Zpravodaj
Ročník XXIII., číslo 5 – prosinec 2012
Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč
Z p r á v y z r a d n i c e
Na poslední jednání zastupitelstva
v letošním roce je připraven rozpočet
na rok 2013 a řada dalších důležitých
materiálů. Zastupitelé se seznámí
s činností rady města a s plněním programového prohlášení zastupitelstva
v polovině volebního období.
Plnění úkolů, ke kterému se toto
zastupitelstvo zavázalo, zkomplikovaly
výsledky kontrol dotační akce „Rozvoj
infrastruktury města Lázně Bohdaneč – Ráj“, která proběhla v předchozím volebním období. Za vážné chyby –
zadávací dokumentaci, která nebyla
v souladu se zákonem a za předraženou zakázku – zaplatilo město 5 %
z původně vyměřeného odvodu, tedy
4,8 mil. Kč. Nyní čekáme, jak dopadne žádost o prominutí penále, které bylo městu vyměřeno platovým
výměrem ve výši 37 mil. Kč. Je to penále za neoprávněně získané
finanční prostředky, předepsané k odvodu (50,5 mil. Kč).
Programové prohlášení přijalo zastupitelstvo usnesením ze
dne 17. 3. 2011 ve snaze o spolupráci uvnitř zastupitelstva a jako
vyjádření společné vůle zastupitelů zajistit další rozvoj města.
Programové priority:
Základní škola
Po přehodnocení projektu zateplení budov základní školy byla
za pomoci dotace zateplena pouze škola Na Lužci. V obou budovách jsou vyměněna okna a instalovány termoregulační ventily
na topení. Tyto akce by měly přinést úspory provozních nákladů.
Po organizační změně, sloučení základní a mateřské školy
byl vyhlášen konkurz a novou organizaci od 1. 9. 2012 vede nový
ředitel, Mgr. J. Ľuptovský.
Byla zadána a provedena aktualizace projektové dokumentace na přístavbu tělocvičny, která bude sloužit i jako sportovní hala
pro veřejnost. Zpracovaný investiční záměr byl předán na ministerstvo financí v září letošního roku.
Bydlení pro seniory
Ve spolupráci s firmou Stako, která je investorem, bylo dáno do užívání bohdanečským seniorům 8 sociálních nájemních bytů a pokračuje snaha o získání investorů na další projekty bydlení pro seniory.
Koncepční materiály
Strategie rozvoje města 2011–2027
Proces tvorby nové, aktuální rozvojové strategie byl zahájen v lednu a završen jejím jednomyslným přijetím na půdě zastupitelstva
města v červnu 2011.
Územní plán
Toto zastupitelstvo převzalo územní plán ve fázi projednávání konceptu. V mantinelech časového limitu, tvořeného smlouvou o dotaci,
rozhodlo zastupitelstvo o přehodnocení konceptu na základě nově
přijaté strategie rozvoje města. Na základě pokynů, schválených
zastupitelstvem, byl dopracován územní plán do Návrhu. Ten prošel procesem projednávání. Pořizovatel, Magistrát města Pardubic,
v těchto dnech dokončuje podklady, ve kterých vyhodnocuje podané námitky, podněty a stanoviska tak, aby mohlo zastupitelstvo
začátkem roku 2013 nový územní plán vydat. Pokud se tak stane,
bude mít město k dispozici základní koncepční materiály strategie rozvoje a územní plán, kterými se bude řídit jeho další rozvoj.
Vážení a milí spoluobčané,
spokojené, klidné, láskou a vzájemným
porozuměním naplněné vánoční svátky a v novém
roce 2013 hodně zdraví, štěstí a úspěchů
Vám všem přeje
Květoslava Jeníčková, starostka
Podpora lázeňství a cestovního ruchu
Změna ve vedení informačního centra přinesla obnovení základních funkcí informačního centra, oživení akcí pořádaných městem nebo v součinnosti s ním. Změnila se tvář a zvýšil počet čísel
Zpravodaje, vydaných v průběhu roku. Ještě letos by měl být vydán
nový informační a propagační materiál s mapkou města.
Odbor rozvoje města zahájil práce na aktualizaci statutu lázeňského místa. Jde o základní normu, kterou vydává formou nařízení
vláda a která upravuje základní parametry prostředí měst a obcí, kde
mohou být zřízeny a provozovány léčebné lázně.
Kvalita veřejné správy
Vyžadovaná odborná úroveň výkonu veřejné správy zaměstnanci
úřadu znamenala změnu v personálním obsazení v čele některých odborů (stavební a odbor správy majetku). Znovuzřízený odbor
rozvoje města má už druhého vedoucího a výsledky práce tohoto
odboru začínají přinášet konkrétní výsledky.
Pracují výbory a komise. Finanční výbor se schází pravidelně
a předkládá svá stanoviska zastupitelstvu, kontrolní výbor hlídá plnění usnesení a zabýval se výsledky kontrol dotační akce „Rozvoj
infrastruktury města Lázně Bohdaneč – Ráj“.
Komise pro zpracování Strategie rozvoje města velmi intenzivně pracovala po celou dobu jejího vytváření.
Vybavenost pro sport a rekreaci
a dokončení dlouhodobých projektů
V jednom ze tří základních pilířů rozvojové strategie města, nazvaným Soudržnost společenství obyvatel, je prioritou zájmová
činnost, kulturní, sportovní a společenské dění. Cílem této priority je
zvýšit úroveň a rozšířit občanskou vybavenost pro volnočasové
aktivity.
Město se stalo vlastníkem dvou sportovních areálů – fotbalového
areálu Na Baště a Sokolovny. Pokračuje aktualizace dokumentací pro rekonstrukci základní školy na náměstí, jejíž součástí je i tzv.
„malá“ škola, kde se bude připravovat centrum volnočasových aktivit
dětí i dospělých. Zaktualizovaný investiční záměr výstavby sportovní
haly ve školním areálu je připraven k realizaci.
Rada města schválila rozšířená pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní a sportovní aktivity.
Budova radnice
Byla provedena oprava oken, po vypovězení poskytování tepla
lázněmi došlo k připojení objektu na plynovod a ještě v prosinci bude zahájena oprava krovů a s tím spojená výměna střešní
krytiny.
Privatizace bytového fondu
Město přijalo nová privatizační pravidla a v roce 2011 zprivatizovalo byty ve třech bytových domech Na Lužci. Tyto domy převzalo
město od státu v roce 2008–2009. Je prodáno 51 bytů, 8 bytů zůstává pronajato a další 6 volných bytů nabízí město k prodeji.
Dokončení rozpracovaných stavebních akcí
Byla dokončena rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice
a dokončeno zainvestování pozemků v Tyršově ulici. Firma Stako
vyklidila prostor Za Pivovarem, pomohla s jeho úpravou tak, aby
mohl být udržovaný. Část plochy slouží jako odstavná plocha pro
osobní auta a odlehčuje parkovištím ve městě.
Dotační akce
S pomocí dotačních finančních prostředků byla opravena levá
strana chodníku (ve směru na Pardubice) v Pernštýnské ulici
a upravena část chodníku, vstup na dětské hřiště a vjezdy k domům ve Škroupově ulici. Plně byly z dotace uhrazeny projekční
práce na územním plánu. Městu byla přiznána dotace na pořízení
zametacího vozu, který bude zakoupen v příštím roce.
Partnerství
Město je znovu aktivním členem Regionálního svazku obcí
Bohdanečska. Prostřednictvím svazku jsme členy nově ustavené
Místní akční skupiny Bohdanečsko. Jsme tak připraveni na možnosti, které v čerpání dotačních finančních prostředků přinese nové
plánovací období evropských dotací od roku 2014. Důvěra, se kterou jsem byla zvolena předsedkyní obou uskupení, je známkou toho,
že město Lázně Bohdaneč je ve svém okolí opět vnímáno jako významný aktér místního rozvoje.
Vizitkou aktivity zastupitelstva je i počet jednání těchto orgánů.
Zastupitelstvo se v období 2010–2012 sešlo k jednání 13× a rada
města 54×.
Květoslava Jeníčková, starostka
Rozsvícení vánočního stromu
a trhy v Lázních Bohdanči
Již tradiční Rozsvícení vánočního stromu
před bohdanečskou radnicí doprovázela
v podvečer 4. prosince nejen vánoční nálada, ale také sněhové vločky. Slavnostní atmosféru vnesly na náměstí svým hudebním
vystoupením děti z místní základní školy, jejich paní učitelky Iveta Mandátová a Martina
Hynková a také pardubická folková kapela
Pouta. Ani letos nechyběl horký punč, pro
děti čaj a vánoční cukroví.
Téměř desetimetrový smrk, který pochází
z místních lesů, bude zdobit náměstí ještě
po Novém roce. Doufejme, že tradicí se stanou také prodejní stánky, ve kterých se během 4 dnů daly zakoupit např. regionální produkty nebo předměty s vánoční tematikou.
Město Lázně Bohdaneč a informační
centrum děkují za materiální pomoc při pořádání akce firmám Elprom spol. s r.o. a Léčebné lázně Bohdaneč, a.s.
Lenka Křivská, odbor rozvoje města
2 |
B o h d a n e č s k ý
z pr a v o d a j
Je libo regionální produkt?
Jak již bylo zmíněno v minulém Zpravodaji, v polovině září bylo na ustavující valné
hromadě v Živanicích podpisem zakladatelské smlouvy založeno občanské sdružení
MAS Bohdanečsko. Jeho předsedkyní byla
zvolena Ing. Květoslava Jeníčková, starostka
města Lázní Bohdanče.
a zprostředkovává kontakty mezi výrobci
a dalšími lokálními aktéry. Tím, že je region
prostřednictvím značky prezentován navenek jako celek, dochází efektivně k posílení
jeho image. Propagace probíhá například
formou článků, tiskových zpráv, letáků, katalogů výrobků, sezonních novin či společných stánků pro jarmarky a prodejní místa
v regionu.
Jedním z cílů nově vzniklé MAS, jak vyplývá i ze stanov, je posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní
produkce. K tomu přispívá i tzv. regionální
značka.
Regionální značení je určeno jak turistům, kterým pomáhá objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním
způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří
mohou nákupem značených výrobků podporovat místní výrobce. Značka tak podněcuje zapojení obyvatel do dění v regionu
Zavedení značky samozřejmě něco stojí,
náklady na vytvoření jednotného systému
značení byly vyčísleny na cca 230 tis. Kč.
Po prozkoumání mapy již existujících regionálních značek a tzv. bílých míst se nabízela šance spojit síly, v tomto případě rozšířit
území, a tím i nabídku produktů, a zároveň
se podělit o náklady, se sousedními MAS –
konkrétně s MAS Regionu Kunětické hory
a MAS Holicka. Na neoficiálním jednání,
které se uskutečnilo 30. listopadu v Dřítči,
bylo dohodnuto vytvoření společného úze-
mí se společnou značkou pro místní řemeslníky a výrobce. Takto společně se chystají
MAS žádat o mimořádnou finanční podporu
na certifikaci nové značky Pardubický kraj.
Otevřena zůstává ovšem otázka názvu
společného území Bohdanečska, Holicka
a obcí regionu Kunětické hory. Bohdanečský Zpravodaj proto tímto vyzývá své čtenáře, pokud mají nějaký nápad, aby nám ho
poslali na adresu Zpravodaje (zpravodaj@
lazne.bohdanec.cz).
Lenka Křivská, odbor rozvoje města
Územní plán Lázně Bohdaneč
a na životní prostředí (Ing. Jiří Klicpera, CSc.),
dotčených orgánů a veřejnosti. O průběhu
veřejného projednání byl pořízen písemný
i zvukový záznam, který je uchován u pořizovatele. V rámci veřejného projednání bylo
uplatněno 6 stanovisek dotčených orgánů,
8 námitek a 2 připomínky k předloženému
návrhu územního plánu. Námitky byly poté
předloženy dotčeným orgánům k vyjádření.
Vyhodnocení všech připomínek bude součástí odůvodnění návrhu předkládaného
zastupitelstvu. O námitkách bude jednat zastupitelstvo města v lednu 2013.
Pavlína Kubů, odbor rozvoje města
Hledáme nového majitele
pro dvouletou fenu
staffordského křížence
Původní majitel psa odešel do důchodu, bydlí v nájemním bytě, ve kterém ho nemůže mít u sebe. Doposud
se mu vzorně věnuje paní Poláková ze
Zborovské ulice.
Žádáme tímto případného zájemce
o kontakt na mobil 736 208 274 nebo
603 538 081.
Ing. Zdeněk Gilar, místostarosta
P r o si n e c
2 0 1 2 Projekt financovaný z prostředků strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného
operačního programu.
Dne 25. 10. 2012 se v aule jídelny Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč
uskutečnilo veřejné projednání upraveného
a posouzeného návrhu Územního plánu
Lázně Bohdaneč s výkladem, za účasti zástupců města Lázně Bohdaneč, pořizovatele (Magistrát města Pardubic), zhotovitele
(SURPMO a.s.), zpracovatele vyhodnocení
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
Rozloučení
Dne 4. prosince
2012 tragicky zahynul doc. Ing. Josef
Janošec, CSc., ředitel Institutu ochrany
obyvatelstva Lázně Bohdaneč MV –
generálního ředitelství HZS ČR, který
sídlí v našem městě. Docent Janošec
působil na pozici ředitele Institutu
ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč od listopadu 2007 a významnou
měrou přispěl k vynikajícímu plnění
vědeckovýzkumných úkolů Institutu
na poli ochrany obyvatelstva. Celý
svůj profesní život věnoval problematice teorie obrany a bezpečnosti
státu, ochraně obyvatelstva a požární
ochraně. Zástupci města byli pravidelně zváni do Institutu ochrany obyvatelstva na zahajování vědeckých konferencí a mezinárodních kurzů OPCW,
jejichž účastníky měli možnost přivítat i na radnici. Odchodem docenta
Janošce ztrácí vědecká komunita
a odborná veřejnost na poli ochrany
obyvatelstva a obrany státu výraznou
osobnost. Čest jeho památce.
Ing. Květoslava Jeníčková,
starostka města
| 3
Valná hromada Regionálního svazku obcí Bohdanečsko
V úterý 20. listopadu se na Obecním úřadě v Rybitví sešla Valná hromada Regionálního
svazku obcí Bohdanečsko. Přítomno bylo 17 zástupců z 20 členských obcí svazku. Podzimní valná hromada byla zároveň volební. Předsedkyní svazku byla zvolena Ing. Květoslava
Jeníčková a místopředsedou Petr Černý. Rada svazku bude i nadále pracovat ve složení
zástupců obcí Pravy, Rybitví a Živanice.
Lenka Křivská, odbor rozvoje města
Informace k obecně závazné
vyhlášce o místním poplatku
Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon
č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, který přináší
zásadní změny při správě místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek“),
zejména v rozšíření okruhu poplatníků poplatku a zvýšení horní hranice části poplatku,
která je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu.
S účinností od 1. 1. 2013 přinese
obecně závazná vyhláška následující
změnu v oblasti správy poplatku:
Velká novela
stavebního zákona
Změna zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a některé související zákony.
Ve sbírce zákonů České republiky, částce
130 pod č. 350 vyšel zákon, kterým se mění
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a některé související zákony. Tato novela je účinná do 1. 1. 2013. Cílem
novely je upřesnit úpravu jednotlivých postupů
a jejich zjednodušení. Mezi hlavní cíle v rámci
novely na úseku územního rozhodování patří
rozšíření výčtu případů, pro které se územní
rozhodnutí ani územní souhlas nevyžadují,
koncepční přepracování formy územního souhlasu a upřesnění postupů při jeho vydávání,
zpřesnění postupu při vedení zjednodušeného územního řízení, rozpracování procesních
kroků při vedení společného územního řízení
a stavebního řízení, upuštění od veřejného
ústního jednání v případech záměrů, které nepodléhají posuzování vlivů na životní prostředí, změna požadavku na uvádění vedlejších
účastníků územního řízení a doručování veřejnou vyhláškou v souvislosti se záměry, které
vyžadují posuzování vlivů na životní prostředí,
4 |
nové skupiny poplatníků; kromě fyzických osob, které mají na území města Lázně
Bohdaneč evidován trvalý pobyt, jsou poplatníky nově:
a) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen přechodný pobyt
v obci na dobu delší než 90 dnů,
b) fyzické osoby, které podle zákona
upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně
po dobu delší 3 měsíců,
c) fyzické osoby, kterým byla udělena
mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
d) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
v případě postupu podle § 91stavebního zákona a v řízeních s velkým počtem účastníků
a speciální úprava pro stanovení lhůt pro vydání územního rozhodnutí, odchylná od obecné
úpravy správního řádu. V oblasti stavebního
řádu si nová právní úprava klade za cíl sjednocení procesních postupů při ohlašování staveb, při povolování změny účelu užívání a odstranění staveb. Podrobnější je také úprava
uzavírání veřejnoprávní smlouvy mezi stavebníkem a stavebním úřadem, která nahrazuje
stavební povolení. Mění se také výčet staveb,
terénních úprav a udržovacích prací, které pro
své provedení nevyžadují ohlášení ani stavební povolení. Změna stavebního zákona sebou
přináší i změny souvisejících zákonů jako např.
změnu zákona o požární ochraně, změnu vodního zákona a změnu zákona o ochraně krajiny a přírody. Pro občany je tou nejdůležitější
změnou změna zákona o správních poplatcích, a to změna položky 17. Některé úkony,
které stavební úřad dosud nezpoplatňoval,
budou od účinnosti novely stavebního zákona
zpoplatněny. Dosud zpoplatněné položky se
v některých případech výrazně zvyšují.
Tato úprava by měla dle legislativců přispět ke snížení administrativní náročnosti
na úseku územního plánování, ale uvidíme,
co ukáže praxe.
