Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
konané dne 21. 10. 2014 v budově
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Přítomni:
O. Bubeníček, J. Vaňhová, Ing. M. Zemaník, Ing. Š. Harašta, Mgr. L. Poupalová, Ing. V. Holíková, Ing. M.
Vacek, Ing. K. Laňková, Mgr. V. Slavík, Bc. L. Mottlová, Bc. J. Jelínek, Bc. M. Kucr
__________________________________________________________________________________
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje
Jana Vaňhová, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Milan Zemaník
-
přivítání přítomných, úvodní slovo
DOBRÁ ŠKOLA - Bc. Lenka Mottlová
Vyhlášení výsledků soutěže DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014.
Symbolické finanční šeky pro vítězné školy předala náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová. Pohár a
certifikát pro vítěze převzal z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka ředitel Gymnázia, Ústí nad
Labem, Jateční 22, Ing. Alfréd Dytrt.
Pořadí 10 finančně ohodnocených míst:
1.
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
2.
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace
3.
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková
organizace
4.
Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
5.
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice,
Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace
6.
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
7.
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
8.
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
9
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní
akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p.o.
10.
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková
organizace
1 000 tis. Kč
750 tis. Kč
500 tis. Kč
400 tis. Kč
350 tis. Kč
300 tis. Kč
250 tis. Kč
200 tis. Kč
150 tis. Kč
100 tis. Kč
Bc. Jan Jelínek
vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí
1. Jednotná účetní osnova
- vytvořeny dvě varianty, a to pro systém Gordic a obecná pro ostatní systémy
- budou předloženy k projednání na Radě Ústeckého kraje jako závazné dokumenty pro p.o.
- bude probíhat průběžná aktualizace dle změn legislativy
2. Sjednocení ekonomických systémů na p.o.
1 -
Ústecký kraj neplánuje sjednocení na jeden ekonomický systém
u čtyř majoritních systémů (Gordic, Vema, Fenix a Jasu) bylo ověřeno, že jsou schopny
přizpůsobit se jednotné účetní osnově a také generovat data pro tzv. controlling
pokud používá vaše organizace ekonomický systém od jiného poskytovatele, předejte mu
jednotnou účetní osnovu a ověřte, zda je tento systém schopen generovat strukturovaná data
z účetnictví v podobě XML nebo CSV balíčků. Pokud toho váš systém není schopen, zvažte
jeho změnu.
3. Controlling
- jedná se o informační systém, který bude přijímat data z vašich ekonomických systémů a
bude je umět vyhodnocovat a porovnávat
- důvodem je změna legislativy, kdy Rada Ústeckého kraje musí schvalovat účetní závěrky na
jednotlivých p.o.
- v tuto chvíli se připravuje veřejná zakázka – předpokládané vyhlášení bude v 01/2015
Ing. Vlasta Holíková
oddělení ekonomiky státních financí
1) Seznámení s metodikou reformy financování – v původní verzi nutnost navýšit rozpočet
regionálního školství cca o 4,5 mld. Kč, což nebylo schváleno vládou – v současné době se
zpracovává nová forma bez navýšení finančních prostředků, která upřednostňuje vyšší
zaměstnanost pracovníků. V nové reformě nebude za výkon považován žák, ale pracovník a
koeficientem by se dorovnávala nenároková složka mzdy, plošně přidělená na pracovníka
(ukazatel je naplněnost třídy a hodnocení školy – řešeno koeficientem). Pro nepedagogické
pracovníky by se přidělovaly finanční prostředky stejným způsobem jako nyní.
2) 33049 – rozvojový program na podporu víceoborových tříd
‐ 2. část RP byla již zaslána školám
‐ Financováno na třídu – pokud je jednooborová, celá částka, pokud víceoborová, zhodnocení,
jaké obory jsou ve třídě podporované a financované pouze tyto obory (tzn. například jeden
obor podporovaný a druhý ne – škola obdrží na třídu ½ z částky)
‐ Počet žáků ve třídě nižší než krajský normativ
‐ Žádají školy s rozpočtem, který potřebuje dotovat
‐ Do 10. listopadu zaslat hodnotící zprávu o způsobu využití finančních prostředků na
adresu rozpočtáře.
3) 33050 – rozvojový program pro financování psychologů
‐ RP je účinný od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014
‐ Pokud pracovník nastoupil až od 1. 7. 2014, bude 1/7 dotace vrácena při vyúčtování za
kalendářní rok v uvedeném UZ
‐ Pokud pracovník onemocní v době, kdy je zaměstnán, peníze se mu mohou vyplatit např.
jako nenároková složka mzdy, aby byla vyčerpána dotace
‐ Pozor na vyhlášení RP – číst podmínky, pokud je uvedeno, že musí být HPP, dodržet, nebo
dohoda – rozdíl!!!
4) 33051 – rozvojový program na navýšení platu pedagogů
‐ Rozvojový program Zvýšení platu pedagogických pracovníků regionálního školství v roce
2014 - k nahlédnutí na webu kraje
‐ Podmínky vyhlášení – plošně každý pedagogický pracovník obdrží jednorázově 710 Kč +
odvody
2 ‐
‐
Nejnižší částka zaslaná škole bude 5 000,- Kč. Týká se organizací, které mají málo
pracovníků, takže součet platů bude nižší než 5 000,- Kč.
Finanční prostředky včetně avíza již byly zaslány, roční vyúčtování bude provedeno na
zvláštním řádku v tabulce státních dotací stejně jako ostatní UZ
5) 33052 - Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2014 - Zvýšení platů pracovníků
regionálního školství Čj. MSMT-34125/2014
‐ Přidělení z MŠMT krajům podle P1-04 ze 3.Q 2013
‐ Kraje budou počítat podle P1-04 ze 3.Q 2014
‐ Přiděleno pouze na tarifní složky mzdy, ne na příplatky!
‐ Vyúčtování tohoto RP také zvlášť v rámci ročního zúčtování státních dotací jako ostatní UZ
‐ Nařízení vlády ze dne 15. 10. 2014 – novela Zákona 564/2006 Sb.
‐ Dne 21. 10. 2014 bylo zasláno z MŠMT rozhodnutí o dotaci pro VŠECHNY pracovníky
(pedagogy i ostatní)
6) Rozdělení rezervy 2014
‐ Nežádají školy, které nemají nárůst žáků – viz Vyhláška o krajských normativech č.
492/2005 Sb. a Zásady pro rozpis rozpočtu na přímé náklady 2014 (web kraje)
‐ Není možno žádat o navýšení nenárokové složky platu
‐ Pro výpočet je třeba znát výkaz o počtu žáků v letošním školním roce, pokud škola eviduje
nárůst, nutné info včas
7) Vyplňování statistických výkazů
‐ Porada ředitelů v roce 2013 byla v listopadu, kdy byly ukončeny výkazy o stavu žáků, proto
bylo možno přítomné seznámit s aktuálním počtem žáků v daném školním roce.
V letošním roce zatím informace pouze o platech, výkazy o počtech žáků nejsou ani do dnešního
dne všechny odevzdány, termín byl 15. 10. 2014 – VČASNÉ ODEVZDÁNÍ VÝKAZŮ JE
JEDNÍM Z KRITÉRIÍ PRO PŘIZNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY ŘEDITELE.
8) Plán rozpočtu 2015
‐ Pokud reforma, tak nejdříve od 2016
‐ Předpokládá se opět RP na podporu víceoborových tříd – budou žádat pouze školy s
nedostačujícím rozpočtem – bude uvedeno v podmínkách kraje
‐ Předpokládá se zajištění rozpočtu při zvýšení tarifních složek i na nenárokové složky 2014 –
pozor na změny v počtu žáků
‐ Pozor na navýšení nenárokové složky počátkem roku – leden – březen pouze zálohy na
rozpočet 2015
9) Kontrola práce ekonomů
‐ Připomínka kontroly práce ekonomů a pracovníků (zástupců), kteří vyplňují matriky a jiné
výkazy – špatné vyplnění může znamenat porušení rozpočtové kázně!
‐ Nepodepisovat bianco doklady!
