kušnír and Erich Brabec played with the children. Thank you to the ING Bank employees
and all those who took part for their wonderful cooperation!
• KRÁLOVOPOLSKÁ RIA again supported the Foundation
6. 12.
As part of its Christmas thanks to its employees and partners
the company KRÁLOVOPOLSKÁ RIA organised a performance of
Beauty and the Beast, during which it present the Foundation with
a cheque for 150,000 CZK in help for abandoned and underprivileged children. The company had already donated 150,000 CZK
to the Foundation which it had raised at the Concert of Fulfilled
Wishes. We would like to thank them for this generous support
and help which we appreciate very much.
• Prague Hilton Hotels supports the “Under the Wings” project
18. 12.
On Sunday, 18th December 2011 Prague Hilton Hotels held their
traditional Christmas concert, during which they handed over
a cheque for 75,000 CZK to support the “Under the Wings” project.
Prague Hilton Hotels have been supporting this project for a long
time which we appreciate very much.
• Megaton Fashion Show 2011: an evening of music and
fashion gave its support to the Foundation
15. 12.
On Thursday, 15th December the charity Megaton Fashion Show
2011 was held in the Akropolis Palace. This was the third annual
show of official merchandise clothing of leading club bands where
the musicians themselves take on the role of the models. Proceeds
from the event totalling 53,474 CZK were donated to the Foundation and redistributed in three areas of support. Thank you for your
support!
• The Christmas bazaar in the Mokrá quarter raised almost
1.5 million CZK
19. 12.
The traditional Christmas bazaar in the Mokrá quarter is organised
by the actresses Aňa Geislerová and Táňa Vilhelmová and the director Peter Serge Butko, in cooperation with the Tereza Maxová
Foundation, the Darujspravne.cz portal and many volunteers and
in 2011 raised almost 1.5 million Czech crowns in help for those
in need. In the weekend before Christmas the DISK Theatre was
turned into a wonderful bazaar full of various cute objects which
not only brought lots of joy but also helped to raise the highest
amount ever. As is now traditional the Christmas bazaar concluded
with a party called The Bearable Lightness of Drinking in the Lucerna Music Bar. Vojta Dyk, Mig 21, Tereza Černochová, Matěj Ruppert
and Dan Bárta, amongst others, performed during the evening. We
would like to thank everyone who came to the bazaar, supported it
any way and contributed to such an amazing result.
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
13
Řekli o nás
– dárci a partneři nadace
„Stejně jako Tereza Maxová jsem se jednoho dne vydala do pražského „kojeňáčku“ s otázkou „Jak bych mohla pomoci“? Stále
mi probíhala hlavou myšlenka, jak moc bych přála každému
z těch miminek svoji maminku. Když jsme si pak po dvou letech
čekání odnášeli Barunku a říkali si, že uděláme všechno pro to,
abychom jí vytvořili šťastné dětství, věděla jsem, že tím můj
zájem o tyto děti nekončí. V našich mini jesličkách Hvězdičkov
se staráme o děti, pro které je samozřejmost, že mají své milující maminky a tatínky. Proto jsem se rozhodla připomenout
jejich rodičům, že i sebemenší pomoc potěší. Z Nadace Terezy
Maxové dětem je cítit vstřícnost, empatie, opravdový zájem
o osudy dětí a veliká důvěryhodnost.“
Jaroslava Vránová,
Baby hotýlek
a miniškolička Hvězdičkov
“Just like Tereza Maxová, one day we went to visit an infant care facility in Prague with the question “How can we help?”. I kept thinking how much I would wish each of these babies to have their own
mother. Then when after two years of waiting we took Barunka
away with us and said that we would do everything to make sure
that she has a happy childhood, I knew that my interest in these
children was not ending there. At our Hvězdičkov mini crèche we
look after children for whom it is natural to have loving mummies
and daddies. Therefore I decided to remind their parents that even
the smallest amount of help can make someone happy. With the
Tereza Maxová Foundation you get a real sense of their helpfulness, empathy, the real interest that they have in children’s fate
and great reliability.”
Jaroslava Vránová,
Baby hotýlek Hvězdičkov (Hvězdičkov Baby Hotel)
„Kdokoliv se kdy rozhodne k takzvané dobročinnosti, k charitě či konání dobra, má před sebou těžký úkol. Musí najít směr,
kterým svou aktivitu zaměří, a co je mnohem složitější – musí
získat důvěru od lidí, kteří mu v jeho snažení pomáhají, ale
i od lidí, kterým se rozhodl pomoci. V našem osmiletém snažení s Bazarem z Mokré čtvrti se hned na začátku tyhle dvě věci
spojily. Získali jsme záštitu, podporu a ochranné křídlo od Nadace Terezy Maxové a získali jsme tím zároveň jejich důvěru, že
dokážeme pomoci. Koexistujeme spolu od té doby ve vzájemné
symbióze a já věřím, že nadále budeme. A tímto chci i poděkovat za všechno, co jsme mohli společně dotáhnout do konce.“
Za Bazar v Mokré čtvrti Aňa Geislerová
“Anybody who decides to become involved in charity or doing good
faces a difficult task. They need to find a direction for their activities and what is far more difficult they need to gain the confidence
of the people who want to help them in their efforts and also of
the people they have decided to help. In our eight years of work
with Bazar z Mokré čtvrti right at the beginning we were able to
combine these two things. We received the patronage, support
and protective wing of the Tereza Maxová Foundation and in so
doing we also gained their confidence that we are able to be of help.
Since then we have coexisted in a mutual symbiosis and I hope that
we will continue to do so. And I would like to take this opportunity
to thank the Foundation for everything that we have been able to
achieve together.”
Aňa Geislerová, on behalf of Bazar v Mokré čtvrti
„Když jsme začínali s Plesem v Opeře, hledali jsme naprosto
důvěryhodného partnera, který jasně definuje a doloží využití
darovaných prostředků. V Nadaci Terezy Maxové dětem jsme
navíc našli vytrvalost, nadšení a především skvělý tým lidí,
který pomoc druhým považuje za samozřejmou součást života
a věnuje se jí bez okázalých gest, ale s o to větší energií. Velmi
si této spolupráce vážíme.“
Zuzana Vinzens, Managing director
C&B Communication Group, s. r. o.
“When we began the Opera Ball we looked for a completely reliable partner who clearly defines and substantiates the use of funds
that are donated. At the Tereza Maxová Foundation we also found
perseverance, enthusiasm and, most of all, an excellent team of
people who consider helping others to be a natural part of life and
do it without grandiose gestures but with great energy. We very
much value the cooperation we have with them.”
Zuzana Vinzens, Managing director
C&B Communication Group s.r.o.
„Společnost DEK, a. s., je leader v prodeji stavebních materiálů
v České republice, a proto si velmi pečlivě musí vybírat své
partnery, se kterými spolupracuje. Již 3letá spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem je důkazem toho, že jsme zvolili dobře. Všechny projekty, které nadace uvádí v život, považujeme
za velmi potřebné a úsilí, se kterým je její představitelky realizují, považujeme za obdivuhodné. Je nám velkou ctí spolupracovat s Nadací Terezy Maxové dětem a podporovat ji.“
Ing. Zuzana Lomská,
marketing DEK a.s.
They said about us
– donors and partners of the Foundation
“DEK a.s. is a leader in sales of building materials in the Czech Republic and therefore we have to be very careful in choosing the partners we want to collaborate with. The three years of collaboration
with the Tereza Maxová Foundation is proof that we have chosen
well. We consider all the projects that the Foundation brings to life
to be very necessary and think that the effort that the team puts
into them to be quite remarkable. It is a great honour for us to
work with and to support the Tereza Maxová Foundation.”
Zuzana Lomská, Marketing DEK a.s.
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
14
„Jsem osobně velmi hrdý, že se ING Bank v České republice
může již šestým rokem podílet na podpoře Nadace Terezy
Maxové dětem a spolu s touto silnou organizací podporovat
vzdělání a rozvoj talentu opuštěných a znevýhodněných dětí
vyrůstajících v dětských domovech a pěstounské péči. Samotný akt zrození bohužel v životě neznamená automatické právo
na šťastné dětství, i když by bylo skvělé, kdyby tomu tak bylo.
V řadě případů je proto nutná pomoc a šance. Právě z tohoto
důvodu si nesmírně ceníme spolupráce s nadací, díky jejímuž
pečlivému výběru můžeme cíleně a smysluplně podporovat lokální projekty, což přináší záruku, že peníze zůstanou v České
republice a doputují do těch správných rukou. Organizovaná
dobročinnost je jedním ze znaků moderní a kulturně vyspělé
společnosti a v tomto smyslu Česká republika udává dobrý
příklad. Proto jsme se zavázali, že budeme i nadále pokračovat
v úzké spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem, které tímto upřímně děkuji za neutuchající úsilí a obrovský přínos této
smysluplné práci přinášející šance pro děti.“
Jan Bartholomeus,
generální ředitel ING Bank ČR
“I am really proud that ING Bank in the Czech Republic has supported
the Tereza Maxová Foundation for the past six years, and together
with this strong organization has helped to shore up education and
develop the talents of orphans and disadvantaged children growing
up in children’s homes and foster care. Unfortunately, in life the
sheer act of birth does not grant an automatic right to a happy
childhood, although it would be great if this were so. In many instances help and chance is needed. That is why we appreciate immensely the opportunity to work with the Tereza Maxová Foundation, whose careful selection enables us to support worthwhile
local projects. This guarantees that the money stays in the Czech
Republic and gets to those who really need it. Organized charity is
one of the characteristics of an advanced and culturally developed
society, and in this regard the Czech Republic gives a good example. Therefore, we are strongly committed to continuing our close
cooperation with the Tereza Maxová Foundation, whom I want to
sincerely thank for the relentless effort and great contribution to
the meaningful act of giving chances for children.”
Jan Bartholomeus, CEO ING Bank Czech Republic
„Jsme malá agentura Megaton Production a již čtvrtým rokem
pořádáme charitativní akci Megaton Fashion Show. Akce je vyvrcholením soutěže o nejlepší hudební design roku. Jejím cílem
je podpořit tvůrce, kteří stojí v pozadí vizuální prezentace kapel, tedy obaly alb, merchendise, plakát apod. Chceme upozornit na mladé talenty a zároveň propojit hudební a výtvarný svět.
Soutěž jsme nechtěli pořádat „jen tak“, ale od začátku jsme ji
chtěli spojit s charitou. Při rozmýšlení, kterou nadaci vybrat,
jsme měli rychle jasno. Nadace Terezy Maxové dětem si vážíme
především proto, že mimo jiné pomáhá mladým lidem z dětských domovů na cestě k jejich samostatnému životu a tím
i k rozvoji jejich talentu. Jistě jsou mezi nimi i budoucí grafici
a muzikanti! Navíc je s nadací výborná spolupráce a každý rok
víme, kam přesně peníze putují.“
Ivana Palánová,
Megaton Production
“Megaton Production is a small agency and for four years now we
have been organising a charity event called the Megaton Fashion
Show. The event is the culmination of a competition to find the
best musical design of the year. Its aim is to support the creators
behind the visual presentation of bands, i.e. album covers, merchandise, posters, etc. We want to draw attention to young talent and also bring together the musical and creative worlds. We
didn’t want to organise the competition “just as it is” but from
the beginning we wanted to combine it with charity. It quickly became clear to us which Foundation to chose. We value the Tereza
Maxová Foundation primarily because, amongst other things, it
helps young people from children’s homes on their journey towards
an independent life, as well as developing their talents. We are sure
that there are also future designers and musicians among them!
What is more, our collaboration with the Foundation works wonderfully and each year we know exactly where the money is going.”
Ivana Palánová, Megaton Production
„Veselá kavárna je určena zejména pro děti, které k nám chodí
s rodiči nebo prarodiči. Naším prostřednictvím tak pomáhají
jiným dětem, které nemají na začátku života takové štěstí.
Jako firma je Veselá kavárna z ekonomického hlediska maličká
a téměř bezvýznamná. Jako lidé se ale snažíme alespoň trochu přispívat k tomu, aby se maličký a bezvýznamný necítil
nikdo, a už vůbec ne děti. Velice si vážíme toho, co Tereza Maxová a její skvělý team nadace dělá, a jsme rádi, že se na tom
můžeme podílet i my. A vlastně i každé dítě, které projde naší
kavárničkou.“
“Veselá kavárna (Happy Café) is primarily for children who come
to us with their parents or grandparents. Through us they help
other children who are not so fortunate in their start to life. From
an economic point of view Veselá kavárna is a small and almost
insignificant company. But as people we try at least a little to make
sure that nobody feels small and insignificant, and especially not
children. We very much appreciate what Tereza Maxová and her
excellent team at the Foundation do and we are pleased that we
are also able to contribute. And so too can every child who comes
to our little café.”
Nikola Foret,
Veselá kavárna Brno
Nikola Foret, Veselá kavárna Brno (Brno Happy Café)
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
15
Řekli o nás
– obdarovaní
„Milí přátelé z Nadace Terezy Maxové dětem. Rok 2011 byl pro
sdružení Malíček opět velmi krásným rokem. Vzhledem k velkému zájmu o dobrovolnictví v našem projektu bylo každému
dítěti z Dětského centra v Krči umožněno setkání s „jeho vlastním dobrovolníkem“, s dětmi jsme téměř každý měsíc podnikli
delší či kratší cestu „do světa“, mohli jsme pořádat vzdělávací
kurzy pro dobrovolníky, vytiskli jsme brožurku pro ostatní dětská centra v Česku. A to vše díky našim dobrovolníkům a také
díky vaší letité finanční podpoře. Znovu a znovu si uvědomujeme, jak moc jsme za vaši podporu vděční, neboť bez vaší pomoci by byl náš projekt v tomto rozsahu již nemyslitelný. Přejeme
vám vše dobré a těšíme se na naši další společnou práci.“
Regina Bergerová,
předsedkyně občanského sdružení Malíček
„Děkujeme Nadaci Terezy Maxové dětem za podporu našich
projektů pro děti z našeho dětského domova. Naším cílem je
navracet děti do bezpečného prostředí rodiny, není-li to možné v reálném čase, tak o ně pečovat tak, jako bychom se starali o děti vlastní doma. Často nám chybí finanční prostředky
na školy v přírodě, různé školní akce a zájmové kroužky. Moc
děkujeme za podporu a vážíme si lidí, kteří jsou ochotni dělat
věci pro druhé, které by dělat vůbec nemuseli.“
Igor Grimmich,
ředitel Dětského domova Husita,
druhého nejmenšího dětského domova
ve Středočeském kraji
They said about us
– donation recipients
“Dear friends at the Tereza Maxová Foundation. 2011 was another
great year for the Malíček association. Thanks to the huge interest in volunteering in our project each child at the Krč Children’s
Centre was able to meet “their own volunteer”. Almost every
month we made a longer or shorter trip “into the world” with the
children, we were able to organise training courses for the volunteers, and we printed out brochures for other children’s centres
in the Czech Republic. And all of this is thanks to our volunteers
and also thanks to your financial support over the years. Again
and again we realise how thankful we are for your support as
without your help it would be unthinkable that our project could
be this size. We wish you the very best and look forward to continuing our work together.”
Regina Bergerová,
Chairperson of the Malíček civic association
“Thank you to the Tereza Maxová Foundation for your support for
our projects for children at our home. Our aim is to return children
to a safe family environment and, if this is not realistically possible, to take care of them in the same way that we would care
for our own children at home. Often we do not have the funds for
schools in nature, various school events and clubs. Thank you so
much for your support and we appreciate people who are willing
to do things for others that they are under no obligation to do.”
Igor Grimmich, Director of Husita Children’s Home,
the second smallest children’s home
in the Central Bohemia Region
„Spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Dětského krizového centra započala již v roce 2007. Od počátku navázané spolupráce se setkáváme s velkým porozuměním pro potřeby dětí
zasažených týráním, sexuálním zneužíváním či jinými závažnými životními situacemi. Setkávání s paní Terezou Maxovou i se
zástupci nadačního fondu jsou vždy velmi lidská, vřelá a naplněná zájmem o ohrožené děti. Osobní nasazení pracovníků
a laskavost, která s nimi vždy přichází, jsou pro nás velmi milou
zkušeností. Oceňuji i precizní vedení grantových řízení a závěrečných zpráv, které zaručují efektivní využívání poskytnutých
finančních prostředků.
“The collaboration between the Tereza Maxová Foundation and
the Children’s Crisis Centre began in 2007. Since the beginning of
our collaboration there has been great understanding between us
on the needs of children affected by cruelty, sexual abuse or other
serious life situations. Meetings with Tereza Maxová and representatives from the Foundation are always very cordial, warm
and full of interest in vulnerable children. The workers’ personal
commitment and the kindness that they always bring with them
is a very pleasant experience for us. I also appreciate the precise
way grant proceedings and final reports are conducted which
guarantees that the funds provided are used effectively.
Význam finanční podpory projektů „Aby byl domov zase domovem“ a „Cesta z pekla“ narůstá s poklesem výše státních
dotací i prostředků z rozpočtů krajů, magistrátu i městských
částí. Bez podpory Nadace Terezy Maxové dětem bychom byli
nuceni omezovat stávající rozsah našich služeb a odepřít tak
odbornou pomoc ohroženým dětem. Podpořený projekt nám
v roce 2011 umožnil poskytnout komplexní, dlouhodobou péči
30 týraným či sexuálně zneužívaným dětem a jejich rodinám.
Mohli jsme tak odbornou prací pomoct těmto dětem zvládnout
traumatizující dopad tíživých zážitků, adaptovat se na nové
životní okolnosti a začlenit se zpět do vztahů v rodině i mezi
vrstevníky.
The importance of financial support for the “Making home your
home again” and “The way out of hell” projects is increasing with
the reduction in state subsidies and funds from regional, town
hall and municipal budgets. Without the support of the Tereza
Maxová Foundation we would be forced to reduce the existing
extent of our services and deny vulnerable children specialist help.
The supported project enabled us in 2011 to provide comprehensive and long-term care to 30 maltreated or sexually abused
children and their families. Through specialist work we have been
able to help these children to cope with the traumatising impact
of distressing experiences, to adapt to new life circumstances
and to be integrated back into relationships with their families
and their peers.
In 2011 we also added a new dimension to our collaboration and
we are delighted that the Tereza Maxová Foundation has become a co-organiser with us of the educational and preventive
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
16
V roce 2011 jsme navíc přidali k naší spolupráci nový rozměr
a k naší velké radosti se s námi Nadace Terezy Maxové dětem
stala spolupořadatelem osvětově preventivní akce „Darujte
sebe“, která nenásilným způsobem poukazuje na riziko týrání
a zneužívání dětí (více viz www.darujtesebe.cz).“
PhDr. Zora Dušková,
ředitelka Dětského krizového centra, o. s.
„Dlouhodobá spolupráce a partnerství Amalthea, o. s., s Nadací
Terezy Maxové dětem je pro nás vzácnou možností poskytovat služby dětem a rodinám (vlastním i náhradním) kontinuálně
a usilovat o co nejvyšší kvalitu služeb. Opravdový zájem kolegů z nadace o konkrétní děti, rodiče a pěstouny a tím i o naši
práci v rodinách nám přináší energii a pocit smysluplnosti naší
činnosti. Vnímáme a velmi vítáme maximální odhodlání Nadace Terezy Maxové dětem přispět k tomu, aby stále více dětí
vyrůstalo v rodině, i když to vždy nemůže být rodina vlastní.
Děkujeme za spolupráci v roce 2011 a těšíme se na další v roce
2012.“
Tým pracovníků Amalthea, o. s.
“Giving Yourself” campaign which in a non-violent way points out
the risks of child cruelty and abuse (for more information go to
www.darujtesebe.cz).”
PhDr. Zora Dušková, Director of DKC Dětské krizové
centrum, o.s. (DKC Children’s Crisis Centre)
“The long-term collaboration and partnership between Amalthea
o.s. and the Tereza Maxová Foundation gives us a valuable opportunity to provide continuous services to children and families
(their own and also foster families) and to endeavour to make
sure that the services are of the highest possible quality. The
real interest that our colleagues at the Foundation show in particular children, parents and foster parents and therefore also in
our work with families gives us energy and the feeling that our
work has meaning. We recognise and very much welcome the
maximum commitment shown by the Tereza Maxová Foundation
in endeavouring to ensure that more and more children grow up
in a family, even if it cannot always be their own family. Thank you
for working with us in 2011 and we look forward to our continued
collaboration in 2012.”
The team of workers at Amalthea o.s.
„Vážení zástupci Nadace Terezy Maxové dětem,
ráda bych Vám, alespoň touto cestou, poděkovala za dlouhodobou finanční podporu naší pěstounské rodiny. Díky Vaší
štědrosti mohou přijaté děti, které u nás našly domov a rodinné zázemí, rozvíjet svůj talent a jazykové schopnosti v různých
kroužcích a kurzech. Nejenom že mají zajímavě vyplněnou část
svého volného času, ale také se jim zvedá sebevědomí. Mohou
tak svým blízkým, kamarádům, ale také občanům naší vesnice dokázat, že něco umí. Také se vždy těšíme na prázdniny,
kdy alespoň velké děti, díky vaší finanční pomoci, mohou odjet
na tábor. My rodiče-pěstouni si alespoň na pár dnů trošku odpočineme a načerpáme energii do dalších společných dnů. Komunikace s Vámi byla vždy skvělá. Přijde mi, že i když se osobně
neznáme, patříte do naší rodiny. Ještě jednou Vám moc děkuji.“
Lenka Švestková (pěstounka)
„Poslední dobou dochází k velké záplavě, a potažmo devalvaci
slov a kvůli tomu se trochu vytrácí jejich význam. Proto píšeme jen krátce a o to upřímněji: Děkujeme Nadaci Terezy Maxové za pomoc naší rodině.“
Martin a Pavla Pichovi (pěstouni)
„Dobrý den,dovolte mi touto cestou poděkovat za dlouholetou
podporu projektů směřujících k náhradním rodinám. V posledních letech jsme díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem
rozvinuli projekty zaměřené na příbuzenecké, zejména prarodičovské pěstounské rodiny. Děkujeme za důvěru a velmi otevřený a profesionální přístup vedení Vaší nadace.“
Mgr. Jaroslava Máliková,
ředitelka Občanského sdružení Rozum a Cit
“Dear representatives of the Tereza Maxová Foundation,
I would like to take this opportunity to thank you for the longterm financial support that you have given to our foster family.
Thanks to your generosity the children who have found a home
and a family environment with us are able to develop their talents
and language skills in various clubs and courses. Not only do they
have an interesting way to spend part of their free time but their
confidence also increases. They are able to prove to those people
close to them and their friends, as well as the people in our village that they know something. We also always look forward to
the holidays when at least the older children can go to camps
thanks to the financial support that you give. We foster parents
can then relax a little at least for a few days and regain energy
for when they come back. Communication with you has always
been excellent. It seems to me that even though we do not know
each other personally you are part of our family. Once again thank
you very much.”
Lenka Švestková (foster mother)
“Nowadays there is a tendency for a great flood of words which
can make them lose their meaning slightly. So we will be brief and
all the more direct: Thank you to the Tereza Maxová Foundation
for helping our family.”
Martin and Pavla Pichovi (foster family)
“Hello,I would like to take this opportunity to say thank you for the
many years of support for projects aimed at helping foster families. In recent years, thanks to the support of the Tereza Maxová
Foundation, we have developed projects focussing on foster families consisting of relatives, in particular grandparents. Thank you
for your trust and for the very open and professional approach of
your Foundation’s management.”
Mgr. Jaroslava Máliková,
Director of the Sense and Sensibility Civic Association
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
17
Veřejné sbírky
Public Charity Collections
Jedním z nejrozšířenějších způsobů finanční podpory je veřejná sbírka. Nadace Terezy Maxové dětem ji zřídila za účelem
rozšíření možností podpory opuštěných a znevýhodněných
dětí. Veřejná sbírka může mít různou podobu – od pokladniček
po prodej výrobků.
One of the most widespread methods of financial support is public collection. The Tereza Maxová Foundation has established it in
order to expand the possibilities of supporting abandoned and underprivileged children. Public collections can take place in various
ways, ranging from money-boxes to product sales.
V tuto chvíli má Nadace Terezy Maxové dětem zřízenu veřejnou sbírku s názvem „Nadace Terezy Maxové dětem“, která
je realizována na celostátní úrovni. K této veřejné sbírce (číslo: S-MHMP/901577/2009) je otevřen zvláštní bankovní účet
číslo: 2102710424/2700 u UniCredit Bank Czech Republic,
a. s. Další možnou formou podpory, na kterou se vztahuje tato
veřejná sbírka, je příspěvek do pokladniček v rámci různých
charitativních akcí nadace. A v neposlední řadě je možná také
podpora formou dárcovské SMS neboli DMS. Tu má nadace zřízenu od prosince 2009 a její formát je: DMS TEREZADETEM.
Odesláním textu na tel. číslo 87777 obdrží nadace 27 Kč.
At this point in time the Tereza Maxová Foundation has established a public collection under the name of “Tereza Maxová
Foundation”, which is held nationwide. A special bank account
number: 2102710424/2700 has been opened at UniCredit Bank,
a.s. for this public collection (number: S-MHMP/901577/2009).
Another way of supporting this public collection is to contribute
to the money-boxes that are set aside for this purpose. Last but
not least people can support the Foundation’s charity activities
within this collection by sending a donor sms, know as a DMS. By
sending a text message in the form of DMS TEREZADETEM to
87777 our Foundation receives 27 CZK.
Od roku 2010 je nadace zapojena do projektu Fóra dárců s názvem „Darujspravne.cz“, který je určen všem prověřeným
neziskovým organizacím se zaregistrovanou platnou veřejnou
sbírkou. Hlavním cílem projektu je rozvoj osobního dárcovství
a angažovanosti veřejnosti do neziskových projektů. Na portálu Darujspravne.cz nalezne každý zájemce seznam projektů
neziskových organizací, které může snadno a rychle podpořit
různými nástroji, jako je PaySec, internetové bankovnictví či
platba platebními kartami.
Since 2010 the Foundation has been involved in the Donors Forum’s pilot project entitled “Darujspravne.cz” which is intended
for all verified non-profit organisations with a valid registered
public collection. The main aim of the project is to develop personal donations and to get the public involved in non-profit projects. Anybody who is interested will find a list of projects run by
non-profit organisations on the Darujspravne.cz website where
they can easily and quickly provide support in various ways, such
as with PaySec, internet banking or by credit card.
Veřejná sbírka Nadace Terezy Maxové dětem byla dne 16. 11. 2011
rozšířena o druhý sbírkový účet s číslem 5835748001/5500,
vedený u Raiffeisenbank, a. s. Tento účet byl speciálně přiřazen
k projektu „Vánoční bazar v Mokré čtvrti“. K tomuto projektu
byla zřízena i dárcovská SMS ve formátu DMS BAZAREK. Odesláním textu na tel. číslo 87777 obdrží nadace 27 Kč.
On 16.11.2001 a second collection account, held at Raiffeisenbank a.s., account no.: 5835748001/5500, was added to the
Tereza Maxová Foundation’s public collection structure. This account was specially allocated to the “Christmas bazaar in Mokrá
čtvrt´” project. A donor text message in the format DMS BAZAREK has also been set up for this project. For each text sent to
telephone number 87777 the Foundation will receive 27 CZK. Veřejná sbírka Nadace Terezy Maxové dětem je otevřena
od 25. 11. 2009 do 31. 10. 2012. Za první a druhé zúčtovací
období, tedy období od 25. 11. 2009 do 30. 11. 2011, nadace obdržela částku v celkové výši 594.586,– Kč. Moc si této
podpory vážíme!
Děkujeme za Váš zájem. I ten může mnohé změnit.
The collection is open from 25th November 2009 until 31st October 2012. In the first and second year’s accounting period from
25th November 2009 until 30th November 2011 the Foundation
received a total of 594,586 CZK. We very much appreciate this
support!
Thank you for your interest. Even that can change a lot.
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
18
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
19
K APITOL A II
PART II
Zhodnocení činnosti
Nadace Terezy Maxové dětem
Evaluation of the Function
of the Tereza Maxová Foundation
V této kapitole zhodnotíme činnost nadace pomocí přehledných
grafů, a to v oblastech grantování, přijatých darů i mediální
prezentace.
In this chapter we will evaluate activities of the Foundation with
the help of well-arranged graphs in the areas of granting, accepted gifts and media presentation.
• Analýza grantové podpory nadace
• Analýza finančních zdrojů nadace a jejich dárců
• Mediální prezentace Nadace Terezy Maxové dětem v roce
2011
• Analysis of the Foundation´s Grant Support
• Analysis of the Foundation Financial Resources and its
Donors
• Media Presentation of the Tereza Maxová Foundation in
2011
Analýza grantové podpory nadace
Analysis of the Foundation’s grant
support
Nadace Terezy Maxové dětem v loňském roce přerozdělila
v grantovém řízení 11 607 587 Kč.
Žadatelé, kteří dle statutu danou podporu mohou obdržet, jsou
jak neziskové organizace, ústavní zařízení (kojenecké ústavy,
dětské domovy, diagnostické ústavy), děti a mladí lidé vyrůstající v prostředí ústavní výchovy, tak pěstounské rodiny, resp.
děti, které byly do dané rodiny přijaty.
Last year the Tereza Maxová Foundation redistributed
11 607 587 CZK in grant proceedings. Applicants that, according to the statute, can receive support include both nonprofit organisations, institutional facilities (infant care facilities, children’s homes, diagnostic institutions), children and
young people growing up in institutional care, and also foster
families and the children taken into their care.
Rozdělování prostředků nadace probíhalo v různých typech
grantového řízení v rámci:
The Foundation’s funds were redistributed in various types
of grant proceedings, as part of:
• Otevřeného grantového řízení, které zahrnuje:
• Open grant proceedings which include:
1.ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem, jenž má stanovena speciální pravidla a který byl grantován třikrát za rok.
2.Krizový fond, jenž je určen k udělení podpory v mimořádných či
naléhavých případech, které vyžadují okamžité řešení.
1.The Tereza Maxová Foundation ING Bank Fund, which has
special rules and which provided grants three times during the
year.
2.The Emergency Fund which is intended to provide support in
exceptional or urgent cases that require an immediate solution.
• Uzavřeného grantového řízení, které zahrnuje:
• Closed grant proceedings which include:
1.Partnerské projekty
2.Korporátní fondy – v roce 2011 spravovala nadace 3 korporátní fondy – Accenture Fond, ING Bank Fond a Oriflame Fond
3.Regionální fondy – v roce 2011 spravovala nadace 4 regionální
fondy – Fond pro Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj
1. Partnership projects
2.
Corporate funds – in 2011 the Foundation managed 3
corporate funds – Accenture Fund, ING Bank Fund and Oriflame
Fund
3.Regional funds – in 2011 the Foundation managed 4 regional
funds – Funds for the South Bohemia Region, the South
Moravia Region, the Moravia-Silesia Region and the Zlín Region
• Nefinanční podpory – materiální pomoci
• Non-financial support – material aid
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
22
Graf přerozdělených prostředků dle
objemu rozdělených financí:
Graph showing the redistributed funds according to the
volume of finances distributed:
Otevřené grantové řízení (21,15%)
Uzavřené grantové řízení (73,35%)
Nefinanční dary (5,50%)
Celková výše přerozdělených prostředků dosáhla částky 11 607 587 Kč. Ta byla rozdělena ve třech grantových programech:
Open grant proceedings (21,15%)
Closed grant proceedings (73,35%)
Non-financial gifts (5,50%)
The total amount of redistributed funds was 11 607 587 CZK.
This was distributed in three grant programmes:
• GP 1 – PREVENTION
• GP 1 – PREVENCE
• GP 2 – FOSTER FAMILY CARE
• GP 2 – NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
• GP 3 – KOMPENZACE NEDOSTATKŮ ÚSTAVNÍ
VÝCHOVY
Níže jsou uvedeny jednotlivé výše příspěvků
v rámci daných směrů podpory.
• GP 3 – COMPENSATION OF THE FLAWS IN
INSTITUTIONAL CARE
Below are the individual amounts of the contributions in the
various areas of support.
Grantový program/Grant programme
Částka/Amount
GP 1 – Prevence/GP 1 – Prevention
1 730 239.00,- Kč/CZK
GP 2 – Náhradní rodina/GP 2 – Foster family
1 958 910.00,- Kč/CZK
GP 3 – Kompenzace/GP 3 – Compensation
6 489 438.00,- Kč/CZK
Kombinace GP 2 + GP 3/Combination of GP 2 + GP 3
107 000.00,- Kč/CZK
Kombinace GP 1 + GP 2 + GP 3/Combination of GP 1 + GP 2 + GP 3
Graf znázorňující rozdělení prostředků na jednotlivé
grantové programy (v %):
1 322 000.00,- Kč/CZK
Graph illustrating the distribution of funds for the
individual grant programmes (in %):
GP 1 – Prevence (14,90%)
GP 2 – Náhradní rodina (16,88%)
GP 3 – Kompenzace (55,91%)
Kombinace GP 2 + GP 3 (0,92%)
Kombinace GP 1 + GP 2 + GP 3 (11,39%)
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
GP 1 – Prevention (14,90%)
GP 2 – Foster family (16,88%)
GP 3 - Compensation (55,91%)
Combination of GP 2 + GP 3 (0,92%)
Combination of GP 1 + GP 2 + GP 3 (11,39%) 23
Korporátní fondy
Corporate funds
• v roce 2011 spravovala nadace tři korporátní fondy – ING
Bank Fond, Accenture Fond a Oriflame Fond
• in 2011 the Foundation managed three corporate funds –
ING Bank Fund, Accenture Fund and Oriflame Fund
ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
ING Bank Fund of the Tereza Maxová Foundation
• Tento fond rozděluje prostředky ve speciálním grantovém režimu třikrát do roka.
• Podpora fondu se vztahuje k rozvoji vzdělání, talentu a volnočasových aktivit dětí z dětských domovů a v pěstounské péči.
• O přidělení podpory rozhoduje zvláštně ustavená grantová komise složená ze zástupců nadace a zaměstnanců ING Bank.
• This fund allocates funds in a special grant regimen three
times per year.
• The fund’s support applies to the development of education,
talent and leisure time activities of children from children’s
homes and in foster care.
• A special grant commission consisting of Foundation representatives and ING Bank employees decides on the awarding
of support.
ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
Podpořené projekty
Celkem podpořených projektů: 122
Částka
2.295.305,- Kč
Z toho dle typu grantového programu:
Grantový program
Náhradní rodina
Kompenzace
Náhradní rodina
+ Kompenzace
Počet podpořených
záměrů
70
48
4
Částka
Tereza Maxová Foundation ING Bank Fond
Supported projects
Total number of projects supported: 122
Of which according to the type of grant programme:
Grant programme
727.956,- Kč
1.460.349,- Kč
107.000,- Kč
Graf přerozdělených prostředků
dle počtu projektů v %:
Foster family
Compensation
Foster family
+ Compensation
Number of projects
supported
70
48
4
Amount
727.956.00 CZK
1.460.349.00 CZK
107.000.00 CZK
Graph showing the redistributed funds according to the
number of projects (in %):
Náhradní rodina (58%)
Foster Family (58%)
Kompenzace (39%)
Compensation (39%)
Náhradní rodina + kompenzace (3%)
Graf přerozdělených prostředků dle
objemu rozdělených financí v %:
Amount
2.295.305.00 CZK
Foster family + Compensation (3%)
Graph showing the redistributed funds according
to the volume of finances distributed (in %):
Náhradní rodina (32%)
Kompenzace (63%)
Náhradní rodina + kompenzace (5%)
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
Foster Family (32%)
Compensation (63%)
Foster family + Compensation (5%)
24
Accenture Fond
Accenture Fund
V roce 2011 došlo k zásadní změně v činnosti Accenture Fondu.
Díky celosvětové iniciativě „Schopnostmi k úspěchu (Skills to
Succeed)“, která ovlivnila zaměření společenské odpovědnosti Accenture na vzdělávání lidí po celém světě, se spolupráce
soustředila na realizaci jednoho konkrétního celorepublikového
projektu – Accenture Academy.
In 2011 a fundamental change was made to the Accenture
Fund’s activities. Thanks to the global “Skills to Succeed” initiative which has influenced Accenture’s social responsibility
to educate people throughout the world, the collaboration has
concentrated on one specific nationwide project – the Accenture Academy.
Z daného důvodu je jednoznačným cílem projektu Accenture
Academy:
For this reason the clear goal of the Accenture Academy is to:
• Zvýšení vzdělanosti.
• Zajištění dostatečné motivace individuálním přístupem k potřebám dětí a mladých lidí.
• Nabídka možností studia a prevence proti „šablonovitému“
přístupu při volbě povolání.
