KONEČNÁ POZVÁNKA
Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu
12. konference
TECHNOLOGIE BETONU
2014
9. dubna 2014
Jihlava, Hotel Gustav Mahler
PROGRAM KONFERENCE
08:00 – 14:00
09:00 – 10:15
10:15 – 10:45
10:45 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30 – 14:40
14:40 – 15:10
15:10 – 16:40
16:40 – 16:45
Registrace účastníků
Zahájení konference
SEKCE A: VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY
Norma ČSN EN 206-1 a její změna
Ing. Michal Števula, Ph.D. (Svaz výrobců betonu ČR)
Materiál a technologie jako podmínka moderní architektury
Ing. Jana Margoldová (BETON TKS)
Problematika modulů pružnosti
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. (Kloknerův ústav ČVUT v Praze)
Diskuze
Přestávka – občerstvení
SEKCE B: VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY + MATERIÁLY PRO BETON
Popílky v betonu a betonové recykláty)
Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. (FAST VUT v Brně)
Betony s vysokým obsahem popílku pro běžné použití v podmínkách ČR
Ing. Hana Šáchová, Ph.D. (CHRYSO Chemie, s.r.o.), Ing. Petr Huňka (Kloknerův ústav ČVUT v Praze)
Vlastnosti betonu s využitím přírodního zeolitu a běžně používaných příměsí do betonu
Ing Martin Sedlmajer, Ph.D., Ing. Adam Hubáček, Ph.D.,
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. (FAST VUT v Brně)
Některé zkušenosti z vývoje a aplikace alkalicky aktivovaných betonů
Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. (ŽPSV a.s)
Diskuze
Přestávka – oběd
SEKCE C: VLASTNOSTI BETONU, ZKUŠEBNICTVÍ
Úprava povrchu a jeho drsnost ve vztahu k výsledkům zkoušky CHRL
Ing. Jaroslav Urban (Institut pro testování a certifikaci, a.s.), Ing. Michaela Kostelecká,
Doc. Ing. Tomáš Klečka CSc. (Kloknerův ústav ČVUT v Praze)
Smršťování betonu – vědecky nebo prakticky použitelně?
Prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc., Ing. Jaroslav Kadlec, Ing. Miroslav Kratochvíl,
Ing. Lukáš Zvolánek (FAST VUT v Brně)
Nové přístupy při analýze nebezpečí vzniku rozpínavých reakcí v betonu
Ing. Josef Stryk, Ph.D. (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.),
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc. (firma Ing. Zdeněk Nevosád),
Doc., RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta)
Vliv kotevní délky na soudržnost předpínací výztuže a UHPC
Ing. David Čítek (Kloknerův ústav ČVUT v Praze), Prof. Ing. Jan L. Vítek , CSc. (Metrostav a.s.),
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Petr Huňka (Kloknerův ústav ČVUT v Praze)
Diskuze
Přestávka – občerstvení
SEKCE D: VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY + PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Probarvený beton – akce „Červené divadlo“ v Plzni
Ing. Roman Pánek, (TBG Plzeň Transportbeton s.r.o.)
Výroba tenkostěnných fasádních panelů z bílého UHPC s výztužnou sítí
Ing. Jan Tichý, CSc. (Skanska a.s.), Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Petr Huňka
(Kloknerův ústav ČVUT v Praze), Ing. Vladislav Trefil (BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.)
Betonové konstrukce laserového centra
Ing. Jiří Koukal, Ing. Ludmila Kostková (Metrostav a.s.), Ing. Robert Coufal, Ph.D. (TBG Metrostav s.r.o.)
Odolnost HPC při zatížení výbuchem
Ing. Josef Fládr (FSV ČVUT v Praze), plk. Doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (Univerzita obrany, Brno)
Transportbeton s odolností proti vysokým teplotám
Ing. Jiří Šafrata, Ing. David Janíček (BETOTECH, s.r.o.)
Diskuze
Závěr konference
POSTERY
1. Sledování dlouhodobých vlastností betonů s příměsí cihelného prachu
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Ing. Martin Keppert, Ph.D., Ing. Eva Vejmelková, Ph.D., Ing. Ondřej Holčapek,
Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (ČVUT v Praze, UCEEB)
2. Srovnání zkušebních metod testování mladého stříkaného betonu
Ing. Adam Hubáček, Ph.D. (FAST VUT v Brně)
3. Soudržnost ultralehkého betonu s výztuží
Ing. Jaroslav Kadlec, Ing. František Girgle, Ph.D., Prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc., Ing. Lukáš Zvolánek (FAST VUT v Brně)
4. Možnosti náhrady kameniva v betonu pryžovým recyklátem
Ing. Vítězslav Vacek, CSc. (Kloknerův ústav ČVUT v Praze)
5. Využití odpadních materiálů z výroby minerální vlny do betonových směsí
Ing. Pavel Leber, Ing. Ivana Chromková, Ing. Petr Bibora, Ing. Martin Vyvážil (Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.)
6. Vláknobeton vyrobený výhradně s betonovým recyklátem pro nosné konstrukce
Doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Josef Fládr, Ing. Karel Šeps (FSV ČVUT v Praze)
7. Přístup k technologii betonu s požadavkem na jeho vnitřní samoošetřování
Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA (Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.)
8. Hodnocení distribuce vláken po výšce průřezu
Ing. Milan Rydval, Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Petr Huňka (Kloknerův ústav ČVUT v Praze)
9. Vliv mrazu na UHPC desky vyztužené různými typy textilních výztuží
Ing. Michaela Kostelecká, Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Tomáš Bittner (Kloknerův ústav ČVUT v Praze)
10. Částečná náhrada přírodního kameniva hrubé frakce betonovým recyklátem
Ing. Klára Křížová, Ph.D., Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Tomáš Vašek (FAST VUT v Brně),
Ing. Michal Holák (Prefa Brno a.s.)
CÍL A ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
Konference Technologie betonu 2014 bude svojí náplní už tradičně reprezentativní průřezovou konferencí věnovanou
nejnovějšímu vývoji technologie betonu a provádění betonových konstrukcí. Vědecký výbor konference uspořádal přednášky do čtyř hlavních tematických sekcí A až D (viz dále). Příspěvky, které z časových důvodů nebude možné přednášet,
budou prezentovány formou posterů. Snahou pořadatelské ČBS je celkově připravit co nejzajímavější a nejhodnotnější
program přednášek o technologii betonu a o provádění moderních konstrukcí a staveb z betonu.
Konferenci doprovodí výstava výrobků a technologií firem působících v oboru technologie a provádění betonových konstrukcí, pro které je v prostorách jihlavského Hotelu Gustav Mahler připraveno příjemné prostředí.
TEMATICKÉ OKRUHY
A Vyzvané přednášky
B Materiály pro beton
C Vlastnosti betonu, zkušebnictví
D Provádění betonových konstrukcí
VĚDECKÝ VÝBOR
Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA, předsedkyně
Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., místopředseda
Ing. Adam Hubáček, Ph.D.
Ing. Pavel Kasal, Ph.D.
Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
Ing. Jana Margoldová, CSc.
Ing. Milada Mazurová
Ing. Michal Števula, Ph.D.
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Konference, doprovodná výstava a společenský večer se budou konat
ve středu 9. dubna 2014 v Kongresovém sále a v dalších prostorách
Hotelu Gustav Mahler*** v Jihlavě. Společenský večer proběhne od 18:00 do 22:30.
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
Samcova 1, 110 00 Praha 1
☎ 222 316 195, 222 316 173
222 311 261
[email protected]
URL www.cbsbeton.eu
ORGANIZAČNÍ POKYNY
PLATBA VLOŽNÉHO
Vložné je třeba uhradit v plné výši před konáním konference, a to výhradně bankovním převodem na účet organizátora
na základě zaslané faktury/daňového dokladu. V případě, že Vaše platba nebude poukázána min. 5 dní před konáním
akce, je třeba si s sebou k registraci vzít jako potvrzení o platbě kopii výpisu z Vašeho účtu, popř. příkaz k úhradě nebo jiný
doklad s plánovaným datem provedení platby! Platby vložného v hotovosti při registraci budou akceptovány pouze za zvýšenou cenu.
VLOŽNÉ
Výše vložného je závislá na prokazatelném a uhrazeném členství v ČBS za rok 2013 a na datu odeslání závazné přihlášky
organizátorovi konference (viz tabulka). Zvláštní snížené vložné platí pro studenty a doktorandy do dovršení 26 let
(k přihlášce nutno doložit kopií stránky platného indexu s fotografií, jménem a datem narození!). Plné vložné zahrnuje účast
na jednání konference, 1 sborník přednášek, oběd, občerstvení, účast na společenském večeru a soubor technických a informačních materiálů. V případě neúčasti se vložné nevrací, sborník bude zaslán poštou. Vložné na konferenci platí všichni
účastníci s výjimkou čestných hostů ČBS a čestných členů ČBS. Případné sborníky navíc (1 sborník už je zahrnut v ceně
vložného!) si musí v případě zájmu objednat a uhradit všichni zvlášť, a to bez výjimky.
Termín přihlášení
Do 24. března 2014
Cena
snížená
Plné vložné
Student do 26 let
1850 Kč
Člen ČBS
3450 Kč
Ostatní
4150 Kč
Vložné (bez společenského večera)
Student do 26 let
1250 Kč
Člen ČBS
2850 Kč
Ostatní
3550 Kč
Po 24. březnu 2014
základní
Na místě
zvýšená
1850 Kč
3650 Kč
4350 Kč
2000 Kč
4000 Kč
4800 Kč
1250 Kč
3050 Kč
3750 Kč
1400 Kč
3400 Kč
4200 Kč
K cenám bude účtováno DPH v platné výši.
PŘIHLÁŠKY
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku na konferenci zašlete e-mailem, faxem nebo poštou na kontaktní spojení uvedené
na této pozvánce. Využívejte i možnost přihlášení se on-line prostřednictvím webové stránky ČBS www.cbsbeton.eu.
Bezprostředně po obdržení závazné přihlášky vám bude zaslána faktura/daňový doklad k uhrazení vaší účasti a objednaných
služeb.
STORNO
Zrušit účast a příp. další objednané služby je možno pouze písemně. Zrušení účasti na konferenci odeslané do 1. dubna
2014 nepodléhá poplatku. Po 1. dubnu 2014 činí stornovací poplatek 50 %. Po 4. dubnu 2014 činí stornovací poplatek
(i za ty přihlášené účastníky, kteří se na konferenci bez stornování účasti nedostaví!) 100 % celkového vložného včetně
případných doplatků. Vrácení plateb či jejich částí bude provedeno dobropisem až po vyúčtování konference, do 31. května
2014.
Upozornění: Žádáme o oznámení storna za všechny závazně přihlášené účastníky v případě jejich (i zatím neuhrazené!)
neúčasti. Organizátor akce objednává a platí služby podle přihlášeného počtu účastníků a s vystavením faktury odvádí DPH.
I z těchto důvodu musíme a budeme trvat na dodržení storno podmínek a uhrazení vložného a objednaných služeb za přihlášené osoby při jejich nestornované neúčasti. Podpisem závazné přihlášky objednatel tyto podmínky výslovně přijímá.
REGISTRACE
Registrace účastníků bude umístěna u vstupu do Kongresového sálu Hotelu Gustav Mahler. Při registraci obdrží účastník
jmenovku, sborník, poukázky na oběd, občerstvení, soubor technických a informačních materiálů a příp. vstupenku na společenský večer.
UBYTOVÁNÍ
Pro účastníky konference je rezervováno ubytování v Hotelu Gustav Mahler pod heslem BETON. Organizátor ubytování přímo
nezařizuje, každý účastník nebo vystavovatel si jej zajišťuje individuálně přímo v hotelu. Ceny pokojů zahrnují snídani, místní
poplatky a DPH. V Jihlavě je i řada jiných možnosti ubytování. V případě zájmu se obraťte na organizátora konference.
Hotel a jeho kategorie
Adresa
Obec
Hotel Gustav Mahler***
Křížová 4
586 01 Jihlava
Telefon
Mobil
Fax
567 564 400, 567 320 501
602 525 490
567 320 507
E-mail
URL
GPS
[email protected]
www. hotelgmahler.cz
N 49 23.883‘ E 15 35.434‘
FIREMNÍ PREZENTACE
Pořadatel konference nabízí zúčastněným firmám řadu možností jejich prezentace, mj. ve sborníku přednášek a na doprovodné výstavě v průběhu konference. V případě vašeho zájmu o firemní prezentaci vyplňte a zašlete nám přihlášku firemní
prezentace, která je součástí této pozvánky. Uzávěrka podkladů pro inzeráty a PR články do sborníku je 24. března 2014.
Uzávěrka přihlášek ostatních forem firemní prezentace je 4. dubna 2014.
DOPROVODNÁ VÝSTAVA
Jako součást konference proběhne doprovodná výstava výrobků, technologií a firem zabývajících se technologií betonu,
prováděním a kontrolou betonových konstrukcí. Výstava bude instalována v prostorách těsně sousedících s jednacím sálem.
V případě Vašeho zájmu o účast na výstavě vyplňte a zašlete nám přihlášku účasti na výstavě, která je součástí této pozvánky. Připomínáme, že ceny výstavních služeb závisí na příp. členství v ČBS, členové ČBS mají slevu 20 % z cen uvedených
na přihlášce.
UZÁVĚRKA ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK ZA SNÍŽENÉ VLOŽNÉ: 24. BŘEZNA 2014!
DALŠÍ AKCE PŘIPRAVOVANÉ ČBS V ROCE 2014
KONFERENČNÍ AKCE
1. a 2. října 2014
26. a 27. listopadu 2014
ŠKOLENÍ ČBS AKADEMIE
11. března 2014
18. března 2014
Březen/duben 2014
Květen/červen 2013
10. CCC Středoevropský betonářský kongres, Liberec
21. Betonářské dny 2014, Kongresové centrum ALDIS,
Hradec Králové
Školení Technologie betonu 2, běh 2, Praha
Školení Technologie betonu 2, běh 2, Brno
Školení Navrhování BK 1, běh 2, Praha
Školení Technologie betonu 1, běh 5, Praha
12. konference
TECHNOLOGIE BETONU 2014
9. dubna 2014, Jihlava
PŘIHLÁŠKA – ÚČAST A DALŠÍ SLUŽBY
Podpisem závazné přihlášky účastník stvrzuje přijetí podmínek uvedených v této pozvánce, mj. akceptování stornopodmínek konference. K přihlášení využijte s výhodou on-line přihlášku na webové stránce ČBS www.cbsbeton.eu.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTI
Tituly, jméno a příjmení účastníka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zodpovědný zástupce objednatele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objednatel (organizace/osoba): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organizační jednotka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa – ulice a číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa – PSČ a obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Webová stránka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Člen ČBS se zaplaceným členským příspěvkem za rok 2013:
ANO
NE
Čestný člen ČBS
ANO
NE
Student/doktorand so 26 let:
ANO
NE
SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY
Objednávám závazně následující služby (vyznačte křížkem, příp. doplňte) a souhlasím s podmínkami účasti uvedenými v této
konečné pozvánce.
Plné vložné na konferenci (včetně společenského večera)
Vložné na konferenci (bez společenského večera)
– Úhrada vložného podle výše uvedené tabulky:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč
Společenský večer navíc – úhrada účasti (600 Kč/os.):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč
Sborník ke konferenci navíc (1 sborník už je zahrnut v ceně vložného!) 350 Kč/ks:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč
Celkem za účast a další služby bez DPH:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč
MOŽNOST VYSTAVENÍ/ZASLÁNÍ FAKTURY NA JINOU ADRESU
Žádám o (vyznačte křížkem):
Vystavení faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:
Organizace/osoba:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulice a číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaslání faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:
Organizace/osoba:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulice a číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum odeslání závazné přihlášky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................................................................
Podpis (a razítko) odpovědného zástupce objednatele
UZÁVĚRKA ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK ZA SNÍŽENÉ VLOŽNÉ: 24. BŘEZNA 2014!
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
Samcova 1, 110 00 Praha 1
☎ 222 316 195, 222 316 173
222 311 261
[email protected]
URL www.cbsbeton.eu
Před odesláním závazné přihlášky si zhotovte její kopii!
12. konference
TECHNOLOGIE BETONU 2014
9. dubna 2014, Jihlava
PŘIHLÁŠKA – VÝSTAVA A DALŠÍ FIREMNÍ PREZENTACE
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku účasti na výstavě a další firemní prezentace odešlete jednotlivě za každou organizaci.
Svůj zájem o způsob firemní prezentace vyznačte zaškrtnutím příslušných čtverečků, vyplňte údaje o prezentující se firmě
a obě strany formuláře přihlášky firemní prezentace zašlete na adresu organizátora co nejdříve (konečný termín je 4. dubna
2014).
Termín zaslání podkladů pro komerční příspěvek a inzeráty ve sborníku a pro logo je 24. března 2014!
ÚČAST NA VÝSTAVĚ
Podmínky
Výstava bude probíhat v prostorách přímo sousedících s Kongresovým sálem Hotelu Gustav Mahler. Kapacita výstavních
prostor je omezená, proto bude vyhověno požadavkům podle data došlých přihlášek s předností prezentace pro členy ČBS.
Volná plocha je myšlena jako doplňující prostor pro vystavení výrobků firmy (např. vedle stolku či samostatně vedle výstavního panelu). Vystavující firmu mohou na výstavě zastupovat max. 2 osoby. Zástupci vystavujících firem, kteří mají zájem
o účast na konferenci, se musí přihlásit jako regulérní účastníci s příslušným vložným.
Možnosti
Stůl + 2 židle
. . . . . . . . . . ks x 6 000 Kč
El. přípojka pro PC
. . . . . . . . . . . . ks x 600 Kč
Židle navíc (uveďte počet ks)
. . . . . . . . . . . . ks x 200 Kč
Samostatně stojící panel
. . . . . . . . . . ks x 3 500 Kč
1 mb šířky vlastního propagačního panelu
. . . . . . . . . mb x 3 500 Kč
1 m2 volné plochy pro vystavení exponátů
. . . . . . . . . . m2 x 3 500 Kč
STRAVOVÁNÍ A DALŠÍ SLUŽBY VYSTAVOVATELŮM
Oběd a občerstvení (350 Kč/osobu):
Společenský večer (600 Kč/osobu):
Sborník přednášek (350 Kč/ks):
SBORNÍK A INZERCE
Komerční příspěvek ve sborníku
umístění komerčního příspěvku ve sborníku konference (max. 4 strany A4 textu včetně obrázků)
Inzeráty ve sborníku (barevná obálka)
černobílý inzerát formátu B5 v textu
barevný inzerát formátu B5 v textu
barevný inzerát formátu B5 na předposlední stránce obálky
barevný inzerát formátu B5 na druhé stránce obálky
barevný inzerát formátu B5 na zadní stránce obálky
. . . . . . . . . osob x 350 Kč
. . . . . . . . . osob x 600 Kč
. . . . . . . . . . . . ks x 350 Kč
. . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kč
. . . . . . . . . . . . . . . 3 000 Kč
. . . . . . . . . . . . . . . 7 000 Kč
. . . . . . . . . . . . . 10 000 Kč
. . . . . . . . . . . . . 12 000 Kč
. . . . . . . . . . . . . 15 000 Kč
FIREMNÍ TIŠTĚNÉ MATERIÁLY
Pevně spojené stránky prospektu, brožurka nebo firemní publikace vložené do tašek účastníků (cca 150 ks). Jiné materiály:
nutná individuální domluva.
1 materiál do 100 g
. . . . . . . . . . . . . . . 3 000 Kč
každý další materiál do 100 g
. . . . . . . . . . ks x 1 500 Kč
1 materiál nad 100 g (do 250 g)
. . . . . . . . . . . . . . . 3 000 Kč
UMÍSTĚNÍ LOGA FIRMY V SÁLE BĚHEM KONÁNÍ KONFERENCE
logo umístěné v sále včetně výroby
umístění hotového loga v sále (nutná individuální domluva)
Celkem za účast na výstavě a firemní prezentaci bez DPH:
. . . . . . . . . . . . . . . 8 000 Kč
. . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kč
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč
ÚDAJE O PREZENTUJÍCÍ SE FIRMĚ
Tituly, křestní jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objednatel (organizace): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organizační jednotka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa – ulice a číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa – PSČ a obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Webová stránka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Člen ČBS se zaplaceným členským příspěvkem za rok 2013:
ANO
NE
MOŽNOST VYSTAVENÍ/ZASLÁNÍ FAKTURY ZA PREZENTACI NA JINOU ADRESU
Žádám o (vyznačte křížkem):
Vystavení faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:
Organizace/osoba:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulice a číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaslání faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:
Organizace/osoba:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulice a číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum odeslání závazné přihlášky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................................................
Podpis (a razítko) odpovědné kontaktní osoby
KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČBS MAJÍ NA FIREMNÍ PREZENTACI SLEVU 20 %!
UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK FIREMNÍ PREZENTACE: 24. BŘEZNA A 4. DUBNA 2014!
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
Samcova 1, 110 00 Praha 1
☎ 222 316 195, 222 316 173
222 311 261
[email protected]
URL www.cbsbeton.eu
Před odesláním přihlášky si zhotovte její kopii!
V rámci projektu celoživotního vzdělávání získají účastníci
12. konference Technologie betonu 1 bod.
O absolvování konference bude účastníkům vystaveno potvrzení.
Download

Konečná pozvánka a přihlášky - Česká betonářská společnost ČSSI