Rizika staveb dopravní
infrastruktury
Auto i: Eva Novotná a Ji í Šejnoha,
VUT, WP7
P ísp vek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence
Technologické agentury eské republiky (TA R) v rámci projektu
Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
íslo projektu TE01020168
www.cesti.cz
OBSAH
•
MOTIVACE
•
•
EXPERTNÍ METODY RIZIKOVÉ ANALÝZY
• UMRA
• FMEA
• ETA
• FTA
KATALOGY NEBEZPE Í
•
ZÁV R
www.cesti.cz
MOTIVACE
•
Odt žování zeminy u mostu ve Vilémov a jeho z ícená
konstrukce.
www.cesti.cz
MOTIVACE
•
Každý stavební projekt je zatížen nejistotami, které se ve
svém d sledku projeví jak v návrhu projektu, tak p i jeho
realizaci.
• Nejistoty d líme na aleatorní(náhodné povahy) a
epistemické (plynoucí z nedostatku informací)
• Aleatorní nejistoty jsou všudyp ítomné, je t eba s nimi p i
návrhu i realizaci projektu po ítat, nelze je však redukovat.
• Nejrozší en jší expertní metody RA jsou - FMEA (Failure
Modes and Effects Analysis) a UMRA (Univerzální Matice
Rizikové Analýzy). Ob metody mají dv fáze – verbální a
kvantitativní (numerickou)
• Podkladem pro ob fáze je
Katalog nebezpe í(rizik)
www.cesti.cz
EXPERTNÍ METODY RIZIKOVÉ ANALÝZY
www.cesti.cz
EXPERTNÍ METODY RIZIKOVÉ ANALÝZY
•
•
•
•
•
•
•
FMEA - Failure Modes and Effects Analysis (analýza
možných vad a jejich d sledk )
verbální fáze – identifikace
možného vzniku poruch
možných zp sob poruch
možných následk poruch
numerická fáze
index RPN = Sv x Lk x Dt.
(nutno zvláš ohodnotit závažnost
nebezpe í Sv – Velice závažná
nebezpe í jsou obvykle málo
www.cesti.cz
v rohodná)
EXPERTNÍ METODY RIZIKOVÉ ANALÝZY
•
•
•
•
•
•
•
UMRA – UNIVERZÁLNÍ MATICE RIZIKOVÉ ANALÝZY
verbální fáze - identifikace
segment projektu
vystavených nebezpe í
zdroj nebezpe í
numerická fáze
odhad závažnosti s použitím
matice UMRA
kvalifikace podle odhadnutých
závažností pomocí logickonumerické stupnice.
www.cesti.cz
EXPERTNÍ METODY RIZIKOVÉ ANALÝZY
•
FTA –
ANALÝZA STROMU PORUCH
www.cesti.cz
EXPERTNÍ METODY RIZIKOVÉ ANALÝZY
•
ETA – ANALÝZA STROMU UDÁLOSTÍ
1
www.cesti.cz
KATALOGY NEBEZPE Í
•
KATALOGY NEBEZPE Í (RIZIK)
•
•
•
•
•
Stavebn -technologická a projek ní rizika
Strategická rizika
Kreditní a tržní rizika
Vn jší rizika
Opera ní rizika
www.cesti.cz
KATALOGY NEBEZPE Í
www.cesti.cz
ZÁV R
•
P i sestavení Katalogu nebezpe í(rizik) ešitelé vycházeli
nejen z vlastních zkušeností, ale využívali i údaj
z existujících katalog . I tak nelze katalog považovat za
úplný. Po ítá se s jeho pr b žným dopl ováním.
•
Lze o ekávat, že poslouží jako databáze p i zpracování
rizikové analýzy na konkrétní projekt kteroukoliv z metod.
•
Expertní odhady je možno zp es ovat pomocí dopl ujících
informací. To vede k pr b žnému zkvalit ování rizikových
odhad b hem výstavby. K tomuto ú elu jsou asto
využívány simula ní pravd podobnostní metody
založené na metod Monte Carlo.
www.cesti.cz
Download

Rizika staveb dopravní infrastruktury