Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola,
Hradec Králové, Štefánikova 549
obor vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Školní rok: 2013/2014
Třída: V. V
Obor: 75-31-M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Maturitní témata
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
1. Definice speciální pedagogiky, vývoj názvu označení oboru, předmět, úkol, cíl a vztah speciální
pedagogiky k jiným oborům. Klasifikace speciální pedagogiky. Klasifikace handicapů a jejich
prevence. Typy vývojových vad.
2. Speciálně pedagogické metody. Speciálně pedagogická diagnostika. Speciálně pedagogické centrum.
Socializace a resocializace postiženého jedince. Stupně socializace.
3. Problematika integrace. Metodický pokyn k integraci. Individuální vzdělávací plán (IVP).
4. Historie péče o postižené jedince a jejich významných představitelů ve speciálně pedagogických
oborech.
5. Definice, předmět, úkol, cíl a vztah surdopedie k jiným oborům. Klasifikace a etiologie sluchových
vad. Hluchoslepota.
6. Diagnostika sluchových vad. Měření sluchových vad.
7. Porovnání výchovy a vzdělávání sluchově postižených a hluchoslepých jedinců v minulosti a
současnosti.
8. Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené. Kochleární implantát.
9. Problematika rodiny sluchově postižených dětí.
10. Osvojování jazyka u sluchově postižených dětí. Zákon o znakovém jazyce.
11. Definice, předmět, úkol, cíl a vztah etopedie k jiným oborům. Klasifikace poruch chování.
12. Ústavní a ochranná výchova. Systém ústavní a ochranné výchovy v ČR.
13. Problematika závislostí.
14. Příklady poruch chování, se kterými se setkává pedagogický pracovník ve své praxi.
15. Specifické vývojové poruchy učení a chování (syndrom ADD a ADHD) a jeho vzdělávání.
16. Definice, předmět, úkol, cíl a vztah psychopedie k jiným oborům. Klasifikace a etiologie mentálního
postižení.
17. Systém výchovy a vzdělávání mentálně postižených jedinců v ČR.
18. Dítě s Downovým syndromem. Dítě s autismem.
19. Definice, předmět, úkol, cíl a vztah logopedie k jiným oborům. Klasifikace a etiologie narušené
komunikační schopnosti. Systém logopedické péče v ČR. Pomůcky v logopedii.
20. Poruchy vývoje řeči.
21. Vlastní výběr z okruhů narušené komunikační schopnosti.
22. Definice, předmět, úkol, cíl a vztah somatopedie k jiným oborům. Kategorie poruch hybnosti.
23. Systém institucí somatopedické péče, výchovy a vzdělávání tělesně postižených a zdravotně
oslabených jedinců.
24. Definice, předmět, úkol, cíl a vztah optopedie k jiným oborům. Klasifikace zrakových vad.
25. Současný systém péče o zrakově postižené jedince v ČR. Optopedické pomůcky.
Mgr. Iva Rindová
ředitelka školy
Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola,
Hradec Králové, Štefánikova 549
obor vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Download

Speciální pedagogika - Střední škola, Základní škola a Mateřská