‐ Počátkem každého roku kontrolovat směrnice – oběh účetních dokladů, podpisové vzory,
výpůjční listy na majetek, proplácení cestovného, DVPP
‐ Pokud je požadováno zpracování určitého materiálu dříve, než stanoví zákon nebo vyhláška,
je to z důvodu naléhavých úkolů zadaných MŠMT, ne proto, abychom si ušetřili čas a práci.
Prosíme o trpělivost a slušné chování.
10) Ředitel ve funkci zastupitele
‐ Připomínka, že přímé náklady jsou záležitostí státu – krajský úřad v přenesené působnosti
zpracovává a přiděluje rozpočty…(561/2004 Sb., § 161-163)
‐ Kontrola orgány MŠMT na veškeré navýšení rozpočtu
3 ‐
‐
Ředitel ve funkci zastupitele může ovlivňovat pouze samosprávu, v níž byl zvolen
Pokud zastupitel kraje, možno podávat návrhy na změny zákonů – širší možnost změny
legislativy, než na obecním zastupitelstvu – v současné době například problém financování
asistenta pedagoga se řeší připomínkami ze stran krajských zastupitelstev.
Mgr. Ludislava Poupalová
oddělení správní
I.
a) Změny na pracovních místech ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým
krajem:
 od 1.7.2014 řídí SŠ stavební, Teplice, p.o., Ing. Ivana Ticháková, zástupce ředitele
 od 1.8.2014 řídí Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o., Mgr. Kateřina Boudníková
b) Zrušené organizace k 31.8.2014 (předání městu):
 DDM, Chomutov, Jiráskova 4140, p.o.
c) Změna názvu organizace od 1.9.2014
 MŠ speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, p.o. - změna názvu na MŠ Zdravíčko, Ústí
nad Labem, Malátova 12, p.o.
e) Odvolání ředitelů z pracovního místa ředitele, rezignace:
 Mgr. Milan Märc (zrušení organizace)
 Ing. Ota Samsony
f) Informace o konkursních řízeních v samostatné působnosti:
V současné době probíhá konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele SŠ stavební, Teplice, p.o.
II.
Přijímací řízení na SŠ a na VOŠ
V rámci odvolacího řízení ve všech kolech přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 bylo
odborem SMT KÚ ÚK jako odvolacím orgánem řešeno celkem 59 odvolání, z toho 15 na VOŠ.
jedno odvolání bylo vyřízeno kladně, ostatní odvolání byla zamítnuta.
KÚ ÚK zabezpečuje zákonnou povinnost vydávat uchazečům o střední vzdělávání zápisové lístky.
Formulář žádosti o vydání zápisového lístku je zveřejněn na:
http://www.kr-ustecky.cz/ v sekci Školství, mládež a sport / Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
/ Vydávání zápisových lístků krajským úřadem.
zadost_zapisovy_list
ek.doc
Upozornění: Zápisové lístky se vydávají dle místa trvalého bydliště, nikoliv dle místa školy, na
kterou se uchazeč hlásí.
Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2015/2016 - novinky
Usnesení č. 27/62R/2014
Doporučení ke konání přijímacích zkoušek v rámci pilotního projektu MŠMT
Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího
řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných
4 testů, Č. j.: MSMT-23913/2014, ze dne 30. 7. 2014 a doporučila ředitelům středních škol všech
zřizovatelů se sídlem v Ústeckém kraji aktivní zapojení do pilotního ověřování.
Informace na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
Jsou přihlášeny SŠ zřizované Ústeckým krajem a dalších zřizovatelů (soukromý sektor, obec).
III.
Maturitní a závěrečné zkoušky
Platné právní předpisy pro závěrečné zkoušky: ust. § 72 až § 76 č. 561/2004 Sb. a vyhláška č.
47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování
vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.
Ředitelé dotčených škol budou opět osloveni dopisem, ve kterém budou požádáni o spolupráci při
jmenování předsedů zkušebních komisí krajským úřadem. Jmenování proběhne do konce února
2015 a je platné i pro opravné a náhradní zkoušky (viz ust. § 74 odst. 7 školského zákona). Předseda
musí splňovat požadavky dané ust. § 74 odst. 8 školského zákona. Předpokládáme opět účinnou
spolupráci ředitelů s tím, že tito navrhnou na základě předběžných dohod krajskému úřadu vhodné
kandidáty splňující odbornou kvalifikaci i délku přímé pedagogické praxe ke jmenování.
Přípravu samotných dekretů (ZZ), kontrolu podkladů ze škol ke jmenování bude i provádět Lenka
Hlaváčová ([email protected], kl. 926).
Platné právní předpisy pro maturitní zkoušky: ust. § 72 a ust. § 77 až § 82 zákona č. 561/2004
Sb. a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění platných předpisů.
OS připraví informativní dopis s výzvou ke spolupráci při jmenování předsedů zkušebních komisí.
Dopis bude obsahovat i aktuální tabulkové přílohy (tabulky platné v minulosti nebudou
akceptovány).
Přípravu samotných dekretů (MZ), kontrolu podkladů ze škol ke jmenování bude nadále provádět
Mgr. Daniel Kopecký ([email protected], kl. 280).
Jmenování předsedů zkušebních maturitních komisí proběhne na návrh ředitele do konce února
2015 (ust. § 80 odst. 4 školského zákona).
Je nutno, aby ředitelé škol již nyní připravovali zodpovědně návrhy na vhodné kandidáty ke
jmenování předsedů zkušebních komisí k maturitním a závěrečným zkouškám. Žádáme ředitele
škol, aby před odesláním veškerých podkladů krajskému úřadu provedli důkladnou kontrolu
správnosti zasílaných údajů a předešli tak nedostatkům, které by se na základě využití hromadné
korespondence při tisku jmenovacích dekretů mohly v těchto dekretech objevit.
Omezení počtu zkušebních komisí k MZ a ZZ:
KÚ může pro opravné a náhradní zkoušky MZ a ZZ dle ust. §74 odst. 7 ŠZ omezit počet
zkušebních komisí, termín k vyřízení je 30. června daného roku. Bližší informace na jaře 2014.
Pozdě podané žádosti škol budou ve školním roce 2014/2015 ZAMÍTNUTY.
IV.
Přezkumy výsledků a průběhu maturitních zkoušek
JARO 2014
Písemná část:
Jazyk
Počet
CJL
24
ANJ
24
NEJ
23
Celkem:
75
Kladné rozhodnutí
11 = 39,3 % (9x uspěl)
5 = 20,8 %
2 = 9 % (1x uspěl)
18
Zamítnuto
17 = 60,7%
19 = 79,2 %
21 = 91 %
57
.
5 Ústní zkouška státní části MZ:
Profilová část MZ:
Předáno MŠMT:
Žádost vzata zpět - zastavení řízení:
7 (1x opak.)
3
6
1
Závěrem lze konstatovat, že oproti roku 2013 opět došlo ke snížení počtu žádostí o přezkum části
maturitní zkoušky (o 35 %). Výrazně narostl počet žádostí o přezkoumání ústní části MZ (3x).
PODZIM 2014
Písemná část:
Jazyk
Počet
CJL
10
ANJ
13
NEJ
9
RUJ
1
Celkem:
33
Předáno MŠMT:
Kladné rozhodnutí
1
2
0
0
3
Zamítnuto .
9
11
9
1
28 (2x ještě nepřezkoumáno)
4
V.
Absolutoria na VOŠ
Dle ust. § 102 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., jmenuje předsedu zkušební komise k absolutoriu na
VOŠ krajský úřad. Podklad ke jmenování předsedy zkušební komise k absolutoriu pro školní rok
2014/2015 je přiložen. Jmenování ostatních členů zkušebních komisí provádí dle ust. § 102 odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb., ředitel vyšší odborné školy.
Termín pro předložení podkladů ke jmenování předsedů zkušebních komisí pro VOŠ:
 konzervatoř – 12.1.2015
 absolutorium v červnu - 31.3.2015
 ostatní řádné termíny - cca 2 měsíce před konáním absolutoria.
 opravná a náhradní absolutoria - nejpozději 2 týdny před konáním absolutoria (do
podkladů čitelně vyznačit, zda se jedná o opravná či náhradní absolutoria).
 Zasílací adresa: oddělení správní KÚ ÚK, V. Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
elektronicky: [email protected]
podklad_pro_absolut
oria_2015.docx
VI.
Odměny, platové výměry
Mimořádné odměny – RÚK 12.11.2014
Důležité upozornění:
Ředitelé si sami (bez schválení v RÚK) nemohou vyplácet odměny z DČ.
Odměna za umístění v soutěži Dobrá škola ÚK 2014/2015 – vyplatit z částky přidělené za umístění
v soutěži.
Nařízení vlády č. 224/2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, upravilo platové tarify
zaměstnanců ve veřejných službách a správě již od 1.11.2014. Nový vnitřní platový předpis a též
nové platové výměry budou do RÚK předloženy ke schválení 12.11.2014.
VII.
Školské rady
6 Připomínáme ředitelům povinnost zaslat kopie protokolů o průběhu voleb členů školských rad
zřizovateli prostřednictvím odboru SMT, dle Článku III. odst. 13 Volebního řádu školské rady
vydaného usnesením č. 42/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012.
Je možné poslat neskenovanou kopii na kontaktní osobu: [email protected], kl. 277.
VIII.
BOZP
Upozornění na Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění Nařízení
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úrazu. Toto
nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Změna způsobu sběru záznamu o úrazech ze strany ČŠI
Dle sdělení ČŠI musí školy/školská zařízení k získání přístupu systémů ČŠI vyplnit formulář, který
pak následně zasílají České školní inspekci, přičemž – aby byla opravdu zajištěna „totožnost
školy/školského zařízení“ - škola/školské zařízení může tento formulář zaslat buď datovou
schránkou, nebo jako dokument se zaručeným elektronickým podpisem. ČŠI doporučuje, pokud
škola/školské zařízení nedisponuje ani datovou schránkou, ani elektronickým podpisem, využít
datovou schránku či elektronický podpis zřizovatele.
Stanovisko: Ústecký kraj nebude zprostředkovávat komunikaci mezi příspěvkovými
organizacemi, které zřizuje, a Českou školní inspekcí ve věci přístupu do elektronických
systémů ČSI - systém iEPIS, vyplňování záznamů o úrazech. Tento postup se nám jeví jako
neefektivní, už z toho důvodu, že pokud by došlo k personální změně na postu ředitele, opět je
nutné zaslat formulář prostřednictvím DS, případně zaslání dokumentu s el. podpisem.
ÚK doporučuje organizacím zřízení vlastního elektronického podpisu.
IX.
Vzdání se pracovního místa ředitele (např. z důvodu odchodu do starobního důchodu)
Pokud by se ředitelé rozhodli vzdát se pracovního místa ředitele školy či školského zařízení, je
nutno toto písemně podat Radě Ústeckého kraje, nejlépe prostřednictvím vedoucího odboru SMT
s uvedením termínu, ke kterému k odchodu z pracovního místa dojde. Oddělení OS potom
informuje RÚK, která může vyhlásit konkursní řízení. Aby nový ředitel plynule navázal na aktivity
odcházejícího ředitele, je nutný pro uskutečnění konkursu dostatečný časový prostor (cca půl roku,
činnost konkursních komisí během prázdnin a dovolených je prakticky nulová). V případě
neuvedení termínu odchodu, pedagogický pracovník přestává být ředitelem den následujícím po
dni, kdy ÚK obdrží tuto písemnou informaci. Organizaci do doby jmenování nového ředitele řídí
zástupce statutárního orgánu.
X.
Burza pracovních míst ve školách a školských zařízeních
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nabízí službu uchazečům o pracovní místa ve školách
a školských zařízeních v působnosti Ústeckého kraje, viz webové stránky ÚK:
www.kr.ustecky.cz/školství: školství, mládež a sport / burza pracovních míst
Obsah:
 databáze uchazečů - pedagogů o zaměstnání
 databáze uchazečů - nepedagogických pracovníků o zaměstnání
 nabídka volných pracovních pozic
Zveřejnění probíhá po dobu maximálně 3 měsíce, burza je pravidelně aktualizována.
Veškeré údaje jsou ze strany KÚ ÚK bez záruky
Pověřená osoba: Naděžda Řepková, tel.: 475 657 924, e-mail: [email protected] .
7 XI.
Organizační záležitosti
 OS průběžně aktualizuje seznam zástupců statutárního orgánu (zástupce ředitele), žádá
proto při jmenování nového zástupce o zaslání následujících informací:
 jméno, příjmení, titul
 jmenován od
 adresa bydliště
 kontakt (tel., e-mail)
Požadované informace zasílejte nejlépe e-mailem na adresu: [email protected] (pro
okresy UL,TP,LN,DC) nebo [email protected] (pro okresy CV, MO, LT).
 Běžná hlášení o nepřítomnosti ředitele školy či školského zařízení podávejte elektronicky
M. Vlčkové (pro okresy UL,TP,LN,DC) nebo N. Řepkové (pro okresy CV, MO, LT).
 Ředitelská volna vyhlášená v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., eviduje Lenka
Hlaváčová, tel.: 475 657 926 ([email protected]).
 Kontakty na školy a školská zařízení pro potřeby odboru SMT průběžně aktualizuje
Lenka Hlaváčová ([email protected], kl. 936). Prosíme, aby při jakékoliv změně
byla neprodleně informována (i při slučování škol).
Dodatečné informace:
Společnost ELVIJA s.r.o. spolu s vedoucími pracovníky škol a dalšími odborníky, a experty
zpracovala Manuál pro krizové řízení, který je výstupem stejnojmenného projektu. Cílem
manuálu je pomoci vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení řešit neočekávané krizové
situace, které často bývají příčinou vzniku stresových stavů jak zaměstnanců školy, tak žáků.
Manuál popisuje ve stručnosti jednotlivé kroky, které je třeba v dané situaci podniknout a zároveň
obsahuje ucelené informace o prevenci a přípravě na krizové situace.
Kromě tištěného manuálu vznikly rovněž mobilní a webová aplikace, jejichž úkolem je rychle a
přehledně informovat o postupu v případě vzniku krizové situace.
Řešené situace:
Smog
Technické problémy
Požár/Bomba
Úmrtí ve škole
Záplavy, povodně
Azbest v budově
Karanténa
Nátlakové násilí
Společnost zve na školení, kde bude Manuál pro krizové řízení představen a rovněž proběhne
proškolení v práci s výstupy projektu. Všichni účastníci školení obdrží Manuál pro krizové řízení
v tištěné a elektronické podobě a budou jim uhrazeny cestovní náklady.
Školení se bude konat od 9:30 hod., předpokládaný konec je ve 14:00 hod.
20. listopadu 2014 v zasedací místnosti Odboru školství Statutárního města Chomutov
24. listopadu 2014 v zasedacím sále A 208 Krajského úřadu v Ústí nad Labem
26. listopadu 2014 ve Vzdělávací středisko VOŠ a SŠ Varnsdorf
Oficiální pozvánkou s bližšími informacemi obdrží organizace obratem od realizátora projektu.
Ing. Klára Laňková
oddělení mládeže, tělovýchovy a volného času
8 SOUTĚŽE MŠMT
Nový krajský koordinátor soutěží: PAVEL KUCLER – klapka 969, [email protected]
Ekonomické záležitosti k soutěžím prosím řešte s paní Veselou.
Zálohy na soutěže v měsíci lednu 2015 - komunikujte s paní Veselou.
Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních
škol“:
- umožňuje středním školám získat na základě podané žádosti o dotaci podle výsledků,
kterých jejich žáci dosáhli v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných ministerstvem
v předcházejícím školním roce ve věkové kategorii nad 15 let
- cílení finančních prostředků pouze na platy pedagogů, kteří se podíleli na vzdělávání žáka
v oboru, v němž byl úspěšný na soutěži (krajské – do 6. místa, ústřední – 30% účastníků a
mezinárodní kolo – všichni účastníci)
ŠKOLY, KTERÉ MAJÍ NÁROK NA DOTACI Z TOHOTO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU –
uzávěrka je 24. října 2014
!!!! Opravdu dbejte na správnost vyplněných výsledků (když vyšlete žáka – do
měsíce po konání soutěže mají organizátoři povinnost vložit výsledky
Doporučujeme školám průběžně kontrolovat výsledkové listiny, které na stránky vkládají jednotlivý
organizátoři krajských kol (IČO a přesný název školy je třeba do přihlášek jednotlivých kol soutěží
uvádět přesně dle zřizovací listiny). Krajský koordinátor zprostředkovává odstranění chyb ve
výsledkových listinách krajských kol (jakékoli chyby – ve jménech žáků apod. obratem po zjištění
kontaktovat pana Kuclera!!!!).
Termín, do kdy bylo možno do systému zasahovat byl 26.9.2014 a po tomto termínu, který je
uveden v programu, už nelze nic měnit – musíme žádat MŠMT a vypadá to hloupě (upozorňujeme
mailem několikrát!!!!!!!!)
webové stránky: http://excelence.nidm.cz/
PRIMÁRNÍ PREVENCE
Programy na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2015 jsou
uzavřeny
Krajská komise k hodnocení projektů bude zasedat 30. 10. 2014 – 21 žádostí podaných
Programy jsou zveřejněny na www.msmt.cz sekce vzdělávání / odkaz Speciální vzdělávání /
prevence / dotace – naleznete informace pro rok 2015.
9 Dotační program ÚK na rok 2015 – dotační řízení na rok 2015 bude vyhlášeno 1. týden v lednu –
informace chodí Vašim metodikům na mail (přes poradny),
Uzávěrka bude v půlce února 2015.
Krajská koordinátorka primární prevence je Mgr. Petra Vaverková – kl. 951
Předměty podpory:
Zejména upozorňuji na možnost …
2. Financování akreditovaného studia (250 hodin) k výkonu specializovaných činností
prevence rizikového chování (v případě dvouletého studia: 1/2 studia, 1 rok) – hrazen kurz,
cestovné, materiály.
1. Začlenění programů specifické primární prevence do výuky (středně a dlouhodobá práce
s kolektivem, skupinou, navazující aktivity) – nikoliv jednorázová akce!
3. Vzdělávání celých pedagogických sborů v oblasti specifické primární prevence – lektorné
(bez výjezdu).
4. Adaptační kurzy pro žáky, studenty (výhradně charakteru a náplně specifické primární
prevence – hrazeno ubytování, strava a cestovné na max. 2 noci (max. 20 000,- Kč na školu) +
hrazeno lektorné a preventivní aktivity při výjezdu (materiál pro využití volného času na
kurzu a volnočasová náplň při kurzu je neuznatelným nákladem!)
Pozvánka na vánoční akci, která proběhne 13. 12. 2014 Zámek Nový Hrad Jimlín.
od 12 do 17 hodin:
- budou vyhlášené soutěže,
- možnost prezentace školy, prodej výrobků, vystoupení žáků apod.
Přihlaste se sl. Ing. Poučové
Mgr. Roman Kovář
oddělení organizací a koncepcí
Rejstřík škol a školských zařízení
Upozornění k zápisu nového oboru vzdělání
V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR doloží škola k
žádosti o zápis nových oborů vzdělání, nebo navyšování kapacit stávajících, soulad s potřebami trhu
práce. Nejlépe dohodou s představiteli zaměstnavatelů, stanoviskem Úřadu práce a Hospodářské
komory.
Žádost o navýšení kapacity oborů, či zápis nového oboru s maturitní zkouškou a oborů VOŠ, bude
doprovázena žádostí o snížení kapacity v jiném oboru vzdělání, nebo bude jiný aktivní nevyhovující
obor vymazán (Dle DD je doporučeno snížení kapacit oborů s maturitní zkouškou o 15-20%
k výchozímu stavu roku 2010/2011).
10 Dále u zařazení oborů VOŠ pouze pokud půjde o jedinečný obor (obor není jinde v kraji nabízen) a
to i vzhledem k regionálním specifikům a zejména potřebám trhu práce. Nelze „směňovat“ kapacity
oborů VOV za obory středního vzdělání.
K žádosti by měl být předložen rámcový popis personálního a majetkového zajištění výuky nového
oboru vzdělání, a to ve vztahu k jednotlivým vzdělávacím oblastem a vyučovacím předmětům, s
důrazem především na odborné předměty. Proto je vhodné k žádosti přiložit též učební plán
školního vzdělávacího programu včetně poznámek (ne celý ŠVP). Je třeba deklarovat též způsob
zajištění odborného výcviku, praxe.
Veškeré žádosti o:
- nové obory vzdělání
- zvýšení kapacity oboru
- zvýšení kapacity školy
- zapsání nového zařízení
- zapsání nové hlavní činnosti do ZL
je nezbytné nejprve projednat na odboru SMT, oddělení OOK.
Změna kontaktní osoby: Mgr. Olga Ramešová [email protected], tel.: 475 657 289
KEVIS – souhlas s účastí v projektu
Povinnost evidovat v programu Kevis, žádosti o souhlas se zapojením do všech projektů, do nichž
chce příspěvková organizace vstoupit jako předkladatel/příjemce dotace či partner.
Je nezbytné průběžně zaznamenávat do tabulky Stav projektu, byl li projekt úspěšný, či nikoliv.
Souhlas s partnerstvím dle § 32a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)
vzhledem k nejednotnosti výkladu § 32 a školského zákona odborem legislativy a odborem CERA
MŠMT doporučujeme získat stanovisko k potřebě souhlasu zřizovatele s partnerstvím v projektu od
projektového manažera příslušného projektu na řídícím orgánu. Žádost o souhlas s realizací
projektu je potřeba zaslat minimálně tři týdny před jednáním Rady ústeckého kraje (Rada ÚK je
relevantní orgán pro udělení souhlasu). Cca další týden trvá, než je vydáno číslo příslušného
usnesení. Vzhledem k těmto lhůtám není vhodné čekat na chvíli, kdy je projektová žádost schválena
příslušným orgánem a to vzhledem ke skutečnosti, že mezi dobou schválení projektové žádosti a
datem počátku realizace projektu bývá zpravidla kratší doba, než je doba potřebná k administraci
žádosti o souhlas dle § 32a školského zákona.
Souhlas s realizací v projektu v systému KEVIS není souhlasem dle § 32a školského zákona!
Zahajovací výkazy a matriky
Prosíme o dodržování termínů!
Nejlépe je zaslat výkaz hned po spuštění sběru, aby byl čas na časté požadavky škol na opravy
Sledujte, prosím, informace na stránkách MŠMT http://sberdat.uiv.cz/login/ po přihlášení na
stránku školy, v kolonce „aktuální informace pro školy“ tlačítko „aktualizováno k …“
Upozorňujte tedy, prosíme, školy při každé příležitosti na nutnost aktualizovat kontaktní údaje pro
sběr ze školních matrik na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ @ 23.9. Matrika
11 Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji - Stipendium pro žáky středních
škol ve vybraných oborech vzdělání
Program probíhá se stejnými podmínkami jako ve školním roce 2013/2014
Školy zřizované Ústeckým krajem, které nabízejí podporované obory vzdělání, podají podepsanou
žádost na schváleném formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ústeckého kraje, a to
za každé pololetí školního roku samostatně, v písemné podobě a v termínech 10. 2. 2014 a 10. 7.
2014. Vznik nároku žáka na stipendijní příspěvek zůstal nezměněn.
Kontaktní osoba: nově Ing. Lenka Kolářová, [email protected], tel.: 475 657 418.
Finanční rámec programu pro školní rok 2014/2015
- v 1. ročníku získá: 1 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku
jednorázově 1 500 Kč
- ve 2. ročníku získá: 2 000,- Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku
jednorázově 2 500 Kč
- ve 3. ročníku získá: 2 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání při závěrečných zkouškách
jednorázově 5 000,- Kč; u oboru Aplikovaná chemie za vyznamenání na konci školního roku
2 500,- Kč
- ve 4. ročníku získá: 2 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově
5 000 Kč
Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění
Program probíhá se stejnými podmínkami jako ve školním roce 2013/2014
Nárok na příspěvek vznikne, pokud vzdálenost zastávek meziměstské veřejné dopravy bude 40 km
a více – měřeno ze zastávky, která je nejblíže adrese trvalého pobytu žáka, do zastávky, která je
nejblíže adrese sídla školy. Vzdálenost prokáže žák doložením čestného prohlášení, v případě
nezletilosti žáka bude čestné prohlášení podepsáno jeho zákonným zástupce, spolu s výpisem
z aplikace IDOS, nebo obdobného informačního dopravního systému (na výpisu bude uvedena
vzdálenost v km). Posuzována bude vzdálenost spojení, které žák při přepravě do školy reálně
využívá, přičemž kritérium 40 km musí být splněno minimálně ve směru z trvalého pobytu žáka do
sídla školy.
Změna systému vyplácení finančních prostředků je obdobná jako u stipendia. Finanční prostředky
jsou školám vypláceny po zjištění skutečné výše potřebných finančních prostředků. O zařazení do
programu si zažádají střední školy a vyšší odborné školy zřizované Ústeckým krajem, které
vzdělávají žáky s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje, a to za každé pololetí školního roku
samostatně. Příspěvek na dojíždění bude tedy poskytnut, pokud žák v příslušném pololetí školního
roku splní všechny podmínky stanovené programem. Termíny podání žádostí jsou 10. 2. 2015 a 10.
7. 2015.
Kontaktní osoba: nově Ing. Lenka Kolářová, [email protected], tel.: 475 657 418.
PAŽIT
Pro realizaci Programu aktivního života na kalendářní rok 2015 budou platit stejné zásady jako
v minulých letech.
Upozornění: Z programu byl vyřazen Horský hotel ARNICA!
Bližší informace na webových stránkách ÚK.
Kontaktní osoba: nově Ing. Lenka Kolářová, [email protected], tel.: 475 657 418.
12 Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, zdravotním
znevýhodněním, nebo se sociálním znevýhodněním
Žádosti o zřízení místa asistenta pedagoga je potřeba zpracovat dle nového Metodického pokynu č.
ev. 43 165/2014/KUUK a zaslat na KUUK do 30.6.2015. Schválením žádosti nevzniká automaticky
nárok na získání finančních prostředků od KÚ.
Odborná kvalifikace AP:
AP musí splňovat odpovídající odbornou kvalifikaci stanovenou v § 20 zák. č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.
Upozorňujeme na dvojí úpravu odborné kvalifikace asistenta pedagoga. V odstavci 1 je upravena
odborná kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě
nebo škole zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s ustanovením
§ 16 odst. 9 školského zákona nebo u individuálně integrovaných dětí a žáků, v odstavci 2 je
potom upravena odborná kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává pomocné výchovné práce
ve škole. Zatímco požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta ve třídě nebo škole zřízené pro děti
a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálně integrovaných žáků jsou s ohledem na
náročnost této činnosti poměrně vysoké (minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou),
požadavky pro výkon pomocných výchovných prací (tedy prací odpovídajících 4. a 5. platové
třídě) jsou minimální – postačující je i základní vzdělání spolu s absolvovaným vzdělávacím
programem pro asistenty pedagoga realizovaným vysokou školou nebo zařízením pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním
postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“
Upozornění:
Dle obvykle stanovených podmínek tohoto rozvojového programu je nezbytné, aby školy již v době
podání žádosti o finanční prostředky na financování platů asistentů pedagoga k dětem, žákům a
studentům se sociálním znevýhodněním, měly souhlas krajského úřadu se zřízením funkce tohoto
asistenta pedagoga, v souladu s ust. § 16 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Podání obou žádostí (o finanční prostředky z rozvojového programu i o souhlas se
zřízením funkce asistenta pedagoga) současně, je pak se zadáním pravidel programu v rozporu.
Informace pro ředitele DD:
V souvislosti s povinností OSPOD nahlásit všechny děti (umístěné do institucionální péče na
základě rozhodnutí soudu), kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči), byli nebo
budou v dohledné době osloveni ředitelé (sociální pracovníci) školských zařízení pro výkon ústavní
výchovy (vč. ZDVOP) s žádostí o zajištění dokumentace. Dokumentace má obsahovat:
‐
‐
Zpráva o zdravotním stavu a vývoji dítěte (je možné využít poslední zprávu, kterou mají
k dispozici, pokud zprávu nemají nebo je velmi stará, pak je třeba nechat vyhotovit zprávu
od ošetřujícího pediatra. V případě, že pediatr odmítne zprávu vystavit, je možné ji zaplatit
z dotace pro výkon SPOD). Bude se připouštět i zpráva zdravotnice dětského domova.
Zpráva z psychologického vyšetření (např. zpráva z DDÚ, zpráva z PPP, pokud není žádná
k dispozici, může ji v této fázi nahradit podrobné hodnocení ze zařízení a ze školy (+
poslední vysvědčení) či ze školky.
13 Ředitelům dětských domovů bude zaslána metodika – obsah spis. dokumentace dětí nahlášených
do NRP.
Dobrá škola
Do druhého ročníku soutěže se přihlásilo 35 škol. Na základě vyhodnocení zkušeností z druhého
ročníku došlo k drobné úpravě pravidel/podmínek soutěže. Důležité je, že podklady za 1. pololetí
(tj. od 1. 9. 2014 do 31. 1. 2015) se na KÚ zasílají průběžně, nejpozději však do 30. 4. 2015
(rozhodující je razítko podací pošty). Podklady za 2. pololetí (tj. od 1. 2. 2015 do 31. 8. 2015) se na
KÚ zasílají průběžně, nejpozději však do 31. 8. 2015 (rozhodující je razítko podací pošty). Na
později zaslané dokumenty nebude brán zřetel. Podrobné podmínky soutěže najdete na webových
stránkách ÚK. Soutěž bude na školní rok 2014/2015 vyhlášena v listopadu.
Ing. Miroslav Vacek
oddělení ekonomiky krajských financí
Jednotná účetní osnova
Jednotná účetní osnova by měla být povinná od 1. 1. 2015. Prosazujeme, aby byla schválena
zřizovatelem, stejně tak jako veškeré budoucí změny této osnovy. Tím se stane osnovou závaznou,
nikoliv pouze doporučující. Jelikož bude na jednotnou účetní osnovu navázán systém controllingu,
bude nutné tuto osnovu striktně dodržovat. V opačném případě by byla takto získaná data výrazně
zkreslená. Účtování odchýlené od jednotné účetní osnovy bude z hlediska závažnosti zřizovatelem
chápáno stejně jako porušení rozpočtové kázně.
Jakékoliv připomínky, dotazy atd. ve věci jednotné účetní osnovy zasílejte pí Věře Valové, e-mail:
[email protected], která je v této věci za odbor SMT kontaktní osobou.
Finanční hospodaření příspěvkových organizací ÚK za rok 2013
Jak již byli informováni ekonomové na poradě dne 17. 6. 2014 Rada ÚK dne 11. 6. 2014 po
projednání schválila účetní závěrky p. o. ÚK za rok 2013, rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření p. o. do jejich fondů a souhlasila s návrhem na krytí ztráty p. o. za rok 2013.
S rozhodnutím Rady ÚK o rozdělení výsledků hospodaření a krytí ztrát za rok 2013 jste již byli
písemně seznámeni. Zároveň Vám bylo doručeno vyrozumění o nedostatcích zjištěných v
hospodaření za rok 2013. Odbor SMT jako každoročně navrhl zřizovateli na základě detailního
rozboru vzniku zlepšeného výsledku hospodaření výši odměn pro ředitele škol a ŠZ.
Účetní závěrky příspěvkových organizací ÚK za rok 2014
Jak již byli informováni ekonomové na poradě dne 17. 6. 2014, dle čl. 2 odst. 4 Pravidel
schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených ÚK (usnesení Rady ÚK č.
