Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
PRACOVNÍ LIST 1
Zeměpis
Téma: Oceány a moře, ropné havárie
Obr. 1
1.Vyjmenuj přírodní zdroje s pomocí obrázků získávané z moří a oceánů člověkem:
2.Zjisti na internetu, co znamenají slova šelfové moře a tanker a výsledky napište:
1
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
Ropné havárie
Příčinou mnoha havárií je selhání lidského faktoru, ale k úniku ropy dochází i přirozenou cestou,
například prosakováním zásob ropy ukrývajících se pod dnem oceánu.
Surová ropa se v mořském prostředí postupně rozloží na několik složek, každá je škodlivá jiným
způsobem. Mnoho ropných skvrn uniklých z tankerů nebo ropných vrtů na volném moři nakonec vzplane.
Při spalování surové ropy dochází k uvolňování plynů do atmosféry a vzniká kyselý déšť. Lehčí složky
rozlité ropy jsou těkavější a vypaří se do atmosféry. Tam reagují se slunečním zářením a s kyslíkem a
vytvářejí skleníkové a kyselé plyny. Několik hodin po úniku vytvoří těžší surová ropa s vodou lepkavou
směs, které se říká „pěna“. Ta je buď vyplavena na pobřeží, nebo klesne na dno na místo havárie. Pěna se
smísí s usazeninami na mořském dnu a vytvoří hmotu podobnou asfaltu, která může zničit přirozené
prostředí řady organismů. Také řada živočichů a bakterií má schopnost ropu rozkládat. Množství takto
rozložené ropy závisí na teplotě vzduchu a vody – čím vyšší teplota, tím rychleji dochází k chemickým
reakcím a na přítomnosti vhodných bakterií a složení ropy.
Ropa a živočichové
Únik ropy v blízkosti pobřeží má vždy větší dopad na živoucí organismy než na otevřeném moři. Je to
jednoduše způsobeno tím, že při pobřeží jsou koncentrované rozmanitější druhy mořských živočichů než
na otevřeném moři. Každá ropná havárie však nějaký dopad na mořský život má. Ropná skvrna
z otevřeného moře může nakonec znečistit pláže vzdálené stovky kilometrů. Mořští živočichové jsou
ropou ohrožení trojím způsobem: mohou se otrávit po jejím požití, mohou zahynout po přímém kontaktu s
ní anebo díky ní mohou přijít o své přirozené životní prostředí. Rybám se velké množství ropy dostává do
těla skrze žábry. Pokud nezahynou okamžitě, naruší to jejich rozmnožovací funkce anebo se jim rodí
deformovaní potomci. Obzvláště zranitelní jsou živočichové s ulitou. Mořští savci a ptáci, kteří přišli do
přímého kontaktu s ropnou skvrnou, zpravidla pozřou značné množství ropy, když se od ní pokoušejí
očistit. Rovněž masožraví živočichové, kteří pozřou zdechlinu zvířete, které uhynulo následkem kontaktu
s ropou, se potencionálně vystavují nebezpečí otravy ropou. V těle živočicha ropa napadá vnitřní orgány
(např. játra) a poškozuje schopnost reprodukce.
Likvidace ropných skvrn
Ohrazení a vytěžení obvykle představuje první krok k likvidaci ropné skvrny. Skvrna se obklopí dlouhými
plovoucími gumovými nebo plastovými zátarasy zvanými booms. Zátarasy zabraňují šíření skvrny a
jejímu pohybu směrem k pobřeží. Jakmile je ropa ohraničena, odstraňuje se různými druhy sběračů.
Vakuové sběrače fungují dobře ve stojaté vodě. S jejich pomocí se ropa nasaje a posléze vypustí do
sběrných tankerů. Ropnou skvrnu lze také chemicky roztříštit na miliony drobných kapiček ropy.
Výsledkem této metody není odstranění ropy, nýbrž její rozptyl po celé řadě ekosystémů. Další možnou
cestou, jak se vypořádat s únikem ropy, je zvýšit v zasažené oblasti výskyt mikrobů a hnojiv, které
napomáhají rozkladu ropy. Tento postup je účinnější na pobřeží než na volném moři.
2
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
Odpovězte na otázky z textu a vypracujte úkoly:
a)
b)
c)
d)
e)
Popište procesy při vzniku ropné skvrny.
Jak vzniká kyselý déšť?
Jaké důsledky má ropná skvrna na živočichy?
Jaký negativní vliv má ropa na ryby?
Popište možnosti likvidace ropných skvrn.
Zdroje:
Internet:
Referáty- seminárky (cit. 20. 4. 2011). Dostupný z WWW:http://referaty-seminarky.cz/ropne-havarie/
Referáty- seminárky (cit. 20. 4. 2011).Dostupný z WWW http://leccos.com/index.php/clanky/selfove-more
Učebnice:
Zeměpis 6 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, str. 71 2007
Regionální Zeměpis světadílů pro střední školy,Bičík,Brinke 2007, Česká geografická společnost s.r.o. str. 128
3
Download

1 PRACOVNÍ LIST 1 Zeměpis Téma: Oceány a moře, ropné havárie