Závěrečná zpráva a hodnocení
odborné praxe
projekt HELPTECH, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0152
1./ Základní informace
Název a sídlo školy
Odborný asistent
klíčových aktivit
Odborný asistent
klíčových aktivit
Místa realizace praxe
Termíny realizace praxe
( školní roky )
STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO
Uhelná 3264/6 Znojmo
Ing. Miroslav Křivánek, ředitel školy
Ing. František Čech, zástupce ředitele pro PV
Pracoviště smluvních partnerů školy ( pracoviště firem )
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 ( leden 2014 )
2./Odborná praxe u firem
Druh praxe/školní rok
Dlouhodobá praxe
2011/2012
( počet žáků )
51
2012/2013
( počet žáků )
37
2013/2014
( počet žáků )
29
Krátkodobá praxe
23
18
19
Celkem žáků
74
55
48
Celkem se dlouhodobé praxe zúčastnilo 117 žáků.
Celkem se krátkodobé praxe zúčastnilo 60 žáků.
Celkem bylo do odborné praxe zapojeno 177 žáků školy.
Popis :
Dlouhodobá praxe žáků – jednalo se o výuku předmětu „Odborný výcvik“ na pracovišti firmy. Této aktivity se
zúčastnili žáci tříletých učebních oborů.
Odborné praxe byly realizovány na základě smluv. Výuka na pracovištích probíhala dle ŠVP v podmínkách
výroby.
Dlouhodobá praxe byla sledována a vyhodnocována pravidelně ( měsíčně )pomocí výkazů a deníků
odborného výcviku. Dále byla škola v kontaktu s firmami – kontroly, konzultace, dohled nad žáky, hodnocení
žáků, odměny za produktivní práci žáků.
Krátkodobá praxe – jednalo se zpravidla o jednodenní až několika denní pobyt žáka u firmy. Této aktivity se
zúčastnili žáci maturitních oborů v rámci předmětu „Odborná praxe“. Praxe byla kontrolována a hodnocena
učiteli teorie a započtena do celkové známky předmětu.
Hodnocení :
Odborná praxe u firem prohloubila praktické znalostí a dovednosti žáků. Pomohla k lepšímu uplatnění
jednotlivců na trhu práce. V řadě případů dlouhodobé praxe získali žáci – absolventi první zaměstnání.
Poznámka :
Počty žáků byly poději ovlivněny – jednak celkovým nižším počtem žáků ve škole ( v jednotlivých oborech )
a jednak ekonomickou krizí – zejména ve stavebnictví.
3./ Odborné semináře ( Část A )
Název semináře
2011/2012
( počet žáků )
Pilotní motivační workshop
( 2.11.2012 )
Sebeuvědomění ( 16.1.2013 )
2012/2013
( počet žáků )
25
2013/2014
( počet žáků )
20
Budování vztahů ( 12.3.2013 )
20
Vize a cíle ( 9.10.2013 )
46
Volby ( 9.10.2013 )
37
Osobní odpovědnost
( 14.11.2013 )
29
Celkem se seminářů zúčastnilo 177 žáků.
Hodnocení:
Semináře a zejména výměna diskuze o tématech mezi žáky a přednášejícím přispěla k prohloubení vědomostí
žáků a poslouží k lepší myšlenkové orientaci jednotlivce.
4./ Projekt KA3 – rozvoj funkční, technické, historické a environmentální dovednosti žáků
Název projektu
2011/2012
( počet žáků )
Kamenné a betonové zdivo
2012/2013
( počet žáků )
5
Střešní krytina pálená
5
Vnější omítky
5
Dešťová kanalizace.
Splašková kanalizace
15
2013/2014
( počet žáků )
11
9
Projektu se zúčastnilo celkem 50 žáků školy.
Popis :
Řešená témata vycházela z historických prvků znojemské MPR. K lepší orientaci a k usnadnění samostatné
práce žáků sloužil tiskopis, který škola připravila.
Hodnocení:
Cílem projektu bylo žáků přiblížit historické technologie a porovnat je se současnými. Projekt žáky bavil a
porovnání řemeslné zručnosti předků s novými technologiemi bylo zajímavé.
5./ Zprávy
V průběhu projektu bylo zpracováno 5 hlavních zpráv pro veřejnost.
O průběhu realizace projektu bylo nositeli podpory předáno rovněž 5 zpráv.
Dále byly dosažené projektové výsledky postupně předávány vedoucím manažerům projektu.
6./ Závěr
Odborně koncipovaný Projekt HELPTECH přiblížil žáků realitu praktického života u firem, ukázal jim
řemeslnou zručnost našich předků a poučil je o výhodách moderních technologií.
Žáci se lépe orientují v důležitých tématech osobní a řemeslné odpovědnosti.
Po zkušenostech získaných spoluprací se zaměstnavateli bude škola více orientovat své školní
vzdělávací programy na jejich potřeby.
Zpracoval 6.1.2014
Ing. František Čech
Kontroloval 6.1.2014
Ing. Miroslav Křivánek, ředitel školy
Download

Závěrečná zpráva a hodnocení odborné praxe