Klapalekiana, 47: 19–20, 2011
ISSN 1210-6100
Published May 5, 2011
Prvý nález fúzača Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae) na južnom
Zemplíne, východné Slovensko
The first record of Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae) in southern
Zemplín, eastern Slovakia
Rudolf GABZDIL
Uralská 4, SK-071 01 Michalovce, Slovensko
Faunistics, Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Morimus funereus, Central Europe, Zemplín, Slovakia
Abstract. The cerambycid beetle Morimus funereus Mulsant, 1863 is recorded for the first time from southern
Zemplín, eastern Slovakia.
ÚVOD
Ako uvádza Heyrovský (1955), Morimus funereus Mulsant, 1863 je stredomorský druh
chrobáka rozšírený od Španielska, južného Francúzska, Talianska až na Balkánsky polostrov.
V strednej Európe je nanajvýš vzácnym elementom. Na začiatku druhej polovice minulého
storočia sa ho podarilo zaregistrovať iba na dvoch slovenských lokalitách: Lom nad Rimavicou
(1963, Badura leg.) (Sláma 1998) a v Turni nad Bodvou (1978, Barták leg.) (Sláma 1998).
Z východu Slovenska uvádza starý nález od Košíc Roubal (1936).
V tomto príspevku predkladám nové údaje o náleze fúzačovitého chrobáka Morimus
funereus na východnom Slovensku, v oblasti južného Zemplína.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Zaznamenať výskyt tohto chrobáka sa mi podarilo 25. apríla 2010 na území južného
Zemplína, medzi obcou Pavlovce nad Uhom (7398) a mestom Veľké Kapušany (7498) v nádhernej parkovej krajine s roztrúsenými solitérnymi stromami duba a starých hrušiek, ktorá
sa ešte v nedávnej dobe využívala ako pasienky. Samičku Morimus funereus som pozoroval
v dopoludňajších hodinách horúceho dňa, ako v rýchlom pohybe smeruje k neďalekému lesu.
Na tejto lokalite som po desiatky rokov hojne stretával príbuzného chrobáka Lamia textor
(Linnaeus, 1758), ktorého bionómia je dostatočne známa. To ma utvrdzuje v presvedčení, že
aj počas uplynulých troch desiatok rokov, keď som lokalitu sporadicky navštevoval mohol
som prehliadnúť exempláre Morimus funereus zamieňajúc si ich pri bežnom pozorovaní
z diaľky s týmto škodcom vŕb.
LITERATÚRA
HEYROVSKÝ L. 1955: Tesaříkovití – Cerambycidae. Fauna ČSR. Svazek 5. ČSAV, Praha, 347 pp. (in Czech,
Russian and German summary).
19
SLÁMA M. E. F. 1998: Tesaříkovití – Cerambycidae České republiky a Slovenské republiky (Brouci – Coleoptera).
Milan Sláma, Krhanice, 383 pp. (in Czech, German introduction without title).
ROUBAL J. 1936: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a podkarpatské Rusi �����������
na základě ���������������������
bionomickém a zoogeo�
grafickém a spolu systematický doplněk Ganglbauerových „Die Käfer von Mitteleuropa“ a Reitterovy „Fauna
germanica“, Díl II. (Catalogue des Coléopt����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
res de la Slovaquie et de la Russie subcarpathique d�����������
’après les
documents bionomiques et zoogéographiques ainsi que supplément systématique au Ganglbauer „Die Käfer
von Mitteleuropa“ et Reitter „Fauna germanica“, tome II). Práce Učené Společnosti Šafaříkovy v Bratislavě,
Bratislava, 434 pp. (in
�������������������������
Czech, French title)�.
20
Download

19 Prvý nález fúzača Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae