Svatoanenské listy 2/11
MK ČR E 19677
Stomatologická klinika poskytuje
špičkovou péči, vzdělává a vědecky bádá
Dentální hygiena
Poskytování zdravotní péče cizincům
Obyčejná věc – kapesník
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
2/2011
Slovo ředitele
Vážení přátelé,
OBSAH
máme za sebou hektické období spojené zejména
s akcí „Děkujeme odcházíme“. Také já chci poděkovat
těm, díky kterým jsme tuto záležitost důstojně ustáli
a můžeme se opět v klidu věnovat tomu, pro co jsme
zde především – péči o nemocné.
Před sebou máme neméně náročné období spojené
s řadou plánovaných reformních kroků ve zdravotnictví. Realizovány budou postupně a očekávání jsou veliká. Jejich cílem je zefektivnit a zkvalitnit zdravotní péči
při přijatelných finančních nákladech. Součástí změn jsou i platy zdravotníků, které by
se měly dostat na srovnatelnou a zaslouženou úroveň platů zdravotníků ve vyspělých
zemích. Již jsou také nastavena protikorupční opatření, která mají zabránit nekontrolovatelnému úniku peněz ze zdravotnického systému.
Nejsou to ale úkoly jen pro management naší fakultní nemocnice, jak mnohdy slyším,
ale pro každého z nás. Úspory v nákupech na nové a nákladné léky, speciální zdravotnický materiál, nejmodernější přístrojovou techniku, věcné vybavení a celou řadu
dalších věcí pro bezproblémový chod každého pracoviště jsou také ve vašich rukou.
Apeluji na vás, abyste každý svůj požadavek na nákup důkladně zvážili a hospodařili
na svých pracovištích efektivně. Jen toto je cesta k úsporám, která může následně vést
k vašemu lepšímu finančnímu ohodnocení.
Zdravotničtí pracovníci jsou ve společnosti jednou z nejváženějších profesí. Jejich etické kodexy velmi konkrétně definují jakými mají být osobnostmi, jaké hodnoty jsou pro
ně prioritní ve vztahu k jednotlivcům i celé společnosti, k jakým povinnostem se zavazují. Rád bych na tomto místě vyjádřil za všechny naše pacienty a zaměstnance poděkování všem, kteří tyto hodnoty ctí. Pevně věřím, že v našem zdravotnickém zařízení je
jich naprostá většina.
Stomatologická klinika poskytuje
špičkovou péči, vzdělává a vědecky bádá
4
Operace nestability páteře v oblasti
lumbosakrálního přechodu
5
Oční vady řeší Centrum refrakční
a jednodenní chirurgie
6
Nová multimediální učebna začala sloužit
výuce mediků na I. chirurgické klinice
7
Japonský přístroj odhalí stáří cév lidského
organismu
7
Ke strategickým partnerům se v rámci
projektu FNUSA-ICRC přidalo VUT v Brně
8
Neurolog Martin Bareš členem editorial
boardu prestižního časopisu
8
Důvod, vznik a význam České asociace
zdravotních laborantů
Dentální hygiena
9
10
Do důchodu bez důchodu, ale s nadšením
a zdraví
11
Komunikujeme s pacientem anglicky
13
Z historie vzniku nemocnic (5)
15
Hospodaření FNUSA za 1–12/2010
16
FNUSA je signatářem Charty kvality ČR
17
Poskytování zdravotní péče cizincům
18
Výstavba Mezinárodního centra klinického
výzkumu vstoupila do další fáze
19
Ing. Petr Koška, MBA
ředitel FNUSA
Obyčejná věc – kapesník
20
Velikonoce – svátky jara, víry a tradic
21
Pozvánka na Velikonoční koncert
21
Koncert k mezinárodnímu dni epilepsie
22
Taneční parket, večerní róby a bohatá
tombola společného plesu
23
Lenka Tichá
24
České Eldorado v Mariánském údolí
25
Odborné akce
27
Redakční rada:
Šéfredaktorka:
Mgr. Šárka Urbánková (aktuality)
tel.: 543 182 003, e-mail: [email protected]
Členové:
Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (medicína)
e-mail: [email protected]
Bc. Kamila Mašková (ošetřovatelství)
e-mail: [email protected]
Ing. Petra Veselá, DiS. (ekonomika)
e-mail: [email protected]
Vydává:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
www.fnusa.cz
Evidenční číslo:
MK ČR E 19677
Adresa redakce:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
[email protected]
Grafika a tisk:
GRAFEX – AGENCY s. r. o.
Ročník III.
Číslo 2/2011
Vychází zdarma čtvrtletně v nákladu 1 500 kusů.
Za obsah dodaných textů odpovídají autoři.
Fotografie Hana Báborová, Milada Dvořáková – fotostředisko FNUSA.
3
Svatoanenské listy
2/2011
www.fnusa.cz
foto autora článku
Stomatologická klinika poskytuje špičkovou péči,
vzdělává a vědecky bádá
V návaznosti na společenské a strukturální změny ve zdravotnictví a vysokém školství došlo,
na úrovni Masarykovy univerzity Lékařské fakulty, brněnských fakultních nemocnic, a to ve druhé polovině 90. let k reorganizaci stomatologických klinik. Od 1. 12. 1999 byla ustavena ve FN
u sv. Anny v Brně Stomatologická klinika LF MU
a FN u sv. Anny v Brně (STK) a ve FN Brno Klinika
ústní, čelistní, obličejové chirurgie (KUČOCH) LF
MU a FN Brno. Nastala významná změna, která
zasáhla do zdravotní péče těchto klinik, do jejich delegovaných vzdělávacích činností, jejich
výzkumu a celého statutárního postavení. Stomatologická klinika se sídlem ve FN u sv. Anny
v Brně má od té doby ambulantní charakter.
Sdružuje ve své odborné činnosti vlastně 2 základní obory stomatologie: Praktické zubní lékařství (nyní Zubní lékařství) a Ortodoncii. Obor
Maxilofaciální chirurgie vykonává jenom ve spolupráci s klinikami nemocnice hlavně v oblasti
traumatologie, onkologie, bez lůžkového fondu. Přesto patří k největším fakultním klinikám
z hlediska zdravotnického působení, působení
vzdělávacího i výzkumného. V současné době
má 136 zaměstnanců, z toho 41 lékařů s hlavním úvazkem zdravotnickým, 11 lékařů s hlavním úvazkem školským, 57 zdravotních sester,
12 zubních techniků, 2 rtg laborantky, 9 zubních
instrumentářek. S klinikou spolupracuje v rámci
registrovaných projektů dalších 40–50 pracovníků. Původní provozní umístění v pavilonu S2
ve FN u sv. Anny v Brně se od roku 2000 podstat-
4
ně rozšířilo a rozšiřuje. V budově S2 je vedle vedení kliniky umístěno Oddělení konzervačního
zubního lékařství, Oddělení dětského zubního
lékařství, Parodontologie a onemocnění sliznic
s operačním sálem, Oddělení protetického zubního lékařství, Oddělení orální chirurgie se dvěma operačními sály a dvěma lůžky pro ošetření v celkové anestezii. Na klinice jsou umístěny
dva výukové sály pro protetické a konzervační
zubní lékařství, konzervační zubní lékařství, parodontologii s 20 ordinačními křesly, je tu přednáškový sál se 65 místy, rtg oddělení, laserová
ordinace a vyšetřovna denzitrometrie. Od roku
2004 je v budově D2 umístěno Oddělení ortodoncie se 12 ordinačními jednotkami, které se
podílí jak na léčebné činnosti, tak i na pregraduálním a postgraduálním specializačním vzdělávání. V roce 2003 se Stomatologická klinika
sloučila se Stomatologickým centrem na Vinařské ulici. Počet pracovníků vzrostl. Toto centrum
mělo sloužit hlavně vzdělávací činnosti pregraduální i postgraduální. Bohužel se tento záměr provozně úplně neosvědčil a proto v roce
2007 přešla část provozu i s pracovníky do budovy S2 a pregraduální vzdělávací sály STK se
přesunuly do komplexu budov MU na Komenského nám. 2. V tomto komplexu je v současné době 1 přednáškový sál, 11 výukových sálů
s 62 speciálními fantomy pro simulovanou výuku a dalším zařízením pro preklinickou výuku
zubního lékařství, výuková protetická laboratoř,
Laboratoř tkáňových buněčných kultur projektu MŠMT – Stomatologické výzkumné centrum.
Stomatologická klinika tedy představuje velký
komplex pracovišť, která působí jak v činnosti
základní lékařské zubní péče, v péči specializované, tak i pregraduální výuce studentů LF MU,
v postgraduálním specializačním, celoživotním
vzdělávání, v postgraduálním vědeckém vzdělávání, v systematickém projektovém výzkumu.
Rozsáhlou kapacitu celé odborné činnosti STK
představují údaje z činnosti v roce 2010: počet
ošetření dosahující 62 800, počet ošetření v celkové anestezii 329, výuka 360–380 studentů
1.–5. ročníku Zubního lékařství LF MU v 29 předmětech, výuka až 200 studentů Všeobecného
lékařství, studium doktorandské v prezenční
a kombinované formě, specializační ortodontické studium v počtu 8 lékařů. Toto 3leté specializační studium končící atestací úspěšně absolvovalo od roku 2000 15 zubních lékařů. K tomu
je nutné uvést, že STK je v postgraduálním celoživotním vzdělávání akreditována v odbornostech dětské zubní lékařství, parodontologie
a onemocnění sliznic, orální chirurgie. Ve výzkumné činnosti je v průběhu let 2005–2011
Stomatologická klinika hlavním řešitelem projektu MŠMT ČR č. 1M0528 – Stomatologické výzkumné centrum, na kterém se podílí v letošním roce 61 členů včetně externistů z ústavů LF,
VUT, AV ČR, Univerzity obrany Brno, se smluvně dohodnutou mezinárodní spoluprací s University of Joensuu Finsko, s Medical and Dental
University Tokyo Japonsko. V rámci tohoto projektu je řešeno 16 dílčích cílů, přes 60 výzkumných aktivit, zahrnující 11 řešitelských skupin
z celého oboru stomatologie. Významně se tu
na výzkumu podílejí doktorandi. Hlavním cílem
tohoto projektu je na úrovni základního i aplikačního výzkumu orální implantologie, aplikace
nových materiálů v klinické praxi a právě výchova mladých doktorandů. Vedle projektu MŠMT
se Stomatologická klinika od roku 2000 podílela a podílí úspěšně na dalších výzkumných
a rozvojových projektech. Celkem 20 projektů.
V roce 2010 bylo pracovníky STK ve spolupráci se Stomatologickým výzkumným centrem
(SVC) publikováno přes 450 odborných prací,
z toho 150 v zahraničí. STK ve spolupráci s Klinikou ústní, čelistní, obličejové chirurgie v po-
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
sledních letech v rámci projektu SVC pravidelně
pořádá mezinárodní sympozia „Brněnské dentální a implantologické dny“. V tomto roce jsou
to již 13., a to se zvláštním zřetelem na 90. výročí
založení univerzitní stomatologie v Brně v roce
1921. K tomu přistupuje pořádání dalších odborných akcí prezentujících odbornou výzkumnou činnost na brněnských stomatologických
klinických pracovištích.
Shrnuto:
Celá činnost STK je rozsáhlá jak v léčebně preventivní činnosti, tak i v činnosti vzdělávací a výzkumné se široce rozvinutou spoluprací. Přispívá tak významně ke kvalitě léčebného ošetření
a zlepšování stavu orálního zdraví. Nicméně pro
plnou stabilitu její činnosti je třeba naplnění dalších záměrů, vizí, ke kterým patří již projektově připravený stacionář se 6 lůžky v rámci
jednodenní chirurgie pro ošetřování rizikových
2/2011
a hendikepovaných pacientů. Byl by to jistě velký přínos ke spolupráci v rámci projektu FNUSAICRC. K těm patří další personální, prostorová
stabilizace při stálé potřebě zvyšovat počet studentů zubního lékařství, počet mladých klinických pracovníků a celé kvality léčebné péče.
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
přednosta Stomatologické kliniky
foto autora článku
Operace nestability páteře v oblasti lumbosakrálního přechodu
S bouřlivým rozvojem techniky jde ruku v ruce
také rozvoj chirurgie, která využívá nejrůznějších technických zařízení k minimalizaci operačních přístupů a k sofistikovanějšímu provedení operačních výkonů. Stranou nezůstává
ani spondylochirugie – rodící se obor, který je
na rozmezí neurochirurgie a ortopedie. V našem článku bychom se chtěli zmínit o stabilizační operaci segmentů L5-S1, kterou jsme
na našem pracovišti zavedli asi před rokem.
Spondylolistéza je translační posun jednoho
obratlového těla vzhledem k tělu obratle kaudálněji uloženého. Název vznikl spojením slov
spondylos (obratel) a olisthesis (skluz). Tato
nozologická jednotka byla poprve popsána
českým patologen Rokitanským v roce 1836.
Pojem poprve použil Kilian v roce 1853.
První operaci spondylolisthesy Smith-Petersonovým hřebem publikoval u nás profesor
Z. Kunz v Acta chir. ortop. 1957 (autorem tohoto typu operace je Ramser 1943). Jednalo se
o poměrně rozsáhlý operační přístup, kdy přes
dutinu břišní bylo dosaženo páteře a provedena instrumentační stabilizace tehdy dostupným
materiálem. Prof. Kunz tento typ operace uvádí
také ve své učebnici neurochirurgie z roku 1968.
Vývoj šel dále, vypracovala se poměrně dokonalá metoda transpedikulární stabilizace, ale i tato
metoda vyžaduje poměrně velký operační přístup s rozsáhlým zásahem do paravertebrálního svalstva (v současné době je to standardní
operační výkon a se speciálním instrumentáriem u vhodných anatomických poměrů lze provést také perkutánně). Hledalo se dále a autoři
H. E. Aryan, C. B. Newman, J. J. Gold, F. L. Acosta
jr., C. Coover, C. P. Ames publikovali v roce 2008
v časopise Minimally invasive neurosurgery
článek: Percuraneous Axial Lumbar Interbody
fusion (AxiaLIF) of the L5-S1 Segment (perkutánní axiální bederní mezitělová fúze segmentu
L5-S1). Tento přístup je naprosto jiný – je minimálně invazivní – autoři uvádějí perkutánní, ale
operační rána musí být tak velká, aby se jí mohl
zavést asi 2,5 cm silný pracovní tubus a závisí
také na habitu pacienta (ono vlastně všechny
operace jsou perkutánní, protože jinak než přes
kůži se k vnitřním orgánů nedostaneme).
HISTORIE
Operace spondylolisthesy Smith-Petersonovým hřebem
Přístup je tedy minimální paracoccygeální, pod
RTG kontrolou se dostaneme presakrálním prostorem – tento je u mužů asi 15 mm a u žen
11 mm – k rozhraní S1-2. Transsacrálně zavedeme vodič do ploténky L5-S1 a dále do obratlového těla L5. Po vodiči dilatujeme přístupovou
cestu, zavedeme pracovní tubus, který nám
umožní exstirpaci meziobratlové ploténky L5S1, implantaci osteogenního materiálu do tohoto prostoru a mezitělovou fúzi poměrně masivním titanovým šroubem.
SOUČASNOST
Toto vše můžeme provést, aniž bychom porušili anulus fibrosu meziobratlové ploténky L5-S1,
aniž bychom porušily paravertebrální svalstvo
nebo svalstvo stěny břišní. Krevní ztráty jsou
minimální nebo neměřitelné. Metoda nám také
umožňuje částečnou repozici spondylolistézy
a distrakci prostoru L5-S1. Nemalým přínosem je
zkrácení operační doby a zkrácení hospitalizační doby pacienta. Výraznou nevýhodou je cena
implantovaného materiálu, která je dvojnásobná
ve srovnání se standardním transpedikulárním
výkonem, ale pokud vezmeme v úvahu kratší
dobu operace, kratší dobu sledování na intensivní péči a kratší dobu hospitalizace, pak bychom
se dostali k ceně téměř stejné. Další nevýhodou
je nemožnost odstranění výhřezu meziobratlové
ploténky do páteřního kanálu (který bývá občas
spojen s nestabilitou) – zde musíme stále použít
přístup otevřený, i když se v poslední době rozvíjí i endoskopie epidurálního prostoru páteřního
kanálu a uvidíme co nám další vývoj přinese.
Závěrem lze tedy shrnout. AxiaLIF (Axial Lumbar Interbody Fusion) je alternativou tradičních
intersomatických stabilizací k ošetření instability v prostoru L5-S1. Výhodou je minimální, pro
pacienta šetrný přístup, nevýhodou zůstává zatím cena.
MUDr. Jaroslav Strnadel, Ph.D.
Neurochirurgická klinika
5
Svatoanenské listy
2/2011
www.fnusa.cz
Oční vady řeší Centrum refrakční a jednodenní chirurgie
foto autora článku
který optimalizuje výsledný operační
efekt. Hodnoty se pomocí flash paměti přenesou do excimerového laseru. V průběhu zákroku laser hlídá
správnou centraci paprsku a umožní
automatické přerušení zákroku v případě decentrace a plynulé navázání.
Před 4 lety bylo na Klinice nemocí očních a optometrie ve Fakultní nemocnici u sv. Anny
v Brně otevřeno nové Centrum refrakční chirurgie. Toto specializované pracoviště je tvořeno diagnostickým a léčebným centrem pro
odstranění očních refrakčních vad jako je krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus
a presbyopie (vetchozrakost). Podle výsledků diagnostických vyšetření je klientovi v centru nabídnuto individuální řešení pro odstranění jeho oční vady. Jedná se o laserové operace,
při které je rohovka pomocí excimerového laseru remodelována. Před zákrokem je třeba
buďto odstranit rohovkový epitel (PRK), nebo
se vytvoří epitelový lalok speciálním rohovkovým nožem (Epi- LASIK), epitelový lalok lze
vytvořit i použitím roztoku 30% alkoholu (LASEK), nebo vytvořit keratotomem nebo femtosekundovým laserem rohovkový lalok do poloviny tloušťky rohovky (LASIK). Refrakční zákrok
lze provézt i pomocí femtosekundového laseru vytvořením optické čočky uvnitř stromatu
rohovky. Jednotlivé postupy se liší pooperační bolestivostí, délkou hojení a nutností po zákroku použít kontaktní čočku. Vlastní zákrok je
nezbytné předem vypočítat, využíváme parametry zakřivení rohovky – rohovková topografie, tloušťka rohovky a lomivost zadní plochy
pomocí Scheimphlugovy kamery. Celkový refrakční stav oka lze vyšetřit aberometrem wavefront analýzou. Na základě těchto údajů
a šíře zornice za šera lze pomocí počítačového
programu CRS master vytvořit operační plán,
Pro klienty s vysokou krátkozrakostí
a dalekozrakostí nabízí centrum k odstranění oční vady implantaci umělých nitroočních čoček při zachování
vlastní čočky (implantace fakických
čoček). Dalším typem operací, které centrum refrakční chirurgie oční
kliniky FNUSA nabízí, je refrakční
výměna čočky (RLE –Refractive
Lens Exchange) pro osoby s vysokým stupněm refrakční vady. Je třeba zdůraznit, že odstranění refrakční
vady neznamená, že oční patologie
a rizika, která provází vysokou krátkozrakost nebo dalekozrakost zmizí.
Tito klienti vyžadují stále pravidelné
oční kontroly. Refrakční centrum oční
kliniky také nabízí moderní způsob
léčby presbyopie (vetchozrakosti)
vhodné pro osoby po 40. roce věku,
kteří potřebují brýle na dálku i na čtení. Tato metoda se nazývá PRELEX
(Presbyopic Lens Exchange) a je v současnosti
jedinou metodou, která zajistí vidění do dálky
i do blízka bez brýlí. Jedná se o refrakční výměnu čočky s implantací speciální multifokální
(víceohniskové) nitrooční čočky nebo pravé
akomodující čočky. Centrum se zabývá i nadstandardními výkony při chirurgii šedého zákalu implantací nových typů nitroočních čoček.
Asférické nitrooční čočky zlepšují po operaci
kontrastní citlivost (vidění za šera), torickými
nitroočními čočkami dokážeme odstranit astigmatismus rohovky do 5 dioptrií, nitrooční čočky s ochranným žlutým nebo fialovým filtrem
chrání sítnici před škodlivým vlivem UV záření
a dle dlouhodobých studií mohou snížit až zabránit vzniku degenerace žluté skvrny.
V uplynulých dvou letech chirurgie šedého zákalu u klientů,
kteří nemají jiné oční nebo celkové komplikace, přešla do jednodenní chirurgie. V současné
době až 80% klientů je operováno s šedým zákalem ambulantně.
Podmínkou tohoto postupu jsou
kvalitní operatéři, nekomplikované šedé zákaly, možnost domácího zázemí a ambulantní kontroly
v následujících dvou dnech.
Před rokem byl zaveden na pracovišti cross-linking. Tato technika využívá účinku UV záření
6
na kolagen ve stromatu rohovky, který způsobuje jeho zřetězení a mechnické zpevnění.
Léčba je indikována například u keratokonusu
(progresivní vrozené ztenčení centra rohovky),
u rohovkové ektázie následkem nepřiměřeného hojení rohovky nebo nehojících se defektů.
Nedílnou součástí nadstandardních služeb
je i optická laboratoř, která nabízí refrakční
kontaktní čočky k dennímu použití, dále speciální kontaktní čočky- torické, presbyopické,
plynopropustné čočky ke korekci oční vady
u výše zmíněného keratokonu, dále čočky
kosmetické, které mohou vyřešit vzhled klienta u degenerace bulbu. Výše uvedené činnosti jsou umožněné vysokou erudicí všech pracovníků – lékařů, optometristů a zdravotních
sester. Znamenají novou kvalitu pro klienty,
nezanedbatelný je i ekonomický přínos pro
fakultní nemocnici. Pro úplnost zmiňuji některé položky z ceníku FN, například laserový
zákrok na jednom oku stojí 15 000 Kč, některé
mikrochirurgické postupy na čočce společně
s vhodnými implantáty až 35 000 Kč. Některá speciální vyšetření, nehrazená z veřejného
zdravotního pojištění stojí od 400 do 1 500 Kč.
Více na: http://web.fnusa.cz/centrumref.php
Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
přednosta Kliniky nemocí očních
a optometrie
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
2/2011
Nová multimediální učebna začala sloužit výuce mediků
na I. chirurgické klinice
Nová multimediální učebna slouží od začátku
jarního semestru pro výuku chirurgických oborů studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU). Učebna je vybavena počítačovými sestavami s předinstalovaným operačním
systémem, díky němuž může každý student
na monitoru sledovat a aktivně řešit ukázkové
postupy při léčbě chirurgicky nemocných pacientů od diagnostiky přes možnosti vlastní chirurgické léčby až po zkouškové testy.
„Výrazně se tak zkvalitní a zjednoduší výuka, zvýší se její názornost při konkrétních řešených chirurgických stavech. Výuka bude
pro studenty zajímavější. Očekáváme však
jejich aktivnější zapojení během výuky, jež
však bude předpokládat určitou připravenost
na stáže,“ říká přednosta I. chirurgické kliniky
a proděkan Lékařské fakulty MU Ivan Čapov.
Nová multimediální učebna je výsledkem rozsáhlého projektu na zkvalitnění praktické výuky chirurgických oborů na Lékařské fakultě MU.
I. chirurgická klinika získala v roce 2010 celkem
1,75 milionu korun na projekt z Fondu rozvoje
vysokých škol. V rámci tohoto rozvoje byla již
v roce 2008 otevřena Laboratoř robotické a miniinvazivní chirurgie pro pregraduální výuku
a o rok později Laboratoř nácviku praktických
dovedností. „Nově otevřená multimediální
učebna, která je úzce navázána na činnost
obou unikátních laboratoří, tak ještě zvýšila
jejich využití,“ uvedla řešitelka projektu, zástupkyně přednosty I. chirurgické kliniky pro školství
Lenka Veverková. Výukové prostory s kapacitou
20 míst jsou situovány do suterénních prostor
I. chirurgické kliniky přímo v areálu Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně. Náklady na stavební úpravy a částečně i vybavení učebny
ve výši 3,67 milionů korun hradila nemocnice
z vlastních zdrojů. „Vedení fakultní nemocnice považuje výuku budoucích lékařů za velmi důležitý předpoklad pro následné zajištění a rozvoj kvalitní péče o naše pacienty.
Současně jsme si vědomi toho, že kvalitní výuka by se měla odehrávat v reálném prostředí nemocnice, co nejblíže pacientovi. Proto
jsme se na realizaci tohoto projektu aktivně
i finančně podíleli,“ řekl Petr Koška, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
Japonský přístroj odhalí stáří cév lidského organismu
Unikátní novinku pro včasnou diagnostiku
kardiovaskulárních onemocnění představuje
metoda na stanovení tzv. indexu CAVI (Cardio-Ankle Vaskular Index). Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně (FNUSA) má k dispozici dva
přístroje, které umí odhalit stupeň aterosklerotických změn v lidských tepnách. Jedná se o japonské přístroje VaSera® 1500 (Fukuda Denshi
Co.,Tokyo, Japonsko), umístěné na Klinice pracovního lékařství a Klinice tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Vyšetření je zcela neinvazívní, bezbolestné a trvá pouze 12 minut.
vlastností aorty se obecně považuje za počáteční signál vzniku aterosklerotického postižení, což je významným prognostickým faktorem“, uvedl přednosta Kliniky tělovýchovného
lékařství a rehabilitace prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. Přítomnost aterosklerotických změn
na stěnách tepen je signalizována zvýšením
hodnoty indexu CAVI (hodnota < 8.0 je považována za normální nález). Hodnoty v rozmezí 8.0
až 9.0 jsou nálezem hraničním a hodnota CAVI
nad 9.0 značí s velkou pravděpodobností přítomnost aterosklerotického procesu.
„Index CAVI odráží poddajnost (elasticitu)
tepenné stěny ve směru srdce – kotníky a je
nezávislý na krevním tlaku. Ztráta elastických
Měření CAVI na přístroji VaSera® 1500 probíhá
ve fakultní nemocnici v rámci screeningu aterosklerózy u české populace a jako součást rozsáhlého mezinárodního projektu spolupráce
s Institute of Development, Aging and Cancer,
Tohoku University of Sendai (Japonsko). Rádi
jsme se zapojili do tohoto projektu, jehož cílem je rozšířit metodu v mezinárodním měřítku (země EU, USA, Rusko, Čína) a vytvořit
mezinárodní standardy pro CAVI a odhad cévního věku, neboť jedním z našich významných
úkolů je prevence, a to v širokém slova smyslu, uvedl Ing. Petr Koška, MBA, ředitel FNUSA.
