Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy
a
Národní archiv
ve spolupráci s
Archivem hlavního města Prahy
si kladou za čest pozvat zájemce na mezinárodní konferenci
Pomocné vědy historické v současné historiografii a
archivnictví
pořádanou u příležitosti 230. výročí vzniku katedry pomocných věd historických na pražské
univerzitě a 50. výročí ustavení katedry pomocných věd historických a archivnictví
v současné podobě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
Konference se bude konat ve dnech
22.-24. října 2014
v prostorách Národního archivu
Archivní 4/2257, Praha 4 – Chodovec
Program
22. 10. 9,30 Zahájení
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D., proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy FF UK
PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., ředitel Archivu hlavního města Prahy
Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., Pomocné vědy historické v současné historiografii a
archivnictví.
10,30- 12,30 Historie pomocných věd historických
Moderuje PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Mgr. Jan Kahuda (Národní archiv)
Franz Steinsky, první profesor pomocných věd historických na pražské univerzitě.
PhDr. Roman Pazderský (ÚČD FF UK)
Josef Emler a Gollova škola.
PhDr. Jan Zouhar, Ph.D. (Katedra PVH a archivnictví FF UHK)
František Pubička a jeho vztah k pomocným vědám historickým.
Přestávka
13,30-15,15 – Odkrývání pramenů – Ia
Moderuje prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc.
Doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. - Mgr. Lukáš Führer (Ústav PVH a archivnictví FF MU
Brno)
Český diplomatář - současný stav a perspektivy + úvahy o moderní, digitální
podobě vědeckého aparátu CDB.
Mgr. Stanislav Bárta (Ústav PVH a archivnictví, pracoviště Regesta imperii - pobočka Brno,
FF MU v Brně)
Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského jako historický pramen. K úloze pomocných věd
historických při jejich interpretaci.
Mgr. Lukáš Reitinger (Ústav PVH a archivnictví FF MU)
Nejstarší vyšehradské listiny v kontextu kapitulní paměti.
Diskuse
Přestávka
15,30-17,30 Odkrývání pramenů – Ib
Moderuje doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (Ústav PVH a archivnictví FF MU, pracoviště Regesta imperii pobočka Brno, FF MU v Brně - Institut für Mittelalterforschung der ÖAW, Wien)
Falza Oldřicha z Rožmberka: nové objevy a otázky?
PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D. (Katedra PVH a archivnictví FF UHK)
Královéhradecké městské knihy v období středověku (Příspěvek k počátkům úředního
knihového systému v městských kancelářích).
Mgr. Pavel Holub (SOkA Pelhřimov / KPVHAS FF UK)
Edice nejstarší pacovské městské knihy v kontextu ediční teorie a praxe.
Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (KPVHAS FF UK)
Edice šlechtických korespondencí období raného novověku. Malé dějiny jedné ediční
disciplíny.
Diskuse
18,00 Společenský večer v prostorách Archivu hl. města Prahy
(Archivní 6, Praha 4)
23.10. 9,00-10,50 Pomocné vědy historické ve výuce – I.
Moderuje prof. dr. hab. K. Skupieński
PhDr. Milada Sekyrková, CSc. (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity
Karlovy)
K proměnám výuky na katedře PVHAS v průběhu 20. století.
Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. – PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (KPVHAS FF UK
v Praze)
Úctyhodná minulost, dynamická současnost: katedra PVHAS v novém tisíciletí.
Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
Pomocné vedy historické na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v súčasnosti.
Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. (Katedra histórie FFTU v Trnave)
Vyučovanie predmetu Základy archívnictva v rámci študijného programu História na
Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
Diskuse
Přestávka
23.10. 11,10-12,30 Pomocné vědy historické ve výuce – II.
Moderuje doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Dr. Lucyna Harc (Instytut historyczny - Uniwersytet Wrocławski)
Nauki pomocnicze historii w edukacji archiwistów i records managerów w Polsce.
Mgr. Ján Valo, PhD. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
Historická geografia, demografia a štatistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského včera, dnes a zajtra.
Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. (Katedra PVHA FF Univerzita Hradec Králové)
Sfragistika a její význam v současné výuce pomocných věd historických a archivní praxi.
Diskuse
Přestávka
23.10. 13,30-15,30 – Odkrývání pramenů – II a
Moderuje prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Prof. dr. hab. Wojciech Mrozowicz (Instytut historyczny, Universytet Wroclawski)
Stare kodeksy i nowoczesne media. Kodykologia wobec wyzwań współczesności.
PhDr. Bohdan Kaňák, PhD. (SOkA Olomouc)
Několik úvah nad systémy třídění písma v písařských učebnicích 16. století, aneb "welche
vnnd wieuil Buchstaben aus einer superfities gezogen“.
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (ÚPVHaA FF MU Brno) - Doc. P.D. Dr. Andreas Zajic, MAS
(Institut für Mittelalterforschung der ÖAW, Wien)
Verdächtig oder gefälscht? Identitätskonstruktion und diplomatische Spurien aus dem
Kanzellariat Kaspar Schlicks.
Ing. Bc. Ilona Adamírová (KPVHAS FF UK)
Mapy světa ve středověkých univerzálních kronikách na konkrétním příkladu mapy světa
v univerzální kronice Vavřince z Březové.
Diskuse
Přestávka
23.10. 15,45-17,30 – Odkrývání pramenů – II b
Moderuje prof. dr. hab. Wojciech Mrozowicz
Mgr. Jana Svobodová (KPVHAS FF UK)
Spisy Ablaufa de Rheno v knihovně chebských minoritů.
Prof. dr. hab. Rościslaw Żerelik (Instytut historyczny - Uniwersytet Wrocławski)
Nieznany diariusz podróży Heinricha Peschke do Buenos Aires na tle dziejopisarstwa
jezuickiej wyprawy do Ameryki Południowej w 1698 roku.
Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (Katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě)
Možnosti interpretace středověkých pečetí.
PhDr. Marcela Kalašová (Národní filmový archiv)
Přínos historické ikonografie k poznání stavebního vývoje panských sídel.
Diskuse
24. 10. 9,00-11,00 Pomocné vědy historické – metodické úvahy I.
Moderuje prof. PhDr. L. Sokolovský, CSc.
Prof. dr hab. Krzysztof Skupieński (Instytut Historii Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, Zakład Archiwistyki)
Stan obecny i przyszłość relacji miedzy archiwistyką a naukami pomocniczymi historii w
ujęciu Józefa Szymańskiego i lubelskiej szkoły nauk pomocniczych.
Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (ÚAaPVH JU České Budějovice)
Pomocné nebo základní vědy historické?
Doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (Ústav PVH a archivnictví FF MU Brno)
Diplomatika jedna, ne dvě! / kritika oddělování diplomatiky na Urkundenlehre a Aktenkunde
(především v německy mluvících zemích).
Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. (oddělení PVH a archivnictví katedry historie FF
UJEP)
Archivistika a diplomatika 21. století (metodické úvahy).
Diskuse
Přestávka
24. 10. 11,15-13,00 Pomocné vědy historické – metodické úvahy
II.
Moderuje Prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
PhDr. Eva Gregorovičová (Národní archiv)
Využití pomocných věd historických v archivní praxi.
Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
Pomocné vědy historické daleko od univerzitních center.
Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. (Katedra PVHA FF UHK)
Pomocné vědy historické a archivnictví v závěrečných pracích na FF UHK.
PhDr. Jiří Roháček, CSc. (Ústav teorie a dějin umění Československé akademie věd, Praha)
Epigraphica bohemica docta.
Diskuse.
13,00 - Závěrečná diskuse
Moderuje Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (KPVHAS FF UK v Praze)
Závěrečné shrnutí.
Download

Prohram konference