⇨
⇨
95% OCHRANA INVESTOVANÉHO KAPITÁLU
⇨
⇨
⇨
MAXIMÁLNÍ ZISK NENÍ OMEZEN
75 % PARTICIPACE NA POZITIVNÍM VÝVOJI INDEXU
S&P Global Water Index®
SPLATNOST 4 ROKY
BEZ MĚNOVÉHO RIZIKA V CZK
STRUCTURED INVESTMENTS
GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT
Water Garant CZK
SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ
Komu je produkt určen?
S&P Global Water Index® zobrazuje vývoj 50 akcií
společností z celého světa, které se zabývají vodním
hospodářstvím. Rovnoměrně jsou zastoupené
společnosti ze 2 základních oblastí vodní infrastruktury –
distribuce, prodej a čistění pitné vody. Druhou oblastí
jsou veškeré potřebné materiály, příslušenství a chemie
nutné pro provoz vodní infrastruktury.
Díky svému výplatnímu profilu nabízí certifikát zajímavou
alternativu k přímé investici. Spojuje vysokou kapitálovou
ochranu investice (garance návratu minimálně 95%
investované částky ve splatnosti) s možností participovat
75 % podílem na průměrném růstu hodnoty S&P Global
Water Index® .
Tento produkt umožňuje investorovi participovat
75% podílem na pozitivním vývoji podkladového
aktiva, a to bez omezení maximálního zhodnocení
hranicí CAP, přičemž participace na negativním
vývoji je omezena na 5 % (neboli investor má ve
splatnosti garantovaný návrat minimálně 95 %
původního vkladu).
Funkcionalita
Ve splatnosti obdrží investor vyplaceno 95 % nominální
hodnoty investice. Navíc získává možnost participovat
ze 75 % na finální pozitivní výkonnosti podkladového
indexu S&P Global Water Index®. Finální výkonnost
podkladového aktiva se vypočítá jako průměrná
výkonnost za celé období života produktu až do
splatnosti. Každé pololetí bude v Rozhodný den
stanovena hodnota podkladového aktiva. V poslední
Rozhodný den se vypočte aritmetický průměr ze
všech osmi stanovených hodnot. Tato finální
hodnota (aritmetický průměr z osmi stanovených
hodnot) se porovná
s příslušnou hodnotou
podkladového aktiva ze dne fixace parametrů.
Výsledná pozitivní výkonnost podkladového aktiva se ze
75 % přenese na výslednou cenu certifikátu.
Ve splatnosti mohou nastat 2 scénáře:
Charakteristické vlastnosti
Water Garant CZK
Emitent:
Österreichische Volksbanken - AG
ISIN:
AT000B121579
Podkladové aktivum: S&P Global Water Index®
Emisní cena:
1.000,- CZK
Vstupní poplatek:
3%
Období:
4 Roky (24.10.2013 – 23.10.2017)
První valuta:
24.10.2013
Upisovací období:
21.10.2013; 14:00
Fixace parametrů:
23.10.2013
Konečná výplata:
24.10.2017
Kapitálová ochrana:
95 % nominální hodnoty investice
ve splatnosti
Participace:
75 % z finální výkonnosti indexu
Cap:
Není
Rozhodné dny:
Pololetně - 8 rozhodných dnů
17.04.2014
17.10.2014
17.04.2015
19.10.2015
18.04.2016
17.10.2016
17.04.2017
17.10.2017
1. Scénář:
Pokud bude v poslední Rozhodný den finální průměrná
výkonnost podkladového aktiva pod svou počáteční
hodnotou (uzavírací hodnota podkladového aktiva ze
dne fixace parametrů) => investor obdrží konečnou
výplatu 95 % nominální hodnoty (= 950 CZK na jeden
certifikát)
2. Scénář
Pokud bude v poslední Rozhodný den finální průměrná
výkonnost podkladového aktiva nad počáteční hodnotou
investor obdrží konečnou výplatu 95 % nominální
hodnoty a navíc bude participovat 75 % na pozitivní
výkonnosti podkladového aktiva.
Př. při růstu podkladového aktiva o 30 % obdrží investor
1.175 CZK na jeden certifikát (950 + 225) .
Water Garant CZK - výplatní profil ve splatnosti
Základní informace
Náš příslib
Celkový objem vody na Zemi se pohybuje okolo 1,4mld km3.
2,5% z tohoto množství tvoří voda sladká, nicméně v jednoduše
dostupných zdrojích se nachází pouhé 0,3 %. Voda je přitom
strategicjkou surovinou, jejíž množství je pevně dané a neměnné. I proto je mnohdy nazývána modrým zlatem.
Více než miliarda lidí na světě nemá přístup ke kvalitnímu zdroji
pitné vody. Nejhorší je situace v subsaharské Africe, kde má
přístup k nezávadné pitné vodě pouze 56 % obyvatel. V absolutních číslech je problém největší v Asii - jen v Číně se jedná
o 300 milionů obyvatel. Ve většině měst - vyjma subsaharské
Afriky - jsou k dispozici relativně dobré zdroje, zato na venkově
je kvalita vody problematická celosvětově.
Zatímco na začátku 20. Století se ročně na celém světě spotřebovalo přibližně 600km3 vody, o 100 let později to bylo již
3.000km3. Přibližně 70 % pitné vody se spotřebuje na zemědělskou produkci, 16 % v průmyslové výrobě. Spotřeba domácností
tvoří pouze 14 %.
S&P Global Water Index® umožňuje investovat do koše 50
akcií světových společností, které se zabývají budováním
a provozováním vodní infrastruktury. V indexu jsou zastoupené společnosti, které pitnou vodu prodávají, ale také
následně čistí. Stejně tak jsou zastoupené i společnosti,
které vyrábějící jednotlivé části a součástky pro vodní
infrastrukturu, nechybí ani výrobci chemií používaných
v čistícím procesu odpadních vod.
Vývoj indexu S&P Global Water Index®
160
140
120
100
80
60
40
MSCI World Index
S&P Global Water Index
Zdroj: Bloomberg
V textu byly použity informace z webu www.investicnimagazin.cz
•
•
Participace 75 % na pozitivní výkonnosti
podkladového aktiva S&P Global Water Index®
Kapitálová ochrana ve výši 95 % ve splatnosti
Váš užitek
•
•
•
•
•
95% kapitálová garance
Krátka doba splatnosti investice – 4 roky
Denní obchodování za tržní ceny
Investice v CZK – bez měnového rizika
Potenciál růstu není ničím omezen
(nepřítomnost hranice CAP)
Co musíte vědět (Rizika)
•
•
•
Cena na sekundárním trhu závisí na tržních
podmínkách, volatilitě a úrokových sazbách
Investor akceptuje kreditní riziko Volksbank AG
Kapitálová garance ve splatnosti je pouze 95 %
Distributor:
> CENTRÁLA BRNO > Platinium, Veveří 111, 616 00 Brno / tel.: 538 705 711 / e-mail: [email protected]
> POBOČKA PRAHA > Anděl Park – vchod B, Radlická 14, 150 00 Praha 5 - Smíchov / tel.: 221 592 361 / e-mail: [email protected]
Důležitá upozornění:
Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Giełdy Papierow Wartościowych w Warszawie S.A. Společnost podléhá regulaci a dohledu
České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje
pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v
něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost i emitent důrazně doporučují investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí.
Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu
hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě
zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu
dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního před datem splatnosti nebo při splacení
investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Tento dokument
obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností,
společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.
www.cyrrus.cz
bezplatná infolinka 800 297 787
Download

Water Garant CZK.PDF