„Výsledek stanovení indexu CAVI slouží k posouzení vlivu rizikových faktorů na vznik
aterosklerózy a je vhodným nástrojem pro
hodnocení efektivity farmakoterapie v dlouhodobém horizontu. Je velmi důležitým motivačním faktorem, který vede u pacientů
k včasnému zahájení léčby a ke korekci jejich
mnohdy nesprávného životního stylu“, doplnil prof. MUDr. Petr Brhel, přednosta Kliniky pracovního lékařství FNUSA.
Kontakt pro objednání:
1. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace – ambulance funkční diagnostiky a rehabilitace; Pekařská 53; budova E; 2. patro;
tel: 543 182 991; 543 182 992.
Klinika pracovního lékařství – ambulance ve
2. patře na ulici Výstavní 17; tel: 543 182 892
7
Svatoanenské listy
2/2011
www.fnusa.cz
Ke strategickým partnerům se v rámci projektu
FNUSA-ICRC přidalo VUT v Brně
Podpis Smlouvy o vědecko výzkumné spolupráci mezi Vysokým učením technickým
v Brně (VUT) a Fakultní nemocnicí u sv. Anny
v Brně v projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) je významným
předpokladem pro naplnění vysokých cílů,
které si projekt vytýčil.
Špičkoví odborníci VUT a FNUSA-ICRC spojí své síly ve vývoji nových metod, postupů
a technologií zejména na poli kardiologického
a neurologického výzkumu. Smyslem je lépe
porozumět biologickým procesům v lidském
těle, což umožní včasněji a přesněji stanovit
diagnózu a následnou cíleně zaměřenou léčbou výrazně zlepšit kvalitu života nemocných.
„Naši spolupráci považuji za jeden z nejdůležitějších impulsů pro další kvalitativní rozvoj biomedicínských technologií. Společným
využitím kapacit Vysokého učení technického v Brně a Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně dojde k synergii výzkumných aktivit,
které povedou ke zlepšení stávajících a též
ke vzniku zcela nových diagnostických metod, což v praxi zcela jistě přinese zefektivnění zdravotní péče, “ uvedl rektor VUT v Brně
prof. Ing. Karel Rais, CSc.,MBA.
Vytvoření komplementární výzkumné infrastruktury, obdobné jaká již dlouhodobě funguje ve spolupráci například s Mayo Clinic
a FNUSA-ICRC, je klíčové. „Jen za těchto podmínek je možné přenášet výsledky výzkumu
do klinické praxe, právě s ohledem na nemocné, v co nejkratší možné době. Strategické partnerství s VUT v Brně povede k rozvoji
projektů v oblasti akademického i průmyslového výzkumu zaměřeného nejen na biomedicínské inženýrství, ale i na řadu dalších oblastí, jakými jsou nanotechnologie,
informační technologie apod.,“ uvedl ředitel
FNUSA Ing. Petr Koška, MBA.
Neurolog Martin Bareš členem editorial boardu
prestižního časopisu
rofyziologii a jeho práce bude spočívat v pravidelných recenzích článků, podílu na vědeckém
a obsahovém směřování časopisu.
Profesor MUDr. Martin Bareš, Ph.D. se stal členem editorial boardu prestižního časopisu
Clinical Neurophysiology s IF 3,22 pro období
let 2011–2014. Na tuto pozici byl nominován
výborem České společnosti pro klinickou neu-
8
Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. je předsedou
Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzita a působí na I. neurologické
klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Je
předsedou extrapyramidové sekce České neurologické společnosti a členem výboru České společnosti pro klinickou neurofyziologii.
Z profesního hlediska se věnuje především extrapyramidovým a neurodegenerativním onemocněním, spasticitě a klinické neurofyziologii včetně transkraniální magnetické stimulace
a funkční magnetické rezonance. K hlavním
vědeckým zájmům patří studium behaviorálních a neuronálních substrátů poruch hybnos-
ti a neurodegenerativních onemocnění. Absolvoval několik zahraničních studijních pobytů
ve Slovinsku, Nizozemí, Německu a USA (dvouletý pobyt na Minnesotské univerzitě v Minneapolis, kde se věnoval výzkumu v oblasti
funkční magnetické rezonance). Je držitelem
Fulbrightova stipendia (2003–2004)a držitelem certifikátu United States Medical Licence
Examination- USMLE. Souhrnný impact factor
publikovaných originálních článků přesahuje 100, počet citací dle Web of Science 400,
Hirschův index 14. Opakovaně přednáší na domácích i zahraničních fórech.
Oficiální stránky časopisu jsou zde:
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/601528/description#description
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
2/2011
foto autora článku
Důvod, vznik a význam
České asociace zdravotních laborantů
S mírnou nadsázkou lze říci, že obor zdravotní
laborant se stává ohroženým druhem povolání.
Změněný systém středoškolského vzdělávání
zdravotních laborantů v posledních letech zapříčinil významnou redukci počtu absolventů
připravených pro praxi v jednotlivých oborech.
K nedostatku laborantů také významnou měrou přispívá skutečnost, že laické a někdy i odborné veřejnosti chybí všeobecné povědomí
o významu tohoto povolání. Zdravotní laboranti
se v posledních letech ztrácí ve stínu zdravotních sester např. v otázce činností, kompetencí
a i v platovém ohodnocení, což je nemotivující
pro potencionální zájemce o obor, pro čerstvé
absolventy i pro zdravotní laboranty již pracující.
Přitom se stále zvyšují požadavky na úroveň
odborného profilu zdravotních laborantů, zejména specialistů v oblasti zdravotnických laboratorních vyšetřovacích metod. Laboratorní
vyšetřovací metody ve zdravotnictví jsou dnes
samostatným komplexem specializovaných biomedicínských odvětví, jsou nezbytným a nezastupitelným předpokladem a základem pro stanovení objektivní diagnózy, pro léčebnou i preventivní péči.
Tyto a mnohé další důvody vedly ke vzniku
České asociace zdravotních laborantů (ČAZL).
Hlavním cílem ČAZL je rozvoj oboru Zdravotní
laborant se všemi specializacemi jednotlivých
oborů, dále optimalizace systému vzdělávání
a v neposlední řadě také prosazení adekvátního platového ohodnocení. V lednu tohoto
roku měla Česká asociace zdravotních laborantů první výročí svého vzniku. Její vznik byl
iniciován členy výborů odborných společností pro histologii, mikrobiologii a hematologii.
Dnes ČAZL zaštiťuje spolupráci 5 odborných
společností: Česká společnost histologických
laborantů, Společnost mikrobiologických laborantů, Sekce zdravotních laborantů České hematologické společnosti ČLS JEP, Sekce
imunologických laborantů České společnosti alergologie a klinické imunologie a Sekce
zdravotních laborantů Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP. V současné době zastupuje přibližně 1 800 zdravotních laborantů.
Každá tato odborná společnost, i když je členem ČAZL, si zachovává vlastní organizaci
a řízení. ČAZL je otevřená všem oborům a specializacím zdravotního laboranta a také jejich
odborným společnostem. Zdravotní laboranti,
kteří nemají odbornou společnost, mohou založit vlastní sekci přímo v ČAZL.
Prezídium ČAZL je složeno ze zástupců výborů odborných společností. Zástupci odborných společností nebo sekcí se jako členové
prezídia účastní jednání a pracovních schůzek,
do kterých ČAZL vstupuje. Odborné společnosti a sekce tak mají přístup k informacím
a aktuálnímu dění ve svých oborech a mají
příležitost ovlivnit další vývoj stávající situace.
Všechny potřebné informace o ČAZL lze získat
na webových stránkách www.cazl.cz.
Díky vyvinuté iniciativě a aktivní komunikaci se ČAZL v průběhu prvního roku své existence účastnila několika jednání (např. jednání na MZ ČR ohledně vzdělávání, Workshop
středních zdravotnických škol v Praze s otázkou problémů pregraduálního vzdělávání,
schůzka k ujasnění personálních potřeb laboratoří pro obor zdravotní laborant – SZŠ a VOŠ
Brno). ČAZL se v současné době aktivně účastní připomínkování zákona 96/2004Sb.
Správným nástrojem k řešení problémových
oblastí oboru Zdravotní laborant je vzájemná
spolupráce všech jeho oborů a jejich specializací. Je tedy v rukou současných i budoucích
členů ČAZL, zda se podaří zlepšit společenskou
a profesní prestiž oboru Zdravotní laborant.
Miroslava Ondráková
prezidentka České asociace
zdravotních laborantů
9
Svatoanenské listy
2/2011
www.fnusa.cz
foto autora článku
Dentální hygiena
Úvod:
Dnes již většina lidí ví, že správná péče o dutinu ústní je velmi důležitá. Špatná hygiena
zhoršuje stav dásní, závěsného aparátu zubů,
podporuje vznik parodontitidy a zubního
kazu. Dále může zvyšovat riziko vzniku chorob
krevního oběhu, revmatického onemocnění,
zhoršuje cukrovku atd. Mineralizací zubního
plaku, který není pečlivě vyčištěn, vzniká zubní kámen. Případný nános zubního kamene se
musí odstranit. Stomatolog často odesílá pacienty k dentální hygienistce, aby jim odstranila zubní kámen, naučila základům správného čištění dutiny ústní a pomohla s výběrem
vhodných pomůcek (1,2).
Pomůcky dentální hygieny
je správně používat. K dennímu mechanickému čištění používáme různé typy kartáčků
– klasické, jednosvazkové a mezizubní. Doporučuje se měkký kartáček s hustě osázenými jemnými štětinkami se zaoblenými konci
s krátkou pracovní hlavicí. Takový kartáček má
velmi dobrou čistící účinnost, umožní dobrý
přístup k zubům a okrajům dásní. Mezizubními kartáčky různých velikostí odstraňujeme
plak v mezizubních prostorách. Jejich velikost
musí vybrat dentální hygienistka nebo zubní
lékař. Často se také doporučuje ústní sprcha,
která výrazně pomáhá při léčbě parodontitidy, výborně vyplachuje parodontální choboty a efektivně odstraní zbytkový plak, zvláště
v těžko dostupným místech např. u fixních náhrad, implantátů apod. K dennímu čištění používáme i chemické přípravky jako jsou zubní
pasty, ústní vody a masážní gely. Důležitý je
praktický nácvik vhodné čistící techniky se
správně vybranými pomůckami (1,2).
Nejčastěji doporučované čistící metody:
Stillmanova technika, kdy pod úhlem 45 stupňů stíráme kartáčkem povlak vertikálně směrem od dásně k zubu. Doporučuje se u gingi-
Klasické kartáčky
Zahájení léčby:
Pacienta je nutné správně motivovat k péči
o jeho zuby a vysvětlit mu, jak moc je prevence důležitá. Dentální hygienistka provede instruktáž orální hygieny, kdy je pacient
poučen o správném čištění dutiny ústní a seznámen s různými pro něj vhodnými pomůckami k dentální hygieně. Je třeba mít kvalitní
mechanické i chemické pomůcky a naučit se
10
Škrabka na jazyk, jednosvazkový kartáček,
speciální kartáček k implantátům, dentální niť
válních recesů (nezánětlivý ústup dásní). Při
Bassově technice štětiny směřují do gingiválního sulku pod okraj dásní také pod úhlem 45
stupňů. Drobnými vibračními pohyby odstraňujeme povlak, stimulujeme dáseň a dobře
vyčistíme dásňový žlábek (sulcus).
Interdentální technikou odstraňujeme povlak
mezi zuby mezizubními kartáčky, jejich šířku
vybíráme pomocí speciální sondy s kalibrací tak, aby vyplňoval celý mezizubní prostor.
Další často používanou pomůckou je dentální
niť (flossing). Niť zavádíme pilovitě přes bod
kontaktu pod okraj dásně až do gingiválního
sulku a vyčistíme boční plochy zubů.
Často se používá také jednosvazkový kartáček. Ten se výborně hodí k odstraňování povlaku v těžko dostupných místech chrupu
nebo u fixních ortodontických aparátků, protetických náhrad a implantátů (1,2).
Mezizubní kartáčky
Profesionální ústní hygiena:
Stomatolog nebo dentální hygienistka zahájí profesionální orální hygienu odstraněním
zubního kamene (scaling).
Rozlišujeme zubní kámen supragingivální a subgingivální uložený v parodontálním chobotu.
Ultrazvukem se většinou odstraňuje supragingivální zubní kámen a subgingivální zubní kámen
se odlučuje speciálními kyretami. Nejčastěji používáme Graceyho kyrety, vždy typ určený pro
daný zub, někdy používáme i scalery. Kyretami
provádíme deep scaling, to jest nejprve krátkými tahy větším tlakem odstraníme větší nánosy
a potom root planing, dlouhými tahy menším
tlakem vyhlazení kořenů (1,2).
Odstranění pigmentací:
Při nedostatečné ústní hygieně a požíváním
různých pochutin např. kávy, čaje, červeného
vína a kouřením může dojít k zabarvení zubů,
které můžeme odstranit depurační pastou
a rotačním kartáčkem. Dnes se často využívá i novější technologie tzv. pískování (AIR
FLOW), které je založeno na jemném pískování
a leštění i na těžko dostupných ploškách zubů.
AIR FLOW (pískovač) pracuje pod velkým tlakem vody a vzduchu současně s jedlou sodou
ve formě drobného granulátu, který působí
na sklovinu jako abrazivum. Po každém pískování by měla následovat fluoridace zubní
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
Při vnitřním ordinačním bělení, které provádí
stomatolog, se bělící gel aplikuje do vyčištěného, vysušeného a endodonticky ošetřeného
zubu. Před zavedením bělící vložky se kořenový kanálek hermeticky uzavře skloionomerním cementem. Vše se nakonec překryje provizorní výplní a nechá se působit asi týden.
Techniku můžeme opakovat 5–6 krát v intervalu tří až pěti dnů.
skloviny např. fluoridovým lakem nebo gelem
k posílení odolnosti skloviny (remineralizaci).
Bělení zubů:
Bělení zubů spadá do oblasti kosmetické stomatologie, je to estetická úprava barvy zubních korunek. Provádí se na přání pacienta
pod odborným dohledem stomatologa.
Rozlišujeme 3 techniky bělení – domácí bělení
(zevní),
– v ordinaci lékaře (zevní a vnitřní),
– kombinace obou metod
Bělí se většinou zuby v obou čelistech od pětky po pětku. K bělení se používají bělící gely
s obsahem peroxidu vodíku nebo peroxidu
močoviny (karbamid peroxid) v různých koncentracích. Chrup musí být pečlivě vyčištěn,
nejlépe dentální hygienistkou, sanován a bez
zánětu dásní.
Při domácím bělení se používají bělící gely
s nižší koncentrací, nejčastěji karbamid peroxid
10–22 %. Nejdříve zuby velmi pečlivě vyčistíme
a nasadíme na ně plastový nosič s bělícím gelem
a nechá se působit určitou dobu, kterou vždy
určí stomatolog. Provádí se denní a nebo noční
bělení zubů a to i po dobu několika týdnů.
Při zevním ordinačním bělení, které provádí
stomatolog nebo dentální hygienistka se po-
2/2011
Ústní sprcha
užívá bělící gel s vyšší koncentrací (30–38%),
proto je nutné chránit měkké části parodontu.
V místech přechodu gingivy na zub se aplikuje
ochranný silikon, který se 20–40 vteřin vytvrzuje polymerační lampou. Je možné chránit
gingivu i nasazením kofferdamu. Bělící gel se
nanese na přední plošky korunek zubů a nechá se působit asi 20 minut. Během jednoho
sezení se může procedura opakovat 2–3 krát,
závisí to na požadovaném stupni bělosti zubů,
kterého chceme docílit.
Závěr:
Na závěr můžeme říci, že pečlivá ústní hygiena, pravidelné zubní prohlídky, eventuálně
odstranění zubního kamene dentální hygienistkou nám dají dobrý pocit, zdravý chrup
i závěsný aparát zubů.
Marie Dlouhá
Stomatologická klinika
FN u sv. Anny v Brně
Literatura:
1. Kovaľová E., Čierný M. – Orální hygiena.
(Prešov- Zűrich, 1994) Polygraf, Prešov
2. Antonella Tani Botticelli – Dentální hygiena
Teorie a praxe. Praha (Quintessenz, 2002)
Do důchodu bez důchodu, ale s nadšením a zdraví
foto autora článku
záležitost je mnohem komplikovanější a zasahuje i do dalších oblastí veřejných financí – zejména do zdravotního a sociálního systému.
Rozdíly ve vyspělosti jednotlivých zemí světa můžeme hodnotit z mnoha pohledů – ekonomického, technologického, vzdělanostního,
z hlediska pokroku v lékařské vědě a dalších.
Tato vyspělost pak také mimo jiné odráží, jakého věku jsme schopni se dožít. Demografický
údaj naděje na dožití nebo také střední délka života je hypotetickým údajem, který vyjadřuje, kolik v průměru let se dožije novorozenec za předpokladu, že se za jeho života nezmění řád vymírání a další sledované demografické ukazatele.
V souvislosti se stárnutím populace se nejčastěji hovoří o udržitelnosti či neudržitelnosti
penzijního systému a o jeho reformě, ale celá
Příkladem mohou být Spojené státy. Přesto, že disponují nejvyspělejší zdravotní péčí
na světě, naděje na dožití je nižší (78,1 let) než
v ostatních vyspělých zemích světa. Je to tím,
že miliony Američanů (odhaduje se až 46 milionů) jsou bez zdravotního pojištění a mají tak
omezený přístup ke zdravotní péči. A to asi
ještě nějakou dobu potrvá, protože již Kongresem přijatá reforma zdravotnictví, předložená prezidentem Obamou byla odmítnuta Sněmovnou reprezentantů. Návrh zákona byl zaslán do Senátu, ale tam se předpokládá jeho
zablokování.
Se stoupající životní úrovní Evropanů se
tedy prodlužuje i očekávaná délka života.
V České republice stárnutí populace probíhá rychleji, než Český statistický úřad očekával ještě v roce 2003, kdy připravil demografickou projekci do roku 2050. V roce 2009 je
již vyšší očekávaná délka dožití, než jakou pro
tento rok predikoval i ve své optimistické variantě. Nedávno zveřejněná nejnovější projekce
již pracuje s vyššími čísly.
Z 224 zemí je podle průzkumu společnosti CIA
z roku 2009 (Central Intelligence Agency) – The
World Factbook – naděje na dožití v České republice 61. nejvyšší na světě. Ve velmi vyspělých
zemích jako jsou Macao je to 84,4 let, Japonsko
82,1 let nebo Francie 81 let. Naopak u nejchudších obyvatel Afriky je to mnohem dramatičtější, jen 38,2 let v Angole nebo 38,6 let v Zambii.
Občané vyspělých zemí světa se dožívají vyššího věku a stejná situace platí i uvnitř jednotlivých zemí. Bohatí jsou v průměru zdravější
a žijí déle. „Chudí“ jsou častěji nemocní a umírají dříve než střední třída. Nezaměstnaní stráví za rok v nemocnici dvojnásobně delší dobu
než pracující. Evropan pobírající nadprůměrnou mzdu se cítí zdravotně v pořádku z 60 %,
zatímco „chudý“ z necelých 40 %.
Ve skandinávských zemích je dlouhověkost připisována velmi kvalitní lékařské péči a zdravému životnímu stylu (nízká spotřeba alkoholu,
cigaret, zdravá strava a nejvíce hodin strávených sportem). Naopak Jižané si prý nepřipouští stres, umí se bavit, smát se a hodně tančí.
Kladu si však otázku, jak jsme připraveni
na prodlužující se lidský věk v celospolečenském kontextu? Asi velmi těžká odpověď pro
všechny zainteresované a zodpovědné.
11
Svatoanenské listy
2/2011
www.fnusa.cz
Projekce 2009
Rok
nízká
střední
Projekce 2003
vysoká
vysoká
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
2008
74,0
80,1
74,0
80,1
74,0
80,1
73,0
79,3
2009
74,1
80,2
74,2
80,3
74,3
80,4
73,1
79,5
2010
74,3
80,4
74,5
80,6
74,6
80,7
73,3
79,7
2020
76,3
82,0
77,0
82,8
77,6
83,3
75,1
81,2
2030
78,4
83,7
79,5
85,1
80,5
86,0
76,8
82,8
2040
80,0
85,1
81,5
86,8
82,8
88,0
78,6
84,4
2050
81,6
86,4
83,5
88,4
85,1
90,0
80,3
86,0
2065
84,1
88,5
86,5
91,0
88,5
93,0
Pozn.: Horizontem Projekce 2003 byl rok 2050.
A tak jsme zase u toho, o čem jsem psala
v předchozích listech. Začněme u sebe. Prevence nemocí je velmi důležitá a stále námi
podceňovaná záležitost. Ale jen do doby, „než
se zdraví pokazí“. Pak je většina z nás ochotna
udělat pro něj cokoli a dát za něj vše. Mnohdy
však toto uvědomění přichází pozdě.
Řada z nás do zdravotního pojištění odvádí
nemalou částku a máme tak nárok na kvalitní
zdravotní péči. K této patří mimo celé řady dalších i péče preventivní. Přesné definování obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek, na které máme nárok zdarma a neplatíme
při návštěvě lékaře ani regulační poplatek, je
stanoveno vyhláškou a měli bychom je absolvovat bez ohledu na to, zda máme či nemáme
zdravotní obtíže.
Preventivní prohlídku by měli dospívající
a dospělí absolvovat u svého praktického lékaře, zubního lékaře a gynekologa. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek je stanoveno v § 29 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění a vyhláškou č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek.
Co by měl tedy zjistit a vyšetřit praktický lékař pro dospělé? Tyto ukazatele jsou přes-
ně definovány v závislosti na věku, ale zobecněně můžeme říci, že základem všeho je kvalitní anamnéza s ohledem na rodinnou zátěž
a předpokládaná zdravotní rizika. Lékař kontroluje očkování proti tetanu, provádí komplexní fyzikální vyšetření zaměřená na jednotlivé
oblasti lidského těla (pohledem, poslechem,
poklepem, pohmatem, zvážení, orientační vyšetření zraku a sluchu), provede se orientační
chemické vyšetření moče, vyšetří se hladiny
plasmatického cholesterolu, lipoproteinů (vyloučení aterosklerozy, hypertenze, kardiovaskulárních onemocnění) a glykemie (vyloučení diabettu mellitu), natočí se EKG. Povinnou
součástí preventivní prohlídky je onkologická
prevence s vyšetřením konečníku, dále dnes
známé stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testrem (může provést registrující praktický lékař i gynekolog), či po zvážení
lékařem je doporučena screeningová kolonoskopie pro vyloučení kolorektálního karcinomu. V rámci této prevence se lékař také musí
zaměřit na varlata a prsa. Obecně lze říci, že
s věkem sledovaných parametrů přibývá.
A na co se zaměří gynekolog? Zde by měly
přicházet na vyšetření mladé dívky ve věku 15
let a poté se provádí prohlídka 2x ročně. Opět
je návštěva spojena s odběrem anamnézy, lékař provede klinické vyšetření prsů, prohlédne
a prohmátne oblast regionálních uzlin v oblasti pohlavních orgánů, měl by vás naučit samovyšetřování prsů. Provádí se kolposkopické
vyšetření, odebere se vzorek tkáně z děložního čípku nejčastěji na cytologické vyšetření.
Ve 45 letech byste měla podstoupit mamografické vyšetření a pak následně každé dva roky.
Důležité je poučení o preventivním významu
protirakovinné prohlídky.
Vyplatí se i pravidelná péče o zuby v půlročních intervalech. Nejen v souvislosti s následnou bolestí a neradostným pocitem při návštěvě zubního lékaře, ale zejména s ohledem na případnou finanční zátěž a odlehčení vaší peněžence. Obsahem preventivní prohlídky u dospělého je vyšetření stavu celého
chrupu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní,
posouzení stavu čelisti a mezičelistních vztahů. Lékař vás má poučit o významu prevence stomatologických onemocnění s ohledem
na dodržování ústní hygieny, správnou techniku čištění zubů a vhodné materiály. Ale také
se má zaměřit na správné stravovací návyky.
Vhodné je určitě doporučení k návštěvě dentální hygienistky. Nezastupitelné místo má pak
prevence u těhotných žen.
Ze statistických údajů vyplývá, že praktické
prohlídky absolvujeme jen minimálně. Zvýšený zájem se objeví jen na chvíli a to po mediálních kampaních, které upozorní např. na rakovinu tlustého střeva. Jsme zvyklí chodit k lékaři jen se zdravotními prolémy. Proč si tam
nejdeme pro prevenci, která nás nic nestojí a výrazně může přispět ke zkvalitnění našeho života? Hodně to souvisí se zdravotní gramotností, které není doposud věnována patřičná pozornost a není v potřebné míře využívána. Na otázku, jak cenný je mu vlastní život,
si musí odpovědět každý sám.
Pokud by vás tento článek přece jen přiměl
k zamyšlení a následné návštěvě některého z uvedených odborníků, pak doporučuji, abyste se objednali. Je nutné, aby obě strany měly dostatek času k probrání a zhodnocení zdraví, ptejte se a naslouchejte radám. Odchodem z ordinace pak ale vše nekončí, nezapomeňte se informovat na výsledky svých laboratorních vyšetření a objednat se na příště.
Mgr. Šárka Urbánková
asistent Katedry ošetřovatelství LF MU
12
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
2/2011
Komunikujeme s pacientem anglicky
5. lekce angličtiny
DERMATOLOGY
Dermatologie, kožní lékařství
Kůže, pokožka
Kožní systém
Pleť
Póry
Bledý
Pobledlý
Opálený
Suchá kůže
Vlhká kůže
Mastná kůže
Tenká kůže
Ochablá kůže
Vysušená kůže
Citlivá kůže
Necitlivá kůže
Odřená kůže
Popraskaná kůže
Olupování kůže
Podráždění kůže
Zarudnutí
Svědit
Mateřské znaménko
Jizva
Nehet
dermatology/dermatolodži/
skin/skin/
integumentary systém/integjumetri system/
complexion/komplekšn/
pores/pors/
pale/peil/
sallow/selou/
tanned/tend/
dry skin/drai skin/
damp skin/damp skin/
oily, greasy skin/oily, grísy skin/
thin skin /tin skin/
lax skin/leks skin/
dessicated skin/disikeitid skin/
sensitive skin/sensitiv skin/
senseless skin/sensles skin/
excoriated skin/ekskorieitid skin/
chapped skin/čepd skin/
skin scaling/skin skeilin/
skin irritation/skin iriteišn/
erythema/erisima/
itch/ič/
naevus/nives/
scar/skar/
nail/neil/
SKIN DISORDERS
Kožní onemocnění
Alergie
Akné
Alopecie(vypadávání vlasů,chlupů)
Zánět kůže
Ekzém
Erysipel (růže)
Furunkul
Pásový opar
Impetigo(puchýřnatý zánět kůže)
Svrab
Lepra, malomocenství
Lupénka
Kopřivka
Potničky
Puchýř
Bradavice
Vřed
Lymfedém
Opruzeniny
Vši
Seborrhoea
Vyrážka
Plíseň
skin disorders/skin disordrs/
allergy/alerdži/
acne/ekni/
alopecia/elopišia/
dermatitis/dermataitis/
eczema/ekzima/
erysipelas/erisipeles/
furuncle/fjurankl/
herpes zoster/herpiz zostr/
impetigo/impitaigou/
itch/ič/
leprosy/leprosy/
psoriasis/soraiesis/
nettle rash, urtica/netlreš, artika/
miliaria/milieria/
vesicle/vesikl/
wart/wort/
abscess/ebsis/
lymphoedema/limfidima/
intertrigo/intrtrigou/
lice/lais/
seborrhoea/seborea/
rash/reš/
fungus/fangas/
13
Svatoanenské listy
2/2011
www.fnusa.cz
SKIN
hair
nerve-ending
capillary
pore
epidermis
nervové vlákno
corium
adipoid gland
sweat duct
nervové zakončení
(dotyk nebo bolest)
tuková tkáň
THE SKIN
Pokožka
Kapilára
Tuková žláza
Tuková tkáň
Škára
Nervové zakončení
Nervové vlákno
Potní kanálek
Pór
Chlup
epidermis/epidermis/
capillary/kepileri/
adipoid gland/edipoid glend/
adipose tissue/edipos tišu/
corium/koriem/
nerve-ending/nrvending/
nerve fibre/nrvfaibr/
sweat duct/svet dakt/
pore/por/
hair/her/
FRÁZE
Bolí to?
Svědí to?
Máte horečku?
Máte nějakou lékovou nebo potravinovou alergii?
Máte nějaké dýchací obtíže?
Jaké léky užíváte pravidelně?
Vezmeme vám kousek nehtu na laboratorní testy.
Does it hurt?/das it hrt/
Is it itchy?/is it iči/
Do you have fever?/du ju hev fívr/
Do you have any drug or food allergy?/du ju hev eny drag or fud alerdži/
Do you have any breathing problems?/du ju hev eny brízing probléms/
What is your regular medication?/wat is jór regulr medikeišn/
We take piece of your nail for lab tests./wi teik pís of jór neil for lab tests/
Hana Řiháčková
Odbor zdravotních pojišťoven
14
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
2/2011
foto autora článku
Z historie vzniku nemocnic (5)
Ve čtvrtém pokračování seriálu o vývoji nemocnic jsme se dostali až k typu Císařsko – královského zaopatřovacího ústavu (1786), který
už byl diferencován podle medicínských odborností. Z mnoha důvodů jsou z historického
hlediska zajímavé latinské nápisy nad jednotlivými vchody – do budovy: K ulehčení ubohým a do nemocničních oddělení: Nemocným
pro zdraví, Pro péči o ty, kteří touží po uzdravení
a Z nich zajisté budeš posílen v lásce. Vchod pro
pomatené nesl nápis Pomateným k moudrosti. Nápisy nad třemi vchody do porodnice (Pro
pomoc pokleslým, Pro ochranu dobrého jména
pokleslých a Věř mi, že je vysoce chvályhodné
pomáhat pokleslým) prozrazovaly, že sloužily
hlavně svobodným matkám. Oddělení nalezince zdobily nápisy pečující a milosrdné (Útulek pro odložené, Zde ať vyvede dobrotivá orlice
pod svými křídly odstrčené vejce i vyhnaná kuřata, Je nás mnoho, Nalezený poklad se ukryje,
aby byl zachován, Aby Mojžíš nezahynul, nechť
faraonova dcera chrání nalezence, kterého krutý osud ponořil do vod; zde také touto pomocí
z lásky mírní a omezuje útrapy Josefova potomstva), nad sirotčincem zas visely rady do života
– Nauč se, šťastný hochu, co je štědrost bohů; Jsa
hlupák, nalezni za otce císaře místo chudáka..
Ale, jak jsme už poznamenali, vývoj medicíny překonal pouhou sociální péči a milosrdné přístupy k potřebným účinnější léčbou
nemocných – ze Zaopatřovacího ústavu se
vyvinul Zemský ústav (1863). Rostoucí úroveň medicíny a požadavky na hygienu si však
brzy vynutily masivní stavební úpravy starých
a nevyhovujících prostor. A tak se v květnu
1865, po nejednoduchých jednáních, začalo s jejich postupným bouráním. Přestavba
byla naplánována na tři roky, a to za plného
provozu. Brzy se však zjistilo, že na původním místě (vzhledem k četným kanálům, podzemním chodbám, sklepům a dalším dutým
prostorám) stavět nelze. Proto bylo nakonec
rozhodnuto postavit moderní ústav v areá-
lu bývalého kláštera u sv. Anny. Zvolena byla
stavba koridorového systému, nikoliv už tehdy modernější typ pavilonový. Částečný provoz zahájil v dubnu 1867, celá přestavba byla
dokončena o rok později, včetně parku založeného známým zahradním architektem Antonínem Šebánkem (zakladatelem Lužánek).
Nemocniční komplex vyprojektoval dánský
architekt žijící ve Vídni Theophil Hansen (autor
Besedního domu, Pražákova paláce na Husově ulici a Kleinova paláce na náměstí Svobody)
ve spolupráci s inženýry Přerovským a Vyhnalem v novorenezančním stylu, dodnes patří k pozoruhodným stavbám devatenáctého
století u nás. V budově byly byty pro personál,
sály pro 16 až 32 lůžek a jedno až čtyřlůžkové pokoje pro pacienty I. a II. třídy, celkem pro
683–750 pacientů (prvním ředitelem byl Gustav Kroczak).
Od té doby byl postupně park zastavován dalšími budovami, jak to vyžadoval rozvoj medicíny a nárůst počtu pacientů. Např. už v r. 1872
byl dostavěn patologicko-anatomický ústav,
v osmdesátých létech byly ústavní budovy
zcela modernizovány – až po rok 1891, kdy
byla vybudována telefonní síť. V r. 1908 byl dostavěn pavilon pro II. interní oddělení (primářem byl W. Hager; první interní oddělení sídlilo
v hlavní budově, vedl ho R. Vanýsek) a následujícího roku pak Velký chirurgický či Bakešův
pavilon a pavilon pro oční lékařství.
Vídeňský architekt Theophil Hansen (1813–1891)
Další stavební činnost přerušila první světová
válka, na jejímž konci došlo k vyhlášení samostatného Československa. Jedním z jeho prvních zákonů byl zákon z 28. ledna 1919, jímž se
v Brně zřizovala druhá česká univerzita v zemi
a Zemská nemocnice u sv. Anny se postupně
měnila v nemocnici fakultní. Lékařská fakulta
začala v prvním roce své existence se dvěma
klinikami – Klinikou nemocí vnitřních a nervových (R. Vanýsek) a Klinikou chirurgickou
(J. Petřivalský), a s Ústavem patologicko-anatomickým a bakteriologickým (P. L. Kučera).
Jen s malou nadsázkou můžeme říci, že od té
doby v někdejším nemocničním parku neustal rozvoj klinik a stavební ruch. Nemocnice
univerzitního typu se proměňuje před očima
současníků v léčebné a výzkumné zařízení evropské úrovně.
Doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc.
(Literatura:
Porter, Roy. Největší dobrodiní lidstva. Praha: Prostor, 2001.
Schott, Heinz. Kronika medicíny, Praha: Fortuna Print, 1994.
Dvě století ve službách zdraví 1786–1986, kolektiv autorů,
Brno: FNsP, 1986.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně do r. 2000, Brno: FN
u sv. Anny, 2000.
Černoušková, Dagmar, Hodeček, Dalibor. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno: FN u sv. Anny, 1996.)
Brno – Zemská nemocnice
15
Svatoanenské listy
2/2011
www.fnusa.cz
Hospodaření FNUSA za 1–12/2010
opravy
a údUåED
3%
energie
2%
ostatní
náklady
8%
osobní
náklady
40 %
foto autora článku
prodané
zbRåt1/13 %
léky 12 %
FN dosáhla k datu 31. 12. 2010 ve svém hospodaření za rok 2010 zisku ve výši 3 258 tis.
Kč. Tohoto pozitivního výsledku se podařilo dosáhnout i přes meziroční pokles úhrad
ve zdravotní péči od zdravotních pojišťoven
doprovázený propadem v prodeji léků, nárůstem nákladů ve mzdové oblasti a za situace
snížených provozních dotací od zřizovatele.
SZM 22 %
Graf zobrazuje procentní podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech FNUSA.
rekonstrukce angiolinky, zateplení budovy M,
stavební práce na I. CHK v objektu M a centra
pro experimentální stereotaktický navigační
systém a RTG. Nedochází tedy ke zvýšení závazků ve vztahu k běžné činnosti FNUSA. Nárůst závazků je způsoben převážně díky investičním aktivitám, které jsou kryty ze zdrojů
státního rozpočtu. Naproti tomu pohledávky
klesly o 22,9 %.
Meziročně došlo k nárůstu krátkodobých závazků z obchodního styku o 32,9 % což představuje zvýšení objemu závazků vůči dodavatelům o 138 mil. Kč. Nejvíce se na nárůstu závazků
podílí výstavba ICRC (83,6 mil. Kč) a dále pak realizace oprav z rezervního fondu (20,5 mil. Kč),
ze kterého byly hrazeny opravy fasády Hansenovy budovy A1, kaple, výměna oken v objektu
A, oprava ostatních fasád, komunikací, stavba
opěrné zdi a oprava učebny na Výstavní. Po odpočtu uvedených závazků pak činí nárůst krátkodobých závazků z obchodního styku 34,5
mil. Kč. Tato částka zahrnuje splátky investic:
V oblasti nákladů se projevil meziroční nárůst především u spotřeby léků o 32,8 mil.
Kč, což je způsobeno zvýšenou spotřebou
léků pro specializovaná centra (29,5 mil.
Kč). Na nárůstu SZM o 37,9 mil. Kč se nejvíce podílí tyto oblasti poskytované péče: kardiologie (24,8 mil. Kč), angiologie (5,7 mil.
Kč), neurologie (3,2 mil. Kč) a laparoskopie
(3,1 mil. Kč).
Nejvýznamnější složkou nákladů jsou osobní
náklady, představují 40 % veškerých nákladů
a oproti stejnému období roku 2009 vzrostly
o 83 mil. Kč. Náklady na léky a SZM představují
33,5 % veškerých nákladů.
Ve finanční oblasti je patrný ozdravný proces
FN, který se odráží i ve snížení závazků po splatnosti. K 31. 12. 2010 evidovala FNUSA závazky
po lhůtě splatnosti – 124 tis. Kč, což ve srovnání
s r. 2009 znamená pokles o 95 %.
Pohl. z obch. styku
Rozdíl mezi pohledávkami a závazky
Závazky z obch. styku
70
3
54
62
3
227 914
314 386
14
421 339
53
9
255 994
277 966
277 329
300 000
260 153
277 547
281 157
383 538
51
5
55
8
58
11
5
6
56
3
87
1
7
3
4
60
2
60
60
6
59
12
1
12
05
9
73
44
2
60
395 978
56
291 005
500 000
295 568
57
6
1
16
23
1
1
700 000
5
3
8
5
29
7
900 000
tis. K
100 000
-100 000
-117 804
-206 465
-300 000
-275 662
-213 197
-275 156
-327 901
-324 574
-343 970
-309 548
-280 597
-259 121
-307 158
-477 383
-500 000
12/2009
1/2010
2/2010
3/2010
Vývoj závazků, pohledávek a zadluženosti FNUSA
16
4/2010
5/2010
6/2010
7/2010
8/2010
9/2010
10/2010
11/2010
12/2011
Svatoanenské listy
2 213 882
2 500 000
2 300 207
www.fnusa.cz
2009
2010
2/2011
Rozdíl
2 000 000
32 156
32 156
0
-5 827
88 352
94 180
-30 525
31 475
62 000
500 000
-73 944
-86 325
1 000 000
459 632
533 575
1 500 000
0
-500 000
V nosy za
zdr.slu .od ZP
V nosy za prodané
zbo í a Rp v ÚL
Provozní dotace
Výnosy za zdr.
a nezdr. sluåby
mimo ZP
Dohadné v nosy
Graf zobrazuje meziroční srovnání výnosů za období 1–12/2009 a 2010 v tis. Kč
Ve výnosové oblasti poklesly výnosy od pojišťoven za zdravotní péči o cca 86,3 mil. Kč. U výnosů za služby mimo ZP se nejvíce snížily výnosy za zdravotní péči mimo ZP – cizinci (2 mil.
Kč) a za ostatní nezdravotní služby (1,8 mil. Kč).
V návaznosti na pokles nákladů na prodané zboží meziročně klesly i výnosy z prodaného zboží
lékárny o cca 73,9 mil. Kč – počátkem r. 2009 se
na výnosech podíleli i onkologičtí pacienti a došlo k převodu některých léků z Rp na žádanky.
Současně se propad v prodeji léků v nemocniční lékárně odrazil i ve snížení tržeb za regulační
poplatky k receptům ve výši 4,1 mil. Kč.
V r. 2010 jsme obdrželi provozní dotaci ve výši
31,5 mil. Kč, z toho 2,6 mil. Kč na vybrané činnosti a 28,5 mil. Kč na grantové projekty. Celkový objem dotací od zřizovatele a územně samosprávních celků se snížil proti r. 2009 o 30,5 mil. Kč.
I přes zmíněné negativní dopady jak na výnosové tak i na nákladové stránce hospodaření naší
nemocnice podniká vedení FNUSA důležité kroky, které by umožnily zvýšení platů lékařských
i nelékařských pracovníků v roce 2011 a tím významně přispět ke stabilizaci nynější nelehké situace související s akcí „Děkujeme, odcházíme“
a posílení pozice FNUSA v rámci poskytovatelů
zdravotní péče v roce 2011. Tímto Vám všem děkuji, že jste svou prací přispěli k dosažení kladného výsledku hospodaření v r. 2010 a věřím, že
se nám společným úsilím podaří stejně dobrého výsledku dosáhnout i v r. 2011.
Ing. Aleš Geier, MBA
vedoucí Odboru controllingu EÚ
foto autora článku
FNUSA je signatářem Charty kvality ČR
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je první fakultní nemocnicí v ČR, která se přihlásila k Chartě
kvality a vedle vrcholných politických představitelů ČR a představitelů komerčních i nekomerčních subjektů se stala jejím signatářem. K Chartě
kvality se přihlásil krom jiných ministr průmyslu
a obchodu Martin Kocourek a/nebo energetická
společnost ČEZ; za FNUSA podepsal Chartu kvality ředitel Ing. Petr Koška, MBA.
Charta kvality České republiky navazuje na Evropskou Chartu kvality, kterou Evropská unie
deklarovala své přesvědčení, že v globální světové ekonomice je kvalita určujícím faktorem
úspěšnosti podnikání.
Podpisem se signatáři Charty kvality zavázali zejména k:
– podpoře a naplňování přijaté strategie
a cílů Národní politiky kvality,
– rozvoji výchovy a vzdělávání ke kvalitě
a podpoře výchovy k etice a morálce,
– rozvoji chápání metod a nástrojů kvality,
17
Svatoanenské listy
2/2011
– aktivnímu rozšiřování zkušeností a nejlepší
praxi z oblasti kvality a inovací,
– podpoře a šíření dobrého jméno
„České kvality“,
– úsilí o dosahování nového pokroku
v kvalitě a inovacích.
V souladu s těmito závazky a se strategickými
záměry strategie Národní politiky kvality v ČR
deklarovalo vedení fakultní nemocnice ve svém
prohlášení o politice systému řízení následující
zásady:
– dosahovat stabilní kvality poskytovaných
služeb současně i s jejich neustálým zlepšováním,
– plnit současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání pacientů a všech zain-
www.fnusa.cz
–
–
–
–
–
–
teresovaných stran na kvalitu, výkonnost
a efektivnost našich služeb,
zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost
a angažovanost zaměstnanců pro zabezpečení spolehlivosti, důvěryhodnosti, bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb,
uplatňovat procesní a systémový přístup,
udržovat pořádek a pravidla díky standardizaci postupů,
zajistit bezpečí pacientů a zaměstnanců,
chovat se odpovědně vůči zaměstnancům,
pacientům a všem zainteresovaným stranám,
zlepšovat průběžně na základě faktů
a ověřených informací.
Od zaměstnanců vedení nemocnice očekává:
– znalost a respektování zásad politiky sys-
tému řízení, dodržování etického kodexu
při svém jednání, činnosti vůči pacientům
a všem zainteresovaným stranám,
– spolupráci a iniciativu při uplatňování
a rozvíjení integrovaného systému řízení.
Politika systému řízení Fakultní nemocnice
u sv. Anny je samozřejmou součástí naší nikdy
nekončící cesty za kvalitou, která je pro nás cílem, metodou k angažovanosti zaměstnanců
a podporou atraktivity pro naše klienty a zaměstnance.
Ing. Iveta Hájková
vedoucí Oddělení řízení jakosti
Poskytování zdravotní péče cizincům
foto autora článku
ží platným průkazem evropského zdravotního
pojištění, cizince samoplátce nebo cizince s komerčním pojištěním. Nejvíce ošetřených pacientů bylo ze Slovenska 462 a Ukrajiny 210.
Naše fakultní nemocnice patří mezi zdravotnická zařízení s největším počtem ošetřených
cizinců.
V roce 2010 bylo u nás ošetřeno 1 300 cizinců
z toho 850 z Evropské unie. Tato čísla nezahrnují cizince s trvalým pobytem a cizince pracující
v ČR. Jedná se pouze o cizince, kteří se proká-
Ošetřování cizinců ovšem představuje i velká
úskalí. Nejmenší riziko pro nemocnici představují pacienti z Evropské unie, kde lze i v případě pochybení pacienta dopojistit. U těchto
pacientů je rizikem pouze převoz do mateřské
země. Evropské pojištění převoz nezahrnuje,
proto musí být tento schválen mateřskou pojišťovnou klienta.
Naopak největší riziko představují cizinci z třetích zemí. Ti se často prokazují jako zaměstnaní
průkazy zdravotního pojištění i přesto, že je zaměstnavatel z veřejného zdravotního pojištění
odhlásil, a proto je nezbytné, cizince, kteří se
prokáží průkazem některé české zdravotní pojišťovny ověřovat. Jen tak lze zabránit případným ztrátám.
Rizikovou kategorií jsou studenti z arabských
zemí. Ti často předloží pouze průkaz studenta
ISIC a urputně trvají na tom, že zahrnuje pojištění. Bohužel tomu tak není a všichni studenti
(mimo země EU) musí mít uzavřeno komerční
pojištění, nejlépe u některé z českých komerčních pojišťoven (SLAVIA, PVZP, UNIQA apod.)
Spolupráce s českými komerčními pojišťovnami
je většinou dobrá. Většina klientů je pojištěna
pouze na akutní a neodkladnou péči, a proto je
nutné dbát na to, že pojišťovny v tomto případě akceptují pouze náhle vzniklé onemocnění
nebo úraz. Jestliže má pacient měsíc nebo půl
roku problém a teprve po takto dlouhé době
navštíví ambulanci, pojišťovna tuto péči neproplatí, tolerance pojišťoven je cca 3 dny před prvním ošetřením.
V případě hospitalizace musí nemocnice zažádat o platební garanci, která bývá bez problémů vydána.
Největším problém je přítomnost alkoholu. Tento mají všechny komerční pojišťovny ve výluce
pojištění. To znamená, že prokáže-li se u pacienta alkohol popř. zmíní-li tuto skutečnost ošetřující lékař ve zprávě, je tato péče plně v režii pacienta. Naše nemocnice má uzavřenou smlouvu
s následujícími komerčními pojišťovnami: SLAVIA, PVZP a AXA ASSISTANCE.
18
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
Pokud se na ambulantní ošetření dostaví pacient s průkazem komerční pojišťovny, s níž není
uzavřená smlouva, hradí pacient ambulantní
ošetření v hotovosti. V případě hospitalizace
kontaktuje nemocnice komerční pojišťovnu
s žádostí o vydání platební garance.
Nejlepší spolupráci v této chvíli evidujeme s pojišťovnou SLAVIA, která je naprosto bezproblémová a evidujeme pouze 3 případy, které nebyly nemocnici proplaceny.
Od roku 2009 je spolupráce s PVZP složitější,
protože pojišťovna uzavřela spolupráci s asistenční službou AXA ASSISTANCE a všechny
hospitalizační případy musí jít přes tuto asis-
2/2011
tenční službu, což celý proces vyřízení značně
prodlužuje a není vždy bez problémů.
582 903 Kč za ošetření cizinců, z toho 419 000 Kč
je částka za ošetření jednoho pacienta.
Pojistky zahraničních pojišťoven akceptujeme
pouze při hospitalizaci. Ambulantní ošetření
hradí pacient v hotovosti.
Nejčastější spolupráce je s VZP, která obratem
registruje pacienty z Evropské unie a ověřuje
zaměstnané klienty.
Je nutno také zmínit spolupráci s konzuláty a zahraničními pojišťovnami zejména slovenskými,
se kterými jsou pracovníci Odboru zdravotních
pojišťoven naší nemocnice v kontaktu. I přes
veškerá opatření nastavená v rámci nemocnice evidujeme za rok 2010 pohledávku ve výši
Na závěr bych chtěla poděkovat všem klinikám a oddělením za vstřícnost a trpělivost při
jednání s cizinci a dále Odboru právních věcí
a dalším, kteří se podílí na řešení této agendy,
která je velmi složitá a časově náročná. Všichni máme jeden cíl a to, aby poskytnutá péče
cizím státním příslušníkům byla také vždy nemocnici plně uhrazena.
Hana Řiháčková
EÚ – Odbor zdravotních pojišťoven
foto autora článku
Výstavba Mezinárodního centra klinického výzkumu
vstoupila do další fáze
Od začátku roku 2011 byly ukončeny práce spojené se speciálním zakládáním objektů
FNUSA-ICRC a práce na úpravách technického
kolektoru pod novým objektem „C1“ a v části u stravovacího objektu „V“. Byly dokončeny
železobetonové konstrukce 3. a 2. podzemního podlaží objektu „C1“ a zahájeny práce na
1. podzemním podlaží objektu „B1“.
Začátkem února byla na stavbě ukončena činnost, která mohla obtěžovat pacienty a návštěvníky areálu hlukem a případnými otřesy. Tato
však byla pravidelně monitorována ze strany
Krajské hygienické stanice a žádné z uskutečněných měření nepřesáhlo povolené limity.
Takto rozsáhlá stavba může ovlivňovat i stávající budovy v areálu fakultní nemocnice (trhlinky
ve zdi apod.). I přes prováděnou dlouhodobou
monitoraci nejen budov, ale také jejich okolí,
kterou provádíme za pomoci geodetů, geologů a hydrogeologů, je nezbytné tyto projevy ze
strany zaměstnanců hlásit. Jen tak je můžeme
včas adekvátně řešit. Prioritou je pro nás bezpečí všech – pacientů, zaměstnanců i návštěvníků
fakultní nemocnice.
Ing. Michal Doležal
vedoucí Oddělení strategických investic
19
Svatoanenské listy
2/2011
www.fnusa.cz
Obyčejná věc – kapesník
foto autora článku
ce režimu, vyfasoval šest let natvrdo za to, že
údajně okradl stařenku o kapesník s podpisem
Fidela Castra.
Po odchodu zimy přichází další období nekonečného kýchání, smrkání, červených svědících a slzících očí. Tak to je příchod jara v životě
alergika. Byť nejsem lékař, tak přesné příznaky „příchodu jara“ znám moc dobře na vlastní
kůži. Proto, když v mém okolí všichni vítají krásné slunečné a kvetoucí jarní dny, vždy jen povzdychnu a říkám si: „Budu to muset zase nějak přežít!“.
Ať už v období chřipek, viróz nebo v období jarních pylů se člověk bez jedné věci prostě neobejde. Kapesník! Já si život bez kapesníku už
nedokážu představit.
Kde se kapesník vzal?
Kapesník má opravdu bohatou historii. Ve starém Římě byl lněný šátek, tedy nikoli kapesník
v dnešním smyslu, přepychovým doplňkem.
Nazýval se sudarium. Otíral se jím pot a nosil
se viditelně uložený v záhybech roucha nebo
na ňadrech. Byl totiž znakem urozenosti. Později, když se zvýšila kultura stolování, dostal
jméno mappaa a sloužil jako ubrousek či ubrus.
Býval bohatě protkán zlatem nebo zdoben
třásněmi. Tento přepych si mohli dovolit opravdu jen ti nejbohatší. V pozdní antice byl šátek
znakem odlišnosti a důstojnosti. Nosil se v levé
ruce nebo byl přehozen přes levé předloktí.
První český kapesník vznikl v okolí Jilemnice ve druhé polovině 19. století. Zhotovovali
jej čeští tkalci na ručních stavech. Byl ze lněné
příze nejprve celobílý, později zdobený a také
barevný. Mnoho žen v Podkrkonoší bylo zaměstnáno jeho obrubováním a ažurováním.
O rozvoj kapesníků se zasloužil Josef Gasner
z Jilemnice, který je jako první exportoval.
S podivem můžeme kapesník historicky zachytit i jako nástroj politické zlovůle. Významný
kubánský novinář Alberto De Bouchet, odpůr-
20
Hadrový nebo papírový?
Vzpomenu-li na hadrový kapesník vždycky se
mi vybaví můj dědeček. Starý bělovlasý pán,
vždy perfektně oholen, upraven a jeho úhledně poskládaný čistý kapesník. Jestli pak by právě tento kapesník nahradil balíčkem papírových kapesníků, který z hygienických důvodů
postupně tradiční hadrový kapesník vytlačují.
Domnívám se, že nikoliv. Každá doba s sebou
totiž nese něco příznačného, svého. A v době,
kdy byl vychováván dědeček byl hadrový kapesník vyšší standard. Podle odborníků na etiketu je používání papírových kapesníků při
společenských záležitostech nepřípustné. Zase
ale uznejte, že úhledný balíček působí v kapse
lépe než zmuchlaná boule použité látky.
První kosmetické ubrousky byly představeny
začátkem 20. století, a to k odličování make-upu. Za více jak osmdesát let výroby se našlo pro
ubrousky další využití – „utěrky“ nosů.
Papírové kapesníky jsou na trhu v nepřeberné
škále zajímavých obalů. V kolika domácnostech,
pracovnách na stole leží právě box s kapesníky?
Kapesníčky bývají napuštěny esencemi různých léčivých látek, které pomáhají v boji se
zákeřnou rýmou nebo chřipkou. Napadá mě,
jestli potom člověk nekýchá víc právě z těchto
vonných esencí, než z rýmy samotné . Vícevrstvé papírové kapesníky bývají k podrážděné
sliznici a odřeným nosním dírkám podstatně
šetrnější než kapesníky látkové, i když ani ten
nejjemnější kapesník nemůžu být podle mě
k bolavému nosu šetrný.
A jak ho správně používat?
Určitě každý z nás, pokud někdo v jeho přítomnosti kýchne, už pronesl větu „Na zdraví“!
Ve společnosti je toto považováno za netaktní.
Navíc „na zdraví“ je vlastně přátelské přání, takže ho můžeme říci kolegyni v práci, která sedí
vedle nás, nebo kamarádce. Když se to ale stane na velkém jednání nebo paní ve frontě před
vámi, neříkejme raději nic.
A jak reagovat, když už „Na zdraví!“ řekne někdo Vám? Stačí obyčejné děkuji. Pokud vás
kýchání přepadne v nejméně vhodnou chvíli, např. na obchodním jednání, potom se krátce omluvte za vyrušení, pokud se vám to stane
na velkém jednání, např. na poradě, kde je přítomno hodně lidí, omlouvat se nemusíte.
Absolutní zákaz smrkání na veřejnosti platí
v Kanadě a asijských zemích. U nás je samozřejmě smrkání při dodržení určitých pravidel povoleno…. Platí, že by člověk neměl
do kapesníku troubit jako slon. Máte-li pocit,
že potřebujete nos vyprázdnit pořádně, jděte
na toaletu. Dále platí nedívat se do kapesníku
a kontrolovat, co v něm je a co se nám podařilo
vysrmkat. Jednou použitý papírový kapesník
je nutné vyhodit do záchodu nebo do koše.
Neměly by být skladovány po kapsách, protože takto zapomenutý kapesník při praní prádla
je pěkné nadělení. Nejlépe v pračce plné černého prádla. Neměly by být ani pod pracovním stolem nebo snad na něm, a to z hygienického hlediska a především také vzhledem
k firemní kultuře.
Schválně, zkuste bez rozmýšlení říct první, co
vás napadne, když se řekne slovo kapesník…
Rýma, alergie, nachlazení, zpocené čelo, odřený nos, pláč nebo snad slzy? Každého napadne určitě něco a za chvíli bychom zjistili, k čemu
všemu je ten kousek látky, nazývaný také „šnuptychl“, třeba. Provází nás po celý náš život, při
radosti, smutku i nemoci.
Ale důležité je, aby byl vždy po ruce nebo při
nose.
Ing. Petra Veselá, DiS.
asistentka ředitele
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
2/2011
Velikonoce – svátky jara, víry a tradic
... i tak by se daly popsat Velikonoce. Někteří
z nás společně nakoupí první jarní kytky, vyzdobí byt, připraví kraslice, nastřihají mašle, upletou
pomlázky. Věřící si připomínají důležitou cestu
Ježíše Krista a jeho vzkříšení. První svátky v roce
nám všem přinášejí vůni života, radost ze začátku a novou naději... Ověřte si svoje povědomí
o tomto svátku v níže uvedeném kvízu:
1. Velikonoce jsou spojovány s jarem, protože opravdu časově spadají do tohoto ročního období. Ztělesňují i mnoho
křesťanských tradic. Při nich se zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad
lží, spravedlnost nad nespravedlností
a láska nad nenávistí. Vše začíná Květnou nedělí. Název je odvozen od
a) pátého měsíce v roce – května
b) květů růží, které symbolizují tento den
c) květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny a které mají připomínat palmové větve, jimiž lid
vítal Ježíše, který vjížděl do Jeruzaléma
2. Velikonoční svátky patří k nejstarší duchovní a kulturní tradici. Jejich počátek
můžeme zaznamenat
4. Škaredá středa nebo také sazometná středa.
Podle lidové pověry by se v tento den lidé
a) neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce
b) měli mračit, byl to jediný povolený „mračící“
den
c) měli hezky oblékat, aby nevypadali škaredě
a) v listech apoštola Pavla – kolem roku 50
b) v listech apoštola Pavla – kolem roku 150
c) v listech apoštola Pavla – kolem roku 1150
3. Název Velikonoce je odvozený od
a) veliké noci, protože od dubna jsou noci delší a tma černější
b) veliké noci, tak byla pojmenovaná noc, po níž
vstal Ježíš z mrtvých, noc největšího tajemství v duchovních dějinách
c) velikého konce, kdy zima předává vládu jaru
5.
a)
b)
c)
Co vlastně znamená velikonoční vajíčko?
bílá a žlutá barva jarních květin
symbol nového života
konec zimy
6.
a)
b)
c)
Mezi velikonoční symboly dále patří
beránek, jmelí a kříž
svíce, kříž a květináč
kříž, beránek a svíce
7. Neměli bychom zapomenout ani na velikonoční dobrůtky. Co však určitě na velikonoce do trouby nedáváme
a) jarní nádivku
b) mazanec
c) vánočku
1c), 2a), 3b), 4a), 5b), 6c), 7c)
Pozvánka na Velikonoční koncert
Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce Brno
Pěvecký sbor byl založen v roce 1969 jako „Pěvecké sdružení učitelů Brno-venkov“. U zrodu
tělesa stál MgA. Blahoslav Hajnc, tehdejší ředitel Lidové školy umění v Ivančicích. Sbor vedl
celých třicet let a zasloužil se o jeho dobré jméno u nás i v zahraničí.
V roce třicátého výročí existence sboru byl soubor přejmenován po svém zakladateli na „Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce“. V roce 2000
převzala „sbormistrovské žezlo“ jeho dcera Eva
Hajncová, absolventka brněnské konzervatoře a oboru sbormistrovství-hudební výchova
na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.
Pod vedením mladé dirigentky rozvíjí soubor
své aktivity. Zúčastňuje se přehlídek sborových
těles např. v Moravském Krumlově, ve Vrbně
pod Pradědem. V početné mezinárodní konkurenci na festivalech v Olomouci, v Praze,
ve Vlachově Březí (získal cenu Bedřicha Průchy
za nejlepší provedení lidoví písně) a v Bratislavě se již několikrát umístil ve stříbrném a bronzovém pásmu (2008, 2009,2010) atd.
V únoru 2004 natočil soubor své první CD
z tvorby brněnského skladatele Rudolfa Zavadila ml. u příležitosti jeho 70. narozenin. V listopadu 2008 potom druhé CD –„Jam session
aneb marmeládová seance PSBH“.
Vás srdeþnČ zve na
PČveckého sboru Blahoslava Hajnce
konaný
ve þtvrtek 21. dubna 2011 v 17,00 hod.
v kaSlL )akultní nemocnLce u sv. $nn\ v BrnČ
umČlecké vedení:
Eva Hajncová
Rozmanitost repertoáru (lidové i klasické písně, polyfonní skladby, spirituály, kánony, duchovní hudba) dává tělesu možnost účinkovat
jak před dětskými posluchači na výchovných
koncertech, tak před hudebně vzdělaným publikem na tradičních jarních a vánočních koncertech. Soubor pořádá také charitativní a benefiční koncerty.
V červnu 2009 sbor oslavil 40. výročí založení
tohoto tělesa k této události byl vydán sborový almanach. V červenci 2009 soubor absolvoval úspěšné turné po Francii. V srpnu 2010 byl
partnerský sbor z La Créche u nás, kde jsme absolvovali společné koncerty.
21
Svatoanenské listy
2/2011
www.fnusa.cz
Koncert k mezinárodnímu dni epilepsie
V rámci mezinárodního dne epilepsie s názvem Purple Day, který připadá každoročně
na 26. března, uspořádalo Centrum pro epilepsie Brno charitativní koncert a podpořilo
tak celosvětovou kampaň za zvyšování povědomí o epilepsii. Koncert se uskutečnil ve svatoanenské kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně. Vystoupila zde vokální folková skupina
Mošny, jejíž členové svými úsměvy a vtipnými
poznámkami a zejména repertoárem rozzářili
tváře všech návštěvníků.
Brněnská vokální skupina MOŠNY vznikla
na podzim roku 1992. Její repertoár tvoří ze-
jména vícehlasé původní písně z dílny Ivo Cicvárka, ale i skladby z různých žánrů ve vokální
úpravě kapelníka Jiřího Mrázka (spirituály, gospely, skotské a irské balady, písně z muzikálů či
kousky z klasické hudby). Řada z nich je v úpravě a cappella. Pro skupinu v poslední době také
píší textaři Jiří moravský Brabec a Petr Sedláček.
Něco málo o Purple Day
Purple Day byl založen v roce 2008 devítiletou Cassidy Megan z kanadské provincie Nova
Scotia, která s pomocí Epilepsy Association of
Nova Scotia z myšlenky vytvořila mezinárodní
úsilí věnované zvyšování povědomí o epilepsii
po celém světě. Motivována při tom byla jejím
vlastním zápasem s epilepsií. Cassidy si klade
za cíl přimět lidi mluvit o epilepsii ve snaze rozptýlit mýty a informovat ostatní lidi s epilepsií,
že nejsou sami.
Proč fialová?
Levandule je mezinárodní barva pro epilepsii.
Levandule je také často spojována se samotou, která reprezentuje pocit izolace mnoha lidí
s epilepsií – osoby trpící záchvatovými poruchami se tak často cítí.
Cassidy Poselství – 2011
Vzdělávat lidi o epilepsii je velmi důležité, protože lidé potřebují vědět, co dělat, když vidí někoho v záchvatu, potřebují vědět, že existují
různé typy záchvatů a že se nemusí bát epilepsií nebo lidí, kteří ji mají. Vzdělání také pomáhá
lidem s epilepsií vědět, že nejsou sami.
Něco málo o epilepsii
Epilepsie postihuje více než 50 milionů lidí
po celém světě. To je více než roztroušená skleróza, dětská mozková obrna, svalová dystrofie
a Parkinsonova choroba.
• Epilepsie je závážné chronické neurologické onemocnění, které se projevuje epileptickými záchvaty s různým průběhem. Jejich
hlavní charakteristikou je jejich nepředvídatelnost. Epilepsií je mnoho druhů, liší se typem záchvatů, věkem vzniku, reakcí na léčbu. Některé druhy epilepsie jsou geneticky
podmíněné, jindy je epilepsie důsledkem
poškození mozku z jiných příčin (poranění,
cévní mozkové příhody, nádory a další). Epilepsie nejčastěji začíná u dětí a seniorů, ale
22
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
může postihnout koholi, v jakémkoli věku.
Ovlivňuje nejen zdraví, ale i nezávislost,
možnosti vzdělání a zaměstnání, mobilitu
a soukromé vztahy.
• Epilepsie je onemocnění, které postihuje lidstvo od nepaměti, mělo různá jména – svatá
nemoc, ale i morbus daemoniacus – a trpěla
jím řada známých osobností. V České republice žije asi 100 000 lidí s epilepsií, tato nemoc tedy postihuje cca 1 % naší populace.
• V současnosti je léčba pacientů velice komplexní, většinou je naštěstí možné dosáhnout
správnou léčbou plné kompenzace onemocnění. Léčba komplikovaných případů je pak
v rukou odborníků a je soustředěna do specializovaných epileptologických center. Epileptologie má v České republice dlouhou tradici
a z hlediska lékařské péče světovou úroveň,
přesto je stále co zlepšovat.
2/2011
• Existuje řada výzkumných úkolů, jejichž vyřešením bude možné osudy lidí s epilepsií
zlepšit. Proč epilepsie u lidí vzniká? Můžeme rozvoji onemocnění zabránit? Můžeme
onemocnění účinněji léčit? Jak mohou lidé
s epilepsií žít co nejkvalitněji?
• Existuje řada opatření, kterými můžeme lidem
s epilepsií pomoci už teď a mezi ně patří zejména komplexní péče zahrnující i specifickou
sociální problematiku této skupiny populace.
Taneční parket, večerní róby a bohatá tombola
společného plesu
V sobotu 26. února 2011 se uskutečnil pod záštitou Nadačního fondu Vita Nova IV. Reprezentační ples Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Letos se
k oběma fakultním nemocnicím připojil Masarykův onkologický ústav.
Ples se konal v hotelu International a navštívili ho zástupci Ministerstva zdravotnictví. Celý
večer opět profesionálně a s grácií moderoval
Aleš Zbořil.
Ples zahájili ředitelé fakultních nemocnic a ředitel MOÚ slavnostním proslovem, po kterém proběhlo předtančení taneční skupiny Samba party.
noblesou, zaplnila celý taneční parket hlavního sálu vč. přilehlých prostor a nejednoho návštěvníka okouzlila čistým hlasem a úžasným
hlasovým rozpětím. Petra Janů má na kontě
řadu hitů, její nejznámější písně jsou např. Motorest, Hrajte starý rokenrol, To máme mládež
(duet s Věrou Špinarovou), Jedeme dál (duet
s Petrem Jandou), Není nám už sedmnáct, Už
nejsem volná nebo Říkej mi.
V hlavním sále následně hrál taneční orchestr
Merkury, který se v průběhu večera střídal s cimbálovou muzikou Varmužovci. V sále B zněla celý
večer diskotéková muzika. V Lucullusu se o zábavu postaral Jazzový miniband J. Pešla. V restauraci Plzeňka bylo přichystáno příjemné klidné posezení bez hudby. Videodiskotéka Pavla
Flimmela přilákala v průběhu večera spoustu
hostů, kteří zde vydrželi do ranních hodin.
O největší koncentraci hostů na jednom místě se postarala trojnásobná Zlaté slavice Petra
Janů. Dáma s rockovou minulostí, muzikálovou
Vyvrcholením večera byla bohatá a rozmanitá tombola, kterou bylo možné zrealizovat díky
sponzorům, kterým tímto srdečně děkujeme.
Dary udělaly radost mnoha výhercům.
Novinkou letošního plesu byl celovečerní raut
ve všech sálech, na kterém byly servírovány
rozmanité speciality hotelové kuchyně a cukrárny vč. míchaných nápojů.
Doufáme, že tato novinka byla pro všechny příjemnou změnou a že i příští rok bude o vstupenky na ples zájem. Rok od roku přichází stále více hostů a těší nás především ti, kteří se
na ples opakovaně vrací.
23
Svatoanenské listy
2/2011
www.fnusa.cz
Lenka Tichá v kapli sv. Anny
Výstava „Krajiny ženy“
Studium
SUPŠ Brno 1972–1975, obor grafika,
prof. Chatrný a Šindler
FF UP Olomouc 1976–1981, výtvarný obor,
prof. Štolfa
Galerii mladých, Radnická 4, Brno – Galerie
Kabinet 2004
GALERYJE, Lidická 9, Brno 2009
Galerie PLATINIUM, Veveří 111, Brno 2010
Nejvyšší soud, Burešova 20, Brno 2010
Výstavní činnost
Tvorba v oboru klasická grafika, suchá jehla,
lept, akvatinta
Částečně i keramika a malba na textil
Poslední výstavy také malba a počítačová grafika
Absolventská výstava na FFUP Olomouc,
Kabinet grafiky 1981
Ke grafice jsem se dostala náhodně při volbě
oboru na střední umělecké škole.
Chtěla jsem studovat obor architektura a bytový design, ale na škole v Uherském Hradišti
takový obor neměli. Tak jsem zvolila grafiku,
aniž jsem hlouběji tušila o co se jedná.
Nyní se věnuji grafice jak v práci, učím na polygrafické škole a také v soukromí.
Mám vlastní lis a dílnu. Zajímají mě jak staré
ruční techniky; suchá jehla, lept, akvatinta,
tak techniky moderní – počítačové, tvořené
v profesionálních grafických programech.
Společné výstavy
Mladí brněnští výtvarníci, 2.a 3.ročník, rok 82
a 83 Brno
Ostrava, Generace 1984
Znojmo, AMO 1985
Akce Podchod, Ostrava 1987
Umělecká vazba a ilustrace, Paříž 1989
(společná práce s E. Čabalovou)
Grafika roku 2002, Praha
Grafika roku 2004, Praha
Ůčast na Bienále Ex – libris Chrudim 2005
Společná prodejní výstava absolventů v obchodním centru
Rozkvět-Brno 2006
Účast již čtvrtý rok na brněnské akci Atelier open
Samostatné výstavy
Galerie V PODLOUBÍ, Olomouc 1982
Klub HORIZONT, Brno 1986
Slezské divadlo, Ostrava 1986
Výstava při hudebním festivalu, Ostrava 1988
Klub mladých, Rožnov p. Radhoštěm 1989,
keramika
Galerie ŠPILAR a CAFÉ PIANO, Brno 2001
Zámek Rosice rok 2002
Galerie DARIA, Královo Pole, Brno 2003
Moravská banka vín, klub podnikatelů – HLAVY
2004
24
„Krajina ženy“
Výstava „Krajiny ženy“ je určena především obdivovatelům nadčasové tvorby a složité grafické
techniky. Lenka Tichá obojího mistrně dosahuje ve svých výtvarných skladbách. Tomáš Mazáč
v úvodním proslovu v Kabinetu umění na Radnické ulici v Brně při vernisáži v kouzelné básni
v próze upozornil, že jde o vlastní, do sebe uzavřený niterný příběh. Vystihl komorní ladění grafik Lenky Tiché, jejich snivost, fantazii i básnickou fabulaci zvoleného motivu. Ten představují
variabilní kompozice inspirované světem ženy
i přírodou, neobvyklé dynamické i ztišené sestavy. Nastavují zrcadlo dnešní často tvrdé ženské
scéně, v níž pro poesii není moc místa.
Pro akvatinty a kombinované techniky Lenky
Tiché je příznačná formální křehkost, barevná citlivost a dovednost lapidárním způsobem
zobrazit symbolický děj. V pracích z posledních
let (např. „Rozhovor“ a „Polibek“) autorka umně
komponuje oblé tvary, odvozené z podoby ženské hlavy, s přírodními prvky, které se jakoby
vzpínají v rytmicky začleněných křivkách připomínajících rostlinné výhonky. Někdy vyrážejí z obrysu hlavy a navozují dojem neskutečné,
surrealistické formace. Odrážejí se do čtverce
nebo obdélníku v pozadí, znalecky provedené
cizelovanou grafickou technikou. Lenka Tichá
využívá všech možností tzv. zrnkového leptu,
se vžitým italským názvem akvatinta. Různou
intenzitou skvrn a délkou leptání dosahuje živě
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
rozehraných ploch, splývajících v malířsky malebné struktury. Oblé formy jsou soustředěné
do centra kompozice, jejich výtvarnou kvalitu
zvýrazňují nejen esteticky působivé tvary pozadí, ale také (a zejména) bělostné okolí, dodávající dílům duchovní rozměr.
Lenka Tichá žije v mysteriózní „Krajině nových
opakování“ jiného povýtce brněnského básníka: Ivana Blatného. Je si dobře vědoma, že obě
ústřední témata umění jsou jednou provždy
daná – láska a smrt. Ale vyslovit je znovu, nově
je zopakovat, považuje za svůj neokázalý tvůrčí
úkol (a úděl). Nutno dodat, že se u této autorky,
úryvek z článku KAM příloha ročník XI, 2005, č.1,
2/2011
vnitřně velice křehké, dá s přesvědčením hovořit
o usebraném, dokonale promyšleném, dostředivém uměleckém vývoji započatém již na Škole
uměleckých řemesel Brno ve třídě prof. Jiřího
Šindlera a prof. Dalibora Chatrného. Jedno zde
navazuje na druhé, něco se rodí s představou
dalšího. Dohromady Ariadnina nitka k nepřetržení, k neodmotání…
Často si grafička, kreslířka a malířka Lenka Tichá,
zanícená čtenářka a obdivovatelka próz spisovatelky Věry Linhartové, znovu a znovu pracně
skládá cestu po větách. Kde najde jistotu, že ona
cesta není spíš labyrintem?
V krajině nových opakování
Zrcadlení
Na počátku bylo jablko. Cibule pro slzy přišla
až pak. Se svými slupkami, pestrými vrstvami
a plášti. Výtvarnice LENKA TICHÁ zvolna směřuje k jádru. Jádru pravdy i prosby. A to je vážná
práce. Tak trochu titěrná, poctivá a přitom prostá jak verše Lenčina milovaného Jana Skácela.
Zaujata strukturou, jakožto básní vytváří v poslední době náročně koncipované a kombinované techniky pracovně pojmenované „STAVY
ŽENY“. Nic si během tohoto poznání neusnadňuje, spíše naopak. Vznosné linky JABLKO (POZNÁNÍ) – CIBULE (CESTA) – HLAVA (VZPOMÍNKY) – ČLOVĚK (ŽENA) se nejednou vprostřed
složitosti rodinného i zaměstnaneckého života
drží téměř z posledních sil. Zuby nehty. Hluchý
Bedřich Smetana také kousal do klavíru, aby
cítil rezonance jednotlivých tónů…
Lenka Tichá dává do své tvůrčí práce všechno.
Potřebuje ji jako potřebujeme kýchnout, stejně
naléhavě. Riskuje. Její z hloubky tištěné a vyvěrající děje, nikoli obrazy, jdou až nadoraz. Inspirována kupříkladu dnes všudypřítomným tetováním, tou stavbou z čar na plátně kůže, mistrně
pracuje s jejím detailem. Avšak i této těžce nabyté cennosti se vzápětí vzdává ve prospěch celistvosti sdělení. Takové jsme, takoví jsme, taková jsem já…
Úryvek z textu PhDr. Tomáše Mazáče
Kontakty
mobil: 605 176 055, e-mail: [email protected]
České Eldorado v Mariánském údolí
Také letos se vedení FNUSA rozhodlo uspořádat ke konci školního roku odpoledne plné
zábavy, her a soutěží pro děti našich zaměstnanců.
O termínu konání akce budete informováni
prostřednictvím intranetu.
Eldorado (ze španělštiny – pozlacený) je
jméno bájného jihoamerického panovníka,
později jeho země, u smyšleného jezera Parime, oplývající zlatem a bohatstvím. Pověst
vznikla patrně ze zpráv o obřadech Indiánů u posvátného jezera Guatavita (Kolum-
bie), při nichž náčelník ze sebe smýval zlatý
prach, kterým byl rituálně posypán. Pověst
o Eldoradu vzbudila v Evropě značný zájem,
v 16.–18. století bylo mnohokráte hledáno.
Přeneseně je Eldorado místem blahobytu,
zlata a bohatství, země zaslíbená, ráj.
25
Svatoanenské listy
2/2011
Křížovka o ceny
www.fnusa.cz
Catullus: Kdo opustí smutného přítele, ... (tajenka)
Znění tajenky zašlete do 20. května 2011 na adresu [email protected] Uveďte vždy celé jméno, doručovací adresu, e-mail a telefonický kontakt.
Tři vylosovaní výherci z řad zaměstnanců obdrží zdarma půlroční předplatné časopisu Lidé a země, My life, Moje psychologie.
Výherci čísla 1/2011: Danica Petrová, Brno; Eliška Koláčková, Brno; Lucie Novotná, Brno
26
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
2/2011
Odborné akce
Kongresy, konference, sympozia, semináře, přednášky
I. neurologická klinika
Název akce:
VI. sympozium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí
Pořádá:
Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy při ČNS
Společnost pro studium a léčbu bolesti
Termín:
29.–30. 4. 2011
Místo:
Kongresové centrum hotelu Voroněž v Brně,
Křížkovského 47
Kontakt:
Yveta Břenková, [email protected], tel: 543 182 658
Web:
www.ta-service/cz/bolest2011
Mikrobiologický ústav
Název akce:
XX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
Termín:
2.–3. 6. 2011
Místo:
Konferenční centrum Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity, Komenského nám. 2, Brno
Kontakt:
MUDr. Lenka Černohorská
Web:
tomdny.fnusa.cz
I. ortopedická klinika
Název akce:
XIX. Frejkovy dny
Termín:
23.–24. 6. 2011
Místo:
Žebětínský dvůr Brno
Kontakt:
prim. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
Web:
frejkovydny.fnusa.cz
Oddělení klinické hematologie
Název akce:
Agregace na Multiplatu
Termín:
14. 6. 2011
zasedací místnost OKH, budova D3, I. patro ve 14 hodin
Místo:
Přednášející:
Mgr. Popelová Magda
Kontakt:
Alena Trávníčková, tel.: 543 183 150
[email protected]
Oddělení klinické biochemie
Název akce:
SLP (Správná laboratorní práce)
Termín:
6. 5. 2011 ve 13:30 hodin
Místo:
seminární místnosti OKB, budova D2, IV. patro
Přednášející:
RNDr. Pavla Hložková
Název akce:
Název akce:
Termín:
Místo konání:
Kontakt:
Název akce:
Termín:
Místo:
Přednášející:
Pracovní konference Sekce biochemických
laborantů ČSKB
POCT ve zdravotnických zařízeních
12. 5. 2011 od 9:00 do 14:00
posluchárna KOCHHK
Petr Coufal, OKB, tel.: 543 183 200
[email protected]
Sérové indexy
3. 6. 2011 ve 13:30 hodin
seminární místnosti OKB, budova D2, IV. patro
RNDr. Hana Dobrovolná
Klinika zobrazovacích metod
Termín akce:
semináře – každý první čtvrtek v měsíci od 13.00 hod.
Místo konání: výuková místnost KZM, budova A1 – přízemí
Kontakt:
MUDr. Pavel Filkuka, [email protected]
tel.: 543 183 021.
Oddělení klinických studií
Název akce:
Seminář klinických studií – správná klinická praxe (GCP)
Termín akce:
25. 5. 2011
Místo konání: posluchárna KOCHHK
Kontakt:
PharmDr. Lenka Vocilková
tel.: 543 185 162, [email protected]
27
Download

č. 2 vydáno v roce 2011 - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně