24. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů
3. - 5. červen 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Česká republika
20. února 2015
Instrukce pro autory přednášek a posterů
Vážení autoři,
abstrakty jsou před konáním konference zpracovány do „Sborníků abstraktů“ jehož součástí jsou články na CD.
Tento sborník obdržíte na konferenci. Po konferenci, články, které jsou zařazeny do recenzního řízení připomínkované, opravené a schválené, jsou zpracovány do „Sborníku konference“, který je zaslán k indexaci
v databázi Web of Science/Web of Knowledge vč. CPCI (Thomson Reuters) a/nebo Scopus/Compendex
(Elsevier). Jedním z kritérií recenzního řízení je příprava článku v požadovaném formátu dle šablony, odkaz
níže. Pokyny pro přípravu plného textu přednášky, posteru a prezentace:
Abstrakt / Článek - vkládejte do konferenčního systému
Abstrakt:
max. 250 slov
Článek:
MS Word, stránka A4, všechny okraje 20 mm, řádkování 1.2, max. 6 stran včetně obrázků
Šablona:
„TEMPLATE FOR PAPER / POSTER PREPARATION“
V rámci recenzního řízení mohou být autoři vyzváni k odstranění chyb. Recenzent vyzve autora k opravě
článku maximálně dvakrát. Pokud autor opravený článek nedoručí, nebo nebude-li opravený článek vyhovovat
požadovaným kritériím, organizátor konference si vyhrazuje právo článek zamítnout.
Poster
Rozměr posteru: 120cm (výška) x 80cm (šířka) max.
Prezentace
Délka prezentace: 15 minut + 5 min diskuze, instrukce pro přípravu prezentace viz níže.
Termíny
Abstrakty: 1. duben 2015
Články: 30. duben 2015
Nahrání prezentace: 1. červen 2015
Program konference a další informace budou uveřejněny na webových stránkách konference v dubnu 2015.
Vložné
Autoři přednášek / posterů
Ostatní účastníci / spoluautoři
Doktorand / student (denní studium) s článkem
Doktorand / student (denní studium) bez článku
Zveřejnění článku na CD*
vložné do 31.3.2015
5.990,-Kč
6.990,-Kč
3.500,-Kč
3.900,-Kč
2.900,-Kč
vložné od 1.4.2015
6.490,-Kč
7.490,-Kč
4.000,-Kč
4.400,-Kč
3.400,-Kč
* bez účasti na konferenci a bez zaslání článku do Thomson Reuters / Scopus
Vložné zahrnuje DPH, organizační náklady, sborník abstraktů, společné stravování, společenský večer, beer
party a doprovodný program. Ubytování v hotelu Voronež hradí účastníci organizátorovi. V případě
neuhrazení vložného nebo ubytování, nebude přednáška/poster ve sborníku konference publikována.
V případě jakýchkoliv dotazů, prosím kontaktujte sekretariát konference.
TANGER, spol. s r.o.
Keltičkova 62, 710 00 Slezská Ostrava, Česká republika
Tel: + 420 595 227 117, 595 227 121, 774 435 816
E-mail: [email protected]
Web: www.metal2015.com
3. - 5. června 2015, Brno, Česká republika
Pokyny pro prezentace v Powerpointu
Požadavky
Prezentace:
Písmo:
Velikost:
Formáty:
přehledná, čitelná; obrázky, grafy či tabulky včetně popisu ostré a viditelné i z větší vzdálenosti
velikost písma pro nadpisy 40, pro základní text cca 30, minimálně 20
max. 50 MB
ppt - PowerPoint Presentation (MS Office 2000 a 2003)
pptx - PowerPoint Presentation (MS Office 2007 a novější)
pps - PowerPoint Slideshow
(MS Office 2000 a 2003)
ppsx - PowerPoint Slideshow
(MS Office 2007 a novější)
pdf - Adobe Acrobat
Doporučená osnova prezentace
Úvodní stránka: název článku, autor a spoluautoři
Cíle a předpokládané praktické využití
Úvod do řešené problematiky
Teoretické základy
Metodika zpracování
Harmonogram prací
Výsledky, závěry
Přehled použitých dat, programů, přehled literatury a zdrojů
Nahrání prezentace
Prezentaci v PowerPointu nahrajte do konferenčního systému nejpozději do 1. června 2015. Prezentaci
můžete také nahrát osobně u obsluhy dataprojektoru nejpozději půl hodiny před začátkem jednání.
Soubor pojmenujte prijmeni_nazev konference_anglicky nazev prednasky, např.:
Novak_METAL2015_anglickynazevclanku (v systému se zobrazí prvních 10 znaků).
Příklady
Vhodná prezentace
Velký čitelný text, obrázek, základní informace
Nevhodná prezentace
Mnoho textu, malé písmo
3. - 5. června 2015, Brno, Česká republika
Text i graf čitelný
Text i obrázek čitelný
Příklady grafického zpracování / rozložení posteru
Tabulka i graf velmi špatně čitelné
Texty v tabulkách nečitelné
Download

pokyny pro přípravu textu příspěvku jako tiskové předlohy pro cd