30/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013), ověření účetní závěrky auditorem a předložení zprávy auditora o
ověření účetní závěrky zajistí p. o., kterým to stanoví svodný odbor. Auditora vybírají a náklady na
audit hradí p. o. Ověření účetní závěrky za rok 2014 auditorem bude odborem SMT stanoveno všem
p. o. v oblasti školství.
Orientační termíny pro předložení podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2014:
a) Inventarizační zpráva - dle pokynu odboru SMT
Termín: II. pol. ledna 2015
b) Účetní závěrka za rok 2014 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a PAP (pokud ho p. o.
dle právní úpravy sestavuje)
Termín: koncem ledna 2015
c) Zhodnocení finančního hospodaření p. o. – postup dle Metodiky předkládání finančních
podkladů
14 Termín: II. polovina února 2015
d) Ověření účetní závěrky auditorem a předložení zprávy auditora o ověření účetní závěrky
Termín: I. polovina dubna 2015
Přesné termíny, podrobné pokyny a forma předání budou včas oznámeny.
Úprava finančních a odpisových plánů na rok 2014
Dle metodického pokynu zřizovatele „Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových
organizací Ústeckého kraje“ (usnesení Rady ÚK č. 39/48R/2014 ze dne 7. 5. 2014) je systém změn
finančních plánů během roku vyjma závazných ukazatelů, které schvaluje Rada ÚK, v kompetenci
odboru SMT. K 30. 11. 2014 tedy budete mít možnost upravit své finanční plány na rok 2014.
Návod včetně tabulky Vám bude včas elektronicky zaslán. Tabulku vyplní všechny organizace, a to
i v případě, že nebudou provádět žádné úpravy. V případě změny závazných ukazatelů a výše
odpisů (schvaluje Rada ÚK), je úprava finančního plánu povinná.
Ke stavu k 31. 10. 2014 proběhne poslední letošní aktualizace odpisových plánů. Pokyn byl již
rozeslán a termín pro odevzdání podkladů je 24. 10. 2014. Změny odpisových plánů podléhají
schválení zřizovatelem. Pokud vše projedná Rada ÚK dne 26. 11. 2014, budou i tyto změny
odpisových plánů zohledněny v upravených finančních plánech k 30. 11. 2014.
Rozpis příspěvků na provozní výdaje a závazné ukazatele na rok 2015
Finanční prostředky byly školám a školským zařízením přiděleny dle Metodiky rozpisu financování
příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2015,
která je opět vystavena na webových stránkách Ústeckého kraje.
Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení vlády ČR č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, obsahuje pro střední a vyšší odborné
vzdělání stále velké množství dosud platných oborů vzdělání, jsou normativy pro rok 2015 (stejně
jako v předchozích letech) stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce
2013/2014 žáci a studenti v krajských školách skutečně vzdělávali.
V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstávají pouze střediska volného
času, školní hospodářství, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky.
Pěti střediskům volného času (čtyři samostatné domy dětí a mládeže + stanice zájmových činností
Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p. o.) byl pro rok 2015,
oproti roku 2014, navýšen provozní příspěvek o 6 %. Ústecký kraj již v roce 2015 nebude zřizovat
Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140, p. o., který zanikl k 31. 8. 2014.
Školnímu statku, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, p. o., a Školnímu statku, Děčín-Libverda
(součást Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p. o.) byl shodně
navýšen provozní příspěvek pro rok 2015 (oproti roku 2014) o 6 %.
Pedagogicko-psychologické poradně Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice, p. o., byl po rozboru hospodaření ZpDVPP ponížen mimo
normativní příspěvek na provoz této součásti v roce 2015 o 240 tis. Kč (oproti roku 2014).
Obchodní akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o., byl
na rok 2015 ponechán mimo normativní příspěvek na činnost jazykové školy ve výši roku 2014.
Mimořádně je přispíváno pouze na specifické vlivy, které nelze vzhledem k jejich výši hradit
z normativně stanoveného příspěvku na provoz. Na níže uvedené výdaje není přispíváno plošně a
v plné výši, ale pouze v nezbytně nutné míře tak, aby nebyl narušen plynulý chod organizací.
1) Nájemné za budovy – 60 až 100 % výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy.
Do této kategorie nejsou zahrnuty pronájmy tělocvičen, dílen odborného výcviku atd., které
lze řešit alternativním způsobem.
2) Stravné - platby za stravování žáků a studentů, kteří nemají možnost stravování ve školních
jídelnách a výdejnách zřizovaných krajem a využívají proto zařízení školního stravování
jiných zřizovatelů.
15 3) Ostatní mimořádné vlivy – údržba nemovitých kulturních památek (zámků a zámeckých
parků), provoz zbytných nemovitostí s předpokladem dalšího využití, zachování 2 sídel po
sloučení, pronájem honitby. Tyto příspěvky se týkají pouze šesti organizací.
V termínu od 17. 1. do 22. 1. 2016 bude Ústecký kraj společně s Českým olympijským výborem
pořadatelem VII. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR. V olympijskou vesnici se promění statutární
město Chomutov. Školy a školská zařízení zřizovaná Ústeckým krajem se budou podílet na zajištění
stravování a ubytování olympioniků. Celkem se VII. ZODM zúčastní 1 358 sportovců a členů
doprovodu (trenéři, vedoucí výprav…). Je v zájmu Ústeckého kraje, aby zainteresované příspěvkové
organizace poskytly všem olympionikům špičkové zázemí. Za tímto účelem bylo následujícím
příspěvkovým organizacím navrženo navýšení provozního příspěvku na rok 2015. Navrhovaná výše
mimořádných příspěvků vychází z předběžných početních nároků na ubytování a stravování
olympioniků v jednotlivých příspěvkových organizacích.
SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov + 725 tis. Kč
SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov + 543 tis. Kč
VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ, Most + 480 tis. Kč
SŠ technická, Most + 1.461 tis. Kč
Konzervatoř, Teplice + 263 tis. Kč
SŠ stavební, Teplice + 497 tis. Kč
Uvedené mimořádné příspěvky jsou brány jako základní (minimální) a počítá se s jejich upřesněním
(navýšením) v I. pololetí roku 2015 dle ujasněných skutečností. Využití těchto finančních prostředků
je možné na opravy a vybavení domovů mládeže, internátů a školních jídelen. Termín vyúčtování
bude avizován odborem SMT a stanoven k 31. 8. 2015 tak, aby byly veškeré práce ukončeny a
vybavení instalováno již k začátku školního roku 2015/2016.
Z celkového objemu finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení,
který odpovídá částce v rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na rok 2015 (473 mil. Kč Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015–2019; tento výhled nebyl Zastupitelstvem
Ústeckého kraje schválen), byla školám a školským zařízením, po odečtení plánované částky na
odpisy nemovitého majetku (63 mil. Kč), rozepsána částka 410 192 tis. Kč, z toho 394 444 tis. Kč
normativně a 15 748 tis. Kč mimo normativně.
Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2015: 10,40 Kč / bod (nárůst 6 %), v letech
2013 a 2014 to bylo shodně 9,80 Kč. Vyjma nárůstu celkového objemu provozních prostředků (3,7
%), to svědčí pochopitelně o úbytku výkonů.
Příspěvkové organizace v oblasti školství naplnily předpoklad (63 mil. Kč) a jako příspěvek na
odpisy nemovitého majetku si nárokovaly 62 880 tis. Kč. Celkový závazný ukazatel – příspěvek
zřizovatele na provoz pro rok 2015 tedy činí 473 072 tis. Kč. Odvod z odpisů movitého majetku
nebude v roce 2015 realizován.
Změny ve financování provozních výdajů od roku 2016
Současná Metodika vychází z materiálu Postup na vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných
Ústeckým krajem a normativní financování jejich provozních nákladů – aktualizace na roky 2010–
2015 (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/8Z/2009 ze dne 21. 10. 2009). Od roku 2016
lze tedy upravit či zcela změnit současný model financování. Pro budoucí financování speciálního
školství byla vytvořena pracovní skupina z odborníků z praxe. Vstupní jednání proběhlo
16. 10. 2014. Prvním úkolem bude sjednotit (v ideálním případě vymýtit) požadavky škol vůči
rodičům dětí a žáků. Vaším úkolem je zaslat v termínu do 31. 10. 2014 na adresu [email protected] seznam věcí a plateb, které po rodičích požadujete v průběhu jednoho školního roku
(pokud je rozdílný např. pro 1. ročník a ostatní, poslat vše), a dále poskytovaných služeb s
uvedením ceny (uvést i služby poskytované zdarma).
Nynějším úkolem pracovní skupiny je soustředit jednotlivé druhy postižení do kategorií, přičemž
jediným kritériem pro zařazení do určité kategorie bude vždy skutečnost, že se jedná o provozně
16 obdobně náročný druh postižení. Následně pak stanovit mezi jednotlivými kategoriemi koeficient
provozní náročnosti. Výsledkem by mělo být stanovení nových provozních normativů.
Budoucí financování středního školství je odvislé od mnoha faktorů (povinná kritéria pro přijímání
žáků a studentů, optimalizace oborové nabídky, reforma financování regionálního školství). I
v tomto segmentu se však připravují od roku 2016 změny.
Finanční a odpisové plány na rok 2015
Příspěvkové organizace připravily finanční a odpisové plány podle metodického pokynu zřizovatele
Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje (usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 39/48R/2014 ze dne 7. 5. 2014) a budou projednány ve Finanční a
investiční komisi Rady ÚK dne 11. 11. 2014 a následně v Radě ÚK dne 26. 11. 2014. Po schválení
budou plány zaslány na jednotlivé organizace k podpisu ředitele.
S výjimkou dvou p. o. budou všechny finanční plány předloženy jako vyrovnané se ziskovou
doplňkovou činností. Ztrátu plánují pouze Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice (180 000,- Kč) a Střední škola technická, Most (-1 496 000,- Kč).
Plán investic na rok 2015
Jako každý rok jsme od Vás i na začátku letošního roku požadovali předložení investičních
záměrů nad 5 mil. Kč, s plánovaným zahájením v roce 2015 a pozdějších. Z nich jsme vybrali 9
nových akcí, které jsme v březnu předali na odbor INV k předložení ke schválení do Finanční a
investiční komise Rady ÚK a Rady ÚK. Po několikanásobném oddálení předložení, způsobené
dodatečnými požadavky odboru EK na stanovení pořadí důležitosti IZ odboru SMT, poté na
stanovení pořadí důležitosti IZ všech odborů dohromady, poté na vyčíslení budoucích provozních
nákladů, nákladů na projektovou přípravu atd atd., byl konečně v září schválen jeden IZ odboru
SMT.
Tím se neustále ztenčuje seznam schválených a projektově připravených akcí a hrozí nebezpečí, že
nebudeme schopni včas zareagovat např. na vyhlášení nových operačních programů a realizace
dalších IZ se na školách a ŠZ zcela zastaví.
Návrh plánu investic na rok 2015, který je pochopitelně součástí návrhu rozpočtu ÚK na rok 2015,
byl odborem SMT zpracován ve 2 variantách a celkem 11 verzích.
Rozpočet ÚK na rok 2015 bude projednán ve Finanční a investiční komisi Rady ÚK dne
11. 11. 2014, v Radě ÚK dne 26. 11. 2014. a Zastupitelstvu ÚK 15. 12. 2014.
Sjednocení pojištění movitého majetku
Rada ÚK usnesením č. 242/52R/2014 ze dne 11. 6. 2014 doporučila sjednotit pojištění p. o.
zřizovaných ÚK do pojistné smlouvy ÚK.
Jedná se o pojištění movitého majetku, pokladní hotovosti, zásob, kancelářské a výpočetní techniky
a přenosné elektroniky (notebooky) jednotlivých p. o., popř. svoz peněz. Dále pojištění motorových
vozidel v plném rozsahu tj. povinné ručení, havarijní pojištění, čelní skla, zavazadla, pojištění
sedadel a asistenční služby.
Na dalším zvážení je, zda zařadit do smlouvy ÚK specifická pojištění jednotlivých p. o., a to
pojištění strojů, plodin, zvířat, profesní odpovědnost zdravotnických zařízení.
Ukončení jednotlivých pojistných smluv p. o. bude vždy zajištěno výpovědí k datu výročí. Smlouvy
ve správě makléřské společnosti Respect, a. s. a IP Trust, a. s., budou ukončeny v součinnosti
s jednotlivými p. o. Příslušný pracovník společnosti Respect, a. s., či IP Trust, a. s. s dostatečným
časovým předstihem bude kontaktovat příslušnou p. o., zajistí vypracování výpovědi pojistné
smlouvy, předání na příslušnou pojišťovnu a zajistí připojištění majetku do smlouvy ÚK. Změny
budou zohledněny ve čtvrtletním dodatku.
P. o., které nemají smlouvy spravované makléřskou společností Respect, a. s., či IP Trust, a. s., si
zajistí výpověď stávající smlouvy sami a předají požadavek na pojištění na odbor MAJ. Z odboru
17 MAJ bude požadavek na připojištění předán makléřské společnosti Respect, a. s., která zajistí
připojištění do smlouvy ÚK. Sloučení se bude týkat veškerého majetku bez rozdílu jeho hodnoty.
Pojistné události na majetku škol a školských zařízení, tak jako doposud bude vyřizovat společnost
Respect, a. s., a IP Trust, a. s. U pojistných událostí bude praktikován naprosto stejný režim, jako je
u řešení stávajících událostí.
Při pořizování nového majetku bude specifikace majetku nahlášena odboru MAJ, který zajistí
připojištění, či v opačném případě odpojištění.
Kontaktní osobou je Mgr. Ludmila Vajglová, vedoucí oddělení evidence a účtování o majetku kraje,
odboru MAJ, e-mail: [email protected], tel.: 475 657 462.
Nejčastější dotazy při zadávání veřejných zakázek
Evidence VZMR do 100 tis. Kč
Dle čl. 6.6 Směrnice S-3/2012 (Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím
zřizovanými příspěvkovými organizacemi, dále také jen směrnice) jste povinni evidovat všechny
své veřejné zakázky do 100 tis. Kč bez DPH. To se netýká nákupů za hotové nebo na platební kartu
v maloobchodě. Je třeba evidovat všechny nákupy dodávek, služeb a stavebních prací do 100 tis. Kč
bez DPH na základě objednávky nebo smlouvy. Příklad jak může taková evidence vypadat, je
uveden v příloze zápisu (č. 1.). Příspěvkové organizace si nemohou sami stanovit dolní hranici
evidence, což bylo v nedávné době u několika p. o. chybně doporučováno odborem kontroly.
Dokladování ceny v místě a čase obvyklé
Dle bodu 3.2.8 b) směrnice můžete v určitých případech zadat VZMR do 250 tis. Kč bez DPH
přímo jednomu dodavateli, ale musíte doložit, že se jedná o cenu v místě a čase obvyklou. Způsob
doložení je na Vás. Je možné e-mailem oslovit vybraný okruh dodavatelů, provést průzkum trhu
přes internet apod.
Nákup potravin, benzínu, čistících prostředků apod. v průběhu roku
Při stanovení předpokládané hodnoty VZ jste povinni sčítat předpokládané hodnoty obdobných,
spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodláte pořídit v průběhu účetního období. To neplatí
pro dodávky a služby, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a
pořizujete je opakovaně podle svých aktuálních potřeb (viz bod 3.2.9 směrnice a § 13 odstavec 8
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách).
Takže pokud nakupují vaše ŠJ opakovaně potraviny, například podle jídelníčku na následující
týden, předpokládané hodnoty jednotlivých nákupů se pro potřebu určení formy zadávacího řízení
VZ nesčítají.
Pomoc administrátorů VZ
Pokud si nejste jisti správným postupem v zadávacím řízení VZ, můžete si zaplatit profesionální
firmu, která Vám se vším pomůže. Vždy je ale třeba dodržet bod 3.2.7 směrnice, že každý návrh na
zahájení zadávacího řízení podlimitní či nadlimitní VZ musí schválit vedoucí investičního odboru.