• Zajištění praktických zkušeností z pracovního prostředí.
• Podpora při hledání zaměstnaní.
• Increase education.
• Guarantee sufficient motivation through an individual approach to the needs of children and young people.
• Offer study options and prevent a “stereotyped” approach
when choosing an occupation.
• Provide practical experience of the work environment.
• Give support when seeking employment.
V roce 2011 bylo do projektu zapojeno 8 dětských domovů z celé
České republiky, což představovalo individuální práci s 80 dětmi.
In 2011 eight children’s homes from all over the Czech Republic
were involved in the project which represented individual work
with 80 children.
Fond Oriflame dětem
Oriflame for Children Fund
Daný fond se v roce 2011 zaměřil na přímou podporu projektů.
Z předešlého roku, tj. 2010, dobíhala podpora čtyř velkých projektů, které byly realizovány i v roce 2011. V průběhu roku byly
navíc zrealizovány další dva – a to projekt Bav se a pomáhej
s Oriflame a také Dětské centrum v Dětském domově Nové
Strašecí.
In 2011, this fund focused on the direct support of projects.
Support of four large projects that were launched in 2010 also
continued in 2011. And two more projects were executed during
2011: the Have Fun and Help with Oriflame project as well as
the Children’s Center in the Nové Strašecí Children’s Home
project.
Cílem projektu Bav se a pomáhej s Oriflame bylo motivovat
mladé lidi z dětských domovů vytvářet pro komunitu prospěšné
aktivity v oblasti sociální a ekologické. V roce 2011 se podařilo
zrealizovat deset projektů po celé ČR. Projekt Dětského centra
v Dětském domově Nové Strašecí si klade za cíl zmapovat rodinnou situaci dětí, které jsou do domova umístěny, a pokusit se
zlepšit rodinné poměry natolik, že se děti budou moci vrátit zpět
domů, případně do pěstounské rodiny. Projekt byl zahájen v roce
2009 a je plně hrazen z Fondu Oriflame dětem. Předpokládané
ukončení pilotního projektu je v roce 2012.
The goal of the Have Fun and Help with Oriflame project was to
motivate young people from children’s homes to create projects
in the social and ecological areas that would be beneficial for the
community. We managed to execute ten projects across the entire CR in 2011. The goal of the Children’s Center in the Nové
Strašecí Children’s Home project is to map the family situation of
children who have been placed in the home and to try to improve
the family situation sufficiently enough so that the children are
able to return home or to go to a foster family. The project was
launched in 2009 and is covered fully by the Oriflame for Children
Fund. The pilot project is expected to end in 2012.
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
25
Regionální fondy
Regional funds
• V roce 2011 spravovala nadace 4 regionální fondy – Fond
pro Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj
a Zlínský kraj.
• Fondy pro Jihočeský, Jihomoravský a Zlínský kraj grantovaly
uzavřenými granty.
• Fond pro Moravskoslezský kraj v roce 2011 negrantoval.
• In 2011 the Foundation managed 4 regional funds – Funds
for the South Bohemia Region, the South Moravia Region, the
Moravia-Silesia Region and the Zlín Region.
• The Funds for the South Bohemia Region, the South Moravia
Region and the Zlín Region allocated closed grants.
• The Fund for the Moravia-Silesia Region did not give any
grants in 2011.
Počet přijatých a schválených žádostí
V roce 2011 nadace obdržela 312 žádostí v celkové výši
16 913 146,- Kč. K podpoře bylo schváleno 259 žádostí ve výši
11 607 587,- Kč.
Graf znázorňující celkový počet přijatých
a podpořených žádosti dle počtu:
Přijaté žádosti
Žádosti schválené k podpoře
Number of applications received and approved
In 2011 the Foundation received 312 applications for a total of
16 913 146 CZK. 259 applications were approved for support
for the sum of 11 607 587 CZK.
Graph showing the total number of applications received
and supported (according to number):
350
300
250
200
150
100
50
0
Graf znázorňující celkový počet přijatých a podpořených
žádosti dle objemu financí:
Applications received
Applications approved for support
Graph showing the total number of applications received
and supported, according to the volume of finances:
20 000 000
15 000 000
Přijaté žádosti
Žádosti schválené k podpoře
Applications received
Applications approved for support
10 000 000
5 000 000
0
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
26
Analýza finančních zdrojů nadace
a jejich dárců
Analysis of the Foundation’s Financial Resources and its Donors
V dané kapitole zanalyzujeme typologii dárců a celkovou strukturu dárcovské podpory v roce 2011.
In this part we analyse the typology of the donors and the overall
structure of donor support in 2011.
Základní členění dárců:
Basic division of donors:
Zcela základní a nejjednodušší členění dárců je dle povahy –
tzv. fyzické osoby (FO), právnické osoby (PO) a veřejné sbírky
(VS). Za období leden – prosinec 2011 byl stav a poměr mezi
objemem získaných finančních darů u výše zmíněných základních skupin následující:
The basic and simplest way of dividing donors is according to their
character – physical entities (PE), legal entities (LE) and public collections (PC). In the period January – December 2011 the state
and relation between the volume of financial donations received
from these basic groups was as follows:
FO = fyzické osoby (9,7%)
PO = právnické osoby (82,6%)
VS = veřejné sbírky (7,7%)
Z grafu vyplývá, že 82,6% z celkového objemu přijatých darů
poskytly právnické osoby. Fyzické osoby poskytly 9,7% finančních darů a 7,7% z celkového objemů přijatých darů nadace
získala v rámci veřejné sbírky.
Typologie dárců:
Druhé, podrobnější členění, znázorňuje rozvrstvení dárců dle
objemu přijatých darů v různých kategoriích. Zde jsou kromě
firem zahrnuty i příspěvky zaměstnanců, nadací, provozovatelů sázkových her a loterií či krajských úřadů.
Z grafu vyplývá, že zcela převažující je podpora jednotlivých
firem (66,6%), druhou v pořadí je podpora sázkových kanceláří a loterií (16,2%). Třetí skupinu tvoří fyzické osoby
(11,9%).
Následuje podpora od nadací (2,7%), dále příspěvky zaměstnanců korporátních firem (2,3%) a nejméně zastoupena je
podpora přímo z rozpočtu krajů (0,3%). V roce 2011 byla nadace přímo podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
PE = physical entities (9,7%)
LE = legal entities (82,6%)
PC = public collection (7,7%)
The graph shows that 82,6% of the total volume of donations
received were provided by legal entities. 9,7% of financial donations were provided by physical entities and 7,7% of the total volume of donations received by the Foundation came from a public
collection.
Typology of donors:
The second, more detailed breakdown shows the differentiation of
donors according to the volume of donations received in various
categories. As well as companies, contributions from employees,
Foundations, betting and lottery operators and regional offices
are included here.
The graph shows that support from individual companies (66,6%)
dominates completely, in second place is support from bookmakers and lotteries (16,2%). The third-largest group is physical
entities (11,9%).
Then comes support from Foundations (2,7%), followed by contributions from employees of corporate companies (2,3%). The
smallest figure comprises support that comes directly from the
regions (0,3%). In 2011 the Tereza Maxová Foundation was given
direct support from the budget of the South Bohemia budget.
korporace (66,6%)
nadace (2,7%)
FO (11,9%)
kraj (0,3%)
loterie (16,2%)
zaměstnanci (2,3%)
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
corporations (66,6%)
Foundations (2,7%)
physical entities (11,9%)
regions (0,3%)
lotteries (16,2%)
employees (2,3%)
27
Celková struktura dárcovské podpory:
Overall structure of donor support:
Následující grafy ukazují rozvrstvení dárců dle devíti specifikovaných finančních kategorií. Dané kategorie jsou pro přehlednost stanoveny následovně:
The following graphs show the breakdown of donors, according
to nine specific financial categories. In order to make it clear the
categories are set as follows:
i.Dary do 10.000 Kč
ii.Dary do 50.000 Kč
III.Dary do 100.000 Kč
IV.Dary do 200.000 Kč
V.Dary do 300.000 Kč
VI.Dary do 500.000 Kč
VII.Dary do 1.000.000 Kč
VIII.Dary do 2.000.000 Kč
IX.Dary nad 2.000.000 Kč
První graf znázorňuje rozvrstvení dárců dle výše
věnovaných prostředků. Členění je následující:
i.Donations up to 10,000 CZK
ii.Donations up to 50,000 CZK
iii.Donations up to 100,000 CZK
iv.Donations up to 200,000 CZK
v.Donations up to 300,000 CZK
vi.Donations up to 500,000 CZK
vii.Donations up to 1,000,000 CZK
viii.Donations up to 2,000,000 CZK
ix.Donations over 2,000,000 CZK
The first graph illustrates the breakdown of donors
according to the amount of funds donated. The breakdown
is as follows:
do 10.000 Kč (0,5%)
do 50.000 Kč (6,1%)
do 100.000 Kč (3,4%)
do 200.000 Kč (7,1%)
do 300.000 Kč (2,6%)
do 500.000 Kč (18,1%)
do 1.000.000 Kč (25,0%)
do 2.000.000 Kč (6,4%)
nad 2.000.000 Kč (30,8%)
Druhý graf pak přibližuje dělení dle počtu dárců
zastoupených v jednotlivých kategoriích:
up to 10.000 CZK (0,5%)
up to 50.000 CZK (6,1%)
up to 100.000 CZK (3,4%)
up to 200.000 CZK (7,1%)
up to 300.000 CZK (2,6%)
up to 500.000 CZK (18,1%)
up to 1.000.000 CZK (25,0%)
up to 2.000.000 CZK (6,4%)
over 2.000.000 CZK (30,8%)
The second graph shows the breakdown according
to the number of donors in the individual categories:
do 10.000 Kč (23,5%)
do 50.000 Kč (42,2%)
do 100.000 Kč (7,8%)
do 200.000 Kč (7,8%)
do 300.000 Kč (2,0%)
do 500.000 Kč (7,8%)
do 1.000.000 Kč (5,9%)
do 2.000.000 Kč (1,0%)
nad 2.000.000 Kč (2,0%)
Dalším zajímavým kritériem dělení je preference dárců ve výběru zacílení jejich finančních prostředků. Dárci si mohou vybrat mezi čtyřmi základními kategoriemi: Fondem, který má
vždy strategický cíl podpory a je doprovázen dlouhodobou intenzivní společnou činností, Projektem, jenž řeší vybranou úzkou oblast nadačních priorit, dále charitativní Akcí, kterou nadace pořádá s cílem získat finanční prostředky ke své činnosti,
a Neúčelovým darem, jejž nadace smí použít libovolně v rámci
svého statutu na podporu a pomoc dětem. V roce 2011 byla
nejoblíbenější investice do Fondů, následovaly Neúčelové dary,
Projekty a Akce.
up to 10.000 CZK (23,5%)
up to 50.000 CZK (42,2%)
up to 100.000 CZK (7,8%)
up to 200.000 CZK (7,8%)
up to 300.000 CZK (2,0%)
up to 500.000 CZK (7,8%)
up to 1.000.000 CZK (5,9%)
up to 2.000.000 CZK (1,0%)
over 2.000.000 CZK (2,0%)
Another interesting way of breaking down the data is according
to the donors’ preference for where their donations should be
directed. Donors can choose between four basic categories –
Fund, the strategic aim of which is always support and is accompanied by long-term, intensive, joint activities, Project – which
deals with a specific, chosen area of the Foundation’s priorities,
also charity Events – which the Foundation organises in order
to raise money for its activities and Non-specific Donation –
which the Foundation may use in any way it chooses within its
statute to support and help children. In 2011 most popular were
investments in Funds, followed by Non-specific Donation, Project and Events.
Fond (36,9%)
Projekt (27,3%)
Neúčelový dar (27,5%)
Akce (8,3%)
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
Fund (36,9%)
Project (27,3%)
Non-specific Donation (27,5%)
Events (8,3%)
28
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
29
Mediální prezentace Nadace Terezy
Maxové dětem v roce 2011
Media Presentation of the Tereza Maxová
Foundation in 2011
V této kapitole bychom vám rádi shrnuli mediální prezentaci nadace v roce 2011.
This section summarises the Foundation’s media
presentation in 2011.
• Dle analýzy mediálních výstupů od Newton Media zpracované pro Fórum dárců se stala Nadace Terezy Maxové dětem
jednou z nejlépe medializovaných nadací v roce 2011. V médiích se objevilo 560 příspěvků, které dosáhly vysokého hodnocení AVE (finanční zhodnocení mediálních aktivit). Ty by
v přepočtu dosáhly částky 49.384.494 Kč, přičemž nadace
daný prostor získala zdarma.
• Podíváme-li se na strukturu PR článků v roce 2011, dominantní je komunikace činnosti a aktivit Nadace Terezy Maxové dětem (92%).
• Rozhovory a články s patronkou nadace zaobírají 8% z celkové komunikace nadace.
• According to an analysis of media coverage prepared by
Newton Media for the Donors Forum, the Tereza Maxová
Foundation has become one of the Foundations with the best
media coverage in 2011. A total of 560 articles, which attained
a high AVE (financial value of PR activities), appeared in the
media. The articles would have been valued at CZK 49.384.494,
yet the Foundation received the media space for free.
• If we look at the structure of PR articles in 2011 these
are dominated by articles reporting on the Tereza Maxová
Foundation’s activities (92%).
• Interviews with and articles about the Foundation’s patron
account for 8% of the Foundation’s total media communication.
?
, ?
)
?
(
@ ?
($
(*
%)
$
(
Tereza Maxová(8%)
5
?
?
?
#
)' ? Foundation
Tereza
(92%)
0#'#
Maxová
@
#"
3 7
, ?
+ )(
78.
68
?
9
"
Tereza Maxová (8%)
Nadace Terezy Maxové dětem (92%)
/
8
%
5
8
*0
'
K
?
(
)'I
D
I
, I
) I
(
L I
M
/
P4
>
58 " .
.
I%
1*
. O5
+)=
./
=
+*
=
=
70%
*=
:" ; /<0% ($)/ *+#,#/
/P
!
W34
V
I
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
30
)
*%+,-.
$
%&'
,-
I M-8
)(
I
C
I.= ( '
($)% *+#,1)'2
3/40'
(I +
=&.": 1"
."-:
"58 >D
>*
=
=
89
)
F
@(
F
F
7
6)5; )<=/5
*
- (E
.
!
*
)
E E $ "# $
E
%&
;?:
9
)
?
E
*>
6*C*
1 6D
')
9 #;)9 =? @6=A& 90& 5;
=
%&$-'
*(F
F 9,,+4
.
BC(A
*)
F
F
0,'
E'- 12+4
)F
7 4 !7&8
"6, ,%,1
;-6
:1,6 3,
-F
*
F
8)
F
F
1#*<
*<
% +4* 3* **
3/ (
4
' *67 5
() 83
;
!
3E
<
--&K +&%
NTM_CL
5.indd
750_1x
1185x1
V_kluk_
;
1
? 0
/" 8
'
6,
-
<
* E
$) E
E
E
1
D
-B
B
*
:)
B
B
? 6C(.
;
+#
$#
G*)
7#F
/ +
!
#9*
A)B
DF( +,
(B
?
-$#
$
*
B 1
* <
); (+
-.
*
+
!!
* :(
B
+B
*)
5 (.D 6C
B
9 ;
(.
,
I(+
)B
,I
I%. "58 >D
)
I
O5. 1*-.
+)A
L(
I./
A ,"(
+*
A
I A
U
*A
.A
+
A
B*
A
A
$% &%%'( ) *+
'% %-
!"#
3%! !"#% ,%1 - #" $4"%
*(L
-.
L
*)
L
L
)67
-L
*
L
E)
L
L
)L
-8 4$'3' 9(
/ 0- &1$#2
03 4!5
G
1 !$%% . / 0+0
4440
4
'0)
5
,
4+
S
1 $%!! . / 0+0
4440
4
'0)
5,
,1
0 1
%&!! /
2%
2
!&&
(1*
5551
5
/
55
51
5 (
0 1,1
1*
H
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
6-
3 '!(( 0 1 2-2
6662
6
)2+
31
"
&U
H
K APITOL A III
PART III
Informační část
Information Section
1.Informace o vývoji výkonnosti
1.Information about productivity development
Nadace Terezy Maxové dětem eviduje jako jeden z hlavních výkonnostních parametrů objem získaného majetku – a to formou přijatých darů, veřejných sbírek, výnosů z vlastních investic, atd. V roce 2011 činil objem těchto získaných prostředků
20.151.657,57 Kč. Získávání zdrojů je však samozřejmě pouze
nezbytným nástrojem pro naplňování poslání a cílů nadace,
kterými je řešení problematiky dětí vyrůstajících mimo rámec
harmonického prostředí biologické rodiny. Získané prostředky
se snažíme včas a zároveň efektivně využít na podporu takových činností, které by měly v konečném důsledku pomáhat
řešit tuto problematiku. V roce 2011 podpořila Nadace Terezy Maxové dětem 259 projektových záměrů v celkové částce
11.607.587 Kč.
One of the main productivity parameters that the Tereza Maxová
Foundation records is the volume of property acquired - whether
it be in the form of donations received, public collections, revenue
from own investments, etc. In 2011 the volume of assets acquired
in this way was 20.151.657,57 CZK. However, the acquisition of
resources is of course only a necessary tool in order to fulfil the
Foundation’s mission and aims which are resolving the problem of
children growing up outside the harmonious environment of a biological family. We try to use the funds received in time and also
effectively to support such activities which should eventually help
to resolve this problem. In 2011 the Foundation supported 259
project schemes worth a total value of 11.607.587,00 CZK.
Základní struktura všech hodnotových přínosů za rok 2011/
Basic structure of all value contributions for 2011
Úroky z běžných bankovních účtů / Current account interest
Úroky z nadačního jmění / Interest on Foundation assets
Ostatní výnosy / Other revenue
Příjem z veřejné sbírky / Public collection income
Přijaté finanční dary / Financial donations received
Přijaté nefinanční dary / Non-financial donations received
CELKEM / TOTAL
26 068,71 Kč / CZK
8 999,04 Kč / CZK
10,72 Kč / CZK
1 448 222,79 Kč / CZK
17 401 410,58 Kč / CZK
1 266 945,73 Kč / CZK
20 151 657,57 Kč / CZK
2.Informace o vývoji činnosti
2.Information about the development of activities
Nadace Terezy Maxové dětem v roce 2011 vyvíjela činnost
v souladu se svou strategií a posláním, jímž je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.
K tomu, aby nadace mohla toto poslání pozvolna naplnit, zaměřuje se její činnost na tři konkrétní pilíře podpory:
In 2011 the Tereza Maxová Foundation carried out activities in
accordance with its strategy and mission which is to enable every
child to grow up in a family.
In order for the Foundation to be able to gradually fulfil this mission, it focuses its activities on three specific pillars of support:
• Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí: věříme, že dítěti je nejlépe v jeho vlastní biologické
rodině, proto nadace nabízí ohroženým rodinám konkrétní
pomoc prostřednictvím odborných neziskových organizací.
V dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční
a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie,
snaží se o změnu systému péče o dítě, atp.
• Podpora náhradního rodičovství: Pokud selžou mechanismy
prevence a dítě je odebráno z rodinného prostředí, pak
nadace usiluje o významné zkrácení jeho pobytu v ústavní
výchově. Podporou rozšíření všech forem náhradní rodinné
péče a profesionalizací pěstounské péče se nadace snaží
dítěti co nejrychleji zajistit bezpečí a laskavou náruč náhradní
mámy a táty.
• Kompenzace nedostatků ústavní výchovy: je oblast úzce
spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech
a dětských domovech. Mladý člověk, který strávil většinu
svého dosavadního života v ústavní výchově, potřebuje
pomoci se začleněním do samostatného života. V této
oblasti je proto především podporováno vzdělání, všestranný
rozvoj a také snaha dopřát těmto dětem rovné příležitosti
k zapojení se do samostatného života po opuštění dětského
domova.
• Prevention of the unnecessary removal of a child from its
family: we believe that children fare best in their own biological
families which is why we offer specific help to endangered
families via professional non-profit organisations. In this area
the Foundation provides field work, assistance and consultation
services for families in crisis, and various types of therapy and it
tries to change the child care system, etc.
• Support for substitute family care: If the prevention
mechanisms fail and a child is taken out of the family environment,
we then try to ensure that his or her stay in institutional care
is as short as possible. By supporting the extension of all forms
of alternative family care and the professionalisation of foster
care we strive to secure the safety and loving arms of a foster
mother and father as quickly as possible.
• Compensation for the insufficiencies of institutional care is
an area closely connected with support for children growing up
in infant care facilities and children’s homes. A young person
who has spent the majority of his or her life in institutional care
needs help in entering into independent life. Therefore in this area
support is provided for their education and general development
and we try to give these children equal opportunities to embark
an independent life after leaving the children’s home.
3.Informace o stávajícím hospodářském postavení
Nadace Terezy Maxové dětem vykazuje již ve třetím roce své
činnosti stabilitu a finanční sílu. O tom svědčí i roční výše přijatých darů, která činí více než 20.000.000 Kč. Za tento úctyhodný objem prostředků je nadace vděčná desítkám svých dárců z řad firem a občanů. Z pohledu srovnání nákladů a výnosů
bylo hospodaření nadace vyrovnané.
3.Information about the current economic standing
In the third year of its activities the Tereza Maxová Foundation
is already showing stability and financial strength. This can also
be seen in the annual amount of donations received which is
more than 20,000,000.00 CZK. The Foundation is grateful to
its dozens of donors, both companies and individuals, for this
impressive amount. A comparison of costs and revenue shows
that the Foundation’s economic management was balanced.
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
34
4.Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
4.Information about research and development activities
Nadace Terezy Maxové dětem považuje také za jeden z hlavních
cílů vytváření či podporu realizování rešerší týkajících se problematiky dětí vyrůstajících mimo rámec harmonického prostředí biologické rodiny a analýz systému péče o dítě v České
republice. Jedná se přitom o zajištění co nejaktuálnějších informací, aby pomoc nadace mohla být maximálně efektivní v čase.
The Tereza Maxová Foundation also considers one of its main
aims to be the creation or support for research into the problem
of children growing up outside the harmonious environment of
a biological family and analysis of the child care system in the
Czech Republic. This involves obtaining the most up-to-date information so that the Foundation’s help can be as effective as
possible in time.
5.Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního
prostředí a pracovněprávních vztazích
a. aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Grantové řízení Nadace Terezy Maxové dětem je otevřeno také
pro žádosti podporující kladný a zdravý vztah k přírodě a jiné
ekologické aktivity.
b. aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
5.Information about environmental protection activities
and labour-law relations
a. Environmental protection activities
The grant proceedings of the Tereza Maxová Foundation are also
open to applications promoting a positive and healthy regard for
nature and other ecological activities.
b. Labour-law relations
Nadace Terezy Maxové dětem zaměstnávala k 31.12.2011 celkem 3 pracovníky na pracovní poměr. V některých případech
byly sjednávány, zejména k plnění krátkodobých pracovních
úkolů, dohody o provedení práce. Vedle těchto pracovníků se
na činnosti nadace podílí značné množství dobrovolníků, stážistů a externích konzultantů.
As of 31.12.2011 the Tereza Maxová Foundation employed a total
of 3 workers. In certain cases, especially in order to fulfil shortterm work tasks, work agreements were arranged. In addition to
these workers a considerable number of volunteers, trainees and
external consultants contributed to the Foundation’s activities.
6.Informace o existenci organizační složky v zahraničí
6.Information about the existence of an association abroad
Nadace Terezy Maxové dětem neměla k 31.12.2011 žádnou
složku v zahraničí.
As of 31.12.2011 the Tereza Maxová Foundation did not have any
association abroad.
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
35
Finanční část
Přehled majetku a závazků
Financial Section
Overview of Assets and Liabilities
STRUKTURA AKTIV A PASIV/ASSET AND LIABILITY STRUCTURE
AKTIVA/ASSETS
STÁLÁ AKTIVA/FIXED ASSETS
OBĚŽNÁ AKTIVA/CURRENT ASSETS
Ostatní pohledávky/Other receivables
Finanční hotovost/Cash
Peníze na běžných účtech/Bank accounts
OSTATNÍ AKTIVA/OTHER ASSETS
PASIVA/LIABILITIES
VLASTNÍ KAPITÁL/EQUITY
Nadační jmění/Foundation equity
Fondy z přijatých darů/Funds created from donations
Výsledek hospodaření běžného účetního období/Trading result for the current accounting period
CIZÍ ZDROJE/NON-OWN RESOURCES
Závazky k zaměstnancům/Liabilities to employees
Závazky k institucím/Liabilities to institutions
OSTATNÍ PASIVA/ OTHER LIABILITY
2011
18 056 677,14 Kč/CZK
402 500,00 Kč/CZK
17 653 265,14 Kč/CZK
162,00 Kč/CZK
613 072,00 Kč/CZK
17 040 031,14 Kč/CZK
912,00 Kč/CZK
18 056 677,14 Kč/CZK
17 498 597,14 Kč/CZK
500 000,00 Kč/CZK
16 804 319,26 Kč/CZK
194 277,88 Kč/CZK
178 062,00 Kč/CZK
100 783,00 Kč/CZK
77 279,00 Kč/CZK
380 018,00 Kč/CZK
Přehled darů právnických a fyzických osob
List of Donations from Legal Entities and Individuals
Celková výše finančních darů od právnických osob činila
15 578 834,89 Kč
Celková výše finančních darů od fyzických osob činila
1 822 575,69 Kč
Celková výše finančních darů do veřejné sbírky činila
1 448 222,79 Kč
Celková výše nefinančních darů činila 1 266 945,73 Kč
Celková výše přijatých darů činila 20 116 579,10 Kč
The total value of donations from legal entities amounted to CZK
15,578,834.89
The total value of donations from individuals amounted to CZK
1,822,575.69
The total amount of financial donations to the public collection
was CZK 1,448,222.79
The total value of donations from non-financial donations
amounted to CZK 1,266,945.73
The total value of all donations amounted to CZK
20,116,579.10
a)Výčet darů právnických osob
(uvedeny jsou všechny dary bez omezení jejich výše)
a)List of donations from legal entities
(all donations regardless of their value are listed)
4kids s.r.o.
Accenture Central Europe B.V., organizační složka
Accenture Services s.r.o.
ALCHYMIST, s.r.o.
AMJ TRADE, spol. s r.o.
BORIS NAKLADOV-ATLANTIS TOUR-ATLANTIS AIR SERVICE
C&B Communication Group s.r.o.
C – Car s.r.o.
Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
CK BEMETT s.r.o.
CONNEA s.r.o.
CZECH-IN s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s. - výtěžek Megaton Fashion Show 2011
DEK a.s.
DFK GROUP a.s. Emirates, organizační složka
Edwards Services, s.r.o.
GALILEO C.E.E. service ČR s.r.o.
G R E K O spol. s r.o.
HSBC Private Bank (Monaco) S.A.
ING Bank N.V.
Ing. JESSIE HRONEŠOVÁ-CTC-CZECH TRAVEL CENTER
INNER WINNER s.r.o.
Ipsos Tambor s.r.o.
James Cook Languages, s. r. o.
Jarmark Portálu OnaDnes.cz/OnaDnes.cz Portal - Fair in Brno
Jihočeský kraj/South Bohemia budget
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
50 000,00 Kč
2 279 650,00 Kč
33 300,00 Kč
45 000,00 Kč
20 000,00 Kč
5 165,70 Kč
250 000,00 Kč
25 000,00 Kč
5 000,00 Kč
1 328,00 Kč
5 000,00 Kč
15 000,00 Kč
19 500,00 Kč
200 000,00 Kč
11 000,00 Kč
42 623,81 Kč
40 000,00 Kč
700 109,00 Kč
2 200,00 Kč
117 654,38 Kč
3 535 220,00 Kč
2 000,00 Kč
30 000,00 Kč
1 200,00 Kč
674,00 Kč
8 398,00 Kč
50 000,00 Kč
36
JMG Investments s.r.o.
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
MAFRA, a.s.
McCann-Ericson
METROL s.r.o.
Metrostav a.s.
Moët Hennessy Czech Republic s.r.o.
Mountfield a.s.
Nadace Děti-kultura-sport
NEMO & SELECTA s.r.o.
Nestlé Česko s.r.o.
NEVERLAND s.r.o.
OnaDnes.cz - setkání čtenářek/OnaDnes.cz Portal - Readers Gathering
Oriflame Czech Republic spol. s r.o.
pelicantravel.com s.r.o. - organizační složka
Pražské hotely Hilton/Prague Hilton Hotels
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
PROFIPLAST, spol. s r. o.
Public Picture & Marketing a.s.
Raiffeisenbank a.s.
Real Time Productions s.r.o.
RENOMIA a.s.
Sazka sázková kancelář, a.s.
SKODA RALLY TEAM ITALIA SRL
SPORT INVEST hockey, spol. s r.o.
STES a.s.
SYNOT TIP, a.s.
ŠKODA AUTO a.s.
TERIS, a.s.
Tipsport.net a.s.
Tribo s.r.o.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Václav Bartoněk - CK BARTONĚK
VesKa, s.r.o.
VIAVIS a.s.
Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo
b)Výčet darů fyzických osob
(uvedeny jsou dary nad 10.000,-Kč)*
10 000,00 Kč
150 000,00 Kč
850,00 Kč
7 500,00 Kč
55 000,00 Kč
50 000,00 Kč
20 000,00 Kč
180 000,00 Kč
500 000,00 Kč
19 803,00 Kč
669 500,00 Kč
10 000,00 Kč
2 558,00 Kč
1 202 444,00 Kč
32 741,00 Kč
190 020,00 Kč
33 900,00 Kč
20 000,00 Kč
5 070,00 Kč
13 750,00 Kč
34 582,00 Kč
199 000,00 Kč
500 000,00 Kč
37 500,00 Kč
30 000,00 Kč
480 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
832 500,00 Kč
2 129,00 Kč
550 000,00 Kč
3 000,00 Kč
76 559,00 Kč
1 824,00 Kč
11 582,00 Kč
2 000,00 Kč
150 000,00 Kč
b)List of donations from individuals (donations exceeding
10,000 CZK are listed)
Aleš Felgr
Erkan Erkek
Eva Merxbauerová
Ing. Petr Vácha
Ivana Palánová - výtěžek Megaton Fashion Show 2011/Yield of Megaton Fashion Show 2011
Jan Sedlák
Jaroslava Vránová - sbírka dětí z Hvězdičkova/Yield of Baby Hotel Hvězdičkov
Jiřina Maryšková
Jiří Šálek
Jozef Kabaň
Juergen Stackmann (včetně darů A. Norman, R. Margareta)/Yield of Birthday Celebration
Karel Obluk
Martin Roman
Martina Svadbíková
Monika Bouchalová
Ostatní dárci Petr Bachorec
Petr Nedoma
Vratislav Roubal
Zaměstnanci Edwards Services, s.r.o./Employees of Edwards Services, s.r.o.
Zaměstnanci ING Bank N.V./Employees of ING Bank N.V.
Zaměstnanci společností Accenture v České Republice/Employees of Accenture companies in the Czech Republic
11 000,00 Kč
150 000,00 Kč
20 000,00 Kč
12 000,00 Kč
47 000,00 Kč
12 000,00 Kč
12 000,00 Kč
50 000,00 Kč
15 000,00 Kč
50 000,00 Kč
97 848,77 Kč
20 000,00 Kč
333 800,00 Kč
12 140,00 Kč
20 000,00 Kč
420 870,92 Kč
20 000,00 Kč
17 500,00 Kč
65 000,00 Kč
11 580,00 Kč
183 886,00 Kč
240 950,00 Kč
* Seznam darů fyzických osob byl vypracován v souladu s požadavky Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a Zákona
o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb./The list of donations from individuals was drawn up in accordance with the Data
Protection Act 101/2000 Coll. and the Foundation´s and Endowment Funds Act 227/1997 Coll.
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
37
c)Výčet darů do veřejné sbírky
c)List of donations to the public collection
Veřejná sbírka - Vánoční bazar 2011 -Amun.Re a.s./Public collection - Christmas Bazaar 2011
Veřejná sbírka - Vánoční bazar 2011 - YOSHI s.r.o./Public collection - Christmas Bazaar 2011
Veřejná sbírka - Vánoční bazar 2011 - PROFIMED s.r.o./Public collection - Christmas Bazaar 2011
Veřejná sbírka - Vánoční bazar 2011 - Nesmluvní dary/Public collection - Christmas Bazaar 2011 - Non-contracted donations
Veřejná sbírka - Vánoční bazar 2011 - Divadlo Disk/Public collection - Christmas Bazaar 2011 - Disk Theatre
Veřejná sbírka - Vánoční bazar 2011 - příjmy z DMS/Public collection - Christmas Bazaar 2011 - Income from DMS
Veřejná sbírka - nesmluvní dary/Public collection - Non-contracted donations
Veřejná sbírka - příjmy z DMS/Public collection - Income from DMS
Veřejná sbírka - CGI Metropole, s.r.o. (Metropole Zličín)/Public collection
Veřejná sbírka - Jarmark portálu OnaDnes.cz/Public collection - Fairs of OnaDnes.cz Portal
Veřejná sbírka - Festival italsko-českého přátelství/Public collection - Festival of Italian-Czech friendship
Veřejná sbírka - Vánoční trhy Staroměstké náměstí/Public collection - Christmas market in the Old Town Square
Veřejná sbírka - FlowerGarten s.r.o./Public collection
Veřejná sbírka - Megaton Fashion Show 2011/Public collection
d)Výčet nefinančních darů
500 000,00 Kč
50 000,00 Kč
29 079,76 Kč
16 450,00 Kč
622 942,03 Kč
81,00 Kč
76 936,00 Kč
25 893,00 Kč
94 760,00 Kč
19 914,00 Kč
4 828,00 Kč
3 130,00 Kč
3 335,00 Kč
874,00 Kč
d)List of non-financial donations
ACTIVA spol. s r. o.
ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o.
Bonton a.s.
České dráhy a.s.
ESSILOR-OPTIKA, spol. s r.o.
ING Bank N.V. (24 ks PC v zůstatkové účetní hodnotě 0,00 Kč/24 PCs with a residual book value of 0,00 CZK)
Mattel Czech Republic s.r.o., člen koncernu
Mgr. Lenka Pavilková Channel Crossings
Mountfield a.s.
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
RENOMIA, a.s.
Reticulum, a. s.
Sony Music Entertainment Czech Republic s.r.o.
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
38
28 076,73 Kč
49 700,00 Kč
234 351,00 Kč
4 000,00 Kč
74 556,00 Kč
0,00 Kč
151 033,00 Kč
66 297,00 Kč
402 500,00 Kč
120 000,00 Kč
11 238,00 Kč
95 194,00 Kč
30 000,00 Kč
Přehled obdarovaných nadačními příspěvky a zhodnocení
jejich použití (uvedeny jsou všechny příspěvky bez omezení
jejich výše)
List of Recipients Who Were Granted Contributions and
Evaluation of Their Use (all contributions regardless of their value
are listed)
Hodnocení nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2011
probíhalo dle standardních pravidel grantového řízení – tedy
vždy bylo posuzováno skutečné a konkrétní naplnění projektových záměrů a cílů, které obdarovaní deklarovali ve svých
žádostech. Z obdržených materiálů dokumentujících použití
nadačních příspěvků obdarovanými nebylo zjištěno žádné jejich
zneužití ani pochybení obdarovaných při jejich správě a nakládání s nimi.
The evaluation of contributions provided by the Foundation in
2011 was carried out according to the standard rules of the grant
proceedings – i.e. the actual and specific fulfilment of project goals
and objectives as declared by donees in their applications was
evaluated. The documents presented by donees documenting the
use of contributions provided by the Foundation did not indicate
any abuse of funds granted or any faults of donees upon their administration and disposal.
Celková výše přidělených nadačních příspěvků činila
11 607 587 Kč.
Contributions provided by the Foundation reached a total
of CZK 11,607,587.
a)Výčet finančních nadačních příspěvků
a)List of Foundation‘s financial contributions
Popis projektu/Project Description
Výše
přiděleného
nadačního
příspěvku/
Volume of the
Foundation’s
contribution
Vyplaceno
v roce 2011/
Paid in 2011
28 350,000
28 350,00
20 000,00
20 000,00
10 000,00
8 000,00
9 504,00
9 504,00
6 900,00
6 900,00
10 000,00
8 000,00
490 000,00
392 000,00
8 000,00
8 000,00
4 000,00
3 200,00
534 685,00
534 685,00
960 000,00
768 000,00
372 000,00
372 000,00
96 000,00
96 000,00
458 297,00
364 097,00
800 000,00
800 000,00
12 980,00 Kč
12 980,00
Obdarovaný/Donee
Projekt „A co dál?“ je určen konkrétním dětem a mladým lidem v Dětském domově v Příboru
s cílem pomoci jim v zařazení se do společnosti po odchodu z dětského domova./The “What
next? ” project is designed to help specific children and young people living in Příbor children‘s
home. Its goal is to assist them in joining society after leaving the children’s home.
Příspěvek na letní tábory pro 4 děti v pěstounské péči./Contribution for a summer camp for
Alena Michalčáková/Foster Family
4 children in foster care.
Příspěvek na nákup školního vybavení pro 1 dítě v pěstounské péči (student 1. ročníku oboru
Alena Štef ková/Foster Family
kuchař-číšník)./Contribution for the purchase of school equipment for 1 child in foster care
(1st year student studying to become a cook/waiter).
Příspěvek na úhradu splátek za pořízení notebooku pro vnučku v pěstounské péči. Babička se
Alenka Panáková/Foster Family
dostala do svízelné finanční situace./Contribution for laptop payments for a granddaughter in
foster care. The grandmother was in a difficult financial situation.
Příspěvek pro 4 děti v pěstounské péči na úhradu volnočasových aktivit./Contribution for
Aleš Dietrich/Foster Family
leisure activities for 4 children in foster care.
Příspěvek pro 2 děti v pěstounské péči na úhradu za volnočasové aktivity a dále na nákup
Alexandr Štěpánovský/Foster Family sportovního vybavení./Contribution for 2 children in foster care to pay for free time activities
and the purchase of sports equipment.
Program „Sanace rodiny“ pracuje s rodinami, kde hrozí odebrání dětí do ústavní péče. Často
se jedná o rodiny, kde se tento jev generačně opakuje a kde se vyskytují přidružené problémy
– nezaměstnanost, finanční nestabilita, komplikovaná bytová situace, často jde o osamělé
matky s dětmi. Hlavním cílem projektu je pomoci těmto rodinám upravit podmínky pro vývoj
dětí tak, aby mohly zůstat v rodině a zdravě se vyvíjely./The programme works with families
Amalthea, o. s./Civil Association
with children who are at risk of removal into institutional care. These are often families
where this phenomenon is repeated over several generations and where there are associated
problems - unemployment, financial instability, complicated housing situation - often they
are single mothers with children. The main objective of the project is to help families adjust
all conditions for the good development of children so that they can remain in the family.
Příspěvek na letní tábor pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution for a summer camp for
Beáta Folwarczná/Foster Family
2 children in foster care.
Příspěvek pro 5 dětí v pěstounské péči na úhradu volnočasových aktivit./Contribution for
Bohumír Bohatec/Foster Family
leisure activities for 5 children in foster care.
Pod Křídly - 6. ročník jazykově vzdělávacího projektu pro děti ze sedmi dětských domovů,
Člověk hledá člověka, o. s./
zaměřený na výuku anglického jazyka prožitkovou metodou./ 6th year of the „Under the
Civil Association
Wings“ project focused on the teaching of English via an experiential method for children
growing up in children´s homes.
Projekt „Accenture Academy“ pomáhá dětem při vstupu do samostatného života a při přípravě
na budoucí povolání. Nabízí jim širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života,
Člověk hledá člověka, o. s./
a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této problematice./ The “Accenture Academy”
Civil Association
project is designed for children from 8 children‘s homes in the Czech Republic and aims to
motivate these children to improve their education, help them find a suitable profession,
practice or a short-time job.
Podpora organizace a realizace charitativní akce „Jarní koncert splněných přání 2011“./
Člověk hledá člověka, o. s./
Support for the organization and realization of a charity event “Spring Concert of Fulfilled
Civil Association
Wishes in 2011”.
Člověk hledá člověka, o. s./
Zajištění PR projektu Accenture Academy./Ensuring PR of the project Accenture Academy.
Civil Association
Pod Křídly – 7. ročník jazykově vzdělávacího projektu pro děti ze sedmi dětských domovů,
Člověk hledá člověka, o. s/
zaměřený na výuku anglického jazyka prožitkovou metodou./7th year of the “Under the
Civil Association
Wings” project focused on the teaching of English via an experiential method for children
growing up in children’s homes.
Osvětová charitativní akce „Fashion for kids“ má za cíl získat finanční prostředky pro opuštěné
Člověk hledá člověka, o. s./
a znevýhodněné děti./The goal of the “Fashion for kids” public awareness charity event is to
Civil Association
acquire funds for abandoned and underprivileged children.
Příspěvek na letní tábory pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution for a summer camp for
Dagmar Seitlová/Foster Family
3 children in foster care.
Academia Via Familia, o. s./Civil
Association
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
39
Dana Jeřábková/Foster Family
Daniela Dolejšová/Foster Family
Daniela Dolejšová/Foster Family
Daniela Majetna/Foster Family
Danuše Höferová/Foster Family
Dětský domov a MŠ speciální
Beroun/
Children´s Home
Příspěvek na letní tábory pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution for a summer camp for
3 children in foster care.
Příspěvek na pořízení trampolíny za účelem tramporelaxace pro 2 děti v pěstounské péči./
Free time and extracurricular activities – purchase of trampolines for tramporelaxation for
2 children in a foster care.
Příspěvek pro 1 dítě v pěstounské péči na úhradu volnočasových aktivit./Contribution for
a child in a foster care to pay for free time activities.
Příspěvek na školné na ZUŠ, vzdělávací pomůcky a zapůjčení hudebního nástroje pro 3 děti
v pěstounské péči./Contribution for the music school tuition, educational aids and renting
a musical instruments for 3 children in a foster care.
Příspěvek na malířský kurz se zajištěním individuální péče a nákup malířských potřeb pro
1 dítě v pěstounské péči./Contribution for the painting course with individual care and for
a purchase of painting supplies for 1 child in a foster care.
Příspěvek na plavání dětí s kombinovanými vadami./Contribution for swimming for children
with multiple disabilities.
Příspěvek pro 16 dětí z dětského domova na úhradu nákladů spojených se čtyřdenní návštěvou
hl. m. Prahy, které mnohé děti dosud nenavštívily./A contribution for 16 children from the
children's home to cover the costs for a four-day visit to Prague which many children have
never visited.
Příspěvek na školné na 2. pololetí do taneční školy Ridendo Hlinsko a příspěvek na taneční
Denisa Rút Kolingerová/
kostýmy pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution for tuition fees for the 2nd half-year
Foster Family
at the Ridendo Hlinsko dance school and contribution for dance costumes for 2 children in
foster care.
Příspěvek pro 4 děti v pěstounské péči na úhradu za volnočasové aktivity a dále na nákup
Denisa Rút Kolingerová/
tanečních kostýmů a obuvi./Contribution for 4 children in foster care to pay for free-time
Foster Family
activities and the purchase of costumes and dance shoes.
Cílem projektu je pomoci nezletilé matce žijící se svou dcerou v Dětském centru. Finanční
prostředek byl využit na financování studia oboru Prodavač smíšeného zboží v SOU
Dětské centrum Veská/
v Pardubicích./The aim of the project is to assist an under-age mother living with her daughter
Children´s Centre
at the Children's Centre. Financial help will be used to fund studies to become a grocery sales
assistant at SOU Pardubice.
Příspěvek na úhradu za ubytování a stravné na zimním ozdravném pobytu v Orlických horách
Dětské centrum Veská/
pro děti z Dětského centra./A contribution for accommodation and meals during a winter stay
Children´s Centre
in the Orlicke mountains for children from the Children's Centre.
Projekt „Cesta z pekla“ poskytuje odbornou pomoc dětem týraným, zneužívaným,
zanedbávaným a dětem v závažných životních situacích – ochrana dítěte před dalším
Dětské krizové centrum, o. s./
atakováním, následná terapie atd./The “The journey from Hell” project provides assistance
Civil Association
to abused, maltreated, and neglected children who are in difficult situations. The goal is to
protect the children from further attacks, followed by special therapy etc.
„Darujte sebe 2011“ – celodenní sportovně-zábavný program s myšlenkou nabídnout rodinám
s dětmi smysluplně využitý den a darovat si vzájemně to nejcennější – svůj čas./“Give yourself!
Dětské krizové centrum, o. s./
2011”.One-day sports and entertainment programme with the idea of offering families with
Civil Association
children a meaningful way to spend the day and give each other the most valuable asset - free
time.
Dětský domov a Školní jídelna Melč/ Příspěvek na nákup hrnčířského kruhu pro výtvarný kroužek dětí z DD./Contribution to
Children´s Home
purchase a potter's wheel for art classes for children from the children's home.
Příspěvek na nákup lyžařské výzbroje pro DD Jeseník. Nákup vybavení umožní dětem účastnit
se lyžařského výcviku, prospěšného pro jejich celkový zdravý vývoj./Contribution for the
Dětský domov a Školní jídelna,
purchase of ski equipment for the Jeseník children's home. The purchase of equipment will
Jeseník/Children´s Home
allow the children to participate in a ski course which is beneficial to their overall healthy
development.
Dětský domov a Školní jídelna, Most, Výhra ve výtvarné soutěži ING Bank Fondu. Finanční prostředky využity na nákup sportovního
K. H. Borovského 1146, příspěvková vybavení dětského domova. /Winnings in an art competition of the ING Bank Fund. The funds
organizace/Children´s Home
were used to purchase sports equipment for the children's home.
Dětský domov a Školní jídelna,
Výhra ve výtvarné soutěži ING Bank Fondu. Finanční prostředky využity na nákup kolečkových
Opava, Rybí trh 14, příspěvková
bruslí a vybavení do výtvarné dílny. /Winnings in an art competition of the ING Bank Fund. The
organizace/Children´s Home
funds were used to purchase roller skates and equipment for the painting workshops.
Dětský domov a Školní jídelna,
Výhra ve výtvarné soutěži ING Bank Fondu. Finanční prostředky byly využity na zájmové
Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a,
kroužky dětí v dětském domově./Winnings in an art competition of the ING Bank Fund. The
příspěvková organizace/Children´s
funds were used for out-of-school activities for children in the children home.
Home
Dětský domov a Školní jídelna,
Ostrava-Slezská Ostrava/
Children´s Home
Dětský domov Bojkovice/
Children´s Home
Dětský domov Hamr na Jezeře/
Children´s Home
Dětský domov Horní Čermná 188/
Children´s Home
Dětský domov Horní Čermná 188/
Children´s Home
Dětský domov Husita, o. p. s./
Children´s Home
Dětský domov Kašperské hory/
Children´s Home
Dětský domov Kladno/
Children´s Home
Finanční příspěvek na realizaci odpočinkového pobytu dětí z dětského domova./The financial
contribution is for a trip for the children from the children's home.
Příspěvek na zimní týdenní pobyt dětí z dětského domova v Krkonoších./A contribution for
a one-week winter stay in the Krkonose Mountains for children from the children's home.
Příspěvek bude využit na nákup elektrické vypalovací pece do výtvarného ateliéru dětského
domova./The contribution will be used to purchase an electric oven for the children's art
studio at the children's home.
Výhra ve výtvarné soutěži ING Bank Fondu. Finanční prostředky byly využity na vybavení
výtvarného a tanečního ateliéru v dětském domově./Winnings in an art competition of the
ING Bank Fund. The funds were used for equipment for an art and dance studio in the children's
home.
Příspěvek na volejbalové soustředění v ČR, týdenní horský pobyt pro předškolní děti
a středoškolský cyklistický pobyt pro děti z DD Husita./Contribution for a volleyball camp in
the Czech Republic, a week-long mountain stay for preschool children, and a cycling stay for
secondary school children from the children's home.
Příspěvek na letní tábor pro 8 dětí z DD./Contribution for a summer camp for children from
8 children's homes.
Příspěvek pro 4 děti z dětského domova. Projekt je zaměřen na podporu integrace dětí
z dětského domova mezi vrstevníky vyrůstající v rodinách – děti budou docházet do mateřské
školy a účastnit se tamních výchovných a vzdělávacích programů./Support for 4 children
from the children's home. The project aims to promote the integration of children from the
children's home among peers growing up in families - children will attend kindergarten and
participate in local educational and training programmes.
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
40
8 400,00
8 400,00
15 000,00
15 000,00
5 000,00
4 000,00
10 400,00
10 400,00
5 000,00
4 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
2 576,00
2 576,00
10 900,00
8 720,00
12 000,00
9 600,00
14 000,00
11 200,00
400 000,00
320 000,00
162 490,00
162 490,00
12 000,00
9 600,00
40 000,00
32 000,00
12 500,00
12 500,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
16 000,00
20 000,00
16 000,00
40 650,00
40 650,00
5 000,00
5 000,00
45 000,00
45 000,00
20 000,00
20 000,00
24 400,00
19 520,00
Dětský domov Moravská Třebová/
Children´s Home
Dětský domov Rovečné/
Children´s Home
Dětský domov Semily/
Children´s Home
Dětský domov Tišnov/
Children´s Home
Dětský domov Uherský Ostroh/
Children´s Home
Dětský domov Vizovice/
Children´s Home
Dětský domov Vizovice/
Children´s Home
Dětský domov Vizovice/
Children´s Home
Dětský domov, Mateřská škola,
Základní škola a Praktická škola,
Školní jídelna, Školní družina,
Školní klub a Přípravný stupeň
základní školy speciální, Písek/
Children´s Home
Dětský domov, Základní škola
a Praktická škola Valašské Klobouky/
Children´s Home
Dětský domov, Základní škola
a Školní jídelna Žíchovec 17/
Children´s Home
Dětský domov, Základní škola
a Školní jídelna, Žíchovec 17/
Children´s Home
Dětský domov, Základní škola,
Školní jídelna a Školní družina,
Volyně, Školní 319/
Children´s Home
Diagnostický ústav, dětský domov
se školou, dětský domov, středisko
výchovné péče, základní škola
a školní jídelna Dobřichovice/
Children´s Home
Diakonie ČCE – Středisko
křesťanské pomoci v Praze/
Diaconate
DOMINO cz, o. s./
Civil Association
DYS-centrum Praha, o. s./
Civil Association
Emil Morav/Foster Family
Eva Janáčová/Foster Family
Eva Kábrtová/Foster Family
Příspěvek na úhradu za nájem bytu 3+1 určeného pro nácvik běžných životních situací
a dovedností spojených s chodem domácnosti, hospodařením, mezilidskými vztahy
atd. Získané dovednosti a znalosti přispějí ke zmírnění obav dospívajících z budoucnosti
v souvislosti s blížícím se opuštěním dětského domova./Contribution to pay for the rent
of a 3 + 1 flat intended for practicing everyday situations and the skills involved in running
a household or interpersonal relations, etc. The acquired skills and knowledge will help to
remove the fears of the future that the teenagers have in connection with their upcoming
departure from the orphanage.
Příspěvek na letní pobytové tábory s rozšířenou zážitkovou nabídkou pro 13 dětí z DD./
Contribution for summer camps that offer an extended adventure for 13 children from the
children's home.
Projekt „Hra s mandalou“. Vykreslování a posléze tvorba kruhových obrazců – mandal – rozvíjí
dětskou tvořivost, sebepoznání a podporuje schopnost vzájemné spolupráce./The “Playing
with mandal” project. Rendering and then creating circular patterns - mandal - that develop
children's creativity, self-knowledge, and the ability to promote mutual cooperation.
Příspěvek na dětský tábor pro 8 dětí a školné na ZUŠ Tišnov pro 3 děti z DD./Contribution
for a children’s camp for 8 children from the children's home and music school tuition for 3
children from the children's home.
Příspěvek na nákup sportovního oblečení a obutí pro děti z DD Uherský Ostroh./Contribution
for sports clothing and footwear for children from the children's home.
Příspěvek na prázdninový putovní tábor pro 9 dětí z dětského domova s doprovodem 3
dospělých./Support for a holiday camp for 9 children from children's home accompanied by
three adults.
Příspěvek na lektorné za výuku anglického jazyka pro děti z dětského domova a dále na nákup
učebnic potřebných k výuce./Contribution for English language lessons for children from the
children's home and the purchase of textbooks.
Dětský domov Vizovice organizuje pro děti z dětských domovů Zlínského kraje již 7.
krajský přebor v lyžování a lopatění v Hostýnských horách na Tesáku. Příspěvek byl použit
na organizaci této tradiční akce./The Vizovice children’s home is organising the 7th regional
championship in skiing and “shovel sledding” in the Hostýn Mountains at Tesák. The event is
for children from children’s homes in the Zlín Region.
Příspěvek na canisterapii v dětském domově. Projekt je zaměřen na rozvoj citových,
rozumových a pohybových schopností dětí a na jejich relaxaci./Contribution is for canistherapy
in the children's home. The project focuses on developing children’s emotional, intellectual and
physical abilities and their relaxation.
Příspěvek na podporu volnočasových aktivit – zakoupení materiálu pro výrobu keramických
výrobků pro partnery a dárce./Contribution for leisure activities - purchase of materials to
manufacture ceramic products for partners and donors.
Udělení podpory v rámci Fondu NTMd pro Jihočeský kraj. Příspěvek na pořízení sněhové frézy
pro dětský domov Žíchovec. Zvláště pro malé děti je v zimních měsících obtížné se díky sněhu
dostat do školy./Grant aid under the Fund for the South Bohemian region. Contribution for
the purchase of a snow blower for Žíchovec children's home Žíchovec. Especially for young
children it is difficult in the winter months to get to school because of the snow.
Příspěvek na podporu volnočasových aktivit – zakoupení materiálu pro výrobu keramických
výrobků pro partnery a dárce./Contribution for leisure activities - purchase of materials to
manufacture ceramic products for partners and donors.
Udělení podpory v rámci Fondu NTMd pro Jihočeský kraj. Smyslem podpory je ukázat široké
veřejnosti, že děti, které jsou nuceny prožívat své dětství za dveřmi ústavu, mají právo dostat
stejnou šanci pro svůj rozvoj jako jejich vrstevníci z rodin. Rozdíl je jen ve ztíženém vstupu
do života. Proto je snahou domova připravit pestrou škalu možností, jak se děti mohou
zapojit a osvojit si dovednosti./Grant aid under the Fund for the South Bohemian region. The
purpose of the support is to show the general public that children who are forced to live in
an institution during their childhood are entitled to get the same chance to develop as their
peers living in families. The only difference is a more difficult entry into adult life. Therefore,
the children’s home is trying to prepare a wide range of ways for the children to participate in
and acquire the necessary skills.
Příspěvek na volnočasové programy s terapeutickým dopadem pro děti se zaměřením zejména
na děti v rizikovém teenagerském věku a děti, které mají problém s verbálním vyjadřováním./
Contribution for recreational programmes with a therapeutic effect for children who are now
teenagers and children who have difficulty with verbal expression.
„Děti do ústavů nepatří“. Projekt je zaměřen na terénní práci v ohrožených rodinách
a v azylovém domě Ezer pro matky s dětmi. Hlavním cílem je prevence odebrání dítěte
z rodiny do ústavního zařízení, případně navrácení dítěte zpět do rodiny, pokud již k odebrání
došlo./“Children do not belong in an institution“ - field work within endangered families. The
project focuses on field work in the affected families at the Ezer shelter for mothers and
children. The main objective is to prevent the child being removed from the family and placed
in institutional care and, if the child has been removed, the goal is to return the child back to
the family.
Projekt „Dveře dokořán“ má za cíl zpřístupnit dětem z DD a pěstounských rodin zájmové
vzdělávání v rámci volnočasových aktivit. Příspěvek využit na úhradu školného za volnočasové
aktivity a dále na nákup výtvarných potřeb a hokejek na florbal./The “Open doors” project aims
to give children from foster families and children's homes interesting educational and free
time activities. The contribution was used to cover tuition fees for free time activities and
the purchase of art supplies and hockey clubs.
Příspěvek na vytvoření filmového dokumentu, který usnadní pochopení a zvládnutí
počítačového programu „Jazyky bez bariér“, jenž se snaží o usnadnění jazykové výuky se
zaměřením na děti se specifickými potřebami učení (dyslexií). Licenci k tomuto programu
dostaly dětské domovy a pěstounské rodiny zdarma k používání přes Nadaci Terezy Maxové
dětem./Contribution for a documentary film that will facilitate understanding and mastering
the "Languages ​​W ithout Barriers" computer program which facilitates language learning
while focusing on children with special learning needs (dyslexia). Children's homes and foster
families use the license through Tereza Maxová Foundation free of charge.
Příspěvek na nákup vybavení pro sportovní rybolov pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution
for the purchase of equipment for fishing for a child in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution for free time
activities for a child in foster care.
Příspěvek na letní tábor s angličtinou pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution for the
English language summer camp for 1 child in foster care.
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
41
52 800,00
42 240,00
30 000,00
30 000,00
6 650,00
6 650,00
40 000,00
32 000,00
14 000,00
11 200,00
10 000,00
8 000,00
58 200,00
46 560,00
62 000,00
0,00
14 000,00
11 200,00
7 500,00
7 500,00
25 000,00
25 000,00
450,00
450,00
50 000,00
50 000,00
40 000,00
32 000,00
184 900,00
147 920,00
30 000,00
24 000,00
33 000,00
26 400,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4 000,00
2 350,00
2 350,00
Příspěvek na letní dětský fotbalový tábor pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution for the
children's summer football camp for 1 child in a foster care.
Příspěvek pro 1 dítě v pěstounské péči na úhradu za školní lyžařský výcvik a zapůjčení lyží./
Eva Kábrtová/Foster Family
Contribution for a child in foster care to pay for school ski lessons and ski rental.
Projekt „Koňská mozaika“ je určen pro děti ze tří dětských domovů v Ústeckém kraji a nabízí
jim týdenní pobyt na Koňském dvorci Chmelištná. Péče o koně naučí děti samostatnosti,
zodpovědnosti a povzbudí týmového ducha a schopnost spolupráce./The “Horse mosaic”
FidoDido, o.s. /Civil Association
project is intended for children from three children's homes in the Usti region and offers
them a week's stay in the Horse Farm at Chmelištná. Caring for horses teaches children
self-reliance, responsibility, and encourages team spirit as well as the ability to cooperate.
Projekt „Radíme pěstounům“ nabízí pomoc terénního psychologa pěstounům, kteří se musí
potýkat s řadou problémů v oblasti výchovy a vzdělávání svých svěřenců. Konzultace probíhají
flexibilně – při osobní návštěvě rodiny, telefonicky, e-mailem, příp. i společnou návštěvou
Filadelfie – Přístav Oldřichovice, o. s.
školního zařízení./The “Advice for foster parents” projects offers psychological help to foster
/Civil Association
parents who have to cope with many problems in bringing up and educating their children.
Consultation is done flexibly - through personal visits to the family, by phone, e-mail, or even
as a joint visit to the school.
Posláním Fóra dárců je rozvoj a osvěta v oblasti dárcovství v České republice. Portál
darujspravne.cz, který Fórum dárců provozuje, je prvním portálem pro jednoduché a bezpečné
darování neziskovým organizacím. Projekt má za cíl zdůraznit význam problematiky a využít
k tomu komunikační a dárcovské nástroje, které portál nabízí./The mission of the Donors
Fórum dárců, o. s./Civil Association
Forum is the development and public awareness of philanthropy in the Czech Republic. The
Darujspravne.cz portal, which is operated by the Donors Forum, is the first portal for easy and
secure donations to non-profit organizations. The project aims to emphasize the importance
of this issue and uses various communication tools offered by the portal.
Hlavní aktivitou a cílem projektu je podpora dětí a jejich blízkých ve zkvalitnění jejich života,
začlenění dětí do společnosti, pomoc v sociálních otázkách, zlepšování povědomí, osvěty
Fórum dárců, o. s./
a informovanosti o problematice./The main activity and aim of the project is to support
Civil Association
children and their families in improving their lives, integrating the children into society,
supporting them regarding social issues, raising awareness and education about the issue.
Podpora studenta vysoké školy – druhý ročník studia na Universitě Jana Ámose Komenského./
Gracián Svačina/Student
Support for a university student - the second year of study at the Jan Amos Komensky
Univeristy.
Příspěvek v rámci projektu „Čtení pomáhá“. Konkrétně na intenzivní jazykový kurz ve Velké
Británii, příspěvek na menzu v rámci studia na Univerzitě Jana Ámose Komenského a vzdělávací
Gracián Svačina/Student
kurzy ČTK./ A contribution within the "Reading helps" project. The funds will specifically cover
an intensive language course in the UK, a food contribution during the study at the Jan Amos
Komensky University and ČTK educational courses.
Podpora v rámci krizového fondu. Finanční podpora dítěte svěřeného do pěstounské péče
Hana Chrastinová/Foster Family
na přechodnou dobu./Financial support for a child entrusted into foster care for a temporary
period.
Příspěvek na úhradu kurzu anglického jazyka a nákup vzdělávacích materiálů pro studentku
Hana Lešánková/Student
z dětského domova./A contribution to cover an English language course and to purchase
educational materials for a student from a children's home.
Příspěvek na školní vodácký kurz pro 1 dítě v pěstounské péči./A contribution for a school boat
Hana Zemčíková/Foster Family
course for 1 child in foster care.
Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit pro 1 dítě v pěstounské péči./A contribution to
Helena Konečná/Foster Family
cover free time activities for a child in foster care.
Program Pět P je mentoringový program, který funguje na principu dlouhodobého přátelského
vztahu mezi jedním dítětem a jedním dospělým dobrovolníkem. Odborně sestavená dvojice
spolu tráví 2–3 hodiny volného času týdně rozmanitými aktivitami./Through long-term
HESTIA, o. s./
individual support provided by a specific volunteer to a specific child, the “The five Ps” project
Civil Association
aims to improve the social functioning of the children as clients and their integration into their
peer group, which improves the overall quality of life of these children and also acts to prevent
socio-pathological phenomena.
Projekt je zaměřen na pomoc a podporu zařízení a programů, které se zaměřují na volnočasové
aktivity pro děti a mládež. Cílem projektu je propojit dobrovolníky s těmito zařízeními
a vytvořit takové dobrovolnické projekty, které povedou ke dlouhodobé vzájemné spolupráci
HESTIA, o. s./
dobrovolníků a zapojených organizací./The project aims to help and support facilities and
Civil Association
programmes that focus on free time activities for children and young people. The aim of the
project is to involve volunteers with these facilities and create volunteer projects that lead to
long-term collaboration between the volunteers and the organisations involved.
Příspěvek na letní tábor pro 3 děti v pěstounské péči./A contribution for summer camp for 3
Irena Schmiedová/Foster Family
children in foster care.
Příspěvek pro 2 děti v pěstounské péči na úhradu školního lyžařského kurzu a nákup lyžařského
Iva Jurásková/Foster Family
vybavení./Contribution for 2 children in foster care to pay for a school skiing course and the
purchase of ski equipment.
Příspěvek na letní tábory pro 4 děti v pěstounské péči./Contribution for summer camp for 4
Iva Kaplanová/Foster Family
children in foster care.
Udělení podpory v rámci Fondu NTMd pro Jihočeský kraj. Finanční příspěvek na nákup sportovní
výstroje a učebních pomůcek pro 3 děti v pěstounské péči./Grant aid under the Fund for the
Ivana Koželuhová/Foster Family
South Bohemia Region. The financial contribution is for the purchase of sports equipment and
teaching aids for 3 children in foster care.
Příspěvek na dětské letní tábory pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution for children's
Ivana Pustówková/Foster Family
summer camps for 2 children in foster care.
Příspěvek pro 2 děti v pěstounské péči na úhradu volnočasových aktivit./A contribution for 2
Ivana Temiaková/Foster Family
children in foster care to pay for free time activities.
Příspěvek na pololetní školné na výuku ve speciálních soukromých školách pro 5 dětí
Iveta Doleželová/Foster Family
v pěstounské péči./Contribution for half-yearly fees for private education in special schools
for 5 children in foster care.
Příspěvek pro studenta Vysoké školy technické v Brně. Konkrétně bude uhrazeno kolejné./
Jan Kalwar/Student
Contribution for the housing fee for a student at Brno University of Technology.
Podpora v rámci krizového fondu. Příspěvek na studium dětí ze sociálně slabé rodiny./
Jan Štefek/Socially weak family
Contribution for studies for children from an underprivileged family.
Příspěvek na ozdravný pobyt v dětské ozdravovně pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution
Jana Danešová/Foster Family
for a stay in a sanatorium for 3 children in foster care.
Udělení podpory v rámci Fondu NTMd pro Jihočeský kraj. Příspěvek na volnočasové aktivity
a nákup sportovního vybavení pro 4 děti v pěstounské péči./Grant aid under the Fund for the
Jana Kaprálová/Foster Family
South Bohemia Region.The contribution will be used for free time activities and purchase of
sports equipment for 4 children in foster care.
Eva Kábrtová/Foster Family
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
42
3 000,00
3 000,00
4 500,00
3 600,00
20 000,00
20 000,00
40 000,00
32 000,00
50 000,00
50 000,00
100 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
88 800,00
51 529,00
8 301,00
6 641,00
6 399,00
6 399,00
3 700,00
3 700,00
5 000,00
4 000,00
22 000,00
17 600,00
30 000,00
0,00
9 900,00
9 900,00
10 000,00
8 000,00
14 000,00
14 000,00
7 955,00
7 955,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
8 000,00
14 000,00
14 000,00
20 000,00
16 000,00
56 000,00
44 800,00
6 300,00
5 040,00
11 440,00
9 152,00
Jana Zajíčková/Foster Family
Jarmila Mihalová/Foster Family
Jarmila Szkipalová/Foster Family
Jaroslav Kříž/Foster Family
Jaroslav Kříž/Foster Family
Jaroslava Ovčačíková/Foster Family
Jindřiška Votoupalová/Foster Family
Jiří Linart/Foster Family
Jitka Hermanová/Foster Family
Klub Dětem/
Civil Association
Kojenecké a dětské centrum
Valašské Meziřící, zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc/
Children´s Centre
Příspěvek na školné na ZUŠ pro 4 děti v pěstounské péči./Contribution for Music School
tuition for 4 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution for free time
activities for 2 children in foster care.
Příspěvek pro 2 děti v pěstounské péči na volnočasové aktivity a školné na speciální
zahradnické škole./Contribution for 2 children in foster care for free time activities and
tuition for a special gardening school.
Příspěvek na zakoupení hudebního nástroje pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution
towards the payment of a musical instrument for 1 child in foster care.
Příspěvek pro 3 děti v pěstounské péči na úhradu volnočasových aktivit a dětských táborů./
Contribution for 3 children in foster care to pay for free time activities and children's camps.
Příspěvek na materiální vybavení k podpoře studia a dále na volnočasové aktivity pro 2 děti
v pěstounské péči./Contribution for the material and equipment to support further study and
leisure activities for 2 children in foster care.
Příspěvek na letní tábor pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution for a summer camp for 1
child in foster care.
Příspěvek na dětské letní tábory pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution for children's
summer camp for 2 children in a foster care.
Příspěvek na letní tábor pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution for summer camp for 3
children in foster care.
Projekt „Daruj svou náruč“ spojuje iniciativu mládeže ve věku 16–22 let, s citovými potřebami
dětí v kojeneckém ústavu Veská u Sezemic. Tyto děti jsou cílovou skupinou projektu. Projekt
„Daruj svou náruč“ zahrnuje organizaci pravidelných cest (2× týdně, celkem 80 cest), včetně
zajištění osob a dopravy. Tedy pravidelné návštěvy, obsahující nepřetržitou citovou pozornost
a péči nejmenším svěřencům./The “Give your care” project brings together an initiative for
young people aged 16-22 with the emotional needs of children from the infant home at Veská
u Sezemice. These children are the target group of the project. The "Give your care" project
includes organizing regular trips (twice a week, a total of 80 trips) and through these regular
visits even the very smallest children have constant attention and emotional care.
Příspěvek pro 13 dětí z centra na podporu volnočasových aktivit, konkrétně na canisterapii,
muzikoterapii a návštěvy keramické dílny./Contribution to promote free time activities for 13
children from the centre - specifically canine therapy, music therapy and ceramic workshop.
Hipoterapie na farmě v Bludovicích pro děti z dětského domova. Hipoterapie děti rozvíjí
po fyzické a psychické stránce, podporuje jejich zdravý vývoj, celkově je zklidňuje a nabízí
rovněž setkání se zvířaty na farmě./ Hippotherapy on a farm in Bludovice for children from
a children's home. Hippotherapy develops children physically and mentally, supports their
healthy development, is generally calm and also gives them the chance to meet the animals
at the farm.
Příspěvek na letní tábor pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution for summer camp for 2
Lenka Brázdilová/Foster Family
children in foster care.
Příspěvek pro 1 dítě v pěstounské péči na úhradu volnočasových aktivit a nákup taneční
Lenka Rysová/Foster Family
obuvi./Contribution for a child in foster care to pay for free time activities and the purchase
of dance shoes.
Příspěvek na letní tábory pro 4 děti v pěstounské péči./Contribution for summer camps for 4
Lenka Švestková/Foster Family
children in foster care.
Příspěvek pro 4 děti v pěstounské péči na úhradu volnočasových aktivit./Contribution for 4
Lenka Švestková/Foster Family
children in foster care to pay for free time activities.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution for free time
Lucie Žáková/Foster Family
activities for 1 child in foster care.
Příspěvek na letní tábory pro 4 děti v pěstounské péči./Contribution for summer camps for 4
Ludmila Kuchtová/Foster Family
children in foster care.
Dobrovolnický projekt, který je již několik let realizován v Dětském centru v Krči (dříve
Kojenecký ústav). Proškolení a prověření dobrovolníci pravidelně dochází do tohoto zařízení
a věnují svůj čas a pozornost dětem. Na každé dítě připadne vždy jeden dobrovolník. Mimo
společného času píší dobrovolnící dětem i deníčky, které zaznamenávají jejich vývoj od útlého
Malíček, o. s./Civil Association
dětství. /Volunteering project that for many years has been organised by the Children Centre
in Prague - Krč (previously the Infant Care Facility). Trained and proven volunteers visit this
institution on a regular basis and give their time and attention to children. One volunteer is
dedicated to one child. As well as spending time together they write diaries for the children
that map their life from babyhood.
Projekt „Komunitní centrum Sluníčko“ umožní jedincům, kteří se do něj zapojí, kvalitní trávení
volného času. Důraz je v projektu kladen i na vedení k samostatnosti a zodpovědnosti za své
činy, stejně jako na motivaci, pomoc s učením a hledání lepšího stylu života./The “Sunshine
Mania, o. s./Civil Association
Community Centre” project will provide individuals with an excellent way of spending their
free time. The emphasis is placed on leading the individuals to independence and responsibility
for their actions, as well as on motivation, learning and helping them to find a better lifestyle.
Příspěvek na letní dětské tábory pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution for summer
Marcela Kopecká/Foster Family
camps for 3 children in foster care.
Příspěvek na nákup školních pomůcek a letní tábory pro 4 děti v pěstounské péči./Contribution
Marie Těthalová/Foster Family
to purchase school supplies and summer camps for 4 children in foster care.
Příspěvek na zakoupení vybavení pro provozování vodní turistiky pro 3 děti v PP./Contribution
Martin Pich/Foster Family
to purchase equipment for water sports for 3 children in foster care.
Podpora v rámci projektu „Čtení pomáhá“. Příspěvek na zakoupení speciální tříkolky pro
chlapce se zdravotním postižením. Její pořízení umožní chlapci doprovázet své kamarády při
Mateřská škola, Základní škola
společných vyjížďkách a lépe se tak začlenit do kolektivu./Support for the “Reading helps”
a Dětský domov, Ivančice, Široká 42/
project. A contribution for the purchase of a special tricycle for a disabled boy. The tricycle
Children´s Home
will allow the boy to accompany his friends on trips and help him to better integrate into the
team.
Příspěvek pro 4 děti v pěstounské péči na úhradu volnočasových aktivit a nákup sportovních
Milan Havelka/Foster Family
pomůcek./Contribution for 4 children in foster care to pay for free time activities and the
purchase of sports equipment.
Příspěvek pro 2 děti v pěstounské péči na úhradu volnočasových aktivit a cestovného./
Milan Svojanovský/Foster Family
Contribution for 2 children in a foster care to pay for free time activities and travel.
Podpora studenta vysoké školy – 2. ročník magisterského studia na Metropolitní univerzitě
Miloš Nguyen/Student
v Praze./Supporting a college student - 2nd year Master‘s degree at the Metropolitan
University in Prague.
Kojenecké a dětské centrum
Valašské Meziřící, zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc/
Children´s Centre
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
43
15 400,00
15 400,00
8 400,00
8 400,00
8 000,00
6 400,00
15 000,00
15 000,00
8 700,00
6 960,00
12 594,00
10 075,00
3 950,00
3 950,00
8 500,00
8 500,00
12 000,00
12 000,00
20 000,00
16 000,00
36 000,00
28 800,00
23 000,00
18 400,00
7 800,00
7 800,00
1 660,00
1 660,00
12 000,00
9 600,00
13 000,00
10 400,00
4 000,00
3 200,00
10 750,00
10 750,00
222 900,00
0,00
7 996,00
6 397,00
9 900,00
9 900,00
6 500,00
6 500,00
15 000,00
15 000,00
45 000,00
45 000,00
20 000,00
16 000,00
10 000,00
8 000,00
55 000,00
55 000,00
Miloš Nguyen/Student
Miroslav Boš/Foster Family
Miroslava Brejchová/
Underprivileged Family
Múzy dětem, o. s./
Civil Association
Naďa Pechová/Foster Family
Nadační fond Dětský úsměv při
Dětském centru s komplexní péčí
a podpůrnou rodinnou terapií
v Praze 4 při Fakultní Thomayerově
nemocnici v Praze 4/Foundatiom
Fund
Nadační fond Dětský úsměv při
Dětském centru s komplexní péčí
a podpůrnou rodinnou terapií
v Praze 4 při Fakultní Thomayerově
nemocnici v Praze 4/Foundatiom
Fund
Finanční příspěvek na úhradu internetového připojení a nákup studentské jízdenky pražské
MHD pro studenta Metropolitní univerzity. Internetové připojení Miloš využije nejen v rámci
svého studia, ale rovněž v rámci dobrovolnické činnosti pro občanské sdružení Duha Zámeček./
Financial contribution to cover internet connection and the purchase of student tickets for
public transport for a student studying at the Metropolitan University in Prague. Milos uses
the internet not only to study, but also during volunteering for the Rainbow Castle NGO.
Příspěvek na pořízení digitálního piana pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution for the
purchase of a digital piano for 1 child in foster care.
Podpora v rámci krizového fondu. Podpora rodiny Brejchových, která se dostala do svízelné
situace se zaplacením elektřiny a hrozilo odebrání dětí do ústavní východy. Příspěvek putoval
na úhradu dluhu./Support for the Brejchova family which found itself in a difficult situation
with the payment of electricity and there was a risk that the children would be removed into
institutional care. The support was used to cover the debt.
„Múzy dětem 2012“. Příspěvek na pravidelné návštěvy skupin umělců v zařízeních náhradní
výchovy, jež vnášejí do života sociálně handicapovaných klientů tvůrčí atmosféru./“Muses
for children 2012”. Contribution towards regular visits by groups of artists to substitute
care facilities. These visits bring a creative atmosphere into the lives of socially handicapped
children.
Udělení podpory v rámci Fondu NTMd pro Jihočeský kraj. Příspěvek na nákup trampolíny
a klouzačky pro 3 děti v pěstounské péči./Grant aid under the Fund for the South Bohemia
Region. The contribution was used to purchase trampolines and slides for 3 children in foster
care.
Projekt prostřednictvím muzikoterapie přispívá u dětí k jejich zklidnění, uvolnění napětí,
pozitivnímu doplnění jejich emočních potřeb a celkově harmonizuje organismus dětí a jejich
psychický stav./The project helps children through music therapy to calm down, release
tension and to positively add to their emotional needs and generally harmonize the body and
mental stability of children.
Podpora činnosti a provozu Nadačního fondu Dětský úsměv s cílem zabránit dalšímu omezení
péče o děti se sociálně zdravotním rizikem v DC. Příspěvek použit na úhradu za energie
a mléčnou výživu pro děti v DC./Support of the activities and operation of the Children's
Smile Foundation Fund. Its goal is to prevent further reduction of care for children with social
and health risk in Children´s Centre. The finances were used to cover the energy bill and infant
milk substitutes in the home.
Finanční příspěvek na hipoterapii dětí se závažnými zdravotně-sociálními indikacemi
Nadační fond Dětský úsměv při
z Dětského centra. Hipoterapie podpoří hybný vývoj, koordinaci, pohybové schopnosti
Dětském centru s komplexní péčí
dětí a celkově přispívá k jejich zdárnému psychickému a emočnímu vývoji./The financial
a podpůrnou rodinnou terapií
contribution is for hippotherapy for children from the Children's Centre who have serious
v Praze 4 při Fakultní Thomayerově
medical and social indications. Hippotherapy supports the development, coordination, and
nemocnici v Praze 4/Foundatiom
motor skills of children and generally contributes to their successful psychological and
Fund
emotional development.
Příspěvek pro 15 dětí z pěstounských rodin na výuku jízdy na koních (hiporelaxaci) v jezdecké
Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o. s.
stáji Židenice./A contribution for 15 children from foster families to learn horseback riding
/Civil Association
(hipporelaxation) in the stables in Zidenice.
Projekt „Spolu o krok dále“ nabízí dětem z dětských domovů pomoc při přípravě na opuštění
zařízení a individuální asistenci poté, co zařízení opustily. Cílem je usnadnění začlenění dětí
do běžného života, posílení zodpovědnosti a sebedůvěry a pomoc při orientaci v nové životní
Letní dům, o. s./Civil Association
situaci./The “One step further together” project offers children from children's homes
assistance in preparing to leave the facility and individual assistance after they have left. The
aim is to facilitate the integration of children into normal life, to enhance accountability and
self-confidence, and to help with orientation in the new situations they find themselves in.
Projekt „Uměním ke svobodě“ formou organizace pobytových uměleckých dílen podporuje
rozvoj kreativity a tvůrčí fantazie dětí z dětských domovů a rovněž nabízí možnost navázání
nových přátelství s dětmi vyrůstajícími v rodinném prostředí. Do projektu jsou zapojeny
Dětský domov Hranice na Moravě, Nové Strašecí a Nymburk. Příspěvek na úhradu ubytování
a stravování dětí z dětského domova./By organising workshops the “Through art to freedom”
Audabiac, o. s./Civil Association
project supports the development of creativity and the creative imagination in children from
children's homes and also offers them the opportunity to make new friendships with children
growing up in a family environment. Children's homes in Hranice na Morave, Nove Straseci,
and Nymburk are involved in the project. The contribution was used to cover accommodation
and meals for children from the children's homes.
Sportovně vzdělávací aktivity pro děti v náhradní rodinné péči a ústavním zařízení. Smyslem je
pomocí moderních volnočasových aktivit formou soutěží vzdělávat děti v základních životních
a osobních dovednostech, seznámit je se základy první pomoci, orientací v přírodě atd.
Občanské sdružení Kadet – Centrum
a podpořit tak u dětí kromě jiného osobní rozvoj a schopnost týmové spolupráce. /Sports and
Orion/Civil Association
educational activities for children in foster and institutional care. The idea is to use modern
free time activities through competitions to educate children in basic life and personal skills,
to familiarize them with the basics of first aid, to teach them orientation in nature etc. and,
through this, support the children's personal development and teamwork.
Cílem projektu je podpora náhradních rodičů-prarodičů v jejich obtížné situaci a zlepšení situace
svěřených dětí-vnoučat. Pomoc spočívá v dlouhodobém poskytování služby doprovázení
(podpory a poradenství – osobního, telefonického či formou e-mailu) od průvodce samotného
Občanské sdružení Rozum a Cit/
či ve spolupráci s terapeutem./The project aims to support foster parents - grandparents
Civil Association
in their difficult situation and to improve the situation of the children - grandchildren.
Assistance is in the form of long-term service - accompanying the family (support and advice
- in person, by telephone or e-mail) from the guide himself or in cooperation with a therapist.
Příspěvek na realizaci dvou víkendových relaxačně-terapeutických pobytů. Celkem se zapojí
Občanské sdružení Rozum a Cit/
22 dětí z pěstounských rodin./Contribution for two weekend relaxation therapy visits. In
Civil Association
total, 22 children from foster families were involved.
Příspěvek na nemateriálové náklady projektu, organizovaného formou workshopů. Smyslem
výchovně-vzdělávacích pobytů je podpořit orientaci ve finančních otázkách (finanční
Občanské sdružení Rozum a cit/
gramotnost) a rovněž v otázkách mezilidských vztahů./Contribution for the non-material
Civil Association
costs of the project organized through workshops. The purpose of educational visits
is to promote awareness of financial matters (financial literacy) and also in matters of
interpersonal relations.
Projekt „Finance pod kontrolou“ je určen mladým lidem odcházejícím z dětského domova
do Domu na půli cesty a klade si za cíl pomoci jim lépe se orientovat na trhu práce a na finančním
Oblastní charita Most/
trhu./The “Finances under control” project is aimed at young people leaving the children‘s
Regional Charity
home and going to the Halfway House. It aims to help the children to better understand the
labour and financial markets.
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
44
6 000,00
4 800,00
3 790,00
3 790,00
18 648,00
18 648,00
40 000,00
32 000,00
12 898,00
10 318,00
200 000,00
160 000,00
1 578 390,00
1 578 390,00
25 000,00
20 000,00
24 000,00
24 000,00
33 400,00
26 720,00
100 000,00
100 000,00
22 000,00
17 600,00
300 000,00
240 000,00
40 000,00
40 000,00
50 000,00
40 000,00
80 000,00
64 000,00
Oblastní charita Most/
Regional Charity
Olga Hrubešová/Foster Family
Olga Hrubešová/Foster Family
Olga Zieglerová/Foster Family
Olga Zieglerová/Foster Family
Ondrik Troiak/Student
Pavel Waliczek/Foster Family
Pavla Vodehnalová/Foster Family
Pěstounské rodiny kraje Vysočina,
o. s./Civil Association
Petra Šelepová/Foster Family
Pomoc v nouzi/Civil Association
Radka Kantorová/Foster Family
Renata Kolínová/Foster Family
RNDr. Miloslava Striová/
Foster Family
Růžena Klvaňová/Foster Family
Růžena Žáčková/Foster Family
Sdružená zařízení pro péči o dítě
v Olomouci, p. o. /Civil Association
Sdružení pěstounských rodin/
Civil Association
Sdružení SCAN, o. s./
Civil Association
Sdružení SOS dětských vesniček/
SOS Children´s Village
SES, SEbe-Spolu/Civil Association
SES, SEbe-Spolu/Civil Association
SES, SEbe-Spolu/
Civil Association
Hlavním cílem projektu je změna způsobu života sociálně slabých rodin žijících v sociálně
vyloučených lokalitách. Projekt je zaměřen na sociální terénní práci a poradenství. Cílovou
skupinou jsou především rodiny s dětmi, v nichž je v důsledku dopadů dlouhodobé krizové
sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat a vyřešit, ohrožen vývoj
dětí./The main objective of the project is to change the way of life of underprivileged families
living in socially excluded locations. The project focuses on social work and counselling in
the field. The target group is mainly families with children where due to a long-term critical
social situation, the parents can not help themselves to overcome and resolve endangered
children's development.
Příspěvek na letní tábor pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution for summer camp for 3
children in foster care.
Příspěvek na úhradu školného pro studentku 1. ročníku hotelové školy a kurz angličtiny pro 2
děti v pěstounské péči./Contribution for tuition for a 1st year student at hotel school and an
English language course for 2 children in foster care.
Příspěvek na nákup jednoho djembe bubnu a jedné koncovky – ručně vyřezávané píšťaly pro 5
dětí v pěstounské péči./Contribution to purchase a djembe drum and one end - hand-carved
pipe for 5 children in foster care.
Příspěvek pro 3 děti v pěstounské péči na úhradu volnočasových aktivit./Contribution for 3
children in foster care to pay for free time activities.
Podpora studenta vysoké školy – 1. ročník magisterského studia na Vysoké škole finanční
a správní./Supporting a College Student - 1st year Master's degree at the University of
Finance and Administration.
Příspěvek na zakoupení trampolíny pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution for the
purchase of a trampoline for 3 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution for free time
activities for 1 child in foster care.
Příspěvek na vodácké soustředění pro 12 dětí v náhradní rodinné péči./Contribution for
a canoeing camp for 12 children in foster care.
Příspěvek na psychologickou terapii, vybavení pokoje a nákup jízdního kola pro 1 dítě
v pěstounské péči./Contribution for psychological therapy, furnishings for the room and the
purchase of a bicycle for 1 child in foster care.
Příspěvek na kurzovné německého jazyka pro 3 klienty Domu na půl cesty. Absolvováním
jazykového kurzu klienti Domu na půl cesty rozvinou své znalosti, což pozitivně podpoří
jejich vstup do běžného života a umožní jim rovněž lepší pracovní uplatnění./Contribution
for German language course fees for clients of the Halfway House. By passing the language
course the clients develop their skills which positively encourage their entry into normal life
and also allow them to obtain a better job.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution for free time
activities for 1 child in foster care.
Příspěvek na vybavení dětského koutku v zahradě pro 1 dítě v pěstounské péči./ Contribution
for equipment for a children's playground in a garden for a child in foster care.
Příspěvek na letní tábory a pobyty pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution for a summer
camp for 3 children in foster care.
Příspěvek na školné na střední škole AHOL pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution for
tuition for AHOL secondary school for 1 child in foster care.
Udělení podpory v rámci Fondu NTMd pro Jihočeský kraj. Příspěvek na školní lyžařský výcvik
a dále na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči./Grant aid under the Fund for the
South Bohemia Region. The contribution is for ski school and free time activities for 4 children
in foster care.
Příspěvek na zabezpečení služby osobní asistence po dobu jednoho roku pro 1 dítě z ústavního
zařízení, které trpí autismem./ The contribution is used for personal assistance services for
one year for a child in institutional care who suffers from autism.
Poradna Náhradní rodinné péče Plzeň. Projekt si klade za cíl pomáhat dětem, které jsou
v náhradní rodinné péči, formou osobních, telefonických a internetových odborných
konzultací. Všechny poradenské intervence působí preventivně proti případnému selhání
náhradní rodinné péče o svěřené dítě. Další významnou oblastí poskytovaných služeb jsou
vzdělávací a volnočasové aktivity./Counselling from Pilsen Foster Care. The project aims to
help children who are in foster care, through personal, telephone and internet expert aid. All
the counselling intervention aims to prevent the foster care from failing. Another important
area of the
​​
services provided are educational and leisure activities.
Příspěvek na mzdové náklady pro 2 psychology, zajišťující kontinuálně po dobu jednoho roku
psychologickou podporu dětem z Dětského domova Předkláštěří u Tišnova a Dětského
domova Tišnov, které se připravují na odchod do samostatného života./Contribution to
the salaries for 2 psychologists for one year ensuring continuous psychological support for
children at the Předkláštěří u Tišnova children home and the Tišnov children’s home who are
preparing to leave the home to lead an independent life.
Projekt „Příprava na samostatnost“ – Komunita mládeže" se zaměřuje na dospívající mladé lidi
v náhradní rodinné péči. Formou exkurzí, setkávání a seminářů nabízí usnadnění vstupu těchto
dětí do samostatného života./The project focuses on a teenagers in foster care. Through
visits, meetings, and seminars, it helps to facilitate these children’s entry into an independent
life.
Projekt „SES FUN ART 2011“ je terapeuticko-výtvarně zaměřený víkendový zážitkový pobyt
pro děti z dětských domovů, které prošly traumatickou zkušeností (např. fyzické týraní,
sexuální zneužívání apod.). Děti mají v rámci výtvarných dílen možnost vyzkoušet si různé
malířské techniky. Díky umění a práci terapeutů se snaží s daným traumatem vypořádat./
The “SES FUN ART 2011” project is a weekend stay for children from children’s homes that
have experienced a traumatic event (e.g., physical abuse, sexual abuse, etc.) focussing on art
therapy. During the art workshops the children have the opportunity to try various painting
techniques. Thanks to art and the work of therapists, they attempt to come to terms with
their trauma.
Projekt „SES Money Sure“ – pětidenní kurz – nabízí mládeži z dětských domovů formou
zážitkové pedagogiky získání základního povědomí o možnostech a rizicích soukromého
i státního sektoru souvisejícího s penězi a hospodařením./The “SES Money Sure” project,
a five-day course, gives young people from children's homes the chance to acquire basic
knowledge of the opportunities and risks of the private and public sector relating to money
and financial management.
Pětidenní kurs „SES Money Camp“ pro mládež z dětských domovů s cílem seznámit je
s problematikou a riziky ve finanční oblasti – tyto poznatky jsou pro mládež důležité
v souvislosti s blížícím se opuštěním dětského domova. Finanční příspěvek na ubytování
a stravné./ The aim of the five-day “SES Money Camp” course for young people from
children's homes is to familiarize them with issues and risks in financial area - this knowledge
is important for young people as they prepare to leave the children’s home. The financial
contribution is for accommodation and board.
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
45
54 000,00
43 200,00
7 620,00
7 620,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
6 000,00
6 000,00
53 000,00
53 000,00
10 000,00
10 000,00
4 000,00
4 000,00
28 800,00
28 800,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
15 000,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
12 600,00
12 600,00
5 000,00
4 000,00
12 100,00
9 680,00
80 000,00
64 000,00
150 000,00
120 000,00
30 000,00
24 000,00
22 900,00
18 320,00
8 000,00
8 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
32 000,00
Podpora v rámci krizového fondu. Podpora a pomoc rodině s dětmi, kterým hrozilo odebrání
do ústavu./Support and assistance for families with children who were at risk of being taken
into institutional care.
Příspěvek na volnočasové aktivity a podání přihlášek ke studiu na VŠ pro 2 děti v pěstounské
Soňa Sochůrková/Foster Family
péči./Contribution for free time activities and the submission of applications to study at
university for 2 children in foster care.
Cílem projektu „Bav se a pomáhej“ je podpora pozitivního vývoje dětí vyrůstajících v ústavní
výchově. Pětičlenné týmy dětí dostanou finanční granty na realizaci vlastního projektu, který
má být prospěšný nejen jim, ale i jejich okolí, komunitě atd. Potřebné znalosti a dovednosti
k realizaci vlastních projektů získají v rámci školení. Tyto dovednosti jim budou také prospěšné
Spolu dětem, o. p. s/
v dalším životě mimo domov./The “Have fun and help” project aims to support the positive
Civil Association
development of children growing up in institutional care. Teams of five children will receive
financial grants to implement their own project that has to be beneficial to them and their
neighbourhood, community, etc. The children will receive the necessary knowledge and skills
to implement their own projects through training. These skills will also benefit them later
during life outside the home.
Projekt „Postav se na vlastní nohy“ je zaměřen na posílení znalostí, dovedností a osobnostní
Spolu dětem, o. p. s/
rozvoj dospívající mládeže před odchodem z dětského domova./The “Stand on your feet”
Civil Association
project is aimed at strengthening the knowledge, skills and personality development of
adolescents before leaving the children's home.
Podpora informačního projektu „Adopce.com“ o náhradní rodinné péči (adopce a pěstounská
péče), který je určen všem zájemcům z řad nejširší veřejnosti. Potřebné informace nabízí
Spolu dětem, o. p. s/
webový portál, brožurka a telefonická infolinka./Support for the “Adopce.com” information
Civil Association
project about foster care (adoption and foster care), which is open to all members of the
general public who are interested. The information is offered via a website, brochure, and
a telephone hotline.
Spolu dětem, o. p. s/Civil Association Zajištění PR projektu „Bav se a pomáhej“./Ensuring PR of the project “Have fun and help“.
Sportovní klub Policie, Harrachov/
Příspěvek na realizaci kurzu běžeckého lyžování a biatlonu pro děti z dětských domovů./
Civil Association
Contribution for a cross-country and biathlon course for children from children's homes.
Podpora informačního projektu „Adopce.com“ o náhradní rodinné péči (adopce a pěstounská
péče), který je určen všem zájemcům z řad nejširší veřejnosti. Potřebné informace nabízí
Středisko náhradní rodinné péče/
webový portál, brožurka a telefonická infolinka./Support for the “Adopce.com” information
Civil Association
project about foster care (adoption and foster care), which is open to all members of the
general public who are interested. The information is offered via a website, brochure, and
a telephone hotline.
Příspěvek na týdenní pobyt v Mrákotíně u Telče (setkání pěstounů) pro 3 děti v pěstounské
Václava Vondřičková/Foster Family
péči./Free time and extracurricular activities - one week stay in Mrákotín near Telč (meeting
of foster parents) for 3 children in foster care.
Volnočasové a mimoškolní aktivity – letní vodácký tábor pro 2 děti v pěstounské péči./Free
Věra Nováková/Foster Family
time and extracurricular activities - boating summer camp for 2 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution for leisure
Vladislava Hausová/Foster Family
activities for 2 children in foster care.
Příspěvek na úhradu za pronájem hřišť a ubytovacích prostor v rámci Letní olympiády chlapců
Výchovný ústav Hostouň/
z výchovných ústavů ČR./Contribution for the rental of playgrounds and accommodation
Children´s Home
during the Summer Olympics for boys from educational institutions in the Czech Republic.
Výchovný ústav, základní škola
Výhra ve výtvarné soutěži ING Bank Fondu. Finanční prostředky využity na vstupné do divadla
a střední škola Velké Meziříčí,
a kina pro děti./Winnings in an art competition organised by the ING Bank Fund. The funds
K Rakůvkám 1/Children´s Home
were used for theatre and cinema tickets for the children.
Příspěvek na letní dětské tábory pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution for a summer
Yveta Kovářová/Foster Family
camp for 3 children in foster care.
Příspěvek na zakoupení hudebních nástrojů pro 4 děti v pěstounské péči./Contribution
Zdeněk Fikejs/Foster Family
towards the payment of musical instruments for 4 kids in foster care.
Příspěvek na školné na ZUŠ, raketový modelářský kroužek a letní tábory pro 2 děti
Zdeňka Audová/Foster Family
v pěstounské péči./Contribution for music school tuition fees, rocket modelling club and
summer camps for 2 children in foster care.
Příspěvek pro 2 děti v pěstounské péči na úhradu za školné na odborném učilišti, stravné
Zdenka Vinklárková/Foster Family
a ubytování na internátu./Contribution for 2 children in foster care to pay for tuition at
vocational school, board and accommodation.
CELKEM/TOTAL
SKP-CENTRUM, o. p. s./
Civil Association
b)Výčet nefinačních nadačních příspěvků
75 000,00
75 000,00
5 600,00
5 600,00
173 600,00
138 880,00
80 000,00
64 000,00
233 600,00
186 880,00
120 000,00
120 000,00
48 900,00
39 120,00
300 000,00
240 000,00
5 130,00
4 104,00
6 000,00
6 000,00
6 750,00
6 750,00
30 000,00
24 000,00
2 500,00
2 500,00
10 400,00
8 320,00
30 000,00
30 000,00
8 900,00
8 900,00
10 000,00
10 000,00
10 968 753,00
9 529 790,00
b)List of Foundation‘s non-financial contributions
Výše nefinanční
podpory/Volume of the
Foundation´s contribution
Obdarovaný/Donee
Předmět podpory/Project Description
Dětské domovy v ČR/Children’s
homes in the Czech Republic
Dětské domovy, pěstounské rodiny
a neziskové organizace v ČR/
Children’s homes, foster families
and non-profit organisations in the
Czech Republic
Dětské domovy a neziskové
organizace v ČR/Children’s homes
and non-profit organisations in the
Czech Republic
Dětský domov a Školní jídelna,
Hranice, Purgešova 847/
Children’s home
Dětský domov Mladá Boleslav/
Children’s home
80ks vstupenek na interaktivní výstavu ABBA WORLD./80 tickets to the interactive ABBA
World exhibition.
30 000,00
Poukázky na odběr 342 párů dioptrických brýlových čoček SPRINT ORMA CRIZAL EASY
u společnosti ESSILOR-OPTIKA, spol. s r.o./Vouchers to buy 342 pairs of SPRINT ORMA
CRIZAL EASY prescription spectacle lenses from ESSILOR-OPTIKA, spol. s.r.o.
74 556,00
Jan Kalwar/Student
Neziskové organizace a pěstounské
rodiny v ČR/Children’s homes and
foster families in the Czech Republic
Rostislav Rusnyák/Student
CELKEM/TOTAL
2170 kusů dětských knih./2170 children’s books.
234 360,00
Jazykový pobyt ve Velké Británii pro dívku z dětského domova./A language-learning stay in
Great Britain for a girl from a children’s home.
Výuka anglického jazyka pro 5 dětí z DD společnosti ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o./English
language lessons for 5 children from a children’s home provided by ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o.
Příspěvek pro studenta Vysoké školy technické v Brně – 2 kilometrické banky Českých drah./
Contribution for a student at Brno University of Technology - 2 Czech Railways ‘kilometre
banks’.
353 kusů dětských hraček společnosti Mattel Czech Republic, s. r. o./353 children’s toys from
Mattel Czech Republic s.r.o.
Jazykový pobyt ve Velké Británii./A language-learning stay in Great Britain
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
46
47 597,00
49 700,00
4 000,00
151 033,00
47 597,00
638 843,00
V roce 2011 bylo na doplatcích nadačních příspěvků přidělených
v letech 2009-2010 vyplaceno 1 810 918,44 Kč.
Celková výše poskytnutých finančních a nefinančních
příspěvků v roce 2011 činila 11 979 551,44 Kč.
1.810.918, 44 CZK was paid in 2011 in supplementary payments
for the Foundation’s contributions allocated in 2009-2010.
The total amount of Foundation financial and non-financil
contributions provided in 2011 was 11.979.551,44 CZK.
Zhodnocení dodržení pravidla omezení nákladů dle §22 ZN
Assessment of the compliance with the rule on the limitation
of expenses in accordance with Section 22 of the Foundations
Act
Definice nákladového pravidla dle čl. V Statutu nadace „Náklady
na správu nadace“: Celkové roční náklady nadace související se
správou nadace nesmějí převýšit 30% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
The definition of the expenses rule according to Article V of the
Foundation Statute “Expenses for the administration of the
Foundation”: The Foundation’s total annual expenses for the administration of the Foundation may not exceed 30 % of the value
of the Foundation contributions provided annually.
Kalkulace plnění nákladového pravidla / Calculation of the fulfilment of the expenses rule
Výše přidělených nadačních příspěvků v roce 2011 / Amount of Foundation contributions provided in 2011
Výše reálně vyplacených nadačních příspěvků v roce 2011, včetně doplatků nadačních příspěvků
poskytnutých v letech 2009-2010 / The amount of actually paid out Foundation contributions in 2011, including
additional payments of Foundation contributions provided in the years 2009-2010
Výše celkových nákladů nadace za rok 2011 / Foundation’s total expenses for 2011
Poměr celkových nákladů k přerozděleným a reálně vyplaceným nadačním příspěvkům v roce 2011 /
Total expenses in proportion to redistributed and actually paid Foundation contributions in 2011
11 607 587,00 Kč / czk
11 979 551,44 Kč / czk
1 186 589,41 Kč / czk
9,90 %
V roce 2011 činily náklady na projekty nadace 2 039 986,25 Kč.
V roce 2011 se nadaci podařilo zajistit dary ve výši
645 611,73 Kč, které ze 100% kryjí náklady nadace (např. pronájem kanceláří, právnické a reklamní služby atd.).
In 2011 the expenses for the Foundation’s projects were
2 039 986,25 CZK. In 2011 the Foundation was able to secure
donations of 645 611,73 CZK which 100% cover the Foundation’s expenses (for example, office rental, legal and advertising
services, etc.).
Zhodnocení dodržení pravidla omezení nákladů:
Evaluation of the Adherence to the Expense Limit Rule:
Celkové roční náklady nadace související se správou nadace
dosáhly v roce 2011 9,90% hodnoty přerozdělených a reálně
vyplacených příspěvků k 31.12.2011, čímž bylo dodrženo výše
stanovené nákladové pravidlo nadace.
In 2011 the Foundation’s total annual expenses for the administration of the Foundation were 9,90% of the value of the redistributed and actually paid contributions as of 31.12.2011
meaning that the Foundation’s aforementioned expenses rule
was complied with.
Graf znázorňující poměr provozních výdajů nadace vůči
reálně vyplaceným nadačním příspěvkům
Graph showing the Foundation’s operating expenses in
relation to the Foundation contributions actually paid.
12 000 000 Kč
10 000 000 Kč
Provozní náklady
Vyplacené nadační příspěvky
8 000 000 Kč
Operating expenses
Contributions actually paid
6 000 000 Kč
4 000 000 Kč
2 000 000 Kč
0 Kč
Poměr výdajů nadace vynaložených na provozní náklady dosáhl vůči přijatým darům v roce 2011 poměru ve výši 5,90%.
Graf znázorňující poměr provozních výdajů
nadace vůči přijatým darům
The Foundation’s expenses spent on operating expenses were
5,90% of the total amount of donations received in 2011.
Graph showing the Foundation’s operating expenses
in relation to the donations received.
25 000 000 Kč
20 000 000 Kč
Provozní náklady
Celková výše přijatých darů
15 000 000 Kč
Operating expenses
Total amount of donations received
10 000 000 Kč
5 000 000 Kč
0 Kč
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
47
Účetní závěrka a audit
(přehled o veškeré činnosti a její zhodnocení)
Financial Statements and Audit
(summary of all activities and their assessment)
1.Z ákladní údaje z roční účetní závěrky
1.Basic details from the annual financial statements
Nadace eviduje nerozdělené zisky minulých let v celkové výši
194.277,88 Kč. Nadační jmění ve výši 500.000,- Kč je uloženo
na bankovním účtu termínovaného vkladu. Cizí zdroje nadace
bez výdajů příštích období k datu účetní závěrky činí 178.062,Kč a představují především závazky z mezd a souvisejících odvodů do splatnosti. Veškeré závazky jsou hrazeny v termínu.
The Foundation records retained profit of 194,277.88 CZK. The
Foundation’s equity of 500.000 CZK is deposited in a term deposit bank account. The Foundation’s not-own resources without accrued expenses as of the date of the financial statements
is 178,062 CZK and primarily represents wage liabilities and related payments to maturity. All liabilities are paid on time.
2.Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
2.Information about significant facts after the date
of the financial statements
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným významným skutečnostem.
No significant facts have occurred after the date of the financial
statements.
Informace o předpokládaném vývoji
Information regarding Anticipated
Development
Ve čtvrtém roce existence Nadace dětem Terezy Maxové lze
očekávat stabilitu získaných dárcovských prostředků, zhruba
ve stejné výši jako v roce 2011. I přes pokračující stěžejní zaměření na dárce z řad velkých korporací má nadace v plánu
dále rozvíjet nové projekty pro zapojení nejširší veřejnosti formou sociálního marketingu. Díky zkvalitnění grantového řízení
lze předpokládat, že dojde k významnému posílení strategické
spolupráce s neziskovými organizacemi. Plánem do budoucna
je i důraz na profesionalizaci vlastních zaměstnanců a neziskového sektoru obecně.
In the forth year of the existence of the Tereza Maxová Foundation we can expect the donor funds provided to stabilise at
roughly the same amount as in 2011. Despite the continuing key
focus on donors from among large corporations the Foundation plans to further develop new projects to involve the wider
public through social marketing. Thanks to improvements to the
grant proceedings we can anticipate that the strategic cooperation with non-profit organisations will strengthen considerably.
A further plan for the future is emphasis on making our own employees and the non-profit sector in general more professional.
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
48
Auditorská zpráva pro dárce a partnery
Audit Report for the Donors and Partners
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
49
Auditorská zpráva pro dárce a partnery
Audit Report for the Donors and Partners
Nadace Terezy Maxové dětem upřímně děkuje společnosti
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. za úžasnou spolupráci
a významnou podporu.
The Tereza Maxová Foundation would like to sincerely
thank KPMG Česká republika Audit, s.r.o., for the amazing
partnership and important support.
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
50
Auditorská zpráva pro dárce a partnery
Audit Report for the Donors and Partners
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
51
Auditorská zpráva pro dárce a partnery
Audit Report for the Donors and Partners
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
52
Auditorská zpráva pro dárce a partnery
Audit Report for the Donors and Partners
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
53
Auditorská zpráva pro dárce a partnery
Audit Report for the Donors and Partners
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
54
Auditorská zpráva pro dárce a partnery
Audit Report for the Donors and Partners
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
55
Auditorská zpráva pro dárce a partnery
Audit Report for the Donors and Partners
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
56
Auditorská zpráva pro dárce a partnery
Audit Report for the Donors and Partners
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
57
Auditorská zpráva pro dárce a partnery
Audit Report for the Donors and Partners
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
58
Auditorská zpráva pro dárce a partnery
Audit Report for the Donors and Partners
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
59
Auditorská zpráva pro dárce a partnery
Audit Report for the Donors and Partners
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
60
Poděkování dárcům
a partnerům
VÝZNAMNÍ DÁRCI
VÝZNAMNÍ PARTNEŘI
DÁLE DĚKUJEME
Special Thanks to Donors
and Partners
MAJOR DONORS
MAJOR PARTNERS
WE WOULD ALSO LIKE TO THANK
Annual report of the Tereza Maxová Foundation
61
Patrneři akcí
Partners of Events
Fashion For Kids 2011
Jarní koncert splněných přání 2011
Generální partner:
ŠKODA AUTO a.s.
Generální partner:
ING Bank N.V.
Hlavní partner:
Accenture Central Europe B.V.,
organizační složka ING Bank N.V.
Hlavní partneři:
CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.
Patron: SYNOT TIP, a.s.
Oficiální partner:
Nestlé Česko s.r.o.
Partneři:
FRENCH - REST spol. s r.o.
Obecní dům, a.s.
Oficiální hotel:
Buddha-Bar Hotel Prague
Hlavní mediální partner:
OnaDnes.cz
Dále děkujeme:
BOHEMIA SEKT, s.r.o
CZECH-IN s.r.o.
Czechoslovak Models s.r.o.
DEKTRADE, a.s.
ET Production, s.r.o.
HOFA GUARD s.r.o.
Channel Crossings s.r.o.
McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.,
INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY
NESPRESSO
PRK Partners, s.r.o.
RENOMIA, a.s.
RENOMIA, a.s.
VII. Benefiční přehlídka pro Nadaci
Terezy Maxové dětem 2011
Generální partner:
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
Donátor:
Sanatorium ART České Budějovice
TIPSPORT, a.s.
Oficiální partner:
MAURING spol. s r.o.
Partneři:
CTP Invest, spol. s r.o.
Hlavní partneři:
SMS ELEKTRO
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Milan Král s.r.o.
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
ORIENT SPA
Obecní dům, a.s.
CITY FITNESS CLUB
PRK Partners, s.r.o.
Puma Czech Republic s.r.o.
Glance 4 ART, s. r. o.
RWE Transgas, a.s.
VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice a.s.
Dále děkujeme:
BOHEMIA SEKT, s.r.o
Scafom-rux česko s. r. o.
Hlavní mediální partneři:
Frekvence 1
Club del Vino
EUROPRINT a.s.
MF DNES
FRENCH - REST spol. s r.o.
TV GIMI
GREY GOOSE
GLANC
Karlovarská Korunní, s.r.o.
Royal Report
Magistrát hl. m. Praha
STATUSS
METAMORPHOSIS s.r.o.
100+1 zahraniční zajímavost
Metrostav a.s
Inspirováni krásou.cz
NESPRESSO
Dále děkujeme
Benefiční přehlídka se konala pod
záštitou hejtmana Jihočeského kraje
Mgr. Jiřího Zimoly
Starlite Productions
TASK s.r.o.
Tiskárna v Ráji s.r.o.
Patronem projektu bylo Statutární
město České Budějovice
Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem
62
63
Sídlo a fakturační adresa:
Registered office and invoicing address:
Nadace dětem Terezy Maxové
Nadace dětem Terezy Maxové
Jáchymova 26/2
Jáchymova 26/2
110 00 Praha 1
110 00 Praha 1
Česká Republika
Česká Republika
Komunikační název a doručovací adresa:
Communications name and delivery address:
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace Terezy Maxové dětem
Plzeňská 5b
Plzeňská 5b
150 00 Praha 5
150 00 Praha 5
Česká Republika
Česká Republika
tel: 257 474 529
tel: (+420) 257 474 529
fax: 257 474 531
fax: (+420) 257 474 531
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
http://www.terezamaxovadetem.cz
http://www.terezamaxovadetem.cz
IČO: 28514319
IČO: 28514319
DIČ: CZ28514319
DIČ: CZ28514319
bankovní spojení: 2323232323/2700
Bank connection: 2323232323/2700
DMS: TEREZADETEM (87777)
IBAN: CZ2827000000002323232323
SWIFT: BACXCZPP
Korektury textů v češtině poskytla zdarma Zuzana Ježková.
Texty pro anglickou verzi výroční zprávy byly přeloženy oddělením pře-
Proofreading of Czech texts was provided free of charge
kladů a tlumočení jazykové školy Channel Crossings. Děkujeme!
by Zuzana Ježková.
Translation was provided by Channel Crossings language school.
Thank you!
Děkujeme za Váš zájem. I ten může mnohé změnit.
Thank you for your interest. Even that can change a lot. 
Download

Výroční zpráva 2011 - Nadace Terezy Maxové