Ing. Benešovský Vladimír,
vedoucí stavebního odboru
Poplatek za odvoz odpadků podle tohoto
zákona má dvě části. První část tvoří poplatek za tříděný odpad, jehož maximální hranice činí 250 Kč za jednu fyzickou osobu a kalendářní rok. Druhou část stanovují obce
na základě skutečných nákladů na svoz
netříděného odpadu, její maximální výše
činí v současné době také 250 Kč za osobu
a rok. Podle novely zákona zůstane částka
za tříděný odpad i nadále na stejné úrovni,
tedy na 250 korunách. Druhá část poplatku
za netříděný odpad však vzroste ze současných 250 Kč na 750 Kč. Obce tak budou
moci od ledna za odvoz odpadu od každého
obyvatele obce vybírat až 1000 Kč za rok.
Skutečné náklady na svoz netříděného
odpadu v podmínkách našeho města činí
426 Kč. To znamená, že poplatek by mohl
být až 676 Kč. Zvýšení místního poplatku
za odpad pro příští rok nenavrhujeme. Konečné rozhodnutí o stanovení výše tohoto
poplatku je na zastupitelstvu města.
Věra Kohoutková,
odbor hospodářsko-správní
Školní divadelní soubor ZŠ a MŠ
Lázně Bohdaneč uvádí představení
V úterý 18. 12., ve středu 19. 12.
a ve čtvrtek 20. 12.
vždy v 8.00, 10.00 a 17.00
V tělocvičně ZŠ na náměstí
Toto představení vzniklo díky finančnímu příspěvku
v rámci grantového systému podpory zájmových,
kulturních a spolkových celků, sdružení a institucí
z rozpočtu města Lázně Bohdaneč.
B o h d a n e č s k ý
z pr a v o d a j
ZŠ Na rovině informuje
ZŠ Na rovině získala před Vánoci hezký
dárek. V předvánočním čase se děti ze ZŠ
Na rovině dozvěděly dobrou zprávu. Projekt
dětí, rodičů a učitelů na zlepšení prostoru
za školou byl v celorepublikové konkurenci
více než 400 škol vyhlášen jako třetí nejlepší
co do kvality zpracování. Škola tak získala
skoro 70 000 korun na zlepšení prostoru
města, který budou využívat děti ze školy,
návštěvníci mateřského centra, i další uživa-
telé budovy školy. Od února příštího roku tak
všichni zúčastnění začnou svépomocí čistit a přetvářet kus pozemku v centru města,
tak aby se z něj stal prostor pro hry, zábavu
a příjemně strávený čas.
Škola vytvořená rodiči se stala partnerem
Univerzity Hradec Králové.
Vzdělávání v ZŠ Na rovině stojí na partnerském přístupu k dětem i rodičům a využívá pedagogiky Montessori. Tento systém
je zajímavý i pro Univerzitu Hradec Králové,
která chce využívat naši školu pro vzdělává-
ní svých studentů. Od tohoto roku se tedy
v Lázních Bohdanči budou objevovat jak
skupiny studentů, tak i jednotlivci, kteří se
přijedou podívat na inovativní prvky v naší
škole. Již na konci roku jsme hostili návštěvu dvou studentek z Litvy, které se zajímaly o specifika školní družiny. Pokud se i Vy
chcete podívat, jak probíhá výuka, podívejte
se na www.narovine.cz či zavolejte a rádi
Vám vše ukážeme.
Mgr. Jan Sýkora, ředitel ZŠ Na rovině
Z p r áv y z e z á k l a d n í š ko ly A m at e ř s k é š ko ly L á z n ě B o h da n e č
Zápis do 1. ročníku
V základní škole proběhne 24. ledna 2013
zápis do 1. tříd. Děti i rodiče se mohou již dopředu seznámit s prostředím školy během několika odpolední pro předškoláky. Konají se
6. prosince, 11. prosince, 10. ledna a 17. ledna
2013 od 15 do 16 hodin. Na ně pak 22. ledna
2013 navazuje Den otevřených dveří. Naše
základní škola může dětem nabídnout pěkné prostředí v samostatné budově Na Lužci.
K pohodě přispívá organizace vyučování bez
tradičního zvonění. Výuku ve škole mají žáci
zpestřenu mnoha jinými aktivitami – sportovními, kulturními a dalšími. V letošním školním
roce připravili učitelé pro všechny žáky 2.–5.
tříd školu v přírodě. Po vyučování nabízí svoji činnost školní družina, ve které děti nejen
stráví čas do příchodu rodičů z práce, ale ještě si užijí další sportovní a tvořivé hry.
Srdečně zveme všechny děti i rodiče
k návštěvě naší školy.
Mgr. Bc. Jan Ľuptovský,
ředitel Základní školy
a mateřské školy Lázně Bohdaneč
Vánoční divadlo
Podzimní dny v naší škole již tradičně
patří nácviku divadelního představení, které
bude pro veřejnost uvedeno v předvánočním týdnu ve dnech 19. a 20. 2012 v 17:00
hodin v budově ZŠ na Masarykově náměstí.
Tentokrát se žáci představí ve hře na motivy
stejnojmenné pohádky Boženy Němcové
Čertův švagr.
V posledním zářijovém týdnu proběhl konkurz na jednotlivé postavy této hry. Naštěstí
naše žáky neopouští zájem o dramatickou
výchovu, a tak jednotlivé role pohádky nebylo těžké obsadit. Školní divadelní soubor letos čítá 44 žáků. Žáci musí zvládnout nejen
naučit se hrát svoji roli, ale i vytvořit kulisy,
kostýmy a rekvizity. Také pěvecký sbor začíná s nácvikem písní, které budou v pohádce
střídat mluvené slovo.
Naše vánoční hra je, tak jako v loňském
roce, spolufinancována z finančního příspěvku
v rámci grantového systému podpory zájmových kulturních a sportovních spolků, sdružení
a institucí z rozpočtu města Lázně Bohdaneč.
Tato skutečnost nám dává možnost zakoupit
několik nových divadelních kostýmů a zahájit
postupnou obměnu těch stávajících.
Dramatická výchova bude mít jistě
na naší škole svou nezastupitelnou úlohu
i v dalších letech. Vždyť i v dnešní době platí
„Kdo si hraje, nezlobí“.
Mgr. Lenka Miadiková
P r o si n e c
2 0 1 2 | 5
Mateřská škola
v Lázních Bohdanči
Mateřská škola v Lázních Bohdanči pracuje s dětmi již několik let podle vlastního
vzdělávacího programu s názvem „Od jara
do zimy“, který je založen na pravidelném
střídání ročních období a lidových zvycích
a tradicích. Podle pranostiky „Svatý Martin
přijíždí na bílém koni“ vznikla v naší školce
před lety podzimní slavnost, na kterou se
těší nejen děti ze školky a jejich rodiče, ale
i mnozí obyvatelé města.
Letos se akce uskutečnila v pondělí
12. listopadu. Celou školku děti vyzdobily
koníky a vločkami z bílého papíru, školní
zahradu osvětlovala mihotavá světýlka svíček a loučí. Úderem sedmnácté hodiny
nastoupily před nedočkavé rodiče a hosty
děti z celé mateřské školy za doprovodu
svých učitelek, aby předvedly připravené
pásmo o svatém Martinovi a blížící se zimě.
Klasická říkadla a pranostiky doplnily učitelky písněmi, u kterých si samy vytvořily
vlastní hudbu nebo texty a nahrály hudební
doprovody na CD. Děti zpívaly jako o život
a za svůj výkon byly samozřejmě odměněny svatomartinským pokladem. Tentokrát
dostali malí zpěváčci od Martina perníčky
se sněhovou polevou a dopoledne výborné
cukroví, které upekla jedna z maminek. Pak
už mohl vyrazit lampionový průvod za doprovodu příjemné hudby z městského rozhlasu do ulic. Když dav lidí dorazil do ulice
Za Sokolovnou, ozvaly se slavnostní fanfáry
a očekávaný svatý Martin na bílém koni
vznešeně vyjel před publikum. Hořící pochodeň v ruce, blýskavá přilba a dlouhý
červený plášť vykouzlily na tvářích přítomných spokojený úsměv.
To, že letos Martin skutečný sníh nepřivezl, nikomu nevadilo. Důležité je, že se
nám, dospělým, podařilo strávit příjemný
podvečer se svými dětmi. Děkujeme všem,
kteří se na zajištění správného průběhu této
akce spolupodíleli. Za finanční a technickou podporu panu řediteli Městsko-lázeňského informačního centra v Lázních Bohdanči panu Půlpánovi, sdružení Apolenka
za bílého koně a jezdce „Martina“, městské
policii a hasičům z Lázní Bohdaneč za dohled nad bezpečností celé akce. Také všem
6 |
rodičům našich dětí za spolupráci při organizaci slavnosti.
„Jak ten čas letí…“, říkáme si, když chystáme kalendáře na nový rok. Také v naší
školce čas rychle utíká, protože se snažíme
s dětmi aktivně prožívat všechny dny a užít
si každou chvilku. Konec roku proto bude
probíhat ve slavnostním, adventním duchu.
Od začátku prosince s dětmi vytváříme adventní a vánoční dekorace a celou školku si
společně zdobíme.
V pondělí 3. prosince přišly do školky dvě
bílé Barborky. Tajemné postavy zahalené
pomenou staré zvyky, příběh o Ježíškovi,
mlsají cukroví a radují se z nových hraček.
Prostě Štědrý den jako doma. Velmi děkujeme Klubu rodičů za finanční podporu
vánočních nadílek. Na školní zahradě mají
děti také vánoční dárek. K herním prvkům
přibyla nová skluzavka na kopec. Její pořízení nám schválila rada města a uvolnila
finanční prostředky z rezervního fondu mateřské školy.
Také letos pokračuje spolupráce se ZUŠ.
Do mateřské školy přišli 12. prosince žáci
umělecké školy, zahráli na hudební nástro-
v bílých plachetkách přinesly dětem kromě
větviček a dárečků i příjemně strávené dopoledne plné písniček, hádanek a smíchu.
Ve středu 5. prosince dorazila do školky
dlouho očekávaná návštěva. V tento den
jsme se proměnili v čertovskou školku. Důstojný dobrý stařec Mikuláš a popletení čerti
děti pochválili za to, jak jsou celý rok šikovné,
někoho i maličko pokárali, ale hlavně připravili pro děti spoustu legrace a dárků. V naší
školce nejde v žádném případě o strašení
dětí, ale spíše o jakési „otužování“ a překonávání strachu v důvěrně známém prostředí
a vlídném náručí učitelek. A tak jako v pohádce dobro vítězí! Pokud je tato tradice využívána s rozumem, nemůže dětem přinést
žádný psychický otřes, ale naopak – naše
děti se již teď těší na příští rok!
V tomto předvánočním čase se již stalo
tradicí, že zveme rodiče i veřejnost na krátké zastavení do kostela sv. Máří Magdalény na Vánoční zpívání. Letos jsme se sešli
13. prosince. České koledy a říkadla zpívané dětskými hlásky se nesly kostelem až
k srdcím diváků. Závěrečný cinkot rolniček
pak zněl až do našich snů, plných lásky
a vánoční poezie. A pak už čekáme na to,
na co se děti těší nejvíce: besídky u stromečků na jednotlivých třídách. Děti si při-
je a zazpívali našim dětem zimní a vánoční písně. Děti ze školky se zpěvem často
přidávají k muzikantům o trochu starším
a společně umí vytvořit krásnou vánoční
atmosféru. Nejstarší děti čeká zápis do základní školy. Celý prosinec mají pro naše
předškoláky paní učitelky z prvního stupně
připravená „Odpoledne pro předškoláky“,
kde se děti seznámí s prostředím školy,
kam po prázdninách usednou do školních
lavic.
V novém roce pro děti připravujeme
i letos spoustu různých akcí, dobrodružství
a zábavy. V únoru chystáme celoškolní projekt „Masopust“, dále po celý rok divadelní
představení pro děti, na jaře Čarodějnický
slet, společné výlety, Den dětí a rozloučení
se školkou na závěr školního roku. Děti se
tak mají na co těšit. Informace o dění ve školce a chystaných akcích jsou také na internetových stránkách mateřské školy. Zde máme
i fotografie z uskutečněných akcí.
Přejme si do nového roku, aby nás
dětské úsměvy a rozzářené oči provázely nejenom o Vánocích, ale každý den!
Mgr. Aneta Burešová, zástupkyně
pro Mateřskou školu v Lázních Bohdanči
B o h d a n e č s k ý
z pr a v o d a j
Městská policie Lázně Bohdaneč informuje
Nové tváře MPLB
Vzhledem k přijetí nových strážníků do řad místního policejního sboru
(mimo jiné i v souvislosti s rozšířením
smlouvy s městem Chvaletice o zvýšení počtu služeb) se nám často stává, že se místní občané ptají, jak noví
strážníci vypadají, zda budou sloužit
jen ve Chvaleticích, zda se na ně
mohou také obrátit se svými problémy apod. Proto jsme se rozhodli, že
ve Zpravodaji představíme tváře celého sboru i se stručnými údaji. I když
máme nyní 8 strážníků, je nutné si uvědomit, že takový počet
odpovídá zajištění stálé služby v jednom městě. Díky kvalitní
technice (zejména dobře vybaveným hlídkovým vozům a další
moderní technice používané strážníky) a díky vysoké odborné
připravenosti jednotlivých strážníků si můžeme dovolit na stálou
službu v L. Bohdanči a Rybitví držet v počtu pouze 5 pracovních
míst, což nese při takovém rozsahu služby značné úspory pro
rozpočet města. Zbylá 3 pracovní místa jsou hrazena na základě
smlouvy městem Chvaletice pro zajištění služby v jeho katastru.
Konkrétní strážníci se ale ve službách střídají, tedy se můžou obyvatelé L. Bohdanče, Rybitví ale i Chvaletic potkat na ulici s kterýmkoliv strážníkem a samozřejmě se na něho mohou obracet
se svými požadavky.
I když k navýšení počtu strážníků došlo už od října, nové tváře
se plně objeví na ulici až po Novém roce. Nepodařilo se totiž
sehnat (tak jako mnohokrát v minulosti) již vyškolené a zkušené
strážníky (mnoho z nich odradily vysoké pracovní nároky kladené na strážníky v Lázních Bohdanči, jiní zase neprošli psychologickými testy, kde policejní psycholog nehodnotil jen vhodnost
pro práci u policie, ale i odolnost ve dlouhodobé vysoké pracovní
zátěži nebo v samostatné jednočlenné hlídce). Nováčci ale musí
Zleva: mladší strážník Tomáš Procházka (22 let), strážník Ing. Petr
Švagera (30 let), mladší strážník Andrea Korelová, DiS. (24 let).
projít povinným základním výcvikem a dále zácvikem v praxi, než
budou schopni ovládat všechny potřebné znalosti, aby mohli plnit svoje úkoly samostatně. Základní výcvik trvá 3 měsíce a zácvik zpravidla další půlrok. Jen málokdo si dovede představit, co
všechno musí strážník skutečně ovládat a jaká rizika v dnešní
době číhají na ulici na nezkušeného příslušníka policie. I když
obecně je ve společnosti v našem státě nálada tuto práci zlehčovat a zejména nejlépe ji rozumí a hodnotí lidé na úřadech od stolu, v politice a také u piva (tedy ti, kteří zpravidla v problematice
nemají základní zkušenosti).
Veselé a pohodové Vánoce a úspěšný rok 2013 přejí
strážníci Městské policie Lázně Bohdaneč, kteří tu i v následujícím roce budou k Vašim službám.
Pavel Řehoř, vrchní strážník
Nahoře zleva: starší strážník Michal Jelínek (41 let), strážník Petr Mikulenka (29 let). Uprostřed zleva: starší strážník Petr Čermák (38 let),
starší strážník Bc. Aneta Hámorská (26 let), vrchní strážník Pavel Řehoř (40let), dole zleva: Urbis (3 roky), Argo (10 let), Efram (3 roky).
P r o si n e c
2 0 1 2 | 7
„Bližnímu na pomoc“
Adventní čas je tu a konec roku se nezadržitelně blíží. S jeho
příchodem přichází i čas zamyšlení a bilancování. Ve stručnosti
lze konstatovat, že jednotka dobrovolných hasičů v tomto roce
fyzicky zasahovala do konce listopadu u 41 zásahů. Kromě požárů se jednalo o čerpání vody, odstraňování padlých stromů, likvidace dopravních nehod a dalších případů. Oproti roku 2011
je to o 20 zásahů více. Nárůst počtu zásahů je dle mého názoru
výsledek úsporných opatření státního aparátu. Bohužel v dnešní
době je obvyklým způsobem snižování nákladů, snižování počtu
zaměstnanců. Namísto dosažení úspor v oblasti byrokratického
státního aparátu se spoří na místech provozních zaměstnanců.
Například profesionálních hasičů, kteří jsou tu pro lidi v nouzi, ať
už jsou kdekoliv. Myslím tím početní stav hasičů na výjezdu, kteří
jsou tímto více či méně závislí na dobrovolných hasičích. Chápu,
že si úředník nezruší své pracovní místo, pokud personálně může
snižovat počty v oblasti provozní. Výsledek těchto „úspor“ se tímto
samozřejmě projevil i nárůstem časových nároků na členy naší
jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří se věnují této činnosti
ve svém volném čase. Pochopitelně to generuje i zvýšené finanční
náklady na město. Pokud je někdo odlišného názoru, je mi to líto,
ale činnost jednotky dobrovolných hasičů začíná a končí nejenom
samotným výjezdem. Vybavení a technika se musí připravit před
Dobrý sluha, ale zlý pán, aneb proč vlastně
v Bohdanči instalovali protipožární dveře
Časté a mnohdy velmi ničivé požáry sužovaly naši zemi již
dávno. Už od 14. století si jednotlivá města vypracovávala přísná pravidla, která obsahovala opatření, jak požárům předcházet
i jak postupovat v případě jejich vzniku. Tyto městské řády však
řešily převážně otázku prevence, nikoli organizaci a způsoby hašení vzniklého požáru.
Tento nedostatek odstranila teprve Marie Terezie, když 21. srpna 1751 vydala Řád
k hašení ohně pro města zemská a dědiny
markrabství moravského, jehož obsahem
bylo, jak vyhlašovat poplach, kdo je povinen
pomáhat při hašení a kdo má řídit záchranné
práce. K protipožárním opatřením náleželo
i odstranění dřevěných komínů a jejich nahrazení komíny zděnými.
V reformních snahách císařovny pokračoval její syn a nástupce Josef II., který vydal
25. července 1785 Řád hašení ohně. Ten
mimo jiné stanovoval konkrétní povinnosti
pro jednotlivé členy vyjmenovaných cechů.
Jednalo se o moderní řád, který obsahoval
pravidla k zamezení požárů a předpisy, jak
postupovat při hašení ohně. Vydání
řádu bylo rozhodující i pro další
rozvoj dobrovolné
požární ochrany.
Řád totiž ukládal
starostům a představeným obce
pečovat o zřízení
hasičského sboru
a poskytovat mu
podporu a finanční pomoc.
8 |
výjezdem i po něm. Tímto chci našim členům poděkovat za jejich
obětavou činnost v tomto roce.
Přeji jim i Vám všem ostatním veselé a poklidné Vánoce
a úspěšný rok 2013.
Robert Turina, velitel sboru
dobrovolných hasičů Lázně Bohdaneč
Na základě zmíněných tereziánsko-josefovských řádů rozhodli radní města Bohdanče nechat vyrobit tzv. protipožární dveře, které by průniku ohně do budovy radnice zabránily. I když,
jak udávají historické prameny, Bohdaneč v letech 1751–1758
vyhořel a v roce 1772 znovu zachvátil město velký oheň, který
spálil 78 domů, faru, pivovar, radnici a kostelní věž, původní
železné kované dveře z první a druhé poloviny 18. století zůstaly
zachovány.
Před výměnou krovu
a střechy radnice byly dveře v roce 2011 sneseny
z půdy, kde byly uschovány a z městských prostředků, v celkové částce 58 500 Kč, odborně
zrestaurovány. Z jejich
povrchu byly odstraněny nečistoty a korozní
produkty, dále byly dveře odmaštěny, opláchnuty
a vysušeny. Rekonstrukční
zásahy byly prováděny v minimální možné míře, a to zejména z důvodu obnovení
statiky. Po provedení
drobných oprav byly
dveře kracovány ocelovým kartáčem a konzervovány včelím voskem.
Dnes si je mohou návštěvníci prohlédnout
v celé jejich kráse v předsálí radnice, kde jsou
zavěšeny na stěně. Čtenáři Zpravodaje mohou
na přiložených fotografiích vidět stav před
a po restaurování.
Lenka Křivská,
odbor rozvoje města
B o h d a n e č s k ý
z pr a v o d a j
u s n e s e n í RADY m ě s t a
Rada města na 51. zasedání
dne 4. 10. 2012 po projednání:
parkování služebního vozidla na dobu určitou do 31. 12. 2013
a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce.
51.1 Schvaluje Ceník služeb poskytovaných Městem Lázně Bohdaneč a informace o výši náhrad nákladů za prováděné
úkony.
51.2 Schvaluje zápisy o vyřazení nepotřebného majetku v průběhu
roku 2012 dle zprávy likvidační komise ze dne 25. 09. 2012
ve výši dle přiložené tabulky:
Číslo zápisu o vyřazení
Pořizovací cena
vyřazovaného majetku
1/2012 – dopravní prostředky MP
2/2012 – DDHM ve správě MŠ
Celkem
633 743,44 Kč
10 260,00 Kč
644 003,44 Kč
51.3 Schvaluje dohodu o narovnání č. 512036 uzavřenou mezi
městem Lázně Bohdaneč a firmou STAKO společnost s ručením omezeným ve věci užívání pozemků v lokalitě Za Pivovarem.
51.4 Ukládá zveřejnit na úřední desce záměr nájmu pozemků p. č.
833/11, 835/11 a části pozemku 854/1 vše v k. ú. Lázně
Bohdaneč o celkové výměře cca 3 500 m2 na dobu určitou
do 31. 12. 2017.
51.5 Bere na vědomí informaci z jednání dopravní komise ze dne
10. 9. 2012.
51.6 Ruší usnesení č. 48.4 ze dne 23. 8. 2012 „Schvaluje smlouvu o zprostředkování č. 512034 na činnosti související
s prodejem volných bytových jednotek v č. p. 734 a 735
uzavřenou s Mgr. Ľubomírem Macalákem, smluvním partnerem frančízové sítě IDEAL REALITY, Havlíčkova 295, Pardubice“.
51.7 Schvaluje smlouvu o zprostředkování č. 512042 na činnosti
související s prodejem volných bytových jednotek v č. p. 734
a 735 uzavřenou s Mgr. Ľubomírem Macalákem, smluvním
partnerem frančízové sítě IDEAL REALITY, Havlíčkova 295,
Pardubice.
51.8 Schvaluje nájemní smlouvu č. 512045 s K. K., 533 41 Lázně
Bohdaneč na byt č. 205 v domě č. p. 736, Na Lužci, Lázně
Bohdaneč.
51.9 Souhlasí s objednáním večerního spoje na lince č. 3 s odjezdem ve 23:30 hod. ze zastávky Hlavní nádraží od prosince
roku 2012 dle varianty č. 2 důvodové zprávy.
Rada města na 52. zasedání
dne 18. 10. 2012 po projednání:
52.1 Ukládá zveřejnit na úřední desce záměr užívání části pozemku p. č. 801/1 o výměře cca 195 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce bez udání důvodů.
52.2 Přijímá záměr nájmu nebytových prostor o výměře 247,9 m2
v II. NP budovy Na Lužci 718, Lázně Bohdaneč a částí pozemků p. č. 1105/1 a 1144/7 v k. ú. Lázně Bohdaneč pro
P r o si n e c
2 0 1 2 52.3 Bere na vědomí informaci o průběhu prodeje pozemků p. č.
520, 521 a 523/3 v k. ú. Lázně Bohdaneč.
52.4 Doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků
p. č. 520, 521 a 523/3 v k. ú. Lázně Bohdaneč přes realitní
kancelář za minimální cenu 1 500 Kč/m2.
52.5 Bere na vědomí informace o postupu při pronajímání nebytových prostor v č. p. 582 v ulici K Lihovaru, Lázně Bohdaneč.
52.6 Ukládá zaslat realitní kanceláři EVROPA realitní kancelář, Horák a Menšík s.r.o. písemné oznámení, že město Lázně Bohdaneč nemá zájem o další prodloužení smlouvy č. 512003
o výhradním zprostředkování nájmu nemovitosti.
52.7 Ukládá oslovit realitní kancelář RE/MAX Accord se sídlem
Jindřišská 2041, Pardubice s nabídkou na uzavření smlouvy
o výhradním zprostředkování nájmu nebytových prostor v č. p.
582 v ulici K Lihovaru, Lázně Bohdaneč.
52.8 Bere na vědomí žádost nájemce Davida Bařtipána o povolení
rekonstrukce venkovní zahrádky restaurace Radnice.
52.9 Schvaluje vypsání zjednodušeného podlimitního řízení v rozsahu dle důvodové zprávy na akci „Opravu krovu a střešního
pláště na č. p.. 1 – Radnice v Lázních Bohdanči“.
52.10 Schvaluje zaslání písemné výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace firmám dle důvodové zprávy a ukládá zveřejnění
výzvy na internetových stránkách města a úřední desce. T:
22. 10. 2012, Z: Ing. Kulhavý, vedoucí OSM.
52.11 Schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnoticí komisi
pro posouzení a hodnocení nabídek za účelem výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavby na „Opravu krovu
a střešního pláště na č. p.. 1 – Radnice v Lázních Bohdaneč“
ve složení:
1. člen: Ing. Karel Kulhavý. . . . . . . . . . . . náhr.: Ing. Alfréd Mede
2. člen: Ing. Ladislav Štěpánek. . . . . náhr.: Ing. Gilar Zdeněk
3. člen: Jitka Vomlelová. . . . . . . . . . . . . . náhr.: Ing. Zdeněk Pražák
4. člen: Ing. Radek Machala . . . . . . . . náhr.: Ing. Karel Řezníček
5. člen: Ing. Arch. Marek Janatka. . náhr.: Ing. Jaroslav Mrázek
52.12 Schvaluje Ing. Zdeňka Hermana, administrátora zadávacího
řízení, jako dalšího účastníka otevírání obálek a jednání hodnoticí komise na Opravu krovu a střešního pláště na č. p. 1 –
Radnice v Lázních Bohdaneč.
52.13 V souladu s ustanovením čl. III. odst. 5 Organizačního řádu Městského úřadu Lázně Bohdaneč stanovuje dnem 19. 10. 2012
celkový počet pracovníků městského úřadu na 23 dle předloženého návrhu přílohy č. 1 organizačního řádu.
52.14 Schvaluje plán zimní údržby na období 2012/2013 platný
od 1. 11. 2012.
52.15 Schvaluje zápis do kroniky za rok 2011.
52.16 Bere na vědomí žádost města Heřmanův Městec o uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění služeb městské policie.
Doporučuje odklad dalších jednání do doby vyřešení personální situace v Městské policii Lázně Bohdaneč v souvislosti
s probíhajícím soudním řízením.
| 9
Rada města na 53. zasedání
dne 1. 11. 2012 po projednání:
53.1 Bere na vědomí zápis komise životního prostředí ze dne
18. 10. 2012.
53.2 Schvaluje Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení na záměr „Spalovna nebezpečných a ostatních odpadů“
v územním obvodu Obce Rybitví.
54.1 Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování rozpočtu
Města Lázně Bohdaneč ke dni 30. 9. 2012.
54.2 Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci
kapitoly Tajemník, OSM, MP a JSDH schválených správcem
rozpočtu.
54.3 Doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled na roky 2014–2015:
Příjmy celkem
r. 2014 v tis. Kč
r. 2015 v tis. Kč
54 500,00
56 300,00
39 000,00
40 000,00
2 – Nedaňové příjmy
8 500,00
8 800,00
3 – Kapitálové příjmy
0,00
0,00
1 – Daňové příjmy
4 – Přijaté transfery
7 000,00
7 500,00
Výdaje celkem
54 250,00
55 750,00
47 000,00
47 500,00
6 – Kapitálové výdaje
7 250,00
8 250,00
Saldo příjmů a výdajů
250,00
550,00
–250,00
–550,00
0,00
0,00
5 – Běžné výdaje
Financování celkem
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů a půjček
Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech
54.9 Bere na vědomí informaci o provedených změnách v souvislosti s vyhlášením veřejné zakázky na akci „Opravu krovu
a střešního pláště na č. p.. 1 – Radnice v Lázních Bohdaneč“
dle důvodové zprávy.
54.10 Schvaluje smlouvu č. 512040 s Ing. Tomášem Černohorským,
bytem Pernštýnská 116, Lázně Bohdaneč o užívání části pozemku p. č. 801/1 o výměře cca 195 m2 na dobu neurčitou.
Rada města na 54. zasedání
dne 15. 11. 2012 po projednání:
ROK
54.8 Schvaluje smlouvu č. 512037 o užívání pozemků p. č.
833/11, 835/11 a části pozemku 854/1 vše v k. ú. Lázně
Bohdaneč o celkové výměře cca 3 500 m2 na dobu určitou
do 31. 12. 2017 uzavřenou mezi městem Lázně Bohdaneč
a firmou STAKO společnost s ručením omezeným.
0,00
0,00
250,00
550,00
54.11 Souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši 15 tis. Kč na restaurování kulturní památky v případě kladného vyřízení žádosti o přidělení finančních prostředků Římskokatolické farnosti Lázně Bohdaneč.
54.12 Bere na vědomí Platební výměr Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na penále č. 45/2012 ve výši
37 263 970 Kč na základě platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 12. 9. 2012.
54.13 Bere na vědomí podanou Žádost o prominutí stanoveného
penále a žádost o přiznání odkladného účinku této žádosti
do doby vyřízení.
54.14 Stanovuje termín zastupitelstva města na 13. 12. 2012
od 17:30 hod. v Langrově síni na radnici s tímto programem:
1. Finanční záležitosti
1a) Plnění rozpočtu k 30. 9. 2012
1b) 6. rozpočtové opatření roku 2012
1c) Rozpočet roku 2013
1d) Rozpočtový výhled na roky 2014–2015
2. Vyhláška o místních poplatcích
3. Vyhláška o místním poplatku za odpady
4. Majetkové záležitosti
5. Investiční záměr výstavby tělocvičny ZŠ
6. Různé
54.4 Schvaluje použití rezervního fondu příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč ve výši
55 364 Kč za účelem pořízení skluzavky pro mateřskou
školu.
54.5 Bere na vědomí výsledek provedeného výběrového řízení
na pojištění majetku Města Lázně Bohdaneč a ukládá vedoucímu HSO připravit a předložit RM ke schválení pojistnou
smlouvu s pojišťovnou ČSOB a.s., Z: Ing. Doležal, vedoucí
HSO, T: ihned.
54.6 Schvaluje Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji č. 2/2012.
54.7 Schvaluje uzavření smlouvy č. 512 046 na výkon autorského dozoru s firmou MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o., se sídlem Mánesova 3/2, 370 01 České
Budějovice, adresa provozovny v Praze: U studánky 2/852,
170 00 Praha 7 na akci „Oprava krovu a střešního pláště
na č. p.. 1 – Radnice v Lázních Bohdaneč“ dle důvodové
zprávy.
10 |
Dne 5. 12 .2012 se v Lázních Bohdanči pod vánočním stromem
uskutečnilo setkání dětí s čerty, Mikuláši a anděli. Doufáme, že tak byla
započata nová tradice našeho města.
B o h d a n e č s k ý
z pr a v o d a j
Rada města na 55. zasedání
dne 29. 11. 2012 po projednání:
55.4 Doporučuje ZM schválit návrh rozpočetu na r. 2013:
Ukazatel
55.1 Doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města
Lázně Bohdaneč č. 3/2012, o místních poplatcích.
55.2 Doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku Města
Lázně Bohdaneč č. 4/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území města Lázně
Bohdaneč.
55.3 Doporučuje ZM schválit 6. rozpočtové opatření roku 2012:
Platný rozpočet
po 6. RO v tis. Kč
Ukazatel
Třída 1
– Daňové příjmy
Třída 2
– Nedaňové příjmy
40 488,00
9 406,01
Třída 3
– Kapitálové příjmy
17 389,57
Třída 4
– Přijaté transfery
8 167,21
Příjmy celkem
75 450,79
Konsolidace příjmů
0,00
Příjmy celkem po konsolidaci
75 450,79
Třída 5 – Běžné výdaje
62 139,79
z toho
– Městský úřad
– Městská policie
4 961,00
– Základní škola
2 914,13
– Mateřská škola
520,00
– Základní škola a mateřská škola
1 870,26
– Služby města Lázně Bohdaneč
7 296,00
– Městsko-lázeňské informační centrum
1 118,00
– Granty a ostatní příspěvky a dary
1 290,00
– Ostatní výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
41 207,40
963,00
15 827,54
z toho – Městská policie
485,00
– Základní škola
– Městský úřad
– SmLB
– Ostatní
0,00
Výdaje celkem
77 967,33
0,00
13 342,54
2 000,00
Konsolidace výdajů
Rozpočet r. 2013
v tis. Kč
Třída 1
– Daňové příjmy
39 122,00
Třída 2
– Nedaňové příjmy
8 372,20
Třída 3
– Kapitálové příjmy
0,00
Třída 4
– Přijaté transfery
6 645,00
Příjmy celkem
54 139,20
Konsolidace příjmů
0,00
Příjmy celkem po konsolidaci
54 139,20
Třída 5 – Běžné výdaje
54 312,00
z toho
– Městský úřad
33 710,00
– Městská policie
5 830,00
– Základní škola a mateřská škola
3 566,00
– Služby města Lázně Bohdaneč
7 310,00
– Městsko-lázeňské informační centrum
1 108,00
– Granty a ostatní příspěvky a dary
1 720,00
– Ostatní výdaje
1 068,00
Třída 6 – Kapitálové výdaje
z toho – Městský úřad
7 202,00
7 202,00
– SmLB
0,00
Výdaje celkem
61 514,00
Konsolidace výdajů
0,00
Výdaje celkem po konsolidaci
61 514,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
–7 374,80
Třída 8 – Financování
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
7 374,80
0,00
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků
–1 972,00
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech
–9 346,80
55.5 Schvaluje dodatek č. 12 k nájemní smlouvě č. 5010014 s Krajským ředitelstvím Policie Pardubického kraje o prodloužení
nájmu služebny v domě č. p.. 718 Na Lužci, Lázně Bohdaneč
na dobu určitou do 31. 12. 2013.
55.6 Schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne
25. 11. 1998 s Krajským ředitelstvím Policie Pardubického kraje o prodloužení nájmu částí pozemků p. č. 1105/1
a 1144/7 pro parkování služebního vozidla na dobu určitou
do 31. 12. 2013.
0,00
Výdaje celkem po konsolidaci
77 967,33
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
–2 516,54
Třída 8 – Financování
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků
2 516,54
0,00
–2 612,00
Aktivní dlouhodobé operace řízeníá likvidity
–15 000,00
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech
–20 128,54
Zdrojem financování schodkového rozpočtu je dosažený přebytek
hospodaření z předchozích let.
55.7 Bere na vědomí informaci o jednání stavební komise ze
7. 11. 2012.
55.8 Schvaluje uzavírání smluv o využívání systému nakládání
s komunálními odpady s fyzickými a právnickými osobami
podnikajícími v Lázních Bohdanči na rok 2013.
55.9 Schvaluje podání žádosti o prodloužení platnosti Plánu odpadového hospodářství města Lázně Bohdaneč.
55.10 Rada města ukládá zveřejnit na úřední desce záměr nájmu
nebytových prostor o výměře 63 m2 v budově hasičské zbrojnice na Lužci na dobu určitou do 31. 12. 2027.
55.11 Bere na vědomí informace o nabídce na odkup hotelu Technik.
P r o si n e c
2 0 1 2 | 11
55.12 Schvaluje poskytnutí odměny řediteli SmLB Ing. Josefu
Matuchovi.
55.13 Schvaluje odměny 6 členům JSDH Lázně Bohdaneč v celkové výši 24 480 Kč.
55.14 Schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o působnosti Městské policie Lázně Bohdaneč s obcí Bukovka.
19.2 Ruší usnesení zastupitelstva města č. 16.15 ze dne 30. 8. 2012,
kterým schválilo smlouvu o spolupráci č. 212034 s Tělocvičnou jednotou Sokol Lázně Bohdaneč.
19.3 Schvaluje smlouvu o spolupráci č. 212036 s Tělocvičnou jednotou Sokol Lázně Bohdaneč se sídlem Dr. Tyrše 262, Lázně
Bohdaneč.
19.4 Schvaluje 5. rozpočtové opatření roku 2012:
55.15 Schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o působnosti Městské policie Lázně Bohdaneč s obcí Černá u Bohdanče.
55.16 Schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o působnosti Městské policie Lázně Bohdaneč s obcí Rohovládova Bělá.
55.17 Schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o působnosti Městské policie Lázně Bohdaneč s obcí Vyšehněvice.
Platný rozpočet
po 5. RO v tis. Kč
Ukazatel
Třída 1
– Daňové příjmy
38 943,50
Třída 2
– Nedaňové příjmy
8 528,81
Třída 3
– Kapitálové příjmy
20 874,57
Třída 4
– Přijaté transfery
7 047,13
55.18 Stanovuje plat ředitele Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč dle § 122 zákoníku práce s účinností od 1. 12. 2012.
Příjmy celkem
55.19 Schvaluje jednorázovou odměnu řediteli Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč za splnění mimořádných úkolů.
Příjmy celkem po konsolidaci
75 394,01
Třída 5 – Běžné výdaje
68 487,63
55.20Bere na vědomí informaci o podané nabídce na odkoupení
pozemků.
55.21Ukládá předložit nabídku na odprodej pozemků TVM REAL
s.r.o. na nejbližším jednání finančního výboru zastupitelstva
města a následně s vyjádřením finančního výboru na jednání
zastupitelstva města dne 13. 12. 2012. Z: Ing. Mede, vedoucí
ORM, T: 13. 12. 2012.
55.22Bere na vědomí informaci vedoducího ORM o přípravě vydání
územního plánu města po veřejném projednávání.
75 394,01
Konsolidace příjmů
0,00
z toho
– Městský úřad
– Městská policie
47 596,50
4 971,00
– Základní škola
2 914,13
– Mateřská škola
520,00
– Základní škola a mateřská škola
1 855,00
– Služby města Lázně Bohdaneč
7 260,00
– Městsko-lázeňské informační centrum
1 118,00
– Granty a ostatní příspěvky a dary
1 290,00
– Ostatní výdaje
963,00
Třída 6 – Kapitálové výdaje
usnesení z astupitelst va města
Zastupitelstvo města na 19. zasedání
dne 11. 10. 2012 po projednání:
19.1 Bere na vědomí zprávu o výsledku žádosti o prominutí stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 95 %
z částky odvodu specifikovaného v závěrech kontrolního zjištění z fyzické kontroly projektu reg.č.CZ.1.13/2.3.00/10.00567.
Částka k úhradě činí 4 814 762,08 Kč.
z toho 15 827,54
– Městská policie
485,00
– Základní škola
– Městský úřad
0,00
– SmLB
– Ostatní
0,00
Výdaje celkem
84 315,17
Konsolidace výdajů
0,00
13 342,54
2 000,00
Výdaje celkem po konsolidaci
84 315,17
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
–8 921,16
Třída 8 – Financování
8 921,16
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
0,00
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků
–2 612,00
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech
–11 533,16
Zdrojem financování schodkového rozpočtu je dosažený přebytek
hospodaření z předchozích let.
Zastupitelstvo města na 20. zasedání
dne 8. 11. 2012 po projednání:
20.1 Schvaluje uložení dočasně volných peněžních prostředků
ve výši 15 mil. Kč formou pořízení tříletých státních dluhopisů.
12 |
B o h d a n e č s k ý
z pr a v o d a j
Bohdanečská sokolovna je v rukou města
V měsíci listopadu 2012 se stalo to, na čem jsme 2,5 roku, společně se zástupci města Lázně Bohdaneč, usilovně pracovali. Tělocvičná jednota Sokol Lázně Bohdaneč dne 5. 11. 2012 darovala
městu Lázně Bohdaneč budovu sokolovny včetně vybavení a přilehlých pozemků. Tělocvičné jednotě zůstalo v majetku veškeré cvičební nářadí, náčiní a nábytek, který je umístěný v místnostech, jež
bude i nadále využívat. Jedná se např. o nářaďovnu, šatnu cvičitelů,
schůzovní místnost a místnost pro archiv. Cvičení v sokolovně bude
probíhat i nadále ve stejném režimu jako dosud, podle platného rozpisu na školní rok 2012/2013.
Velmi radostnou zprávou ale je, že členové výboru tělocvičné jednoty budou mít o mnoho méně starostí. Hlavní a největší úlevou je
financování oprav na budově sokolovny, kde musely být doposud
z nedostatku peněz prováděny jen ty havarijní. Taktéž platby veškerých energií (voda, teplo a el. energie) nás finančně ničily. Nyní bude
financovat veškeré zálohy na energie město, a my se dle podepsané
„Smlouvy o vzájemné spolupráci“ budeme na tomto financování podílet určenou částkou. Také veškeré komerční záležitosti, pronájmy
sálů na různé akce, venkovní úpravy pozemků, a s tím spojená administrativa přejde na město.
Kontejnery na textil, obuv a hračky
V rámci systému nakládání s komunálními odpady podporuje
naše město recyklaci. Jednou z komodit, která nebyla doposud řešena, byl sběr textilu a obuvi.
Každý z nás vyprodukuje přibližně 15 kg starého šatstva, které
je však převážně ukládáno do nádob na směsný komunální odpad
a následně odváženo na skládku. V rámci spolupráce se společností REVENGE, a. s., která výše uvedené komodity zdarma sbírá, třídí
a recykluje, byly v našem městě umístěny 2 ks speciálně upravených
a označených kontejnerů na textil a obuv.
Společnost REVENGE, a. s. zpracovává 400 až 500 tun oděvů,
bot a jiných textilních materiálů měsíčně. Z tohoto množství slouží
Bohdanečským florbalistům se daří
Open Air Horní Ředice – 9. 6. 2012
Pravidelně každý rok před letními prázdninami se koná na venkovním hřišti v Horních Ředicích turnaj pod širým nebem. Za TJ Sokol Lázně Bohdaneč se turnaje zúčastnilo družstvo starších žáků.
Chlapci své síly poměřili se všemi přihlášenými týmy a po výborné
kolektivní hře vybojovali krásné druhé místo. Sportovním výkonem
rozpálené tváře zchladilo vychlazené dětské šampaňské a balík plný
dobrot.
P r o si n e c
2 0 1 2 Uleví se také hospodářce tělocvičné jednoty, která musela veškeré účetní případy spojené s pronájmy proúčtovávat, hlídat povinné
platby, vyplácet uklizečku, vyúčtovávat každé rozbité okno nebo nákup úklidových prostředků atd. atd. Věřte, není toho málo!
Už poněkolikáté musím v tomto tisku podotknout, že všichni tzv.
„funkcionáři Sokola“ dělají všechny tyto činnosti ve svém volném
čase a zcela zdarma.
Chtěla bych moc poděkovat zástupcům města Lázně Bohdaneč,
kteří s námi na přípravě převodu majetku spolupracovali. Byla to
administrativní bitva, ale dotáhli jsme ji společně do konce. Nebylo
jednoduché přesvědčit Východočeskou Župu Pippichovu v Pardubicích ani Českou obec sokolskou v Praze, aby nám daly k převodu
majetku požehnání. Dílo se ale podařilo a my budeme doufat, že
město Lázně Bohdaneč se stane dobrým majitelem tohoto objektu,
bude se snažit získat nějaké finanční prostředky a sokolovnu vylepšit a že bohdanečští občané všech věkových kategorií budou dále
chodit do sokolovny cvičit.
Sportu zdar.
Alena Dufková, starostka
T. J. Sokol Lázně Bohdaneč
50 % textilu opětovně ke svému původnímu účelu, dalších 35 % je recyklováno podle druhu a dále zpracováno do ekologického produktu – např. čisticích tkanin, stavebních izolací, které mají průmyslové
využití. Zbylých 15 % je zatím odpad, který se termicky zhodnocuje.
Svoz těchto kontejnerů bude prováděn pravidelně jednou týdně
a z důvodu zajištění minimální provozní efektivity je vyžadováno, aby
bylo v každé z nádob umístěno 550 kg sbíraného materiálu. V případě nižší produkce by se jednalo se společností o přemístění, případně o odstranění 1 ks kontejneru.
Proto prosíme občany, pokud se chtějí zbavit jakéhokoli textilu,
obuvi nebo hraček, aby využili tyto kontejnery.
Jaroslava Pinkasová,
referent odboru správy majetku
Otevřený turnaj Pardubice – 20. 10. 2012
V říjnu se bohdanečští florbalisté zúčastnili Otevřeného turnaje
ve florbalu v nafukovací hale Na Olšinkách v Pardubicích. Do souboje se přihlásila mužstva nejen z Pardubicka, ale i týmy z Liberecka,
Táborska a středních Čech. Za TJ Sokol Lázně Bohdaneč nastoupila
družstva v kategorii mladších žáků (ročník 2000–2004) a starších
žáků (ročník 1997–1999). Pořadatelé uspořádali herní klání v jeden
hrací den, což bylo organizačně velmi náročné a vyžadovalo to disciplínu všech účastníků.
Tým mladších žáků bojoval ve skupině systémem každý s každým. V bojích o nejlepší umístění nestačil pouze na výborně hrající tým z Heřmanova Městce a chlapci obsadili vynikající druhé
místo.
Starší žáci se postupně probojovali do vyřazovacích bojů
a po řadě výborně odehraných zápasů v playoff se dostali až do finále. V podvečerním čase nastoupili proti týmu TJ Chyšky (okres
Tábor) – loňskému finalistovi. V základní hrací době, ani v prodloužení žádný gól nepadl, a tak přišly na řadu atraktivní samostatné
nájezdy. Kluci nezaváhali, gólman dobře zachytal a první místo
bylo naše. Vítězné ovace nebraly konce. Bohdanečští florbalisté
opět zazářili!
Takovýto úspěch motivuje nové hráče, pravidelně trénujeme
dvakrát týdně, a věřím, že v budoucnu tyto vynikající výsledky
zopakujeme. Chtěl bych touto cestou svým svěřencům za bojovnost a píli moc poděkovat a popřát jim hodně zdraví a sportovních
úspěchů.
Radek Paclík, cvičitel a trenér
TJ Sokol Lázně Bohdaneč
| 13
Poděkování městské knihovny
Městská knihovna děkuje svým čtenářům za jejich přízeň a přeje všem krásné
prožití Vánoc a hodně zdraví a spokojenosti do nového roku. V letošním roce naposledy můžete knihovnu navštívit v pátek
21. prosince, udělejte si proto v předvá-
Tříkrálová sbírka 2013
Od 5. do 12. ledna 2013 proběhne v Lázních Bohdanči a okolí již po třinácté celostátní Tříkrálová sbírka. Získané prostředky
budou použity na podporu sociální služby
Sanace rodiny, která se zaměřuje na dlouhodobou odbornou pomoc rodinám ve složité
životní situaci, na provoz a pořízení dalšího
vybavení rodinných center v Luži a Holicích
a dalších sociálních služeb. Za část výtěžku
bychom rovněž rádi nakoupili další zdravotní
pomůcky do našich 2 půjčoven pomůcek.
Jako každým rokem věnujeme 10 % na přímou pomoc potřebným lidem v rámci humanitární pomoci v ČR a zahraničí. Již tradičně
budou skupinky Tří králů v doprovodu dospělé osoby procházet městem a okolními
nočním shonu čas a přijďte si vybrat čtení na sváteční volné dny. Po Novém roce
bude knihovna opět otevřena od 7. ledna
2013, kdy bychom Vás rády uvítaly v hezčím, nově uspořádaném prostředí. Těšíme
se na Vás.
Dana Műckeová a Vladimíra Knížková,
knihovnice
vesnicemi. Vedoucí skupinek budou vybaveni průkazem SČKCH, občanským průkazem, kasičkou s charitním logem a opatřenou pečetí. Jako každý rok chtějí koledníci
do Vašich domovů přinést radostnou zvěst
vánočních svátků, obdarovat Vás drobnou pozorností a na dveře napsat symbol
K+M+B 2013, který je znamením hojnosti
a ochrany po celý rok – „Kristus ať požehná
Váš příbytek“. Děkujeme Vám za Vaši důvěru, pomoc a štědrost.
Oblastní charita Pardubice zároveň přeje všem radostné prožití vánočních svátků
a vše dobré v roce 2013.
že tyto „zlaté rybky“ ochutnám, ať to stojí, co to stojí. A závěr byl následující: rybí
polévka, ochucené bláto, štika polosyrová bez chuti a se zápachem. Zaplatila
jsem za toto občerstvení, které hned letělo
do koše, 85 Kč a s nostalgií jsem vzpomínala na časy, kdy se vařila bílá rybí krémová polévka s hráškem a mrkví a kdy jsem
s chutí pojídala do zlatova osmažené velké
porce ryb za přijatelnou cenu. Copak jsme
takové „chudé město“, abychom si dělali
na tak mimořádné akci, jako je výlov Bohdanečského rybníka, kam přijdou nadšenci z daleka, ostudu? Chuť jsem si nakonec
spravila moravskými koláči a sýrovými specialitami ve stáncích.
Marie Gilarová
Pozvání na plesovou sezonu v Lázních Bohdanči
Název
V této rubrice uvádíme naše občany,
kteří v říjnu a listopadu roku 2012 oslavili
životní jubileum – 80., 85., 90. a vyšší
narozeniny.
80 let
paní Eliška Heřmanová
ulice Dr. Tyrše
85 let
pan Miloslav Pištínek
ulice Šípkova
paní Marta Nováková
ulice A. Dvořáka
paní Milada Rálišová
ulice Zborovská
Připojujeme se ke gratulaci
představitelů našeho města a přejeme
jubilantům vše nejlepší.
Mgr. Hana Vostrovská,
Oblastní charita Pardubice
Názor občana
Vážení občané, žijeme v době demokracie, kdy může každý projevit svůj názor
na věc – pozitivní nebo negativní. Já jej tedy
projevuji. Jako každým rokem jsem se těšila
na výlov Bohdanečského rybníka a na mistrovskou práci zdejších rybářů. I přes nepřízeň počasí to byl pěkný zážitek. Také jsem
se těšila na občerstvení v podobě rybí polévky a smažených ryb.
Ovšem o cenách napsaných na tabulích
kapr 100 g za 59 Kč, štika 100 g za 79 Kč
jsem si myslela, že je to vtip. Opak byl ale
pravdou. Viděla jsem, jak některé babičky
vrací své miniaturní porce za 80 Kč zpět,
neboť si to se svým důchodem nemohou
dovolit. Proč zrovna tato cateringová společnost dostala takovou důvěru, že jí bylo
předáno občerstvení? Rozhodla jsem se,
Blahopřejeme jubilantům
Datum
Čas
Místo konání
Myslivecký ples
26. 1. 2013
20:00
Sokolovna
Lázeňský ples
23. 2. 2013
20:00
Společenský sál lázní
Ples srpš
2. 3. 2013
20:00
Společenský sál lázní
Hasičský ples
9. 3. 2013
20:00
Sokolovna
Poděkování MPLB
Vážená paní starostko,
jménem celé naší rodiny Vám
z celého srdce děkujeme za obětavý a lidský přístup MPLB při pátrání
po našem pohřešovaném synovi Radku Svatoňovi. Nebýt jejich statečné
a vytrvalé práce společně s PČR, asi
bychom se s naším synem již neshledali. Dále děkujeme za slova naděje,
která jsme od nich obdrželi ve chvílích, když už se zdálo, že je vše ztraceno. Při návštěvě syna v nemocnici
vyjádřil vděčnost za svou záchranu
a za pomoc ve chvíli, kdy se dostal
do těžké životní situace. Díky obětavé
činnosti Vašich strážníků pochopil, že
se ze všeho špatného dostane, zvláště bude-li mít podporu rodiny.
Přiznám se, že i já jsem cítil při setkání s Vašimi strážníky určitou averzi,
která se ve veřejnosti občas vyskytuje, ale po záchraně našeho syna celá
naše rodina v nich bude navždy vidět
obětavé lidi ochotné kdykoliv nezištně
pomoci. Vyřiďte prosím naše poděkování všem, kteří se na záchranné akci
podíleli.
Jan a Jarmila Svatoňovi, Pardubice
K blahopřání všeho nejlepšího v novém roce 2013 se připojují členové redakční rady Zpravodaje.
14 |
B o h d a n e č s k ý
z pr a v o d a j
P r o si n e c
2 0 1 2 | 15
Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč 533 41. Redakční zpracování: Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Složení redakční rady: Martin Půlpán, Mgr. Ivana Blažková, Mgr. Alice Honzáková, Bc. Vendula Horáková, PhDr. Miloš Charbuský, CSc., Mgr. Libuše Sýkorová. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor. Registrace: MK ČR E 14345. Toto
číslo bylo dáno do tisku 14. 12. 2012. Příspěvky do Zpravodaje č. 1/2013 zašlete poštou na adresu redakce, osobně předejte na podatelně městského úřadu nebo v informačním centru,
případně faxujte: 466 924 221, nebo zašlete elektronickou poštou na adresu: [email protected]
uzávěrka příštího vydání: 28. 2. 2013.
16 |
B o h d a n e č s k ý
z pr a v o d a j
Download

Vážení a milí spoluobčané,