XXIV. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2013
Kroměříž – Olomouc – Vlkov u Brna – Hodonín
4. 5. – 31. 8. / May 4 – August 31
Kromìøíž – Olomouc – Vlkov u Brna –
Hodonín
4. 5. – 31. 8. / May 4 – August 31
XXIV. FESTIVAL
FORFEST
CZECH REPUBLIC 2013
Member of association
Eurepean Conference of Promoters of New Music
Further Information: www.ecpnm.com ● www.gaudeamus.nl ● www.iscm.org ● www.forfest.cz ● www.nkp.cz ● www.artsdb.net
www.vaculovic.cz ● www.kadmusarts.com ● www.dokoncertu.cz ● http://kadmusarts.com/festivals/723.html ● www.musicalamerica.com
www.franswaltmans.nl ● www.unesco-ic.cz ● www.iscm.nl ● www.iamic.net ● www.hisvoice.cz ● www.czechmusic.org ● www.olmuart.cz
www.hudenirozhledy.scena.cz ● www.musica.cz ● www.vitejte.cz ● www.muzikus.cz ● www.muzikontakt.muzikus.cz
www.sdmusic.cz/czmic ● www.hudba-kromeriz.cz ● www.mesto-kromeriz.cz ● www.labyrint.net ● www.mfdnes.cz ● www.rozhlas.cz/vltava
www.vltava.rozhlas.cz ● www.atelier-journal.cz ● www.zamek-kromeriz.cz ● www.nchf.cz ● www.flc.jk.uni-linz.ac.at/ICCM/EHT.html
www.mkcr.cz ● www.czech-tv.cz ● www.europart.ch ● www.opusmusicum.cz ● www.music-usa.org/nacusa-la/ ● www.hudba.proglas.cz
www.zlinsko-online.cz ● www.forfest.cz/mapa
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SOUÈASNÉHO
UMÌNÍ S DUCHOVNÍM ZAMÌØENÍM
INTERNATIONAL FESTIVAL OF CONTEMPORARY
ARTS WITH SPIRITUAL ORIENTATION
Festival pořádá Umělecká iniciativa za osobní záštity starostky města Kroměříže paní Daniely Hebnarové, České komise pro UNESCO,
Arcibiskupství Olomouc, za spoluúčasti Města Kroměříže, Zlínského kraje, Unie výtvarných umělců Olomouc, Proboštství Kroměříž, Národního
památkového ústavu-státní správy Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž, ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, Galerií U Artuše, Charitou
ČR – Klubem Pohoda Hodonín, Českým rozhlasem, Slovenským rozhlasem, Radio Proglas, The Gaudeamus Foundation, Nemzeti Kulturális
Alap Hungary, Hudební nadací OSA, Společnosti pro duchovní hudbu Praha, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Českého
hudebního fondu, Hudební nadace OSA v Praze, Města Kroměříže a Zlínského kraje.
The Festival is organized by the Artistic Initiative under the personal auspices of Mayor of Kroměříž Daniela Hebnarová, under the auspices
of the Czech Commission for UNESCO, Archbishopric Olomouc, with attendance of Town Office Kroměříž, Regional Office in Zlin, Union of Fine
Artists Olomouc, The National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites Kroměříž, Priory and with co-operation
of Kroměříž Region Museum, Gallery Artuš, Charity CZ – Club Pohoda Hodonín, Czech Radio, Slovak Radio, Radio Proglas, The Gaudeamus
Foundation, Nemzeti Kulturális Alap Hungary, Foundation OSA, Society for Spiritual Music in Prague and with financial support by the Ministry
of Culture of Czech Republic, Foundation of Czech Music Fund and Foundation OSA in Prague, Town Kroměříž and District Office in Zlín.
Sobota / Saturday
4/5
Ètvrtek / Thursday
20/6
Pátek / Friday
21/6
Industrial Philharmony of Hodonín /CZ/
Multimedia performance – workshops – exhibitions
17.00 – Music Club Pohoda of Hodonín
Støeda / Wednesday
26/6
Petr Baran /CZ/ – fotografie / photo-exhibition – VIA ARTIS
16.00 – Galerie U Artuše Kromìøíž / Gallery Artuš Kromìøíž
17.00 – Chrám sv. Jana Køtitele /Church of St. John Baptist
Janovy pašie I. díl – poslechový poøad
Massimiliano Messieri /San Marino/ – electronics – VIA ARTIS
Nicola Baroni /Italy/ – hypercello
Elena Letòanová /SK/ – klavír / piano
20.00 – Chrám sv. Moøice Kromìøíž / Church of St. Moritz Kromìøíž
20.00 – Snìmovní sál zámku zámku / Assembly Hall of the Chateau Kromìøíž
Sofia Gubaidulina /Russia – Germany/
DUO ATREID Prague /CZ/ – VIA ARTIS
17.00 – Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž
Sofia Gubaidulina /Russia – Germany/
Sobota / Saturday
29/6
Kromìøížské ateliéry / Kromìøíž Arts Studios /CZ/ – Project for Sýpka Vlkov
Pavel Slezák – skladatel a jeho dílo / composer and his work – workshop
10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier
Kromìøížské ateliéry / Kromìøíž Arts Studios /CZ/ – Project for Gallery Sýpka
Miro Bázlik /SK/ – Preludia pro klavír
10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier
Ad Libitum Ensemble Budapest /Hungary/ – VIA ARTIS
20.00 – Snìmovní sál zámku zámku / Assembly Hall of the Chateau Kromìøíž
20.00 – Chrám sv. Moøice Kromìøíž / Church of St. Moritz Kromìøíž
22/6
10.00 – Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž
Zdenka Vaculovièová /CZ/ – houslový recitál / violin recital – VIA ARTIS
Janovy pašie II.díl – poslechový poøad
Sobota / Saturday
Kolokvium Duchovní proudy v souèasném umìní
Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts
Nedìle / Sunday
30/6
Musica Liturgica – concert performance – VIA ARTIS
Hana Ryšavá /CZ/ – varhany / organ, spoluúèinkuje Schola Kromìøíž
14.00 – Chrám sv. Moøice / Church of St. Maurice – Kromìøíž
David Matthews /Great Britain/smyècové kvartety / string quartets
Pavel Zemek /CZ/ – 24 preludií a fug pro klavír / 24 Preludes and Fugues for Piano
poslechový poøad / audio program
17.00 – Chrám sv. Jana Køtitele / Church of St. John Baptist Kromìøíž
Poslechový poøad / audio project
Luboš Fišer /CZ/ – klavírní sonáty / piano sonatas – VIA ARTIS
Martina Mergentálová /CZ/ – klavír / piano
Jan Stojánek /CZ/ – klavír / piano
POSTFEST – Kompozièní kurzy / Composition master classes – workshops
20.00 – Chrám sv. Moøice / Church of St. Maurice – Kromìøíž
Lecturers: Albert Breier /Germany/, Jakob Ullmann / Germany / Jaroslav Šťastný, Pavel Zemek, Ondøej Štochl /CZ/
Prague Music Academy, Brno Academy JAMU,
1.–7. July 2013 – Sbor Jana Blahoslava – Riegrovo nám. Kromìøíž
20.00 – Snìmovní sál / Assembly Hall of the Chateau Kromìøíž
Støeda / Wednesday
Nedìle / Sunday
23/6
Zahajovací koncert / Opening Concert OLOMOUC – VIA ARTIS
Karel Hiner /CZ/ – varhanní recitál / organ recital
Vítìzslav Marèík /CZ/ – recitace / word
3/7
Petr Eben – Jan Amos Komenský – Labyrint svìta a ráj srdce
Labyrinth of the World and Paradise of the Heart
18.00 – Dóm sv. Václava / Cathedral St. Vaclav Olomouc
20.00 – Snìmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau Kromìøíž
Ètvrtek / Thursday
Pondìlí / Monday
24/6
Kolokvium Duchovní proudy v souèasném umìní / Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts
10.00 – Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž
4/7
komorní koncert / chamber concert
20.00 – Chrám sv. Jana Køtitele /Church of St. John Baptist
Dr. Laurence Sherr /USA/
Holocaust memorial work Flame Language
Sobota / Saturday
6/7
15.00 – Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž
Aisling Agnew /Ireland/ – flétna / flute
Matthew McAllister /Scotland/ – kytara / guitar
20.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau Kromìøíž – VIA ARTIS
25/6
Ondøej Štochl /CZ/ – viola / viola
Tereza Horáková /CZ/ – housle / violin
Tisková konference / Press Conference to opening festival
13.00 – Obøadní síò MÚ / Town Hall
Úterý / Tuesday
Nao Higano /Japan/ – soprán /soprano – VIA ARTIS
Zuzana Bišèáková /SK/ – klavír / piano
Eva Hutyrová /CZ/ – klavír / piano
Martin Adámek/CZ/ – klarinet / clarinet
Ètvrtek / Thursday
1/8
Kromìøížské ateliéry / Kromìøíž Arts Studios /CZ/
Závìreèný workshop a koncert z dìl úèastníkù kompozièních kurzù POSTFEST
The final concert and workshop from works by participants of courses POSTFEST
14.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier
Galerie / Gallery Sýpka – Vlkov
Václav Vaculoviè /CZ/
Zrání / Maturation – Velké formáty / Large formats – Výstava / Exhibition
Pocta monumentálnímu symfonickému dílu Josefa Suka / Homage to monumental symphonic composition of Josef Suk
18.00 – vernisáž / opening / 1–31 August 2013 /
Kolokvium Duchovní proudy v souèasném umìní / Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts
10.00 – Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž
Štìpán Filípek /CZ/ – violoncello – VIA ARTIS
Ondrej Olos /SK/ klavír / piano
Hudba pøi bohoslužbách – František Emmert /CZ/ – Propria
17/6 – 18/6 – 27/6 – 28/6 – 17.00 – Chrám sv. Moøice Kromìøíž / Church of St. Moritz Kromìøíž
1/7 – 2/7 – 3/7 – 18.00 – Chrám sv. Jana Køtitele / Church of St. John Baptist
20.00 – Snìmovní sál zámku zámku / Assembly Hall of the Chateau Kromìøíž
Jaroslav Tùma /CZ/ – organ
Petr Štìpán /CZ/ – exhibition project
22.00 – Chrám sv. Moøice / Church of St.Maurice – Kromìøíž – VIA ARTIS
Kontaktní místa / Contacts – Vstupenky / Tickets
Informaèní centrum Kromìøíž, Velké nám. 115, 767 01 Kromìøíž, TEL/FAX: +420-573 321 408
Arcibiskupský zámek a zahrady Kromìøíž, Snìmovní námìstí 1, 767 01 Kromìøíž, TEL.: +420 573 502 011,
Informaèní centrum mìsta Olomouce, Horní nám. 583, 779 00 Olomouc, TEL.: 585 513 385
Artistic Initiative – FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC, Kojetínská 1425, 767 01 KROMÌØÍŽ, TEL/FAX: +420 573 341 316 / skype: forfest.cz
Denní vstupné: jednotlivé 50 Kè, rodinné 80 Kè / Permanentní vstupenka na celý festival: 300 Kè / dìti a senioøi vstup volný
Ministerstvo kultury ÈR,
Zlínský kraj, Mìsto Kromìøíž,
Hudební nadace OSA, Nadace ÈHF
XXIV. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2013
4/5 Industrial Philharmony of Hodonín
Sobota / Saturday Multimedia performance – workshops – exhibitions
17.00 Club of Hodonín
17/6 František Emmert – Proprium k sedmé nedìli velikonoèní
24/6 Kolokvium Duchovní proudy v souèasném umìní
Pondìlí / Monday Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts
10.00 Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž
Tisková konference / Press Conference to opening festival
13.00 Obøadní síò MÚ / Town Hall
Pondìlí / Monday Proprium for the seventh Sunday of Easter
17.00 Chrám sv. Moøice Kromìøíž / Church of St. Moritz Kromìøíž
18/6 František Emmert – Proprium k svátku Nejsvìtìjší Trojice
Úterý / Tuesday Proprium for the feast of the Holy Trinity
17.00 Chrám sv. Moøice Kromìøíž / Church of St. Moritz Kromìøíž
20/6 Zdenka Vaculovièová /CZ/ – houslový recitál / violin recital VIA ARTIS
Ètvrtek / Thursday Ilja Zelenka /SK/ Symetrie / Symmetry per violino solo /1.–5./
Josef Adamík /CZ/
Náhrobek Sabbatai ben Kohena
Petr Pokorný /CZ/
Hudba k slavnostem pozdního léta
MUSIC CELEBRATIONS FOR LATE SUMMER /1.–3./ op. 31
Karel Šimandl /CZ/
Fantasia per violino solo
Matthias Drude /DE/
Sonate für Violine solo
František Emmert/CZ/
Sonatina pro sólové housle / Sonatina for
violin solo
17.00 Chrám sv. Jana Køtitele /Church of St. John Baptist
Sofia Gubaidulina – Janovy pašie I. díl – poslechový poøad
20.00 Chrám sv. Moøice Kromìøíž / Church of St. Moritz Kromìøíž
21/6 Duo ATREID Prague /CZ/ VIA ARTIS
Pátek / Friday Hanuš Axmann – klarinet, Jiøí Lukeš – akordeon
John Cage
Dream
Martin Smolka
Lamento metodico
Uroš Rojko
Vox
Lotta Wennäkoski
Limn
Hyunkyung Lim
Me-A-Ri
Toshio Hosokawa
In die Tiefe der Zeit
Ivana Loudová
Aulos
Jiøí Lukeš
Etudy pro akordeon
Hakon Berge
Jakten
Béla Bartók
Rumunské tance
17.00 Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž
Sofia Gubaidulina – Janovy pašie II. díl – poslechový poøad
20.00 Chrám sv. Moøice Kromìøíž / Church of St. Moritz Kromìøíž
22/6 Kromìøížské ateliéry / Kromìøíž Arts Studios
Sobota / Saturday Pavel Slezák – skladatel a jeho dílo / composer workshop
10.00 Zahradní atelier / Garden Atelier
David Matthews /Great Britain/ – smyècové kvartety / string quartets
poslechový poøad / audio program
17.00 Chrám sv. Jana Køtitele / Church of St. John Baptist Kromìøíž
Dr. Laurence Sherr /USA/
Holocaust memorial work Flame Language
15.00 Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž
Aisling Agnew /UK/ – flétna / flute, Matthew McAllister /UK/
– kytara / guitar
Chris Stout
Hamnataing (2004)
Greg Caffrey
The Uses of Not (2009)
* Composed for Agnew McAllister Duo
Sebastien Vachez
Suite (2002)
Edward McGuire
Prelude no. 5 (1981)
Nickos Harizanos
Night in the Forest (1994)
* UK Premiere given by Aisling Agnew, 2011
Jindrich Feld
Four Pieces for Solo Flute (1964)
Alan Thomas
Sivi Grivi (2007)
David Fennessy
Continuity Error (2003)
* Première recording by Agnew McAllister Duo
Veronique Vella
Bidla (2011)
* Composed for Agnew McAllister Duo
Veronique Vella
Wens (2009)
* Composed for Aisling Agnew
Ivana Loudová
Suite for Solo Flute (1979)
Sir Peter Maxwell Davies Farewell to Stromness (1980)
David Flynn
Music for the Departed (2006, 2012)
* Arranged by composer for Agnew McAllister
Duo
20.00 Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau Kromìøíž
VIA ARTIS
25/6 Kolokvium Duchovní proudy v souèasném umìní
Úterý / Tuesday Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts
10.00 Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž
Štìpán Filípek /CZ/
violoncello, Ondrej Olos /SK/ – piano
VIA ARTIS
Radomír Ištvan /CZ/
Arcuatus per violoncello solo (2010)
František Emmert /CZ/
Sonata No. 3 “Melody Song” pro
violoncello a klavír (2012)
*** Jan Hajiè /CZ/
Køížová cesta pro sólové violoncello
(2012)
František Emmert /CZ/
Asociace pro violoncello a klavír (1975)
20.00 Snìmovní sál zámku zámku / Assembly Hall of the Chateau
Kromìøíž
Jaroslav Tùma /CZ/
Luboš Fišer /CZ/ – klavírní sonáty / piano sonatas VIA ARTIS
Martina Mergentálová /CZ/ – klavír / piano
sonáty / piano sonatas – No 1, 7, 8
Jan Stojánek /CZ/ – klavír / piano
sonáty / piano sonatas – No 3, 4, 5, 6
20.00 Snìmovní sál / Assembly Hall of the Chateau Kromìøíž
Petr Štìpán /CZ/ organ – concert –
exhibition project
*** Veèer hudebních improvizací na obrazy Petra Štìpána
22.00 Chrám sv. Moøice / Church of St. Maurice – Kromìøíž VIA ARTIS
26/6 Kolokvium Duchovní proudy v souèasném umìní
Støeda / Wednesday Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts
10.00 Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž
23/6 Zahajovací koncert / Opening Concert OLOMOUC VIA ARTIS
Nedìle / Sunday Karel Hiner /CZ/ – varhanní recital / organ recital
Vítìzslav Marèík /CZ/ – recitace / word
Petr Eben – Jan Amos Komenský – Labyrint svìta a ráj srdce
Labyrinth of the World and Paradise of the Heart
18.00 Dóm sv. Václava / Cathedral St. Vaclav Olomouc
Motto: Souèasné umìní neustále udržuje rovnováhu mezi realitou smyslù a duchovním
prostorem – stává se tak nezamìnitelným indikátorem dùležitých pohybù v dnešní globální
spoleènosti, kde se všechno dìní èím dál více týká všech ostatních…
Klíèovým bodem v letošním programu se stane vlivem vnìjších okolností další roèník
bienále festivalového kolokvia s aktuálním podtitulem: Globální ohrožení umìní jako
kulturního fenoménu. Bienále festivalového kolokvia, které se letos koná ve dnech
24.–26. 6. 2013 se soustøeïuje na aktuální pøesahy souèasné hudby a výtvarného umìní,
které korespondují se zamìøením festivalu, a které odrážejí dnešní zjitøenou atmosféru
doby. Letošní téma jsme zamýšleli nejen jako reflexi postupující ekonomické krize
a nepøíznivého vývoje v kulturní oblasti – ohrožení duchovní identity èlovìka všichni dobøe
známe z totalitních režimù 20. století – dnešní situace svìtového umìní je svým zpùsobem
podobnì složitá a zasahuje tvùrèí oblast v jiné rovinì avšak neménì rafinovanì … otázky
po smyslu lidské existence, po smyslu umìní tak znovu ožívají…
Zdenka a Václav Vaculovièovi
Èestní hosté festivalu 2013
Theodor Wiprud /USA/ – composer, NewYork Philharmonic Orchestra, Prof. Violeta Dinescu
/Germany/ – composer, University Oldenburg, Prof. Massimiliano Messieri /Italy/ –
composer, director of Festival MASKFEST San Marino, Prof. Ivana Loudová /CZ/ –
composer, teacher HAMU Praha, Studio N, Miloš Hasse /CZ/ – composer, teacher,
ThDr. Pavel Ambros /CZ/ – Palacky University Olomouc, Mgr. Marián Paukov, PhD /SK/ – art
theoretician, STU Bratislava, ArtD. Nao Higano /Japan/ – singer, teacher of Conservatory
Kromìøíž, Akad. ing. arch. Jan Velek, Ph.D. /CZ/ – Galerie Sýpka, PhDr. Vladislav Grešlík
/SK/ – Prešov University, PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová /CZ/ – art historian
Pedagogická fakulta, Friedrich Edelman /Germany/ – Principal Bassoonist of the Munich
Philharmonic Orchestra, Dr. Laurence Sherr /USA/ Kennesaw State University, PhDr. Vlasta
Èiháková Noshiro /CZ/ – art historian, Gallery of Critics Prague, Ak. mal. Petr Štìpán /CZ/
– visual artist, painter, Prof. Jaroslav Tùma /CZ/ HAMU Praha, PhDr. Pavel Novák – Zemek
/CZ/ – composer, JAMU Academy Brno, David Matthews /Great Britain/ – composer,
Mgr. Martin Flašar /CZ/ – music revue OPUS MUSICUM, Doc. MgA. Jan Grossmann
/CZ/ – composer, University of Žilina, PhDr. Ludmila Vrkoèová /CZ/ – publicist, redactor,
Czech Radio Prague, MgA. Jan Vrkoè /CZ/ – composer Prague, MgA. Dušan Šujan
/SK/ – pianist Bratislava, MgA. Ondøej Štochl /CZ/ – composer, association Konvergence
Prague, Mgr. Rudolf Rùžièka /CZ/ – composer, chairman of Czech society for electroacoustic Music, Prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. /CZ/ – composer, JAMU Brno – Janáèek
Academy of Music Brno, Doc. PhDr. Elena Letòanová /SK/ – pianist, theorist, teacher,
Prof. Vladimír Bokes /SK/ – VŠMU Bratislava, Festival MELOS ETOS, composer, teacher,
PhDr. Jaroslav Šťastný /CZ/ – composer, JAMU Brno, Festival Exposition of New Music,
Prof. František Emmert /CZ/ – composer, music theorist, teacher, JAMU Brno, Ak. mal.
Marek Trizuljak /CZ/ – visual artist, Union of Visual Artists of Olomouc, PhDr. Vojtìch Mojžíš
/CZ/ – composer, Czech Museum of Music Prague, PhDr. Olga Mojžíšová /CZ/ – music
theorist, Smetana Museum Prague, Roman Berger /SK/ – composer, Festival Melos-Ethos
Bratislava, Jiøí Teml /CZ/ – composer, Prague
Aisling Agnew /Irsko/ – flétna
Aisling se narodila a vyrùstala v Belfastu. Vystudovala Royal Scottish Academy of Music
& Drama, kde také získala stipendium na Lake Placid Institute for Arts v New Yorku
a Guildhall School of Music and Drama. Její studie byly velkoryse financovány prestižní
the Belfast Classical Music Bursaries and the Countess of Munster Musical Trust. Tìžištì
zájmù sólistky je v uvádìní nové hudby – o èemž svìdèí èetné dedikace významných
skladatelù. Pravidelnì vystupuje po celé Velké Británii a Irsku, stejnì jako v Evropì, Severní
a Jižní Americe, Asii a na Støedním východì. Nahrává pro BBC Radio a RTE Lyric FM
a její aktivity zahrnují mnoho prestižních koncertù – Wigmore Hall chamber music recital,
the British Flute Society’s International Convention, the National Flute Association’s, 40th
International Convention v Las Vegas. Jako koncertní sólistka vystoupila s orchestry jako
Ulster Orchestra, RSNO, vydala 3 CD – Natural Studio Records.
/více na: http://www.aislingagnew.com/
Matthew McAllister /Scotland/ – kytara
Matthew je považován za jednoho z nejvíce talentovaných klasických kytaristù v Evropì.
Studoval na Royal Scottish Academy of Music & Drama /Prof. Allan Neave/. Na mimoøádnì
úspìšném zaèátku jeho profesionální kariéry stálo Natural Studio Records. Již bìhem
svých studií vystupoval na festivalech klasické kytary a koncertních øadách po celém svìtì
– The Concertgebouw Amsterdam, The Teatro Britanico Lima, The Purcell Room London,
Eugene O’Neil Theatre, San Jose and the Barockmuseum, Salzburg – nahrává pro BBC
Television, TVE Spanish Television, nahrával živì pro televize v Británii, Španìlsku, Malajsii,
Peru, Chile, vystupoval v mnoha rozhlasových relacích po celém svìtì, v celé Severní
a Jižní Americe, Evropì a Asii, uplatòuje se rovnou mìrou jako sólista i komorní hráè,
na kontì má rozsáhlou diskografii realizovanou pro Natural Studio Records.
/více na: www.matthewmcallister.com/
Zdenka Vaculovièová /CZ/ – housle
Houslistka, skladatelka, emeritní profesorka Konzervatoøe Evangelické akademie
v Olomouci, spolu se svým manželem zakladatelka a hlavní organizátorka Mezinárodního
festivalu FORFEST CZECH REPUBLIC. Studovala na konzervatoøi v Brnì u profesorù
Josefa Jedlièky, Josef Doležala, a Josefa Holuba. Na Janáèkovì akademii múzických
umìní u profesora Antonína Moravce /housle/ a profesora Zdeòka Zouhara /skladba/.
Široké tvùrèí aktivity zahrnují èetná sólová vystoupení v národním a mezinárodním
mìøítku /Evropa, USA/ jako houslistka, po léta vedla øadu komorních ansáblù /nejznámìjší
Arcibiskupská kapela, s kterou provedla øadu premiér mezinárodního ohlasu/. Ve své práci
se specializuje témìø výhradnì na souèasná díla s komorními soubory. Ve svých sólových
recitálech, se zamìøuje pøedevším na souèasnou èeskou a slovenskou hudbu – dedikace
mnoha pøedních skladatelù pøedstavila v premiéøe programù díla svìtových skladatelù
z Anglie, Francie, Rakouska, Nìmecka a USA.
/více na: www.forfest.cz/zdenka/
Martina Mergentalová /CZ/ – klavírní recitál
Již nepøehlédnutelná mladá èeská sólistka Martina Mergentalová studovala v letech 1994–2000
na Konzervatoøi P. J.Vejvanovského v Kromìøíži hru na klavír ve tøídì prof. Heleny Zahradníèkové,
na JAMU v Brnì / prof. Jiøí Skovajsa / VŠMU Bratislava / prof. Marián Lapšanský/. V roce
2002 a 2003 se zúèastnila Mezinárodních mistrovských kurzù v Luxemburgu / prof. Dana
Protopopescu/. V letech 2004–2008 se zúèastnila kurzù The Tel-Hai International Piano
Master Classes v Izraeli / prof. Victor Derevianko, prof. Sontraud Speidel, prof. Gabriel
Kwok/. V roce 2007 byla pozvána Brahmsovou spoleèností k prestižnímu mìsíènímu
studijnímu pobytu v Brahmsovì domì v Baden-Badenu, kam byla opìtovnì pozvána
i v roce 2009 a 2011. Každoroènì vystupuje na recitálech jak sólových, tak i komorních,
pedagogické èinnosti se vìnuje od roku 1996 – nyní vyuèuje na kromìøížské konzervatoøi
P. J. Vejvanovského v Kromìøíži. Pravidelnì spolupracuje jako klavíristka s Filharmonií
Bohuslava Martinù ve Zlínì.
/více: www.mergentalova.cz/
www.forfest.cz
Petr Baran /CZ/ – fotografie / photo-exhibition VIA ARTIS
16.00 Galerie U Artuše Kromìøíž / Gallery Artuš Kromìøíž
Elena Letòanová /SK/ – klavírní recitál
Klavírní virtuózka, doktorka hudebních vìd, univerzit. pedagog (FFUK, VSMU, UD, Academia
Istropolitana, STU-Stroj. fakulta Bratislava), vyhledávaná publicistka a pøekladatelka,
pùsobila na Dayton University, v Daytonu /Ohio/. Debutovala ve slavné Carnegie Hall v New
Yorku jako první slovenská umìlkynì. Podílela se na vzniku novátorských multimediálních
projektù / napø. Kandinsky-Musorgskij “Kartinky” v Boil Theatre Dayton, dvou CD s klavírním
dílem Friedricha Nietzscheho (Antwerpy, Rakousko), provedení Sonáty Borise Pasternaka,
Jamesa Ensora a klavírních koncertù, které byly pro ni pøímo dedikované (R. Toensing,
Buckinx). Její 3 knihy vydali v USA, v Belgii a na Slovensku.
/více: www.forfest.cz/
Ondøej Štochl /CZ/ – viola, kompozice
Studoval hru na violu a skladbu na konzervatoøi v Praze. Pokraèoval ve studiu kompozice
u prof. Marka Kopelenta na Hudební fakultì Akademie múzických umìní /1997–2003/.
Bìhem studií se zúèastnil množství kompozièních kurzù u vìhlasných osobností
/Zygmunt Krauze, Paul Méfano, Vinko Globokar, Osvaldas Balakauskas, Guy Rebel/.
Je umìleckým vedoucím dnes již nepøehlédnutelného souboru “Konvergence”zamìøujícího
se na soudobou tvorbu / pøedseda stejnojmenného skladatelského sdružení/. Jako
skladatel se zúèastòuje svìtových pøehlídek soudobé tvorby / ISCM 2007 Hong-Kong,
kde reprezentoval jako jediný Èeskou republiku/. Mezi interprety jeho skladeb najdeme
evropsky renomované ansámbly a sólisty / Luxembourg Sinfonietta, Ensemble Bern
Modern, Moens Ensemble – sólisté: Cécille Boiffin – vibraphone, Iris Gerber nebo David
Kalhous – piano…
/více na: www.ondrejstochl.info/
Duo Messieri /San Marino – Itálie/
Autorské duo staví svùj repertoár ne-filozofickým zpùsobem. Messieri považuje v kompozici za nosný prvek pauzu, kterou chápe duchovnì I fyzicky, stejnì jako metafizický
“vitální dech”. Pauza je místo, které není nikdy limitováno samotným “tepem prostoru”,
kdy zvuk vychází z “pneuma-gesture-life-saliva” a potom mizí v nedefinovatelných a vždy
“možných” obrysech ticha – øíká autor. Duo realizovalo mnoho koncertù po Evropì
/Copenhagen, Dresden, Sachsen, Genoa, Hamburg, Leipzig, Oldenburg, San Marino/
a uskuteènilo množství rozhlasových nahrávek. /více na: www.massimilianomessieri.com/
Jaroslav Tùma /CZ/ – varhany, Petr Štìpán /CZ/ – kresby ZHUDEBNÌNÍ KRESBY
Varhanní improvizace Jaroslava Tùmy ke kresbám Petra Štìpána – Je ošidné psát o našem
projektu døíve, než bude realizován. Nacházíme se teprve ve stadiu hledání jeho konkrétních
tvarù. Snad mùžeme napsat, že prožíváme jakési radostné oèekávání. Chceme, zcela
osobním a niterným zpùsobem, vyjádøit možné vztahy výtvarného a hudebního projevu.
Existence èernobílých kreseb jakožto artefaktù není omezena èasem, naproti tomu
jakékoli hudební improvizace vznikají s vìdomím pomíjivosti. Kresby nejsou parafrází
budoucí konkrétní hudební skladby, nejsou souborem smluvených znakù, tedy písmem,
zùstávají na poli výtvarného sdìlení. Zároveò ale ohledávají styèné plochy mezi volnou
kresbou a možnou budoucí hudební strukturou. Varhanní improvizace si v našem pøípadì
klade za cíl reagovat na charakter kresby,vstoupit s ní do dialogu, pøijmout omezení z toho
plynoucí,daná témata pak rozvinout v èase a èinit z nich hudbu. Ta má být na jedné stranì
ilustrující, na stranì druhé ovšem také svébytná svými vlastními zvukovými prostøedky
i originální formou a strukturou.
/více na: www.jaroslavtuma.cz, www.petrstepan.cz/
Ensemble Ad Libitum Budapest /Hungary/
Slovensko – maïarský soubor Ad Libitum je mladým komorním seskupením, vznikl v roce
2003. Jeho èleny nespojuje jen to, že jsou absolventy Univerzity F. Liszta v Budapešti,
ale zejména hluboký zájem o interpretaci komorních dìl. Setkali se v nìm profesionální
hudebníci, èlenové budapešťských hudebních tìles a institucí, jejichž ambicí je využít
hráèský potenciál jednotlivých èlenù ve skladbách variabilního obsazení od dua až
po kvinteto. Interpretují kompozice od mistrù baroka až po hudbu 20. století se zvláštním
zøetelem na tvorbu souèasných maïarských a slovenských skladatelù. Vedle pravidelných
domácích vystoupení v Maïarsku koncertoval už soubor v Rakousku, v Èeské republice,
v Slovinsku a èasto také na Slovensku.
Petr Baran /CZ/ – fotografie
Èeský fotograf a filmaø Petr Baran provázel festival bìhem celého prvního desetiletí
v rozhodujících devadesátých letech kdy se novì vzniklé mezinárodní iniciativy v Evropì
teprve etablovaly. Spolupodílel se na tvorbì umìlecké „image“ festivalu, jeho fotografie
i DVD záznamy jsou deponovány v dùležitých centrech doma i v zahranièí vèetnì zámoøí.
Jde tedy dá se øíci o „kmenového“ autora, který se zde pøedstavil spolu se sochaøem
Janem Šimkem – prùkopníkem èeského land-artu – v roce 1990 památnou výstavou
v Muzeu Kromìøížska. Pro letošní festivalovou prezentaci pøipravil komorní projekt pro
Galerii u Artuše s názvem: FOTOOBRAZY. Jedná se o fotomontáže z èernobílých negativù,
tedy ze staršího analogového období autorovy tvorby.
Hodonínská industriální filharmonie /CZ/
Hodonínská industriální filharmonie je souborem 19 mladých lidí, hrajících na témìø 300
experimentálních hudebních nástrojù. Tento soubor vyvíjí svoji èinnost na pùdì klubu
Pohoda v Hodonínì pod patronací Charity ÈR. Autorská hudba violisty Petra Vaculovièe
je pøedevším hudbou nevšedních barev a objevování nových možností elektronicky modulovaného zvuku sólové violy. Aè jde o soudobou vážnou hudbu, svým pojetím je blízká
hlavnì rockovì až trash metalovì zamìøeným posluchaèùm.
/www.regionrevue.eu/
Václav Vaculoviè /CZ/ – Zrání – výstava velkých formátù
Celá léta jsem se chystal vzdát hold stejnojmennému vrcholnému dílu Josefa Suka – jde
o èasovì rozlehlý symfonický obraz, k jehož hloubce filozofického nadhledu se dají pøirovnat
snad jen monumentálnì pojaté Fresky Piera della Francesca Bohuslava Martinù. Dùvod,
proè Suk nazval svoji niternou hudbu právì takto, se dá snadno uhodnout – podobnì
proè používám jako výtvarník tyto jinotaje... Tajemství zùstává – zde vìru nejde o ilustraci
ani obvyklou homage – pod vnitøní bouøi emocí v této hudbì cítíme širší pochopení proè
tu jsme a kam jdeme. Osobnì vzhlížím k celoživotnímu Sukovu dílu, jako k pramenu
nevysychajícího lidství – poèáteèní lásku a bolest nad pøedèasnou smrtí milované ženy,
dokázal promìnit v úchvatnou vizi lásky širší: k rodné zemi / ten, který procestoval
s Èeským kvartetem celý tehdejší civilizovaný svìt, vìdìl nejlépe jak chutnají domácí
obzory / až k lásce, která se obrací k veškerenstvu ve strhující výpovìdi budoucího Svìtla.
Kdo by pøeslechl tento zøetelný podtón jeho hudby? Jiøí Bìlohlávek dovezl pøed tøemi lety
na Pražské jaro BBC Orchestra z Londýna se Sukovým Asraelem – bylo pro mne velkým
povzbuzením vidìt a hlavnì slyšet, že cizinci už rozumí té jemné strunì naší kultury, která
/www.vaculovic.cz/
v nejzazších záhybech lidské duše vyjevuje pravdu o umìní…
**
**
**
**
20.00
Massimiliano Messieri /San Marino/ – electronics VIA ARTIS
Nicola Baroni /Italy/ – hypercello
Elena Letòanová /SK/ – klavír / piano
Massimiliano Messieri
Sojour in Leipzig-Portraits for violoncello
and piano
Nicolas Zourabichvili
Sekhmet pre violoncelo a klavír /1997/
Nicolas Zourabichvili
Sfumato, 2000, pre violoncelo a klavír
Klement Slavický
Toccata pre klavir solo,
Massimiliano Messieri
Echi di voce umana pre klavir solo /2007/
Snìmovní sál zámku zámku / Assembly Hall of the Chateau
Kromìøíž
1/7 František Emmert /CZ/ – Proprium k šesté nedìli v mezidobí
Pondìlí / Monday Proprium to the Sixth Sunday in Ordinary Time
17.00 Chrám sv. Jana Køtitele /Church of St. John Baptist
2/7 František Emmert /CZ/ – Proprium k deváté nedìli v mezidobí
Úterý / Tuesday Proprium to the Ninth Sunday in Ordinary Time
17.00 Chrám sv. Jana Køtitele /Church of St. John Baptist
3/7 František Emmert /CZ/ – Proprium k sedmnácté nedìli
v mezidobí
27/6 František Emmert /CZ/ – Proprium ke tøetí nedìli v mezidobí
Støeda / Wednesday Proprium to the Seventeenth Sunday in Ordinary Time
17.00 Chrám sv. Jana Køtitele /Church of St. John Baptist
Ètvrtek / Thursday Proprium to the Third Sunday in Ordinary Time
17.00 Chrám sv. Moøice / Church of St. Maurice – Kromìøíž
28/6 František Emmert /CZ/ – Proprium k páté nedìli v mezidobí
Nao Higano /Japan/ – soprán / soprano
Zuzana Bišèáková /SK/ – klavír / piano, Eva Hutyrová /CZ/ –
klavír / piano
Martin Adámek /CZ/ – klarinet / clarinet
Pátek / Friday Proprium to the Fifth Sunday in Ordinary Time
17.00 Chrám sv. Moøice / Church of St. Maurice – Kromìøíž
29/6 Kromìøížské ateliéry / Kromìøíž Arts Studios
– Project for Gallery Sýpka Vlkov
Sobota / Saturday Miro Bázlik – Preludia pro klavír – poslechový poøad
10.00 Zahradní atelier / Garden Atelier
Ad Libitum Ensemble Budapest / Hungary /
Ildikó Szakács – soprán, Peter Kazán – klarinet,
Ibolya Nagy – violoncello, Ferenc János Szabó klavír
Jan Novák
Milan Novák arr.
** ¼uboš Bernáth
**
**
***
**
**
20.00
Mimus magicus pre soprán, klarinet, klavír
Žalm 150. pre soprán, klarinet, klavír
Sonata de camera pre klarinet, violonèelo,
klavír
György Orbán
Winter collections, klavír sólo
Jozef Sixta
Trio pre klarinet, violonèelo, klavír
¼uboš Bernáth
Seba som stretla – arietta pre soprán, klarinet,
violonèelo a klavír – premiéra
György Orbán
Dalok /Piesne/ – výber pre soprán a klavír
Robert Muczynski
Fantasy trio, op. 26 pre klarinet,
violonèelo, klavír
Snìmovní sál zámku zámku / Assembly Hall of the Chateau
Kromìøíž
30/6 Musica Liturgica – Hana Ryšavá /CZ/ – varhany / organ,
VIA ARTIS
** Jaroslav Šťastný
Piano Songs
Jaroslav Šťastný
Tøi ženy / cyklus písní /
Yoshihiro Abiko
Sonáta pro klarinet a klavír
** Juraj Hatrík
Smutno spieva vtáèik
Oldøich Štochl
Tøi prodlevy pøed úplòkem
Sadao Bekku
Tri piesne na text Takuji Ote
Luciano Bério
Sequenza IX a pro klarinet sólo
Albert Breier
Klavierstück V
** Ilja Zelenka
Waka
20.00 Snìmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau Kromìøíž
VIA ARTIS
4/7 Ondøej Štochl /CZ/ – viola / viola,
Tereza Horáková /CZ/ – housle / violin
Ètvrtek / Thursday
Jan Trojan /CZ/ – live electronic –
komorní koncert / chamber concert
*** Pavel Zemek
“1. Sonáta – Pizzicato” pro violu
Peter Graham
“Sonata Natalis” pro housle sólo
Jakob Ullmann
“Pianissimo” pro violu a live electronic
20.00 Chrám sv. Jana Køtitele /Church of St. John Baptist
6/7 Kromìøížské ateliéry / Kromìøíž Arts Studios
Sobota / Saturday Závìreèný workshop a koncert z dìl úèastníkù kompozièních kurzù
POSTFEST
The final concert and workshop from works by participants of
courses POSTFEST
14.00 Zahradní atelier / Garden Atelier
Nedìle / Sunday Spoluúèinkuje Schola sv. Moøice
Jeanne Demessieux
Zdenka Vaculovièová
Eva Marie Houben
Velikonoèní responsoria
Mše pro soprán a varhany
Chorální pøedehra na adventní píseò
„Nun komm der Heiden Heiland“
František Emmert
Propria
Michal Jánošík
AMEN
14.00 Chrám sv. Moøice / Church of St. Maurice – Kromìøíž
1/8 Galerie / Gallery Sýpka – Vlkov
Ètvrtek / Thursday Václav Vaculoviè /CZ/ – Zrání / Maturation – Výstava velkých
formátù / Exhibition
Pocta monumentálnímu symfonickému dílu Josefa Suka
Homage to monumental symphonic composition of Josef Suk
18.00 vernisáž / opening 1 – 31 August 2013
Pavel Zemek – 24 preludií a fug pro klavír / 24 Preludes and
Fugues for Piano
Poslechový poøad / audio project
20.00 Chrám sv. Moøice / Church of St. Maurice – Kromìøíž
POSTFEST – Kompozièní kurzy / Composition master classes – workshops
Lecturers: Albert Breier /Germany/, Jakob Ullmann /Germany/,
Jaroslav Šťastný, Pavel Zemek, Ondøej Štochl /CZ/
Prague Music Academy, Brno Academy JAMU,
1.–7. 7. 2013 Sbor Jana Blahoslava – Riegrovo nám. Kromìøíž
Motto: Contemporary Arts constantly maintains balance between reality of senses and the
spiritual space – it becomes an unmistakable indicator of important movements in today’s
global society, where everything is happening more and more related to all the others.
The key point of program in this year will become due to external circumstances the
Biennale of Festival Colloquium with the current subtitle: Global threat to arts as a cultural
phenomenon. Biennale, which will be held on 24–26 June 2013, focuses on the current
overlaps of contemporary music and art, which corresponds to the orientation of Festival
and that reflects the today’s turbulent atmosphere of the time. We intended this year’s theme
not only as a reflection of the ongoing economic crisis and unfavorable development in the
cultural field – threat to the spiritual identity of man we all know from the totalitarian regimes of
the 20th century – the current situation of world art is in some ways as well complicated and
crunches creative area in another plane ... but no less refined – questions about the meaning
of human existence, about the meaning of art are resurrected again to life…
Zdenka a Václav Vaculovièovi
Honorary guests of the Festival 2013
Prof. Violeta Dinescu /Germany/ – composer, University Oldenburg,Theodor Wiprud /USA/ –
composer, New York Philharmonic Orchestra, Prof. Massimiliano Messieri /Italy/ – composer,
director of Festival MASKFEST San Marino, Prof. Ivana Loudová /CZ/ – composer, teacher
HAMU Praha, Studio N, Miloš Hasse /CZ/ – composer, teacher, ThDr. Pavel Ambros /CZ/ –
Palacky University Olomouc, Mgr. Marián Paukov, PhD /SK/ – art theoretician, STU Bratislava,
ArtD. Nao Higano /Japan/ – singer, teacher of Conservatory Kromìøíž, Akad. ing. arch.
Jan Velek, Ph.D. /CZ/ – Galerie Sýpka, PhDr. Vladislav Grešlík /SK/ – Prešov University,
PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová /CZ/ – art historian, Masaryk University Brno, Friedrich
Edelman /Germany/ – Munich Philharmonic Orchestra, Dr. Laurence Sherr /USA/ – Kennesaw
State University, PhDr. Vlasta Èiháková Noshiro /CZ/ – art historian, Gallery of Critics Prague,
Ak. mal. Petr Štìpán /CZ/ – visual artist, painter, Prof. Jaroslav Tùma /CZ/ HAMU Praha,
PhDr. Pavel Novák – Zemek /CZ/ – composer, JAMU Academy Brno, David Matthews /Great
Britain/ – composer, Mgr. Martin Flašar /CZ/ – music revue OPUS MUSICUM, Doc. MgA. Jan
Grossmann /CZ/ – composer, University of Žilina, PhDr. Ludmila Vrkoèová /CZ/ – publicist,
redactor, Czech Radio Prague, MgA. Jan Vrkoè /CZ/ – composer Prague, MgA. Dušan Šujan
/SK/ – pianist Bratislava, MgA. Ondøej Štochl /CZ/ – composer, association Konvergence
Prague, Mgr. Rudolf Rùžièka /CZ/ – composer, chairman of Czech society for electro-acoustic
Music, Prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. /CZ/ – composer, JAMU Brno – Janáèek Academy of
Music Brno, Doc. PhDr. Elena Letòanová /SK/ – pianist, theorist, teacher, Prof. Vladimír Bokes
/SK/ – VŠMU Bratislava, Festival MELOS ETOS, composer, teacher, PhDr. Jaroslav Šťastný
/CZ/ – composer, JAMU Brno, Festival Exposition of New Music, Prof. František Emmert /CZ/–
composer, music theorist, teacher, JAMU Brno, Ak. mal. Marek Trizuljak /CZ/ – visual artist,
Union of Visual Artists of Olomouc, PhDr. Vojtìch Mojžíš /CZ/ – composer, Czech Museum of
Music Prague, PhDr. Olga Mojžíšová /CZ/ – music theorist, Smetana Museum Prague, Roman
Berger /SK/ – composer, Festival Melos-Ethos Bratislava, Jiøí Teml /CZ/ – composer, Prague
Aisling Agnew /Ireland/ – flute
Aisling was born and raised in Belfast. She studied at the RSAMD, where she also won
a scholarship to the Lake Placid Institute for Arts in New York and the Guildhall School of Music
and Drama. Her studies were generously funded by awards from the Belfast Classical Music
Bursaries and the Countess of Munster Musical Trust. Aisling is most interested in chamber
music and working with composers. She regularly performs around the UK and Ireland as well
as Europe, North & South America, Asia and the Middle East. Her performances have been
broadcast on BBC Radio and RTE Lyric FM and include many high profile concerts such as
a Wigmore Hall chamber music recital, the British Flute Society’s International Convention
and the National Flute Association’s 40th International Convention in Las Vegas. As Concerto
Soloist she has appeared with various orchestras including the Ulster Orchestra and the
RSNO and she has so far released 3 CDs with Natural Studio Records.
/more: http://www.aislingagnew.com/
Matthew McAllister /Scotland/ – guitar
Matthew McAllister is widely regarded as one of the most exciting and talented Classical
Guitarists in Europe. After an extremely busy start to his professional career, Natural Studio
Records artist Matthew McAllister has been delighting audiences worldwide with his insightful
performances and effortless presentation. Matthew studied at the Royal Scottish Academy of
Music & Drama, with Allan Neave. Since graduating Matthew has enjoyed continued success
and is a regular performer and educator at Classical Guitar Festivals and Concert Series
worldwide. He has performed at major venues across the world such as The Concertgebouw
Amsterdam, The Teatro Britanico Lima, The Purcell Room London, Eugene O’Neil Theatre, San
Jose and the Barockmuseum, Salzburg. Matthew has performed live on British, Spanish,
Malaysian, Peruvian and Chilean television, and has featured on numerous radio broadcasts
worldwide. He has toured extensively throughout North & South America, Europe and Asia
both as a soloist and chamber musician, and has also produced an extensive discography
with Natural Studio Records.
/more: www.matthewmcallister.com/
Zdenka Vaculovièová /CZ/ – violino
Violinist, composer and emeriti professor of the Conservatory of Evangelic Academy in
Olomouc – she is together with her husband a founder and principal organizer of the
International FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC. She studied at the Conservatory in Brno
with Professors Josef Jedlièka, Josef Doležal, and Josef Holub, and at Janáèek Academy of
Music Arts Brno – with Professor Antonín Moravec in violin and with Professor Zdenìk Zouhar
in composition. Her own wide creative activities includes numerous solo performances,
national and international performances as a violinist, and as a conductor with the Archbishop
Ensemble of Kromeriz specializing almost exclusively in contemporary works with chamber
ensembles. In her solo recitals, she focuses especially on contemporary Czech and Slovak
music – many leading composers have dedicated violin compositions to her, and she has also
introduced in premiere programs works of world composers from England, France, Austria,
Germany, and the United States of America.
/more: www.forfest.cz/zdenka/
Martina Mergentalová /CZ/ – piano recital
Already unmissable young Czech soloist Martina Mergentalová studied in the years
1994–2000 the Conservatory of P. J. Vejvanovský in Kromìøíž in the piano class of Prof. Helena
Zahradníèková, the Janáèek Academy in Brno / Prof. Jiøí Skovajsa / Academy of Performing
Arts in Bratislava / Prof. Marián Lapšanský/. During years 2002 and 2003 she participated
in the international masterclasses in Luxembourg / Prof. Dana Protopopescu/. In the years
2004–2008 attended courses The Tel-Hai International Piano Master Classes in Israel /
Prof. Victor Derevianko, Prof. Sontraud Speidel, Prof. Gabriel Kwok/. In 2007 she was invited
by Brahms Society to the prestigious monthly study visit in Brahms House in Baden-Baden,
where she was again invited in 2009 and 2011. Each year she performs at recitals both solo
as well as chamber musician – pedagogical activities since 1996 – now she teaches at the
Conservatory Kromeøíž P. J. Vejvanovský in Kromìøíž. She cooperates regularly as a pianist
with the Philharmonic Orchestra Bohuslav Martinu in Zlín.
/more: www.mergentalova.cz/
www.forfest.cz
www.forfest.cz/mapa
Elena Letòanová /Slovak Republic/ – piano recital
Piano virtuoso, a doctor of musical sciences universities. teacher (Charles University, Prague
Academy of Performing Arts, UD, Academia Istropolitana, she worked as a head of the piano
department at the University of Dayton in Dayton, Ohio. She debuted in the famous Carnegie
Hall in New York as the first Slovak artist. She participated in the creation of innovative
multimedia projects / e.g. Kandinsky-MUSSORGSKY – Kartinky Boil Theatre in Dayton, two
CDs with piano works of Friedrich Nietzsche (Antwerp, Austria), Boris Pasternak Sonata,
James Ensor, piano concertos, which were dedicated to her directly (R . Toensing, Buckinx).
Her 3 books were published in USA, Belgium and Slovakia.
/more: www.forfest.cz/
Ondrej Štochl /CZ/ – viola, composition
Studied composition with prof. Mark Kopelent at the Music Academy of Performing Arts
/1997–2003/. During his studies he participated in composition courses with the number of
eminent personalities / Zygmunt Krauze, Paul Méfano, Vinko Globokar, Osvaldas Balakauskas,
Guy Rebel/. He is now artistic director of the highly visible ensemble “Convergence”
specialized in contemporary music / chairman of the same name Association of Composers/.
As a composer, takes part in international festivals of contemporary music / ISCM 2007 Hong
Kong, where he represented the Czech Republic as the only/. Among the performers of his
works we can find European-renowned ensembles and soloists / Luxembourg Sinfonietta,
Ensemble Modern Bern, Moens Ensemble – soloists: Cécille Boiffin – vibraphone, pianists Iris
Gerber or David Kalhous ...
/more: www.ondrejstochl.info/
DUO MESSIERI /San Marino – Italy/
The Duo approach their repertoire in a salutary non-philological way, Messieri considers in
composition the pause in a spiritual and liturgical way, as both a physical and metaphysical
“vital breath. The pause is a place never delimited by the “space-beat” alone, where the
sound originates from the “pneuma-gesture-life-saliva” and where it then disappears with the
indefinite and always “possible” contours of silence – says author. Duo performed concerts
through a whole Europe /Copenhagen, Dresden, Sachsen, Genoa, Hamburg, Leipzig,
Oldenburg, San Marino / and realized a lot of radio performances.
/more: www.massimilianomessieri.com/
Jaroslav Tùma /CZ/ – organ, Petr Štìpán /CZ/ – Musicalization of DRAWINGS
Organ improvisation by Jaroslav Tùma – drawings by Petr Štìpán – It’s tricky to write
about our project before its implementation. We are still in the stage of finding its specific
shapes. Perhaps we can say that we are experiencing a kind of joyful expectation. We want
completely personal and inward way of expression for possible relationships between visual
art and music. Existence of black and white drawings is not limited in time, however, any
musical improvisations are created with the knowledge of impermanence. Drawings are not
paraphrases of future specific musical compositions, here are not agreed set of characters
/ letters / remain in the field of visual communications. At the same time are searching for
common contacts between the free drawings and possible future musical structure. Organ
improvisation, in our case, aims to respond to the character of visual artifacts to enter into
dialogue with it, accept the limitations resulting from this, and develop then topics over this
time and make from them music. Music should be on one side illustrating, however, also
a self-contained with its own acoustic means and original form and structure.
/more: www.jaroslavtuma.cz www.petrstepan.cz/
Ensemble Ad Libitum Budapest /Hungary/
Slovak – Hungarian group Ad Libitum is young chamber ensembles. Its members are not
connected just only by the fact that all of them are graduates of the University of Ferencz
Liszt in Budapest, but they are first of all linked by deep dedication to the interpretation of
chamber works. There have met together professional musicians, members of the Budapest
various orchestras and institutions whose ambition is to exploit the potential of each player’s
in variable cast members songs from the duo after a quintet. The repertoire is represented by
the works of the Baroque, Classical and Romantic music of the 20th century, with particular
reference to the works of contemporary Hungarian and Slovak composers. In addition to
regular local performances, the Music band use to have concerts in Austria, the Czech
Republic, and Slovenia and as well as often in Slovakia.
Petr Baran /CZ/ – photographs
Czech photographer and filmmaker Petr Baran accompanied the festival throughout the
first decade of the key nineties years, when the newly formed international initiatives were
established in the framework of Europe art scene. He participated in the creation of artistic
“image” of the festival, his photographs and DVD records are deposited in important centers
home and abroad, including overseas. We can therefore talk about the “tribal” author, who
already introduce himself here together with sculptor Jan Šimek – a pioneer of Czech land
art – in 1990 a memorable exhibition at the Museum of Kromìøíž. For this year’s festival
presentation he prepared for Artuš Gallery chamber project with title: PHOTO PICTURES. This
is a montage of black and white negatives from the older analog period of author’s works.
Industrial Philharmonic Orchestra of Hodonín city /CZ/
Industrial Philharmonic Orchestra of Hodonín city is an ensemble of 19 young people, who
are playing almost on 300 experimental musical instruments. This ensemble was founded in
Pohoda club under patronage of Charity Czech Republic. Author music of viola player Petr
Vaculoviè is mainly music of unusual colors and discovering of new possibilities of electronic
modulated sound of viola solo. Although it’s a contemporary classical music its concept is
mostly near to rock and trash metal listeners…
/www.regionrevue.eu/
Václav Vaculoviè /CZ/ – Maturation – Exhibition of large formats
For years I was going to pay tribute to the late masterpiece of Josef Suk – it is a large
symphonic picture, which by its depth of the philosophical perspective can be perhaps
compared with monumental Frescoes by Piero della Francesca by Bohuslav Martinu. The
reason – why Suk called its intimate music like that – you can easily guess – similarly: why I am
using such allegories as an visual artist. The secret remains – it is not certainly an illustration
or the customary homage – under the inner storm of emotions we feel like Josef Suk broader
understanding of why we are here and where we are going. Personally, I consider Suk´s
lifelong work as a source of inexhaustible humanity – the initial pain of love and untimely
death of beloved wife, he turned into a breathtaking vision of love broader: to his native
country / who traveled with the Czech Quartet through the whole civilized world knows best
how tastes the horizons of home / to the love that turns to a stunning vision of the universe
in the Light of the future. Who would not hear these distinct undertones of his music? Three
years ago brought Jiri Bìlohlavek at the Prague Spring The BBC Orchestra, London with
Suk´s Asrael – to me it was very encouraged see and especially hear that foreigners already
understands this delicate string of our culture, which in the farthest folds of the human soul
reveals the truth about art ...
/more: www.vaculovic.cz/
Zmìna programu vyhrazena
Download

Ministerstvo kultury ČR, Zlínský kraj, Město Kroměříž, Hudební