VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA
CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY
SEZIMOVO ÚSTÍ
Absolventská práce
Výroba interface pro měření
mozkové aktivity
Sezimovo Ústí, 2012
Autor : Martin Kubát
Prohlášení
Prohlašuji, že jsem svou absolventskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze
podklady ( literaturu, projekty, SW atd. ) uvedené v přiloženém seznamu.
V Sezimově Ústí dne : 15.3.2012
_________________
Podpis
Poděkování
Děkuji vedoucímu absolventské práce Bc. Milanu Košovi za vedení a cenné rady při
zpracování této absolventské práce. Dále pak děkuji Ing. Janu Fukovi za odbornou konzultaci
při vytvoření práce. Děkuji též Josefu Muzikářovi za podporu.
Anotace
Práce pojednává o způsobech měření mozkové aktivity a o přístrojích na měření této
aktivity. Obsahem je navrhnout modul na toto měření a zároveň porovnat parametry,
softwarového vybavení. Snahou je vytvořit základní prototyp měřícího interface, který bude
testován jak laboratorně, tak i klinicky.
Annotation
Die Arbeit beschreibt die Messung der Hirnaktivität und Geräte zur Messung dieser
Aktivität. Inhalt es, ein Modul für diese Maßnahme entwerfen und zu vergleichen, die
Parameter zur gleichen Zeit, Software. Das Ziel ist, ein grundlegendes Prototyp der
Grenzfläche mit Sensorfunktion, die sowohl im Labor als auch klinisch getestet werden
erstellen.
Obsah
1. Úvod…………………………………………………………………………………… 3
2. Biofeedback…………………………………………………………………………… 6
2.1. Diagnostika mozku………………………………………………………….. 6
2.2. Elektroencefalografie……………………………………………………….. 6
2.3. Mozkové hladiny……………………………………………………………. 8
2.4 Měření EEG………………………………………………………………….. 10
2.5 Měření EKG………………………………………………………………….. 11
3. Návrh zařízení………………………………………………………………………… 13
3.1. Blokové schéma...…………………………………………………………… 13
3.2. Popis bloků……………………………………………………....................... 16
3.2.1 Senzory …………………………………………………………….. 16
3.2.2. Blokovací obvod…………………………………………………… 17
3.2.3. Diferenční zesilovač se zpětnou vazbou…………………………… 19
3.2.4. Pasivní filtr – Horní propust……………………………………….. 23
3.2.5. Zesilovač s proměnným zesílením………………………………… 24
3.2.6. A/D převodník……………………………………………………... 26
3.2.7. Mikrokontrolér……………………………………………………... 28
3.2.8. Převodník UART – USB…………………………………………... 30
3.3. Eagle…………………………………………………………………………. 31
3.4. Celkové zhodnocení výdajů…………………………………………………. 38
4. Software………………………………………………………………………………. 39
4.1. Firmware mikrokontroleru…………………………………………………....39
4.1.1. Bootloader mikrokontroleru……………………………………….. 39
4.1.2. Arduino …………………………………………………………….. 40
4.1.3. Algoritmus…………………………………………………………. 45
4.2. Windows aplikace……………………………………………………………. 46
4.2.1. Číslicové filtry……………………………………………………...46
4.2.2. Algoritmus…………………………………………………………. 47
4.2.3. Builder C++………………………………………………………... 49
5. Profesionální zařízení………………………………………………………………... 50
5.1. Mindflex a Mindball………………………………………………………….50
5.2. Nexus………………………………………………………………………… 52
5.3. Pohled odborníků……………………………………………………………. 54
6. Závěr……………………………………………………………………………………56
6.1. Nejčastější chyby v návrhu………………………………………………….. 56
6.2. Splnění cílů práce……………………………………………………………. 56
6.3. Možnosti dalšího rozšíření…………………………………………………… 57
6.4. Testování……………………………………………………………………...57
7. Literatura……………………………………………………………………………... 59
8. Seznam obrázků……………………………………………………………………….60
1 Úvod
Lidé mají odlišné názory na danou
věc nebo problém – např. politické,
náboženské nebo názory na život. Jedním
z nejdůležitějších
faktorů
je
také
schopnost soustředění. To je v odlišných
pracovních odvětvích různé a na každého
zaměstnance jsou kladeny jiné nároky na soustředění a pracovní nasazení. Na každého
zaměstnance působí pracovní prostředí jinak intenzivně. Velkou úlohu hraje stres, nervozita,
tréma i časová deprese. Činnost pod těmito, na lidský organismus, nežádoucími faktory se
nedokáže vykonávat dlouhou dobu. Proto za určitý čas, který je u každého jedince
individuální, se musí daný proces ukončit a popřípadě změnit činnost. V dnešní uspěchané
době se ne každý dokáže správně rozhodnout mezi zdravím a kariérou. Pro kontrolu si
můžeme vypracovat dotazník, nebo udělat průzkum veřejného mínění.
Sociologické průzkumy ve skautských oddílech zjistily skutečnost, že se mladí lidé
kolem dvanácti let zajímají výlučně o hry na PC, komunikují po internetu, téměř nesportují a
nevěnují se jakémukoliv sportu nebo mimoškolní aktivitě.
Problémem dnešní doby je uspěchanost, shon a stálý stres. Ve vztazích na pracovištích
i v rodinách se objevuje nedostatek komunikace a porozumění. Tato situace se odráží v
častých rozvodech, nadměrné kriminalitě, nemocech a nadměrném stresu. Málo lidí se dokáže
odklonit od práce a chvíli relaxovat. Dnešní člověk se nedokáže soustředit na zadaný problém,
resp. není schopen dlouhodobého soustředění. Přibývá agresivních řidičů a na silnicích je více
dopravních nehod.
Nad tímto problémem je potřeba se více zamyslet a udělat něco pro zlepšení tohoto
stavu. V myšlenkových pochodech dětí se dá změnit hodně a i u dospělých se o to můžeme
pokusit. Chceme navrhnout a realizovat zařízení, které by bylo pro širokou věkovou skupinu.
Mohla by jej používat policie, hasiči, profesionální řidiči, školství i zdravotnictví. Jeho využití
by bylo možné všude tam, kde záleží na povaze zaměstnanců.
-3-
Přístroj by mohl ovlivnit i výsledky výběrových řízení na pozice, ve kterých velmi záleží na
schopnostech soustředit se, zvládat stres a zátěžové situace. Dále by toto zařízení mohlo
pomoci zábavnou formou i vážně nemocným lidem např. po mozkové obrně a po různých
úrazech.
Pro úplnost znovu uvádím, že představuji zařízení, které bude vyhodnocovat EEG
vlny a současně vykreslovat okamžité výsledky a tak bude ihned zřetelné, zda je osoba
soustředěná nebo ne. Pro lepší a hravější vizualizaci může být navržena střelba na terč.
Provedení tohoto projektu je široké a muže si toto zařízení vyzkoušet každý.
Cílem této práce je návrh, realizace a oživení desky elektroniky pro měření mozkové
aktivity (biofeedback) bioorganizmu. Obdobné, již prodávané zdravotnické přístroje jsou pro
nezaškolenou obsluhu složité a hlavně i finančně nedostupné. Cílem je vyrobit prototip levné
a dostupné varianty. Návrh našeho zařízení se porovná s profesionálními zařízeními Mindflex
a Nexus. Následným měřením zjistíme, zda je navržené zařízení srovnatelné a konkurence
schopné s porovnávaným zařízením.
V dnešní moderní době je samozřejmostí, že biofeedback
bude komunikovat
s počítačem prostřednictvím USB.
Zařízení může sloužit pro snížení dopadu nežádoucích vlivů na lidský organizmus.
Nepůjde o vyloučení faktorů, ale pouze o snížení dopadu.
Na různých pracovních pozicích může být velkým přínosem pro:

policii

hasiče

sportovce

pedagogy

řidiče

piloty

vojáky

studenty

vedoucí pracovníky
-4-
Ke studiu, při práci, ale i v osobním životě je důležitá paměť a schopnost se soustředit
se. Ten, kdo umí pracovat se svojí koncentrací, si výrazně ulehčuje práci a plní zadané úkoly
rychleji. Pracuje tudíž efektivně, s větší přesností a po práci umí i efektivně odpočívat.
Měl jsem možnost osobně navštívit královéhradeckou firmu Commservis. Tato firma
se zabývá výzkumem mozku a neuromarketingem. Nejnovější poznatky o lidském mozku z
oblasti neurologie přenáší do použití v manažerské praxi. Zaměstnanec firmy pan Mgr.Tomáš
Zdechovský mi vysvětlil jak firma funguje a měl jsem možnost vyzkoušet některé
profesionální zařízení, které jsou na českém trhu.
-5-
2 Biofeedback
Biofeedback (v zahraničí je častý pojem Neurofeedback) není nic neznámého - každý
člověk se již několikrát během svého života setkal s využitím biologické zpětné vazby –
pokaždé, když jste si měřili teploměrem, zda máte horečku, když vám lékař sdělil hodnotu
naměřeného tlaku, když jste si během cvičení kontrolovali počet tepů nebo když jste se
dozvěděli údaj, kolik vážíte. Získané informace ovlivní naše další chování – při horečce si
člověk lehne do postele a začne se léčit, při vysokém krevním tlaku omezí slaná jídla, při
cvičení upraví svoji tepovou hladinu a při nadváze se rozhodne, že pár kilo zhubne.
2.1. Diagnostika mozku
Mezi prvotní metody vyšetření mozku patří elektroencefalografie. Elektrická aktivita
byla poprvé naměřena na konci 19. století, zrození skutečné elektroencefalografie se odehrálo
až v polovině dvacátých let. V třicátých letech se obor značně rozrostl a byly záznamy
základní patologie. V padesátých letech se přidala spánková polygrafie. Sedmdesátá léta jsou
charakterizována hledáním dalších matematických postupů. Okolo roku 1980 se vyvíjí
topografické mapování mozkové aktivity. Přes mnoho objevů v této oblasti zobrazování
zůstává princip ve stejné podobě, v jaké bylo stanoveno na svém počátku. Mění se pouze
názory na normu a abnormalitu grafu, počet snímaných bodů, přidává se prudký rozvoj
evokovaných potenciálů.[1]
2.2. Elektroencefalografie (EEG)
Elektroencefalogram (EEG) je jedním z významných nástrojů na diagnostiky a výzkum
činnosti mozku. Je to elektrický biosignál odrážející mozkovou aktivitu – různé fáze spánku a
stavy vědomí.
-6-
Na tomto přístroji je možno zjistit projevy metabolických poruch, vliv drog či
toxických látek. Elektroencefalografická vyšetření se provádějí u všech poruch funkce mozku
jako například v neurologii a v převážné většině případů i v psychiatrii. Signál EEG je
součtem všech elektrických dějů a naměřených veličin snímaných elektrodou.
Pro umístění elektrod používáme mezinárodní 10-20 EEG systém. - viz obr. 1.
Zvláštní elektrody se používají ke snímání polygrafických záznamů, ve kterém se stejným
zařízením zaznamenávají také křivky průběhů očních pohybů elektrookulogram (EOG),
svalové aktivity elektromyogram (EMG), činnost srdce elektrokardiogram (EKG). Jednotlivé
záznamy mají jiná nastavená zesílení a filtry, než je nutné pro EEG. Pro délku záznamu vyšší
než 8 hodin a více se používá nižší vzorkovací frekvence – 64Hz.
Obr. 1 - Celosvětové rozmístění elektrod pro EEG [1]
-7-
Vlny zastupující signál EEG jsou sinusoidního tvaru a jsou rozděleny podle frekvence měřené
mezi maximem nebo minimem do pásem označeny řeckými písmeny:
(8-13 Hz), β (13 Hz a
větší), ų (4-8 Hz), δ (do 4 Hz) - viz tabulka č. 1.
Frekvenční hladiny mozku
Tab. 1 - Tabulka mozkových hladin [1]
Frekvence ( Hz )
Název
Stav organismu
0,5 - 3
Delta
Spánek, útlum, otupělost
4-7
Théta
přechodová hladina, hluboké uvolnění
8 - 12
Alfa
vysoká koncentrace, vnitřní bdělost, silné uvolnění
13 - 30
Beta
neklid, zlost, strach
18 - 35
Vysoká beta
vzrušení, podráždění, tréma, napětí, stres, úzkost
nad 35
Gama
extrémní zážitky
2.3. Mozkové hladiny
Činnost mozku probíhá na principu výměny elektřiny. Všechny mozkové buňky spolu
komunikují pomocí elektrických výbojů, které neustále mozkem proudí - viz obr. 2. Součet
všech těchto signálů vytváří celkovou elektrickou aktivitu. Ta se dá zaznamenat pomocí
elektroencefalografu. Rychlost elektrické aktivity mozku, která se nazývá frekvence (udává se
v Hz) se dělí pro zjednodušení do čtyř skupin, tzv. hladin vědomí. Jednotlivé hladiny vědomí
mají tedy různou frekvenci a každá odpovídá jinému duševnímu i tělesnému stavu.
Čím nižší hladina, tím je to pro nás prospěšnější – ideální je alfa I. Pokud se naučíme
vstupovat vědomě do této hladiny, znamená to pak, že si v ní můžeme dělat co chceme.
Všeobecně platí, že ,,pobyt“ v alfa hladině je lepší než spánek. Jsme-li v alfa hladině více než
15 – 20 minut, začíná náš organismus reagovat tak, že automaticky začne posilovat imunitu a
začne ,,hojit“ náš organismus. Je to přirozená reakce. Začne se nám automaticky doplňovat
energie.
Kromě
základního
rozdělení
mozkových
hladin,
rozlišujeme
ještě
hladinu
SUPERALFA (stav meditace). Hladina superalfa tvoří rozhraní mezi hladinou alfa a theta,
-8-
Kromě
základního
rozdělení
mozkových
hladin,
rozlišujeme
ještě
hladinu
SUPERALFA (stav meditace). Hladina superalfa tvoří rozhraní mezi hladinou alfa a theta,
jehož středem je frekvence 7,83 Hz nazývaná také jako Schaumanová rezonance a má to pro
nás zvláštní přitažlivost, protože na této frekvenci pulsuje i geomagnetické jádro Země. Bylo
zjištěno, že setrvání v blízkosti frekvence 7,83 Hz například při relaxaci, je ideální pro
rozvíjení duševních schopností.
Obr. 2 - Komunikace mozkových buněk [2]
-9-
2.4. Měření EEG
Elektroencefalograf je přístroj skládající se z procesoru a snímajících elektrod. Pracuje na
principu snímání elektrického potenciálu pomocí elektrod připevněných na povrchu hlavy.
Elektroencefalograf tento potenciál zesílí a pak je vypíše na papír nebo zobrazí na obrazovce.
Vzniklé EEG-křivky mají charakteristický vzhled a typickou frekvenci vln. Jinou křivku
zobrazí přístroj ve spánku, odlišnou při denní aktivitě. Snímání EEG signálu se provádí
pomocí povrchových (skalpových) elektrod. Jde vlastně o snímání bioelektrické aktivity
mozku. Elektrody jsou umístěny rovnoměrně na povrchu lebky. Získaný záznam je označován
jako elektroencefalogram (EEG). Při bipolárním uspořádání se provádí diferenciální měření
mezi dvěma aktivními elektrodami umístěnými longitudinálně nebo transverzálně. Podle
referenčního schématu jsou měřené potenciály vztažené k hodnotám z elektrod umístěných na
povrchu ušního lalůčku. Standardní EEG vyšetření se snímá 20 - 30 minut v klidové poloze
při zavřených očích.

delta pásmo – od narození do jednoho roku dítěte je v EEG patrná málo pravidelná
delta aktivita o frekvenci 1-3 Hz obvykle vysoké amplitudy. V tomto věku je to
fyziologická základní aktivita, která se netlumí otevřením očí. U dospělého člověka se
to pásmo objevuje při bezesném spánku, případně během bezvědomí způsobeného
nemocí či úrazem. Ve spánku mají vlny delta amplitudu i 100 ųV.

théta pásmo – asi od jednoho roku věku do tří let je dominantní théta rytmus
o frekvenci 4-7 Hz. U zdravých osob se théta vlny vyskytují v centrální, temporální
(spánkové) a parietální (temenní) oblasti. Jestliže je amplituda théta vlny dvakrát vyšší
než je vlna alfa, tak tento stav považujeme za patologický. Théta pásmo se vyskytuje i
při spánku. Mysl ani tělo nereagují samy o sobě na žádné smyslové podněty. Často
dochází k samovolnému uvolnění obrazových informací z podvědomé paměti a jejich
selektivní prezentaci v mysli - snů. Přítomnost snu je vždy provázena slabým
vyzařováním vln alfa a beta.

alfa pásmo – je charakterizováno frekvencí v rozmezí 8-13 Hz a střední amplitudou,
která je 30-60 ųV. V bdělém stavu je maximum nad zadními oblastmi mozkových
hemisfér. Reaktivita této aktivity je velmi dobrá, tlumí se především otevřením očí, ale
i spontánně zvýšenou pozorností.
- 10 -
Alfa aktivita je také charakteristická pro stádium těsně před usnutím. Alfa aktivita se
začíná objevovat v období pátého až sedmého roku života dítěte.

beta pásmo – se objevuje součastně s alfa aktivitou, ale má převahu frontálně. Její
frekvence je 14-30 Hz. A její amplituda je nízká 20-30 ųV. Pásmo beta charakterizuje
vědomé smyslové soustředění na naše okolí, připravenost reagovat - akceschopnost.
Pásma vyšší (kolem 30 Hz) se pak objevují při podráždění, trémě, úzkosti nebo vysoce
náročných životních situacích.
Metoda měření je:

nebolestivá, nepoužíváme žádné zásahy zvenčí

vedlejší účinky nejsou známy

nevyvolává závislost

nemůže ublížit a nemá zkřížené reakce s jinými formami léčby

výsledky terapie jsou trvalé

dosahované úspěchy jsou měřitelné – pacient se můžeme během měření s nimi
průběžně seznamovat

provádí se na lékařském přístroji elektroencefalografu (EEG), který je užívaný k
záznamu
práce
mozku
v
lékařské
diagnostice.
Má
oproti
klasickému
elektroencefalografu ještě přidané zařízení pro zpětnou vazbu (feedback) [3]
2.5. Měření EKG
Výstupem z měření na elektrokardiografu jsou EKG křivky, zobrazované na stínítku
obrazovky nebo zaznamenávané na vhodné médium (teplocitlivý nebo normální papír).
Křivky průběhu signálu na jednotlivých svodech jsou sice samy o sobě zajímavé, pro
stanovení diagnosy však má rozhodující význam spolu s anamnézou a klinickým obrazem
správný popis těchto křivek, resp. jejich interpretace. Moderní EKG přístroje jsou schopny se
chovat jako expertní systém, tj. podle charakteru nasnímaných hodnot identifikovat určitá
onemocnění.
- 11 -
Samotný elektrokardiograf je zařízení, které obsahuje citlivé zesilovače vstupních
signálů a elektroniku pro zajištění výstupu dat na záznamové médium.
Nejrozšířenějším způsobem záznamu elektrokardiogramu je zápis na teplocitlivý papír
s milimetrovým rastrem, skládaný nebo v rolích.
Snímací elektrody jsou klešťové (svody I, II, III) na hrudníku. Ty mohou být přísavné nebo
v poslední době stále častější – jednorázové samolepící. Charakteristickým je pro ten který
přístroj počet výstupních signálů, které je schopen současně zobrazovat, nebo vypisovat na
papír. Moderní typy přístrojů jsou vybaveny LCD monitorem, klávesnicí pro zadávání dat a
ovládání přístroje a elektronikou pro vyhodnocení záznamu. Výrobci dodávají často EKG
s programovým vybavením, dovolujícím orientační interpretaci výsledku a měření hodnot
v tabulkové formě, oboje v tištěné i elektronické podobě. Součástí záznamu se stává datum a
čas měření a základní informace o pacientovi. Většina přístrojů je vybavena automatickou
detekcí nežádoucích šumů.
Podle
[4]
stupně
vybavenosti
a
provedení
lze
sice
rozeznávat
skupiny
elektrokardiografu se společnými charakteristikami, jednoznačnou hranici však mezi nimi
stejně nelze dělat. Podle použití lze rozdělit EKG do dvou základních skupin na klinické
elektrokardiografy a ambulantní elektrokardiografy.
EEG má celkové zesílení v řádu 106 na rozdíl od EKG, které vzhledem k charakteru
vstupního signálu musí činit 103. Rozdíl je i v umístění měřících elektrod u pacienta - viz
kapitola 2.2. a 2.5.
- 12 -
3 Návrh zařízení
3.1. Blokové schéma
Na obrázku č. 3 je stručně znázorněno blokové zapojení konstruovaného zařízení.
Vlevo v bloku č. 1 se nachází měřící čelenka, která se nasazuje pacientovi na hlavu. Bloky 2
až 8 představují bezpečnostní a zesilovací elektroniku. Bloky 9 - 11 provádí převod a vlastní
přepočet signálu. Podrobný popis jednotlivých bloků se nachází v dalších kapitolách.
blok 1. – měřící čelenka
blok 2. – ochranný obvod zajištující bezpečnost zařízení před statickou elektřinou
blok 3. – integrovaný obvod INA114P (zesiluje vstupní signál 20 x, ovlivněno odpory)
blok 4. – zpětná vazba
blok 5. – pasivní frekvenční filtr (HP – horní propust)
blok 6. – aktivní frekvenční filtr s proměnným zesílením ( min. 11,94 x, max. 2201 x )
blok 7. – pasivní frekvenční filtr (HP – horní propust)
blok 8. – aktivní frekvenční filtr (DP - dolní propust)
blok 9. – digitální A / D převodník
blok 10. – 24 bitový mikrokontrolér v SMD provedení
blok 11. – převodník z UART na USB
Celkové zesílení zařízení: max. 44 020 x / min. 238,8 x
- 13 -
Obr. 3 - Blokové schéma zařízení
- 14 -
Při pohledu na blokové schéma je třeba si uvědomit schopnost zařízení zesilovat velice
malé napětí snímané na pokožce čela měřené osoby a to v řádu jednotek až desítek ųV. Pokud
vynásobíme zesílení všech aktivních bloků, dostáváme celkovou hodnotu zesílení (Au) podle
následujícího výpočtu, kde uvažujeme minimální a maximální zesílení obvodu podle
uživatelského nastavení trimru - min. 11,94 x, max. 2201 x .
Aumin = blok3 . blok6min
Aumax = blok3 . blok6max
Podle výše uvedených vzorců je možné interface nastavit na zesílení od 238,8 do 44 020 .
Díky všude přítomné frekvenci 50 Hz, která je v rozvodné síti České republiky, se na
elektrody dostává tato nežádoucí frekvence z měřeného subjektu. Pro tuto eliminaci je
v obvodu použito diferenční měření a zpětná vazba. Přes tyto opatření je třeba počítat
s výskytem tohoto parazitního vlivu.
Maximální vstupní napětí do A/D převodníku je 5 V. Pro příklad volíme měřené
napětí 50 ųV, při kterém bude na vstupu A/D převodníku 2,2 V podle následujícího vzorce.
Uad = Uvst * Au
2,201 = 0,00005 * 44020
Pokud musí být na vstupu A/D převodníku 5 V (z důvodu ořezávání signálu), pak
vychází cca 50 % rezerva pro parazitní frekvenci.
- 15 -
3.2. Popis bloků
Dále v kapitolách budou popsány jednotlivé bloky a jejich smysl. Popis bloků je
v odstavci 3.1. pod obrázkem 3.
3.2.1. Senzory
V profesionálním zařízení pro medicínu je elektrod mnohem více, které měří další
parametry. Jako například tlak, činnost srdce, tělesnou teplotu atd. Náš senzor je pouze jeden,
který se skládá ze tří elektrod. Jedna elektroda je zavedena jako zpětná vazba. Tyto elektrody
jsou zakomponovány v našem případě v čelence - viz obr. 4.
Obr. 4 - Měřící čelenka se zapojeným stíněním
- 16 -
3.2.2. Blokovací obvod
Jedná se o bezpečnostní blok. Slouží k ochraně uživatele. Jde o zapojení složené
z NPN a PNP tranzistoru BC857 a BC847.
Obr. 5 - Blokovací obvod
Ochranný obvod je složen z odporů, které nemají na procházející signál vliv. Jsou
k užitku jen tehdy, kdy se obvod dostane do ,,chybového stavu“, to je když se na elektrodu
dostane statická elektřina, což je pro zařízení nežádoucí vliv. Na odporu se změní úbytek
napětí, což bude větší než 0,7 V a toto napětí otevře tranzistory a celý obvod je zkratovaný na
zem. Obvod je stavěn na malé napětí v řádu mV.
Na osciloskopu byl použit na otestování tohoto obvodu zakomponovaný generátor
signálu. Při měření byl zjištěn velký útlum mezi vstupem a výstupem - viz obr. 6. Modrý
signál je reprezentovaný vstup a žlutý je reprezentovaný výstup.
- 17 -
Obr. 6 - Útlum mezi vstupem a výstupem
9
Po zapojení do obvodu klasického děliče napětí byl snížen výstup z generátoru na
nižší hodnotu. Tím jsme docílili, že sestavený obvod v nepájivém poli je konstrukčně zapojen
pro malé signály. Děličem jsme snížili vstupní signál, abychom mohli osciloskopem signál
měřit. Použitím generátoru byl simulován vstup do čelenky. Výsledek je přesně podle našich
požadavků. Abychom mohli porovnat vstup mezi výstupem, byly signály vloženy na sebe.
Protože se signál překrývá, byl jeden kanál zmenšen, aby bylo na obrázku zřetelné, že se
jedná o dva signály. Jinak se dá měření porovnat posunutím kanálů nahoru a dolu. V našem
případě jsme je vložili na sebe.
Signál je sice trochu zašuměn, ale je to dáno digitálním osciloskopem. Jedná se tedy i
o chybu měření, způsobenou měřicím přístrojem - viz obr. 7.
- 18 -
Obr. 7 - Zašuměný signál vlivem měřidla
3.2.3. Diferenční zesilovač se zpětnou vazbou
Základním funkčním blokem každého elektronického přístroje zpracovávajícího
biosignály, ať v diagnostickém nebo terapeutickém systému je zesilovač. Na zesilovače
biosignálů je kladena řada požadavků spojených s jejich funkcí jako:
- zvýšení úrovně snímaného signálu
- impedance přizpůsobení zdroje signálu vstupním obvodům přístroje
- potlačení rušivých signálů
- 19 -
V dnešní době se pro zesílení úrovně biosignálů používají převážně operační
zesilovače ve speciálních zapojeních se všeobecným označením jako biologické nebo
lékařské izolační zesilovače.
Potlačení rušivých – součtových signálů na vstupu zesilovače nebo kaskády zesilovačů se
dosáhne užitím rozdílového či diferenčního stupně. Hodnotícím parametrem těchto zesilovačů
je diskriminační činitel definovaný jako poměr zesílení pro rozdílová a součtová vstupní
napětí. U kvalitních biologických zesilovačů je diskriminační činitel až 120 dB. Zisk
takových zesilovačů bývá až 110 dB.
Jedná se o integrovaný obvod s označením INA114P. Je to přesný přístrojový
zesilovač používaný jako :
- můstkový zesilovač
- termočlánek
- RTD senzor
- medicínské zařízení
- pro sběr dat
Tento integrovaný obvod je vyráběn v pouzdře DIL a nebo SMD. V našem případě pro
minimalizaci zařízení byl zvolen s pouzdrem SMD. Místo Rg zapojujeme zpětnou vazbu,
která je přivedena přímo na měřící středovou elektrodu. Integrovaný obvod je složen ze tří
operačních zesilovačů - viz obr. 8.
Obr. 8 - Integrovaný obvod INA114P
- 20 -
Zesílení operačního zesilovače INA114P je dán vztahem:
G=1+
Kde Rg jsou odpory závislé na zesílení našeho operačního zesilovače INA 114P - viz obr. 9
Obr. 9 - Odpory nastavující zesílení
Z výpočtu celkového odporu vyjde Rg které dosadíme do vzorce předtím. Což je dáno
vztahem a poté dosadíme.
R89 = R8 + R9
Rg =
G=1+
U integrovaného obvodu INA114P bylo nastaveno zesílení na hodnotu 20 (G = 20).
- 21 -
Diferenční (rozdílový) zesilovač se nejčastěji používá pro sledování dvou napěťových
signálů s velmi málo odlišnými hodnotami napětí, výstupní napětí je pak úměrné rozdílu
napětí na vstupech (OZ zesiluje rozdíl obou vstupních napětí).
Invertující zesilovač zesiluje napětí U1 a neinvertující zesiluje U2.
Vstupní odpory podle obr. 10 musí být na obou vstupech stejné, aby byly vytvořeny
stejné vstupní podmínky pro obě napětí, a tím se dosáhlo co nejvyššího činitele potlačení
součtového signálu. Zesílení je tedy dáno poměrem zpětnovazebního a vstupního odporu a
rozdílem obou napětí.
Má-li diferenční zesilovač skutečně zesilovat jen rozdílové napětí, musí se dodržet následující
vzorec :
=
Obr. 10 - Diferenční zapojení operačního zesilovače [5]
- 22 -
3.2.4. Pasivní filtr – Horní propust
Jedná se tedy o kmitočtový filtr pro lineární elektrické obvody používané v mnoha
oblastech elektroniky a elektrotechniky. Jejím hlavním úkolem je výběr kmitočtových složek
procházejícího signálu podle jejich kmitočtu. Filtr obvykle některé kmitočtové složky
zpracovávaného signálu propouštějí bez nebo jen s malým útlumem (v případě aktivních filtrů
je dokonce zesílí) v určitém pásmu kmitočtů, které nazýváme propustné pásmo. Mimo
propustné pásmo jsou harmonické složky naopak silně utlumovány – tzv. nepropustné pásmo
(pásmo potlačení, pásmo útlumu). Průchod signálu filtrem vede také obvykle k časovému
zpoždění signálu, což je důsledek fázových posuvů (zpoždění) procházejících harmonických
kmitočtových složek signálu. Tyto vlivy můžeme znázornit fázovou kmitočtovou
charakteristikou. Jejich vliv je také patrný při znázornění v časové oblasti.[5]
Tento filtr je složen z RC obvodu obr. 11, který je dán vztahem, kde Fg je mezní kmitočet v
[Hz].
Obr. 11 - Horní propust
Fg =
Fg =
Fg = 1,59 Hz
- 23 -
3.2.5. Zesilovač s proměnným zesílením
Operační zesilovače (dále jen OZ) dnes patří k nejpoužívanějším elektronickým
součástkám. Jejich využívání v jednotlivých aplikacích se rok od roku zvyšuje, neboť se
neustále objevují nové zajímavé aplikační možnosti.
Pod operačním zesilovačem se rozumí stejnosměrný širokopásmový zesilovač
s velkým zesílením, který pomocí vhodné zpětné vazby a různých korekcí umožňuje
realizovat různé přenosové funkce (lineární, nelineární), potlačit rušivé vlivy vyskytující se u
ss zesilovačů.
Podle [7] své struktury je OZ několika stupňový stejnosměrný zesilovač diferenčního
typu. Veškeré rušivé vlivy, vyskytující se u stejnosměrných zesilovačů, jsou pomocí různých
korekcí a zpětných vazeb potlačeny na minimum, ale ne zcela odstraněny. V aplikačních
zapojeních se k OZ přidávají další pasivní i aktivní součástky – to celé pak nazýváme
operační sítí. Operační zesilovače umožňují konstruovat obvody nejen pro matematické
operace, pro které byly určeny, ale umožňují vyrábět i kvalitní zesilovače různého použití,
oscilátory, regulátory, klopné obvody apod.
Ideální operační zesilovač by měl mít tyto vlastnosti :

nekonečně velké napěťové a proudové zesílení

nekonečně velký vstupní odpor

nulový výstupní odpor

frekvenční nezávislost

nekonečně velké potlačení součtového signálu (jedná se o signál společný oběma
vstupům)
Skutečné OZ však těchto ideálních parametrů nikdy nedosáhnou, ale jen se jim přibližují.
OZ mají velmi velké zesílení až 100 000 x. V případě, že nemají zavedenou zpětnou vazbu,
pak mají vysoké zesílení a jejich výstup je ve stavu saturace. Na úkor tohoto vysokého
zesílení se však zužuje šířka pásma. Jejich zesílení pak klesá především u vysokých frekvencí.
- 24 -
Jedná se o operační zesilovač, který je zapojen jako neinvertující. Jeho minimální a
maximální zesílení je dáno podle následujícího vzorce a z obr. 12 je zřetelné proměnné
zesílení, které se dá měnit přidaným trimrem.
Obr. 12 - Zesilovač s proměnným zesílením
Aumin = ( 1 +
)
Aumax = ( 1 +
)
Vstup a výstup těchto zesilovačů je ve stejné fázi a už ze vzorce vyplývá, že u nich
nelze dosáhnout zesílení menší než 1.
Zesílení tohoto podrobně rozebraného bloku 6 může být:
Aumin = 11,94
Aumax = 44 020
- 25 -
3.2.6. A/D převodník
Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové
napětí a naopak zaujímají v řídicím systému klíčové postavení. Značná část měřených veličin
bývá obvykle zaznamenána ve formě časově spojitého průběhu analogového napětí a do
číslicové formy se musí převést pomocí převodníku. Převodníky tedy umožňují propojení
mezi analogovou a číslicovou částí řídicího systému. Přesnost a rychlost převodu použitých
převodníků je jedním z hlavních faktorů určujících použitelnost a kvalitu celého řídicího
systému. [10]
Při amplitudové modulaci (PAM – pulzně amplitudová modulace) dochází vlastně
pouze k procesu odebírání vzorků z původního analogového signálu. Vzorek potom
přestavuje průběh signálu během této doby.
Obr. 13 - Propojení A/D převodníku s mikrokontrolérem
Komunikace mezi AD převodníkem a mikrokontrolérem se odvíjí od taktu procesorem
generovaného PWM signálu, který je na výstupu OC1A a je přiveden na vstup SCKI viz obr.
13.
- 26 -
Obr. 14 - Datová komunikace A/D – mikrokontroléru
Převodník je díky svému zapojení nastaven do režimu „master“. To znamená, že sám
generuje signály LRCK, BCK a DOUT, které jsou odvozeny od frekvence SCKI. Proces čtení
je následující. Čeká se na sestupnou hranu LRCK (připojeno na SS), kdy sběrnice SPI začne
přijímat data. S každým hodinovým signálem BCK dojde k načtení jednoho bitu. Po přečtení
24 bitů se čeká na náběžnou hranu LRCK. Poté se stane SPI sběrnice neaktivní (SS = 1) a
v této době může mikrokontroléru odeslat data po sériové lince – viz obr. 14. Levý kanál je
ignorován z důvodu využití pouze jednoho vstupu AD převodníku ze dvou možných (stereo).
Převodník A/D převádí analogovou hodnotu na svém vstupu na její digitální
reprezentaci. Digitální reprezentace je vždy úměrná referenčnímu napětí, tedy výstupní
digitální hodnota 5 nemusí znamenat 5V (a obvykle také neznamená).
Při digitalizaci zvuku vzniká šum, který je vcelku rovnoměrně rozprostřen v celém
frekvenčním rozsahu. Poměr signálu a šumu (SNR) je jedním z klíčových hodnotících kritérií
kvality A/D převodníků. Obvykle se vyjadřuje v decibelech (dB) podle vztahu:
SNR = 20 log10 ( signál / šum ) [8]
Signálem se míní střední hodnota užitečného signálu a šumem střední hodnota šumu. Pro n
bitový A/D převodník, na jehož vstupu je harmonický signál, platí vztah:
SNR 20 log10 (
) = 6,02N + 1,76 dB
Kde q představuje váhu nejnižšího bitu [8]
- 27-
[8]
Po úpravě vzorečku dostáváme:
použitelné bity =
V našem případě je hodnota SNR použitého 24bitového AD převodníku 100dB. Po
dosazení do vzorečku dostáváme 16,3 efektivních bitů převodníku. Znamená to tedy, že šum
tvoří necelých 8 bitů.
Vzorkovací frekvence převodníku byla nastavena na 250 vzorků za sekundu.
Minimální vzorkovací frekvence by měla být alespoň dvojnásobná oproti měřenému signálu.
Z důvodu měření frekvencí řádově v desítkách Hz je tato frekvence dostatečná.
3.2.7. Mikrokontrolér
Bit je nejmenší informační jednotka, která je schopna rozlišit dva stavy. Tyto stavy
jsou logická 1 nebo logická 0. V mikroprocesorové technice log. jedničce odpovídá +5V a
log. nule odpovídá 0V. Pod tímto si můžeme představit třeba vypínač na světlo. Ten také
uchovává informaci buď zapnuto nebo vypnuto. V mikrokontroléru toto může prezentovat
paměťová buňka v bitové oblasti operační paměti.
Je třeba si uvědomit, že mikrokontrolér je součástka, ve které je obsažen jak vlastní
procesor neboli jádro CPU, který vykonává vámi napsaný program, tak paměť, ve které je ten
program uložen - programová paměť FLASH.
Dále obsahuje operační paměť RAM, do které si procesor ukládá potřebná data, jedině s tou
může vývojář programu pracovat, protože do paměti programu nemůže program sám ukládat
žádná data. Nakonec jsou tu vstupně výstupní porty, kterými mikrokontrolér komunikuje
s okolím.
- 28 -
V našem případě byl mikrokontrolér v pouzdře DIL nahrazen menším, za to
složitějším principem pájení SMD. Dále bylo důležité si uvědomit správné vyvedení vývodů,
jelikož vývody na každém pouzdře jsou rozdílné - viz obr. 15. Vše bylo ověřeno a zapojeno
podle datasheetu součástek. Pro základní funkci (pro spuštění) mikrokontroléru stačí u něj
zapojit krystal, kondenzátory a odpor na reset.
Obr. 15 - Mikrokontroléry DIL a SMD provedení [8]
- 29 -
3.2.8. Převodník UART – USB
USB je dnes nejčastěji používaným rozhraním na počítači. Díky svým malým
rozměrům a vysoké přenosové rychlosti jsou USB vybaveny téměř všechny digitální
fotoaparáty, přenosné paměti, externí harddisky, nabíječky, tiskárny a dokonce i ohřívače
čaje. Některé notebooky pak dokonce zcela postrádají klasické sériové rozhraní a jsou
vybaveny pouze portem USB.
Tento pokrok určitě přidělal vrásky na čele konstruktérům malých zařízení
komunikujícím s počítačem právě přes rozhraní RS232. Většina mikroprocesorů je totiž
vybavena pouze sériovým portem UART, který lze propojit s RS232 COM portem v počítači.
USB rozhraní ale pracuje na zcela jiném principu. Na trhu se objevily mikrokontroléry s
integrovaným modulem USB, který je možno nakonfigurovat podle přání uživatele. Zatím to
jsou spíše složitější typy, které nejsou moc rozšířeny.
Další možností, jak připojit své mikrokontrolérové zařízení k USB, je napsat si
komunikační protokol sám. Je to velice efektní řešení a samozřejmě i nejlevnější, ale je ovšem
velmi náročné. Třetí možností, jak své zařízení připojit k USB, jsou speciální integrované
obvody, které slouží jako převodníky UART rozhraní na USB. Tuto možnost jsem zvolil i já
pro svou aplikaci.
Proč se snažit přejít na USB? Jedna z nejkrásnějších vlastností (mimo vyšších
přenosových rychlostí) je přítomnost napájecího napětí 5V na tomto portu. Aplikace tak může
být napájena přímo z počítače. Dalším příjemným zpestřením je fakt, že se zařízení ozve
volně definovaným jménem po jeho připojení k počítači.
Dnešní trh nabízí dva hlavní integrované obvody na převod UART/USB. První je z
produkce firmy FTDI Chip a jmenuje se FT232 a druhý nabízí firma Silicon Laboratories a
jmenuje se CP2102. Při jejich srovnání jsem vycházel z jednoduchého požadavku mé aplikace
– obousměrná komunikace rychlostí 256000 Bd přes piny TXD a RXD a možnost volby
jména zařízení. Proto jsem nesledoval parametry, týkající se vyšších přenosových rychlostí či
různých funkčních módů.
- 30 -
3.3. Eagle
Jedná se o program pro návrh plošných spojů. Skládá se ze dvou částí a to:
schematická část a tvorba plošných spojů. Ve schematickém editoru si nakreslíme schéma a v
editoru pro návrh navrhneme desku se spoji.
V knihovnách si najdeme požadované součástky a propojíme je. Ve schématu
pracujeme pouze se schematickými značkami a po převodu do plošného spoje program
vygeneruje pouzdra součástek. Pouzdra vybíráme na začátku v návrhu již v knihovnách.
Z tohoto programu se může vygenerovat spoustu dalších materiálů pro tvorbu plošného spoje.
Budeme uvažovat, že uživatel a čtenář tohoto materiálu chce pomocí tohoto programu
vytvořit DPS (Desku Plošných Spojů). Nejprve zvolíme nový projekt a zvolíme schematický
editor - viz obr. 16.
Obr. 16 - Hlavní panel programu
- 31 -
Než začneme s návrhem, nastavíme odměřovací rastr. Většinou se nastavuje na 50
milů. Měřítko v tomto navrhovacím prostředí se neměří v mm ale v milech - viz obr. 17.
TIP: Dolní políčko lze použít jako kalkulačku na převod jednotek.
V průběhu návrhu nedoporučuji měnit rastr, vnesla by se do návrhu chyba.
Obr. 17 - Nastavování rastru návrhu
První krok bude zvolení schematického prostředí a nakreslení požadovaného
schématu. Hlavním stavebním kamenem tohoto programu jsou knihovny, kde jsou uloženy
součástky. Pokud nejsou všechny součástky v knihovnách, je možnost si zvolit nějakou
podobnou součástku se stejnými vývody. Pokud se ale požadovaná součástka již nenalézá
v knihovně návrhového systému, tak se již naskýtá novinka některých firem, které nabízí
součástky společně s knihovnou pro daný program.
- 32 -
Návrh schématu
Po otevření knihovny si vybereme požadovanou součástku a vložíme na schematickou
plochu, kde ji propojíme s ostatními součástkami podle originálního nebo navrhovaného
schématu. Pokud nevíme, v jaké knihovně se součástka nalézá, můžeme použít dolní lištu
jako vyhledávač. Hledanou součástku můžeme napsat mezi dvě hvězdičky, viz obrázek, kde
hvězdička reprezentuje libovolný počet symbolů (klasická hvězdičková konvence) – viz obr.
18.
Obr. 18 - Hledání v knihovnách
- 33 -
Návrh schématu a popis tlačítek
= kliknutím zjistíme informace o součástce (v jaké knihovně ji najdeme, tip
pouzdra, atd.)
= vrstvy (součástky, propojky, hodnoty, název součástky aj.)
= posun součástek
= ohraničení (výběr více součástek najednou)
= mazání
= název součástky
= rozdělení přesouvacích bodů (u každé součástky je název a hodnota. U každé
této ikony se objeví křížek, kliknutím na něj můžeme přesouvat.)
= kontrola propojení
= kopírování
= otočení o 90°
= knihovny
= změna pouzdra
= hodnota součástky
= kompletace IO (integrovaných obvodů) – zjistíme, jestli IO nemá v sobě např.
dva operační zesilovače a napájení.
- 34 -
= text
= propojovací ikona, kterou vše propojíme k sobě
Pozn.: Při použití integrovaných obvodů by se nemělo zapomínat na jejich napájení..
Obr. 19 - Schéma zapojení
- 35 -
Jako příklad bylo použito schéma blokovacího obvodu. U každé součástky je vidět její název
a hodnota. U každého tohoto textu je křížek, který slouží na přesun nápisu. Program si
v editoru podle schématu plošného spoje sám kontroluje jejich propojení.
= přepnutí do návrhu plošného spoje
V návrhu DPS je boční lišta rozšířena o tyto tlačítka. Na kreslení spojů, pájecích bodů,
mazání spojů, kreslení děr pro vyvrtání otvorů.
= Součástky jsou virtuálně propojeny žlutou čárou. To značí budoucí
propojení. Po přesunutí součástky na jiné místo a kliknutí na tuto ikonu se propojení
může zmenšit na kratší vzdálenost k jiné součástce.
Obr. 20 - Plošný spoj
- 36 -
Horní lišta se změní například po kliknutí na tvorbu propojů. Na liště je možnost měnit
pravým tlačítkem myši tvar ohybu propojení. Je možné i změnit tloušťku čáry nebo pájecího
bodu.
Toto schéma pro DPS je složeno z několika vrstev:

součástky

propojení z jedné strany (červeně)

propojení z druhé strany (modře)

hodnoty

název

pájecí plochy

otvory pro vrtání
atd.
Kompletní dokumentace se skládá z:

vygenerovaného schématu zapojení pro pozdější opravy

DPS pro výrobu desky

osazení součástek a drátových propojek na osazení

seznam součástek pro nákup
- 37 -
3.4. Celkové zhodnocení výdajů
Tab. 2 - Celková kalkulace
Součástky byly zakoupeny u společnosti Farnell a ceny jsou aktuální k lednu 2012.
- 38 -
4 Software
V této kapitole práce pojednává o vytvoření programů do mikrokontroléru a pro
Windows. Sekce jsou doplněny o vývojové diagramy a jejich následné popisy.
4.1. Firmware mikrokontroléru
Pod pojmem firmware mikrokontroléru se rozumí program, který je do něj nahraný
prostřednictvím USB rozhraní. Abychom mohli do mikrokontroléru nahrát program přes
USB, je nejprve nutno do mikrokontroléru nahrát Bootloader.
4.1.1. Bootloader mikrokontroléru
Česky nazvaný zavaděč. Jedná se o zaváděcí program, který umožní po zavedení do
mikrokontroléru programovat přes rozhraní USB. Nyní můžeme programovat bez desky
Arduino přes USB. Pro správné nahrání bootloaderu a pro komunikaci mikrokontroléru je
potřeba připojit krystal a jeho kondenzátory (pokud nepoužíváme interní krystal), které
jednoduše nalezneme v datasheetu procesoru. Odpor zapojíme podle obr. 21 na reset a
můžeme programovat. Protože máme mikrokontrolér v provedení SMD, musíme toto
propojení realizovat místo nepájivého pole přímo na desce. Musíme si nalézt v datasheetu
mikrokontroléru v provedení (pouzdře) DIL a podle tohoto obrázku si najdeme správnost
zapojení. Zapojíme je na SMD mikrokontrolér zapájený v desce. Tuto úlohu musíme mít na
paměti už při návrhu desky, abychom vyvedli příslušné piny na nějaký konektor nebo hroty,
kde to propojíme s Arduinem. Poté dojde k nahrání bootloaderu přes sběrnici SPI a dále je již
možno mikrokontrolér programovat přes sběrnici UART (USB).
- 39 -
Obr. 21 - Propojení Arduina na nahrání bootloaderu
4.1.2. Arduino
Dnes už programování mikroprocesorů není nic nenormálního. Mnoho kutilů a
modelářů by ocenilo naprogramovat svého robota jednoduchým způsobem. Nastává otázka,
jak jednoduše naprogramovat procesor bez sebevětších znalostí programování.
Arduino na obr. 22 je jeden z mnoha typů prototypovací platformy, fungující na
mikroprocesoru Atmel ATmega168 a podobných, která může poskytnout začátečníkovi
všestranný komfort, který si jen může přát.
Programovací deska se připojí k počítači pomocí USB rozhraní díky čipu FTDI
FT323RL a je možno začít programovat ve speciálním jazyce Wiring/Procesing, který
vychází z jazyka C. Díky tomuto programátoru se není nutno učit Assembler, aby bylo možno
naprogramovat svoji aplikaci.
Mnoho elektronických obchodů už nabízí tuto platformu za přijatelnou cenu. Toto
Arduino je vybaveno řadou vstupů a výstupů. Mezi důvěrně známý patří USB konektor typu
B, slouží pro komunikaci s Arduinem a jeho programování. Dalším konektorem je napájení
pro 9 – 12 V.
- 40 -
Napájení nemusí být nutně tímto konektorem, většinou je postačující napájení z USB
portu počítače. Patice najdeme na dvou okrajích desky. Jedny slouží jako digitální vstupy a
výstupy a některé s možností pulzně šířkové modulace – PWM. Jsou vhodné pro rozběh a
řízení rychlosti motorků atp. Na spodním okraji se nachází patice na analogové vstupy, které
lze použít pro senzory.
Obr. 22 - Platforma Arduino
Technické parametry

Mikrokontrolér: ATmega168 / ATmega328

Takt procesoru: 16 MHz

Pracovní napětí: 5V (Doporučení vstupní napětí je 7 až 12 V)

14 digitálních vstupně-výstupních pinů (z toho 6 s podporou PWM)

6 analogových vstupů

Proudové zatížení I/O pinu: 40mA
- 41 -

Flash paměť: 16 kB (ATmega168) nebo 32 kB (ATmega328), z toho 2 kB zabírá
bootloader

SRAM: 1 kB (ATmega168) nebo 2 kB (ATmega328)

EEPROM: 512 bytů (ATmega168) nebo 1 kB (ATmega328)
Projekt Arduino je od svého začátku volně dostupný všem uživatelům, kteří chtějí
vylepšovat své projekty a zařízení. Původní záměr autorů bylo vytvořit jednoduchý
hardwarový prvek, vhodný i pro začátečníky, což se jim povedlo. I přes to si Arduino získalo
oblibu i u pokročilejších programátorů. Vlastní programování je daleko lehčí než třeba
v asembleru. Manuál a referenční příručka jazyka a externí knihovny jsou pak většinou
vydávaná pod licencí. Italští výrobci se snaží být dostupný i cenově, toho dosahuje použitím
levné pracovní síly v Itálii. Díky svému univerzálnímu uplatnění je Arduino především
vyhledáváno domácími kutily. Už existují i několik elektronických obchodů, které dováží již
hotovou desku a začíná se tato programovací platforma postupně rozšiřovat i v České
republice.
Desky obsahují 8-bitové mikrokontroléry, několik signalizačních diod, resetovací
tlačítko, konektor pro ICSP programování, napájecí konektor, oscilátor a obvod
zprostředkovávající komunikaci po USB.
Vývojové prostředí (IDE – Integrated Development Enviroment) lze zdarma získat
z internetu. Pomocí něj je možné vytvářet programy, ukládat si je a nahrávat do Arduina.
Spuštěné okno se skládá z několika částí - viz obr. 23, nabídky, textového editoru pro psaní
programu a úplně dole je umístěn pruh pro zprávy. Ten slouží například pro oznámení
syntaktických chyb a podobně.
Prostředí zároveň obsahuje i seriál monitor, což je velmi užitečná pomůcka, která
slouží k oboustranné sériové komunikaci mezi Arduinem a počítačem. Pomocí něj lze odesílat
a přijímat číselné hodnoty nebo znaky.
- 42 -
Obr. 23 - Vývojové prostředí Arduina
1. Toto tlačítko zkompiluje ("přeloží") kód do Arduinem čitelné podoby. Pokud je v kódu
nějaká chyba, program na ní upozorní jejím zvýrazněním.
2. Zastaví běh kompilace nebo upload (nahrávání) do Arduina.
3. Vytvoří nový soubor
- 43 -
4. Po kliknutí se objeví nabídka s projekty a příklady, které jsou součástí IDE.
5. Uloží soubor
6. Zkompiluje a nahraje program do Arduina
7. Spustí sériovou komunikaci
V první řadě je třeba nastavit typ Arduina. To se nachází v horní nabídce menu Tools
v podseznamu Boards. Dále se nastaví požadovaný komunikační port, který je hned pod
nastavením typu Arduina. Porty mají označení COM. Při pohledu na zadní desku staršího
počítače lze zde nalézt sériové porty. Tyto porty mají označení COM. Používaly se k
připojování zařízení, jako pokladní terminály, tiskárny etiket, nebo jednoduché zobrazovací
jednotky.
Ještě předtím je však důležité seznámit se základní syntaxí (strukturou) programu. Pro
komentáře v jazyce wiring se používá značka //. Vše co je za touto značkou překladač
ignoruje. Je to však pouze v oblasti jednoho řádku. Pokud chceme komentář na více řádků,
použijeme /*text komentáře*/. Vše mezi /* a */ je bráno jako komentář bez ohledu na to,
kolik řádků je mezi nimi.
void setup() {
// zde je kód, který proběhne pouze jednou
}
void loop() {
/* tento kód bude probíhat stále dokola, až do odpojení napájení nebo
nahrání jiného programu */
}
Pro představu zde uvádím jednoduchý příklad programu na blikající led diodu, která
znázorňuje svůj stav jak svitem diody tak posíláním stavů výstupního pinu po sériové lince.
void setup() {
// tento kód proběhne jen jednou
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
// nastaví zdířku(pin) 13 jako výstup(=output)
// inicializace sériové linky
}
void loop() {
//tento kód se bude neustále opakovat
digitalWrite(13, HIGH);
// na pinu 13 nastavit logickou 1(=proud
// prochází, LED svítí)
- 44 -
Serial.print(”led zapnuto”);
delay(1000);
// počká 1000 milisekund = 1 sekuda
digitalWrite(13, LOW);
// nastaví logickou 0
Serial.print(”led vypnuto”);
delay(1000);
// počká sekundu
}
Na výše uvedeném zdrojovém kódu je názorná jednoduchost použití vývojového
prostředí, např. pro inicializaci sériové linky na rychlosti 9600 baudů postačí příkaz
Serial.begin(9600);
nemusí se řešit nastavování časovačů, přerušení a dalších nezbytných
věcí při této operaci, jako je například v Asembleru. Knihovny a funkce prostředí jsou velice
obsáhlé a díky tomu lze aplikace naprogramovat ve velice krátkém čase.
4.1.3. Algoritmus
Zdrojový soubor, který je nahraný do mikrokontroléru je umístěn na CD příloze této
práce - viz obr. 24. Pro jednoduchost je uveden algoritmus, na kterém bude funkce programu
vysvětlena.
Po zapnutí napájení mikrokontroléru a tedy po spuštění programu dojde nejprve
k inicializaci sériové linky. Zde byla zvolena poměrně vysoká přenosová rychlost 25000 bd/s
(boodů za sekundu) z důvodu velkého množství dat, určených na přenos v závislosti na čase.
Dále proběhne inicializace pinů mikrokontroléru, kde definujeme jejich účel - vstupní
nebo o výstupní pin. Inicializace proměnných nastavuje jejich počáteční hodnoty. Z důvodu
použití externího AD převodníku je třeba vytvořit taktovací frekvenci, kterou převodník
používá pro svou činnost a odvíjí se od ní hodinový přenos dat.
Dále se testuje, zdali byl přečten byte z AD převodníku a v případě že ano, uloží se
hodnota do pole (datového paketu). Tato operace proběhne celkově třikrát z důvodu použití
24bitového AD převodníku. Po skončení je v datovém paketu uloženo 3 krát 8, tedy 24
datových bitů. Paket se dále skládá ze startovacího a ukončovacího bajtu, které slouží pro
synchronizaci při následném přenosu do počítače.
- 45 -
Obr. 24 - Blokové schéma Algoritmu
4.2. Windows aplikace
Pro vytvoření uživatelské aplikace byl použit program Builder C++. Celá tato kapitola
pojednává o zmíněném vývojovém prostředí, algoritmu samotného programu a o číslicových
filtrech, které jsou také použity v aplikaci pro Windows.
4.2.1. Číslicové filtry
Číslicovou filtrací se rozumí úprava hodnot jednotlivých vzorků pomocí určitého
algoritmu tak, aby došlo buď k zvýraznění žádoucích složek nebo potlačení nežádoucích
složek. Číslicové filtry vynikají oproti klasickým filtrům (pasivní, aktivní) především svou
strmostí útlumu, velikostí útlumu a stabilitou v čase, kde např. nepůsobí změna teploty na
pasivní součástky, která mění jejich hodnoty.
- 46 -
Číslicové filtry jsou teoreticky poměrně složitá disciplína, která je nad rámec této práce, proto
bude problematika vysvětlena na praktické implementaci tohoto druhu filtru [7].
Číslicový filtr je zdrojový kód, který dostaneme jako výstup z použitého programu
WinFilter od Adriana Kunderta [11]. Po spuštění programu si zvolíme, zdali chceme dolní,
horní, nebo pásmovou propust (zádrž). Dále se vyplní dělící frekvence, případně dvě
frekvence, při použití pásmové propusti (zádrže) a vzorkovací rychlost.
Dále se spustí
„Generate C code“, který vytvoří zdrojový soubor v jazyce C. Tento zdrojový filtr obsahuje
funkci, která má jeden vstupní a jeden výstupní parametr. V praxi pak filtrace probíhá
následovně. Naměřený vzorek je předán funkci jako vstupní parametr a obdržíme výsledek.
Filtr není účinný ihned po jeho spuštění, dokud nedojde k naplnění vnitřního pole filtru.
V dnešní době někteří výrobci preferují použití těchto číslicových filtrů z důvodu jejich velice
rychlé implementace a dalších výhod.
4.2.2. Algoritmus
Program vytvořený podle firemních šablon pro Windows pracuje jako více vláknová
aplikace. Hlavní vlákno aplikace se stará o filtrování vzorků, grafickou prezentaci výsledků a
vedlejší čtecí vlákno se stará o příjem dat z COM portu. Jelikož je v principu čtení dat z COM
portu asynchronní se zobrazením těchto dat, je zapotřebí chráněné oblasti dat, aby nedošlo k
nekonzistentnímu čtení. Bylo vytvoření grafické rozhraní (GUI) pro zobrazování výsledků
- 47 -
Obr. 25 - Algoritmus čtení dat, jejich následná filtrace a zobrazení
- 48 -
4.2.3. Builder C++
Vložené okno - viz obr. 26 je měřící program, který zobrazuje vyhodnocené výsledky
měření mozkových vln.
Obr. 26 - Zobrazovací program
V prvním prázdném okénku se nastavuje připojení zařízení, které je reprezentováno
pod názvem COM. Je potřeba ve správci zařízení dohledat, jak se zařízení identifikovalo –
jaké dostalo COM číslo portu. V druhém okénku si uživatel zvolí budoucí hru k tomuto
zařízení. Tyto hry jsou nad rámec této práce, proto o nich nebude dále nic zmíněno. V okénku
náročnost se nastavuje náročnost měřeného signálu, což znamená citlivost měření, které se dá
změnit. Zelená lišta znázorňuje sílu soustředění. V poslední řadě se tu nachází manuální
kalibrace, kde se jezdcem nastaví maximální hodnota měření a stiskne se tlačítko. To posouvá
měřící hranici na nižší hodnoty a tím můžeme sledovat větší nebo menší pokles signálu.
Tento design měřícího programu byl vytvořen v programu Builder 6 C++. Jedná se
sice o placený program, ale je snadnější na vytvoření, než samotné visual C++ nebo asembler.
- 49 -
5 Profesionální zařízení
5.1. Mindflex a Mindball
Jedná se o hru, která je ovládaná myšlenkovými pochody EEG a je především určena
pro ty, kteří nemají rádi tlak soutěží. Princip je podobný jako např. u hry Mindball jen s tím
rozdílem, že nabízí hru s úpravou pro jednotlivce.

Hráč sedí nad přístrojem, na hlavě má senzor

Cílem jeho koncentrace je provést míček všemi překážkami, které mohou být
přemísťovány a lze nastavit postupné zvyšování úrovně náročnosti

Dráhu pro míček nastaví buď lektor, nebo to může být nemilosrdné publikum, které
vybere tu nejnáročnější cestu
Ovládání předmětů silou myšlenky. Zní to jako sci-fi nebo hra budoucnosti pro paraplegiky.
Žijeme v 21. století a vědci studující lidský mozek jsou zase o kus dál. Hry pro trénink mozku
Mindflex a Mindball vyvinuté ve švédské neurolaboratoři jsou toho důkazem. Neotřelá
aktivita, kterou lze uplatnit nejen na firemní party nebo zábavné akci. Soutěžící nemusí
vynikat zvláštními mentálními schopnosti. Hry Mindball a Mindflex byly vyvinuty lékaři,
vědci a IT odborníky, aby bystřily smysly, sloužily k procvičování mozku a zpomalovaly
procesy stárnutí.
Trénink mozkových závitů je činnost, na kterou v posilovně nenajdeme žádný stroj. Naštěstí i
pro tento sval byl vyvinut unikátní švédský hrací stůl Mindball - viz obr. 27, jež trénuje sílu
naší myšlenky. Představte si hru, kde budete míček ovládat pouze svojí koncentrací a
mozkovou aktivitou. Jak to vypadá?

Dva hráči sedí proti sobě u speciálního stolu, na hlavě mají biosenzory (vypadá to jako
sluchátka), které monitorují a vyhodnocují činnost mozku
- 50 -

Každý z hráčů se silně soustředí a koncentrací se snaží přesouvat míček do branky na
druhou stranu hřiště, v čemž mu soupeř brání

Hráči a diváci mohou sledovat duševní procesy obou soupeřů na monitoru, kde je
vizualizovaná mozková aktivita do grafické podoby

Délka hry je díky námaze při soustředění obvykle krátká, jen několik minut, takže se
během několika hodinové akce mohou pohodlně vystřídat všichni účastníci

Hru sleduje lékař, který kontroluje průběh a radí, jak získat tu pravou koncentraci a
vyhodnocuje závěry a zároveň učí práci s mozkovou kapacitou.
Obr. 27 - Soutěžící a publikum
- 51 -
5.2. Nexus
U tohoto profesionálního zařízení je záznam EEG u trénované osoby přepisován do
grafické, lépe srozumitelné formy videohry, oproti našemu způsobu zobrazení dat, kterou
hraje hráč bez pomoci joysticku, bez klávesnice a myši. Vše je ovládané jen myšlenkami.
Činnost mozku je představena jako pohyb autíčka, řeky, koule nebo robota. Přímý pohyb je
správný a znamená pro klienta, že jeho činnost mozku je odpovídající pro současné dobré
soustřední a relaxaci svalů. Správná činnost mozku je odměňována úspěchem ve hře,
vzrůstajícím počtem bodů a zvukovými signály - viz obr. 28. Jestliže autíčko sjíždí vlevo
nebo vpravo z vyznačené trasy, úspěch se nedostaví.
Nežádoucí frekvence jsou spojeny s oslabením funkcí – například s horším
soustředěním, horší pamětí, horší kvalitou spánku nebo kvalitou tvořivosti a jinými příznaky
neregulované práce mozku.
EEG biofeedback a hlavně toto zařízení se používá v některých psychických, zdravotních,
nervových a hlavně psychosomatických poruchách. Je součástí komplexního léčení dětí
s dyslexií, dysgrafii, dyskalkulii a dyspraxií.
Dále se používá u problémů se soustředěním a pamětí, u spánkových problémů, u školních
neúspěchů, bolesti hlavy a migrény.
Mozek je řídící orgán nervové soustavy. Lidský mozek má cca 100 miliard nervových
buněk (neuronů), které vzájemně propojují tzv. synapse. Každá buňka tvoří až 20 000 spojení.
Tato hustá síť spojení není stálá a s vývojem života se neustále mění, některá spojení se
zesilují (např. učením) a jiná zanikají. Odborníci to nazývají "mozkovou plasticitou". Nervová
vlákna dospělého člověka měří celkem 150 000 km. Mozek řídí a kontroluje tělesné funkce,
jako je činnost srdce, trávení, pohyb, řeč, ale i samotné myšlení, paměť či vnímání emocí.
Lidský mozek je uložen v lebeční dutině, ohraničen a chráněn kostmi neurokrania
(mozkovny). Společně s míchou tvoří centrální nervovou soustavu, je nadřazeným nervovým
centrem. Mozek je chráněn soustavou plen, v lebeční dutině „plave“ v mozkomíšním moku,
který je rozváděn soustavou mozkových komor. Centrální nervová soustava CNS se skládá z
mozku ( přední, střední a zadní) a míchy.
Laicky se dá mozek připodobnit k nasáklé školní houbě, která však řídí vše, co děláme.
- 52 -
Tajemnou mozkovou hmotu totiž tvoří 78 % vody. Zbytek představují tuky (10–12 %),
bílkoviny (8 %), sacharidy (1 %) a anorganické soli (1 %). Biochemici i jiní experti se diví,
jak takováto prapodivná směs může fungovat.
Mozek pracuje asi na 5–10 % své kapacity. V tomto nejsložitějším orgánu sídlí naše
vědomí, myšlení, paměť i emoce. Sem se z celého těla sbíhají veškeré informace. Mozek je
jako počítač, který informace vyhodnotí a vhodně na ně reaguje.
Obr. 28 - Grafické zpracování signálů
Nexus-10 má čtyři vestavěné širokopásmové zesilovače DC s rozsahem od 0 Hz (DC) do 800
Hz. Nexus používá oxidem potažené kabely s aktivním stíněním, které přenáší velmi čisté
signály.
- 53 -
5.3. Pohled odborníků
Pro objektivní názor jsem konzultoval práci v havlíčkobrodské psychiatrické léčebně
s primářem MUDr. Jiřím Konrádem, který pomůže objasnit celou situaci v oboru Biofeedback
a celý postup léčby pacientů. Následně bude navržena jedna mladá pacientka, která by měla
chodit na toto léčení. Tato terapie by mohla být provedena v rámci absolventské práce. Léčba
by byla podle plánu rozdělena do jednotlivých sezení s pacientkou.
Profesionální zařízení Biofeedback slouží na zjištění nebo vyloučení mozkového
postižení. Hlavně toto vyšetření nezatěžuje tělo pacienta, jako např. CT nebo magnetická
rezonance. Zjišťují se tím nádory, výrony a jiné povrchové nemoci mozku, které nejsou
uloženy hluboko v mozkové kůře.
Existují EEG atlasy, kde je zobrazeno, jak má EEG vypadat u zdravého člověka, a jak
se můžou v EEG projevit různá onemocnění. Lékaři se učí, co je ještě normální EEG aktivita
a co již signalizuje nějakou nemoc.
Epileptik se na EEG dobře pozná. Na křivkách se zobrazí ostré vlny, které se normálně
neobjevují. Po úrazu hlavy nebo při nádorovém onemocnění hlavy se to projeví sníženou
pozměněnou EEG aktivitou. Pokud se bude měřit EEG člověku, který trpí schizofrenií, zase
bude signál vypadat trošku jinak. Důležité je, že z EEG nejde jednoznačně určit, o jakou
nemoc se jedná. Lékař vidí, že to "nevypadá" tak, jak by mělo a provede další vyšetření.
Musíme si uvědomit, že máme v hlavě několik miliard neuronů. Každý z nich
generuje nějaké malé napětí. Pod každou výslednou elektrodou se tedy může objevit zhruba
jedna miliarda neuronů. Pokud jich spousta z nich souhlasně vyšle signál, projeví se to jako
napětí na EEG elektrodě. Takto můžou vznikat vlny různých frekvencí. V EEG je to zpravidla
od 0.1 do 40 Hz.
V EEG záznamu je dobře vidět spánek. Pokud se bude zdravému člověku měřit EEG
během noci, uvidíme, kdy usnul.
U zdravého člověka je možno pomocí terapií na EEG Biofeedbacku zlepšit paměť, či
schopnost soustředění, což je vhodné zejména pro manažery, sportovce či studenty, kteří se
připravují na důležité zkoušky.
- 54 -
Čím více si člověk uvědomuje vážnost situace a čím více se snaží na okolnosti
zapomenout, tím více se nechává pohlcovat nervozitou. Mnohdy se stává, že člověk všechno
nechává na poslední chvíli, a za tak krátkou dobu veškeré vědomosti nedokáže vstřebat.
- 55 -
6 Závěr
6.1. Nejčastější chyby v návrhu
Při všeobecném návrhu zařízení je dobré si uvědomit, jaké požadavky jsou na zařízení
kladeny. Například cena, použití, velikost zařízení. Po uvědomění si těchto důležitých věcí se
můžeme pustit do návrhu. Vše bylo navrhováno v programu Eagel-5.6.0 a během práce
několikrát doplněno o různé knihovny a hlavně rozšíření celé verze.
V našem případě jsme chtěli, aby zařízení bylo malé a lehce přenosné, proto jsme
zvolili pouzdra součástek v provedení SMD, což je povrchová montáž, která šetří čas, prostor
i peníze.
Pokud se použijí nějaké součástky v pouzdře DIL, musí se v programu pro návrh
přepnout na MIROR, aby bylo splněno konečné osazení součástkami.
Zařízení může být nefunkční, i když je dobře navrženo a propojeno. Často se v návrhu
zapomíná na napájení součástek ( například u integrovaných obvodů ) a hlavně na orientaci
součástek. Na konec musí být provedeno kvalitní a přesné pájení součástek.
Nejdůležitější chyba, na kterou je třeba dávat pozor je, když je v návrhu několik
uzemnění. Stále se musí kontrolovat, zda se uzemnění připojuje nebo propojuje se správnými
piny, jako například AGND a DGND (analogová a virtuální zem).
Na velikost požadované součástky a její rozmístění pinů se při doplňování knihovny
do programu Eagle také zapomíná.
V neposlední řadě je důležité i zapojení stínění – může v závěru hodně narušit a zkreslit
měřený signál.
6.2. Splnění cílů práce
Podařilo se mi splnit všechny body zadání, avšak s mírnými změnami, které
odsouhlasil vedoucí mé absolventské práce
- 56 -
Změna byla provedena u mikrokontroléru - pro menší rozměry zařízení byl navržen v
provedení SMD. A zároveň byla možnost navrhnout celé zařízení menší, než bylo
v původním plánu. Pro vytvoření Windows programu byly použity firemní šablony.
6.3. Možnosti dalšího rozšíření
Další rozšíření by bylo možné v oblasti bezdrátového přenosu mezi řídící elektronikou
a měřící čelenkou. Důležité v dnešní době je komunikace různých zařízení prostřednictvím
bluetooth nebo wifi. Ukládání dat může být online do počítače nebo na SD kartu.
6.4. Testování
Předešlá verze byla nákladnější na výrobu než verze stávající a i rozměrově se
nemohla rovnat se současnou verzí. Verze byla doplněna o moderní konektory s kvalitními
pájecími ploškami a to i pro stínění, které v měření hraje jednu z důležitých rolí při testování
mozkové aktivity. Celé zařízení bylo podrobeno zátěžovému testu ve skautském oddíle
vodních skautů v Havlíčkově Brodě. Projekt byl testován i na větší skupině dětí různých
věkových kategorií na skautské akci na táboře Ředkovák v okrese Havlíčkův Brod. Byl
projeven zájem o zapůjčení na další společné akce.
Díky zimnímu období bylo zjištěno, kdy lidé nosí více vrstev oblečení, že se dostává
na vstup měřeného signálu statická elektřina. To zapříčinilo, že celé zařízení se odpojilo od
počítače v době měření. Proto zapojení bylo rozšířeno o blokovací obvod, který tomuto jevu
zabraňuje.
Materiál měřící čelenky s elektrodami byl několikrát obměňován, aby i při delším
měření byl pohodlný. Nahrazuje je nový pružný a příjemný materiál neopren. Na počátku se
zdálo, že materiál je ideální.
Bylo ho však třeba ještě vyztužit, aby nedocházelo k ulamování drátků od měřících kontaktů.
Díky vyztužení čelenky byl problém s měřením vyřešen. V budoucnu se objevil další problém
s měřením signálu na vstupu, ale už se nejednalo o ulomené měřící elektrody.
- 57 -
Chyba byla na vstupu do zařízení, konkrétně v propojovacím konektoru mezi čelenkou a
zařízením. Byl zde použit levný konektor s třemi piny a se stíněním, které bylo zapojeno na
pouzdře konektoru. To bylo velmi špatné nejen při pájení, ale také zde docházelo k častému
ulamování stínění při delším používání. Konektor byl nahrazen za konektor se čtyřmi piny,
kde i stínění zaujímalo svůj vlastní pin. Zde nebyla tak velká pravděpodobnost ulomení.
U profesionálního zdravotnického zařízení se používá vodivý gel. Ten by však nebyl
vhodný při vypůjčení zařízení na různá firemní školení nebo jednání. Proto stačí jen navlhčit
měřící elektrody a materiálově je na to čelenka připravena. Díky dalšímu testování bylo
zjištěno, že pokud elektrody mají nedostatečný vodivý kontakt s pokožkou, postačí si čelenku
ponechat na hlavě řádově desítky vteřin, kdy dojde k opocení pokožky čela a vodivý kontakt
se stane dostatečný.
Po mnoha testováních je zařízení stabilní.
Obr.29 - Testované zařízení v praxi
- 58 -
7 Literatura
[1]
JIŘÍ ROZMAN A KOLEKTIV. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia,
2006. 10173. ISBN 80-200-1308-3.
[2]
VRECKOVÁ, Helena VĚDA
http://vtm.zive.cz/cinnost-mozku-mapovana-specialnimimplantatem?utm_source=finexpert&utm_medium=selfpromo&utm_campai
gn=rsshubonline2012-04-27
[3]
PLEVKOVÁ, Lenka. Eeg signály: Úvod do biomedicínské informatiky. In: [online].
[cit. 2012-04-26]. Dostupné z: gerstner.felk.cvut.cz/biolab…Plevkova_EEG.ppt
[4]
gerstner.felk.cvut.cz/biolab/X33BMI/slides/cviceni_3_EKG_pozn.pdf
[5]
BEZDĚK, Miroslav. Elektronika I.: učebnice. České Budějovice: kopp, 2005. ISBN
80-7232-171-4.
[6]
HÁJEK, Karel; SEDLÁČEK, Jiří. Kmitočtové filtry. 1. vyd. v BEN – technická
literatura, Praha 2002.535 s. ISBN 80-7300-023-7.
[7]
SOVKA, Pavel, Roman ČMEJLA a Ladislav ŠMEJKAL. Když se řekne ..: Číslicové
filtry. s. 3. Dostupné z: http://www.automatizace.cz/article.php?a=792
[8]
[9]
<?xml version="1.0"?>http://cz.farnell.com/atmel/atmega328p-au/mcu-8bit-avr-32kflash-32tqfp/dp/1715486online2012-04-26
Vzorce: pro elektroniku.
7.dotisk 1.českého vydání. Praha: Ben, 2007. ISBN 80-86056-53-8.
[10]
KESTER, W. Analog-Digital Conversion [online]. ADI Central Applications
Department, March 2004 [cit. 10. 11. 2011]. ISBN 0-916550-27-3. Dostupné z URL:
<http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/3906/data_conversion_handbook.html>.
[11]
ADRIAN KUNDERT. WinFilter: FREEWARE. Ver 0.8. 2004. Dostupné z:
www.winfilter.20m.com
- 59 -
8 Seznam obrázků
1. obr. Celosvětové rozmístění elektrod pro EEG
2. obr. Komunikace mozkových buněk
3. obr. Blokové schéma
4. obr. Měřící čelenka se zapojeným stíněním
5. obr. Blokovací obvod
6. obr. Útlum mezi vstupem a výstupem
7. obr. Zašuměný signál vlivem měřidla
8. obr. Integrovaný obvod INA114P
9. obr. Odpory nastavující zesílení
10. obr. Diferenční zapojení operačního zesilovače
11. obr. Horní propust
12. obr. Zesilovač s proměnným zesílením
13. obr. Propojení A/D převodníku s Mikrokontrolérem
14. obr. Datová komunikace A/D mikrokontroléru
15. obr. Mikrokontroléry DIL a SMD provedení
16. obr. Hlavní panel programu
17. obr. Nastavení rastru návrhu
18. obr. Hledání v knihovnách
19. obr. Schéma zapojení
20. obr. Plošný spoj
21. obr. Propojení Arduina na nahrání bootloaderu
22. obr. Platforma Arduina
23. obr. Vývojové prostředí Arduina
24. obr. Blokové schéma Algoritmu
25. obr. Algoritmus čtení dat, jejich následná filtrace a zobrazení
26. obr. Zobrazovací program
27. obr. Soutěžící a publikum
28. obr. Grafické zpracování signálu
29. obr. Testované zařízení v praxi
- 60 -
Download

Absolventská práce Výroba interface pro měření mozkové aktivity