BAXI HEATING
P LY N O V Ý Z Á V Ě S N Ý K O T E L
Technické podklady pro
PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST
G A R A N C E K V A L I T Y:
Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o.
centrála Praha:
Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 - 271 001 627
Fax: +420 - 271 001 620
e-mail:[email protected]
středisko Brno:
Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno
Tel./Fax: +420 543 211 615
Výrobce není odpovědný za případné
chyby či nepřesnosti v obsahu tohoto
prospektu a vyhrazuje si právo na svých
výrobcích provádět kdykoliv a bez
předchozího upozornění případné změny
technického či obchodního charakteru,
které považuje za vhodné.
www.baxi.cz
www.broetje.cz
www.baxigroup.com
PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE
jsou určeny k ohřevu topné vody pro ústřední teplovodní vytápění i k ohřevu „teplé užitkové vody - TUV“ a to
buďto ve vestavěném nerezovém výměníku Alfa Laval nebo v připojeném zásobníkovém ohřívači TUV.
Stupeň elektr. krytí IPX5D umožňuje instalaci i v náročných prostorách (např. v koupelnách a pod.)
Kotle jsou vybaveny nejmodernější elektronikou a technickými prvky pro bezpečný provoz kotle a dalšími
užitečnými funkcemi, např.:
- proti zablokování čerpadla
- proti zablokování 3-cestného ventilu
Pro regulaci výkonu kotle ve spojení se soustavou ústředního vytápění je každý kotel vybaven základní
elektronickou regulací ohřevu topné vody s plynulou modulací výkonu hořáku - požadovanou teplotu topné
vody nastavuje uživatel tlačítkem na panelu kotle. Pro regulaci je vhodné použít prostorový termostat ON-OFF.
Pro regulaci ohřevu TUV je kotel vybaven plynulou modulací výkonu hořáku i pro kotle určené ke spolupráci
se zásobníkovým ohřívačem TUV.
Kotle jsou vybaveny speciálním primárním výměníkem spaliny-topná voda, který umožňuje dosáhnout v součinnosti s patentovaným systémem AFR pro řízení přívodu spalovacího vzduchu u kotlů s uzavřenou spalovací komorou mimořádné účinnosti, která byla oceněna 3 hvězdičkami podle směrnice CE/92/42.
Kotle jsou vybaveny digitálním OVLÁDACÍM panelem s funkcemi:
- volba režimu provozu: léto / zima / pouze topení / vše vypnuto-aktivní je pak pouze protimrazová ochrana
- regulace teploty topné vody
3. UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU
- regulace teploty užitkové vody
- signalizace poruchových stavů - RESET poruch
Pro správné spuštění postupujte následovně:
- programování elektronické desky a funkce STOP pro usnadnění práce servisního technika.
1) Připojte kotel k elektrické síti;
2) Otevřete
plynový kohout;
Programování
elektronické desky
a nastavte kotel
do režimu
Léto ( ), Zima
) nebo
pouze vytápění
( );
3) stiskněte
tlačítko
( )doběhu
- nastavit
dobu
čerpadla
v závislosti
na( druhu
a potřebách
topného
systému
4) -stiskněte
tlačítka (+/-) čas
pro nastavení
teploty okruhu
vytápění
( ) a TUV
) tak, aby se zapálil
hořák. provozu
naprogramovat
provozních
odstávek
hořáku
pro (optimalizaci
ekonomie
- automatickou ochranu proti zamrznutí, která aktivuje hořák, poklesne-li teplota vody v kotli pod +5°C
– li kotel v provozu,
na displeji se zobrazuje
symbol není-li
( ).
-Jeochranu
proti zablokování
čerpadla:
požadováno teplo pro topení nebo TUV po dobu 24 po sobě
V poloze Léto ( ) je hořák v provozu pouze v případě odběru TUV.
jdoucích hodin, aktivuje se automaticky na 1 minutu čerpadlo
- regulaci několika zón
Upozornění
programovatelné
pro zvláštní
funkce
Ve -fázi
prvního spuštění, předvýstupy
úplným odvzdušněním
plynového
potrubí, může dojít k tomu, že se hořák nezapálí a tím pádem se zablo- propojit
kotel
se solárním
systémem
prozapalování
ohřev TUV
kuje
kotel. V tomto
případě
doporučujeme
opakovat postup
do té doby, než se plyn dostane k hořáku, přičemž se zmáčkne
).
alespoň
na 2 sekundy
tlačítko (termostatu
- možnost
připojení
ON - OFF
V případě připojené vnější sondy se pomocí
ovladače regulace teploty topení provádí
posun křivek topení „Kt“ stisknutím tlačítek
+/.
LEGENDA
Fungování okruhu topení
Signalizace plamene (hořák v provozu)
Bez plamene (neproběhlo zapálení)
0905_2801
Fungování okruhu TUV
Obecná porucha
RESET
Nedostatek vody (Nízký tlak v systému)
Numerická signalizace (Teplota, kód poruchy, atd.)
POPIS TLAČÍTEK
Zapnutí / Vypnutí / Léto / Zima
+/-) : Nastavení teploty topení
(
(
+/-) : Nastavení teploty TUV
Reset
Obrázek 1
Informace
2
PODMÍNKY správné a bezpečné funkce kotlů
Veškeré instalace musí být provedeny podle příslušných zákonů, norem a předpisů.
Dále je zapotřebí respektovat následující základní doporučení a pokyny výrobce kotlů.
Připojení na systém ústředního vytápění:
V místech napojení kotle na potrubí doporučujeme instalovat uzavírací armatury dodávané na objednávku,
které při servisní práci umožní vypustit vodu jen z kotle a ne z celého otopného systému.
Návrh a výpočet topného systému provádí projektant s využitím grafu hydraulických charakteristik a s přihlédnutím na ostatní součásti navrhované topné soustavy. Kotel a celá otopná soustava se plní čistou chemicky
neagresivní měkkou vodou. V případě vyšší tvrdosti vody doporučujeme použít vhodné přípravky na úpravu
vody pro topné systémy vybavené čerpadlem (např. Inhicor T), avšak v souladu s požadavky výrobců ostatních součástí topného systému (otopná tělesa, armatury a pod.).
V případě montáže kotle do již existujícího systému ústředního vytápění (výměna kotle) doporučujeme
instalovat ve zpětném potrubí u kotle filtr. (Nevhodný, např. příliš jemný filtr, se může brzy zanést a svým
zvýšeným hydraulickým odporem způsobit značné omezení cirkulace topné vody a tím funkční poruchy.)
Zkontrolujte, zda tlaková expanzní nádoba vestavěná v kotli je dostačující s ohledem na celkový objem topné
vody v navrhovaném topném systému.
Pro obsluhu, údržbu, kontrolní a servisní práce musí být při instalaci ponecháno okolo kotle minimální volné
místo : před kotlem: 800 mm, nad kotlem: 250 mm, pod kotlem: 300 mm, vlevo a vpravo: 20 mm
Přívod vzduchu do kotle pro spalování plynu a odvod spalin do venkovního prostředí.
A) Pro kotle provedení B s přívodem vzduchu přes místnost, ve které je kotel instalován a odvodem spalin
komínem musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování v souladu s TPG 70401.
Mimo instrukce uvedené v příslušných normách a předpisech obzvláště upozorňujeme na to, že kotle
tohoto provedení nesmějí být umístěny v místnostech, kde by mohl vzniknout podtlak vlivem odsávacích
ventilátorů, popř. krbů (kuchyně, záchody a pod.).
Kotel zásadně neinstalujte do kuchyně nad plynový sporák, neboť mastné výpary by brzy znehodnotily
funkci hořáku.
Pozor, aby se do kotle se spalovacím vzduchem nedostaly žádné hořlavé nebo výbušné plyny nebo páry!
B) Kotle provedení C s přívodem vzduchu a odvodem spalin pomocí vestavěného ventilátoru (TURBO):
Spalinové cesty jako vyhrazené technické zařízení mohou montovat pouze odborníci pro navrhování a
realizaci spalinových cest dle ČSN 73 4201/2008 a souvisejících předpisů.
Spaliny odcházející z kotle do ovzduší obsahují značné množství vodní páry, která vznikne spálením topného plynu. Tento fyzikální jev existuje u každého kotle jakékoliv značky.
Při návrhu potrubí pro odvod spalin je nutno tento zákonitý jev respektovat a počítat s tím, že spaliny vyfukované z výdechového koše potrubí před fasádu mohou být větrem strhávány zpět na fasádu, kde se pak
vodní pára ze spalin sráží a stěnu navlhčuje!
Vodní pára kondenzuje ze spalin i ve výfukovém potrubí a může vytékat na konci výdechovým košem ven.
Výdech je proto potřeba navrhnout v takovém místě, kde kapající kondenzát nezpůsobí potíže - např. námrazu na pochůzném chodníčku a pod.
Vzduchové i spalinové potrubí musí být provedeno tak, aby bylo těsné, ale snadno demontovatelné pro
kontrolu, čištění i opravy.
Vzduchové i spalinové potrubí horizontální či vertikální musí být na své trase dobře upevněno či podepřeno
tak, aby nebyl narušen potřebný spád potrubí a kotel nebyl nadměrně zatěžován.
Při průchodu stavební konstrukcí nesmí být potrubí zakotveno, musí být umožněn pohyb způsobený teplotními dilatacemi.
POZOR! Teplotní délková roztažnost hliníkového potrubí je cca 2,4 mm/1m 100°C.
Svislé-vertikální potrubí musí být nad střechou opatřeno komínkem, který mimo jiné zabraňuje vnikání
deště, vletu ptáků a pod.
Pro umístění výdechu spalin nad střechou platí obdobné zásady jako u klasických komínů.
Při navrhování samostatného potrubí přívodu vzduchu a odvodu spalin POZOR na situování sacího a
výdechového koše!
Tlakový rozdíl způsobený větrem mezi návětrnou a závětrnou stranou budovy může značně negativně
ovlivnit kvalitu spalování!
Pro přívod vzduchu a odvod spalin dodává firma BAXI ke svým kotlům jako zvláštní příslušenství
osvědčené certifikované potrubní systémy.
3
ROZMĚRY KOTLŮ
24 - 1.24 - 1.14
24 F - 1.24 F - 1.14 F
ŠABLONY pro usnadnění montáže na stěnu.
24 F - 24
1.24 F - 1.24 - 1.14 F - 1.14
4
Model
kotle
Poloha
(L1+L2)
Pro vyšší bezpečnost provozu je nutné, aby bylo vedení odtahu
spalin dobře upevněno na zeď pomocí příslušných svorek.
СО2%
clony
G20
G31
POTRUBÍ ODTAHU SPALIN A PŘÍVODU VZDUCHU PRO... ODTAH
SPALOVÁNÍ
SPALIN A SÁNÍ - KOAXIÁLNÍ (KONCENTRICKÉ
0÷4
1
Tento typ umožňuje odtah spalin a sání spalovacího vzduchu jak vn
4 ÷ 18
24 F - 1.24KOAXIÁLNÍHO
F
připojení
potrubí
KOAXIÁLNÍ (KONCENTRICKÉ) POTRUBÍ
koleno o 90° se nezapočítává do maximální možné délky.
odtahu spalin a přívodu vzduchu proPrvní
spalování.
Koleno o 90° umožní připojit kotel k potrubí odtahu spalin a sání jakéhokoli směru díky možnosti rotace o 360°. Toto koleno může být
Tento typ umožňuje odtah spalin a sání
spalovacího vzduchu jak vně budovy,
používáno také jako přídavné koleno potrubí odtahu spalin, potrubí sání nebo s kolenem o 45°.
tak v kouřovodu typu LAS.
svěrná
objímka
t 1ˏJQPVäJUÓLPMFOBP¡TF[LSÈUÓDFMLPWÈEÏMLBWFEFOÓPEUBIVTQBMJOBTÈOÓPNFUSV
Upevňovací
spoj
Koaxiální koleno o 90° může být použito
také jako přídavné koleno potrubí
t 1ˏJQPVäJUÓLPMFOBP¡TF[LSÈUÓDFMLPWÈEÏMLBWFEFOÓPEUBIVTQBMJOBTÈOÓPNFUSV
clona
odtahu spalin, potrubí sání nebo s kolenem o 45°.
Obrázek 7
redukční spojkaredukční
odkouření
DĚLENÉ POTRUBÍ odtahu spalin a přívodu vzduchu pro spalování.
spojka
Nastavení této clony je nezbytné pro zlepšení
spalování.
Tento typ umožňuje odtah spalin jakúčinnosti
vně parametrů
budovy,
tak přes jednotlivé
svěrná
upevňovací spojka
Otáčením spojky sání vzduchu, instalované
objímka
kouřovody. Sání spalovacího vzduchu
může
prováděno
napravo
či nalevo být
od odtahu
spalin, je možné v jiných
vhodně regulovat nadbytek vzduchu v závizónách než je vyústění odtahu spalin.
slosti na celkové délce potrubí odtahu spalin
a sání spalovacího vzduchu.
V závislosti na typu instalace otáčejte clonu
Sada děleného odkouření se skládávezsměru
redukční
odtahu
hodinovýchspojky
ručiček pro
snížení spalin
přísunu
spalovacího
vzduchu
směru potřeby
(100/80) a ze spojky sání vzduchu,
která
může
býta proti
podle
hodinových ručiček pro jeho zvýšení.
instalována na kotli vlevo nebo vpravo
od
spojky
odtahu
spalin.
Pro zvýšení účinnosti je možné pomocí
analyzátoru spalin změřit obsah CO2 ve
spalinách za maximálního tepelného příkonu
Použijte těsnění a šrouby spojky sání
vzduchu, které jste dříve sňali
a nastavovat postupně clonu vzduchu až k
dosažení hladiny CO2, uvedené v následuze zátky.
jící tabulce, pokud analýza prokáže,že byla
naměřena nižší hodnota.
Sací potrubí smí být dlouhé max. 10m.
Pokyny ke správné montáži této clony naleznete přímo v balení.
0809_0201 / CG_2045
Nastavení clony vzduchu pro dělené
odkouření
Model
kotle
Délka (m)
24 F
1.24 F
1.14 F
0÷1
1÷5
rozdělovací
spojka
sání vzduchu
spojka sání
vzduchu
POKYNY PRO INSTALATÉRY
1
POHLED na kotel SHORA
Obrázek 8
POKYNY PRO INSTALATÉRY
926.237.2 - CZ
111
Při navrhování koaxiálního či děleného potrubí respektujte požadavky dle následující tabulky.
Typ odtahu spalin
Max. délka
ECO-4
Zkrácení délky při
použití kolena 90°
Zkrácení délky při
použití kolena 45°
Průměr koncovky
komínu
Koaxiální ø 60 / 100
5m
1m
0,5 m
100
Koaxiální ø 80 / 125
10 m
1m
0,5 m
125
Dělené ø 80
(součet sání+výfuk)
30 m
0,5 m
0,25 m
-
Výfukové potrubí spádované do kotle musí být opatřeno sběračem s odvodem kondenzátu.
První 90° koleno na kotli se nezapočítává do maximální možné délky.
5
0805_2901 / CG_2073
7,2spalin, vertikál8
2
Kotel je z výroby připraven pro
přívodu vzduchu
a odtahu
Koaxiální
koleno o 90°
umožňuje připojit kotel k potrubí odtahu spa
může
být
použito
také
jako
přídavné
koleno
potrubí
odtahu spalin,
18 ÷ 30
3
ního nebo horizontálního. Umožňuje také připojení kotle ke komínovému systému
LAS.
0÷4
1
V obou případech koax. nebo děleného
umožňují
otočná kolena na kotli
instalaci potrubí
dle potřeby
1.14potrubí
F
4,9
5,5
4 ÷ 30
2
v jakémkoliv směru díky možnosti rotace o 360°.
24 F
FUNKČNÍ SCHÉMA KOTLŮ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Hydraulický tlakový spínač
Trojcestný ventil
Motor trojcestného ventilu
Deskový výměník (automatický by-pass)
Plynová armatura
Plynová rampa s tryskami
Sonda NTC topení
Kontrolní elektroda plamene
Bezpečnostní termostat
Výměník voda – spaliny
Sběrač spalin
Ventilátor
Venturiho trubice
6
4
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Místo odběru pozitivního tlaku
Místo odběru negativního tlaku
Manostat
Hořák
Expanzní nádoba
Čerpadlo s oddělovačem vzduchu
Vypouštěcí ventil kotle
Manometr
Pojistný ventil
Napouštěcí ventil kotle
Sonda přednosti TUV
Sonda NTC TUV
24
FUNKČNÍ SCHÉMA KOTLŮ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hydraulický tlakový spínač
Trojcestný ventil
Motor trojcestného ventilu
Deskový výměník (automatický by-pass)
Plynová armatura
Plynová rampa s tryskami
Sonda NTC topení
Kontrolní elektroda plamene
Bezpečnostní termostat
Výměník voda – spaliny
Usměrňovač tahu
2
1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
7
Termostat spalin
Hořák
Expanzní nádoba
Čerpadlo s oddělovačem vzduchu
Vypouštěcí ventil kotle
Manometr
Pojistný ventil
Napouštěcí ventil kotle
Sonda přednosti TUV
Sonda NTC TUV
1.24 F - 1.14 F
FUNKČNÍ SCHÉMA KOTLŮ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hydraulický tlakový spínač
Automatický by-pass
Plynová armatura
Plynová rampa s tryskami
Sonda NTC topení
Kontrolní elektroda plamene
Bezpečnostní termostat
Výměník voda – spaliny
Sběrač spalin
Ventilátor
1
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8
Venturiho trubice
Místo odběru pozitivního tlaku
Místo odběru negativního tlaku
Manostat
Hořák
Expanzní nádoba
Čerpadlo s oddělovačem vzduchu
Vypouštěcí ventil kotle
Manometr
Pojistný ventil
1.24 - 1.14
FUNKČNÍ SCHÉMA KOTLŮ
1
2
3
4
5
6
7
8
Hydraulický tlakový spínač
Automatický by-pass
Plynová armatura
Kontrolní elektroda plamene
Sonda NTC topení
Bezpečnostní termostat
Výměník voda – spaliny
Usměrňovač tahu
9
10
11
12
13
14
15
16
9
Termostat spalin
Hořák
Plynová rampa s tryskami
Expanzní nádoba
Čerpadlo s oddělovačem vzduchu
Vypouštěcí ventil kotle
Manometr
Pojistný ventil
Modely 1.24 F – 1.24 – 1.14 F – 1.14
PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZÁSOBNÍKU
ke kotlům
1.24 F – 1.24 – 1.14 F – 1.14
Připojení sondy zásobníku
Kotel
je z výroby
na připojení
externího zásobníku. Po odstranění elektrického odporu připojte sondu NTC pře
Připojení
sondynastaven
zásobníku
TUV
která
příslušenství,
ke svorkám
svorkovnice.Senzor
sondy musíelektrického
být umístěn odporu
do příslušné
zdířky v zásobn
Koteljejedodávána
z výroby jako
nastaven
na připojení
externího
zásobníku. Po odstranění
připojte
teploty
(35°...60°C)
lze provést
tlačítek
.
sondu TUV
NTC přednosti
TUV,
která jepomocí
dodávána
jako+/–
příslušenství,
ke svorkám svorkovnice M2.
Senzor sondy musí být umístěn do příslušné jímky v zásobníku.
Nastavení teploty TUV (35°...60°C) lze provést pomocí tlačítek +/–
LEGENDA
UB: JEDNOTKA ZÁSOBNÍKU
UR: TOPENÍ
V3V: VNĚJŠÍ TROJCESTNÝ VENTIL
M2: PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE
SB: SONDA PŘEDNOSTI TUV
SVORKOVNICE
ZÁSOBNÍKU
M2
MR: VSTUP DO TOPENÍ
MB: VSTUP DO ZÁSOBNÍKU
RR: ZPÁTEČKA TOPENÍ/ZÁSOBNÍKU
LEGENDA
.
V3V: VNĚJŠÍ TROJCESTNÝ VENTIL
SB: SONDA PŘEDNOSTI TUV ZÁSOBNÍKU
MR: VSTUP DO TOPENÍ
MB: VSTUP DO ZÁSOBNÍKU
RR: ZPÁTEČKA TOPENÍ / ZÁSOBNÍKU
RADIÁTOR
ZÁSOBNÍK
Obrázek 13
ZÁSOBNÍKOVÉ SMALTOVANÉ OHŘÍVAČE dodávané firmou BAXI
POZNÁMKA: zkontrolujte, zda parametr F03 = 03 (kapitola 21).
Elektrické připojení motoru třícestného ventilu (modely 1.24 F - 1.24 - 1.14 F - 1.14)
OKH 100
Motor třícestného ventilu a příslušné kabely jsou dodávány odděleně jako sada. Připojte motor třícestného ventilu podle pop
OKH 125
příslušenství.
OKC 160
Typ ohří- OKH 100 OKH 125
vače
NTR / HV NTR / HV
POKYNY
PRO INSTALATÉRY
A
887
1052
C
127
127
Typ ohřívače
Max.provozní přetlak v nádobě
Teplosměnná plocha výměníku
Jmen. tepelný výkon
Hmotnost bez vody
9
119
MPa
m2
kW
kg
OKH 100 NTR / HV
1,08
24
70
10
OKH 125 NTR / HV
0,6
1,45
32
82
OKC 160 NTR / HV
1,45
32
86
TECHNICKÉ PARAMETRY
23. UMÍSTĚNÍ ZAPALOVACÍ
AFKONTROLA
PLAMENE
24 F ELEKTRODY
1.24 F
1.14
24
1.24
1.14
Kategorie
—
Jmenovitý tepelný příkon
kW
25,8
25,8
15,1
26,3
26,3
15,4
Redukovaný tepelný příkon
kW
10,6
10,6
7,1
10,6
10,6
7,1
Jmenovitý tepelný výkon
kW
24
24
14
24
24
14
Redukovaný tepelný výkon
kW
9,3
9,3
6,0
9,3
9,3
6,0
Účinnost podle směrnice 92/42/ СЕЕ
—
Max. přetlak vody v okruhu topení
bar
***
***
***
**
**
**
Objem expanzní nádoby
litr
6
Přetlak v expanzní nádobě
bar
0,5
Max. přetlak v okruhu TUV
bar
8
—
—
8
—
—
Min. dynamický přetlak v okruhu TUV
bar
0,15
—
—
0,15
—
—
Min. průtok TUV
l/min
2,0
—
—
2,0
—
—
Množství TUV při ohřátí o 25°C
l/min
13,7
—
—
13,7
—
—
Obrázek 12
II2H3P
3
24. KONTROLA
Množství TUV při ohřátí o 35°C
l/min
9,8PARAMETRŮ
—
— SPALOVÁNÍ
9,8
—
9912070100
Kotel model
—
Specifický Pro
průtok
dleúčinnosti
EN 625spalování a rozboru
l/min
10,7 jsou modely
— kotlů s nuceným
—
10,7 spalin vybaveny
—
měření
spalin při provozu,
odtahem
dvěma—
měřícími
body, které
jsou topení
umístěny na koaxiální spojce
Teplotní rozsah
okruhu
°C a jsou určeny přímo k tomuto specifickému
30 účelu.
/ 85
Jeden bod je na odtahu spalin a pomocí něj je možné prověřit správné složení spalin a účinnost spalování.
Teplotní rozsah
°CV tomto bodě je možné
35prověřit
/ 60 případnou zpětnou cirkulaci spalin,
35 / jedná-li
60
Druhýokruhu
bod je naTUV
sání spalovacího vzduchu.
se o koaxiální
Provedení odtah
kotle spalin.
—
C12 - C32 - C42 - C52 - C82 - B22
B11BS
Průměr koncentrického odkouření
mm
60 / 100
—
Min. hmotnostní průtok spalin
kg/s
V bodě odtahu spalin je možné zjistit následující údaje:
Průměr děleného
potrubí odkouření
mm
80 / 80
—
rUFQMPUVTQBMJO
rLPODFOUSBDJLZTMÎLV0
OFCPPYJEVVIMJǁJUÊIP$0
Průměr odkouření (odtah do komína)
mm
—
120
120
110
rLPODFOUSBDJPYJEVVIFMOBUÊIP$0
Max. hmotnostní
průtok
spalin
kg/s
0,014
0,014
0,012
0,020
0,020
0,014
Teplota spalovacího vzduchu musí být měřena v bodě okruhu sání vzduchu pomocí měřící sondy, která se vloží do hloubky cca 3 cm.
0,014
0,014
Poznámka:
pro nastavení na jmenovitý
kapitola 19. 146
Max. teplota
spalin
°C výkon viz146
0,012
0,018
0,018
0,013
115
110
110
99
U modelů s odtahem spalin do komína je nezbytné udělat otvor do odtahu spalin. Tento otvor musí být ve vzdálenosti od kotle, která
Min. teplotabude
spalin
°C spalin. 116
116
100
85
85
83
2-krát větší než vnitřní průměr odtahu
Třída NOx
—
3
Pomocí tohoto otvoru mohou být zjišťovány následující údaje:
mbar
rUFQMPUBTQBMJO
Propan / připojovací
přetlak
mbar
rLPODFOUSBDJLZTMÎLV0
OFCPPYJEVVIMJǁJUÊIP$0
rLPODFOUSBDJPYJEVVIFMOBUÊIP$0
Elektr. napětí / frekvence
V / Hz
Zemní plyn / připojovací přetlak
G20 / 20
G31 / 37
230 / 50
Elektrické krytí
dle
EN spalovaného
60529
X5D
Měření
tepoty
vzduchu musí—být prováděno v blízkosti vstupu vzduchu doIPkotle.
který příkon
musí být vyřezán odpovědným
při uvedení 130
kotle do provozu,
uzavřen
zaručena
Jmenovitý Otvor,
elektrický
W technikem
130
120musí být následně
80
80tak, aby byla80
těsnost odtahu spalin během normálního provozu.
kg
Výška
Hloubka
32
31
29
28
26
730
mm
400
25. ÚDAJE O PRŮTOKU
VODY/VÝTLAČNÉ
VÝŠCE
NA VÝSTUPU KOTLE
mm
299
Použitý typ čerpadla se vyznačuje vysokou výtlačnou
výškou s možností použití na jakémkoli typu systému
vytápění, ať už jednotrubkovém či dvoutrubkovém.
HYDRAULICKÁ
CHARAKTERISTIKA
KOTLE
Automatický
odvzdušňovací ventil, zabudovaný
v místě připojení
vodyumožňuje rychlé odvzdušnění
v tělesetopné
čerpadla,
systému vytápění.
0812_1602
Šířka
33
mm
TLAKOVÝ
ROZDÍL
vod.sl.]
VÝTLAČNÁ
VÝŠKA[m
mH2O
Hmotnost
CIRKULACE
PRŮTOK
l/hTOPNÉ VODY [litr / hod.]
Graf 1
POKYNY PRO INSTALATÉRY
11
118
926.237.2 - CZ
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
centrála Praha:
Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3
Tel.:
+420 - 271 001 627
Fax: +420 - 271 001 620
e-mail: [email protected]
www.baxi.cz
středisko Brno:
Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno
Tel./Fax: +420 543 211 615
OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PRO REGIONY:
PRAHA a JIŽNÍ ČECHY:
ZÁPADNÍ, SEVERNÍ
a VÝCHODNÍ ČECHY:
BRNO a JIŽNÍ MORAVA:
SEVERNÍ MORAVA:
Pavel Žvátora
[email protected]
tel.: +420 608 976 678
Petr Paunkovič
[email protected]
tel.: +420 602 464 244
Pavel Polcr
[email protected]
tel.: +420 739 592 955
Jiří Chrascina
[email protected]
tel.: +420 728 950 685
TECHNICKÁ PODPORA PRO ÚZEMÍ:
ČECHY:
MORAVA:
HLAVNÍ TECHNIK:
Filip Suchánek
[email protected]
tel.: +420 603 431 938
Zdeněk Rumpík
[email protected]
tel.: +420 739 592 005
Jiří Šikula
[email protected]
tel.: +420 737 287 176
www.baxi.sk
Baxi Heating (Slovakia), s. r. o.
Piaristická 6836, 911 01 Trenčín
Tel: +421 32 652 3532
Fax: +421 32 652 3532
e-mail: [email protected]
Vedúci pobočky
Obchodno-technický
poradca
Asistentka vedúceho
pobočky
Tomáš Ďurenec
[email protected]
tel.: +421 918 630 242
Martin Kollár
[email protected]
tel.: +421 918 347 938
Denisa Zemanovičová
[email protected]
tel.: +421 905 761 349
www.baxi.com
Firma BAXI si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění
údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu
k třetím osobám.
Download

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST