Speciální vydání / Special Issue
ICT společností v České republice
/
ICT Companies in the Czech Republic
Červen / June 2010
TOP100-2010-inzerce-cs.indd ob1
3.6.10 11:08
TOP100-2010-inzerce-cs.indd ob2
1.6.10 11:39
Vážení čtenáři,
Obsah / Content
jak se již stalo dobrým pravidlem, setkáváme se
i letos v červnu nad stránkami publikace Top 100
ICT společností v České republice, tentokrát nově
pod hlavičkou měsíčníku CIO Business World. Také
v letošním roce jsme na vytváření žebříčku spolupracovali se sdružením Czech Top 100. Letošní ročník je svým způsobem výjimečný: řada společností
v žebříčku oslavila společně s naším vydavatelstvím IDG Czech dvacet let působení na českém
a slovenském trhu.
Přestože by se mohlo zdát, že rok 2009 přinesl
do prostředí ICT všudypřítomnou „blbou náladu“
vyplývající z poklesu obratů či ztráty klíčových zákazníků, není tomu tak. Nesnáze vyplývající z hospodářské stagnace totiž mnoho hráčů na trhu pojalo jako výzvu, díky níž mohlo výrazně zvýšit svou
efektivitu nebo upravit strategickou orientaci tak,
aby lépe odrážela aktuální požadavky zákazníků.
Kromě žebříčku firem, řazeného podle dosaženého obratu, který je už tradičně jádrem této publikace, vám rovněž přinášíme doplňkové tabulky, zajímavé rozhovory s partnerskými společnostmi
a detailní rozbory ICT trhu, pocházející z pera renomovaných analytiků. Velmi si vážíme všech ohlasů,
které od vás každoročně v souvislosti s vydáváním
Top 100 ICT firem v ČR získáváme, a doufáme, že
nám svou přízeň zachováte i nadále.
Čestmír Žák
Vedoucí projektu / Project Manager
[email protected]
Dear Readers,
As has become the rule, this June we will once again get together over the pages of the publication honouring the Top 100 ICT Companies in the Czech Republic, this time under the masthead of
CIO Business World. This year we also cooperated with the Czech Top 100 association when
compiling the list.
Even though it may seem that 2009 brought the ever-present “bad mood“ to the ICT environment due to the drops in turnover or losses of key customers, this is not the case. But many of the
players on the market have taken the difficulties ensuing from the economic stagnation as a challenge, thanks to which they could considerably increase their efficiency or adapt their strategic
orientation to better reflect the customer’s current requirements.
In addition to the ranking of companies sorted by the turnover achieved, which represents the
key contents of this publication, we are also bringing you, as usual, supplementary tables, interesting interviews with partner companies and detailed analyses of the ICT market coming from
renowned analytical entities. We really appreciate all the responses that we get from you every
year in connection with the publishing of the Top 100 ICT Companies in the Czech Republic, and
we hope that you will continue to keep us in your favour.
In concluding, allow us to commemorate the twentieth anniversary that the publisher, IDG
Czech, celebrated on the Czech and Slovak markets this year.
Tabulky / Charts
6 CIO Business World Top 100 – ICT firmy / ICT Companies
14 Hlavní telekomunikační operátoři / Main Telco Operators
14 Abecední seznam účastníků žebříčku – Alphabetical Summary
Články / Articles
2
16
32
47
Český trh IT v roce 2009: pokles, stagnace i růst / The Czech IT Market in 2009: Decline, Stagnation and Growth
Klíčové predikce pro rok 2010 a nejbližší období / Key Predictions for 2010 and the Near Future
IT v ČR z pohledu koncového trhu / IT in the Czech Republic from the Perspective of the End Market
Czech Top 100
Rozhovory / Interviews
22
23
24
25
26
27
Aquasoft
Asseco Solutions
Fujitsu Technology Solutions
IBA CZ
Minerva Česká republika
Océ-Česká republika
IDG touto cestou děkuje všem, kteří se o vydání publikace zasloužili, zejména hlavním partnerům: /
/ Hereby IDG would like to thank all who participated on the release of this publication, especially general partners:
a ostatním společnostem, které se zde prezentují. / and all the other companies involved.
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-01•MP.indd 1
|1
3.6.10 15:22
Český trh IT
v roce 2009 podle IDC:
Pokles, stagnace i růst
E
konomická krize s sebou v letech 2008 a 2009 přinesla celosvětový propad výdajů na IT. Česká ekonomika – a spolu s ní i IT
sektor – byla v roce 2009 hospodářskou krizí zasažena stejně
jako zbytek světa a odrážela nejvíce situaci v největších západoevropských zemích vzhledem k silné exportní závislosti především na
Německu.
Podle předběžných výsledků výzkumu mezinárodní analytické
společnosti IDC český trh IT celkově zaznamenal v roce 2009 meziroční pokles o 4,9 % na 91,4 miliardy korun. Stejně jako v předchozím roce byl podle předběžných výsledků největším investorem do
IT kombinovaný sektor doprava, komunikace a síťová odvětví
(27,3 % z celkových výdajů), následovaný výrobním sektorem a finančními institucemi s 18,2%, respektive 14,8% podílem na celkovém trhu.
Trh osobních počítačů – netbooky kralují
Trh s osobními počítači v České republice v roce 2009 stagnoval. Po
několikaletém období silného, dvojciferného růstu poprvé došlo
k mírnému snížení zájmu a prodeje PC v porovnání s předchozím rokem poklesly o 0,5 %. Nižší výkonnost ekonomiky a větší obezřetnost
při utrácení negativně ovlivnily poptávku ze strany podniků i domácností. Celkem bylo v roce 2009 na trh dodáno 1,12 milionu kusů stolních a přenosných počítačů.
Hlavním tahounem prodejů byly v roce 2009 mini notebooky (tzv.
netbooky). Zatímco dodávky tradičních notebooků i stolních počítačů
zaznamenaly pokles, mini notebooky se staly u spotřebitelů velmi
oblíbenými a jejich podíl na trhu v roce 2009 rostl. Tradičních notebooků se prodalo v minulém roce o téměř 9 % méně, zatímco pokles
prodeje stolních počítačů byl dvojnásobný.
Malé a střední podniky spolu se segmentem domácností tvořily
většinu koncových zákazníků a skončilo zde 87 % z celkového počtu
dodaných počítačů. Přestože měl negativní ekonomický vývoj dopad
na všechny skupiny uživatelů, segment domácností si dokázal udržet
růst a množství počítačů směřujících do tohoto segmentu vzrostlo
o 20 %. Jedním z faktorů, které přispěly k udržení zájmu ze strany
spotřebitelů byl výrazný pokles cenové hladiny u počítačů, způsobený jednak rostoucím podílem miniaturních notebooků, jednak
větší nabídkou klasických notebooků v nižších cenových hladinách.
Nejoblíbenější mezi českými zákazníky byla v roce 2009 značka
Acer, která těžila ze silného postavení v segmentu domácností. Společnost HP se celkově propadla na druhou příčku, avšak v segmentu
stolních počítačů si udržela prvenství. Třetí v pořadí skončila společnost Asus, které rovněž pomohla silná orientace na segment domácností.
Czech IT Market
in 2009 according to IDC:
Decline, Stagnation and
Growth
T
he economic crisis brought a world-wide decline in IT expenditures with
it in 2008 and 2009. The Czech economy, along with the IT sector, was hit
by the economic crisis in 2009 just like the rest of the world and this was
most reflected by the situation in the largest Western European countries with
regard to a strong dependency on exports, primarily to Germany.
According to the preliminary results of a survey by the international analytical company IDC, the Czech market posted a year-on-year decrease of 4.9% to
91.4 billion crowns in 2009. Just like in the previous year, the largest investor
into IT according to the preliminary results was the combined sector of transportation, communication and network sectors (27.3% of the total expenditures) followed by the manufacturing sector and financial institutions with
18.2% and 14.8% shares in the total market respectively.
The Personal Computer Market – Netbooks Rule
The personal computer market in the Czech Republic stagnated in 2009. After a
several-year period of strong, double-digit growth there was a slight decrease
in interest for the first time and the sale of PCs dropped by 0.5% in comparison
with the previous year. The lower economic performance and greater caution
when spending negatively influenced demand on the part of businesses and
households. A total of 1.12 million desktop and portable computers were delivered to the market in 2009.
The main pacesetter for sales in 2009 was the mini-notebook or “netbook”.
While the supply of traditional notebooks and desktop computers saw a
decrease, mini-notebooks became very popular among consumers and their
market share increased in 2009. Almost 9% fewer traditional notebooks were
2 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-02-05•MP.indd 2
3.6.10 15:24
IT služby – růst navzdory krizi
sold last year, while the drop in the sales of deskTrh IT služeb v České republice ještě v roce
top computers was twice that.
2008 zůstal navzdory počínající recesi 2008
Small and medium enterprises together with the
v pozitivních růstových hodnotách – v porovhousehold segment comprise most of the end
nání s rokem 2007 narostl o 5,4 % v korunousers, with 87% of the total number of computers
vém vyjádření. Podle předběžných výsledků
supplied here. Even though the negative economic
IDC odhaduje, že v roce 2009 růst zpomalil
developments had an impact on all the user
na 1,3 %, tedy pokračoval v růstu, přestože
groups, the household segment managed to mainvrcholila ekonomická krize.
tain growth and the number of computers heading
Hlavním tahounem investic do IT služeb
to this segment increased by 20%. One of the faczůstala a podle IDC zůstane i nadále státní
tors that contributed to maintaining interest on the
správa, kde probíhá řada projektů v rámci
part of the consumers was a considerable
strategie e-government a několik rozsáhlejdecrease of the price level for computers due to
ších projektů systémové integrace. Odvětví
the growing share of miniature notebooks on the
finančních služeb a telekomunikací prošly
one hand and a greater offer of classic notebooks
at lower price levels on
the other hand.
Podíl typů počítačů na celkovém trhu (počet kusů), Q1–Q3 2009
The Acer brand was
Share of Computer Types on Overall Market (number of units
the most popular
sold), Q1–Q3 2009
among Czech customers in 2009, benefiting
from its strong position
in the household seg26 %
ment. HP dropped to
second place overall,
Notebooky
72 %
though it remained in
Notebooks
first place in the deskDesktopy
top computer segment.
2%
Desktops
Asus, which was also
helped by a strong orix86 servery
entation on the housex86 Servers
hold segment, ended up
Zdroj/Source: IDC, 2010
third.
IT Services –
Growth despite the Crisis
The IT services market in the Czech Republic
remained with positive growth values in 2008 in
spite of the beginning recession that year. It
increased by 5.4% compared to 2007 expressed in
crowns. According to preliminary results IDC estimates that the growth will slow to 1.3% in 2009, i.e.
it will continue to grow even though the economic
crisis peaked.
The main draw of investments into IT services
remained, and will remain according to IDS, the
state administration, where several projects in the
framework of the e-government strategy and several extensive system integration projects are
underway. In 2009 the financial service and telecommunication branches underwent cost restructuring, a re-evaluation of the rate of return on IT
projects and a change in priorities in reaction to
changes in the business environment.
IDC is not expecting expenditures for IT serv-
v roce 2009 restrukturalizací nákladů, přehodnocováním návratnosti IT projektů
a změnou priorit v reakci na změny obchodního prostředí.
V roce 2010 IDC neočekává další snižování výdajů na IT služby, spíše jejich směřování do jiných typů projektů než v období
před krizí. Průmyslová výroba zůstává
v těžké situaci a IDC zde v roce 2010 očekává
další pokles investic do IT služeb, i když ne
tak dramatický jako v roce 2009.
Tisková zařízení – hluboký propad
Český trh tiskových zařízení byl v uplynulém
roce výrazně zasažen negativním vývojem
ekonomiky a realizoval větší pokles než jiné
segmenty trhu IT. I když celkově v roce 2009
vykazoval trh meziroční propad jak v počtu dodaných kusů, tak v hodnotě, ve druhé polovině roku se pokles mírně zpomalil
a mezi jednotlivými čtvrtletími roku 2009
Komplexní
podpora
pro řízení
lidských zdrojů
Oblasti řešení
informačního
systému HR Vema:
• zpracování mezd
• personalistika a hodnocení
zaměstnanců
• elektronický docházkový systém
• vzdělávání pracovníků
• výběrová řízení
• cestovní příkazy
• systemizace pracovních míst
• zaměstnanecké výhody
• komunikace s Portálem veřejné
správy
Systém lze provozovat
vzdáleně přes internet
formou služby ASP Vema
www.vema.cz
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-02-05•MP.indd 3
|3
3.6.10 15:24
ices to continue to decrease in 2010, but rather their being directed at other
types of projects than in the period before the crisis. Industrial production
remains in a tight situation and IDC expects a further drop of investments into
IT services here in 2010, though not as dramatic as in 2009.
Jak české firmy očekávají, že se změní jejich rozpočet na IT
v roce 2010
How do Czech Companies expect their IT Budget
will Change in 2010
Printer Equipment – a Deep Slump
36 %
Zůstane stejný
Remain the same
Sníží se
Decrease
3%
3%
Zvýší se
Increase
58 %
Nevím
Don’t know
Zdroj/Source: IDC, 2010
The Czech printer equipment market was hit heavily by the negative developments of the economy last year and saw a greater drop than other segments
of the IT network. Even though the market posted an overall year-on-year drop
in both the number and value of the units supplied in 2009, the drop slowed
slightly in the second half of the year and the printer equipment market led to
repeated growth between the individual quarters of 2009.
The sale of printing equipment in 2009 reached more than half a million
units, which means a year-on-year decrease of almost 26%, while the value of
the market decreased by 29%. Demand decreased in businesses and households. The partial decrease of government expenditures on IT also reflected
negatively on the market.
In terms of the type of equipment, the sale of inkjet and black and white
laser printers posted a large year-on-year drop in sales. The only segment
that, on the contrary, showed growth in spite of the overall slowdown was colour laser equipment. Manufacturers are still concentrating significantly on
promoting the advantages and overall expenses of colour printing. At the same
time thanks to the drop in prices colour laser equipment is becoming more
accessible to a wider circle of end customers.
With regard to the current situation products and solutions that make it
possible to cut costs for printing are very interesting for a majority of customers. Thus producers are focusing more intensely on offering services such as
print audits and the optimisation and management of printing costs. The growing share of the producers of compatible cartridges and specialised refillers is
also connected to the attempt to lower costs while original producers, on the
other hand, are losing their position. This trend was evident in both inkjet and
laser technologies.
na trhu tiskových zařízení docházelo k opětovnému růstu.
Prodeje tiskových zařízení v roce 2009 dosáhly více než půl milionu kusů, což znamená meziroční pokles o téměř 26 %, přičemž
hodnota trhu se snížila o 29 %. Poptávka poklesla na straně podniků
i domácností. Na trhu se negativně odrazilo i částečné snížení vládních výdajů na IT.
Z hlediska typu zařízení zaznamenaly velký meziroční propad prodeje inkoustových a černobílých laserových zařízení. Naopak jediným segmentem, který vykazoval růst navzdory celkovému zpomalení, byla barevná laserová zařízení. Výrobci se i nadále výrazně soustřeďují na propagování výhod a celkových nákladů barevného tisku.
Zároveň se díky snižujícím se cenám stávají barevná laserová zařízení přístupnější stále širšímu okruhu koncových zákazníků.
S ohledem na současnou situaci jsou
Trh tiskových zařízení v ČR, Q1–Q3 2009
pro většinu zákazníků
Printer Equipment Market in Czech Republic, Q1–Q3 2009
velmi zajímavé produkty a řešení, která
500 000
umožňují snižovat ná450 000
klady na tisk. Proto se
výrobci zaměřují se
400 000
stále větší intenzitou
350 000
na nabízení služeb,
300 000
jako jsou tiskové audity, optimalizace a řízení tiskových nákladů. Se snahou
o snižování nákladů
souvisí i rostoucí podíl
výrobců kompatibilních náplní a specializovaných refilátorů,
originální výrobci naopak pozici ztráceli.
Tento trend byl patrný
jak v inkoustové, tak
v laserové technologii.
Software –
Running on Momentum before
the Elections
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2004
Jehličkové
Dot Matrix
2005
Inkoustové
Inkjet
2006
ČB laserové
B&W Laser
2007
2008
Barevné laserové
Colour Laser
2009
Ostatní
Other
Zdroj/Source: IDC, 2010
Just like the other IT
areas, the unfavourable economic situation
also affected the
Czech business software market. In 2009 it
slowed to single-digit
growth where it will
also remain in 2010.
The continuation of the
growth in 2009 can be
attributed to a certain
extent by orders made
in the previous year.
This factor will also
play a role this year.
It is no surprise that
many suppliers have
4 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-02-05•MP.indd 4
3.6.10 15:24
Software – setrvačnost před volbami
noted a considerable shift in the revenue structure from the sale of new
Stejně jako ostatní oblasti IT poznamenala nepříznivá ekonomická silicenses and systems to upgrades and additions and, of course, administration
tuace i český trh podnikového softwaru. Jeho růst v roce 2009 zpofees.
malil na jednocifernou hodnotu a v řádu jednotek procent zůstane
The upcoming elections have significantly affected investments into IT in
i v roce 2010. Pokračování růstu v roce 2009 lze do určité míry připithe public sector. Even though expenditures on key technologies, upgrades,
sovat zakázkám uzavřeným v předchozím roce. Tento faktor bude
administration and additions continued at a lower level in the first three quarhrát roli i letos. Není překvapením, že mnoho dodavatelů zaznameters, no more substantial projects can be expected.
nalo významný posun ve struktuře výnosů od prodeje nových licencí
Another risk factor for the development of the software market is the
a systémů směrem k upgradům a doplňkům a samozřejmě poplatuncertainty in the industrial production sector, which has met with lower
kům za správu.
demand on foreign markets and the threat of further bankruptcies is hanging
Nadcházející volby výrazně poznamenaly investice do IT ve veřejover it.
ném sektoru. Ačkoli na snížené úrovni pokračují výdaje na klíčové
The good news is that several software providers and system integrators
technologie, upgrady, správu a doplňky, v prvních třech čtvrtletích
have posted positive results in marginal areas of the market, such as BI and
nelze očekávat žádné zásadnější projekty. Dalším rizikovým faktorem
CRM, software for the administration of systems and networks (configuration,
pro vývoj trhu softwaru je nejistota v odvětví průmyslové výroby,
automation and performance management), software for backing up, restoring
které se potýká se snížením poptávky na zahraničních trzích a visí
and archiving and software for the virtualisation of stored data, servers and
nad ním hrozba dalších bankrotů.
applications.
Dobrá zpráva je, že řada dodavatelů
Overall IDC expects the
Struktura trhu softwaru v ČR, 2008
softwaru a systémových integrátorů vygreatest growth (up to 8%)
Structure of Software Market in Czech Republic, 2008
kazuje pozitivní výsledky v okrajových
on the software market in
oblastech trhu, například BI a CRM, soft2010 in the area of applicaware pro správu systémů a sítí (konfigution development and imple30,5 %
race, automatizace a řízení výkonu), softmentation. BI, application
ware pro zálohování, obnovu a archivaci
servers, middleware for
Aplikace
a software pro virtualizaci ukládání dat,
process integration and
Applications System
serverů a aplikací.
automation, databases and
Celkově IDC očekává v roce 2010 nejtesting tools all fall under
Systémová infrastruktura
větší růst na trhu softwaru v oblasti výthis category, for example.
Infrastructure
voje aplikací a implementace, a to až
50,3 %
19,2 %
10 0173 / CZ
o 8 %. Do této kategorie spadá například
BI, aplikační servery, middleware pro inVývoj a implementace
Development and Implementation
tegraci a automatizaci procesů, databáze
a testovací nástroje.
Zdroj/Source: IDC, 2010
Lék na Vaše tiskové náklady
10 0172 / CZ
NYNÍ ZDARMA
vatelném
při nekontrolo
ůrná terapie
dp
po
ko
ja
e
aplikuj
Přípravek se
nákladů.
ě na Vaší
ucích tiskových
INDIKACE
do
žá
k působit denn
ne
růstu
chte příprave
ne
po
,
ak
jin
ultant
Neurčí-li konz
Í
zvýšený
DÁVKOVÁN
i.
sít
ch uživatelů na
tiskové
st neukázněný
lo
ivě
itl
reportům.
ec
m
př
í
ivý
asná počátečn
pracovníků líb
bč
ích
O
uc
do
ve
CE
nutí
DIKA
vány.
ečně propad
KONTRAIN
klientů pozoro
dohled, výjim
upu nebyly u
st
po
ho
ojevujících se
ní
pr
ač
al
nepříčetnosti
dodržení inst
či
i
ti
Př
os
Y
ln
K
vo
at.
N
y ne
ÚČI
dařilo prokáz
stými příznak
NEŽÁDOUCÍ
se dosud nepo
ků
Souvislost s ča
lé
h
ýc
en
ac
ích výrobců pl
u konkurenčn
Software v hodnotě 39.750 Kč je k dispozici ZDARMA ke stažení na
w w w . MyQ-free . c z
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-02-05•MP.indd 5
|5
3.6.10 15:24
Pořadí / Rank
Název firmy
Company
Legal
Form
Proprietary Vlastnická
Structure struktura
Založeno / Founded
CIO TOP 100
1.
eD’ system Czech
a. s.
C
2000
2.
AT Computers
a. s.
CZK
3.
Hewlett-Packard
s. r. o.
4.
Tech Data Distribution
s. r. o.
5.
SWS
6.
Alza.cz
Právní
subjekt.
Obchod
Služby
Telekom.
Business
Services
Telco
2009
2008
2009
(mil. Kč) (mil. Kč) (mil. USD)
Software
Hardware
VH
D
SL
13 198,0
628,5
1995
VSP
VH, VHC
D
SL, PS, PU, SE, PO, SK, ASP
7 850,0
373,8
ZP
1991
VS, VSK, VSP, VSZ
VH, VHC, VHP, VHS, VHT
D, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS
6 506,0
5 971,8
309,8
ZP
1991
D
SI, I, PO, SK, NS
5 034,2
6 700,4
239,7
a. s.
C
1991
D
4 560,0
4 805,0
217,1
a. s.
C
1994
4 164,0
3 205,0
198,3
a. s.
CZK
1968
a. s.
C
1990
s. r. o.
CZK
1999
DNS
a. s.
C
1997
1
7.
České Radiokomunikace
8.
AutoCont CZ
9.
Fujitsu Technology Solutions
10.
Obrat / Revenue 1
Kategorie / Category
VH, VHC
DE, DP
SL, SE, PO
3 000,0
2 717,0
142,9
DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS
2 389,0
2 278,0
113,8
D, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, NS
2 290,0
2 312,0
109,0
D
PO, SK
1 910,0
T, TP, TB
VSZ
VH, VHC, VHP, VHS, VHT
11.
Avnet
s. r. o.
ZP
1996
12.
ČD - Telematika
a. s.
C
2005
13.
Agora DMT
a. s.
C
1997
14.
Ness Czech
s. r. o.
CZK
1990
15.
ICZ
a. s.
CZK
16.
Siemens IT Solutions and Services
s. r. o.
CZK
17.
Asbis CZ
s. r. o.
ZP
1998
D
18.
Servodata
a. s.
C
1991
D
19.
Konica Minolta Business Solut. CZ
s. r. o.
CZK
1990
20.
Tieto Czech
s. r. o.
ZP
2004
21.
Impromat 2
s. r. o.
CZK
1990
22.
Logica Czech Republic
s. r. o.
CZK
1995
23.
Unicorn
a. s.
C
1990
VS, VSP, VSZ
24.
Adastra
s. r. o.
CZK
1992
VS, VSK, VSP, VSZ
25.
S&T
s. r. o.
ZP
2001
VSZ
26.
Ericsson
s. r. o.
CZK
1995
VS
a. s.
CZK
1954
VS, VSP, VSZ
D
a. s.
C
1990
VSP, VSZ
DE, DP
VS
VH, VHP
DP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD
796,3
VHC
D
SI
737,0
954,0
35,1
D, DE, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD
722,0
469,0
34,4
DE, DP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD, NS
679,0
623,0
32,3
DP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS
651,4
723,9
31,0
634,0
741,0
30,2
3
D
VS, VSP, VSZ
VHT
SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, NS
91,0
1 895,3
90,3
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS
TP, TB
1 500,0
1 754,6
71,4
D, DE
SL
TM
1 497,0
1 331,4
71,3
VS, VSK, VSP, VSZ
DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD
1997
VS, VSP, VSZ
D, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, NS
1992
VSZ
VHP
VS, VSK, VSP, VSZ
1 430,0
TP, TM, TB
68,1
1 330,8
1 530,8
63,4
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP
1 318,0
1 165,0
62,8
SI, SE, PO, NS
1 312,5
1 323,1
62,5
1 267,0
1 262,0
60,3
60,3
D, DP
SL, I, O, PU, SE, PO, SK
1 265,9
1 125,4
DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS
1 231,5
1 103,3
58,6
D, DP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS
1 226,0
1 393,0
58,4
SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK
1 223,1
944,6
58,2
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD
1 220,0
1 250,0
58,1
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD
1 033,5
1 138,3
49,2
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, NS
1 029,0
1 046,0
49,0
979,1
1 064,1
46,6
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, ZD, NS
962,4
1 012,1
45,8
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS
901,5
895,0
42,9
DP
D, DP
VH, VHS, VHT
SI, I, O, PU, SE, SK, ASP, NS
TP, TM, TB
27.
Asseco Czech Republic
28.
GC System
29.
Océ-Česká republika
s. r. o.
CZK
1991
30.
Abacus Electric
s. r. o.
C
1992
31.
Gordic
s. r. o.
C
1993
VS, VSP, VSZ
32.
C System Group
a. s.
C
2001
VS
33.
Anect
a. s.
C
1993
VSP, VSZ
34.
Penta CZ
s. r. o.
C
1992
35.
Kapsch
s. r. o.
ZZ
1992
DP
SI, I, O, PU, SE, PO
611,5
730,7
29,1
36.
Comparex CZ
s. r. o.
CZK
1995
D, DP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS
606,0
627,0
28,9
37.
NWT Computer
s. r. o.
C
1992
VSZ
D, DE, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, NS
583,2
520,0
27,8
38.
E.ON IS Czech Republic
s. r. o.
CZK
1997
VSK, VSP, VSZ
579,7
684,4
27,6
39.
Alwil Software
a. s.
C
2006
VS
541,7
301,8
25,8
40.
Asseco Solutions
a. s.
CZK
1990
VS, VSK, VSP, VSZ
503,1
304,7
24,0
Vysvětlivky
Vlastnická struktura – určení vlastníka
firmy: C – česká, CZK – česká se zahraničním kapitálem, ZP – pobočka zahra-
niční firmy, ZZ – zahraniční zastoupení
SW: VS – výrobce softwaru, VSK – klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP – podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systé-
VH, VHC, VHP, VHS, VHT
D
my), VSZ – programování na zakázku
HW: VH – výrobce hardwaru, VHC – počítače a servery, VHP – periferie, VHS –
síťové komponenty, VHT – infrastruktura
pro telekomunikace
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS
D, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS
Obchod: D – distributor, DE – dealer,
DP – prodej koncovým uživatelům
Služby: SL – poskytovatel služeb, SI –
systémová integrace, I – implementace,
O – outsourcing, PS – provozní služby
(hosting), PU – podpora a údržba, SE –
servis, PO – poradenství, SK – školení,
ISP – poskytovatel internetu, ASP – poskytovatel aplikačních služeb, ZD – zpracování dat, NS – návrh a realizace sítí
TP, TB
37,9
Telekomunikace: T – telekomunikační
operátor, TP – služby v pevných sítích,
TM – služby v mobilních sítích, TB – služby v bezdrátových sítích
6 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-06-15•MP.indd 6
9.8.10 9:04
ČESKÝ TRH / CZECH MARKET
Další údaje 2009 / Additional Data 2009
(mil. Kč)
Zaměstnanci
Employees
9
SD)
5
Aktiva
2009
2008
Assets
Vlastní
jmění
Hospodář.
výsledek
Owner’s
Equity
Profit
Before Tax
135
8
8
1 036
969
7
301
310
1 311,9
320,4
–31,6
1
170
183
1 351,3
530,4
77,0
3
9
580
600
8
755
754
1 403,0
376,0
126,0
0
83
93
1 548,9
333,0
59,3
0
Konsolidované
údaje
Auditované
údaje
Consolidated
Data
Audit
✘
LYNX počítače, notebooky, periferie
✘
Počítače, servery, notebooky, PC komponenty, periferie
✘
✔
IT produkty a služby, systémová integrace
✔
✘
✔
✔
✔
✘
✔
MPLS, L2/L3, ATM
✘
✘
Dodávky zboží, služeb a řešení na poli ICT technologií
✘
✘
Výroba a prodej IT produktů a IT služeb
✘
HP, IBM, Oracle
✘
✘
IBM, Sun Microsystems, VMware, HP, EMC, Symantec, EIZO
✘
✔
Infrastruktura, ICT služby, outsourcing
✘
✘
Mobilní telefony, navigace, fotoaparáty
✘
✘
ECM, IBM, Microsoft, Oracle, SAP
Skupina ČEZ, Raiffeisenbank, Telefónika O2
✔
✔
Odvětvová řešení, Systémová integrace, Infrastruktura
Veřejná správa, zdravotnictví, výroba
✔
✔
Systémová integrace, IT řešení a služby, outsourcing
AMD, Asus, Toshiba
1083
3
52
49
1
710
4
567
570
8
286
265
5
62
63
285,7
34,6
✔
✔
3
47
61
476,0
47,0
9,0
✔
✘
12,3
Raiffeisenbank, Schenker, Wienerberger cihlářský průmysl
✘
42
884,2
VZP, DHL, MPSV
Alza.cz, Makro/Metro, Xanada
✔
1 029
379,2
Main Customers
✔
4
2 040,3
Hlavní zákazníci
Main Products
✔
3
2 590,6
Hlavní produkty
ČSSZ, Ministerstvo vnitra, Zentiva
České dráhy, SŽDC, státní správa
3
213
206
748,9
246,5
70,3
✘
✔
6
1 658
1 451
433,7
231,6
45,2
✘
✔
4
377
341
570,0
255,0
58,0
✔
✘
Systémová integrace, digitální multifunkční zařízení, outsourcing
Finanční sektor, státní správa, průmysl
2
382
357
802,2
455,1
227,2
✘
✔
Systémová integrace, implementace, outsourcing
OTE, T-Mobile, Telefónica O2
1
173
169
550,0
300,0
30,0
✔
✘
Informační systémy, Infrastruktura, Konzultace
Komerční banka, Česká spořitelna, ČEPS
2
491
585
407,4
✔
✔
MDM, business intelligence, Data Warehousing
GE Money Bank, Komerční banka, Vodafone ČR
0
230
✔
✔
SAP, HP, EMC
Škoda Auto, MMR, ING
6
66
77
✘
✔
8
600
588
GIS (LIDS, TOMS, AMES), digitální tachograf
Středisko cenných papírů, T-Mobile, Hlavní město Praha
9
57
53
9
374
ČEZ, Česká pošta, Telefónica O2
352,8
Multifunkční zařízení, optimalizace tisku, správa dokumentů
203,0
162,6
730,5
476,9
1 005,5
✘
✔
507,6
295,9
71,3
✘
✔
✘
✔
Profesionální řešení pro práci s dokumenty, outsourcing
✔
✘
Evolve, Supermicro, LG Electronics
1
4
158
144
442,0
211,0
59,0
✔
✘
GORDIC GINIS, GORDIC WIN, EIGER
3
104
104
326,0
98,0
35,0
✔
✔
Systémová integrace, systémy ukládání dat, virtualizace
0
200
216
457,8
298,4
42,7
2
50
48
121,0
30,0
1
92
130
313,6
90,2
9
47
40
8
152
130
232,6
32,1
6
206
205
184,2
44,3
8
101
58
754,9
0
226
232
144,1
Česká spořitelna, České dráhy, Mafra
MO ČR, MV ČR, MHMP
✘
✘
✔
✔
MSI, Olympus, TP-Link
Alza cz, Alfa computer, Megapixel
✘
✘
IT, Communications, Networks
Allianz, Axa, TUV
✘
✔
Enterprise Storages, Enterprise Servers, zálohování
10,3
✘
✔
Prodej hardwaru a softwaru, outsourcing
Eurest, UTB Zlín, VZP
24,6
✘
✔
IT služby – softwarová a hardwarová řešení
E.ON Česká republika
354,4
347,3
✔
✔
Avast! Antivirus, Internet security
72,9
35,6
✘
✔
Helios Green, Helios Orange, Helios Red
Explanatory
Ownership structure – the company’s
owner: C – Czech owners, CZK – Czech
owners plus a foreign equity, ZP – local
12,6
branch of a foreign company, ZZ – foreign
representation
SW: VS – software manufacturer, VSK –
client software (OS, office applications,
development tools), VSP – enterprise
software (database, business applications, ERP), VSZ – custom-made software
HW: VH – hardware manufacturer,
VHC – computers and servers,
VHP – peripherals, VHS – network
components, VHT – telco infrastructure
Business: D – distributor, DE – dealer,
DP – retail sale
Services: SL – service provider, SI – system integration, I – implementation, O –
Seznam.cz, ALW, Economia
outsourcing, PS – operational services
(hosting), PU – support and maintenance,
SE – service, PO – advisory, SK – training
and instruction, ISP – internet services
provider, ASP – application services pro-
vider, ZD – data processing, NS – network
design and realization
Telco: T – telco operator, TP – fixed network operator, TM – mobile network
operator, TB – wireless network operator
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-06-15•MP.indd 7
|7
10.8.10 11:00
Založeno / Founded
Obrat / Revenue 1
Kategorie / Category
Pořadí / Rank
Právní
subjekt.
Proprietary Vlastnická
Structure struktura
CIO TOP 100
Název firmy
Company
Legal
Form
41.
Digi Trade
s. r. o.
ZP
1994
42.
Alef Nula 4
a. s.
CZK
1994
VHS, VHT
43.
Agem.cz
s. r. o.
CZK
2005
VH, VHC
44.
Altron 5
a. s.
C
1991
DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, NS
45.
Dial Telecom
a. s.
C
2007
D
SL, PS, ISP, NS
46.
Oki Systems (Czech and Slovak) 6
s. r. o.
ZP
1992
47.
Trask solutions
s. r. o.
C
1994
VS, VSK, VSP, VSZ
48.
Cleverlance Enterprise Solutions
a. s.
C
2000
VSK, VSP, VSZ
49.
IDS Scheer ČR
s. r. o.
ZP
1994
VS, VSK, VSP, VSZ
50.
OKsystem
s. r. o.
C
1990
VS, VSP, VSZ
CZK
2006
VS, VSK, VSP
C
2001
VS
VS
Software
Hardware
VS, VSK, VSP, VSZ
Obchod
Služby
Telekom.
Business
Services
Telco
DE, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS
500,3
602,8
23,8
DE, DP
SL, SI, I, O, SE, PO, SK, NS
481,4
593,6
22,9
461,0
527,0
22,0
453,1
631,6
21,6
431,5
415,9
20,5
416,2
327,7
19,8
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD
410,3
456,7
19,5
SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP
401,1
552,8
19,1
D, DE, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD
398,8
435,6
19,0
DE, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD
393,0
392,0
18,7
DP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS
D
T, TP, TB
VHP
51.
Siemens Enterprise Communications s. r. o.
52.
LMC
s. r. o.
53.
Stapro
s. r. o.
C
1990
54.
Sloane Park Property Trust
a. s.
CZK
1998
55.
Netprosys
s. r. o.
C
1997
56.
Eset software
s. r. o.
ZP
2001
57.
i4wifi
a. s.
C
2007
58.
Atlantis telecom
s. r. o.
C
1994
59.
Komix
s. r. o.
C
1992
VS, VSZ
60.
Xanadu
a. s.
C
1991
VS, VSP, VSZ
61.
Aquasoft
s. r. o.
C
1996
62.
Altec
a. s.
CZK
1991
63.
Tesco SW
a. s.
C
64.
T-Soft
a. s.
C
65.
RRC-CZ
s. r. o.
ZP
66.
Intercom Systems
a. s.
67.
Game Czech
68.
Profinit
69.
Novell Professional Services ČR
70.
Infinity
71.
Minerva Česká republika
72.
Pike Electronic
73.
Amos Software
74.
IBA Group
75.
CCA Group
76.
OR-CZ
77.
Kodys
78.
D, DE
VH, VHS, VHT
TP, TM, TB
SL, PO
DP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD
T
2009
2008
2009
(mil. Kč) (mil. Kč) (mil. USD)
391,7
440,7
18,7
363,4
497,6
17,3
360,9
275,5
17,2
345,5
299,6
16,5
D, DP
SL, SI, I, SE, PO, NS
333,7
307,0
15,9
D, DP
SL, I, O, PU, SE, PO
331,0
183,0
15,8
VHS
D, DE, DP
SE, PO, SK, NS
315,5
307,2
15,0
VHT
D
SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS
305,8
307,0
14,6
DE, DP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP
280,1
245,9
13,3
DE, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS
254,5
348,0
12,1
VSP, VSZ
DP
SL, SI, I, PU, SE, PO, SK
254,1
207,7
12,1
VS, VSK, VSP
D, DP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS
242,3
55,9
11,5
1991
VS, VSZ
DE, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP, ZD
238,6
163,4
11,4
1991
VS, VSK, VSP, VSZ
D
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP
236,8
296,0
11,3
1999
D
SL, SI, PO, SK, NS
226,3
508,2
10,8
CZK
1991
D
SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, NS
225,0
240,0
10,7
a. s.
ZP
2003
s. r. o.
CZK
1998
VS, VSP, VSZ
s. r. o.
CZK
1997
VS, VSK, VSZ
a. s.
CZK
1992
VSP, VSZ
a. s.
C
1992
s. r. o.
CZK
1991
s. r. o.
C
a. s.
VS
VS, VSK, VSP, VSZ
224,0
225,5
10,7
SL, SI, I, O, PU, PO, SK, ASP
223,0
219,0
10,6
DE, DP
SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, ZD
208,7
79,9
9,9
D, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, NS
200,0
282,0
9,5
VS, VSP, VSZ
D
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP
198,0
VS, VSP, VSZ
DP
SL, SI, I, O, PO
195,3
230,9
9,3
1993
VS, VSP, VSZ
D, DE
SL, SI, I, PU, PO, SK
184,6
235,3
8,8
CZK
2005
VS, VSP, VSZ
DE
SL, SI, I, O, PU, PO, SK, ASP, ZD
178,0
188,0
8,5
a. s.
C
1991
VS, VSP, VSZ
DP
SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP
173,5
256,7
8,3
s. r. o.
CZK
1993
VS
DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, NS
166,8
132,5
7,9
s. r. o.
CZK
1991
VS, VSK, VSP, VSZ
D, DE, DP
SL, SI, I, PU, SE, PO, ASP, NS
164,5
187,7
7,8
Cígler Software
a. s.
C
1990
VS, VSP
D, DP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK
158,0
143,0
7,5
79.
Vema
a. s.
C
1990
VS, VSP
D, DP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS
156,2
140,0
7,4
80.
Software602
a. s.
C
1991
VS, VSK, VSP, VSZ
D, DP
SL, SI, I, PU, PO, SK
152,0
69,7
7,2
Vysvětlivky
Vlastnická struktura – určení vlastníka
firmy: C – česká, CZK – česká se zahraničním kapitálem, ZP – pobočka zahra-
niční firmy, ZZ – zahraniční zastoupení
SW: VS – výrobce softwaru, VSK – klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP – podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systé-
DP
my), VSZ – programování na zakázku
HW: VH – výrobce hardwaru, VHC – počítače a servery, VHP – periferie, VHS –
síťové komponenty, VHT – infrastruktura
pro telekomunikace
Obchod: D – distributor, DE – dealer,
DP – prodej koncovým uživatelům
Služby: SL – poskytovatel služeb, SI –
systémová integrace, I – implementace,
O – outsourcing, PS – provozní služby
(hosting), PU – podpora a údržba, SE –
servis, PO – poradenství, SK – školení,
ISP – poskytovatel internetu, ASP – poskytovatel aplikačních služeb, ZD – zpracování dat, NS – návrh a realizace sítí
TP, TB
TB
9,4
Telekomunikace: T – telekomunikační
operátor, TP – služby v pevných sítích,
TM – služby v mobilních sítích, TB – služby v bezdrátových sítích
8 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-06-15•MP.indd 8
4.6.10 7:57
ČESKÝ TRH / CZECH MARKET
Další údaje 2009 / Additional Data 2009
(mil. Kč)
Zaměstnanci
Employees
9
SD)
Aktiva
Vlastní
jmění
Hospodář.
výsledek
Owner’s
Equity
Profit
Before Tax
Konsolidované
údaje
Auditované
údaje
Consolidated
Data
Audit
Hlavní produkty
Hlavní zákazníci
Main Products
Main Customers
2009
2008
Assets
8
65
69
119,1
35,0
9
47
39
329,3
199,8
105,0
6
127
155
252,0
5
95
85
921,6
74,5
8
14
14
101,5
21,5
5
180
175
185,2
123,3
1
350
377
269,2
156,9
0
152
173
7
216
178
438,0
404,0
7
67
83
151,8
62,8
3
178
306,6
147,3
2
204
189
277,4
114,3
25,5
✘
✘
StaproAkord, OpenLIMS, konzultační služby
5
48
29
527,9
165,4
42,8
✘
✔
IP konektivita, IP tranzit, WDM
9
71
63
68,4
0,2
11,5
✔
✔
Správa optických sítí, Cisco, dohledová centra
8
25
16
163,0
50,0
50,0
✘
✔
ESET Smart Security, ESET NOD32 Antivirus
Česká pošta, Seznam.cz, Česká spořitelna
0
29
26
62,9
15,5
2,2
✘
✔
MikroTik, Ubiquiti, TP-LINK
Nezávislí ISP v ČR
6
88
84
✔
✔
IP telefonie – UC, Videokonference, Software
Telefónica O2 ČR, Seznam.cz, Vítkovice Steel
3
153
135
94,0
64,9
✘
✘
Vývoj softwaru, testování aplikací, konzultační služby
MVČR, Zdravotní pojišťovny, Siemen IT Solutions
1
80
84
82,5
20,1
✔
✔
3D CAD Autodesk, GIS Topobase, iProject
O2, Škoda, Letiště Praha
1
113
108
136,7
46,1
14,0
✘
✘
Zakázkový vývoj aplikací, BI a DWH, integrace aplikací
Generální ředitelství cel, MZe, Český telekomunikační úřad
5
57
57
60,0
21,4
7,2
✘
✔
ALTEC Aplikace, IFS Aplikace, PERMIIS
BONATRANS, ZAT, Farmet
4
159
143
195,5
170,7
47,5
✘
✘
Benefit 7, FaMa+, MS Dynamics NAV
MMR, RPG, Krajský úřad Libereckého kraje
3
63
52
95,9
46,7
7,6
✘
✔
Informační systémy, systémová integrace, bezpečnost
Česká pošta, ČNB, státní správa a samospráva
8
14
33
102,4
✔
✔
Avaya, Motorola, 3COM
7
20
19
141,0
51,0
19,0
✘
✔
Cisco
Konzolové a počítačové hry, herní konzole a příslušenství
0
✘
✔
Microsoft, IBM, IT služby
81,9
✔
✔
Systémová integrace, IT služby, školení
20,0
8,0
✔
✔
79,7
6,7
✘
✘
Systémová integrace DC, realizace, CFM, audit, feasibility st.
Telefónica 02, ČEZ, Vodafone
18,6
✘
✔
IP konektivita, profi internet, lambda
Saxo Bank, AXA Česká republika, Metrostav
✘
✘
Počítačové tiskárny, multifunkční zařízení
✔
✔
Technol. řešení, Inform. systémy a integrace, Konz. služby
Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank
✘
✘
[email protected], Clever Trading Solution, Community Platform
Komerční banka, Vodafone ČR, Všeobecná úvěrová banka
✘
✔
Řada ARIS Platform, BPM služby, implementace & outsourcing
Sazka, Unipetrol Group, Česká televize
✘
✘
OKbase, OKdávky, OKpráce
MPSV ČR, MV ČR, KPMG
0,0
✔
✔
OpenScape UC Server, MobileConnect, HiPath
ČSSZ, Continental, Coca-Cola
26,5
✔
✔
LMC G2, www.jobs.cz, www.prace.cz
23,9
Vodafone, Telefónica O2, Nextira One
VFN, Krajská nemocnice T. Bati, Krajská zdravotní
Čepro, RWE, TSB
Cesnet, Centronet, Univerzita Karlova v Praze
7
85
73
118,7
14,2
1,0
✘
✔
6
125
105
114,0
43,0
20,0
✔
✔
Vývoj softwaru na zakázku, BI, datové sklady
Česká spořitelna, Komerční banka, Letiště Praha
9
23
11
93,2
11,5
9,8
✘
✘
Novell Identity Manager, Novell Sentinel, SUSE Linux Ent Srv
MV ČR, Česká Pošta, Telefónica O2
5
107
109
95,0
49,2
10,6
✔
✔
Podnikové aplikace, dodávky HW a SW, Hosting a Outsourcing
ČSOB, Renocar, Český úřad zeměměřický a katastrální
✔
✘
QAD Enterprise Applications, Preactor, konzultační služby
United Bakeries, Unex, Johnson Controls
✘
✘
MakeDoc, DotView
TMCZ, HP, SMS-Siemag
Adobe Creative Suite, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat
4
95
3
178
182
8
8
9
64,3
29,5
3,0
✘
✔
5
81
88
356,0
120,6
11,3
✔
✘
3
59
62
127,4
71,3
1,0
✘
✔
Spisová služba EasyDOC, LMS systém pro SAP , DMS
MSp, Letiště Praha, Škoda JS
9
75
77
119,0
52,2
12,8
✔
✔
ERP: OR-SYSTEM, PACS: MARIE PACS, CRM: OR-INFO
Agrostroj Pelhřimov, Nemocnice Havlíčkův Brod, Sapeli Polná
8
40
33
93,5
58,5
9,4
✘
✔
Mobilní terminály, tiskárny čár. kódu, systém WMS
Foxconn, Nestlé, Asko
5
76
82
✔
✘
Money S3, Money S4, Money S5
ČEZ Energetické produkty, Penam, Hospodářská komora ČR
✔
✘
Informační systém Vema
Ministerstvo financí a Daňová správa ČR, ČSOB, VZP ČR
70
59
✘
✘
602XML, Print2PDF
MVČR, kraje a obce ČR
4
2
2,2
115,7
Explanatory
Ownership structure – the company’s
owner: C – Czech owners, CZK – Czech
owners plus a foreign equity, ZP – local
67,8
9,2
branch of a foreign company, ZZ – foreign
representation
SW: VS – software manufacturer, VSK –
client software (OS, office applications,
development tools), VSP – enterprise
software (database, business applications, ERP), VSZ – custom-made software
HW: VH – hardware manufacturer,
VHC – computers and servers,
VHP – peripherals, VHS – network
components, VHT – telco infrastructure
Business: D – distributor, DE – dealer,
DP – retail sale
Services: SL – service provider, SI – system integration, I – implementation, O –
outsourcing, PS – operational services
(hosting), PU – support and maintenance,
SE – service, PO – advisory, SK – training
and instruction, ISP – internet services
provider, ASP – application services pro-
vider, ZD – data processing, NS – network
design and realization
Telco: T – telco operator, TP – fixed network operator, TM – mobile network
operator, TB – wireless network operator
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-06-15•MP.indd 9
|9
3.6.10 15:21
Proprietary Vlastnická
Structure struktura
Založeno / Founded
CIO TOP 100
s. r. o.
C
2001
VS, VSZ
a. s.
C
2000
VS, VSZ
83. Janus
s. r. o.
C
1992
VS, VSP, VSZ
D, DP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK
84. Kvados
a. s.
C
1992
VS, VSK, VSP, VSZ
D, DE
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS
85. CDL System
a. s.
C
1992
VSZ
DE, DP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS
86. E Linkx
a. s.
C
1998
VS, VSP, VSZ
DE, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP, ZD
87. Y Soft
s. r. o.
C
2000
VS
VH
D
SL, I, SE
88. Soitron
s. r. o.
CZK
2005
VSZ
VHC, VHP, VHS, VHT
D, DE, DP
SL, SI, I, O, SE, PO, SK, NS
89. Arbes Technologies
s. r. o.
CZK
1991
VS, VSP, VSZ
a. s.
C
1992
Pořadí / Rank
Právní
subjekt.
Název firmy
Legal
Form
Company
81. Ycnega technologies
82. ecommerce.cz
90. AG Com
Obrat / Revenue 1
Kategorie / Category
Software
Hardware
VHC
VH, VHP, VHS
Obchod
Služby
Telekom.
Business
Services
Telco
D, DE, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, ISP, NS
T, TP, TB
DP
SI, I, O, SE, PO
2009
2008
2009
(mil. Kč) (mil. Kč) (mil. USD)
151,2
217,1
7,2
150,0
124,5
7,1
148,0
155,0
7,0
146,5
118,4
7,0
144,8
200,2
6,9
TP, TM, TB
137,9
182,6
6,6
137,8
101,8
6,6
TP, TB
136,0
47,9
6,5
TM
DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK
134,6
127,1
6,4
DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, NS
131,2
157,3
6,2
91. K2 atmitec
s. r. o.
C
1991
VSP
D, DE, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS
122,8
145,1
5,8
92. Elanor
s. r. o.
C
1991
VS, VSP, VSZ
DE, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP, ZD
120,0
109,0
5,7
93. Abra Software
a. s.
C
1991
VS, VSP, VSZ
D, DE, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD
114,7
135,2
5,5
94. RLC Praha
a. s.
C
2000
D, DP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS
109,0
105,8
5,2
95. CN Resources International CZ
a. s.
CZK
1994
VSZ
SL, SI, I, O, PS, PU, PO, NS
108,5
131,0
5,2
96. DCIT
a. s.
C
1993
VS
SL
106,4
98,4
5,1
VSP, VSZ
SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK
106,0
103,0
5,0
SL
101,4
93,3
4,8
SL, O, PU, SE, PO
101,0
93,0
4,8
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD
98,8
73,9
4,7
97,0
101,4
4,6
87,8
104,2
4,2
89,3
4,0
VHT
97. Et netera
a. s.
C
1997
98. Active 24
s. r. o.
ZP
1997
a. s.
C
2007
a. s.
C
1991
VS, VSP, VSZ
101. StringData
s. r. o.
C
1993
VS, VSK, VSP, VSZ
102. Merit Group
a. s.
C
1996
103. IFS Czech
s. r. o.
ZP
2000
104. Krup
s. r. o.
C
1992
105. J.K.R.
s. r. o.
C
1991
106. Gesto Communications
s. r. o.
C
1998
107. CCV Informační systémy
s. r. o.
C
1992
108. HSI
99. Český servis
100. U&Sluno
VH
D, DP
OSTATNÍ / OTHER COMPANIES
D, DE, DP
SL, SI, I, O, PU, PO, SK, ASP, ZD
DE, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, NS
D, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD
84,2
D, DE, DP
SL, PU, SE, PO, NS
82,8
D, DP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD
76,0
78,0
3,6
D, DE, DP
SL, SI, I, O, PU, SE, NS
71,0
75,0
3,4
VS, VSP, VSZ
D, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS
70,0
61,0
3,3
VS, VSP, VSZ
DE, DP
SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, ASP
66,0
64,0
3,1
D
SL, I, SE, PO, SK
65,0
81,5
3,1
DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK
64,9
72,5
3,1
64,5
47,6
3,1
VHC
VSP
VHP, VHS, VHT
VS, VSP, VSZ
VHS, VHT
TB
3,9
s. r. o.
C
1992
109. Comguard
a. s.
C
2006
110. IT Systems
a. s.
C
1997
VS, VSP, VSZ
111. e-invent
s. r. o.
C
2000
VSP, VSZ
112. Sefira
s. r. o.
C
1995
VS, VSP, VSZ
SL, SI, I, PU, SE, PO, SK
60,5
51,8
2,9
a. s.
C
2003
VS, VSP, VSZ
SL, PU, SE, PO
58,2
52,2
2,8
s. r. o.
C
2004
VS, VSK, VSP, VSZ
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD
57,6
40,7
2,7
115. Ipex
a. s.
C
1993
VS
55,2
51,4
2,6
116. Ixtent
s. r. o.
C
2003
VS, VSP, VSZ
117. Data System Solutions
s. r. o.
C
2006
VS, VSP, VSZ
113. Cygni Software
114. GEM System International
Vysvětlivky
Vlastnická struktura – určení vlastníka
firmy: C – česká, CZK – česká se zahraničním kapitálem, ZP – pobočka zahra-
niční firmy, ZZ – zahraniční zastoupení
SW: VS – výrobce softwaru, VSK – klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP – podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systé-
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, NS
DP
TB
VHT
DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, ISP, ASP
SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD
53,0
VHC, VHS, VHT
DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ZD, NS
48,9
my), VSZ – programování na zakázku
HW: VH – výrobce hardwaru, VHC – počítače a servery, VHP – periferie, VHS –
síťové komponenty, VHT – infrastruktura
pro telekomunikace
Obchod: D – distributor, DE – dealer,
DP – prodej koncovým uživatelům
Služby: SL – poskytovatel služeb, SI –
systémová integrace, I – implementace,
O – outsourcing, PS – provozní služby
(hosting), PU – podpora a údržba, SE –
servis, PO – poradenství, SK – školení,
ISP – poskytovatel internetu, ASP – poskytovatel aplikačních služeb, ZD – zpracování dat, NS – návrh a realizace sítí
T, TP, TM, TB
2,5
34,0
2,3
Telekomunikace: T – telekomunikační
operátor, TP – služby v pevných sítích,
TM – služby v mobilních sítích, TB – služby v bezdrátových sítích
10 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-06-15•MP.indd 10
4.6.10 7:57
ČESKÝ TRH / CZECH MARKET
Další údaje 2009 / Additional Data 2009
(mil. Kč)
Zaměstnanci
Employees
9
SD)
Aktiva
Vlastní
jmění
Hospodář.
výsledek
Profit
Before Tax
2009
2008
Assets
Owner’s
Equity
128
106
93,4
8,0
0
120
90
9
72
109
54,1
14,6
6
35
34
19,2
6
67
57
5
57
32
4
81
2
2
1
11,5
Konsolidované
údaje
Auditované
údaje
Consolidated
Data
Audit
Hlavní produkty
Hlavní zákazníci
Main Products
Main Customers
✘
✘
Digiboss.cz, YCNet, systémová integrace
✔
✘
eBet System, SystemIdea, Komplexní věrnostní program
Sazka, Tipos, Ministerstvo vnitra ČR
Scania ČR, Telefónica O2 ČR, ČSOB
✘
✘
Kyocera, tiskové řešení MyQ, KIP
✔
✘
VENTUS, myAVIS, myWORK
Skupina ČEZ, ČD – Telematika, Rudolf Jelínek
2,5
✘
✘
Serverová řešení, komunikace-bezpečnost, IS Navision
Město Ústí n. L., Globus ČR, Krajská zdravotní
9,8
5,0
✘
✔
ESYCO.NET, IntraOffice, ePS
eD’system Czech, PPL CZ, Geis CZ
106,1
29,8
10,5
✘
✔
YSoft SafeQ solution, External & Embedded Terminals
Konica Minolta, Xerox, Impromat
79,7
31,5
✘
✘
IP telefonie, IP kontaktní centra, systémová integrace
RWE, ČEZ, Ministerstvo pro místní rozvoj
102
121,5
39,8
10,1
✔
✔
ARBES FEIS, ARBES TOPAS, ARBES OBS
Raiffeisen Leasing, ING, Bank of Georgia
54
69
66,7
31,4
3,3
✘
✘
IBM Tivoli SW, Microsoft System Center, VMware
GE Money Bank, Povodí Labe, Město Hradec Králové
8
89
82
90,3
29,9
7,2
✘
✘
K2 Business, K2 Professional, K2 Enterprise
Reda, Koh-i-noor Hardthmuth, W.A.W.
7
98
✘
✘
Mzdový a personální SW EGJE
TPCA, UniCredit Bank, Dopravní podnik hl.m. Prahy
5
96
✔
✔
ABRA G4, ABRA G3, ABRA G2
Sodexo, Hama, Neomed
✘
✔
Anritsu, Corena, KB
0
2
104
28,2
65,0
14,3
3,2
39
2
86
103
69,4
55,9
7,8
✘
✔
Vývoj softwaru, Testování a QA, IT poradenství
1
64
54
73,5
33,2
7,3
✔
✔
SW pro řízení TV stanice PEROVYS, IT bezpečnost
Česká televize, britská televize BFBS, ruská Zvezda
0
73
82
38,8
26,2
23,1
✘
✔
jNetPublish, PayCenter
Telefónica O2, Datart, Fortuna
8
46
49
43,1
5,1
17,0
✔
✔
Registrace domén, hosting, provoz dedikovaných serverů
Media factory, NTV Age, Dekra
8
72
72
49,0
9,0
1,0
✔
✘
Servis IT zařízení
7
75
73
105,2
76,3
0,8
✘
✘
OBIS, G.O.L.D., Oracle Retail Application
Ahold, Tesco, DLC Napajedla
6
52
52
80,3
70,4
22,7
✔
✘
BeeWiser, SyDesk, LoanOffice
GE Money Bank, Česká spoťitelna, Wüstenrot
2
36
53
58,8
12,3
0,4
✘
✔
Virtualizace, hosting, řešení sítí
FNOL, Olomoucký kraj, UP Olomouc
0
17
33
74,2
11,2
4,1
✔
✔
IFS Aplikace
Armatury Group, GZ Digital Media, DDL
✘
✘
KVM Aten, HDMI kabely, počítačové kabely
6
71
69
27,0
18,1
6,1
✘
✔
BYZNYS Win, BYZNYS VR
4
14
18
✘
✘
Audio/videokonference, antispam, spyware, xDSL/FTTH
T-Mobile, RWE, ČEZnet
3
54
48
✔
✘
EDI Orion, Microsoft Dynamics ERP, CRM, WMS, BI a DWH
Tempo OD, Pro-Doma, Ministerstvo zemědělství ČR
1
47
44
64,0
45,0
3,0
✘
✔
ProGEO, POZEM, AMI
Telefónica O2, Skupina ČEZ, Pražská energetika
1
16
15
31,3
5,8
4,2
✔
✘
Enterprise Security, Identity Management, šifrování
1
68
70
35,0
12,6
0,8
9
1
9
8
40
37
35,0
7
36
25
6
22
25
27,7
8,4
1,6
5
23
3
21
17
28,0
9,6
0,2
Explanatory
Ownership structure – the company’s
owner: C – Czech owners, CZK – Czech
owners plus a foreign equity, ZP – local
31,1
14,4
Vltava-Labe-Press, Lekkerland ČR, Ravak
✘
✔
MSD AX, Oracle Business Intelligence, elektronická aukce
OHL ŽS, NOWACO Czech Republic, Telefónica O2 Czech Republic
✔
✘
Komplexní ICT služby
Pražská energetika, Ministerstvo vnitra ČR, Městská část Praha 5
✘
✘
✘
✘
Systém Lancelot
RWE, PRE, SSE
✘
✘
IS a integrační řešení, BI a DWH, konzultační služby
Hewlett-Packard, GE Money Bank
✔
✔
Řešení VOIPEX F1, Telefonní ústředna iPBX
TESCOMA, Město Strakonice, CZ.NIC
✔
✔
DMS, ECM, správa a řízení dokumentů
MPSS, O2, Aegon
✔
✘
CRM, e-learning, back-office
Gedeon Richter, Glenmark, Zentiva
branch of a foreign company, ZZ – foreign
representation
SW: VS – software manufacturer, VSK –
client software (OS, office applications,
development tools), VSP – enterprise
ČEZ, Česká národní banka, Raiffeisenbank
software (database, business applications, ERP), VSZ – custom-made software
HW: VH – hardware manufacturer,
VHC – computers and servers,
VHP – peripherals, VHS – network
components, VHT – telco infrastructure
Business: D – distributor, DE – dealer,
DP – retail sale
Services: SL – service provider, SI – system integration, I – implementation, O –
outsourcing, PS – operational services
(hosting), PU – support and maintenance,
SE – service, PO – advisory, SK – training
and instruction, ISP – internet services
provider, ASP – application services pro-
vider, ZD – data processing, NS – network
design and realization
Telco: T – telco operator, TP – fixed network operator, TM – mobile network
operator, TB – wireless network operator
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-06-15•MP.indd 11
| 11
3.6.10 15:21
Company
Legal
Form
Proprietary Vlastnická
Structure struktura
Založeno / Founded
CIO TOP 100
118. Humusoft
s. r. o.
C
1991
119. OR-Next
s. r. o.
C
2008
120. Epicor Software Czech
s. r. o.
ZP
1992
121. Mainstream Technologies
s. r. o.
C
2006
122. Nowire
s. r. o.
C
1999
VS, VSP, VSZ
D, DP
SL, PU, SE, PO, ZD, NS
123. Barco
s. r. o.
CZK
1993
VS, VSP, VSZ
D, DE, DP
SL, SI, I, PU, SE, PO, NS
DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, NS
36,4
36,7
1,7
DE, DP
SL, SI, I, O, PU, PO
34,8
26,7
1,7
31,0
1,6
Pořadí / Rank
Právní
subjekt.
Název firmy
Obrat / Revenue 1
Kategorie / Category
Software
Hardware
VS
VH, VHC
Obchod
Služby
Telekom.
Business
Services
Telco
2009
2008
2009
(mil. Kč) (mil. Kč) (mil. USD)
D, DP
PU, SK
47,7
DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, NS
45,7
VS, VSK, VSP, VSZ
SL, SI, I, O, PU, SE, SK
40,1
33,9
VS, VSK, VSP, VSZ
SL, SI, I, O, PU, PO, SK
39,3
35,0
1,9
39,0
42,5
1,9
38,8
55,0
1,8
VHC, VHT
TM, TB
2,3
2,2
1,9
124. ÚVT
s. r. o.
C
1998
125. Stickfish
s. r. o.
C
2003
126. Circon Circle Consulting
s. r. o.
CZK
1994
VS, VSP
SL, SI, I, PO, SK, ASP
33,0
127. Kaktus Software
s. r. o.
C
1997
VS, VSP, VSZ
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD
32,1
128. Gauzy
s. r. o.
C
2003
SL, SI, I, O, PS, PU, PO
20,6
17,8
1,0
129. KS – program
s. r. o.
C
1991
I, O, PU, PO, SK
19,5
21,0
0,9
130. Livingston Electronic Services
s. r. o.
ZP
2001
D, DP
SL, O, PU, PO
16,3
21,8
0,8
131. WAK System
s. r. o.
C
1998
D, DE, DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS
14,7
15,5
0,7
SL, I, SE, PO, SK, ZD, NS
12,9
7,5
0,6
DP
SL, SI, O, PU, SE, PO, SK, NS
10,5
9,5
0,5
DP
SL, I, O, PS, PU, SE, PO, NS
8,0
8,0
0,4
SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP, ZD
5,2
4,8
0,2
DE, DP
SL, SI, I, PU, SE, PO, ZD
3,5
5,8
0,2
DE, DP
O, PS, PU, NS
1,0
VS, VSP
VS, VSP
VS, VSP, VSZ
132. Invea-Tech
a. s.
C
2007
VS, VSZ
133. Abonus CZ
s. r. o.
CZK
1995
VS, VSK, VSP, VSZ
134. Karel Krištoufek-KKcomp
fyz. os.
C
2000
135. Accord
s. r. o.
C
1992
VS, VSP, VSZ
136. BT Praha
s. r. o.
C
1993
VS, VSZ
137. IT Prime
s. r. o.
C
2008
Vysvětlivky
Vlastnická struktura – určení vlastníka
firmy: C – česká, CZK – česká se zahraničním kapitálem, ZP – pobočka zahra-
niční firmy, ZZ – zahraniční zastoupení
SW: VS – výrobce softwaru, VSK – klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP – podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systé-
VH
VHC
my), VSZ – programování na zakázku
HW: VH – výrobce hardwaru, VHC – počítače a servery, VHP – periferie, VHS –
síťové komponenty, VHT – infrastruktura
pro telekomunikace
Obchod: D – distributor, DE – dealer,
DP – prodej koncovým uživatelům
Služby: SL – poskytovatel služeb, SI –
systémová integrace, I – implementace,
O – outsourcing, PS – provozní služby
(hosting), PU – podpora a údržba, SE –
servis, PO – poradenství, SK – školení,
ISP – poskytovatel internetu, ASP – poskytovatel aplikačních služeb, ZD – zpracování dat, NS – návrh a realizace sítí
TP, TB
55,0
1,5
0,0
Telekomunikace: T – telekomunikační
operátor, TP – služby v pevných sítích,
TM – služby v mobilních sítích, TB – služby v bezdrátových sítích
12 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-06-15•MP.indd 12
4.6.10 7:57
ČESKÝ TRH / CZECH MARKET
Další údaje 2009 / Additional Data 2009
(mil. Kč)
Zaměstnanci
Employees
9
SD)
2008
3
16
15
2
22
Auditované
údaje
Vlastní
jmění
Hospodář.
výsledek
Assets
Owner’s
Equity
Profit
Before Tax
✔
✘
MATLAB, COMSOL Multiphysics, Witness
Honeywell, Škoda-auto, AVČR
23,0
0,0
1,0
✘
✘
ERP: LAWSON M3, QI
Story Design Litomyšl, OLMA Olomouc, Elektrizace železnic
Aktiva
2009
Konsolidované
údaje
Consolidated
Data
Audit
Hlavní produkty
Hlavní zákazníci
Main Products
Main Customers
✔
✔
ERP Epicor 9, ERP Epicor iScala, Epicor ITSM
Jan Becher, Zeelandia, Bellinda
9
13
10
20,5
–10,3
–11,9
✔
✘
Konzultace (infrastruktura, zabezpečení), vývoj portálů
Eurovia CS, Agrofert Holding, Plzeňský Prazdroj
9
25
23
18,0
0,8
0,7
✔
✘
Telemetrie, vývoj SW, Projektové řízení
RWE, MZV ČR, Cs
✔
✔
Řízený sklad SmartStock.WMS, RFID, bezdrátové spoje Trango
Nohel Garden, Baťa, Delimax
9
8
7
25
25
13,4
10,9
2,2
✘
✘
Bosson cluster, outsouricng ICT, poskytování internetu
7
6
5
10,2
0,8
2,3
✘
✘
Raydesk, VDI, Sun/Oracle
Datart, ČEPS, Magistrát HLMP
6
35
36
✔
✔
Microsoft Dynamics AX
Mediatel, Datart International, NewYorker
✔
✘
5
0
10
8
6,8
1,0
0,1
✘
✘
9
22
21
12,1
0,1
6,3
✘
✘
8
5
5
✘
✘
Dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé pronájmy ICT
2,2
2,0
1,2
✘
✘
WAK INTRA, WAK KIS, WAK DOK
✔
✔
FlowMon – monitorování a bezpečnost počítačových sítí
Aegon, AVG, Korea Telecom
✘
✘
CRM, DMA, Portálová řešení
Ksrzis, Securitas ČR, Xertec
✘
✘
Počítače, notebooky, servis
Obecní úřady, domácnosti, firmy
✔
✘
ICR systémy, elektronická razítka
Sodexo Pass, Česká spořitelna, Komerční banka
7
6
6
4
5
7
6
3,9
5,5
0,3
0,0
4
3
2
2,5
2,2
0,2
2
9
9
5,2
0,1
2
5
5
3,8
2,6
0
Explanatory
Ownership structure – the company’s
owner: C – Czech owners, CZK – Czech
owners plus a foreign equity, ZP – local
2,5
✘
✘
✘
✘
branch of a foreign company, ZZ – foreign
representation
SW: VS – software manufacturer, VSK –
client software (OS, office applications,
development tools), VSP – enterprise
VMware hosting, ICT konzultace, Projektové řízení
software (database, business applications, ERP), VSZ – custom-made software
HW: VH – hardware manufacturer,
VHC – computers and servers,
VHP – peripherals, VHS – network
components, VHT – telco infrastructure
Business: D – distributor, DE – dealer,
DP – retail sale
Services: SL – service provider, SI – system integration, I – implementation, O –
Ministerstvo dopravy, Secar Bohemia, Česká advokátní komora
outsourcing, PS – operational services
(hosting), PU – support and maintenance,
SE – service, PO – advisory, SK – training
and instruction, ISP – internet services
provider, ASP – application services pro-
vider, ZD – data processing, NS – network
design and realization
Telco: T – telco operator, TP – fixed network operator, TM – mobile network
operator, TB – wireless network operator
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-06-15•MP.indd 13
| 13
3.6.10 15:21
Pořadí / Rank
Právní
subjekt.
Název firmy
Legal
Form
Company
Proprietary Vlastnická
Structure struktura
HLAVNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ OPERÁTOŘI – ČESKÝ TRH
Obrat / Revenue 1
Kategorie / Category
Založeno
Founded
Software
Hardware
Obchod
Služby
Telekom.
Business
Services
Telco
2009
(mil. Kč)
2008
2009
(mil. Kč) (mil. USD)
1.
Telefónica O2 Czech Republic
a. s.
CZK
2006
PS
T, TP, TM, TB
59 889,0
64 709,0
2 851,9
2.
T-Mobile Czech Republic
a. s.
ZP
1996
SL, ISP
T, TP, TM
31 472,0
33 140,0
1 498,7
3.
GTS Novera
s. r. o.
CZK
2005
4.
České Radiokomunikace 1
a. s.
CZK
1968
5.
Dial Telecom
a. s.
C
2007
DP
SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS
D
SL, PS, ISP, NS
T, TP, TB
5 385,0
5 791,0
256,4
T, TP, TB
3 000,0
2 717,0
142,9
T, TP, TB
431,5
415,9
20,5
Poznámka / Note: Vodafone CZ zveřejní finanční výsledky až na podzim roku 2010. / Vodafone CZ will share financial results in autumn 2010.
CIO TOP 100 ● ABECEDNĚ / ALPHABETICAL SUMMARY
Název firmy / Company
Abacus Electric
Abonus CZ
Abra Software
Accord
Active 24
Adastra
AG Com
Agem.cz
Agora DMT
Alef Nula
Altec
Altron
Alwil Software
Alza.cz
Amos Software
Anect
Aquasoft
Arbes Technologies
Asbis CZ
Asseco Czech Republic
Asseco Solutions
AT Computers
Atlantis telecom
AutoCont CZ
Avnet
Barco
BT Praha
C System Group
CCA Group
CCV Informační systémy
CDL System
Cígler Software
Circon Circle Consulting
Cleverlance Enterprise Solutions
CN Resources International (CZ)
WWW
www.abacus.cz
www.abonus.com
www.abra.eu
www.accord.cz
www.active24.cz
www.adastra.cz
www.agcom.cz
www.agem.cz
www.agora.cz
www.alefnula.com
www.altec.cz
www.altron.net
www.avast.com
www.alza.cz
www.amsoft.cz
www.anect.com
www.aquasoft.eu
www.arbes.com
www.asbis.cz
www.asseco.cz
www.assecosolutions.eu
www.atcomp.cz
www.atlantis.cz
www.autocont.cz
www.avnet.cz
www.barco.cz
www.btpraha.cz
www.csystem.cz
www.cca.cz
www.ccv.cz
www.cdl.cz
www.money.cz
www.circon.cz
www.cleverlance.cz
www.cngroup.cz
Poznámky
1 České Radiokomunikace – obrat dle odhadu IDG
2 Fiskální rok 2009 od dubna 2009 do března 2010, údaje jsou konsolidované za společnosti Impromat Int, Impromat CZ a Impromat Computer.
Pořadí / Rank
30.
133.
93.
135.
98.
24.
90.
43.
13.
42.
62.
44.
39.
6.
73.
33.
61.
89.
17.
27.
40.
2.
58.
8.
11.
123.
136.
32.
75.
107.
85.
78.
126.
48.
95.
Název firmy / Company
Comguard
Comparex CZ
Cygni Software
ČD - Telematika
České Radiokomunikace
Český servis
Data System Solutions
DCIT
Dial Telecom
Digi Trade
DNS
E Linkx
E.ON IS Czech Republic
ecommerce.cz
eD’ system Czech
e-invent
Elanor
Epicor Software Czech
Ericsson
Eset software
Et netera
Fujitsu Technology Solutions
Game Czech
Gauzy
GC System
GEM System International
Gesto Communications
Gordic
Hewlett-Packard
HSI
Humusoft
i4wifi
IBA Group
ICZ
IDS Scheer ČR
3 1954 PVT a 2007 Asseco Czech Republic
4 Alef Nula – fiskální rok 1. 4. 2009 až 31. 3. 2010
5 Fiskální rok 2009 od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010
6 Data zahrnují údaje za Českou a Slovenskou republiku dohromady.
WWW
www.comguard.cz
www.comparex.cz
www.cygni.cz
www.cdt.cz
www.radiokomunikace.cz
www.ceskyservis.cz
www.data3s.com
www.dcit.cz
www.dialtelecom.cz
www.digi-trade.cz
www.dns.cz
www.elinkx.cz
www.eon.com/it
www.ecommerce.cz
www.edsystem.cz
www.e-invent.eu
www.elanor.cz
www.epicor.cz
www.ericsson.com/cz
www.eset.cz
www.etnetera.cz
cz.ts.fujitsu.com
www.gamecz.cz
www.gauzy.cz
www.gcsystem.cz
www.gemsystem.cz
www.gestocomm.cz
www.gordic.cz
www.hp.cz
www.hsi.cz
www.humusoft.cz
www.i4wifi.cz
www.ibagroup.eu
www.i.cz
www.ids-scheer.cz
Pořadí / Rank
109.
36.
113.
12.
7.
99.
117.
96.
45.
41.
10.
86.
38.
82.
1.
111.
92.
120.
26.
56.
97.
9.
67.
128.
28.
114.
106.
31.
3.
108.
118.
57.
74.
15.
49.
Přepočítávací koeficient CZK/USD: 21
14 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-06-15•MP.indd 14
4.6.10 10:04
MAIN TELCO OPERATORS – CZECH MARKET
Další údaje 2009 / Additional Data 2009
(mil. Kč)
Zaměstnanci
Employees
Aktiva
Vlastní
jmění
9
SD)
2009
2008
Assets
Owner’s
Equite
9
8 687
9 096
103 623,0
73 879,0
7
2 500
2 500
9
580
600
5
95
85
Hospodářský
Consolivýsledek
dated
Profit
Data
Before Tax
74,5
Auditované údaje
Audit
Hlavní produkty
Hlavní zákazníci
Main Products
Main Customers
MZe ČR, Globus Car, Asiata, Top Trans
14 877,0
✔
✔
O2 volání, O2 internet, ICT řešení
16 219,0
✔
✔
Hlasové služby, Mobilní internet, ADSL internet
4
934,6
Konsolidované
údaje
18,6
WWW
www.cz.o2.com
www.t-mobile.cz
✔
✘
Datová, internetová a hlasová řešení
Tesco, Česká spořitelna, Ministerstvo práce a soc. věcí
✘
✔
MPLS, L2/L3, ATM
Raiffeisenbank, Schenker, Wienerberger cihlářský průmysl www.radiokomunikace.cz
✘
✔
IP konektivita, profi internet, lambda
www.gtsnovera.cz
www.dialtelecom.cz
CIO TOP 100 ● ABECEDNĚ / ALPHABETICAL SUMMARY
Název firmy / Company
IFS Czech
Impromat
Infinity
Intercom Systems
Invea-Tech
Ipex
IT Prime
IT Systems
Ixtent
J.K.R.
Janus
K2 atmitec
Kaktus Software
Kapsch
Karel Krištoufek-KKcomp
Kodys
Komix
Konica Minolta Business Solutions Czech
Krup
KS - program
Kvados
Livingston Electronic Services
LMC
Logica Czech Republic
Mainstream Technologies
Merit Group
Minerva Česká republika
Ness Czech
Netprosys
Novell Professional Services Česká republ.
Nowire
NWT Computer
Océ-Česká republika
Oki Systems (Czech and Slovak)
OKsystem
WWW
www.ifsworld.com
www.impromat.cz
www.infinity.cz
www.intercomsys.cz
www.invea-tech.com
www.ipex.cz
www.itprime.cz
www.itsys.cz
www.ixtent.com
www.jkr.eu
www.kyocera.cz
www.k2atmitec.cz
www.kaktus.cz
www.kapsch.cz
www.kkcomp.cz
www.kodys.cz
www.komix.cz
www.konicaminolta.cz
www.krup.cz
www.ksprogram.cz
www.kvados.cz
www.livingston.cz
www.lmc.eu
www.logica.com
www.mainstream.cz
www.meritgroup.cz
www.minerva-is.eu
www.ness.com/cz
www.netprosys.cz
www.novell.cz
www.nowire.cz
www.nwt.cz
www.oce.cz
www.oki.cz
www.oksystem.cz
Notes
1 České Radiokomunikace – Revenue estimation by IDG
2 Fiscal year 2009 from April 2009 till March 2010. Data are consolidated within companies Impromat Int, Impromat CZ and Impromat Computer.
Pořadí / Rank
103.
21.
70.
66.
132.
115.
137.
110.
116.
105.
83.
91.
127.
35.
134.
77.
59.
19.
104.
129.
84.
130.
52.
22.
121.
102.
71.
14.
55.
69.
122.
37.
29.
46.
50.
Název firmy / Company
OR-Next
Penta CZ
Pike Electronic
Profinit
RLC Praha
RRC-CZ
S&T
Sefira
Servodata
Siemens Enterprise Communications
Siemens IT Solutions and Services
Sloane Park Property Trust
Software602
Soitron
Stapro
Stickfish
StringData
SWS
Tech Data Distribution
Tesco SW
Tieto Czech
Trask solutions
T-Soft
U&Sluno
Unicorn
ÚVT
Vema
WAK System
Xanadu
Y Soft
Ycnega technologies
3 1954 PVT and 2007 Asseco Czech Republic
4 Alef Nula – Fiscal year April 2009 – March 2010
5 Fiscal year 2009 from April 2009 till March 2010
6 Data are consolidated within Czech and Slovak republic together.
WWW
Pořadí / Rank
www.orcz.cz
119.
www.penta.cz
34.
www.pikeelectronic.com
72.
www.profinit.eu
68.
www.rlc.cz
94.
www.rrc.cz
65.
www.sntcz.cz
25.
www.sefira.cz
112.
www.servodata.cz
18.
www.hipath.cz
51.
www.itsolutions.siemens.cz
16.
www.sloane.cz
54.
www.602.cz
80.
www.soitron.cz
88.
www.stapro.cz
53.
www.stickfish.com
125.
www.stringdata.cz
101.
www.sws.cz
5.
www.techdata.cz
4.
www.tescosw.cz
63.
www.tieto.cz
20.
www.trask.cz
47.
www.tsoft.cz
64.
www.u-sluno.cz
100.
www.unicorn.eu
23.
www.uvt.cz
124.
www.vema.cz
79.
www.waksystem.cz
131.
www.xanadu.cz
60.
www.ysoft.com
87.
www.ycnega.cz
81.
Exchange Rate CZK/USD: 21
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-06-15•MP.indd 15
| 15
4.6.10 8:40
Co nás podle
analytiků čeká
a nemine
Klíčové predikce pro rok
2010 a nejbližší období
S
tejně jako v uplynulých letech publikovali i letos analytici nezávislé společnosti Gartner přehled hlavních globálních trendů, které v nejbližším období významným způsobem ovlivní
podnikání firem i samotné spotřebitele. Letošní predikce pokrývají
celkem na 56 segmentů IT trhu a průmyslových oblastí a odrážejí
v první řadě změny, ke kterým došlo v souvislosti s ekonomickou krizí. Ta v informačních technologiích narušila dosavadní mechanismy
řízení a rozhodování, dala ve firmách větší prostor lidem zodpovědným za finance a vedla k všudypřítomnému požadavku vykazatelnosti a transparentnosti. Schopnost orientovat se v jazyce byznysu se
pro šéfy informatiky stává jednoduše samozřejmostí…
Do roku 2012 nebude 20 % firem vlastnit žádná IT aktiva.
Několik souvisejících trendů, jako jsou virtualizace, služby cloud
computingu nebo používání soukromých stolních nebo přenosných
počítačů ve firemních sítích, vede ke snižování IT hardwarových aktiv. Potřeba počítačového vybavení, ať už datových center nebo samotných zaměstnanců, tím pochopitelně nezmizí. Pokud se ale vlastnictví hardwaru přenese na třetí osoby, ovlivní to celý hardwarový
průmysl. Například IT rozpočty ve firmách budou sníženy nebo relokovány na strategičtější projekty; dojde ke snížení počtu zaměstnanců firemních IT oddělení nebo k jejich přeškolování; distribuce
hardwaru se bude muset přizpůsobit novým požadavkům.
Do roku 2012 budou firmy se sídlem v Indii představovat 20 % vedoucích poskytovatelů služeb cloud computingu.
Analytici společnosti Gartner poukazují na indické poskytovatele IT
služeb, kteří využívají své pozice na trhu a získané důvěry k testování
nelineárních modelů růstu a pracují na zajímavých projektech výzkumu a rozvoje zejména v oblasti cloud computingu. Celé toto společné úsilí indických dodavatelů představuje na trhu služeb cloud
computingu významný segment takzvaných cloud integrátorů.
Do roku 2012 se Facebook stane základem pro integraci sociálních
sítí a webovou socializaci.
Prostřednictvím rozhraní Facebook Connect a dalších podobných
služeb převezme Facebook vedoucí úlohu ve vývoji distribuovaného
a interoperabilního webu. S rostoucím počtem uživatelů Facebooku,
který začíná mezi internetovými sociálními sítěmi dominovat, se in-
What Ultimately
Awaits us according
to Analysts
Key Predictions for 2010
and the Near Future
T
his year, just like in past years, analysts from the independent company
Gartner has published a survey of the main global trends that will significantly influence how companies do business as well as the consumers
themselves in the near future. This year’s predictions cover a total of 56 segments of the IT market and industrial sectors and they, first and foremost, reflect the changes that occurred in connection with the crisis. In information
technologies this disrupted the existing management and decision-making
mechanisms, gave more room to people responsible for finances in companies
and lead to the ever-present request for demonstrability and transparency.
The ability to find ones way in the language of business is becoming a matter
of course for IT managers…
By 2012 twenty percent of the companies will not own any IT assets.
Some related trends such as virtualisation, cloud computing services or the
use of private desktop or portable computers in company networks will lead to
a decrease of IT hardware assets. The need for computer equipment, whether
for data centres of the employees themselves, will understandably not disappear. If, however, the ownership of hardware is transferred to a third party, it
influences the entire hardware industry. For example IT budgets in companies
will be lowered or relocated to more strategic projects; the number of company IT department employees will decrease or these employees will be
retrained; the distribution of hardware will have to adapt to the new requirements.
16 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-16-20•MP.indd 16
3.6.10 15:35
TOP100-2010-inzerce-cs.indd 17
1.6.10 11:40
teroperabilita stává podmínkou úspěchu a dalšího přežití ostatních
sociálních sítí, komunikačních kanálů a media stránek. Ostatní internetové sociální sítě (včetně Twitteru) budou pokračovat v rozvoji
a hledání nových funkcionalit nebo obsahu, ale Facebook se stane
jejich společným jmenovatelem.
V roce 2012 bude 60 % skleníkových plynů souvisejících se životním
cyklem počítače vypuštěno do ovzduší ještě před jeho prvním spuštěním.
Pokrok v oblasti snižování spotřeby energie při výrobě počítačů byl
doposud pomalý. V průběhu svého životního cyklu spotřebuje typický počítač desetinásobek své váhy ve fosilních palivech a až 80 %
energie je spotřebováno při jeho výrobě a přepravě.
Větší povědomí spotřebitelů a těch, kteří jejich chování ovlivňují,
silnější tlak ekologických značek, potřeba snižování nákladů a společenský tlak však způsobily, že IT průmysl už problém emisí skleníkových plynů akceptoval. Žádosti o nabídku dnes běžně obsahují environmentální požadavky kladené na výrobky i dodavatele. Technologičtí poskytovatelé by proto měli být připraveni na to, že budou
poskytovat údaje o emisích kysličníku uhličitého rostoucímu počtu
svých zákazníků.
Do roku 2015 bude internetový marketing regulován. Výdaje na internetový marketing přesáhnou ve světovém měřítku 250 miliard
dolarů.
By 2012 companies headquartered in India will represent 20% of the leading
providers of cloud computing services.
Gartner’s analysts point to Indian IT service providers, which are capitalising
on their market position and gaining confidence for the testing of non-linear
growth models and working on interesting research and development projects,
particularly in the area of cloud computing. This whole joint endeavour by
Indian suppliers represents a significant segment of “cloud integrators” on the
cloud computing market.
By 2012 Facebook will become the foundation for the integration of social
networks and web socialisation.
Facebook will adopt the leading role in the development of a distributed and
interoperable web through the Facebook Connect interface and other similar
services. With the growing number of users of Facebook, which is starting to
dominate among Internet social networks, interoperability is becoming a condition of the success and further survival for other social networks, communications channels and media pages. Other Internet social networks (including
Twitter) will continue in their development and the search for new functionality
or content, but Facebook will become their common denominator.
In 2012 sixty percent of the greenhouse gasses connected with the computer
lifecycle will be released into the atmosphere before it is first started up.
Advances in the area of decreasing the consumption of energy while manufacturing computers have been slow until now. A typical computer consumes
ten times its weight in fossil fuels over the course of its lifecycle and up to
20
LET
SPOLEČNOSTI
OR-CZ
poskytování komplexních služeb a špičkových informačních technologií
- ERP systémy pro výrobní a obchodní podniky
- ekonomické a PACS systémy pro zdravotnictví
- řešení pro veřejnou správu, školství a další organizace
dceřiné společnosti v Brně a Praze a další spolupracovníci v ČR a SR
IT projekt roku 2004 - „MARIE PACS v nemocnici Břeclav“
IT projekt roku 2009 - „Řízení výrobní linky datovými podklady
z konfigurace výrobku zákazníkem, SAPELI, a.s.“
certifikace dle norem ISO 9001, ISO 13485 a ISO 14001
www.orcz.cz
18 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-16-20•MP.indd 18
3.6.10 15:35
80% of the energy is consumed during its production and transportation.
However the greater awareness of consumers and those who influence
their behaviour, the stronger pressure of ecological brands, the need to lower
costs and societal pressure has already caused the IT industry to accept the
problem of greenhouse gas emissions. Today requests for bids commonly contain environmental requirements placed on the products and suppliers. Technological providers should therefore be ready to provide data on carbon dioxide emissions to a growing number of their customers.
Internet marketing will be regulated by 2015. Expenditures on Internet marketing will exceed USD 250 billion on a world-wide scale.
In spite of efforts the world over to eradicate spam there is more than enough
of this marketing “mess” in every marketing channel. Analysts expect that the
protests of unsatisfied customers will ultimately lead to the implementation of
legislative regulations on Internet marketing. When this legislation comes into
effect companies that use the Internet as their primary marketing channel may
find themselves at a competitive disadvantage and they will not be capable of
effective marketing. Thus suppliers who predominantly sell over the Internet
may note a reduction in customers in spite of the
current steep growth. Companies are searching
for an alternative solution and shifting their marketing budgets towards other channels.
By 2014 more than 3 billion people will be able to
perform an electronic transaction over their
mobile phones or the Internet.
By 2014 the number of mobile phone and Internet
users from countries with developing economies
will increase sharply. Development in the area of
mobile payments, trading and banking will also
make it easier to perform electronic transactions
over a mobile phone or computer. A combination of
these two trends will create a situation in which
the vast majority of the world’s adult population
will be able to perform electronic transactions by
the year 2014.
It can be seen from the conclusions of
Gartner’s survey that the penetration of mobile
phones will be on a level of 90% by 2014 and up to
6.5 billion mobile connections will be made. Penetration will not be uniform. For example in Asia
(including Japan) it will reach 68 percent and in
Africa 56 percent. Even though not every mobile
phone owner or computer user will perform electronic transactions, they all will be able to. Cash
payments will predominate on developing markets
by 2014, but the foundations will have been laid for
electronic trade among most of the world’s adult
population.
By 2013 mobile phones will be the devices used most
frequently to connect to the Internet.
According to Gartner’s analysts the total number of
computers used in the world by the year 2013 will
reach 1.78 billion units. The number of smart-
Navzdory celosvětovým snahám o vymýcení spamu je tohoto marketingového „nepořádku“ více než dost v každém z marketingových
kanálů. Analytici očekávají, že odpor nespokojených zákazníků nakonec povede k zavedení legislativní regulace internetového marketingu. Až vstoupí legislativa v platnost, mohou se firmy, které využívají internet jako svůj primární marketingový kanál, ocitnout v konkurenční nevýhodě, nebudou efektivního marketingu vůbec schopné.
I přes současný strmý růst mohou proto dodavatelé, kteří prodávají
především přes internet, zaznamenat pokles zákazníků. Firmy totiž
hledají náhradní řešení a přesouvají marketingové rozpočty směrem
k jiným kanálům.
Do roku 2014 budou více než tři miliardy lidí schopné provádět elektronické transakce prostřednictvím mobilních telefonů nebo internetu.
Do roku 2014 počet uživatelů mobilních telefonů a internetu ze zemí
s rozvíjející se ekonomikou prudce poroste. Vývoj v oblasti mobilních
plateb, obchodování a bankovnictví zároveň usnadní provádění elektronických transakcí prostřednictvím mobilního telefonu nebo počí-
OCˇEKÁVEJTE NEOCˇEKÁVATELNÉ:
ˇNOSTI
ˇINÁSˇÍME NOVÉ MOZ
PR
ˇICH KANCELÁR
ˇÍ.
DO VAS
Novy´ stupen
ˇ efektivity – ten Vám poskytne jen nová ˇrada barevny´ch multifunkcˇních zarˇízení TASKalfa
od spolecˇnosti KYOCERA. Neotrˇely´ vzhled nabity´ celou ˇr adou inteligentních funkcí Vám zajistí
excelentní kvalitu tisku a neprˇekonatelnou spolehlivost. Více naleznete na www.kyocera.cz
Duplexní jednotka pro automaticky´ oboustranny´ tisk ZDARMA
Sít’ová tisková karta a skenování ZDARMA
Patentovaná technologie zarucˇující nejnizˇˇs í náklady na tisk ve své trˇídeˇ
Rychlost skenování az
ˇ 100 stran A4 za minutu
Rychlost tisku az
ˇ 50/40 stran A4 za minutu cˇernobíle/barevneˇ
KYOCERA. POCˇÍTEJTE S NÁMI.
Kontaktujte nás prosím:
Distributor pro CˇR: JANUS, spol. s r.o. – Tel.: (+420) 222 562 246 – www.kyocera.cz
KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com
KYOCERA MITA Europe B.V. - www.kyoceramita.eu
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-16-20•MP.indd 19
| 19
3.6.10 15:35
tače. Kombinace těchto dvou trendů vytváří situaci, ve které bude
výrazná většina světové dospělé populace schopná do roku 2014
provádět elektronické transakce.
Ze závěrů výzkumu společnosti Gartner vyplývá, že do roku 2014
bude penetrace mobilních telefonů na úrovni 90 % a uskuteční se až
6,5 miliardy mobilních spojení. Penetrace nebude jednotná, například v Asii (včetně Japonska) dosáhne 68 procent a v Africe 56 procent. Přestože ne každý majitel mobilního telefonu nebo uživatel internetu bude elektronické transakce provádět, každý bude mít tu
možnost. Platby v hotovosti budou na rozvíjejících se trzích do roku
2014 převažovat, ale základy pro elektronické obchodování budou
u většiny dospělé světové populace položeny.
Do roku 2013 budou mobilní telefony nejčastěji používaným zařízením k přístupu na internet.
Podle analytiků společnosti Gartner dosáhne v roce 2013 celkový počet používaných počítačů na světě 1,78 miliardy kusů. Množství
smartphonů a mobilních telefonů vybavených internetovým prohlížečem překročí podle odhadu analytiků 1,82 miliardy kusů, a bude
tak vyšší než počet užívaných počítačů.
Uživatelé mobilního internetu očekávají uživatelské rozhraní, které
je optimalizováno pro tento přístup například omezením počtu kliknutí při procházení webové stránky. Přestože čím dál víc webových
stránek a aplikací podporuje i malá mobilní zařízení, řada z nich ještě
ne. Webové stránky, které nebudou malá mobilní zařízení podporovat, budou svým majitelům bránit v přístupu na trh. Hodně obsahu
a mnohé stránky tak budou muset být přestavěny.
A jaká je podle analytiků předpověď vývoje celého IT průmyslu?
Podle odhadu, který společnost Gartner publikovala na začátku
dubna, porostou světové výdaje na IT v letošním roce o 5,3 % a dosáhnou celkové hodnoty 3,4 bilionu dolarů. I následující rok přinese
významný růst a výdaje na IT by měly překročit 3,5 bilionu dolarů,
o 4,2 % více než v letošním roce. Přibližně čtyři procentní body letošního růstu jsou sice dány klesající hodnotou dolaru, celkový výhled
však v kontextu zlepšující se makroekonomické situace zůstává pozitivní. A to i přesto, že na trh stále dopadají úsporná opatření z loňského roku, opatrnost mezi podnikateli přetrvává a vyjednávají se
většinou jen omezené kontrakty bez rizika, což platí jak pro trh na
světové úrovni, tak pro situaci v České republice.
Z pohledu jednotlivých světových regionů jsou lídrem rozvíjející
se trhy především v Latinské Americe s očekávaným téměř desetiprocentním růstem v letošním roce. Zotavení v ostatních světových
regionech bude pomalejší, a to platí i pro východní Evropu.
Česká republika se však řadí mezi nejlépe prosperující východoevropské země. Například výdaje na IT služby, sektor, který se v celém
IT spolu s hardwarem řadí mezi nejsilnější, by u nás letos měly vzrůst
téměř o 8 % a dosáhnout celkové hodnoty dvou miliard dolarů, tedy
v přepočtu přibližně 37,5 miliardy korun. A pozitivní vývoj na trhu by
měl pokračovat i v dalších letech. Do roku 2013 by výdaje v oblasti IT
služeb měly v České republice vzrůst proti roku 2009 o čtvrtinu na
2,34 miliardy dolarů. Nejde sice o návrat k dvouciferným růstovým
hodnotám z roku 2008, ve srovnání s loňským rokem ale jde o výrazné zlepšení. Výdaje za IT služby v celé východní Evropě by pak jen
10 0174 / CZ
letos měly dosáhnout celkové výše 14,2 miliardy dolarů.
Struktura provozních nákladů na IT v roce 2010
2010 IT operating expense budget-overall averages
41 %
Mzdové
náklady
na interní IT
Internal labor
costs
3%
Softwarová
infrastruktura
Software infrastructure
18 %
IT služby od externích
dodavatelů
Third-party IT services
7%
Ostatní
Other
8%
Nájem a údržba hardwaru
Hardware lease
and maintenance
10 %
Telekomunikace
Telecom and net
2%
11 %
Softwarové licence
Údržba softwaru
Software licenses
Software maintenance
Zdroj/Source: AMR Research, 2010
phones and mobile phones equipped with an Internet browser will exceed 1.82
billion units, according to the analysts, and it will thus be higher than the
number of computers in use.
Mobile Internet users expect a user interface that is optimised for this
access, for example by limiting the number of clicks when browsing the web
pages. Even though more and more web pages and applications also support
small mobile devices, many of them still do not. Web pages that will not support small mobile devices will prevent their owners from access to the market.
Thus many pages and a lot of content will have to be converted.
And what is the prediction for the development of the entire IT industry
according to the analysts?
According to estimates that Gartner published at the beginning of April, worldwide expenditures on IT will grow by 5.3% this year to reach a total value of
USD 3.4 trillion. The following year should also bring considerable growth and
expenditures on IT should exceed USD 3.5 trillion, 4.2% more than this year.
While this year’s growth of roughly four percentage points is given by the
decreasing value of the dollar, the overall outlook in the context of the improving macroeconomic situation remains positive. And this is in spite of the fact
that the market is still feeling the effects of last year’s austerity measures,
caution remains among businessmen and only limited, risk-free contracts are
generally being negotiated, which is valid for the market on the international
level and for the situation in the Czech Republic.
The Czech Republic is among the most prospering East European countries. Expenditures here on IT services, the sector that is among the strongest
in all of IT together with hardware, should grow by almost 8% this year and
achieve a total value of USD two billion, or approximately CZK 37.5 billion. And
the positive developments on the market should also continue in the coming
years. By the year 2013 expenditures in the area of IT services in the Czech
Republic should have grown by a quarter compared to 2009 to USD 2.34 billion. While it is not a return to the double-digit growth values from 2008, it is a
considerable improvement when compared to last year. Expenditures on IT
services in all of Eastern Europe should reach a total value of USD 14.2 billion
this year.
10 0175 / CZ
20 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-16-20•MP.indd 20
3.6.10 15:36
2010
STAVÍME MODERNÍ
A ROZSÁHLÁ IC T ŘEŠENÍ
Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující
ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních
a komunikačních technologií.
Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili celou řadu špičkových
a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána těmi nejvýznamnějšími podniky z různých
odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací,
energetiky, průmyslu, obchodu a veřejného sektoru.
www.unicornsystems.eu
TOP100-2010-inzerce-cs.indd 21
1.6.10 11:40
Rozhovor s partnery Top 100
Aquasoft
V krizi jsme zvýšili zisk
o 30 %
Petr Franc je generálním ředitelem české IT společnosti Aquasoft,
která na trhu působí již 15. rokem. Aquasoft se specializuje především na dodávky rozsáhlých softwarových aplikací pro státní instituce a velké podniky.
a zrychlit přístup k dokumentaci, v nemocnicích se nepoužívají vůbec
nebo ne zcela dostatečně. Výrobci současných systémů jsou příliš
úzce soustředěni na svá předpřipravená řešení a nedokážou dostatečně vnímat nové trendy, které jsou běžné v jiných oborech a které
s informačními technologiemi pracují mnohem dynamičtěji. Odtrženost zdravotnické informatiky vede k tomu, že například integrace jednotlivých roztříštěných informačních systémů představuje problém
prakticky v každé nemocnici, ačkoliv jsou tu kvalitní řešení, která zákazníci Aquasoftu z jiných sektorů každodenně spokojeně používají.
Samostatnou kapitolou jsou pak národní projekty elektronického
zdravotnictví, jimž se někdy říká e-Health, které nejsou o ničem jiném
než o integraci zdravotnických informačních systémů v celonárodním měřítku.
Které trendy ve svém oboru považujete momentálně za nejdůležitější?
Osobně mezi trendy IS/IT stále řadím dvě spolu
úzce související oblasti, a to integraci informačních
systémů a aplikací a business inteligence (BI). InforJak byste charakterizoval rok 2009 z pohledu vaší
mační systémy organizací jsou i dnes tvořeny řadou
společnosti?
dílčích, vzájemně spolupracujících nebo izolovaLoňský rok byl pro nás zatím nejúspěšnějším. Naných aplikací. Pro řízení a rozhodování je ale třeba
vzdory nepříznivé hospodářské situaci na trhu jsme
kompletního pohledu na fungování organizace. BI
si udrželi pozice u našich zákazníků a získali nové výnástroje zajistí integrovaný pohled na data z primárznamné klienty, za které mohu jmenovat např. miních systémů, jejich analýzu, zjišťování souvislostí
nisterstvo vnitra nebo Státní ústav pro kontrolu léa stávají se nezbytnými v rozhodování managečiv. Obchodní plán jsme dokonce předčili a díky
mentu. Bez používání BI si nedokážu řízení firmy
tomu naše hospodářské výsledky vykázaly rekordní
vůbec představit.
bilanci ve čtrnáctileté historii společnosti. Zisk se
Dobrým příkladem pro integrační úlohy mohou
nám podařilo navýšit o 30 %, i ostatní klíčové ekonobýt nemocniční informační systémy. Standardně nemické ukazatele vykázaly nárůst. V roce 2009 pracomocnice pro své klíčové a další procesy a činnosti
vali naši lidé na více než šesti desítkách projektů.
používají různé aplikace a systémy (klinický IS, ekoNejen že jsme nebyli nuceni propouštět, ale naopak
Petr Franc, generální ředitel,
nomický IS, laboratorní IS a další odborné IS), které
jsme náš tým stabilizovali a posílili o další vysoce
Aquasoft
spolu velmi často obtížně komunikují anebo komukvalifikované odborníky. Historicky je míra fluktuace
nikují „každý s každým“ tak, jak to vyžadovala aktuální potřeba. Jejich
zaměstnanců na nejnižším čísle. To vše se pravděpodobně odrazilo
propojení a integrace založená na principech SOA (Service Oriented
na opětovném umístění Aquasoftu v Top 10 prestižního žebříčku
Architecture) vedou k pružnější podpoře procesů, snížení závislosti na
o Nejlepšího zaměstnavatele České republiky v kategorii malé
konkrétních aplikacích a jejich dodavatelích a v neposlední řadě k cela střední podniky.
kovému snížení výdajů na rozvoj a údržbu IS. V konečném důsledku
SOA a integrace v praxi může znamenat např. zlepšení procesů pláPo tak úspěšném roce nebude lehké znovu úspěch zopakovat. Jaké
nování zdrojů, zlepšení dostupnosti existujících informací o pacienmáte cíle pro tento rok?
tech a jejich léčbě, zjednodušení práce s objednáváním pacientů či
Kromě udržení pozic u všech současných zákazníků usilujeme o nové
zprůhlednění vykazování výkonů pojišťovnám.
významné projekty spojené zejména s IT podporou procesů ve státní
správě. Za prioritní oblast, na niž se v poslední době zaměřujeme,
Jak byste Aquasoft charakterizoval, čím se odlišujete od konkurence?
považujeme elektronizaci zdravotnictví. Zde máme ambice patřit
Zde bych mohl jmenovat kvalitu služeb, které poskytujeme, nebo
mezi absolutní domácí špičku. Letos také představíme zcela nový synaši schopnost řešit velmi specifické požadavky zákazníků. To, co
stém pro řízení projektově orientovaných společností. Kromě domávšak činí Aquasoft opravdu výjimečným, jsou lidé, kteří zde pracují.
cího trhu bude pozornost věnována také příležitostem v zahraničí,
Podařilo se nám vybudovat sehraný tým téměř 120 lidí, kteří se mozejména v balkánských zemích. Stále platí, že se budeme soustředit
hou na sebe pracovně i lidsky spolehnout. Vztahy, které máme mezi
na naše věcné oblasti, kterými jsou daně a dotace, cla, bezpečnost
sebou ve firmě, se pak odrážejí i v kontaktu se zákazníkem.
potravin a zdravotnictví.
Drtivá většina našich klientů s námi spolupracuje déle než pět let
a v našem portfoliu bychom našli i několik klientů, kteří jsou s námi
Jaké výzvy vidíte v oblasti elektronizace zdravotnictví?
Potenciál informačních technologií není ve zdravotnictví stále plně
přes deset let. Naše klienty nebereme jako anonymní zákazníky, ale
využíván. Přestože jsou dnes běžně dostupné technologie, se kterými
budujeme s nimi vztahy založené na důvěře a dobře fungující spolu10 0176 / CZ
je možné zdravotníkům radikálně usnadnit veškerou administrativu
práci – to nás nejvíce odlišuje od konkurence.
22 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-22-27•MP.indd 22
3.6.10 15:36
Rozhovor s partnery Top 100
Asseco Solutions
Všechno bude jinak.
Záleží na nás, jak…
„Rok 2009 byl bezesporu rokem přelomovým a jím počínaje už nebude v oblasti našeho hospodářství nic tak, jak bylo dřív. Osobně to
považuji za ozdravný proces,“ říká Stanislav Sýkora.
Loňský rok by se dal bez nadsázky nazvat „prubířským kamenem“ firem a jejich schopnosti přežít.
Každý podnik se o přežití snažil jinou cestou, některý
úsporami, jiný naopak rozšířením své nabídky. Mnohým se naštěstí přežít podařilo a některé dokonce
dokázaly v loňském roce prosperovat. K nim patří
i producent ERP, Asseco Solutions.
O roce 2009 i o mnohém dalším jsme si povídali
s jeho generálním ředitelem, Stanislavem Sýkorou.
Pokud byste odhlédl od vaší společnosti a podíval se na loňský rok
z „ptačí perspektivy“, jak byste jej hodnotil?
Za dvacet let svobodného trhu v naší zemi byl loňský rok rozhodně
rokem naprosto výjimečným. A to nejen z pohledu toho, co se událo
v období ohraničeném 1. lednem a 31. prosincem 2009, ale především z pohledu změn pro budoucnost. Rok 2009 byl bezesporu rokem přelomovým a jím počínaje už nebude v oblasti našeho hospodářství nic tak, jak bylo dřív. Osobně to ovšem považuji za ozdravný
proces. Změna je bezesporu potřebná. A je také dobře, že jsme občas okolnostmi donuceni sundat si růžové brýle a podívat se na svět
objektivně, aniž si namlouváme, jak jsme úspěšní. Ovšem pozor,
abychom nakonec růžové brýle pouze nevyměnili za černé! To by
rozhodně ničemu neprospělo.
Podle vás tedy máme šanci navzdory těžkostem loňského roku uspět?
Česká republika má dnes, oproti okolním zemím
v Euroregionu, bezpochyby dobrou pozici. Ovšem
je to pozice poněkud vratká – stačí špatně volit
a můžeme, aniž chceme, přehodit výhybku a rozjet
se stejným směrem jako Řecko. Naopak ale máme
šanci se stát lídrem regionu. K tomu potřebujeme
jen dvě „maličkosti“ – uvážlivost při volbě těch, kdo
budou mít v rukou vládu, a také tvrdou práci. Protože jen tak se dá dnes dostat dopředu.
Vraťme se opět k IT. Které trendy ve svém oboru
Jak byste charakterizoval rok 2009 z pohledu vaší
považujete momentálně za nejdůležitější?
společnosti?
IT technologie jsou dnes v úplně jiné pozici než cca
Jako naprostá většina firem, IT oblast nevyjímaje,
před 20 lety, kdy nastal v této oblasti velký boom.
jsme samozřejmě krizi pocítili i my. Naštěstí široké
Dnes je bere každý jako běžnou součást života
portfolio našich produktů pro zákazníky od malých
a k veslu se derou nové obory. Například biotechnoStanislav Sýkora, generální ředitel,
firem, až po ty největší a také napříč mnoha oblogie nebo nanotechnologie. To jsou trendy blízké
Asseco Solutions ČR
lastmi podnikání, nám pomohlo dopad krize minibudoucnosti. IT se musí zapojit, pomoci novým
malizovat. Kolísající poptávku některých firem se nám dost dobře datechnologiím, využívat nové možnosti, které nabídne spojení těchto
řilo vyrovnávat v dalších segmentech trhu. Navíc se právě v loňském
dvou oblastí. Přitom si však IT bude i nadále žít svým samostatným
roce zúročily již dříve rozpracované zakázky. Loňský rok byl zajímavý
životem a rozvíjet se dál, podobně jako dosud.
i tím, že ačkoli jsme už na jeho začátku věděli, že následující období
nebude lehké, nebáli jsme se učinit velmi zásadní krok – sloučení
Nicméně samotné informační technologie mají bezpochyby také
české LCS se slovenskou společností Datalock do uskupení Asseco
právo na své místo na slunci…
Solutions. V roce 2009 jsme tak sami sebe postavili před skutečně
Jistěže ano. A trendy v samotném IT jsou dány především možobrovské množství práce, která sloučení dvou firem vždy nezbytně
nostmi a rozmachem internetu. Mladá generace už se dnes nediví
doprovází. Dnes už ale mohu říci, že jsme se s ní úspěšně vypořádali
tomu, že potřebné informace nemá na svém lokálním počítači, ale
a že loňský vznik Asseco Solutions byl velmi dobře voleným krokem,
běžně vše nachází v síti. To je velká výzva pro tvůrce IT, ale současně
mimo jiné i pro boj s krizí.
to představuje i velké ohrožení osobní svobody nás všech. Proto
i ochrana dat je nyní trendem a je třeba skutečně nepodcenit nebezJestliže se dnes zamyslíte nad vším, čím jste v rámci sloučení prošli,
pečí, které z jejich zneužití vyplývá.
máte pocit, že všechno proběhlo nejlépe, jak mohlo, nebo byste něDalším patrným trendem je třídění informací. Je jich poslední
co dnes udělali už jinak?
dobou neuvěřitelné množství a stále přibývají. Právě IT má možnost
Je jasné, že to byl logický krok dvou hrdých a úspěšných firem, které
pomoci je jednoduchým způsobem utřídit, aby bylo vůbec možné
společně mohou v budoucnu daleko lépe čelit konkurenci a zabezs nimi efektivně pracovat. Nesmíme však očekávat, že informační
pečit své zákazníky. Byla to pro nás cenná zkušenost, ačkoli máte
technologie z nás sejmou zodpovědnost za rozhodnutí, které inforpravdu, dnes bychom některé věci dělali jinak nebo aspoň rychleji.
mace jsou relevantní a jak je máme využít. Je to vlastně, řečeno
Nicméně jsem si jist, že celkově se nám povedlo celou věc zvládnout
s lehkou nadsázkou, výzva pro lidský druh – je totiž čím dál těžší se
velmi dobře. Nesmíme ale teď usnout na vavřínech. Jakmile totiž zísorientovat v tom, co je pravda a co pouhá informační „bublina“.
10 0177 / CZ
káte dojem, že máte hotovo, je to bezpečná cesta k neúspěchu.
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-22-27•MP.indd 23
| 23
3.6.10 15:36
Rozhovor s partnery Top 100
Není to dnes ale tak, že jsou si výrobky různých dodavatelů stále
podobnější?
Do určité míry to jistě platí a je to nevyhnutelný důsledek postupující
standardizace a tlaku na snižování nákladů. To ovšem neplatí jenom
v IT, nýbrž i v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu a koneckonců třeba i v cestovním ruchu.
Proto také netvrdíme, že naším zásadním odlišením jsou hlavně
produkty nebo že to jsou hlavně služby. Musí to být totiž správná
kombinace obojího podle potřeb konkrétního zákazníka. Ve Fujitsu
hovoříme o dynamické IT infrastruktuře. Dynamická ve smyslu přizpůsobující se požadavkům zákazníka ve všech ohledech, ať už se
jedná o technický návrh řešení, rozsah a úroveň služeb nebo o způJak byste charakterizoval rok 2009 z pohledu vaší společnosti?
sob pořízení.
Jako příklad bych uvedl FlexFrame, naši dynamickou platformu
Pro Fujitsu v České republice to byl rok úspěšný. Krize se projevila
pro provoz SAP. Operační systém a moduly SAP jsou umístěny na
výrazně na struktuře našeho obratu: poklesly prodeje produktů, tedy
centrálním úložišti a mohou být v jednotkách minut
osobních počítačů, notebooků a monitorů, ale jejich
spuštěny na libovolném fyzickém či virtuálním serpropad se nám podařilo kompenzovat novými proveru. Starost pouze o jednu instanci značně spoří
jekty v oblasti služeb a softwaru. Navíc jsme během
náklady při různých aktualizacích či záplatách.
tohoto roku dokončovali naši integraci do skupiny
Služby SAP mohou být mezi servery jednoduše
Fujitsu, takže jsme se rozhodně nenudili.
dynamicky přesouvány podle požadavků uživatele,
např. s ohledem na předpokládanou zátěž či v příVaše společnost působila na českém trhu téměř depadě selhání některého serveru, kdy je postižená
set let jako Fujitsu Siemens Computers. Co se pro
služba automaticky restartována na jiném dostupvás nyní změnilo?
ném serveru.
Společný podnik Fujitsu Siemens Computers byl
Vzhledem k tomu, že FlexFrame využívá stanzaměřen zejména produktově s menším podílem IT
dardní x86 servery a že posílení o další zdroje je
služeb. Fujitsu je naproti tomu celosvětově třetí
rychlá a rutinní záležitost, může toto řešení dynanejvětší poskytovatel IT služeb. Pro nás to znamená
micky růst se svým uživatelem, který nemusí platit
přístup ke znalostem a globálním zdrojům, který
za předimenzovaný hardware.
jsme v minulosti měli jen omezeně. Nejdůležitější
Řešení FlexFrame může zákazník vlastnit i proale je, co jako Fujitsu můžeme nabídnout našim
Tomáš Rutrle, generální ředitel
vozovat ve vlastním datovém centru, může si u nás
zákazníkům.
Fujitsu pro Českou republiku
objednat jen jeho správu a provoz či mu ho můžeme kompletně nabídnout jako službu bez ohledu na to, zda bude
A co to tedy je?
fyzicky umístěno u zákazníka či třeba v hostingovém centru. Díky
Rozhodně nechceme nikoho ohromovat novými, lepšími a barevnějmigraci z klasické architektury na FlexFrame pro SAP se jednomu
šími marketingovými bublinami. IT je naše řemeslo, které děláme
z našich klientů, společnosti Rehau AG, podařilo snížit náklady na
co možná nejsolidněji a nejzodpovědněji. Máme bohaté produktové
vlastnictví a provoz platformy pro SAP o neuvěřitelných 75 % –
portfolio od notebooků až po servery a datová úložiště a širokou naz 20 €/SAPS na 5 €/SAPS.
bídku služeb podpory, provozu a administrace IT systémů. Z těchto
stavebních bloků pak zákazníkům navrhujeme a dodáváme řešení
Které trendy ve svém oboru považujete momentálně za nejdůležis jediným cílem – zefektivnit a zhospodárnit jejich IT provoz. I náš zátější?
kazník má svého zákazníka. Někdy externího, jindy interního. A je saFirmy si ponechají jen aplikace, které pro ně představují zdroj konkumozřejmě také nucen snižovat své náklady a pracovat se stále omerenční výhody, ostatní budou využívat jako více či méně standardizozenějšími zdroji. My podáváme pomocnou ruku a nabízíme šéfům IT:
vané služby. CIO bude moci dosáhnout značných úspor, ale na druhé
Uvolněte si ruce od rutinních provozních úkolů, věnujte svoji energii
straně bude jeho role komplikovanější, protože bude vedení společspíše strategickým záležitostem.
nosti zodpovědný nejen za provoz vlastních systémů, nýbrž i za kvalitu služeb dodávaných poskytovateli cloud computingu. Správné
Na poskytování služeb se orientuje stále více IT firem. Proč by se
rozhodnutí o tom, kterou část současných systémů převést do proměl zákazník rozhodnout právě pro Fujitsu?
středí cloud computingu a sladění vlastních i „cloudizovaných“ sluVe službách záleží nejvíce ze všeho na lidech. Na jejich schopnosžeb do homogenního celku, představuje skutečnou výzvu pro násletech, kvalifikaci, ochotě a přístupu k zákazníkům. To, že máme dlouhé
dující roky.
seznamy certifikací a vybudovanou potřebnou technickou infrastrukturu, považuji za samozřejmé. Věřím, že naši zákazníci oceňují právě
to, že se u nás setkávají s lidmi, kteří rozumí jejich potřebám a kteří –
10 0178 / CZ
pokud je to potřeba – jsou vždy připraveni udělat něco navíc.
Fujitsu
Celosvětově třetí největší
poskytovatel IT služeb
24 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-22-27•MP.indd 24
3.6.10 15:36
Rozhovor s partnery Top 100
dobře známe a se kterými máme dlouholeté zkušenosti. U našich
projektů klademe důraz na kvalitu, včasnost doručení a celkovou
spokojenost zákazníka. Tento přístup je pro nás zárukou udržení původních zákazníků a pomáhá nám získávat nové.
IBA CZ
Zákazníci chtějí
efektivní projekty
Jak byste charakterizoval rok 2009 z pohledu vaší společnosti?
Hospodářská recese samozřejmě do značné míry ovlivnila i naši společnost. Plánovaný růst počtu zaměstnanců byl pozastaven, některé
připravované projekty byly odloženy nebo zrušeny.
Na druhou stranu se nám otevřely nové zajímavé
příležitosti, které vyústily do projektů, jež realizujeme v letošním roce.
Jaké trendy ve svém oboru považujete momentálně
za nejdůležitější?
Mezi nejdůležitější trendy podle našeho názoru patří
modelování a optimalizace podnikových procesů,
které zákazníkovi přinášejí snížení nákladů za současného zvýšení jejich efektivity a kvality. Zároveň si
společnosti uvědomují důležitost provázanosti jednotlivých podnikových aplikací, jejichž integrace jim
zajistí jednotný pohled na zákazníky. Dalším trendem je důraz na propojení vnitropodnikové komunikace, na sdílení zkušeností a znalostí mezi zaměstnanci a v neposlední řadě také na podporu týmové
spolupráce.
Je v dnešní době problém najít kvalitní pracovníky? Jak si udržujete
zaměstnance současné?
Najít kvalitní zaměstnance za přijatelných podmínek je stále těžké,
proto se snažíme našim pracovníkům vytvořit příjemné pracovní
prostředí. Klademe důraz na možnost dalšího vzdělávání a nabízíme
také perspektivu kariérního růstu. Potenciální zaměstnanci často
oslovují naši společnost na základě kladných doporučení z řad svých
kolegů. Spokojenost našich pracovníků můžeme potvrdit velice nízkou fluktuací pracovních sil ve srovnání s jinými společnostmi.
Jak IBA CZ spolupracuje s vysokými školami?
Oblast vysokého školství pro nás představuje velice
zajímavou oblast. I v letošním roce proto pokračujeme v intenzivní spolupráci s vysokými školami
i univerzitami. Vedeme řadu bakalářských a diplomových prací, aktivně působíme při přednáškách
vybraných předmětů. V letošním roce připravujeme
čtvrtý ročník Software Summer Campu, kde mají
studenti možnost se prakticky seznámit s moderními vývojovými nástroji i technologiemi.
Luboš Brzobohatý,
generální ředitel, IBA CZ
Co můžete nabídnout svým zákazníkům v letošním roce? Na co se
chcete zaměřit?
Svoje služby zaměřujeme především na implementaci podnikových
portálů a na vývoj a dodávku portálových řešení odpovídajících veškerým požadavkům zákazníka. Díky správnému zavedení portálů se
našim zákazníkům daří zefektivnit komunikaci jak uvnitř firmy (intranetové portály), tak i se svými obchodními partnery, zákazníky, dodavateli a občany (internetové portály). Dále se zaměřujeme na služby
v oblasti Information Managementu, a to především datawarehousing, business intelligence, datová kvalita, datové transformace
a Enterprise Content Management.
Na začátku roku jste rozšířili společnost o další zaměstnance, chystáte pro letošní rok ještě nějaký růst?
V průběhu roku 2010 chceme rozšířit současný tým o cca 20 dalších
specialistů. Růst je ovlivněn především získáváním nových projektů
a navazováním nových partnerských vztahů. V této oblasti jsme jednoznačně optimisty.
Jak se vám daří udržet si současné zákazníky a získávat nové?
Svým zákazníkům poskytujeme služby v oblastech, které velice
Plánujete pro letošní rok některé certifikace?
Loni jsme získali certifikaci ISO 9001:2009. V letošním roce se připravujeme na certifikace ISO 20001
pro IT Service Management. Budeme také zavádět
procesy v oblasti managementu bezpečnosti informací, které povedou k získání certifikace ISO 27001.
Co podle vašeho názoru rozhoduje u zákazníka o výběru vhodného
řešení?
Zákazníci se soustředí na realizaci efektivních projektů přinášejících
jak úspory finančního charakteru, tak i vylepšení podnikových procesů. Důležitým přínosem analytických a integračních projektů je získání souvislostí a znalostí, které lze uplatnit při obchodním a marketingovém řízení, identifikaci nových příležitostí a dalších strategických rozhodujících procesech. Přednostně budou realizovány
projekty, které jsou v souladu se strategickými záměry dané společnosti, přizpůsobenými současné doznívající recesi. Důležité jsou
rychlá návratnost, možnost postupného zavádění s měřitelnými průběžnými výsledky, možnost rozšiřování a vysoká flexibilita řešení.
Jak přistupujete ke svým zákazníkům v obchodním procesu?
Vždy se snažíme se zákazníkem najít vhodné řešení, tak aby nejen
splnilo požadavky zákazníka, ale také aby bylo vhodně dimenzované
a zároveň dostatečně flexibilní. Se zákazníkem se vždy snažíme projít
více možností realizace konkrétního problému a společně najít nejvhodnější řešení. Často zákazník zná jen svoje rámcové požadavky
na nový systém nebo nové vlastnosti. V tomto případě u zákazníka
provedeme detailní analýzu a návrh s vlastním doporučením.
10 0179 / CZ
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-22-27•MP.indd 25
| 25
3.6.10 15:36
Rozhovor s partnery Top 100
Minerva ČR
Zvyšujeme efektivitu
uživatelů
firmy na špičkový ERP systém. Semináře byly uskutečněny za podpory CzechInvestu, který schvaluje žádosti na projekty ICT. Už od
první vlny dotací programu ICT v podnicích jsme se setkávali s projekty čerpajícími dotace a získávali zkušenosti týkající se podmínek
a celého průběhu od sepisování žádosti až po vykazování dokumentace k proplacení a kontrole projektu. K těmto projektům jsme vytvořili interní tým, který poskytuje podnikům konzultace k žádostem
a projektům pořízení IS za podpory dotací EU.
Co mohou vaši zákazníci očekávat od systému QAD?
Navrhujeme a dodáváme řešení postavené na oborově zaměřeném
ERP systému QAD. Jedná se o komplexní řešení pro výrobní odvětví
Jak byste charakterizoval rok 2009 z pohledu vaší společnosti?
pokrývající všechny potřeby a procesy podniku přes finance, prodej,
Uplynulý rok 2009 byl mimořádný pro podniky nejen v České repubnákup, plánování až po výrobu a logistiku. Aplikace QAD přináší podlice, ale po celém světě. Jednalo se o rok plný neustálých změn a nenikům integrované řešení v oblasti štíhlé výroby, kontroly a řízení náuvěřitelných výzev. Prakticky každá firma byla celokladů, větší efektivitu v dodavatelském řetězci, násvětovou ekonomickou krizí nějakým způsobem
stroj pro správu a údržbu majetku a strojů. Nechyovlivněna a v průmyslu došlo k trvalým změnám.
bějí ani zdokonalení plánování omezených kapacit,
Ani Minerva ČR nebyla imunní vůči dopadům glofunkcionalita manažerského systému, CRM, controlbálního hospodářského útlumu. Naše obchodní
lingu a TPV. QAD disponuje hlubokou funkcionalitou
úspěchy, provedené organizační změny a discipliv jednotlivých procesech a ovládání s uživatelským
nované řízení podniku nám však zajistily ziskovost,
prostředím .NET je dnes mnohem komfortnější, než
pozitivní cash flow a posílení podílu na trhu v ČR.
bývalo kdysi. Výhodu doménového uspořádání pro
Obchodní úspěchy byly podpořeny oceněním Evroppodniky s více pobočkami představuje jejich snadné
ský partner roku od našeho strategického partnera,
řízení a přehlednost. Nemohu opomenout ani proamerické softwarové firmy QAD. Při řízení podnikání
cesní mapy, které jsou graficky zpracované v .NET
i v době globálního hospodářského poklesu jsme se
prostředí, a jejich ovládání je tak velmi snadné a orizaměřili nejen na zvyšování kvality hlavního předentace v podnikových procesech se stává transpamětu podnikání, ale i na investice do nových, rozvírentní například i pro externí auditory.
Naše rozsáhlé instalace v ČR a SR získaly renojejících se oblastí a interního vzdělávání. Zaměření
mé i v zahraničí a generujeme zájem od velkých
na prodej, zavádění a servis informačních systémů
Petr Koptík, předseda představenspolečností na provedení implementace ERP syúzce specializovaných na řízení výrobních a distristva a obchodní ředitel společnosti
stému do celé sítě poboček.
bučních podniků má trvale nejvyšší prioritu v dlouMinerva Česká republika, a. s.
hodobé strategii naší společnosti.
Které trendy ve svém oboru považujete momentálně za nejdůležitější?
V posledním období se zaměřujeme převážně na technologický
Jak vypadá vaše prognóza na rok 2010?
a funkční rozvoj uživatelského rozhraní. Sofistikované a snadno poNaše prognózy jsou optimistické. Tento rok bude jistě patřit k těm
užitelné rozhraní nové generace spolu s důrazem na zvyšování odvelmi zajímavým z hlediska vývoje ekonomiky. Konec roku 2009 zaborné úrovně uživatelů přenáší mnoho úloh, které byly dříve zpracočal vykazovat první známky oživení v některých oblastech průmyslu.
vávané ve specializovaných aplikacích, například BI a CRM, do záHlavními prioritami jsou konsolidace procesů, nákladová kontrola,
kladního (ERP) systému. Na vedení a řízení firem poté zůstává oblast
správné zaměření naší obchodní činnosti a celkového zefektivnění
strategického plánování.
výkonu Minervy ČR. Osobně jsem přesvědčen, že rok 2010 bude pro
Chtěl bych zdůraznit, že ERP systém je nástroj určený k efektivnaši společnost rokem úspěšným. Nasvědčují tomu rozpracované
nímu řízení společnosti. Pokud však společnost nemá dobře nastaprojekty i kvalifikované obchodní prognózy.
vené procesy nebo se časem změnily a uživatelé systému nejsou
řádně vyškolení, efektivita se rapidně snižuje. Jako klíčové vidím neKteré aktivity společnosti Minerva ČR pro rok 2010 považujete
ustálé vzdělávání a získávání informací o využití současného ERP, noza klíčové?
vých modulů a verzí. Minerva ČR v této souvislosti pořádá stanVyzdvihl bych naše obchodní aktivity směřující na menší výrobní
dardní školení. Jeden z kurzů dokonce nese přímo název „Jak zvýšit
podniky. V loňském roce jsme zahájili úspěšnou řadu regionálních
efektivitu uživatelů“. Školení nabízíme nejen k modulům QAD Enterseminářů, zaměřenou na třetí vlnu dotačního programu ICT v podniprise Applications, ale také v dalších oblastech, jako jsou principy řících pro SMB sektor. Náplní seminářů bylo přiblížit výrobcům proces
zení výrobního podniku včetně pomocí standardu pro sebehodnovýběru informačního systému, který by neměli podcenit. Poskytli
cení, konsolidace a dostupnost aplikací, řízení IT procesů ve výrobní
jsme rady a tipy při volbě systému i jeho dodavatele, jakou funkciofirmě obecně. Naše školení je možné pořídit s dotacemi určenými na
nalitou by měl disponovat, a v neposlední řadě jsme se zabývali
10 0180 / CZ
vzdělávání.
i tím, jak sestavit žádost. Díky programu mohou dosáhnout i menší
26 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-22-27•MP.indd 26
3.6.10 15:37
Rozhovor s partnery Top 100
Océ
Mé dobré světlo
pozitivní ziskovosti na úrovni EBIT a v neposlední řadě se nám zásadním způsobem podařilo snížit vnitropodnikové půjčky od naší
matky Océ N.V. Z tohoto pohledu mohu s hrdostí říci, že hlavními
úskalími roku 2009 jsme prošli výrazně posíleni. Pravda, pokud dokážeme porovnat strukturu tržeb a dosažených marží, změna proti posledním letům je opravdu viditelná. Kvantita prodeje tiskáren a multifunkčních zařízení se výrazně snížila a naopak se zvýšila kvalita jednotlivých prodejů. Přechod od kusového prodeje k větším celkům
a projektovému přístupu byl v roce 2009 velmi výrazný. Samozřejmě
z pohledu výrobce IT HW a SW tento trend není ideální, avšak z pohledu strategického a dlouhodobého obchodního modelu jistě
správný.
Jak byste charakterizoval rok 2009 z pohledu vaší společnosti?
Rok 2009 pro nás byl ve všech hlavních směrech něčím mimořádným a řekl bych i neopakovatelným. Myslím, že nejen já a naše
společnost jsme si plně uvědomili vliv globálních ekonomických
Které trendy ve svém oboru považujete momentálně za nejdůlea geopolitických změn. Jsem na jednu stranu rád, že i období zasažitější?
Z pohledu Océ v České republice se rok 2010 nese
žené finančně-výrobní krizí jsme si mohli pracovně
ve znamení koncentrace na tržní oblasti, kde díky
prožít, jelikož se v mnoha ohledech mění zaběhnuté
naší nabídce produktů, služeb a profesionálnímu
postupy, principy a přístupy k dosažení nastavených
personálu dokážeme svým zákazníkům zvýšit efekcílů.
Uplynulý rok v rámci skupiny podniků Océ
tivitu, kvalitu a inovovat jejich tiskové a dokumen(pro nás jde o fiskální rok, který začíná prosincem
tační prostředí. Ano, tento směr mají pochopitelně
a končí listopadem) byl svým průběhem velmi potaké další tři nebo čtyři společnosti působící v nadobný všem ostatním korporátním společnostem.
šem odvětví, avšak předpoklad úspěchu není
Po propuknutí finanční krize koncem roku 2008
u všech stejný. Primární trend v oblasti kancelářjsme celosvětově přistoupili k takzvanému plánu
ského (maloformátového – do formátu média A3)
pro mimořádné případy, který v sobě plně obsahoprostředí představuje vyšší kontrola nad náklady,
val dopad velmi rychle se měnícího tržního provyužívání formy financování HW neinvestiční forstředí. V dané situaci totiž některé klíčové oblasti
mou, sdílení dokumentů, elektronizace oběhu dopro Océ, jako stavebnictví, finanční a bankovní sekkumentů ve společnostech, přechod od čb dokutor a výroba i průmysl, redukovaly svůj potenciál.
mentu k barevnému. Dále sledujeme částečné přePokud k těmto hlavním segmentům přidáme tržní
lití trhu z využívání klasické ofsetové technologie
Jan Pachman, General Manager
oblasti, které jsou pro zmiňované obory dodavateli,
do digitální – hlavně v oblasti reklamní grafiky a tisOcé-Czech Republic
jako například mailingové a marketingové společkovin, kde se projevuje nutnost rychlejší reakce na
nosti, grafická studia a v neposlední řadě velké tiskárny používající
potřeby, flexibilitu a také menší náklady na tisk. Jako trend v oblasti
digitální tiskové technologie, můžeme říci, že v uplynulém roce více
outsourcingu tiskových procesů a dílčích služeb při práci s dokunež 42 % z klíčového evropského trhu stagnovalo. To se samomenty lze označit rozvoj digitalizace, vytěžování dat z dokumentů
zřejmě jen velmi složitě nahrazuje prodejem HW a SW technologií
a centralizaci hromadné klientské komunikace. Trendem v oblasti
pro tisk a správu dokumentů z jiných segmentů trhu. Z tohoto poprodukčního profesionálního tisku je pak sbližování klasické ofsehledu konečný výsledek celé skupiny podniků Océ, který byl ve srov- tové technologie s digitální. Nový směr v této oblasti představuje
nání s rokem předchozím o cca 9 % nižší z pohledu tržeb, nelze vnítaké aplikace propojující tisk klientské dokumentace (výpisy z účtů,
mat jako neúspěšný. Celý trh se totiž podle dostupných informací
mailing) s personalizací v oblasti nabídky nových produktů, markeod společností Infosource a Gartner Group propadl o více než 14 %
tingu, tedy TransPromo aplikace. To je cesta, kterou lze nadále
(Evropa).
v tomto oboru očekávat s příchodem nové platformy inkoustové plCo se týká naší lokální organizace v České republice, zde byl vývoj
nobarevné produkční digitální technologie, jež vhodně doplňuje „toponěkud odlišný. Pokračovali jsme v realizaci dlouhodobých stratenerovou“ technologii.
gických cílů, které jsme si nastavili již v roce 2007. Měli jsme a stále
Rok 2010/2011 je pro nás v Océ obdobím přípravy synergického
máme tři základní priority pro naše podnikání. Interní efektivitu, Océ
propojení Océ N.V. a Canon Int. Již v průběhu III. Q letošního roku
personál a Océ firemní kulturu. Myslím, že prozíravost této cesty
budeme mít v nabídce produktů celé portfolio Canon a připravua nastavení úkolů se také pozitivně projevily v roce 2009. Je samojeme konsolidaci našich interních procesů a struktur v rámci nového
zřejmé, že v rámci vlastnické struktury od nás centrála Océ, a zproseskupení firem Océ/Canon. Velmi důležité však je, že nadále zůstástředkovaně i akcionáři, očekávají optimální ziskovost, dostatek volváme plně orientováni na přímou komunikaci s koncovými uživateli,
ných finančních prostředků, ale také adekvátní tržní podíl. To jsme
upevňujeme a rozšiřujeme lokální vazby s původními klienty, v souvšak právě díky zmiňovanému strategickému zaměření v minulém
ladu s heslem a základní filozofií roku 2010: „Océ – Mé dobré
roce dokázali.
světlo“.
10 0181 / CZ
Vedle tržeb, které se nám meziročně zvýšily o 4,5 %, jsme dosáhli
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-22-27•MP.indd 27
| 27
3.6.10 15:37
CÍGLER SOFTWARE
profil společnosti
CÍGLER SOFTWARE, a. s., se zabývá vývojem, implementací a podporou moderních
informačních a ekonomických systémů. V současné době pokrývá
svým portfoliem všechny segmenty trhu od malých společností přes
středně velké podniky až po velké nadnárodní koncerny. Filozofie přístupu je pro všechny zákazníky stejná: poskytnout podniku informační systém, který mu bude nástrojem pro dosažení dlouhodobé
stability, získávání konkurenčních výhod a předních pozic na trhu.
Systém, který poroste spolu se zákazníkem.
Výrobce ekonomických informačních systémů Money, společnost
CÍGLER SOFTWARE, datuje svoji existenci od počátku roku 1990 a na
podzim stejného roku na mezinárodním veletrhu INVEX uvedla na
trh svůj první ekonomický systém Money. Od samého počátku se
společnost zaměřila na vývoj kvalitních informačních systémů a zajištění technické a poradenské podpory na úrovni světových standardů. Během několika let se stala jednou z nejuznávanějších českých společností v oboru.
CÍGLER SOFTWARE se odlišuje od většiny českých výrobců podnikových informačních systémů velkým důrazem kladeným na odbor-
nost, použití nejmodernějších technologií, kvalitu softwaru
a vysokou úroveň poskytovaných služeb. Společnost je od
roku 2003 certifikovaná podle norem ISO 9001 a v roce
2005 dosáhla nejvyšší úrovně certifikace od společnosti
Microsoft – Microsoft Gold Certified Partner. CÍGLER
SOFTWARE je členem SPIS – Sdružení pro informační společnost.
Ekonomický a účetní program Money S3 Menším a menším
středním společnostem, živnostníkům i účetním kancelářím je určen
účetní a ekonomický systém Money S3. S 60 000 instalacemi se
jedná o jeden z nejrozšířenějších účetních systémů v České republice
a na Slovensku.
Podnikové informační systémy Money S4 a Money S5 Středním
a větším společnostem dodává CÍGLER SOFTWARE řešení v podobě
podnikových informačních systémů Money S4 a Money S5. Jedná se
o robustní systémy s moderní architekturou, které vedle běžných
ekonomických a obchodních agend pokrývají i specializovaná branžová řešení.
Pokladní systémy a registrační pokladny Produkt Prodejna SQL
oslovuje zákazníky, kteří požadují řešení pokladních systémů. Kromě
pokladního softwaru CÍGLER SOFTWARE dodává i komplexní pokladní
hardware.
10 0185 / CZ
Více o společnosti najdete na stránkách www.money.cz
České Radiokomunikace
profil společnosti
● Bezpečný, vzdálený přístup do uzavřených VPN
● Spojení vzdálených lokalit s rozhraním Ethernet
● Vysokokapacitní spojení vzdálených lokalit – plně transparentní
České Radiokomunikace jsou předním expertem na trhu telekomunikačních služeb
pro velkoobchodní a korporátní zákazníky a rovněž také renomovaným poskytovatelem řešení pro televizní a rozhlasové vysílání. Na
českém trhu působí již 47 let. Stabilitu společnosti dokazuje silné finanční zázemí a zkušenosti nabyté během dlouhé doby činnosti.
Na českém trhu poskytují České Radiokomunikace komplexní
služby elektronických komunikací již od roku 1995. Silnou stránkou
společnosti a zároveň jednou z hlavních konkurenčních výhod je vlastnictví více než 600 telekomunikačních objektů, vhodných pro realizaci
bezdrátového nebo optického připojení k páteřní síti. Ta je tvořena
vlastní vysokokapacitní, víceokruhovou a celorepublikovou optickou
infrastrukturou. Kombinací infrastrukturních předpokladů a silné ekonomické základny jsou dány základní předpoklady pro možnost poskytování služeb s vysokou kvalitou pro cílové segmenty trhu.
Nejčastější řešení datových služeb
● Uzavřené virtuální sítě privátní sítě (VPN)
● Uzavřená VPN, umožňující přesné řízení přenášených dat (QoS)
● Propojení hlasových ústředen (klasické i VoIP technologie)
● Pronájem přenosové kapacity se zálohou v kruhu
Řešení pro hlasové služby
● Hlasové služby se všemi tradičními rozhraními, od jednotlivé linky
po připojení pobočkové ústředny (PBX) k tranzitní ústředně Českých Radiokomunikací
● Připojení pobočkové ústředny (PBX) k tranzitní ústředně Českých
Radiokomunikací s využitím přenosu hlasu přes datovou/IP síť
(VoIP), nejčastěji pomocí protokolu SIP
● Poskytování služby virtuální pobočkové ústředny (tzv. Centrex),
kdy není třeba při využití této služby pořizovat vlastní PBX do lokality, ale lze využít minimálně stejných funkcí, jako má tradiční PBX,
na virtuální platformě Českých Radiokomunikací
Internet
● Internetová konektivita je v podání Českých Radiokomunikací nabízena převážně v neagregované, symetrické, garantované a nelimi10 0184 / CZ
tované verzi.
28 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-28-31•MP.indd 28
3.6.10 16:07
Dial Telecom
profil společnosti
Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice
prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Délka provozovaných optických kabelových tras společnosti Dial Telecom činí v současnosti 4 500 kilometrů v rámci České republiky a 140 km kabelových tras s přibližně 9 100 km optických vláken v rámci metropolitní sítě v Praze. Síť společnosti Dial Telecom má centrální
dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory
zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu.
INTERNETOVÉ SLUŽBY zpravidla provozuje prostřednictvím
vlastní unikátní páteřní optické sítě a metropolitní optické sítě v Praze
a Bratislavě. Liší se především v poskytované šířce pásma, možnosti
nastavení poměru mezi domácí a zahraniční IP konektivitou a také
sjednanými garantovanými parametry služeb. Nejvýznamnější službou je poskytování IP konektivity tranzitních partnerů Dial Telecomu,
a především vlastní konektivity do největších evropských a světových peeringových uzlů.
Fujitsu
profil společnosti
Mezi DATOVÉ SLUŽBY patří mj. pronájem digitálních telekomunikačních okruhů, který je realizován jak na protokolech Ethernet, tak
i SDH, a to o rychlostech od 64 kbps do 10 gbps. Samostatnou kapitolou datových služeb je vysokokapacitní přenos dat prostřednictvím
DWDM technologie. Tato platforma
umožňuje datové přenosy až do výše
X násobku 10 gbps. V oblasti pronájmů vlnových délek (lambd) se Dial Telecom specializuje nejen na
pokrytí českých měst, ale i na zahraniční destinace.
Dial Telecom provozuje HLASOVÉ SLUŽBY na dvou technologických platformách. První varianta je postavena na mezioperátorských
dohodách o propojení telekomunikačních sítí a přístupu do veřejné
telekomunikační sítě prostřednictvím propojovacích svazků o kapacitách n x E1. Druhá varianta staví na přenosu hlasových volání prostřednictvím SIP protokolu (Voice Over IP). Služba umožňuje partnerovi především samostatnou a nezávislou administraci hlasových
služeb pro své zákazníky a zpracování billingových informací prostřednictvím www rozhraní.
Dial Telecom je největším POSKYTOVATELEM PÁTEŘNÍCH OPTICKÝCH VLÁKEN ve střední Evropě. Tato služba nabízí zákazníkům či
partnerům možnost pronájmu nenasvícených optických vláken páteřních a metropolitních sítí Dial Telecomu v Praze a Bratislavě, případně i pronájem HDPE trubek.
Více o společnosti naleznete na http://www.dialtelecom.cz.
10 0188 / CZ
● FUTRO – tenký klient –
energeticky úsporný integrovaný systém
● PRIMERGY – řada výkonných serverů
s procesory Intel
● ETERNUS – ucelená řada diskových polí
● SPARC Enterprise Servers – vysoce výkonné servery s procesory
SPARC64™ VII
Fujitsu je jednou z vedoucích, celosvětově čtvrtou největší společností poskytující IT byznys řešení. Dodává svým zákazníkům kromě
IT produktů i IT služby na vysoké úrovni. Fujitsu se 170 000 zaměstnanci nabízí svým klientům po celém světě kombinaci systémových
a servisních specialistů s vysoce spolehlivými počítačovými a komunikačními řešeními.
Fujitsu Technology Solutions s. r. o. byla založena jako samostatná společnost v roce 1999 pod názvem Fujitsu Siemens Computers s. r. o., v dubnu roku 2009 odkoupila 50% podíl od společnosti
Siemens AG, a stala se tak součástí globální společnosti Fujitsu.
Portfolio Fujitsu Technology Solutions s. r. o. zahrnuje celý řetězec
znalostí, zkušeností a služeb od poradenství a návrhu systému, dodávky systému přes jeho implementaci, následný provoz, údržbu
a servis.
Poskytované služby
● Consulting
● Dodávky a implementace IT infrastruktury
● Údržba a servis IT
● Zajištění provozu IT infrastruktury
● Systémy pro ukládání dat
● Network Services
● Security Services
● Monitoring
● Automatizovaná distribuce SW
● Business Continuity Planning
● Biometrické systémy
Kontakt
Hlavní produkty
● LIFEBOOK – profesionální notebooky (ucelená řada notebooků)
● ESPRIMO – profesionální stolní počítače
● CELSIUS – stolní a přenosné pracovní stanice
Fujitsu Technology Solutions s. r. o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007, fax +420 233 034 099
E-mail: [email protected] • cz.ts.fujitsu.com
10 0187 / CZ
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-28-31•MP.indd 29
| 29
3.6.10 15:40
IDS Scheer ČR
profil společnosti
IDS Scheer je součástí skupiny Software AG a je přední společností
na trhu softwaru pro řízení podnikových procesů (Business Process
Management – BPM) a dalších řešení a služeb pro společnosti i veřejné organizace. V podobě produktů řady ARIS Platform nabízí integrované, komplexní portfolio řešení pro strategii, design, implementaci a controlling podnikových procesů. Za využití vlastní metodiky
ARIS Value Engineering (AVE) nabízí IDS Scheer ideální propojení
mezi firemní strategií, podnikovými procesy, řešením IT a procesním
controllingem.
V České republice v posledních letech úspěšně nabízí také outsourcing IT společně s 24/7 podporou nebo řešení pro správu aktiv.
Nezanedbatelnou část produktového portfolia představují též konzultační služby systému SAP a služby systémové integrace.
Software AG je přední světový dodavatel řešení pro Business
Process Excellence. Již 40 let přichází s inovativními řešeními, mezi
nimiž je i první vysoce výkonná transakční databáze Adabas, první
platforma pro analýzu podnikových procesů ARIS nebo první B2B
server a na SOA založená integrační platforma webMethods.
Jedinečnost skupiny Software AG spočívá v tom, že nabízí nejjed-
KOMIX
profil společnosti
KOMIX, s. r. o., je česká společnost založená
v roce 1992. Zaměřuje se na dodávky informačních systémů na klíč včetně jejich následného rozvoje a podpory provozu. KOMIX
využívá svých zkušeností z projektů rozsáhlých informačních systémů a nabízí samostatně i konzultační služby v oblastech přípravy, plánování a řízení IT projektů, audity
IT nebo přejímky aplikací. Pro své zákazníky
zajišťuje kompletní služby v oblasti testování
softwaru.
Společnost KOMIX, s. r. o., je držitelem
certifikátů jakosti ISO 9001, ISO 14000, ISO
10006, ISO 20000, ISO 18001 a také certifikátu NBÚ pro nakládání s utajovanými informacemi ve stupni „důvěrné“.
nodušší a nejsnáze ovladatelná end-to-end řešení pro BPM, navíc
s nejnižšími náklady na
pořízení a provoz. Značky Software AG představují jedinečné portfolio, které zahrnuje procesní strategii, navrhování, integraci a kontrolu
procesů, na SOA založenou integraci a data management, implementaci procesně řízeného SAP a konzultační služby a servis v oblasti strategických procesů.
Obě společnosti disponují přibližně 6 000 zaměstnanci a obsluhují
přes 10 000 zákazníků ve více než 70 zemích světa.
Hlavními produkty integrujících společností jsou:
ARIS – balík nástrojů pro práci s procesy (od modelování až po monitorování)
webMethods – přední integrační platforma založená na SOA a BPM
CentraSite – jedinečný, na standardech založený repositář pro SOA
Adabas – nejkomplexnější systém pro správu dat
Natural – velmi produktivní prostředí pro vývoj, zlepšování a nasazení aplikací
Global Consulting Services – konzultační služby, abyste dosáhli
svých business cílů rychleji
IDS Scheer Consulting – excelentní konzultační služby s procesy
a specializací na SAP
Více informací naleznete na www.ids-scheer.cz
10 0195 / CZ
a www.softwareag.com.
Společnost KOMIX nabízí širokou škálu
konzultačních a technologických služeb:
Vývoj softwaru na míru
● Dodávky rozsáhlých informačních systémů
● Optimalizace dynamiky aplikací
na míru
● Projekty v oblasti e-řešení (B2B, B2C,
B2E, intranet, portály)
● Informační systémy pro sledování a řízení
procesů
● Návrh a tvorba manažerských informačních systémů a datových skladů
● Metodika řízení projektů a správy projekto-
Testování
● Tvorba metodik testování
● Automatizované testování
● Funkční testování aplikací
● Akceptační testování aplikací
● Zátěžové testování aplikací
Konzultace
● Návrh architektury informačních systémů
vého portfolia
● Řízení vztahů se zákazníky
● Implementace procesů testování
● Metodiky pro testování
Technická podpora provozu informačních
systémů
● Pohotovost a dálkový hot-line 5 × 8 nebo
24 × 7
● Preventivní a diagnostická kontrola systémů
● Řešení havarijních stavů
● Dodávky hardwaru, řešení ukládání a zálohování dat
● Monitoring
● Školení a technická podpora
● Analýza a optimalizace procesů
● Tvorba katalogů požadavků a specifikací
IT projektů
Více o společnosti KOMIX naleznete na
10 0183 / CZ
www.komix.cz
30 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-28-31•MP.indd 30
3.6.10 15:41
Servodata
profil společnosti
Jako specialisté na Value Added distribuci infrastruktury podnikových řešení nabízíme komplexní hardwarová i softwarová řešení pro
data storage, data management a bezpečnost, včetně kompletní licenční správy. Samozřejmostí je pro nás špičková předprodejní a poprodejní podpora, stejně jako spolupráce na návrzích rozsáhlých
a složitých projektů. Máme přímý vztah k výrobcům a spolupracujeme s partnerskou sítí více než pěti set systémových integrátorů, solution providerů, dodavatelů softwarových řešení a prodejců. Na
trhu se pohybujeme od roku 1991 a náš odborný tým pracuje na pobočkách v Praze a Bratislavě, odkud řídíme další aktivity pro celou
střední a východní Evropu.
Certifikace, prověření: Prověření NBÚ na stupeň Vyhrazené
a Tajné, ISO 9001:2008, ISO 27001:2005, Zápis u MMR ČR v seznamu
Kvalifikovaných dodavatelů
Jsme členem: SNIA Europe, AFCEA
Konfigurace a kontrola cen – využíváme profesionální nástroje
k určení nejvhodnějších konfigurací.
Testování kompatibility – podrobně testujeme kompatibilitu navrženého řešení a spolehlivost při maximálním zatížení v praxi.
Kompletace dodávky – dodané komponenty a zařízení
procházejí několikanásobnou kontrolou správnosti a kompletnosti.
Instalace – součástí našich dodávek řešení je také profesionální instalace a zapojení dodaných zařízení.
Implementace řešení – implementujeme instalovaná zařízení
a aplikace přímo do funkčního prostředí zákazníka.
Customizace – zohledňujeme a řešíme průběžné či dodatečné
požadavky zákazníků na funkční úpravy dodávaného řešení.
Zaškolení obsluhy – kompletně zaškolujeme obsluhu na
straně zákazníků.
Studie a analýzy – tým našich vysoce kvalifikovaných profesionálů provádí studie a analýzy i těch nejsložitějších systémů.
Projekty na míru – řešíme i ty nejnáročnější projekty vytvořené přesně na míru potřeb a požadavků zákazníků.
Konzultace – tým našich odborných konzultantů obratem zodpoví jakékoli odborné dotazy.
Workshopy – pomáháme našim partnerům a zákazníkům
přesně definovat jejich potřeby či požadavky a najít pro ně nejvhodnější řešení.
Prezentace – pravidelně přednášíme na významných odborných seminářích a konferencích, včetně našich vlastních.
Školení a certifikace – prostřednictvím dceřiné společnosti
DataScript, s. r. o., nabízíme možnost vyškolení zaměstnanců našich partnerů po stránce technické i obchodní.
Více informací najdete na stránkách www.servodata.cz.
10 0208 / CZ
Telefónica O2 Czech Republic
profil společnosti
Telefónica O2 Czech Republic, a. s., je prvním integrovaným operátorem v České republice, který vznikl spojením nejvýznamnějšího
provozovatele pevných linek a nejsilnějšího mobilního operátora do
jedné telekomunikační společnosti. Společnost dnes provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho
z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě.
Telefónica O2 je ICT partnerem zákazníků v komerčním prostředí
i veřejné správě a řadí se mezi přední systémové a aplikační integrátory v České republice.
Telefónica O2 získala prestižní ocenění TOP ICT projekt 2009
a TOP Professional projekt 2009.
Telefónica O2 nabízí řešení vysoce přizpůsobená potřebám zákazníků v různých implementačních úrovních, diferencované podle komplexity, funkčního rozsahu a vzájemné provázanosti komponent. Lze
je rozdělit do tří základních skupin: řízené služby, profesionální
služby a Business Solutions.
Řízené služby (Managed Services) jsou komplexními ICT službami,
které zahrnují správu, řízení, monitoring, dohled, plánování a údržbu
všech funkcí týkajících se infrastruktury, komponent a zařízení.
Řízené služby umožňují zákazníkovi využívat materiálních a personálních zdrojů poskytovatele formou služby bez nutnosti vkládat investice do nezbytných zařízení. Klient platí pouze za službu, která pokryje jeho potřeby a jejíž parametry lze navyšovat či snižovat podle
aktuálních potřeb podniku. Tím, že zařízení zákazník nevlastní, nemusí řešit jeho opravy, modernizaci a morální zastaralost.
Profesionální služby (Professional Services) nabízejí klientům provedení odborné analýzy a dodávku komplexního řešení na klíč. Poskytovatel přebírá zodpovědnost za části dodávané subdodavateli
a poskytuje komplexní outsourcingovou službu „end to end“ s jasně
definovanými parametry SLA.
Business Solutions jsou řešení zahrnující produktové portfolio
služeb s vysokou přidanou hodnotou pro podporu zákaznické obchodní strategie, výkonnosti a efektivity. Požadované telekomunikační, datové služby a služby informačních a komunikačních technologií, jsou sestaveny do profesionálního řešení, které ústí v dlouhodobou strategickou spolupráci zákazníka s dodavatelem služeb. O2
Business Solutions nejsou zdaleka určeny pouze pro velké podniky
a korporace, organické spojení telekomunikačních a ICT služeb nalézá uplatnění i ve sféře státní a veřejné správy a v mnoha dalších
organizacích.
10 0186 / CZ
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-28-31•MP.indd 31
| 31
3.6.10 15:41
IT in the CR
IT v ČR
z pohledu koncového trhu
from the Perspective of the
End Market
JIŘÍ REMR
C
ílem připravené analýzy je poskytnout čtenářům informace
o aktuálních trendech ve vybraných oblastech informačních
technologií a dokumentovat na nich klíčové procesy v oblasti
koncového trhu na území ČR. Pozornost je věnována nejen základním stavebním kamenům informačních systémů v jednotlivých organizacích, ale také několika aktuálním otázkám, k nimž koncový trh
upíná svou pozornost. Analýza se tak zaměřuje na vybrané aspekty
analýzy systémové architektury, plánovaných IT projektů a využívání
některých druhů IT služeb.
1. Systémová architektura
Jednotlivá zjištění týkající se systémové architektury jsou popisována ve dvou rovinách, a to nejprve na úrovni strany serveru a poté
na straně klienta. Pozornost se v této části analýzy obrací jak k hardwarovým parametrům serverů i klientských stanic, tak i k jejich softwarové platformě, především pak operačním systémům.
1.1 Strana serveru
Z dlouhodobé analýzy jsou zřejmé výkyvy v celkovém množství organizací, které plánují pořízení nových serverů. Od roku 2004 lze pozorovat kolísání, jež pravidelně v tříletých cyklech vrcholí zvýšenou
částí organizací plánujících pořízení nových serverů. Zatímco v letech 2004 a 2007 dosahoval tento zvýšený podíl téměř jedné poloviny ze sledovaného množství organizací (v obou letech shodně
49 %), v roce 2010 plánuje pořízení nových serverů jen 42 % organizací. Přesto jde o skokový nárůst o čtyři procentní body proti předchozímu roku. Dále je třeba poukázat na skutečnost, že mezi jednotlivými typy subjektů panují významné diference v podílu organizací
s takto cílenými investičními plány, přičemž za významné kritérium,
JIŘÍ REMR
T
he objective of this analysis is to provide readers with information on the
current trends in selected areas of information technologies and to document the key processes for them in the area of the end market within
the Czech Republic. Attention is given not only to the basic building blocks of
the information systems in individual organisations, but also to several current
issues to which the end market has turned its attention. Thus the analysis focuses on selected aspects of system architecture, planned IT projects and the
use of some types of IT services.
1. System Architecture
The individual findings concerning system architecture are described on two
levels, first on the server side and then on the client side. In these parts of the
analysis attention is turned both to hardware parameters of the servers and
client stations, as well as to their software platforms and primarily operating
systems.
1.1 Server Side
A long-term analysis shows fluctuations in the total number of organisations
that are planning to acquire new servers. Since 2004 it has been possible to
see an oscillation that regularly, in three-year cycles, culminates with an
increased number of organisations planning to acquire new servers. While in
2004 and 2007 this increased share reached almost one half of the number of
organisations monitored (49% in both years), in 2010 only 42% of the organisations are planning to acquire new servers. It is, notwithstanding, a jump of four
percent compared to the previous year. It is also necessary to point out the
fact that, among the individual types of subjects, there is a significant differ-
Servery – nákupní záměry
Servers – Purchase Plans
50 %
46 %
49 %
49 %
42 %
44 %
na rok 2001
na rok 2002
na rok 2003
na rok 2004
na rok 2005
na rok 2006
na rok 2007
na rok 2008
na rok 2010
na rok 2010
for 2001
for 2002
for 2003
for 2004
for 2005
for 2006
for 2007
for 2008
for 2010
for 2010
43 %
43 %
38 %
40 %
38 %
42 %
30 %
20 %
10 %
0%
Zdroj/Source: Markent 2010
32 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-32-46•MP.indd 32
3.6.10 15:57
Operační systémy na serverech (penetrace v letech 2001–2009)
Operating systems on servers (Penetration from 2001–2009)
100 %
88 %
83 %
81 %
Windows
Linux
Unix
93 %
91 %
89 %
88 %
93 %
92 %
75 %
50 %
50 %
41 %
39 %
25 %
40 %
33 %
58 %
55 %
49 %
32 %
27 %
19 %
18 %
56 %
49 %
48 %
31 %
24 %
20 %
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Zdroj/Source: Markent 2010
vystihující povahu těchto rozdílů, lze považovat velikost jednotlivých
subjektů. Platí, že v rámci velkých organizací je podíl subjektů, jež
plánují investovat do nových serverů, asi třikrát vyšší než podíl takovýchto organizací v segmentu malých subjektů.
Podrobnější údaje dokumentují, že nákup nových serverů plánují
ve větší míře subjekty, jejichž hardwarové vybavení není starší tří let,
naproti tomu organizace disponující staršími servery plánují investovat do jejich obměny ve významně nižší míře. V této souvislosti
stojí za zmínku zjištění, že od roku 2006 se podíl serverů starších tří
let setrvale zvyšuje: zatímco na počátku sledovaného období v roce
2006 zaujímaly tříleté a starší servery přibližně pětinový podíl, aktuálně je to již každý druhý (50 %). Rovněž lze vypozorovat, že v rámci
subjektů, kde se IT podílí na strategickém řízení a kde IT hraje významnou roli při dosahování vytyčených obchodních cílů, je podíl
serverů starších tří let nižší než ve skupině organizací, kde jsou informační technologie vnímány jen jako jakási podpora jednotlivých procesů.
Serverovým operačním systémům dominují Windows; na tomto
operačním systému provozuje některý ze svých serverů přibližně de-
ence in the share of organisations with investment plans directed in this manner, while the size of the individual subjects can be considered to be an important criterion that gives a true picture of these differences. The number of subjects among large organisations that are planning on investing in new servers
is about three times higher than the share of such organisations in the segment of small businesses.
More detailed data documents that subjects whose hardware is not more
than three years old plan the purchase of new servers, while the plans of
organisations with older servers to invest in their replacement is considerably
lower. In this context it is worth mentioning the finding that from 2006 the
share of servers more than three years old is constantly increasing: while at
the beginning of the monitored period in 2006 servers three years old and older
held a roughly one-fifth share while now it is already every second server
(50%). We can also see that in the framework of the subjects where IT contributes to the strategic management and where IT plays a significant role in
achieving the set business goals, the share of servers three years old or older
is lower than in the group of organisations where information technologies are
only perceived as a kind of support of the individual processes.
Windows dominates the server operating systems: approximately nine out
Dodáváme komplexní
podniková řešení
•
podnikové informační systémy: IFS Aplikace, ALTEC Aplikace, QI
•
personální a mzdový informační systém PERMIS
•
•
vnášíme systém do životů
manažerský informační systém APIS
systémová integrace, služby, servis
a život do systémů ...
www.altec.cz
ALTEC a.s., Poděbradova ul. 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Tel. 499 309 011, Fax 499 309 010, E-mail: [email protected]
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-32-46•MP.indd 33
| 33
4.6.10 7:52
vět organizací z deseti. Není bez zajímaNákupní záměry – high-end PC
vosti, že systém Windows si svou přiPurchase Plans – High-End PCs
bližně devadesátiprocentní penetraci udržuje stabilně již od roku 2003.
59 %
Z dlouhodobého hlediska se operační sy60 %
stém Windows vyznačuje silně stabilizo47 %
50 %
vaným postavením; v průběhu posled39 %
40 %
33 %
ních let nejsou v tomto ohledu patrné
30 %
27 %
30 %
24 %
žádné významné změny naznačující pro21 %
20 %
16 %
15 %
měnu klíčových parametrů organizací, jež
10
%
pod tímto operačním systémem provo0%
zují některý ze svých serverů. Detailnější
na rok 2001 na rok 2002 na rok 2003 na rok 2004 na rok 2005 na rok 2006 na rok 2007 na rok 2008 na rok 2009 na rok 2010
analýza umožňuje dále rozkrýt nejen zafor 2001
for 2004
for 2005
for 2006
for 2007
for 2008
for 2009
for 2010
for 2002
for 2003
stoupení operačních systémů, ale také
Zdroj/Source:
Markent 2010
rozšíření jednotlivých verzí. V případě
operačního systému Windows v dané kategorii platí, že nejrozšířenější verzi představuje v současné době
of ten organisations operate some of their servers on this operating system. It
Windows 2003 Server, který používají přibližně čtyři pětiny (82 %) oris interesting to note that the Windows system has stably maintained its
ganizací. Dále je třeba rovněž poukázat na vysoký podíl Windows
roughly ninety-percent penetration since 2003. From a long-term perspective
2008 Server (39 %), který meziročně zvýšil své zastoupení o 16 prothe Windows operating system shows a strongly stable position; over the
centních bodů.
course of recent years no significant changes indicating a transformation of
Druhé místo v kategorii nejrozšířenější operační systém patří Lithe key parameters of organisations that operate some of their servers under
nuxu, jenž provozují na některém ze svých serverů téměř tři pětiny
this operating system have been evident in this regard. A more detailed analyze všech zkoumaných organizací (58 %). Linux navíc v letošním roce
sis makes it possible to uncover the representation of the operating systems,
dosáhl z hlediska penetrace historicky nejvyšších hodnot, které probut also the distribution of the individual versions. In the case of the Windows
zatím završují tříleté období setrvalého růstu penetrace mezi českými
operating system in the given category, the most widespread version is curorganizacemi. Z detailní analýzy vyplývá, že Linux si v poslední době
rently the Windows 2003 Server, which approximately four-fifths (82%) of the
upevňuje svou pozici zejména mezi malými a středně velkými orgaorganisations use. It is also necessary to point to the high share of the Winnizacemi. Trojici operačních systémů s nejvyšší mírou penetrace uzadows 2008 Server (39%), which increased its representation by 16 percentage
vírá UNIX, pod nímž provozuje své servery přibližně pětina ze sledopoints year-on-year.
vaných organizací. UNIX zaujímá během celého sledovaného období
The second place in the category of the most widespread operating sysvelmi specifické postavení, neboť se s tímto operačním systémem
tems belongs to Linux, which almost three-fifths (58%) of all the organisations
lze setkávat téměř výhradně ve velkých organizacích.
surveyed operate on some of their servers. Moreover this year Linux reached
Zatímco mezi nejmenšími subjekty UNIX nějakým způsobem figuits highest value in its history from the perspective of penetration, crowning its
ruje přibližně v pěti procentech organizací, mezi největšími společthree-year period of continuous increase of penetration among Czech organinostmi dosahuje jeho podíl téměř jedné poloviny (46 %). Vývoj pene- sations. A detailed analysis shows that Linux has particularly strengthened its
trace UNIXu je tak vázán na charakteristiky tohoto velmi úzkého segposition among small and medium-sized organisations recently. The trio of
mentu koncového trhu, který v podmínkách ČR čítá jen několik
operating systems with the greatest level of penetration is rounded out by
stovek subjektů.
UNIX, under which roughly one fifth of the monitored organisations operate
Vývoj podílu organizací provozujících klientské stanice pod jednou/vícero verzemi Windows (2001–2009)
Development of Shares of Organisations Operating Client Stations under One/More Versions of Windows (2001–2009)
jediná verze OS Windows/ One Version of Windows OS
více než jedna verze OS Windows/ More than One Version of Windows OS
100 %
75 %
89 %
84 %
77 %
80 %
77 %
68 %
74 %
67 %
65 %
50 %
33 %
32 %
25 %
23 %
20 %
16 %
35 %
26 %
23 %
11 %
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Zdroj/Source: Markent 2010
34 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-32-46•MP.indd 34
3.6.10 15:57
their servers. UNIX has held a very specific position throughout the entire
monitored period since this operating system can be encountered almost
exclusively in large organisations.
While among the smallest subjects UNIX figures in some way in roughly
five percent of the organisations, its share reaches almost one half (46%)
among the largest companies. The development of UNIX’s penetration is thus
dependant on the characteristics of this very narrow segment of the end market, which only amounts to a few hundred subjects under the Czech Republic’s
conditions.
In concluding this part of the article dealing with server operating systems,
information on the share of organisations that operate their servers under a
larger number of various operating systems is also worth a mention. Specific
data shows that this use of a multiplatform is a very common occurrence –
about three quarters of organisations operate their servers under two or more
operating systems.
1.2. Client Side
Na závěr této části článku pojednávající o serverových operačních
systémech stojí za zmínku také údaj o podílu organizací, jež provozují své servery pod větším počtem různých operačních systémů.
Z konkrétních údajů lze totiž vyčíst, že tato multiplatformnost je
velmi běžným jevem – celkem tři čtvrtiny organizací provozují své
servery pod dvěma či více operačními systémy.
1.2. Strana klienta
Provedená analýza používaného vybavení na straně klienta se zaměřuje především na nakupovaná PC a notebooky. Za pozornost
v tomto ohledu stojí především tzv. high-endový segment PC, jehož
definice se průběžně mění z hlediska konkrétních parametrů tak, aby
tato třída vždy zahrnovala skutečnou špičku, která je v daném okamžiku na trhu dostupná. Z dlouhodobé časové řady lze vyčíst, že tato
třída postupně snižuje svůj podíl, který aktuálně dosahuje 16 %, což
je spolu s údajem z loňského roku jedna z historicky nejnižších hodnot. Ukazují se tak dvě skutečnosti: koncový trh přesouvá své ná-
The analysis performed on equipment used on the client side is primarily oriented on purchased PCs
and notebooks. The “high-end” PC segment, the
definition of which is continuously changing with
regard to the concrete parameters so that this
class always contains the real top end that is
available on the market at the given time, is especially worthy of attention. Over the long-term it can
be seen that this class is gradually losing its share,
which currently amounts to 16%, one of the lowest
values in history together with the data from last
year. Thus this points to two facts: the end market
is shifting its purchasing priorities to other IT segments, while in the case of PC purchases the individual organisations are more frequently deciding
for more affordable solutions. The second fact is
the attempt to shift the performance from the individual stations towards the servers – see a further
part of the text focusing on virtualisation.
In addition to PCs, the notebook segment,
which is undergoing the opposite trend from highend PCs, also deserves attention. From the data
obtained a substantial positive trend can clearly be
seen, particularly between 2003 and 2004 when
there was a jump in the share of organisations
planning to invest in the purchase of notebooks.
This one-off doubling of the penetration created
the preconditions for a permanent change in the
structure of the IT market – the strengthening of
the high level of penetration is clearly evident from
the available data. Thus in the last five years there
was always more than half of the monitored organisations planning to buy notebooks. This also
shows that the rise of netbooks has not been significantly reflected in this situation.
In terms of operating systems on the client side,
at least one client station in each of the
researched organisations was running under the
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-32-46•MP.indd 35
| 35
3.6.10 15:57
kupní priority do jiných segmentů IT, přičemž v případě nákupu PC
Windows operating system during the overall monitored period – thus penese jednotlivé organizace stále častěji rozhodují pro cenově dostupná
tration has amounted to 100% over the long term.
More than one quarter of the organisations (27%) currently operate
řešení. Druhou skutečností je snaha o přesun výkonu z jednotlivých
the Linux operating system on some of their client stations, which represtanic směrem k serverům – viz další část textu zaměřená na virtualizaci.
Kromě PC si zasluhuje pozornost také segment notePlánovaná realizace ERP řešení (v roce 2010)
booků, jenž ve sledovaném období prochází opačným
Planned Implementation of ERP Solution (In 2010)
trendem proti high-endovým PC. Ze získaných dat lze totiž jasně vyčíst výrazný pozitivní trend, a to zejména mezi
69 %
70 %
lety 2003 a 2004, kdy došlo ke skokovému nárůstu podílu
60 %
55 %
organizací plánujících investice do nákupu notebooků.
54 %
50 %
Toto jednorázové zdvojnásobení penetrace vytvořilo
40 %
předpoklady pro trvalou změnu struktury IT trhu – z dostupných dat je v tomto ohledu jasně patrné upevnění
30 %
21 %
vysoké míry penetrace. V posledních pěti letech tak plá20 %
nuje nákup notebooku vždy nadpoloviční část sledova10 %
ných organizací. Rovněž se tím ukazuje, že nástup net0%
booků se na této situaci nijak zásadně neodrazil.
Celkem
Podíl IT na stratePodíl IT na operaOkrajová role IT
gickém řízení
tivním řízení
Pro operační systémy na straně klienta platí, že běTotal
Share of IT on StraShare of IT in OpeMarginal role of IT
hem celého sledovaného období pracovala pod operačtegic Management
rative Management
ním systémem Windows alespoň jedna klientská stanice
Zdroj/Source: Markent 2010
v každé zkoumané organizaci – penetrace tedy dlouhodobě činí 100 %.
sents a considerable decrease compared to the last findings. It turns out
Více než jedna čtvrtina organizací (27 %) provozuje v současné
that both lower expenses for the administration of client stations operated
době na některé ze svých klientských stanic operační systém Linux,
under the Windows operating system as well as an array of other influences,
což představuje významný pokles proti dosavadním zjištěním. Ukaparticularly the decrease of the number of IT department employees in comzuje se, že za touto změnou stojí jednak nižší náklady na správu klibination with the rise of a new version of Windows, stand behind this
entských stanic provozovaných pod operačním systémem Windows
change. MacOS is also worth a mention. It has currently achieved a level
a také soubor dalších vlivů, zejména snížení počtu pracovníků IT odof penetration just under the ten-percent mark and from the perspective of
dělení v kombinaci s nástupem nové verze Windows. Za zmínku stojí
dynamics it can be expected to expand further in the coming period with
také MacOS, který aktuálně dosahuje míry penetrace těsně pod dethe increase of the number of client stations operating under this operating
setiprocentní hranicí a z hlediska dynamiky jeho rozšiřování lze
system.
v příštím období očekávat další zvýšení počtu klientských stanic proThe results also show that nearly one quarter of the organisations operate
vozovaných pod tímto operačním systémem.
their client stations under a single version of the Windows operating system.
Výsledky dále ukazují, že necelá čtvrtina organizací provozuje své
At the same time it is evident, in this context, that over the course of time the
klientské stanice pod jedinou verzí operačního systému Windows.
share of such organisations has undergone some changes that are a reflecSoučasně je v této souvislosti patrné, že v průběhu času procházel
tion of the rise of new versions of the operating system (for example compare
podíl takovýchto organizací některými změnami, které jsou jednak
especially 2002 and 2004 with 2001 and 2003) and the end of support for older
odrazem nástupu nových verzí operačního systému (srov. zejména
versions and also furthermore a manifestation of the long-term tendency of
roky 2002 a 2004 s roky 2001, 2003) a končící podpory pro starší
recent years leading to a higher homogeneity motivated by lower administraverze, a dále také projevem dlouhodobé tendence posledních let,
tion expenses.
směřující k vyšší homogenitě motivované nižšími náklady na správu.
The deviation of the recent available data from the trend just described is
Odchylku posledních dostupných údajů od právě popsaného
caused by the partial transition to Windows Vista and the gradual implementatrendu způsobuje částečný přechod k Windows Vista a postupné zation of Windows 7. Year on year the share of organisations operating more
vádění Windows 7. Meziročně totiž došlo ke zvýšení podílu organithan one version of the Windows operating system increased from last year’s
zací provozujících více než jednu verzi operačního systému Windows
65% to the current 74%.
z loňských 65 % na aktuálních 74 %.
2. Plánované IT projekty
2. Planned IT Projects
V následující části je věnována pozornost vybraným oblastem IT,
které vycházejí z implementace jednotlivých typů aplikačního softwaru. Výběr těchto projektů zohledňuje jejich význam z hlediska podílu na celkových investicích a z hlediska jejich penetrace. Pozornost
je tedy věnována ERP a dále oblastem storage a bezpečnosti, neboť
každá z nich je charakteristická vysokou mírou penetrace (tj. daná
Attention is paid in the following part to the selected area of IT which is based
on the implementation of individual types of application software. The selection of these projects takes their importance into account from the perspective
of their share on the total investments and from the perspective of their penetration. Thus the focus is placed on ERP and also on the area of storage and
security, since each of them is characterised by a high level of penetration (i.e.
36 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-32-46•MP.indd 36
3.6.10 15:57
the given issue concerns a high share of organisations) and also a high share
in IT budgets for the given subject.
problematika se týká vysokého podílu organizací) a současně také
vysokým podílem na IT rozpočtech v daných subjektech.
2.1 ERP
2.1 ERP
From the entire spectrum of monitored IT projects, which includes approximately 20 specific areas, the greatest volume of finances is allocated to the
introduction or development of ERP solutions. Thus we consider it to be proper
to focus our primary attention on this problem.
Concrete data clearly shows that more than half of the organisations (54%)
are expecting to implement ERP or develop the existing ERP with further modules or upgrade a given solution. This is very good news for suppliers of ERP
Z celého spektra sledovaných IT projektů, které zahrnují přibližně
20 konkrétních oblastí, je největší objem finančních prostředků alokován na zavedení či rozvoj ERP řešení. Proto považujeme za vhodné
věnovat prvořadou pozornost právě těmto projektům.
Z konkrétních dat jasně plyne, že implementaci ERP, resp. rozšiřování současného ERP o další moduly či upgrade daného řešení, aktuálně předpokládá více než polovina organizací (54 %). To znamená
pro dodavatele řešení ERP velmi příznivou zprávu,
neboť od roku 2006, kdy plánovalo alokovat své inAktuálně využívaný systém zálohování – SAN
vestice do ERP 51 % subjektů, podíl organizací plánuCurrently Used Backup System – SAN
jících investice do svého ERP řešení setrvale klesal.
Připomeňme, že v letech 2007–2009 zvažovalo své in72 %
70 %
vestice do ERP 34–44 procent organizací; aktuální vý60 %
sledek je navíc nejvyšší hodnotou v celém sledova50 %
50 %
ném období. Z konkrétních náznaků lze dále dovozo40 %
40 %
vat, že se do značné míry jedná o pozdržené projekty
36%
z minulých let, kdy řada subjektů odkládala své in30 %
vestice s ohledem na nejistý vývoj ekonomiky. Až
20 %
16 %
v letošním roce se rozhodla pro zahájení daných IT
10 %
projektů.
0%
Celkovou výši finančních prostředků investovaCelkem
Méně než
100–499
500–999
1 000 a více
100 zaměstnanců
zaměstnanců
zaměstnanců
zaměstnanců
ných do oblasti ERP jednotlivými organizacemi poTotal
Less than 100
100–499
500–999
1.000 and more
chopitelně ovlivňují charakteristiky, možnosti a požaemployees
employees
employees
employees
davky jednotlivých vertikálních segmentů. V případě
Zdroj/Source: Markent 2010
ERP jsou rozdíly mezi jednotlivými skupinami organizací definovanými na základě předmětu činnosti skusolutions since the share of organisations planning to invest in their ERP solutečně zásadní. Klíčovou vertikálu v tomto ohledu představuje segtions has constantly dropped since 2006, when 51% of the subjects planned to
ment průmyslových podniků a do značné míry také ostatní organiallocate their investments to ERP. Keep in mind that in the years 2007 - 2009 34
zace, tedy subjekty působící v oblasti stavebnictví, služeb a obchodu.
to 44 percent of the organisations were considering investing in ERP. The curZ detailní analýzy konkrétních investičních plánů sledovaných orga-
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-32-46•MP.indd 37
| 37
3.6.10 15:58
nizací lze dále usuzovat, že investice do ERP řešení plánují jak subrent result, moreover, is the highest value in the entire monitored period. It is
jekty, které v jiných kapitolách svých IT rozpočtů očekávají redukci
also possible to infer from the specific indications that to a considerable
vynakládaných finančních prostředků, tak také ty, jež se žádným sniextent these are projects held up from recent years when several subjects
žováním nepočítají.
delayed their investments in light of the uncertain economic developments. It
Do ERP řešení budou v průběhu roku 2010 investovat organizace,
was not until this year that they decided to initiate the given IT projects.
pro něž IT představuje kritický prvek jejich činnosti. Z konkrétních
The overall amount of finances invested into the area of ERP by the individúdajů je v tomto ohledu evidentní, že investice spojené s ERP řešeual organisations is understandably influenced by the characteristics, possiním uskuteční celkem sedm z deseti subjektů, v nichž se IT podílí na
bilities and requirements of the individual vertical segments. In the case of
strategickém řízení. Naproti tomu mezi organizacemi, kde IT hraje
ERP the differences between the individual groups of organisations defined on
jen okrajovou roli, plánuje investovat do ERP jen přibližně polovina
the basis of the subject of activities are truly substantial. The segment of
subjektů. Rovněž považujeme za důležité upozornit na tomto místě
industrial enterprises and also, to a considerable extent, other organisations,
na fakt, že velikost jednotlivých organizací definovaná počtem zai.e. subjects operating in the area of construction, services and commerce, is
městnanců nehraje v tomto případě žádnou významnou roli. Jinými
a key vertical in this regard. From a detailed analysis of the concrete investslovy lze investice očekávat jak u malých a středně velkých subjektů,
ment plans by the monitored organisations we can also judge that both subtak u organizací zaměstnávajících více než tisícovku zaměstnanců.
jects that expect a reduction of invested finances in other areas of their IT
Investice spojené s implementací ERP řešení, popř. s jeho rozvobudget and those that do not expect any such reductions are planning investjem, vždy představují výments into ERP solutions.
znamnou část celého IT
Those organisations for
Aktuálně využívaný systém zálohování – NAS
rozpočtu každé jednotlivé
which IT represents a critiCurrently Used Backup System – NAS
organizace. Z výsledků
cal element of their activiprováděného výzkumu lze
ties will invest into ERP solu60 %
usuzovat, že v roce 2010
tions during the course of
51%
50 %
budou investice na rozvoj
2010. It is evident from the
40 %
39%
40 %
ERP řešení činit v průconcrete information in this
34 %
33%
měru 16 procent z celkoregard that a total of seven
30 %
vého objemu finančních
out of ten subjects in which
20 %
prostředků, které sledoIT contributes to strategic
10 %
vané organizace vyčleňují
management will perform
0%
na celou oblast IT. Speciinvestments connected with
Celkem
Méně než
100–499
500–999
1 000 a více
100 zaměstnanců
zaměstnanců
zaměstnanců
zaměstnanců
fikovaný podíl tak patří
ERP solutions. On the conTotal
Less than 100
100–499
500–999
1.000 and more
mezi největší, které kdy
trary only roughly one half of
employees
employees
employees
employees
sledované organizace vythe organisations where IT
Zdroj/Source: Markent 2010
členily. Podrobnější anaplays only a marginal role
lýza přináší řadu dalších
are planning to invest in ERP.
zajímavých trendů – předně se ukazuje, že projekty implementace
We also consider it to be important here to point out the fact that the size of
ERP odčerpávají významně vyšší část IT rozpočtů těch organizací, jež
the individual organisations defined by the number of employees does not play
v ostatních oblastech rozvoje svého IT plánují celkovou redukci oba significant role in this case. In other words investments can be expected
jemu vynakládaných finančních prostředků. To ukazuje jednak na
both for small and medium-sized subjects as well as for organisations employnadřazenost ERP řešení proti ostatním IT projektům a současně lze
ing more than a thousand employees.
předpokládat, že jednotlivé subjekty nebudou v nadcházejícím obInvestments connected with the implementation of ERP solutions or with its
dobí tříštit své síly na dalších IT projektech.
development always represent a considerable part of each individual organiZávěrem bychom rádi připomněli, že i přes kolísavý podíl organisation’s entire IT budget. We can judge from the results of the performed surzací plánujících investice do ERP řešení a navzdory proměnlivé výši
vey that in 2010 the investment in the development of ERP solutions will
alokovaných finančních prostředků nechyběly investice do ERP mezi
amount, on average, to 16 percent of the total volume of finances that the monprvními pěti nejvýznamnějšími IT projekty od roku 2000. Ukazuje se
itored organisations will earmark for the entire IT area. Thus the specified
tak, že jednotlivé organizace koncového trhu stále přikládají ERP řeshare also belongs among the largest that the monitored organisations ever
šením vysokou prioritu a poptávka po ERP řešeních vykazuje v tomto
earmarked. A more detailed analysis brings several other interesting trends –
ohledu relativně nízkou elasticitu.
it primarily shows that the ERP implementation projects draw on a considerably larger part of the IT budget of those organisations that are planning an
2.2 Storage
overall reduction in the volume of invested finances in other areas of their IT
Na základě analýzy dlouhodobých trendů dokumentujících změny
development. That shows the priority of ERP solutions compared to other IT
v přístupu sledovaných organizací k implementaci centralizovaného
projects and it can simultaneously be assumed that the individual subjects will
systému zálohování lze shrnout, že daná oblast v posledním roce
not split their strength on other IT projects in the coming period.
díky datovým schránkám získala významný impulz k dalšímu rozvoji.
In conclusion we would the following to be kept in mind: in spite of the flucZatímco od roku 2006 až do roku 2008 byla jasně patrná stagnace cetuating share of organisations planning investments into ERP solutions and
38 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-32-46•MP.indd 38
3.6.10 15:58
www.o2bs.cz
Nechte si namíchat služby
k obrazu svému
Portfolio
o služeb O2 je pestré jako paleta malíře. Stejně, jako každý umělec má svůj styl, má každá firma
specifické
ké potřeby. Široká paleta řešení O2 umožňuje každému zvolit takovou kombinaci, která je pro
jeho efektivní růst ne
nejv
jvho
jv
hod
ho
dněj
dněj
dn
ější
ší – n
nec
echa
ec
hat sii n
hat
nam
amíc
am
íchat nabídku k obrazu svému.
nejvhodnější
nechat
namíchat
O2 Business Solutions
ICT řešení s vysokou přidanou hodnotou pro podporu obchodní strategie,
výkonnosti a efektivity.
Řešení O2 Business Solutions je harmonicky sladěnou a vyváženou kompozicí služeb informačních
a komunikačních technologií, telekomunikačních a datových služeb. Jsou pečlivě a s hlubokou znalostí vybrány
z celého spektra nabídky O2 a sestaveny s cílem dosáhnout maximálního přínosu pro našeho zákazníka.
Volejte na 800 227 777 nebo *77 z O2 mobilu. Bližší informace získáte také na www.o2bs.com
TOP100-2010-inzerce-cs.indd 39
3.6.10 11:09
lého segmentu (alespoň z hlediska dat o penetraci), v loňském roce
se podíl organizací využívajících centrální systém zálohování zvýšil
na aktuálních 56 %. Z odpovědí kompetentních zástupců jednotlivých
subjektů je patrné, že významná část organizací, jež centrální systém
zálohování implementovala v posledním roce, tak učinila právě
s ohledem na datové schránky. V souvislosti s predikcí budoucího
vývoje v dané oblasti stojí za zmínku skutečnost, že mezi budoucími
zákazníky, kteří mohou začít centralizovaný systém zálohování využívat, budou do značné míry figurovat subjekty, jež v tomto roce počítají se zvýšením celkového objemu finančních prostředků věnovaných na rozvoj svého informačního systému. Implementace centrálního systému zálohování tak bude typicky uskutečňována spolu
s dalšími IT projekty.
Řešení pro ukládání dat a jejich zálohování se stalo významnou
oblastí investic koncového trhu. Důležitost této problematiky se navíc v souvislosti s neustále rostoucím objemem dat postupně zvyšuje, a v důsledku toho dochází k rozšiřování spektra organizací, jež
přistupují k implementaci některé z dostupných technologií. Další informace se zaměřují na analýzu přístupu koncového trhu ke dvěma
základním technologiím pro ukládání dat, a to k SAN (Storage Area
Network) a k NAS (Network Attached Storage).
Je třeba předeslat, že nasazení a využívání některého ze systémů
pro ukládání a zálohování dat velmi úzce souvisí s celkovým přístupem jednotlivých organizací ke správě dat a s dostupností příslušné
infrastruktury. Proto nepřekvapí, že aktuálně využívané způsoby ukládání dat a jejich technologická pokročilost je determinována existencí ucelené strategie nakládání s daty. Mezi aktuálně využívanými
druhy systémů pro ukládání dat jednoznačně převládají SAN a NAS
dosahující shodně dvoupětinového podílu (40 %) mezi organizacemi,
které v současné době nějaký systém zálohování používají.
V případě SAN přitom nejde z dlouhodobého hlediska o žádný
překvapivý závěr, neboť i v minulosti SAN dosahovaly podobně vysokého podílu mezi implementovanými řešeními. Podrobnější segmentace organizací využívajících SAN vypovídá o skutečnosti, že
toto řešení postupně přestává být výsadou velkých organizací,
neboť se jeho penetrace v posledním období zvyšuje zejména
u malých subjektů. Přesto lze vyšší penetraci SAN v segmentu velkých organizací jasně vyčíst, neboť rozdíl mezi největšími a nejmenšími organizacemi je v tomto ohledu více než čtyřnásobný (16 %
proti 72 %). Analogický rozdíl lze vypozorovat také ze srovnání výše
finančních prostředků, jež jednotlivé organizace vynakládají na rozvoj svého IT. Také v tomto ohledu se rozdíl mezi největšími
a nejmenšími subjekty zásadně liší, v daném případě je dokonce
desetinásobný.
Profil organizací využívajících NAS, provedený na základě velikosti organizací, je významně odlišný od profilu uživatelů SAN.
Obecně platí, že NAS jsou zastoupeny naopak v menších velikostních segmentech, přičemž maximální diference mezi segmentem
s nejnižší a nejvyšší penetrací dosahuje 18 procentních bodů.
Kromě rozdílného typu organizací používajících SAN a NAS z dostupných výsledků dále plyne rozdíl ve využívání obou řešení. Pomineme-li skutečnost, že významná část uživatelů používá SAN i NAS
jak k ukládání, tak také k zálohování svých dat, ukazuje se významná
afinita při používání SAN výlučně k ukládání. Z konkrétních zjištění
plyne, že tímto způsobem používá SAN přibližně čtvrtina subjektů,
despite the inconstant amount of allocated finances, investments into ERP
have not been missing from the first five most important IT projects since 2000.
This shows that the individual end market organisations continue to place a
high priority on ERP solutions and that the demand for ERP solutions indicates
a relatively low elasticity in this regard.
2.2 Storage
On the basis of the analysis of long-term trends documenting changes in the
approach of the surveyed organisations to implement a centralised backup
system it is possible to summarise that thanks to data boxes the given area
has received a significant impulse for further development in the past year.
Zpracovaná bezpečnostní strategie v organizaci
Security Strategy Prepared in Organisation
57 %
Ano
Yes
27 %
Ne, ale bude připravována
No, but it will be prepared
16 %
Ne a nebude připravována
No and it will not be prepared
Zdroj/Source: Markent 2010
While the stagnation of this entire segment was clearly evident from 2006 to
2008 (at least from the perspective of data on penetration), last year the share
of organisations using a central backup system increased to the current 56%.
From the answers of the competent representatives of the individual subjects
it is evident that a considerable part of the organisations that implemented a
central backup system over the last year did so with regard to data boxes. In
connection with the predictions of the future developments in the given area it
is worth mentioning the fact that subjects that are counting on increasing the
overall volume of finances dedicated to the development of their information
system will figure to a considerable extent among the future customers that
can start using a centralised backup system. Thus the central backup system
will typically be implemented together with other IT projects.
Solutions for storing and backing up data have become a significant area of
the end market’s investments. Moreover, the importance of this issue is gradually increasing in connection with the constantly increasing volume of data
and this has resulted in an expanding spectrum of organisations that have
decided to implement some of the available technologies. Further information
is oriented on the analysis of the end market’s approach to two basic technologies for the storage of data, specifically SAN (Storage Area Network)
and NAS (Network Attached Storage).
In opening it is necessary to state that the installation and use of some of
the systems for storing and backing up data are very closely connected with
the overall approach of the individual organisations to the administration of
data and with the availability of the relevant infrastructure. Therefore it is no
surprise that the use of data storage methods and their technologically
advanced state is determined by the existence of a comprehensive strategy
40 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-32-46•MP.indd 40
3.6.10 15:58
IT REGATTA 2010
– CIO Business World Cup
11.–15. září 2010
Chorvatsko
6. ročník prestižního setkání
pro společnosti z oblasti IT.
Nejsou nutné žádné zkušenosti s jachtingem.
www.itregatta.cz
TOP100-2010-inzerce-cs.indd 41
3.6.10 11:51
zatímco v případě NAS využívá přibližně čtvrtina sledovaných subjektů k zálohování.
Z hlediska dalšího rozvoje zálohovacích systémů a predikce
trendů pro nadcházející období figuruje jakožto klíčová informace
údaj o plánovaném využívání zálohovacích systémů. Ukazuje se, že
naprostá většina organizací bude pokračovat ve využívání systémů,
které jsou v jednotlivých subjektech aktuálně nasazeny. Na základě
výsledků provedeného šetření je tedy možné konstatovat, že se
v blízké budoucnosti aktuálně uvedené podíly obou řešení (tedy SAN
a NAS) v zásadě nezmění; dojde však k dalšímu rozšíření základny
organizací, které budou své zálohování řešit s využitím jedné ze sledovaných technologií.
2.3. Bezpečnost
Aktuální výsledky vypovídají o tom, že se problematikou bezpečnosti
koncepčně zabývá většinová část organizací koncového trhu. Svědčí
o tom zjištění, že téměř tři pětiny organizací (57 %) mají zpracovanou
bezpečnostní strategii; současně další jedna čtvrtina organizací sice
bezpečnostní strategii doposud připravenou nemá, nicméně počítá
s jejím dokončením v blízké budoucnosti. Ostatních 16 % organizací
žádnou bezpečnostní strategii nemá a ani s její přípravou nepočítá.
V rámci institucí finančního sektoru představuje aktuálně zpracovaná bezpečnostní strategie naprostou samozřejmost, jíž disponují
všechny sledované subjekty. Podobně vysoký podíl organizací, které
již zpracovaly svou bezpečnostní strategii, lze identifikovat mezi rozvodnými a telekomunikačními společnostmi. Naproti tomu nejnižší
podíl subjektů se zpracovanou bezpečnostní strategií byl vysledován mezi organizacemi veřejného sektoru. Obecně platí, že podíl organizací, které v letošním roce zpracovaly svou bezpečnostní strategii, je významně nižší proti minulým letům; z časového srovnání totiž můžeme dovodit, že v předchozím období se podíl organizací se
zpracovanou bezpečnostní strategií pohyboval mezi 66 a 75 procenty.
Pokud jde o konkrétní technologie používané v rámci zabezpečení
vlastního informačního systému, platí, že prakticky všechny zkoumané organizace jsou v současnosti vybaveny antivirovými programy a firewallem (99 %); naprostá většina subjektů dále používá
antispam (96 %). Ze získaných údajů dále plyne, že 87 % organizací
v současnosti používá antispyware. Nižší míra nasazení příslušných
antispyware nástrojů je dána tím, že některé organizace spoléhají na
řešení používaná poskytovateli internetového připojení.
Specifickou oblast, kterou používá přibližně čtvrtina organizací,
představuje technologie pro ochranu před únikem citlivých informací. Platí, že příslušné nástroje využívají častěji organizace s vysokým počtem zaměstnanců – v rámci největších organizací zaměstnávajících více než tisíc zaměstnanců používají tyto technologie dvě pětiny organizací, zatímco mezi subjekty s menším počtem
zaměstnanců nepřesahuje jejich podíl jednu čtvrtinu.
Z hlediska objemu finančních prostředků vynakládaných na řešení
bezpečnosti lze říci, že se tato oblast celkově podílí na IT výdajích přibližně pěti procenty. Rozdíly v podílu výdajů na bezpečnost jsou patrné jak v absolutních objemech, tak i v jejich relativním poměru
k celkovému IT rozpočtu. Ukazuje se, že organizace s vysokými IT
rozpočty investují do bezpečnostních technologií významně vyšší podíl než subjekty s nejnižšími IT rozpočty.
for handling data. Among the currently used types of systems for the storage
of data SAN and NAS currently predominate, reaching an identical two-fifths
share (40%) among the organisations that currently use some backup system.
In the case of SAN, at any rate, this is not a surprising conclusion from a
long-term perspective since SAN achieved a similarly high share among
implemented solutions in the past as well. A more detailed segmentation of
organisations using SAN testifies to the fact that this solution is slowly stop-
Způsob správy IS v organizaci
Method of IS Administration in Organisation
Sami, vlastními silami
By itself, own manpower
78 %
S pomocí externí firmy
With the help of an external company
44 %
S pomocí dodavatelů HW/SW zařízení
With the help of HW/SW providers
32 %
S pomocí systémového integrátora
With the help of a system integrator
S pomocí poradenské firmy
With the help of a consulting company
0%
12 %
5%
20 %
40 %
60 %
80 %
Zdroj/Source: Markent 2010
ping to be the prerogative of large organisations since its penetration has
recently increased primarily among small subjects. Nevertheless a higher penetration of SAN can clearly be seen in the segment of large organisations
since the difference between the largest and smallest organisations in this
regard is more than four times (16% compared to 72%). An analogical difference can also be found in the comparison of the amount of finances that the
individual organisations invest in the development of their IT. The difference
between the largest and smallest subjects also differs considerably in this
regard. In fact in this case it is by a factor of ten.
A profile of organisations using NAS performed on the basis of the size of
the organisations is considerably different from the profile of SAN users. It can
generally be said that NAS is represented in smaller size segments, while the
maximum difference between segments with the lowest and highest penetration has reached 18 percentage points.
In addition to the different type of organisation using SAN and NAS, a difference in the use of both solutions also follows from the available results. If
we disregard the fact that a considerable segment of users use SAN and NAS
both for storing and backing up their data, a considerable affinity when using
SAN exclusively for storage can be seen. It follows from the specific findings
that roughly one quarter of the subjects use SAN in this manner, while in the
case of NAS approximately one quarter of the companies surveyed use NAS
for backups.
From the perspective of the further development of backup systems and the
prediction of trends for the coming periods it figures as key information on the
planned use of backup systems. This shows that the absolute majority of the
organisations will continue in the use of the systems that are currently implemented in the individual subjects. Thus on the basis of the results of the performed survey it is possible to state that the currently-given shares of both
solutions (SAN andNAS) will essentially not change in the near future; there
42 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-32-46•MP.indd 42
3.6.10 15:58
will be an expansion, however, of the foundation of organisations that will be
resolving their backups with the use of one of the monitored technologies.
2.3. Security
The current results bear witness that the majority of the end market organisations are conceptually addressing he issue of security. This is shown by the
finding that almost three fifths of the organisations (57%) have prepared security strategies; at the same time a further one quarter of the organisations
does not have their security strategies prepared as of yet, though they are
counting on completing them in the near future. The other 16% of the organisations have no security strategies and they are not counting on preparing them.
A currently-prepared security strategy is absolutely commonplace in the
framework of financial sector institutions, with all of the surveyed subjects
having one. A similarly high share of organisations that have already prepared
their security strategies can be identified among distribution and telecommunication companies. The lowest share of subjects with their security strategies
prepared was seen among public sector organisations. It can generally be
said that the share of organisations that have prepared their security strategies this year is significantly lower when compared to recent years; from a
comparison of time we can infer that the share of organisations with prepared
security strategies ranged from 66 to 75 percent in the previous period.
As far as the concrete technologies used in the framework of the security
of the actual information system are concerned, practically all of the surveyed
organisations are currently equipped with anti-virus programmes and a firewall (99%); the absolute majority of the subjects also use anti-spam (96%). It
also follows from the data obtained that 87% of the organisations currently use
anti-spyware. The lower rate of the implementation of the relevant anti-spyware tools is given by the fact that some organisations rely on the solution
used by the providers of the internet connection.
Technologies for protection against leaks of sensitive information represent
a specific area which approximately one quarter of the organisations use. It
can be said that organisations with a high number of employees use the tools
in question more frequently – two-fifths of the organisations among the largest
organisations employing more than one thousand employees use these technologies while their share does not exceed one quarter among the subjects
with a smaller number of employees.
From the perspective of the volume of finances invested in security solutions it can be seen that this area contributes roughly 5 percent to the overall
IT expenditures. The differences in the share of expenses for security are
apparent both in the absolute volumes and by their relative ratio to the overall
IT budget. This shows that organisations with high IT budgets invest a considerably higher share into security technologies than subjects with lower IT
budgets.
3. IT Services
The last part of this analysis is oriented on some of the circumstances of the
use of IT services by end market organisations. The initial analysis in this
regard examines the currently practiced information system administration
methods since the general approach that the individual organisations in this
area favour tells much about the methods of using other IT services. Subsequent attention is directed at the end customer’s method of understanding and
approaching the virtualisation of servers and the use of SaaS.
3.1 IS Administration Methods
Each organisation combines various methods for the administration of their
3. IT služby
Poslední část této analýzy se zaměřuje na některé okolnosti využívání IT služeb organizacemi koncového trhu. Výchozí analýza
v tomto ohledu rozebírá aktuálně praktikované způsoby správy informačního systému, neboť obecný přístup, který jednotlivé organizace
v této oblasti upřednostňují, napovídá o způsobech využívání dalších
IT služeb. Následná pozornost je věnována způsobu chápání a přístupu koncových zákazníků k virtualizaci serverů a k využívání SaaS.
3.1 Způsob správy IS
Každá organizace kombinuje různé způsoby správy svého informačního systému. Celkově lze shrnout, že nejrozšířenější způsob, jak organizace administrují svůj informační systém, tkví ve využívání interních zdrojů organizace; v tomto případě je tedy realizace správy v rukách vlastních pracovníků. S tímto přístupem ke správě IT se lze
setkat v celkem 78 % organizací z celého sledovaného souboru analyzovaných subjektů.
Výzkum dále vypovídá o tom, že více než dvě pětiny organizací
(44 %) při správě svého informačního systému spolupracují s externími specializovanými subjekty zaměřenými na poskytování tohoto
typu služeb. Dále platí, že přibližně jedna organizace z deseti spolupracuje v této oblasti se systémovým integrátorem (12 %) nebo s poradenskou firmou (5 %). Specifický jev v souvislosti se správou informačního systému představuje spolupráce s dodavateli hardwarového či softwarového vybavení – s takovýmto způsobem správy se
lze v současné době setkat v necelé třetině organizací.
Podrobnější vyhodnocení současného přístupu sledovaných organizací ke správě informačních systémů však poněkud relativizuje na
první pohled jednoznačnou převahu správy založené na vlastních
Plánovaná virtualizace serverů
Planned Virtualisation of Servers
30 %
Již
využíváno
Already
used
1%
Neví, co to je
Do not know
what it is
14 %
Využívání se plánuje
Use is planned
15 %
Plánuje se
po rozšíření provozu
Extension to
operations planned
40 %
Využívání se neplánuje
Use is not planned
Zdroj/Source: Markent 2010
pracovních silách. Ukazuje se totiž, že většina z těchto organizací realizujících správu svého systému vlastními silami se při této činnosti
nespoléhá výlučně na vlastní síly a kromě účasti interních kapacit
spolupracuje také s externími subjekty. Platí, že přibližně polovina ze
všech organizací (52 %) zabezpečuje úkoly spojené se správou informačního systému společnou účastí vlastních a externích pracovníků.
Skutečností zůstává, že přibližně třetina subjektů (31 %) se při správě
informačního systému spoléhá výlučně na vlastní kapacity. Zbývající
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-32-46•MP.indd 43
| 43
3.6.10 15:58
information system. It can generally be summarised that the most widespread
method how an organisation administers its information system lies in the use
of the organisation’s internal resources; in this case the implementation of the
administration is in the employees’ own hands. This approach to IT administration can be encountered in a total of 78% of the organisations from the entire
surveyed set of analysed subjects.
The survey also shows that when administering their information systems
more than two-fifths of the organisations (44%) cooperate with external specialised subjects oriented on providing this type of service. It also shows that
approximately one out of ten organisations cooperate with a systems integrator (12%) or with a consulting company (5%) in this area. Cooperation with
hardware or software providers is a specific phenomenon in connection with
the administration of an information system – this method of administration
can be encountered in nearly one third of the organisations.
However a more detailed evaluation of the existing approach of the surveyed organisations for the administration of information systems shows that
what seems at first glance to be a clear predominance of administration based
on their own manpower is somewhat relative. It can be seen that most of
3.2 Virtualizované servery
these organisations realising the administration of their system with their own
Výhody plynoucí z virtualizace serverů zlákaly již přibližně každou
personnel do not rely exclusively on their own manpower during these activitřetí organizaci. Z dostupných údajů je patrné, že 30 % subjektů virties and also, in addition to the participation of internal capacities, cooperate
tualizované servery rutinně využívá, což ve srovnání s loňským rowith external subjects. It can be seen that roughly half of all the organisations
(52%) perform the tasks connected with the administration of
the information system through the joint participation of their
Plánovaná virtualizace serverů
own and external workers. The fact remains that approxiVyužívání se plánuje
Planned Virtualisation of Servers
mately one third of the subjects (31%) rely exclusively on their
Use is planned
own capacity when administrating their information system.
Využívání se neplánuje
Plánuje se rozšíření provozu
Use is not planned
Extension to operations planned
On the other hand the remaining almost one-fifth of the subJiž využíváno
Neví, co to je
jects (17%) delegate the administration of their information
Already used
Do not know what it is
systems exclusively to external providers and do not use their
60 %
own workforce in this process at all.
50 %
48 %
Furthermore a more detailed analysis shows that even
50 %
40 %
though
a mixed method of administering the information sys40 %
tem
dominates
in all size groups of the surveyed organisations,
30 %
30 %
25 %
it nevertheless has a considerably higher share in organisations employing more than 100 employees than in smaller sub17 %
20 %
16 % 16 %
14 % 15 %
jects. Roughly two-fifths of the organisations from the group of
9%
9
%
8%
10 %
medium-sized organisations, i.e. from the group of subjects
2%
1%
0%
with 100 – 999 employees, administer the information through a
Zdroj/Source: Markent 2010
combination of their own and external workers. This mixed
method of IT administration achieves almost a three-fifth share
kem představuje významné rozšíření celkového počtu organizací,
among the largest subjects, i.e. among organisations with more than one thoukteré přechod k virtualizovaným serverům již uskutečnily. V loňském
sand employees. In other respects the surveyed organisations do not differ
roce bylo totiž v rámci sledované skupiny organizací zaznamenáno
from each other in the method of the administration of their information sys25 % takovýchto subjektů. Dalších 15 % subjektů rovněž získalo
tems. The ascertained differences neither achieve statistical conclusiveness
vlastní zkušenost s virtualizací a do budoucna plánují další rozvoj
when comparing the individual verticals nor when comparing the property
v této oblasti. Z detailní analýzy plyne, že se v tomto případě jedná
structures of the individual organisations.
o subjekty, které zaměstnávají 500–999 pracovníků a investují do roz3.2 Virtual Servers
voje svého informačního systému částky pohybující se mezi 10 a 50
The advantages ensuing from the virtualisation of servers has already
miliony Kč za rok.
attracted approximately every third organisation. It is evident from the availaV souvislosti s využíváním virtualizovaných serverů je dále
ble data that 30% of the subjects routinely use virtual servers, which reprezřejmé, že v horizontu příštího jednoho až dvou roků plánuje virtualisents a significant expansion of the total number of organisations that have
zované servery používat dalších 14 % organizací, které v současné
already made the transition to virtual servers in comparison with last year.
době virtualizované servery nepoužívají. Zvláštní pozornost by měla
Last year there were 25% of such subjects among the surveyed group. Another
být věnována přibližně dvěma pětinám ze všech subjektů, které
necelá pětina subjektů (17 %) naopak správu vlastního informačního
systému deleguje výlučně na externí poskytovatele a vlastní pracovní síly v tomto procesu nijak neangažuje.
Podrobnější analýza dále ukazuje, že ačkoliv smíšený způsob
správy informačního systému dominuje ve všech velikostních skupinách sledovaných organizací, přesto v organizacích zaměstnávajících
více než 100 pracovníků zaujímá významně vyšší podíl než v menších subjektech. Ze skupiny středně velkých organizací, tedy ze skupiny subjektů se 100–999 zaměstnanci, spravují informační systém
kombinací vlastních a externích spolupracovníků přibližně dvě pětiny
organizací. Mezi největšími subjekty, tedy mezi organizacemi s více
než tisícem zaměstnanců, dosahuje smíšený způsob správy IT téměř
třípětinového podílu. V ostatních ohledech se sledované organizace
ve způsobu správy svých informačních systémů mezi sebou nijak významně neliší. Zjištěné diference nedosahují statistické průkaznosti
ani při srovnání jednotlivých vertikál, ani při porovnání majetkové
struktury jednotlivých organizací.
44 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-32-46•MP.indd 44
3.6.10 15:58
v současné době nevyužívají výhod virtualizovaných serverů a ani
15% of the subjects also obtained experience with virtualisation and are plano tom do budoucna neuvažují. Podrobnější analýza totiž ukazuje, že
ning further development in this area in the future. A detailed analysis shows
významná část těchto subjektů má všechny předpoklady k přechodu
that in this case this applies to subjects that employ 500-999 employees and
na virtualizaci serverů. Jde o subjekty s vysokým počtem zaměstthat invest amounts ranging from between CZK 10 and 50 million a year in the
nanců, s investicemi do IT přesahujícími desetimilionovou hranici,
development of their information system.
jde rovněž o organizace, které ani v příštím období neplánují výIt is also apparent in connection with the use of virtual servers that another
znamnou redukci v objemu finančních prostředků alokovaných na
14% of the organisations that currently do not use virtual servers are planning
rozvoj svého informačního systému.
to use them over the course of the next year or two. Special attention should
Ukazuje se, že virtualizace serverů představuje pro koncové subbe paid to the roughly two-fifths of all the subjects that do not currently use
jekty natolik významný krok, který vyžaduje důkladné zvážení všech
the advantages of virtual servers and are not considering to do so in the
výhod i potenciálních rizik. Stejně jako v případě jiných rozhodnutí,
future. A more detailed analysis shows that a significant part of these subjects
have all the prerequisites for transferring to virtual servers.
They are subjects with a high number of employees, with
Využívání softwaru jako služby (SaaS)
investments in IT exceeding the ten-million mark and they are
Využívá se
Use of Software as a Service (SaaS)
also organisations that are not even planning a considerable
Used
reduction in the volume of finances allocated to the developNevyužívá se a ani se neplánuje využívat
Neví, co to je
Not used and no use is planned
Do not know what it is
ment of their information systems in the coming period.
Plánuje se využívat později v budoucnu
Plánuje se využívat během roku
It can be seen that the virtualisation of servers represents
Not used yet, but use is planned later in the future
Not used yet, but use is planned during 2010
such a significant step for the end subjects that it demands the
58 %
57 %
60 %
careful consideration of all the advantages and potential risks.
49
%
Just like in the case of other decisions that have an analogical
50 %
impact on the entire information system, the possibility of see40 %
ing the new technology in operation, preferably in pilot/trial
30 %
operation directly in the organisation in question, is an impor19 % 18 %
tant part of the decision-making process.
17 %
20 %
16 % 17 %
15%
12 %
3.3 Software as a Service (SaaS)
10 %
2%
6% 4%
6% 4%
0%
The latest information signalises that even though SaaS has
found it way to some customers, the data documenting
changes in the spread of this model point to effective stagnation. At the current time almost one-fifth of the organisations use the model of
acquiring and using software applications in the form of a service (SaaS) –
this value, meanwhile, is identical to the finding from last year.
In comparison with the past period there was no significant change in the
share of subjects using SaaS since the share of such organisations reached a
similar value last year. A more detailed analysis of the individual organisations
using SaaS testifies to the fact that distribution and telecommunication companies are primarily using this approach at the current time. It can also be said
that subjects that dedicate amounts exceeding CZK 50 million annually on the
development of their information system figure among the key users of SaaS.
The data obtained also bears witness that another three percent of the
organisations are planning to implement this method of using software over
the course of this year. Thus the last available data in this regard documents a
relatively low dynamic, which can be explained both by the general caution in
business circles as far as software acquisition methods are concerned and, at
the same time, the current situation where many organisations are (currently)
lacking the willingness to try new approaches or to test anything new. The
clear favourites in the plans for using SaaS are organisations in which information technologies are given a strategic role in management.
An approximate doubling of the overall share of organisations using SaaS
can be expected over the course of the next few years; it was found that 15%
of the organisations are considering the use of software as a service in the
future. From the survey results we can furthermore judge that large subjects
predominate among the subjects that are planning to use software as a service in the more distant future, both in terms of the number of employees and
Zdroj/Source: Markent 2010
které mají analogický dopad na celý informační systém, je podstatnou součástí rozhodovacího procesu možnost vidět novou technologii v chodu, nejlépe v rámci pilotního/zkušebního provozu přímo v té
které organizaci.
3.3 Software jako služba
Nejčerstvější údaje signalizují, že si SaaS sice našel cestu k některým
zákazníkům, nicméně údaje dokumentující změny rozšiřování tohoto
modelu ukazují na faktickou stagnaci. V současné době totiž využívá
model pořízení a využívání softwarových aplikací formou služby
(SaaS) necelá pětina organizací – tato hodnota je přitom identická se
zjištěním z loňského roku.
Ve srovnání s minulým obdobím nedošlo v podílu subjektů využívajících SaaS k žádným významným změnám, neboť podíl takovýchto organizací dosahoval i v loňském roce podobné hodnoty. Podrobnější analýza jednotlivých organizací využívajících SaaS svědčí
o skutečnosti, že tento přístup aktuálně využívají především rozvodné a telekomunikační společnosti. Dále platí, že mezi klíčovými
uživateli SaaS figurují subjekty, které věnují na rozvoj svého informačního systému částky přesahující 50 mil. Kč ročně.
Získané údaje rovněž vypovídají o tom, že v průběhu letošního
roku zvažují zavést tento způsob využívání softwaru další tři procenta
organizací. Poslední dostupné údaje tedy v tomto ohledu dokumentují poměrně nízkou dynamiku, již lze vysvětlit jednak obecnou opatrností podnikové sféry, pokud jde o způsoby získávání softwaru,
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-32-46•MP.indd 45
| 45
3.6.10 15:58
a současně také aktuální hospodářskou situací, kdy mnoho organizací (dočasně) postrádá ochotu zkoušet nové přístupy a testovat jakékoliv novinky. Jasné favority v plánech na využívání SaaS představují organizace, v nichž je informačním technologiím přisuzována
strategická role při řízení.
V průběhu příštích několika let lze očekávat přibližně zdvojnásobení celkového podílu organizací využívajících SaaS; ukazuje se totiž, že 15 % organizací o využívání softwaru jako
služby výhledově uvažuje. Dále lze z výsledků výzkumu
usuzovat, že mezi subjekty, jež plánují využívání softwaru jako služby v dlouhodobějším časovém horizontu, opět převládají větší subjekty, a to jak z hlediska počtu zaměstnanců, tak i z hlediska výše
rozpočtů věnovaných na rozvoj IT. Zajímavou
skutečností podtrhující jeden z klíčových benefitů SaaS je fakt, že o tomto způsobu využívání softwaru uvažují ve významně vyšší
míře subjekty, jež plánují v budoucnu snižovat své IT rozpočty. Konkrétní údaje vypovídají o tom, že v rámci těchto subjektů lze počítat s přibližně dvakrát větším podílem proti
subjektům, které se žádnými změnami svých
IT rozpočtů nepočítají. Ve srovnání s organizacemi, jež naopak plánují své IT rozpočty v budoucnu dále navyšovat, je rozdíl dokonce trojnásobný. Tato očekávání lze navíc opřít o současnou
míru využití, která naznačené relace jen potvrzuje.
Závěrem
Z prezentovaného přehledu vývoje vybraných aspektů nasazení a používání IT v podnikové sféře jasně vyplývá posun
v nákupních preferencích koncového trhu a změny v přístupu
k jednotlivým technologiím. V časových řadách byl v posledním roce
zaznamenán významný výkyv, který má pochopitelné příčiny a zdůvodnění. Z údajů o plánech a očekáváních koncového trhu je zřejmé,
že další změny budou pokračovat i během letošního roku.
10 0189 / CZ
from the perspective of the amount of their budgets dedicated to IT development. An interesting fact underlining one of the key benefits of SaaS is the
fact that subjects that are planning to lower the IT budgets in the future are
considering this method of using software to a significantly greater extent.
The specific data tells that a roughly twice the
share can be counted among these subjects compared to subjects that are
not counting on any changes to
their IT budgets. The difference is triple, in fact, in
comparison with organisations that are planning to continue
increasing their IT
budgets in the
future. These
expectations,
moreover, are
backed up by the
current level of
use, which only
confirms the indicated relation.
In Conclusion
A shift in end market
buying preferences and
changes in the approach
to individual technologies
clearly follows from the presented summary of the development of selected aspects of the implementation and use of IT in the business sphere.
Considerable fluctuations, which have understandable causes and reasons,
were noted in time series in the last year. It is apparent from the data on the
end market’s plans and expectations that further changes will also continue
during the current year.
O výzkumu:
About the Survey:
Pro přípravu této analýzy byly použity údaje z unikátního výzkumného
projektu, který exkluzivně pro IDG Czech realizuje již desátým rokem společnost Markent, s. r. o. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována na počátku roku 2010, byl podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh – konkrétně organizace, které jsou institucionálními
předplatiteli odborného časopisu Computerworld. Celkem byly (podobně
jako v minulých letech) zpracovány odpovědi zástupců 295 organizací, vybraných takovým způsobem, aby co nejpřesněji odrážely strukturu předplatitelů časopisu.
Díky skutečnosti, že výzkum probíhá nepřetržitě již od roku 2000, je na základě získaných dat možné nejen popisovat aktuální vybavenost dané skupiny organizací informačními a komunikačními technologiemi, ale také lze
sledovat dlouhodobé vývojové trendy v širokém spektru jednotlivých technologií.
O vysoké relevanci prezentovaných zjištění vypovídá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld se podílejí na celkovém objemu investic do informačních technologií
v ČR více než jednou polovinou.
Data from a unique research project (which has been prepared exclusively for IDG
Czech for ten years running by Markent, s. r. o.) was used for the preparation of these
analyses. During this survey, the current phase of which was realised at the beginning
of 2010, a detailed examination of the corporate end market (specifically organisations
that are institutional subscribers to the Computerworld trade magazine) was undertaken.
Responses from representatives of a total of 295 organisations (similar to previous years)
were selected in such a manner as to reflect the structure of the magazine subscribers
as closely as possible.
Thanks to the fact that the survey has been conducted without interruption since the
year 2000, it is not only possible to describe the information and communication technologies the given group of organisations currently has at its disposal, but also to monitor
the long-term trends in a wide spectrum of the individual technologies.
The long-term verified information that the institutional subscribers of Computerworld
magazine contribute more than one-half to the total volume of investment into information technologies in the Czech Republic testifies to the high relevance of the presented
findings.
46 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-32-46•MP.indd 46
3.6.10 16:28
Projekty Sdružení Czech Top 100
S
družení CZECH TOP 100 vzniklo v roce 1993 s cílem sestavit
podle zahraničních standardů přehled nejvýznamnějších ekonomických subjektů České republiky. Rok na to vyhlásilo první
ročník žebříčku „100 nejvýznamnějších firem ČR“. V současnosti
sdružení pod touto hlavičkou publikuje celou řadu žebříčků, které
kromě základního ukazatele, tj. tržeb, zohledňuje i další ekonomická
kritéria – objem exportu, produktivitu práce, nárůsty tržeb, zisku
apod. Navíc tyto žebříčky doplňuje v poslední době také řada dalších
projektů – hodnocení obdivovaných firem, nejlepších výročních
zpráv a nejlepších firemních časopisů nebo ve spolupráci s Fórem
dárců také žebříček „TOP Firemní filantrop“. Zeptali
jsme se předsedy Sdružení CZECH TOP 100 ing. Jana Struže:
jsou jednotlivé regiony. Organizujeme proto setkání v jednotlivých
místech pod názvem CZECH TOP 100 FORUM, na které zveme jak
manažery významných firem příslušného kraje, tak i zástupce státní
správy a místních zastupitelstev, akademické obce, významných
představitelů z oblasti kultury, sportu a dalších. Pomáháme ale také
s prezentací českých firem v zahraničí, kde ve spolupráci s ministerstvem zahraničního obchodu, ministerstvem zahraničních věcí, Hospodářskou komorou ČR a dalšími institucemi organizujeme tzv.
České dny – v minulosti např. v Egyptě, Moldávii, Srbsku. Zároveň
ale organizujeme i řadu menších akcí, jako jsou například různá setkání se zajímavými lidmi na zajímavých místech,
kulinářská odpoledne a další, které vhodně podporují neformální komunikaci mezi účastníky – top
manažery nejvýznamnějších českých firem.
Těší nás, že stále častěji se i samy firmy hlásí
k našim aktivitám, ať již tím, že o udělených oceněních referují ve svých tiskových a reklamních materiálech či na webových stránkách, nebo třeba tím,
že na svých budovách a výrobních halách vyvěsí
vlajku CZECH TOP 100, a hrdě tak demonstrují svoji
příslušnost k nejvýznamnějším firmám české ekonomiky. Potvrzují nám tím, že děláme smysluplnou
práci.
S jakým ohlasem na vámi publikované žebříčky se
setkáváte?
Těší nás, že si statistiky publikované pod hlavičkou
CZECH TOP 100 získaly velké renomé. Vděčí za to
určitě do velké míry skutečnosti, že se jedná o žebříčky, které se většinou opírají o tzv. tvrdá ekonomická data, která zpracováváme v úzké součinnosti
s Vysokou školou ekonomickou v Praze a dalšími
institucemi. Navíc je jistě příjemný i ten fakt, že jak
účast ve většině žebříčků, tak i možnost používat publikovaná data není spojena s úhradou žádných poPopsal jste zatím hodně široký rozsah aktivit. Přesplatků. Takže naprostá většina firem se sama aktivně
to – připravili jste nebo připravujete nějaké další
Jan Struž, předseda, Czech Top 100
zajímá o to, kdy a jaká data pro sestavení statistik
projekty a novinky?
poskytnout. A máme samozřejmě i radost z toho, že
Ano, snažíme se naše projekty stále rozvíjet. Jednaše žebříčky slouží velmi často jako zdroj informací pro ekonomy,
nou z cest, kterými směřujeme, jsou například tzv. Zvláštní ceny,
analytiky a média.
které připravujeme ve spolupráci s dalšími partnery. Příkladem jsou
třeba ocenění MasterCard Firemní banka roku a letos nově udělená
Existují i další aktivity, kterým se CZECH TOP 100 věnuje, nebo se
Zvláštní cena ministra zemědělství pro nejvýznamnější firmy v obsoustředíte pouze na výše uvedené žebříčkové projekty?
lasti zemědělské prvovýroby.
Sestavování žebříčků bylo, je a bude základem aktivit našeho sdruDalší formou, kterou se snažíme naše projekty obměňovat, jsou
žení. Na druhou stranu se již delší dobu věnujeme celé řadě dalších
netradiční formy vyhlašování výsledků jednotlivých žebříčků. Využíprojektů, které naši činnost vhodně doplňují. Již před časem jsme si
váme k tomu jak zajímavých prostor – např. skladové prostory firmy
například všimli, že i přes řadu proklamací stále hodně opomíjené
ACTIVA pro vyhlášení minulé soutěže nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů, tak i různá
tematická zaměření. V rámci
loňského Galavečera firem
jsme na scénu Národního divadla v Praze přivedli nefalšovanou moravskou svatbu,
pro letošek plánujeme tento
galavečer v úzké spolupráci
s Kanceláří generálního komisaře české účasti na světové výstavě EXPO 2010
Shanghai jako „Expo čes10 0190 / CZ
kých firem“.
ČERVEN 2010 / CIO TOP 100
T100-47•MP.indd 47
| 47
3.6.10 16:22
Co udělat pro zařazení do Top 100 v příštím roce?
Pokud chcete, aby se i vaše firma objevila v příštím roce v žebříčku
CIO Business World Top 100 ICT společností v České republice, není
nic snazšího. Detailní informace o možnostech registrace najdete během března roku 2011 na webu www.cio.cz.
Jako vždy platí, že účast v žebříčku Top 100 je otevřena všem společnostem podnikajícím v oboru ICT a je zcela zdarma. Rozhodujícím
kritériem pro umístění je obrat podniku dosažený v předchozím roce,
podmínkou je tedy uvedení tohoto údaje. Nejde však o soutěž v klasickém slova smyslu, ale v prvé řadě o přehled, v němž by žádná významnější firma neměla chybět.
What to Do to Be Included in the next Top 100?
If you would like your company to appear in the list of the Top 100 ICT Companies in the Czech Republic next year, nothing could be easier. You can find
detailed information on registration opportunities next March on our web
pages, www.CIO.cz.
As always participation in the list is open to all companies operating in the
ICT branch and it is completely free of charge. The deciding criterion for
placement will be the company’s turnover achieved in 2010, thus this information must be given. This is not a competition in the classic sense of the word,
however, but first and foremost a survey from which no important company
should be missing.
Vydává / Published by:
IDG Czech, a. s., Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5
Tel. ústředna s aut. provolbou: 257 088 + linka; fax: 235 520 812
Recepce / Reception: 257 088 111
Výkonný ředitel / CEO:
RNDr. Jana Pelikánová
Šéfredaktor / Editor-in-Chief:
Lukáš Erben, Bsc.
Tajemník / Assistant:
Růžena Holíková, tel. 257 088 143
Vedoucí inzertního odd. / Manager of Advertising dept.:
Ing. Jitka Vyhlídková, tel. 257 088 181
Vedoucí projektu / Project Manager:
Bc. Čestmír Žák, tel. 257 088 118
Jazyková úprava – čeština / Czech Language Correction:
Dana Štropová
Grafická úprava / Graphical Lay-out:
Aleš Mlejnský
Internet:
[email protected]
Zlom a pre-press / Lay-out and Prepress:
TypoText, s. r. o., Praha
Tisk / Press:
Česká Unigrafie, a. s.
Předplatné a reklamace / Subscription and Claims:
IDG Czech, a. s., Seydlerova 2451,
158 00 Praha 5, tel. 257 088 163
fax 235 520 812, e-mail [email protected]
Doručuje Česká pošta, s. p., v systému D + 1
Předplatné pro Slovensko / Subscription and Claims for Slovakia:
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Vajnorská 137, P. O. Box 183,
830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819,
zelená linka 800 188 826, e-mail [email protected]
SEZNAM INZERCE
ABRA Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13
www.abra.eu
ADASTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
www.adastra.cz
ALTEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
www.altec.cz
Aquasoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, vizitka
www.aquasoft.eu
Asseco Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, vizitka
www.asseco.cz
Avnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
www.avnet.cz
CCA Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vizitka
www.cca.cz
CCV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vizitka
www.ccv.cz
CÍGLER SOFTWARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, vizitka
www.money.cz
České Radiokomunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, vizitka
www.radiokomunikace.cz
DataHelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vizitka
www.datahelp.cz
Dial Telecom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, vizitka
www.dialtelecom.cz
EDITEL CZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vizitka
www.editel.cz
Elanor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vizitka
www.elanor.cz
Eset software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. obálka, vizitka
www.eset.cz
Fujitsu Technology Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 40, vizitka
cz.ts.fujitsu.com
GAUZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vizitka
www.gauzy.cz
GORDIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. obálka
www.gordic.cz
IBA CZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, vizitka
www.ibacz.eu
ICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. obálka
www.i.cz
IDS Scheer ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
www.ids-scheer.cz
JANUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 19
www.janus.cz
KOMIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, vizitka
www.komix.cz
Minerva Česká republika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, vizitka
www.minerva-is.eu
Océ-Česká republika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, vizitka
www.oce.cz
OR CZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
www.orcz.cz
Servodata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
www.servodata.cz
Software602 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
www.software602.cz
Symantec Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vizitka
www.symantec.cz
Telefónica O2 Czech Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 39, vizitka
www.cz.o2.com
Trask solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vizitka
www.trask.cz
Unicorn Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
www.unicornsystems.eu
Vema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
www.vema.cz
YFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
www.itregatta.cz
48 | CIO TOP 100 / ČERVEN 2010
T100-48•MP.indd 48
3.6.10 16:23
TOP100-2010-inzerce-cs.indd ob3
1.6.10 11:39
Síla informací spojená k výkonu
Aplikační a odvětvová řešení
V E Ř E J N Á S P R ÁVA
Z D R AV OT N I C T V Í
Konzultační a analytické služby
Systémová integrace
OBRANA
D O P R AVA
FINANCE
Infrastruktura
VÝROBA
Bezpečnost
ENERGETIKA
TELEKOMUNIKACE
www.i.cz | [email protected]
TOP100-2010-inzerce-cs.indd ob4
1.6.10 11:40
Download

ICT společností v České republice ICT Companies in the Czech