Při metodickém sporu mezi placeným administrátorem a odborem INV se podklady musí zpracovat
podle stanoviska odboru INV.
Pravidla pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku ÚK
Pravidla pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku ÚK, ke kterému měly právo
k hospodaření p. o., přes snahy odboru EK o jejich změnu, stále platí v nezměněné podobě. Na
seznamu zbytného majetku máme již přes 30 nemovitostí, jejichž hodnota je v řádu desítek milionů
Kč. Bohužel se prozatím nedaří tyto objekty prodat, příjmy se v letošním roce pohybují pouze
v řádu stovek tisíc Kč. Další dražby jsou plánovány na listopad 2014, tzn., že i v případě úspěchu
lze s finančními prostředky počítat až v roce 2015
Vlastislav Hlaváč
Úřad práce ČR – Možnosti využití finanční podpory ze strany úřadu práce
18 Kontakt:
• Tel: 950 171 661
• Email: [email protected]
Možnosti finanční podpory v rámci APZ
• Společensky účelná pracovní místa (SÚPM vyhrazená) - příspěvek na vyhrazení jednoho
SÚPM může být dle zákona č. 435/2004 Sb. poskytován až do výše vyplacených mzdových
nákladů na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl
z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.
• Výše příspěvku: 10 000 Kč / měsíc
• Délka poskytování příspěvku: 9 měsíců
Veřejně prospěšné práce (VPP) - se rozumí časově omezené pracovní příležitosti
spočívající zejména v méně kvalifikovaných pracích při údržbě veřejných prostranství,
úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve
prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí.
Za jiné obdobné činnosti lze považovat práci osobního asistenta osob se zdravotním
postižením, pomocné práce v oblasti charity, pomocné práce v oblasti sociální a kulturní,
pomocné práce ve školách a při údržbě sportovišť, popř. jiné činnosti odpovídající
definici veřejně prospěšných prací v zákoně o zaměstnanosti.
• Výše příspěvku: 11 000 Kč / měsíc
• Délka poskytování příspěvku: 12 měsíců
•
•
•
•
Aktivizační pracovní příležitost (APP) - je určen pro zaměstnavatele, který vytvoří
pracovní
místo
pro
uchazeče
o
zaměstnání,
který
je
veden
v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 12 měsíců nebo se ocitne
v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů. Zaměstnavatelem může být obec, regionální spolek nebo sdružení (jako
jsou například dobrovolní hasiči, kulturní spolky, rybářské, myslivecké svazy apod.).
Příspěvek může být rovněž poskytnut i organizacím přímo řízeným obcemi, jako jsou
technické služby (bez rozdílu právní formy) pokud provádějí činnosti ve prospěch obce a
občanů (například úklid veřejných prostranství, údržba zeleně apod.), tedy činnosti, které
slouží veřejnému účelu.
Výše příspěvku: je stanovena na 60 Kč za každou odpracovanou hodinu
Dohoda o provedení práce s maximálním rozsahem 40 hodin měsíčně s tím, že doba, na
kterou může být dohoda o provedení práce mezi uchazečem o zaměstnání a
zaměstnavatelem uzavřena je maximálně 3 měsíce.
Které uchazeče o zaměstnání lze podpořit
• fyzické osoby se zdravotním postižením
• fyzické osoby do 25 let věku
• absolventi bez praxe
• fyzické osoby pečující o dítě do 10 let věku
• fyzické osoby starší 55 let věku
• fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5
měsíců
Které zaměstnavatele nelze v rámci APZ podpořit
Příspěvky na jednotlivé nástroje a opatření APZ (dále jen „příspěvky“) nelze poskytnout:
19 a) organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím. Při vymezení okruhu
organizačních složek státu se vychází ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Státní příspěvkové
organizace jsou organizace zřízené zákonem nebo na základě zákona (např. zákon č.
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů).
b) organizačním složkám územních samosprávných celků a vyšších územních samosprávných
celků (dle § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
nejsou tyto organizační složky účetní jednotkou).
c) žadateli o příspěvek (dále jen „žadatel“), pokud je příjemcem peněžních prostředků
poskytovaných na stejný účel ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků,
vyšších územních samosprávných celků, strukturálních fondů EU, případně z jiných
programů a projektů EU.
Příklady úspěšné spolupráce
Centrum Matýsek, o.s., Roudnice nad Labem, 2. ZŠ Roudnice nad Labem UoZ, Masarykova ZŠ a
MŠ Žalhostice, ZŠ a MŠ Křešice, ZŠ a MŠ Polepy, Little Monkeys, o.p.s, Středisko ekologické
výchovy SEVER Litoměřice, Centrum MATÝSEK o.s. Roudnice nad Labem, Česko – německá
MŠ Staré Zdislavy, ZŠ a MŠ Křešice, ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta 148, ZŠ a MŠ Ústí nad Labem,
Střední a MŠ, o.p.s. Žitenická, Litoměřice, Střední a MŠ, o.p.s., Sovova, Litoměřice, Soukromá
MŠ, Dětský koutek s.r.o., Základní škola Proboštov, MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova 597,
Masarykova ZŠ a MŠ Krupka, ZŠ Čestmíra Císaře, přísp. org., MŠ Cibuláček, Dubí, MŠ Písnička
Krupka, Dukelských hrdinů 295, MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova 597, Masarykova ZŠ a MŠ
Krupka, Biskupské gymn., ZŠ a MŠ Bohosudov, Základní umělecká škola, Základní a mateřská
škola Krupka, ZŠ s rozšíř. vyuč. informatiky a výpočet techniky a další a další ……
Bc. Marcel Kucr
odbor KH
Portál krizového řízení Ústeckého kraje / Sypos 2014
pkr.kr-ustecky.cz/sypos/admin/
sypos.kr-ustecky.cz
-
Informační systém pro podporu krizového řízení na území Ústeckého kraje
V provozu od roku 2004 (Sypos), od roku 2008 portál KŘ (veřejná a neveřejná část)
Zapojení všech typů organizací zřizovaných krajem
Jednotný sběr údajů pro podporu řešení havarijních a krizových situací
Systematizace plánování a přípravy na řešení mimořádných událostí a krizových situací
Legislativa
 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
– ukládá povinnost právnickým a fyzickým osobám, podílet se na ochraně životů, zdraví a
bezpečí lidí, majetkových hodnot, infrastruktury, technologie a životního prostředí
– jedná se o jednu ze základních povinností (funkcí) státu
 Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému
– požadavek na systematickou přípravu kraje na řešení mimořádných událostí
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
– požadavek na systematickou přípravu kraje na řešení krizových situací
 Vyhláška MŠMT č. 281/2001
– nouzová péče o děti v krizové situaci ze strany určených škol a školských zařízení
20 – školy určuje příslušný orgán krizového řízení
Návod na přidání plánků areálů, budov, schémat pater naleznete v příloze zápisu (č. 2.). Kontaktní osoba za Ústecký kraj
Pan Jiří Čermák
Email: [email protected]
Tel.: 475 657 113
Technické problémy, ztráta hesla apod.
Host - mjr. Ing. Vít Pecha
vedoucí Školního policejního střediska krajského ředitelství
– smyslem školních policejních středisek, zřízených při krajských ředitelstvích Policie ČR v
rámci celé republiky, je skloubení teorie policejní práce s jejím praktickým výkonem u
nových policistů - absolventů
– mimo jiné se při výcviku zabývají i taktikou služebního zákroku
– výcviky provádějí i v objektech škol, vždy ale záleží na vstřícnosti a spolupráci
– důležité jsou při zásahu plány budov, proto apelace na nahrání plánů budov do portálu KŘ
(pokud nastane mimořádná situace a policisté neznají objekt a nemají k dispozici ani plány
daného objektu, je pro ně velmi složité koordinovat zásah)
Příloha:
1. Evidence VZ do 100 tis. Kč
2. Evidence údajů pro potřeby krizového řízení
21 
Download

Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných