Provozní řád
Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
Czech POINT
www.mvcr.cz
Czech POINT
strana 2
Účel dokumentu
Tento provozní řád stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT
v prostředí CMS, stanovuje odpovědnosti jednotlivých subjektů zúčastněných na
přenosu dat a základní bezpečnostní pravidla.
Při zjištění porušení provozního řádu si správce systému vyhrazuje možnost zamezit
uživatelům nebo subjektu přístup k systému do doby prokazatelného sjednání
nápravy.
Provozní řád dále sjednocuje pojmy a vyrovnává terminologickou nejednotnost, která
je dána přesahem funkce systému Czech POINT do oblastí, které již používají vlastní
terminologii (tj. smluvní a provozní dokumenty Provozovatele, legislativa a pojmy
oblasti informačních technologií). Provozní parametry jsou převzaty z dokumentace
poskytovatelů dat.
Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků
Ministerstva vnitra České republiky.
Datum vzniku: 1. 2. 2009
Verze: 1.8
Datum poslední revize: 11. 10. 2013
Provozní řád
strana 2 ze 18
Czech POINT
strana 3
Manažerské shrnutí
Provozní řád systému Czech POINT je souhrn ustanovení a pravidel vybraných
z dokumentů, kterými se řídí správce systému Ministerstvo vnitra ČR a spolupracující
subjekty, a které jsou závazné pro provoz systému Czech POINT.
Czech POINT je Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT
je vozík jezdící po kolejích KIVS vezoucí podání a informační výpisy do/z ISVS, na
kterém lze autorizovaně provést konverzi dokumentů a ověřit jeho důvěryhodnost.
KIVS je Komunikační infrastruktura veřejné správy - propojení centrály Czech POINT
na ostatní Informační systémy veřejné správy je realizováno prostřednictvím KIVS.
ISVS je Informační systém veřejné správy splňující podmínky zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, jeho funkce je definována zvláštním zmocněním,
souborem vyhlášek a provozním řádem.
Czech POINT je projektem, jehož cílem je vytvořit garantovanou službu pro
komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné
získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit
dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak,
získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k fyzickým a právnickým
osobám a podat podání pro zahájení správních řízení. Jde tedy o maximální využití
údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na adresáty činnosti
veřejné správy.
Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující
komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
V rámci systému Czech POINT je provozován zabezpečený centrální adresář
Jednotný identitní prostor (JIP), ve kterém jsou uloženy uživatelské účty úředníků
státní správy a územní samosprávy.
Czech POINT vystupuje v roli Ověřovací autority. Provádí autentizaci uživatelů do
externích systémů pomocí přihlašovacích údajů do Czech POINT. K tomuto účelu je
implementován Katalog autentizačních a autorizačních služeb (KAAS).
Czech POINT je informačním systémem ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Tento dokument je určen pro ty, kterým záleží na tom, aby Czech POINT
byl spolehlivě fungujícím systémem.
Provozní řád
strana 3 ze 18
Czech POINT
strana 4
I. Definice pojmů
Zkratka nebo pojem
Vysvětlení
Asistované kontaktní místo
veřejné správy
Czech POINT
Autorizovaná konverze
dokumentů
Viz Kontaktní místo veřejné správy.
Autorizovaná konverze na
žádost
Autorizovaná konverze
z moci úřední (KzMU)
Centrála Czech POINT
Centrální úložiště
ověřovacích doložek
CMS
Czech POINT
[email protected]
[email protected]
CzP
Elektronické podání
HelpDesk
Provozní řád
Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do
dokumentu obsaženého v datové zprávě, nebo úplné
převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do
dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu
těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.
Autorizovaná konverze dokumentů prováděná na
kontaktních místech veřejné správy pro potřebu
žadatelů.
Autorizovaná konverze dokumentů prováděná orgány
veřejné moci pro výkon své působnosti.
Soubor hardwarových a softwarových komponent
zajišťující klíčové funkce systému Czech POINT,
zejména správu identit a následnou důvěryhodnou,
autentizaci a autorizaci uživatele, komunikaci
s ostatními ISVS, statistické informace, audit,
bezpečnost a další funkce.
Viz Úložiště ověřovacích doložek.
Centrální místo služeb.
Vytváří základní stavební prvek celé Komunikační
infrastruktury VS. Realizuje služby pro výměnu dat
a služeb mezi jednotlivými informačními systémy VS,
resp. bude umožňovat, aby každý zaměstnanec
a úředník VS získal prostřednictvím CMS efektivnější
přístup k informacím, na které má dle platné právní
úpravy nárok. Komunikační infrastruktura také
poskytuje všechny potřebné služby ke komunikaci
v celé veřejné správě.
1. Projekt Czech POINT jako celek
2. Kontaktní místo veřejné správy
3. Centrála systému Czech POINT.
Část systému Czech POINT určená pro vybrané
subjekty veřejné správy v rámci výkonu jejich
působnosti. Využívá stejnou technologii jako systém
Czech POINT.
Část systému Czech POINT určená pro uživatele, kteří
jsou schopni čerpat služby systému elektronicky.
Czech POINT.
Zpráva určeného formátu, která je odesílána subjektu
veřejné správy prostřednictvím systému Czech POINT.
Centrální podpora uživatelů Czech POINT, které řeší
požadavky,
problémy
a
stížnosti
uživatelů
Czech POINT
pokud
není
s provozovatelem
kontaktního místa veřejné správy dohodnuto jinak.
strana 4 ze 18
Czech POINT
strana 5
Zkratka nebo pojem
Vysvětlení
Hlášení matričních událostí
Přímé hlášení matričních událostí, změn trvalého
pobytu a rozhodnutí soudu do ISEO přes rozhraní
[email protected] Provádí všechny matriky,
ohlašovny a soudy.
Informační Systém Evidence Obyvatel. Systém je
provozován Ministerstvem vnitra.
Informační Systém Veřejné Správy.
Jednotný identitní prostor.
Zabezpečený adresář uživatelských identit lokálních
administrátorů a operátorů CzP.
Katalog autentizačních a autorizačních služeb.
Webové služby, určené pro autentizaci a autorizaci
uživatelů do externích systémů.
Komunikační infrastruktura veřejné správy.
Síť pro datovou komunikaci, která spojuje jednotlivé
agendové ISVS, centrální registry a kontaktní místa
veřejné správy Czech POINT.
Fyzická osoba nebo zástupce právnické osobě
využívající služeb kontaktního místa veřejné správy.
Kontaktní místo veřejné správy provozované subjekty
vymezenými §8a odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb.,
o ISVS a další legislativou, je pracoviště s technickým
vybavením podle vybavenostního standardu. Kontaktní
místo umožňuje občanům prostřednictvím systému
Czech POINT čerpat služby eGovernmentu za
asistence úředníka, který má odbornou způsobilost tyto
služby poskytovat.
Aplikační rozhraní konverze z moci úřední umožňující
napojení specializovaných softwarů (systémů spisové
služby a dalších). KzMU API je přístupné ve
variantách:
API1: prostřednictvím webové služby poskytuje
systémům spisových služeb časové razítko, evidenci
ověřovacích doložek a provedených konverzí.
API2: formulářové rozhraní pro možnost integrace
inteligentního formuláře k provádění konverze do
systémů spisových služeb.
Role uživatele pro správu údajů o subjektu
a uživatelích v JIP. Lokální administrátor musí být
k výkonu své činnosti autorizován oprávněným
zástupcem subjektu.
Viz Kontaktní místo veřejné správy.
Viz Uživatel CzP.
Orgán státní správy nebo samosprávy.
Subjekt, který má přímý vztah k subjektu veřejné
správy.
Orgán veřejné moci.
Provozovatelé jednotlivých ISVS připojených do
systému Czech POINT.
Ministerstvo vnitra.
ISEO
ISVS
JIP
KAAS
KIVS
Klient
Kontaktní místo veřejné
správy (KM VS)
KzMU API
Lokální administrátor
Místo Czech POINT
Operátor CzP
Orgán veřejné správy
Organizace
OVM
Partneři projektu
Provozovatel
Provozní řád
strana 5 ze 18
Czech POINT
Zkratka nebo pojem
strana 6
Vysvětlení
Seznam orgánů veřejné moci.
Poskytuje základní informace o OVM podle ustanovení
zákona č. 300/2008 Sb., a umožňuje lokálním
administrátorům zakládat nové uživatele a editovat
stávající.
Správce CzP
Ministerstvo vnitra ČR, vlastní správu provádí smluvní
partner (Správce centrály CzP).
Subjekt
Provozovatel kontaktního místa veřejné správy nebo
subjekt veřejné správy využívající [email protected]
Úložiště ověřovacích
Centrální evidence všech ověřovacích doložek
doložek
souvisejících s autorizovanou konverzí dokumentů na
žádost a z moci úřední.
Úschovna
Elektronická
aplikace
systému
Czech POINT
umožňující dálkový přístup pro předávání vstupů
a výstupů konverze na žádost.
Úschovna zajišťuje dočasné uložení dokumentů
formátu PDF pro konverzi dokumentů z elektronické do
listinné podoby a naopak v rámci všech kontaktních
míst systému Czech POINT.
https://www.czechpoint.cz/uschovna/
Uživatel CzP
Pracovník subjektu provozující kontaktní místo veřejné
správy pověřený výkonem této funkce nebo úředník
používající [email protected]
Veřejná správa (VS)
Veřejná správa, orgány státní správy a samosprávy.
Zákon č. 300/2008 Sb.
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 365/2000 Sb.,
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
o ISVS
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Zvláštní odborná způsobilost Souhrn schopností, dovedností a kompetencí, který je
stanoven zvláštním předpisem. Je podmínkou pro
vykonávání funkce asistenta místa Czech POINT.
SOVM
Provozní řád
strana 6 ze 18
Czech POINT
II.
strana 7
Czech POINT
Správce Informačního systému a vedení projektu
Správcem Czech POINT ve smyslu ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb.,
o ISVS je Ministerstvo vnitra ČR.
Projekt je personálně řízen ředitelem projektu a projektovým manažerem.
Projektový tým Czech POINT – je tým složený ze zástupců provozovatele
a dodavatelů základních částí systému. Úkolem projektového týmu je vedení systému
na projektové úrovni. Tým se schází pravidelně 1x týdně, kontroluje provádění úprav,
zavádění nových funkcionalit a agend systému a řídí vývoj systému v návaznosti na
další ISVS a platnou legislativu ČR.
Provozovatel informačního systému
Ministerstvo vnitra ČR přenáší část činností spojených se správou Czech POINT na
pověřeného provozovatele. Ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona
č. 365/2000 Sb., o ISVS je jím subjekt, se kterým MV ČR uzavře smlouvu na
poskytování služeb správy, podpory a údržby centrály systému.
Ministerstvo vnitra vlastní výhradní licenci k provozování systému.
Partneři projektu
Partnery projektu Czech POINT jsou především provozovatelé jednotlivých
agendových systémů, ze kterých systém CzP poskytuje výpisy, případně umožňuje do
nich podání. Mezi poskytovatele dat patří:
Český úřad zeměměřičský a katastrální
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Další skupinou partnerů jsou organizace spolupracující na projektu Czech POINT
organizačně – v dikci vyhlášky č. 364/2009 Sb., o kontaktních místech veřejné správy.
Včetně následujících organizací:
Česká pošta, s. p.
Hospodářská komora ČR
Notářská komora ČR
Ministerstvo zahraničních věcí
Některé samosprávné subjekty
Na základě novely zákona o advokacii č. 219/2009 Sb., se partnerem projektu
Czech POINT stala rovněž Česká advokátní komora. Advokáti mohou na základě
výše uvedené právní úpravy od 1. 9. 2009 provádět Autorizovanou konverzi na žádost
Provozní řád
strana 7 ze 18
Czech POINT
strana 8
v souvislosti s poskytováním právních služeb.
Na základě novely zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS se partnerem projektu stala
ČSOB, které byla udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné
správy.
Na základě zákona č. 300/2008 Sb., poskytuje systém Czech POINT od 1. 7. 2009
novou množinu funkcionalit v souvislosti s podporou provozu Informačního systému
datových schránek (ISDS).
Množina partnerů není omezena, projekt počítá s postupným rozšiřováním služeb
a tím také s postupným rozšiřováním partnerů v obou oblastech.
Správa centrály
Systém Czech POINT je provozován na technologiích, které jsou v majetku
provozovatele. Systém je provozován v Centrálním místě služeb (CMS) MV ČR.
Konektivitu systému do KIVS a internetu zajišťuje CMS, správu, podporu a údržbu
technologií systému zajišťuje smluvní partner (dále jen správce centrály).
Hlavním úkolem správce centrály je zabezpečit vysokou dostupnost systému,
technickou podporu provozovateli včetně podpory HelpDesku systému a také
součinnost při implementaci nových agend a funkcionalit třetími stranami.
Subjekty přistupující do systému Czech POINT
Existují tři základní způsoby využití systému Czech POINT:
a) Kontaktní místo veřejné správy, které poskytuje služby eGovernmentu žadatelům
z řad veřejnosti.
b) [email protected] provozující speciální agendy pro výkon působnosti vybraných
orgánů veřejné správy, např. pro možnost pořizování výpisů a opisů z neveřejných
ISVS a konverzi z moci úřední.
c) [email protected], který je určen pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby
i právnické osoby, kterým usnadní elektronickou komunikaci. Umožní všem držitelům
datových schránek přístup k výpisům z ISVS.
Současně systém Czech POINT poskytuje služby pro další eGovernmentové projekty
– zejména Informační systém datových schránek a Základní registry.
Kontaktní místo veřejné správy
Zřízení kontaktního místa veřejné správy Czech POINT je definováno v legislativě
(viz kapitola související právní předpisy), kde je vymezen seznam subjektů, které
mohou být zapojeny do systému Czech POINT.
Kontaktní místo veřejné správy vykonává vždy všechny činnosti tak, aby byla
Provozní řád
strana 8 ze 18
Czech POINT
strana 9
zajištěná jednotná úroveň služby na všech typech kontaktních míst u všech
provozovatelů. Služby kontaktního místa jsou reprezentovány jednotlivými agendami
v rámci klientské aplikace systému a vyjmenovány na webu www.czechpoint.cz.
Kontaktní místo veřejné správy musí být pro svou činnost vybaveno technologií
odpovídající minimálnímu vybavenostnímu standardu, definovaném ve Věstníku
Ministerstva vnitra ze dne 18. dubna 2012 – Podmínky k udělení autorizace k výkonu
kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.
Provozní řád
strana 9 ze 18
Czech POINT
strana 10
III. Přístup do systému Czech POINT
Subjekty, které mohou přistupovat do systému Czech POINT, jsou dané příslušnou
legislativou. Údaje o těchto subjektech i uživatelích jsou vedeny v rámci systému
Správy identit, tzv. Jednotném identitním prostoru (JIP) systému Czech POINT.
Primární přístup do systému Czech POINT pro oprávněnou osobu subjektu je
generován automaticky, pokud je tak řečeno v legislativě, nebo na základě žádosti
podepsané statutárním orgánem subjektu, v níž jsou uvedeny údaje o oprávněné
osobě. Administrátorský přístup je generován obdobně.
Přístupová data (jednorázové heslo) oprávněné osoby jsou vygenerována správcem
centrály a zaslána žadateli (statutárnímu orgánu subjektu) doporučenou poštou nebo
datovou zprávou ISDS. Slouží k prvnímu přihlášení, po kterém je v dalším kroku
uživatel vyzván ke změně hesla včetně uvedených bezpečnostních parametrů pro
silné heslo.
Oprávněné osoby subjektu mohou následně editovat údaje o subjektu a informace
o jednotlivých uživatelích včetně lokálních administrátorů prostřednictvím:
systému Seznam OVM – sekce Správa dat SOVM
autorizované komunikace prostřednictvím ISDS s technologickou datovou
schránkou Seznamu OVM.
Administrátorský přístup
Správu uživatelů jednotlivých subjektů zapojených do systému Czech POINT provádí
lokální administrátoři, kteří jsou zodpovědní za celý životní cyklus uživatele v systému.
Lokální administrátor získává přístup do systému Czech POINT na základě žádosti
oprávněného zástupce subjektu (resp. OVM). Žádost se podává prostřednictvím
k tomu určeného formuláře zaslaného do technologické datové schránky MV ČR.
Oprávněná osoba následně obdrží podklady pro administrátorský přístup k CzP
včetně jednorázového hesla pro první přihlášení do systému. Po prvním přihlášení do
systému Czech POINT provede uživatel změnu jednorázového hesla v souladu
s bezpečnostní politikou pro tvorbu hesel uvedenou v nápovědě systému.
Lokální administrátor se do systému Czech POINT přihlašuje pomocí svého
uživatelského jména, hesla a One Time Password (OTP) nebo osobního certifikátu.
Provozovatel ani správce nenese odpovědnost za kvalitu dat o uživatelích v rámci JIP,
která je plně v kompetenci lokálních administrátorů subjektu.
Lokálním administrátorem je standardně oprávněný zástupce subjektu (např.
v případě obcí jde o starostu, místostarostu či jimi pověřenou osobu), může jím být
i třetí osoba (podnikatelský subjekt zajišťující smluvně podporu ICT dané obce resp.
OVM), případně mohou subjekty veřejné správy delegovat tyto činnosti
prostřednictvím smluv.
Provozní řád
strana 10 ze 18
Czech POINT
strana 11
Administrátor je odpovědný za vedení uživatelských účtů, tedy:
- zřizuje uživatelské účty včetně přiřazení certifikátů
- přiděluje uživatelům oprávnění
- deaktivuje uživatelské účty
Vedení uživatelských účtů probíhá prostřednictvím Seznamu OVM v části Správa dat,
pokud nebyla s daným subjektem uzavřena dohoda o alternativním způsobu správy
uživatelů.
Dochází-li k převedení zaměstnance – uživatele systému Czech POINT – do jiného
oddělení nebo odboru, lokální administrátor zajistí, že je v systému správy identit
provedena změna statusu uživatele a v případě odchodu zaměstnance zajistí, že je
mu odebrán token s certifikátem tak, aby nemohlo dojít k jeho neoprávněnému použití
nebo zneužití.
Administrátor je povinen seznámit se s administrátorskou dokumentací, která je
dostupná po přihlášení se do systému v sekci Administrátorská dokumentace. O nově
zaváděných funkcionalitách bude administrátor průběžně informován včetně uvedení
odkazu na novou, případně aktualizovanou administrátorskou dokumentaci.
Pokud administrátor zapomene své přístupové údaje, je administrátor povinen
neprodleně o této skutečnosti informovat HelpDesk, který zajistí zneplatnění daného
administrátorského účtu.
Uživatelský přístup
Přístup do systému je umožněn pouze autorizovaným uživatelům. Všechny osoby
oprávněné k přístupu do systému jsou evidovány v systému Správy identit,
tzv. Jednotném identitním prostoru (dále jen JIP), který spravuje správce centrály,
a jejich uživatelské účty jsou zřizovány a vedeny lokálním administrátorem subjektu.
JIP obsahuje informace o jednotlivých subjektech přistupujících do systému
Czech POINT a jejich oprávněních a dále o jednotlivých uživatelích.
Od 1. 3. 2009 je přístup do systému umožněn pouze uživatelům s platným
certifikátem. Každý uživatel systému Czech POINT nebo [email protected] musí
být vybaven osobním komerčním a kvalifikovaným certifikátem uloženým na externím
nosiči (token, čipová karta), vystaveným kvalifikovanou certifikační autoritou ve smyslu
zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Po vytvoření uživatelského účtu lokálním administrátorem, převezme uživatel
přístupové údaje svého uživatelského účtu, zejména login a jednorázové heslo.
Do systému Czech POINT se pak přihlašuje pomocí login, hesla a certifikátu.
Uživatel je povinen zabezpečit své přístupové údaje proti jejich zneužití nebo
neoprávněné manipulaci. V případě ztráty tokenu s certifikátem, nebo zapomenutí
přístupových údajů neprodleně nahlásí tuto skutečnost lokálnímu administrátorovi,
který zajistí zneplatnění uživatelského účtu tak, aby nemohlo dojít k jeho
neoprávněnému použití nebo zneužití.
Provozní řád
strana 11 ze 18
Czech POINT
strana 12
Jakákoliv forma sdílení přihlašovacích údajů mezi uživateli je výslovně
zakázána.
Po prvním přihlášení do systému Czech POINT provede uživatel změnu
jednorázového hesla v souladu s bezpečnostní politikou pro tvorbu hesel uvedenou
v nápovědě systému.
Uživatel je povinen se seznámit s uživatelskou dokumentací, která je dostupná po
přihlášení do systému v sekci Uživatelská dokumentace, a touto uživatelskou
dokumentací se při výkonu souvisejících činností řídit. Technologický rámec klientské
části projektu Czech POINT a procesy upravené uživatelskou dokumentací tvoří
nedílný celek.
Uživatelé systému jsou povinni dodržovat pravidla platná při styku s důvěrnými
informacemi a přijmout všechna nutná opatření k ochraně osobních údajů klientů
kontaktního místa veřejné správy.
Pro výkon vybraných agend (zejména autorizovaná konverze dokumentů) je
vyžadována zkouška zvláštní odborné způsobilosti, jejíž obsah a forma se může lišit
pro jednotlivé typy subjektů.
O nově zaváděných funkcionalitách bude uživatel průběžně informován včetně
uvedení odkazu na novou, případně aktualizovanou uživatelskou dokumentaci.
Jednotný identitní prostor
Uživatelské identity osob, které pracují se systémem Czech POINT, jsou uloženy
v zabezpečeném centrálním adresáři Jednotný identitní prostor (JIP). Autentizace
a autorizace uživatelů, přihlašujících se do systému Czech POINT, probíhá vůči JIP.
Bezpečnost Czech POINT, zabezpečení komunikace
Systém je chráněn obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem
č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a mezinárodními
smlouvami na ochranu práv duševního vlastnictví, kterými je Česká republika vázána.
Z technologického pohledu je bezpečnost systému zajištěna použitými prostředky IT
(HW i SW). Součástí zabezpečení systému Czech POINT je průběžné monitorování
a auditování systému, včetně logování přístupu všech uživatelů.
Provozní řád
strana 12 ze 18
Czech POINT
strana 13
IV. Autorizovaná konverze
Od 1. 7. 2009 poskytuje systém Czech POINT podporu k provádění autorizované
konverze dokumentů dle podmínek zákona č. 300/2008 Sb. Uživatelům jsou
k dispozici dvě funkcionality k zajištění autorizované konverze. Na kontaktních
místech sloužících veřejnosti je dostupná služba „Autorizovaná konverze dokumentů
na žádost“. V prostředí [email protected] je pro všechny registrované úředníky
orgánů veřejné moci k dispozici funkcionalita „Autorizovaná konverze z moci úřední“
(KzMÚ).
Funkcionalita Autorizovaná konverze dokumentu je dostupná rovněž advokátům – dle
novely zákona o advokacii č. 219/2009 Sb., mohou advokáti provádět Autorizovanou
konverzi na žádost v souvislosti s poskytováním právních služeb.
Při autorizované konverzi na žádost z elektronické do listinné formy přijímají kontaktní
místa systému Czech POINT vstupy pouze prostřednictvím datového úložiště
elektronické aplikace Úschovna systému Czech POINT, která je dostupná na adrese
https://www.czechpoint.cz/uschovna/, nebo na technickém nosiči dat CD a DVD.
Při autorizované konverzi na žádost z listinné do elektronické formy vydávají kontaktní
místa systému Czech POINT výstupy pouze prostřednictvím datového úložiště
elektronické aplikace Úschovna systému Czech POINT, která je dostupná na adrese
https://www.czechpoint.cz/uschovna/, nebo na technickém nosiči dat CD a DVD.
Připojení software třetích stran k aplikačnímu rozhraní KzMU
Software využívající API KzMU musí poskytnout systému Czech POINT
jednoznačnou identifikaci osoby provádějící konverzi dokumentu ve smyslu zákona
č. 300/2008 Sb. Současně musí garantovat uživateli veškerou bezpečnost, která je
nutná z důvodu neodmítnutelnosti odpovědnosti za úkony provedené prostřednictvím
systému Czech POINT. Nesmí vystavit riziku žádné osobní ani citlivé údaje uživatele
či jiných osob a neporušovat zákonem stanovená pravidla ochrany přihlašovacích
údajů a přístupových certifikátů uživatele.
Provozní řád
strana 13 ze 18
Czech POINT
strana 14
V. Externí informační systémy a Czech POINT
Pod termínem „externí systémy“ jsou chápány:
obecně informační systémy veřejné správy, jiné než Czech POINT;
agendové informační systémy, připojující se k základním registrům.
Czech POINT poskytuje pro externí systémy webové služby KAAS, které umožňují
autentizaci a autorizaci uživatelů do těchto systémů vůči JIP. To v praxi znamená, že
uživatel použije pro přihlášení do externího systému stejné přihlašovací údaje jako do
Czech POINT.
Výměna identifikačních a autentizačních údajů uživatelů mezi KAAS a externím
systémem probíhá po zabezpečeném datovém kanálu. Provozovatel externího
systému musí provést registraci externího systému podle definovaného postupu
uvedeného v uživatelské dokumentaci pro správce AIS, pokud chce využívat služby
KAAS.
Provozní řád
strana 14 ze 18
Czech POINT
V.
strana 15
HelpDesk
HelpDesk slouží pro řešení problémů uživatelů Czech POINT, kromě subjektů, se
kterými je dohodnuto jinak. Zahrnuje podporu pro uživatele v oblasti Service
managementu a Problem managementu spojenou s projektem Czech POINT.
Kontaktní informace:
Telefonicky v době 08:00 – 18:00
Elektronickou poštou na adrese
222 13 13 13
[email protected]
VI. Kontakty
Správce systému
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Ředitel projektu:
Ing. Jiří Kolda, [email protected]
Projektový manažer:
Ing. Michal Souček, [email protected]
Zástupce pro věci technické:
Ing. Kateřina Drahorádová, [email protected]
pověřen správou centrály
newps.cz s.r.o.,
Na Žertvách 29/2247, 180 00 Praha 8
Zástupce pro věci technické:
Ing. Tomáš Řemelka [email protected]
VII. Související právní předpisy
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které
jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné
správy)
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Provozní řád
strana 15 ze 18
Czech POINT
strana 16
Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, o elektronickém podpisu a o změně
některých dalších zákonů, (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu
Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze
dokumentů
Zákon č. 219/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony
Provozní řád
strana 16 ze 18
Czech POINT
strana 17
VIII. Závěrečná ustanovení
Systém Czech POINT se atestuje v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o ISVS
a obdržel certifikát ISO/IEC 27001:2005 na bezpečnost informací.
Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem MV ČR.
Provozní řád bude provozovatel systému průběžně aktualizovat v návaznosti dle
nových agend a funkcionalit, resp. nových legislativních podkladů.
Provozní řád schválil:
Ing. Vladimír Velas
ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací MV ČR
Nabývá platnosti: 11. 10. 2013
Provozní řád
strana 17 ze 18
Czech POINT
strana 18
Provozní řád
Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
Provozní řád
strana 18 ze 18
Download

Provozní řád - Czech POINT