Návod k instalaci
typ DRL VW Passat 3C
1
2
3
4
Vypněte zapalování a vytáhněte klíč. Následně otevřete kapotu auta.
Uvolněte šrouby na větracích mřížkách a odstraňte je.
Odstraňte obě větřicí mřížky tak, že zatáhnete uprostřed mírně vpřed, zároveň ji vysuňte směrem ven a sejměte.
Vložte dodaný kabelový svazek, umístění instalace v přední části vozidla. Nyní zaveďte kabel levého denního
svícení mezi reflektor a baterii dolů do otvoru na větrací mřížku směrem ven. Kabelový svazek upevněte k lanku
pro otevírání kapoty vozu pomocí stahovacích pásků - neupevňujte na pohyblivé nebo otáčivé části vozidla! Nyní
zaveďte kabel pro pravé denní svícení do otvoru na větrací mřížku.
Spojte dohromady konektory z kabeláže a denních světel tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
Nyní nasaďte větrací mřížky s LED denním svícením. Nasuňte jejich zvenku do vodících drážek v nárazníku a zatlačte
je dovnitř dokud kryt zapadne na své místo. Vložte šrouby a dotáhněte je.
Připojte červený vodič na trvalý plus baterie (+12 V).
Připojte žlutý vodič k parkovacímu světlu.
Připojte černý vodič na trvalý minus baterie (-12V) nebo na originální kostřící bod vozidla.
5
6
7
8
9
R
cz
DRL
Proveďte následující test funkčnosti:
R
LED světLa pro DEnní svícEní
UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí
a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí
být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem. Zařízení je určené pro montáž do motorových
Zařízení je určené pro montáž do motorových
•
n
astartujte
motor
vozidel kategorie M a N s 12/24 V elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na 12/24V a ukostřené
ařízení musí být připojené na 12 V a ukostřené
dné škody vyplývající
instalace,
• z nesprávné
denní svícení
se mázáporným
zapnoutpólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace,
používání, provozování nebo ovládání výrobku odlišně od návodu na používání. Neodborným zásahem do
odu na používání. Neodborným zásahem do
• sítě zautomobilu
apněte parkovací
světla,
denní
svícení
máriziko
vypnout
zařízení nebo
jeho
úpravouse
hrozí
poškození samotného zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta
řízení nebo elektrické
a ztráta
správnou
a bezchybnou
činnost výrobku doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu.
me instalaci svěřit odbornému
servisu. parkovací záruky.
• vypněte
světla,Pro
denní
svícení
se má zapnout
POPis ZařÍZeNÍ
DRL světla pro denní svícení obsahují vysoce výkonné LED diody s velmi nízkým proudovým odběrem. Vodotěsné provemi nízkým proudovým odběrem. Vodotěsné proveFunguje
všechno
jak má?
Pokud světla
ano,použít
přejeme
Vám
ještě
šťastnou
dení umožňuje
v exteriéru
vozidla.
Zapojením
podlecestu.
schémy zapojení získáte funkci automatického zapnuémy zapojení získáte funkci
automatického
zapnutí/vypnutí LED světel. DRL jsou homologizované podle vyhlášky ECE R 87 (RL E4 000021, A02 E4 8009)
87 (RL E4 000021, A02 E4 8009)
i. MoNtáž
Vyznačte montážní pozici - umístění světel musí být symetrické, poloha musí splňovat požadavky předpisu EHK
oloha musí splňovat Pozn.
požadavky předpisu EHK
č.48, odstavec
(viz. obrázek
umístění).
Vyvrtejte otvory
s průměrem
4mmaby
pro Ste
uchycení
držáku
světla.(+)
Upevůměrem 4mm pro uchycení
držáku
světla.
Upev-na Vašem
Pokud
denní
svícení
vozidle6.19.4
nefunguje
správně,
v takovém
případě
je nutné,
červený
vodič
připojili na
něte světla pomocí přiložených šroubů. Nastavte úhel sklonu světla a dotáhněte šrouby. Zapojte vodiče podle
tla a dotáhněte šrouby. Zapojte vodiče podle
zapalování + ACC (15). schémy zapojení.
ii. schéma ZaPOjeNÍ
1. Odpojte záporný pól akumulátoru
2. Připojte červený vodič z řídící jednotky na kladný pól baterie +12V/24V
3. Připojte žlutý vodič z řídící jednotky na spínaný kladný pól parkovacích světel
4. Připojte černý vodič z řídící jednotky na kostru vozidla a připojte záporný pól akumulátoru vozidla
Schéma zapojení
cích světel
áporný pól akumulátoru vozidla
řídící
jednotka
DRL světlo
DRL světlo
parkovací světlo
parkovací světlo
DRL světlo
žlutý
ervený
bílý
bíly
černo/bílý
černo/červený
UMístNěNí sVětel Na VoZidle
.EINBAUANLEITUNG
Tagfahrlichtblende Modulite Skoda Octavia 1U
+12V
+12V/24V
bílý
černý
bílý
čierny
biely
černý
černý
červený
+12V
autocouture
Správné pozice pro montáž denního svícení na autě
Dbejte prosím na předpisy pro montáž ve Vaší krajině.
Dbejte při montáži na zákonem stanovenou výšku při montáži denního
svícení, která činí od spodnej hrany denního svícení k vozovce 250 mm.
Ve výšce 250-350 mm se musí denní svícení vypnout.
Und natürlich das wichtigste...
Bitte bei Anschluss auch die Vorschriften des jeweilgen Landes beachten!!!
Beachten Sie beim Einbau die gesetzliche Mindesthöhe am Fahrzeug von Unterkante
250mm ab Fahrbahn. Zwischen 250 - 350mm müssen TFL abgeschaltet werden, ab 350mm
Einbauhöhe darf abgedimmt werden.
Aufgrund der Vielzahl der Motorisierungen und Ausstattungsvarianten, kann es bei dem
Download

Návod k instalaci typ DRL VW Passat 3C - AUTOALARMY